НАКАЗ від 07.08.2017 № 1266 "Про затвердження Змін до Державного стандарту соціальної послуги посередництва (медіації)". 2017

Інформація актуальна на 04.10.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.08.2017  № 1266

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

06 вересня 2017 р.

за № 1099/30967

Про затвердження Змін до Державного стандарту соціальної послуги посередництва (медіації)

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), та з метою приведення у відповідність Державного стандарту соціальної послуги посередництва (медіації) до вимог чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Зміни до Державного стандарту соціальної послуги посередництва (медіації), затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 17 серпня 2016 року № 892, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12 вересня 2016 року за № 1243/29373, що додаються.

2. Управлінню профілактики соціального сирітства (І. Пінчук) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Н. Федорович.

Міністр

А. Рева


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

соціальної політики України

07.08.2017  № 1266

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

06 вересня 2017 р.

за № 1099/30967

ЗМІНИ

до Державного стандарту соціальної послуги посередництва (медіації)

1.

У розділі І:

1) абзац другий пункту 2 після слова „послуга” доповнити словами „в частині проведення медіації”;

2) у пункті 4:

абзац другий викласти в такій редакції:

„згода про застосування посередництва (медіації) - письмова згода (заява) сторін про проведення переговорів з метою врегулювання конфлікту/спору за участю посередника/медіатора;”;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

„медіаційна угода (угода про примирення) - письмова угода про здійснення медіації (про розв’язання конфлікту/спору та/або усунення/відшкодування спричиненої шкоди), що укладається між медіатором та сторонами конфлікту/спору, які є отримувачами соціальної послуги посередництва (медіації);”;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

„сторони посередництва (медіації) - сторони конфлікту/спору, які уклали договір про надання соціальної послуги на І етапі або угоду про здійснення медіації на ІІ етапі;”.

2. У розділі ІІ:

1) пункт 3 викласти в такій редакції:

„3. Рішення на І етапі приймається не пізніше ніж через 10 робочих днів з дати звернення одного з отримувачів соціальної послуги, на ІІ етапі - не пізніше ніж через 30 робочих днів з дати звернення.”;

2) пункт 5 викласти в такій редакції:

„5. Надання соціальної послуги включає два етапи:

І етап - здійснення посередництва.

Посередник, отримавши інформацію про випадок, встановлює зв’язок (контакт) зі сторонами та домовляється про індивідуальну зустріч.

Посередник аналізує ситуацію, забезпечує умови для діалогу зі сторонами та підготовку до зустрічі.

Посередник допомагає у врегулюванні конфлікту/спору (встановлює причини конфлікту/спору, опрацьовує шляхи та умови його розв’язання, сприяє його усуненню).

Посередник за потреби пропонує отримувачу соціальної послуги звернутися до медіатора;

ІІ етап - здійснення медіації.

Взаємодія отримувача соціальної послуги з медіатором відбувається на принципах взаємної поваги, неприпустимості образ та приниження гідності, погодження учасниками медіації місця, дати та часових меж кожної зустрічі, створення комфортних умов для учасників медіації.

Сторони медіації мають право в будь-який момент відмовитися від участі в медіації.

Медіатор допомагає сторонам налагодити комунікацію, пояснити одна одній своє бачення конфлікту/спору, визначити шляхи його розв’язання, проаналізувати та за необхідності скорегувати можливо варіанти рішень, домовленості, а також досягти згоди щодо розв’язання конфлікту/спору та/або усунення/відшкодування спричиненої шкоди.”;

3) у пункті 7:

після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

„визнання недієздатною однієї зі сторін конфлікту/спору;”.

У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим.

3. У розділі ІІІ:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

„1. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, на І етапі визначає індивідуальні потреби отримувачів соціальної послуги, укладає договір про надання соціальної послуги та складає індивідуальний план.”;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

„3. Результати визначення індивідуальних потреб отримувачів соціальної послуги є підставою для укладання договору про надання соціальної послуги та складання індивідуального плану.”.

4. Пункт 2 розділу ІV після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

„Індивідуальний план переглядається не рідше одного разу на рік та може змінюватися відповідно до потреб отримувачів соціальної послуги.”.

У зв’язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами третім, четвертим.

5. У розділі VІІ:

1) у пункті 1 після слова „ доступності,” слово „незалежності,” виключити;

2) в абзаці сьомому пункту 2 слово „Посередник/” виключити;

3) в абзаці п’ятому пункту 3 слово „варіантів” замінити словами „варіантів/шляхів”.

6. У розділі VІІІ:

1) у пунктах 1, 2, 4, 5 після слова „угоди” додати слова „та угоди про примирення”;

2) у пункті 3 слово „медіаційної” виключити, після слова „угоди” додати слова „про примирення.”;

3) абзаци другий, третій пункту 5 замінити абазом другим такого змісту:

„У разі невиконання стороною узятих на себе зобов’язань за угодою про примирення інша сторона має право звернутися до суду в установленому законом порядку для захисту порушених прав і законних інтересів.”;

4) у пункті 6 після слова „угода” додати слова „угода про примирення.”;

5) пункт 7 викласти в такій редакції:

„7. Медіаційна угода та угода про примирення складаються відповідно до вимог цивільного та господарського кодексів.”.

7. В абзаці другому пункту 2 розділу ІХ слово „сторін” замінити словами „отримувачів послуг”.

8. У розділі Х:

1) абзац другий пункту 1 після слова „фахівців” доповнити словами „за згодою отримувача соціальної послуги”;

2) в абзацах першому, другому пункту 2 слово „посередник/” у відповідному відмінку виключити.

9. Пункт 1 розділу ХІ викласти в такій редакції:

„1. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, забезпечує робочим місцем для проведення медіації/медіаційних зустрічей, зберігання документації, адміністративної роботи тощо.”.

10. У розділі ХV:

1) у пункті 3:

абзац другий викласти в такій редакції:

„копії листів-запрошень на посередництво із відміткою про їх направлення;”;

2) абзац шостий викласти в такій редакції:

„засвідчену підписами сторін заяву у довільній формі про досягнення згоди у вирішенні конфлікту/спору;”.

11. Підпункт 2 пункту 2 додатка 3 доповнити абзацом такого змісту:

„активізація здатності отримувача соціальної послуги долати проблеми та виходити зі складної життєвої ситуації.”.

Начальник Управління

І. Пінчук

|
Законодавчий акт: НАКАЗ від 07.08.2017 № 1266 "Про затвердження Змін до Державного стандарту соціальної послуги посередництва (медіації)". Мінсоцполітики України. 2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 07.08.2017 № 1266 "Про затвердження Змін до Державного стандарту соціальної послуги посередництва (медіації)". 2017

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -