>>

НАКАЗ від 03.12.2013 № 1176 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту". 2013

Інформація актуальна на 08.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.12.2013  № 1176

Зареєстровано у Міністерстві

юстиції України

18 грудня 2013 р.

за № 2145/24677

Про затвердження Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту

Відповідно до підпункту 42 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 24 липня 2013 року № 390, пункту 4 Положення про стипендію Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2002 року № 80, НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Порядок проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту, що додається.

2.

Департаменту олімпійського спорту (Уманець Н.Д.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23 січня 2012 року № 49 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2012 року за № 186/20499.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр молоді та спорту України

Р.С. Сафіуллін


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

молоді та спорту України

03.12.2013  № 1176

Зареєстровано у Міністерстві

юстиції України

18 грудня 2013 р.

за № 2145/24677

ПОРЯДОК

проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту

І.

Загальні положення

1. Цей Порядок розроблений відповідно до пункту 4 Положення про стипендію Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2002 року № 80, та визначає процедуру проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту (далі - стипендія Кабінету Міністрів України).

2. Для розгляду кандидатур на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України Міністерством молоді та спорту України утворюється комісія.

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами

України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Мінмолодьспорту України та цим Порядком.

4. Основним завданням комісії є підготовка пропозицій щодо призначення видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту стипендій Кабінету Міністрів України.

ІІ. Організація роботи комісії

1. Комісію очолює голова, який за посадою є заступником Міністра молоді та спорту України з відповідного напряму діяльності.

2. До складу комісії входять голова, заступник голови, відповідальний секретар, члени комісії.

3. За посадами до складу комісії входять 10 представників від Мінмолодьспорту України і 10 представників від громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою).

4.

Персональний склад комісії затверджується наказом Мінмолодьспорту України. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться за необхідності. Засідання комісії є правочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу.

5. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх членів шляхом відкритого голосування та оформлюється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у засіданні. У разі рівної кількості голосів голос голови є вирішальним. Член комісії, який не підтримує рішення комісії, може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання комісії.

6. До повноважень комісії належать:

1) ознайомлення та аналіз оригіналу пакета документів, що надійшли від місцевих органів виконавчої влади та національних спортивних федерацій для отримання претендентами стипендій Кабінету Міністрів України;

2) підготовка пропозиції щодо призначення (позбавлення) відповідних стипендій Кабінету Міністрів України;

3) внесення відповідних пропозицій на затвердження Мінмолодьспорту України.

7. Комісія має право:

1) одержувати від місцевих органів виконавчої влади, національних спортивних федерацій, які порушили клопотання про призначення стипендій Кабінету Міністрів України, додаткову інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції.

ІІІ. Порядок подання документів

1. Висунення претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України здійснюють місцеві органи виконавчої влади та національні спортивні федерації.

2. Місцеві органи виконавчої влади, національні спортивні федерації подають до відповідного структурного підрозділу Мінмолодьспорту України:

лист-подання на призначення стипендії Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури за формою, наведеною у додатку;

копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті).

3. До розгляду не приймаються документи щодо претендентів, які не відповідають вимогам, викладеним у розділі IV цього Порядку.

4. У разі якщо претенденти на призначення стипендій Кабінету Міністрів України відповідають вимогам, наведеним у розділі IV цього Порядку, документи передають на розгляд комісії Мінмолодьспорту України.

IV. Вимоги до претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України

1. На здобуття стипендії Кабінету Міністрів України можуть бути висунуті спортсмени зі складу збірних команд України та їх тренери, які зайняли 1-6 місця на Олімпійських іграх, 1-3 місця на Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи серед дорослих з олімпійських номерів програми, а діячі фізичної культури і спорту - за вагомий внесок у розвиток галузі.

2. Призначення стипендії Кабінету Міністрів України здійснюється розпорядженням Кабінету Міністрів України.

3. Стипендія Кабінету Міністрів України призначається строком на один рік.

Стипендія Кабінету Міністрів України виплачується щомісяця незалежно від розміру одержуваної заробітної плати (пенсії). Виплата проводиться за місцем основної роботи (навчання) або за місцем проживання стипендіата.

Після закінчення строку одержання стипендії стипендіат має право на повторне висунення його кандидатури на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України.

4. Позбавлення стипендії Кабінету Міністрів України може бути здійснено Кабінетом Міністрів України за пропозицією Мінмолодьспорту України.

V. Порядок подання документів до Кабінету Міністрів України на призначення стипендій та порядок їх виплати

1. Для розгляду та затвердження списку претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України, поданого комісією, у тижневий строк Мінмолодьспортом України готуються клопотання та проект розпорядження Кабінету Міністрів України з цього питання, що подаються в установленому порядку до Кабінету Міністрів України.

2. Після прийняття відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України Мінмолодьспорт України готує наказ, який є підставою для виплати стипендій Кабінету Міністрів України.

Директор департаменту

олімпійського спорту

Н.Д. Уманець


Додаток

до Порядку проведення конкурсу

серед претендентів на призначення

стипендій Кабінету Міністрів України

для видатних спортсменів, тренерів

та діячів фізичної культури і спорту

(пункт 2 розділу ІІІ)

ЛИСТ-ПОДАННЯ

на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури

Прізвище, імўя, по батькові _____________________________________________________

____________________________________________________________________________

Число, місяць, рік народження __________________________________________________

Місце проживання,  навчання, роботи ___________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)

____________________________________________________________________________

Місцевий орган виконавчої влади, національна спортивна федерація

____________________________________________________________________________

Фізкультурно-спортивне товариство _____________________________________________

Освіта (вищий навчальний заклад ) ______________________________________________

Вид спорту __________________________________________________________________

Участь спортсмена в Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх,чемпіонатах світу та Європи:

  на яких іграх став призером ___________________________________________________

  номер програми, результат ___________________________________________________

Почесне звання (Майстер спорту України, Майстер спорту України міжнародного класу, Заслужений майстер спорту України, Заслужений тренер України)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Коротка характеристика кандидата на призначення державної стипендії

(участь у змаганнях та особисті досягнення)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Президент Федерації

(керівник органу виконавчої влади)

(П. І. Б.)

| >>
Законодавчий акт: НАКАЗ від 03.12.2013 № 1176 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту". Мінмолодьспорт України. 2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 03.12.2013 № 1176 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту". 2013

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -