Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 28.04.2015 № 252 "Про затвердження Положення про Експертну раду Міністерства культури України з відбору культурно-мистецьких проектів для надання державної фінансової підтримки". 2015

Інформація актуальна на 07.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.04.2015  № 252

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 травня 2015 р.

за № 556/27001

Про затвердження Положення про Експертну раду Міністерства культури України з відбору культурно-мистецьких проектів для надання державної фінансової підтримки

Відповідно до пункту 11 Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495, з метою об’єктивного і прозорого відбору культурно-мистецьких проектів для надання державної фінансової підтримки НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Положення про Експертну раду Міністерства культури України з відбору культурно-мистецьких проектів для надання державної фінансової підтримки, що додається.

2.

Департаменту мистецтв та навчальних закладів (Білаш П.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра культури України - керівника апарату Зубка Ю.П.

Віце-прем’єр-міністр України -

Міністр культури України

В.А. Кириленко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

культури України

28.04.2015  № 252

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 травня 2015 р.

за № 556/27001

ПОЛОЖЕННЯ

про Експертну раду Міністерства культури України з відбору культурно-мистецьких проектів для надання державної фінансової підтримки

І.

Загальні положення

1. Експертна рада Міністерства культури України з відбору культурно-мистецьких проектів для надання державної фінансової підтримки (далі - Експертна рада) є постійним консультативно-дорадчим органом Міністерства культури України (далі - Мінкультури).

2. Експертна рада у своїй роботі керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінкультури, цим Положенням та іншими актами законодавства України.

ІІ. Мета, завдання та повноваження Експертної ради

1. Експертна рада утворюється Мінкультури з метою забезпечення об’єктивного, компетентного, раціонального та прозорого відбору культурно-мистецьких проектів у сферах культури та мистецтв: культурно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів і державної підтримки регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва, заходів із забезпечення розвитку та застосування української мови, заходів із виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, заходів, пов’язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, культурно-мистецьких заходів представників національних меншин України та заходів з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, культурно-мистецьких заходів в Україні та за кордоном для зміцнення культурних зв’язків з українською діаспорою та забезпечення міжнародної діяльності у сфері міжнаціональних відносин (далі - проекти) для надання фінансової підтримки за рахунок коштів, передбачених Мінкультури в Державному бюджеті України.

2. Завданнями Експертної ради є:

1) проведення експертизи проектів, поданих Мінкультури місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, національними творчими спілками та їх регіональними осередками, підприємствами, установами, організаціями та їх об’єднаннями незалежно від форм власності та підпорядкування, які є юридичними особами та здійснюють діяльність у сферах культури та мистецтв (далі - заявники), для отримання державної фінансової підтримки за напрямами, визначеними у пункті 1 цього Положення;

2) надання рекомендацій щодо включення відібраних Експертною радою проектів до плану роботи Мінкультури для надання державної фінансової підтримки для їх реалізації.

3.

Експертна рада у процесі виконання поставлених перед нею завдань має право:

1) запитувати та отримувати від Мінкультури, а також підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, необхідні інформацію та матеріали;

2) запрошувати на засідання та заслуховувати представників Мінкультури, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

3) залучати на громадських засадах до проведення експертизи проектів фахівців у відповідних сферах діяльності;

4) запрошувати на засідання та заслуховувати представників заявників.

4. Не потребують рекомендацій Експертної ради для включення до Плану роботи Мінкультури проекти:

1) визначені:

актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, державними цільовими програмами;

міжнародними договорами України, міжурядовими угодами, програмами проведення Днів культури України за кордоном та Днів культури зарубіжних країн в Україні, планами роботи міжурядових комісій з питань культури та міжурядових комісій з питань захисту прав національних меншин;

рішенням суду, а також за результатами виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік у територіальних органах Державної казначейської служби України;

за результатами конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка»;

2) засновником яких є Мінкультури, а також заходи, що проводяться у рамках культурно-мистецького проекту «Зброя культури».

5. Остаточні рішення щодо включення рекомендованих Експертною радою проектів до Плану роботи Мінкультури приймаються Мінкультури, виходячи з доведених граничних обсягів видатків на відповідний бюджетний період.

ІІІ. Порядок формування Експертної ради

1. Експертна рада утворюється Мінкультури та діє у складі голови, заступника голови, секретаря та членів Експертної ради.

Секретарем Експертної ради є працівник Мінкультури, який бере участь у засіданнях без права голосу.

2. Персональний склад Експертної ради затверджується наказом Мінкультури.

Перегляд персонального складу Експертної ради здійснюється Мінкультури щороку протягом місяця, який передує початку наступного бюджетного року, та не виключає можливості внесення змін та доповнень до її складу у будь-який час.

Загальна кількість членів Експертної ради повинна бути непарною та складати не менше семи осіб.

3. До складу Експертної ради можуть входити науковці, митці, фахівці у галузі культури і мистецтва, громадські діячі (за згодою), представники Мінкультури.

IV. Права та обов’язки членів Експертної ради

1. Члени Експертної ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

2. Члени Експертної ради зобов’язані:

1) брати участь у засіданнях Експертної ради;

2) дотримуватися принципів сумлінності й об’єктивності при розгляді проектів;

3) голосувати на засіданнях;

4) бути неупередженими у прийнятті рішень;

5) узгоджувати з Експертною радою свої дії, які вони здійснюють від її імені;

6) не розголошувати інформацію, що стала відома під час експертизи проектів;

7) не допускати конфлікт інтересів під час розгляду проектів;

8) повідомляти про наявність конфлікту інтересів;

9) дотримуватись вимог чинного законодавства, в тому числі цього Положення.

3. Члени Експертної ради мають право:

1) бути ознайомленими з будь-якою інформацією та матеріалами з питань, що належать до компетенції Експертної ради;

2) висловлювати свої думки, пропозиції, зауваження з питань, що розглядаються на засіданнях Експертної ради.

V. Організація роботи Експертної ради

1. Регламент роботи Експертної ради затверджується на її засіданні.

2. Голова Експертної ради:

1) формує порядок денний засідань Експертної ради;

2) веде засідання Експертної ради, забезпечує неупереджений і об’єктивний розгляд проектів та інших питань порядку денного, ставить питання на голосування, оголошує його результати;

3) представляє Експертну раду у відносинах з Мінкультури, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери його управління, заявниками, засобами масової інформації, громадськістю;

4) підписує протоколи засідань;

5) здійснює інші функції та повноваження, що випливають із покладених на Експертну раду завдань.

У разі відсутності голови Експертної ради його обов’язки виконує заступник голови.

3. Секретар Експертної ради:

1) здійснює організаційне забезпечення засідань Експертної ради;

2) готує інформаційні матеріали для розгляду на засіданнях Експертної ради;

3) розміщує на офіційному веб-сайті Мінкультури інформацію щодо поданих заявниками проектів для громадського обговорення та інформує Експертну раду щодо зауважень, пропозицій, коментарів, які надійшли від громадськості;

4) інформує членів Експертної ради про дату, місце і час проведення засідання;

5) забезпечує підписання заяв членами Експертної ради про відсутність конфлікту інтересів, складених у довільній формі;

6) забезпечує ведення та оформлення протоколів засідань;

7) доводить рішення Експертної ради до відома Мінкультури;

8) забезпечує ведення та зберігання документації, пов’язаної з роботою Експертної ради;

9) розміщує на офіційному веб-сайті Мінкультури інформацію про результати засідань Експертної ради.

4. У разі відсутності секретаря Експертної ради під час підготовки засідання, самого засідання та документального оформлення результатів його обов’язки виконує особа, уповноважена головою Експертної ради.

5. Основною формою роботи Експертної ради є засідання, які проводяться головою Експертної ради за необхідності.

6. Про дату, час і місце проведення засідання та порядок денний члени Експертної ради мають бути поінформовані секретарем Експертної ради не пізніше ніж за три дні до дати його проведення.

7. Засідання Експертної ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 від її складу.

8. У разі необхідності Експертна рада може прийняти рішення про продовження своєї роботи наступного дня після дня засідання.

Якщо розгляд питань неможливий у зв’язку з відсутністю необхідної кількості членів Експертної ради, голова Експертної ради переносить засідання на інший, визначений Експертною радою, день.

9. Рішення Експертної ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загальної кількості її членів, присутніх на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Експертної ради.

Члени Експертної ради не можуть передавати право голосу будь-якій іншій особі.

Після закінчення голосування голова Експертної ради оголошує результати голосування та рішення, прийняте за наслідками голосування.

10. Член Експертної ради, не згодний з прийнятим рішенням, може письмово висловити окремо свою позицію з відповідного питання, яка долучається до протоколу засідання.

11. Якщо член Експертної ради опиняється в ситуації, яка має або може бути сприйнята як така, що має ознаки конфлікту інтересів, він зобов’язаний перед розглядом відповідного питання повідомити про це голову Експертної ради.

У разі неподання інформації щодо конфлікту інтересів рішення Експертної ради щодо відповідного проекту скасовується, а сам проект виноситься на повторний розгляд.

12. На засіданні Експертної ради ведеться протокол, який складається протягом трьох робочих днів після його проведення.

Протокол підписується головою Експертної ради та секретарем Експертної ради.

13. У протоколі засідання зазначаються:

1) рік, місяць, число та місце засідання;

2) присутні на засіданні члени Експертної ради;

3) прізвище секретаря Експертної ради або особи, яка виконує його повноваження;

4) прізвища запрошених на засідання осіб;

5) питання, що внесені до порядку денного засідання;

6) результати голосування;

7) прийняті рішення.

14. Рішення Мінкультури щодо включення відібраних Експертною радою проектів до Плану роботи Мінкультури для надання державної фінансової підтримки для їх реалізації впроваджуються в дію наказами Мінкультури.

Директор

Департаменту мистецтв

та навчальних закладів

П.М. Білаш

| >>
Законодавчий акт: НАКАЗ від 28.04.2015 № 252 "Про затвердження Положення про Експертну раду Міністерства культури України з відбору культурно-мистецьких проектів для надання державної фінансової підтримки". Мінкультури України. 2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 28.04.2015 № 252 "Про затвердження Положення про Експертну раду Міністерства культури України з відбору культурно-мистецьких проектів для надання державної фінансової підтримки". 2015

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -