Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 11.08.2014 № 2624 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на посади державних та головних тренерів штатної команди національних збірних команд України з видів спорту". 2014

Інформація актуальна на 08.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.08.2014  № 2624

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 серпня 2014 р.

за № 1025/25802

Про затвердження Порядку проведення конкурсу на посади державних та головних тренерів штатної команди національних збірних команд України з видів спорту

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1462 від 18.04.2016}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

молоді та спорту

№ 1462 від 18.04.2016}

Відповідно до статті 37 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Порядок проведення конкурсу на посади державних та головних тренерів штатної команди національних збірних команд України з видів спорту, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1462 від 18.04.2016}

2.

Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 24 квітня 2012 року № 509 "Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних та головних тренерів штатних збірних команд України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 травня 2012 року за № 738/21051.

3. Департаменту олімпійських видів спорту (Мирський Л.М.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України у встановленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра молоді та спорту України згідно з розподілом функціональних обов'язків.

Міністр молоді

та спорту України

Д.С. Булатов


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства молоді

та спорту України

11.08.2014  № 2624

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 серпня 2014 р.

за № 1025/25802

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на посади державних та головних тренерів штатної команди національних збірних команд України з видів спорту

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1462 від 18.04.2016}

I.

Загальні положення

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до статті 37 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", визначає організаційні та правові засади проведення конкурсу кандидатів на посади державних та головних тренерів штатної команди національних збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів спорту (далі - тренери).

{Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1462 від 18.04.2016}

2. Метою проведення конкурсу є об'єктивна оцінка професійної підготовки та відбір тренерів при формуванні складу штатних команд національних збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів спорту, який щороку затверджується Мінмолодьспортом.

{Пункт 2 розділу I в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 1462 від 18.04.2016}

II. Умови проведення конкурсу

1. Рішення про проведення конкурсу приймається Міністром молоді та спорту України.

{Пункт 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1462 від 18.04.2016}

2. Особи, які надали документи, передбачені пунктом 1 розділу ІV цього Порядку, до комісії для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття посад тренерів.

{Пункт 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1462 від 18.04.2016}

3.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які визнані в установленому порядку недієздатними.

4. Конкурс проводиться поетапно:

1) публікація оголошення Мінмолодьспорту про проведення конкурсу в друкованих засобах масової інформації та розміщення на веб-сайті Мінмолодьспорту;

2) прийом комісією документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до тренерів, затвердженим в установленому порядку;

3) співбесіда з комісією та відбір кандидатів.

IІІ. Оголошення про конкурс

1. Публікація оголошення про проведення конкурсу в друкованих засобах масової інформації та поширення його через веб-сайт Мінмолодьспорту здійснюються не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу та доводяться до відома працівників апарату Мінмолодьспорту та тренерів штатної команди національних збірних команд України з видів спорту.

2. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

1) найменування Мінмолодьспорту як органу, що оголошує конкурс, із зазначенням місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

2) повне найменування посад;

{Підпункт 2 пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1462 від 18.04.2016}

3) основні вимоги до кандидатів, визначені кваліфікаційною характеристикою до тренера, затвердженою в установленому порядку;

4) строк прийняття документів (30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу);

5) в оголошенні може міститися інша додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

ІV. Прийом та розгляд документів про участь у конкурсі

1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

1) заяву на ім'я голови конкурсної комісії про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення із кваліфікаційною характеристикою тренера, затвердженою в установленому порядку;

2) заповнену особову картку (форма П-2);

3) копії документів про освіту;

4) 2 фотокартки розміром 4 х 6 см;

5) копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України;

6) додаткову інформацію стосовно освіти, досвіду роботи, професійного рівня (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації за наявності).

2. Секретар комісії перевіряє подані документи на відповідність встановленим цим Порядком вимогам.

3. Особи, документи яких не відповідають встановленим цим Порядком вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їх повідомляє Мінмолодьспорт з відповідним обґрунтуванням.

V. Організація роботи комісії

1. Для конкурсного відбору претендентів на посаду тренера наказом Мінмолодьспорту утворюється комісія у складі голови, заступника голови, секретаря, членів комісії.

2. Комісію очолює голова, який за посадою є заступником Міністра молоді та спорту України з відповідного напряму діяльності.

3. Персональний склад комісії затверджується наказом Мінмолодьспорту.

4. Основним завданням комісії є підготовка рішення щодо зарахування на посаду державного або головного тренера штатної команди національних збірних команд України з видів спорту. Рішення про укладання трудового договору (контракту) з кандидатом приймає Міністр молоді та спорту України на підставі рішення комісії.

5. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.

6. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться за необхідності. Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини її складу.

7. Конкурсний відбір кандидатів на посади тренерів здійснюється на засіданні комісії протягом 30 днів після закінчення строку подання документів. Про дату проведення засідання Мінмолодьспорт повідомляє учасників конкурсу протягом 5 робочих днів після закінчення строку подання документів.

{Розділ V доповнено новим пунктом 7 згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1462 від 18.04.2016}

8. Рішення комісії приймаються на закритому засіданні простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів комісії шляхом відкритого голосування та оформлюються протоколом, що підписується усіма членами комісії, які брали участь у засіданні.

У випадку, коли два або більше учасників конкурсу, які претендують на одну і ту саму посаду, отримали рівну кількість голосів, вирішальним є голос голови комісії. Якщо жоден з учасників конкурсу не отримав більшості голосів, оголошується повторний конкурс.

9. Комісія протягом 5 робочих днів письмово повідомляє кандидатів на посади тренерів про результати конкурсу.

{Пункт 9 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1462 від 18.04.2016}

10. Рішення комісії може бути оскаржено до Міністра молоді та спорту України протягом 5 робочих днів з дня його отримання.

11. Рішення Міністра молоді та спорту України може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

12. До повноважень комісії належать:

1) ознайомлення та аналіз документів, що надійшли від учасників конкурсу на посади тренерів;

{Підпункт 1 пункту 12 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1462 від 18.04.2016}

2) внесення відповідних пропозицій Міністру молоді та спорту України.

13. Комісія має право:

1) одержувати від учасників конкурсу додаткову інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції.

VI. Співбесіда з конкурсною комісією та відбір кандидатів

1. Співбесіда проводиться конкурсною комісією з метою об’єктивної та неупередженої оцінки професійної підготовки кандидатів на посади тренерів та має відповідати принципам демократичності, публічності та прозорості.

{Пункт 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1462 від 18.04.2016}

2. Комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів співбесіди з кандидатами на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття посад тренерів.

{Пункт 2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1462 від 18.04.2016}

3. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття посад тренерів, оголошується повторний конкурс.

{Пункт 3 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1462 від 18.04.2016}

Заступник директора

департаменту

олімпійського спорту -

начальник відділу

аналітичного,

науково-методичного

та медичного забезпечення

збірних команд України

Т.А. Федюшина

| >>
Законодавчий акт: НАКАЗ від 11.08.2014 № 2624 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на посади державних та головних тренерів штатної команди національних збірних команд України з видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2014

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 11.08.2014 № 2624 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на посади державних та головних тренерів штатної команди національних збірних команд України з видів спорту". 2014

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -