Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 13.11.2013 № 760 "Про затвердження Державного стандарту догляду вдома". 2013

Інформація актуальна на 21.11.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.11.2013  № 760

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 листопада 2013 р.

за № 1990/24522

Про затвердження Державного стандарту догляду вдома

Відповідно до абзацу чотирнадцятого статті 1 Закону України "Про соціальні послуги", пункту 49.1.1 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128, НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Державний стандарт догляду вдома, що додається.

2.

Департаменту соціальних послуг (Тарабукіна І.І.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л.Дроздову.

Заступник Міністра -

керівник апарату

В. Коломієць

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра фінансів України

Заступник Міністра охорони здоров'я України

Перший заступник Голови

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник Голови

Спільного представницького органу

репрезентативних всеукраїнських об’єднань

профспілок на національному рівні

С.О. Рибак

О. Толстанов

О. Мірошниченко

Г.В. Осовий


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства соціальної

політики України

13.11.2013  № 760

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 листопада 2013 р.

за № 1990/24522

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ

догляду вдома

I.

Загальні положення

1.1. Цей Державний стандарт визначає зміст, обсяг, умови та порядок надання соціальної послуги догляду вдома, показники її якості для суб’єктів незалежно від форм власності, які надають цю послугу.

1.2. Цей Державний стандарт застосовується для організації надання соціальної послуги догляду вдома особам похилого віку, інвалідам, хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше ніж чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, здійснення моніторингу й контролю за якістю надання соціальної послуги догляду вдома, визначення тарифу платної послуги догляду вдома.

1.3. Соціальна послуга догляду вдома в обсягах, визначених цим Державним стандартом, надається безоплатно, за плату або із встановленням диференційованої плати.

1.4. У цьому Державному стандарті терміни вживаються в такому значенні:

індивідуальний план надання соціальної послуги догляду вдома (далі - індивідуальний план) - документ, складений на підставі проведеного комплексного визначення стану індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, у якому зазначено заходи, що здійснюються для надання такої послуги, відомості про необхідні ресурси, періодичність і строки виконання, відповідальних виконавців, дані щодо моніторингу результатів та інформацію щодо перегляду індивідуального плану;

моніторинг якості надання соціальної послуги - постійний чи періодичний перегляд діяльності працівників суб’єкта, що надає соціальну послугу, що має на меті оцінку поточних результатів, виявлення труднощів, визначення проблем, надання рекомендацій для їх усунення;

мультидисциплінарна команда - команда, до складу якої включаються не менше трьох осіб з числа таких працівників: соціальний працівник, соціальний робітник, медичний працівник, юрисконсульт, психолог, сестра медична з масажу, сестра медична з лікувальної фізкультури, перукар, швачка, взуттьовик з ремонту взуття тощо;

надавач соціальної послуги догляду вдома (працівник) (далі - надавач соціальної послуги) - фахівець у сфері надання соціальних послуг, соціальний робітник або мультидисциплінарна команда, який (яка) безпосередньо виконує заходи, що складають зміст соціальної послуги догляду вдома;

отримувач соціальної послуги догляду вдома (далі - отримувач соціальної послуги) - особа, яка через складні життєві обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров'я, потребує надання соціальної послуги догляду вдома або отримує таку послугу;

соціальна послуга догляду вдома - комплекс заходів, що здійснюються за місцем проживання (вдома) отримувача соціальної послуги протягом робочого дня суб’єкта, що надає соціальну послугу догляду вдома, який спрямований на створення умов забезпечення життєдіяльності осіб, які частково або повністю втратили / не набули здатності до самообслуговування;

суб'єкт, що надає соціальну послугу догляду вдома (далі - суб’єкт, що надає соціальну послугу), - підприємства, установи, організації, заклади незалежно від форми власності, фізичні особи - підприємці, які відповідають критеріям діяльності суб'єктів, що надають соціальні послуги.

Інші терміни застосовуються у значеннях, наведених у Законі України "Про соціальні послуги" та інших нормативно-правових актах.

ІІ.

Загальні підходи щодо організації та надання соціальної послуги догляду вдома

2.1. Підставою для отримання соціальної послуги догляду вдома є звернення (заява) отримувача соціальної послуги або його законного представника до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, міських, районних у містах державних адміністрацій або органів місцевого самоврядування (далі - структурний підрозділ з питань соціального захисту населення) або суб’єкта, що надає соціальну послугу.

2.2. Рішення про надання соціальної послуги догляду вдома чи відмову у її наданні приймається суб’єктом, що надає соціальну послугу, протягом 14 календарних днів з моменту звернення (подачі заяви) отримувача(ем) соціальної послуги або його законного(им) представника(ом) та з урахуванням ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, що визначається згідно з таблицею 1 додатка 1 до цього Державного стандарту. Сума балів, за якою визначають ступінь індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, повинна складати не менше 12 балів.

2.3. Проведення комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та складання індивідуального плану здійснюються протягом 5 календарних днів з дати:

звернення (подання заяви) отримувача(чем) соціальної послуги або його законного представника (законним представником);

отримання суб’єктом, що надає соціальну послугу, відповідного запиту структурного підрозділу з питань соціального захисту населення (для бюджетних установ).

2.4. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити отримувачеві у її наданні, якщо він нездатний задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги. Відмова повинна супроводжуватися поясненням причин та довідковою інформацією про можливість отримати дану послугу в іншого суб’єкта, що надає соціальну послугу.

2.5. Підставою для припинення надання послуги догляду вдома є:

відмова отримувача соціальної послуги та/або його законного представника від отримання соціальної послуги догляду вдома;

направлення отримувача соціальної послуги до стаціонарної інтернатної установи або закладу, інших установ або закладів для постійного перебування;

зміна місця проживання отримувача соціальної послуги;

невиконання вимог одержання соціальної послуги догляду вдома та письмового попередження про можливість відмови у її наданні;

наявність медичних протипоказань для надання соціальної послуги догляду вдома;

поліпшення стану здоров’я (наявність медичного висновку про здатність до самообслуговування, потребу в постійній сторонній допомозі) або за результатами визначення індивідуальних потреб;

закінчення строку дії договору на надання послуги догляду вдома;

смерть отримувача послуги;

ліквідація (припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця) суб’єкта, що надає соціальну послугу догляду вдома.

ІІІ. Визначення індивідуальних потреб

3.1. Соціальна послуга догляду вдома надається суб’єктом, що надає соціальну послугу, після здійснення первинного комплексного визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складання індивідуального плану та укладення договору на надання соціальної послуги догляду вдома.

3.2. Форма визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги розробляється суб’єктом, що надає соціальну послугу, з урахуванням його спеціалізації.

Визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги здійснюється соціальним працівником, членами мультидисциплінарної команди (за потреби) із залученням отримувача соціальної послуги та/або його законного представника.

Визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги здійснюється з урахуванням ступеня його індивідуальних потреб. Ступінь індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги у її наданні визначається на основі шкали оцінки можливості виконання елементарних дій та шкали оцінки можливості виконання складних дій, наведених відповідно у таблицях 2, 3 додатка 1 до цього Державного стандарту.

3.3. Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання/перегляду індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги догляду вдома.

3.4. Через 30 днів з дня початку надання соціальної послуги догляду вдома соціальним працівником, членами мультидисциплінарної команди (за потреби) проводиться повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з метою коригування індивідуального плану (за потреби).

Надалі повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги здійснюється один раз на півроку.

ІV. Складання індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома

4.1. Індивідуальний план є основою для надання соціальної послуги догляду вдома та ґрунтується на визначенні індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги.

4.2. Індивідуальний план складається й узгоджується з кожним отримувачем соціальної послуги та/або його законним представником та суб’єктом, що надає соціальну послугу.

Індивідуальний план складається за формою згідно з додатком 3 до цього Державного стандарту у двох примірниках та підписується отримувачем соціальної послуги або його законним представником та суб’єктом, що надає соціальну послугу.

Один примірник індивідуального плану надається отримувачеві соціальної послуги або його законному представникові, другий залишається у суб’єкта, що надає соціальну послугу.

4.3. Структура індивідуального плану включає:

загальні відомості про отримувача соціальної послуги;

заходи, що здійснюються під час надання соціальної послуги догляду вдома, згідно з пунктом 8.1 розділу VІІІ цього Державного стандарту;

періодичність та строк виконання заходів;

відомості про виконавців заходів;

дані щодо моніторингу результатів надання соціальної послуги догляду вдома та перегляду індивідуального плану (за потреби).

Індивідуальний план переглядається разом з отримувачем соціальної послуги та/або його законним представником через місяць з дня початку її надання, надалі один раз на півроку.

V. Укладання договору про надання соціальної послуги догляду вдома

5.1. З кожним отримувачем соціальної послуги або його законним представником протягом 5 днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги догляду вдома укладається договір про її надання.

5.2. Укладання договору про надання соціальної послуги догляду вдома здійснюється за участю отримувача соціальної послуги або його законного представника. У разі необхідності до складання договору залучаються члени родини отримувача соціальної послуги.

5.3. Договір підписується отримувачем соціальної послуги або його законним представником та представником суб’єкта, що надає соціальну послугу. Кожна зі сторін отримує один примірник договору.

VІ. Місце й строки надання соціальної послуги догляду вдома

6.1. Соціальна послуга догляду вдома надається за місцем проживання отримувача соціальної послуги (вдома) протягом робочого дня.

6.2. Соціальна послуга догляду вдома може надаватись постійно (ІІІ, ІV групи рухової активності - 2 рази на тиждень, V група рухової активності - 5 разів на тиждень), періодично (2 рази на місяць), тимчасово (визначений у договорі період).

Строки надання соціальної послуги догляду вдома узгоджуються з отримувачем соціальної послуги та/або його законним представником після проведення комплексного визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та зазначаються у договорі про надання соціальної послуги догляду вдома.

VІІ. Принципи надання соціальної послуги догляду вдома

7.1. Доступність соціальної послуги догляду вдома:

суб’єкт, що надає соціальну послугу, вживає заходів щодо інформування отримувачів соціальної послуги та/або їх законних представників про соціальну послугу догляду вдома, порядок звернення за її наданням та порядок і умови її надання. Інформація для отримувачів соціальної послуги розміщується на спеціальних стендах у доступному місці приміщення суб’єкта, що надає соціальну послугу, висвітлюється в засобах масової інформації тощо.

7.2. Незалежність отримувача соціальної послуги:

надавачі соціальної послуги застосовують індивідуальний підхід (з урахуванням фізичного та психічного стану отримувачів соціальної послуги) та з повагою ставляться до раси, національності, культури, релігії, віку, статі отримувачів соціальної послуги;

отримувачі соціальної послуги та/або їхні законні представники повинні бути поінформовані про свої права, обов’язки, а також про державні й громадські організації, до повноважень яких належить здійснення захисту прав людини, шляхом розміщення інформації на інформаційних стендах, вручення інформаційних листівок, буклетів тощо.

7.3. Захист та безпека отримувача соціальної послуги:

надавач соціальної послуги провадить свою діяльність з повагою до гідності отримувачів соціальної послуги та з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій щодо них;

отримувачам соціальної послуги або їхнім законним представникам надається інформація про порядок оскарження непрофесійних дій надавача соціальної послуги;

отримувачі соціальної послуги та/або їхні законні представники інформуються про відповідальність згідно з чинним законодавством у разі застосування ними фізичного чи іншого насильства щодо надавача соціальної послуги;

надавачу соціальної послуги забороняється використовувати речі отримувачів соціальної послуги, отримувати від них кошти, подарунки тощо.

7.4. Конфіденційність інформації:

суб’єкт, що надає соціальну послугу, вживає заходів щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних", конфіденційної інформації щодо отримувачів послуги та/або їхніх законних представників;

отримувачі соціальної послуги та/або їхні законні представники в обов’язковому порядку ознайомлюються із заходами щодо дотримання принципу конфіденційності;

надавачі соціальної послуги інформують отримувачів соціальної послуги та/або їхніх законних представників щодо нерозголошення отриманої ними конфіденційної інформації.

VІІІ. Зміст соціальної послуги догляду вдома

8.1. Основні заходи, що складають зміст соціальної послуги догляду вдома, передбачають:

для отримувачів соціальної послуги ІІІ групи рухової активності:

допомогу у веденні домашнього господарства - закупівлю та доставку продуктів харчування, ліків та інших товарів, допомогу у приготуванні їжі, допомогу у прибиранні житла, дрібний ремонт одягу, взуття;

надання інформації з питань соціального захисту населення;

допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги;

допомогу в оформленні документів, внесення платежів;

для отримувачів соціальної послуги ІV групи рухової активності:

допомогу у веденні домашнього господарства - закупівлю та доставку продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування (допомогу у приготуванні) їжі, доставку гарячих обідів, прибирання (допомогу у прибиранні) житла, прання, дрібний ремонт одягу, взуття;

допомогу у самообслуговуванні - допомогу у вмиванні, обтиранні, обмиванні, вдяганні, роздяганні, зміні натільної білизни, зміні постільної білизни, у користуванні туалетом тощо;

допомогу при пересуванні по квартирі;

допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами - виклик лікаря, комунальних служб, транспортних служб, відвідування хворих у закладах охорони здоров’я;

навчання навичкам самообслуговування - навчання навичкам вмивання, обтирання, обмивання, вдягання, роздягання, зміни натільної білизни, зміни постільної білизни, у користуванні туалетом;

допомогу в обробітку присадибних ділянок для сільської місцевості (площа обробітку присадибних ділянок визначається окремо для кожного конкретного випадку, але не більше ніж 0,02 гектара);

допомогу у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними;

психологічну підтримку (бесіди, спілкування, мотивацію до активності, консультації психолога);

надання інформації з питань соціального захисту населення;

допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги;

допомогу в оформленні документів, внесення платежів;

для отримувачів соціальної послуги V групи рухової активності:

допомогу у веденні домашнього господарства - закупівлю та доставку продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, годування, доставку гарячих обідів, прибирання житла, прання, дрібний ремонт одягу, взуття, виконання різних видів дрібних ремонтних робіт у помешканні;

допомогу у самообслуговуванні - допомогу у вмиванні, обтиранні, обмиванні, вдяганні, роздяганні, зміні натільної білизни, зміні постільної білизни, у користуванні туалетом тощо;

допомогу при пересуванні по квартирі;

допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами - виклик лікаря, комунальних служб, транспортних служб, відвідування хворих у закладах охорони здоров’я;

навчання навичкам самообслуговування - навчання навичкам вмивання, обтирання, обмивання, вдягання, роздягання, зміни натільної білизни, зміни постільної білизни, у користуванні туалетом;

обробіток присадибних ділянок для сільської місцевості (площа обробітку присадибних ділянок визначається окремо для кожного конкретного випадку, але не більше ніж 0,02 гектара);

допомогу у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними;

психологічну підтримку (бесіди, спілкування, мотивацію до активності, консультації психолога);

надання інформації з питань соціального захисту населення;

допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги;

допомогу в оформленні документів, внесення платежів.

8.2. Зміст та обсяг соціальної послуги догляду вдома для кожного отримувача соціальної послуги визначаються індивідуально залежно від ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги та зазначаються в договорі на отримання соціальної послуги догляду вдома.

Орієнтовний час, необхідний для виконання кожного заходу, що складає зміст соціальної послуги догляду вдома, наведено у додатку 2 до цього Державного стандарту.

ІХ. Використання ресурсів під час організації надання соціальної послуги догляду вдома

9.1. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, забезпечує необхідну кількість працівників відповідно до потреб отримувачів соціальної послуги згідно зі штатним розписом.

9.2. Безпосереднє надання соціальної послуги догляду вдома здійснюють надавачі соціальної послуги. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, у разі потреби може залучати до надання соціальної послуги догляду вдома інших фахівців, зокрема психологів, реабілітологів, юрисконсультів тощо.

Для виконання заходів, обумовлених в індивідуальному плані та договорі про надання соціальної послуги догляду вдома, суб’єктом, що надає соціальну послугу, на договірних засадах можуть залучатись інші підприємства, установи, організації тощо.

9.3. Працівники повинні володіти знаннями й навичками та відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним "Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги", затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14 жовтня 2005 року № 324.

9.4. Суб’єкт, що надає соціальну послугу догляду вдома, вживає заходів із:

підвищення кваліфікації надавачів послуги;

формального та неформального професійного навчання надавачів соціальної послуги;

проведення атестації надавачів соціальної послуги.

9.5. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, розробляє і затверджує посадові інструкції надавачів соціальної послуги.

9.6. Надавач соціальної послуги догляду вдома повинен проходити обов'язкові профілактичні медичні огляди відповідно до законодавства.

Х. Приміщення та обладнання

10.1. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, забезпечує наявність необхідної кількості приміщень для здійснення заходів з надання соціальної послуги догляду вдома (приміщення для персоналу тощо).

10.2. Приміщення суб’єкта, що надає соціальну послугу догляду вдома, повинні відповідати санітарним та протипожежним вимогам та бути забезпечені гарячим і холодним безперебійним водопостачанням та водовідведенням, освітленням, опаленням згідно з вимогами чинного законодавства.

10.3. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, для забезпечення виконання заходів цієї послуги повинен мати:

твердий та м’який інвентар (меблі, спецодяг та взуття тощо);

транспорт (за потреби), пристосований для перевезення отримувачів соціальної послуги, зокрема до закладів охорони здоров’я.

10.4. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, забезпечує надавачів соціальної послуги робочим місцем, обладнанням, інвентарем, витратними матеріалами та робочим одягом, взуттям, велосипедами, проїзними квитками (або грошовою компенсацією за їх придбання), необхідними для виконання посадових обов’язків.

ХІ. Інформаційно-методичне забезпечення організації та надання соціальної послуги догляду вдома

11.1. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, організовує інформаційно-методичне забезпечення своєї діяльності, зокрема забезпечує своїх працівників нормативно-правовими актами, методичними та іншими матеріалами у сфері надання соціальних послуг.

11.2. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, створює можливості для підвищення кваліфікації надавачів соціальної послуги, зокрема щодо обміну досвідом надавачів соціальної послуги з іншими суб’єктами надання соціальної послуги.

ХІІ. Взаємодія з іншими суб’єктами, що надають соціальну послугу

Суб’єкт, що надає соціальну послугу, організовує виконання заходів з надання цієї соціальної послуги із залученням (за потреби та на договірній основі) інших підприємств, установ, організацій та закладів.

ХІІІ. Оцінка ефективності надання соціальної послуги догляду вдома

13.1. Оцінка ефективності надання соціальної послуги догляду вдома здійснюється під час проведення зовнішнього та внутрішнього оцінювання якості зазначеної соціальної послуги.

13.2. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, здійснює опитування отримувачів соціальної послуги та/або їхніх законних представників з метою отримання відгуків стосовно організації та надання послуги догляду вдома.

Результати опитувань обговорюються під час проведення аналізу діяльності суб’єкта, що надає соціальну послугу, надавачів соціальної послуги та враховуються у подальшій роботі з метою вдосконалення власної діяльності, підвищення ефективності та якості надання соціальної послуги.

ХІV. Документація, що застосовується під час організації процесу надання соціальної послуги догляду вдома

Суб’єкт, що надає соціальну послугу, здійснює свою діяльність відповідно до установчих документів (положень, статутів), цивільно-правових договорів (для фізичних осіб - підприємців).

Документація ведеться, оформляється та зберігається відповідно до вимог чинного законодавства.

ХV. Механізми оцінки дотримання стандарту догляду вдома

15.1. Діяльність cуб’єкта, що надає соціальну послугу, підлягає внутрішній та зовнішній оцінці.

Для проведення внутрішньої та зовнішньої оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома застосовуються показники якості соціальної послуги догляду вдома, наведені у додатку 4 до цього Державного стандарту.

Результати проведення внутрішньої та зовнішньої оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома оприлюднюються і поширюються серед отримувачів соціальної послуги, їхніх законних представників, населення адміністративно-територіальної одиниці, де здійснює свою діяльність суб’єкт, що надає соціальну послугу.

15.2. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, проводить регулярне, не рідше ніж один раз на рік, внутрішнє оцінювання своєї діяльності щодо відповідності соціальної послуги догляду вдома, що ним надається, вимогам цього Державного стандарту та вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків.

15.3. До процедури проведення оцінювання залучаються надавачі соціальної послуги, отримувачі соціальної послуги та/або їхні законні представники.

З цією метою розробляється й впроваджується процедура консультацій з отримувачами соціальної послуги, членами їхніх сімей, законними представниками щодо відповідності обсягу, змісту, умов та порядку надання соціальної послуги догляду вдома вимогам, встановленим у цьому Державному стандарті.

15.4. Суб’єкти, що надають соціальну послугу, підлягають зовнішньому оцінюванню, що здійснюється місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами, відповідно до законодавства.

Суб’єкт, що надає соціальну послугу, вживає заходів щодо:

інформування отримувачів соціальної послуги, їх законних представників про проведення зовнішнього оцінювання діяльності суб’єкта, що надає соціальну послугу;

забезпечення безперешкодного доступу отримувачів соціальної послуги або їхніх законних представників до органу, що здійснює зовнішнє оцінювання.

ХVІ. Фінансово-економічне обґрунтування вартості соціальної послуги догляду вдома

Вартість соціальної послуги розраховується з урахуванням собівартості послуги, адміністративних витрат і податку на додану вартість.

Вартість соціальної послуги, що надається за рахунок коштів місцевих бюджетів, що враховуються в обсязі міжбюджетних трансфертів, формується з урахуванням фінансових можливостей відповідних місцевих бюджетів.

Директор Департаменту

соціальних послуг

І. Тарабукіна


Додаток 1

до Державного стандарту догляду вдома

(пункт 2.2)

ВИЗНАЧЕННЯ

ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги у наданні соціальної послуги догляду вдома

1. Ступінь індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги догляду вдома визначається на підставі оцінки можливості виконання елементарних та складних дій:

Таблиця 1

Група рухової активності

Сума балів за шкалами оцінки виконання елементарних та складних дій

Ступінь

Характеристика ступенів індивідуальної потреби

I група

127 балів

0

Сторонньої допомоги не потребує

II група

100 - 126 балів

1

Основні види елементарних дій (вмивання, одягання, взування, контроль за актами сечовиділення та дефекації, прийняття ванни, душу, користування туалетом, харчування, користування посудом та побутовою технікою) виконує самостійно й у повному обсязі.

Основні види складних дій (приготування їжі, прийом лікарських засобів, користування телефоном, транспортом, ведення домашнього господарства, прибирання, прання, заняття рукоділлям, розпоряджання особистими коштами, здійснення покупок та отримання послуг) виконує самостійно й у повному обсязі.

Пересувається поза помешканням й двором без віддалення на великі відстані. Користується транспортом. Має труднощі при підйомі крутими сходами.

Може потребувати сторонньої допомоги при здійсненні покупок або отриманні послуг.

Незначна залежність від сторонньої допомоги.

З урахуванням наявних факторів ризику отримувач соціальної послуги може потребувати сторонньої допомоги й догляду у незначному обсязі (часткової сторонньої підтримки потребує виконання отримувачем соціальної послуги менше ніж 10% простих та складних дій)

III група

88 - 99 балів

2

Основні види елементарних дій (вмивання, одягання, взування, контроль за актами сечовиділення та дефекації, користування туалетом, харчування, користування посудом та побутовою технікою) виконує самостійно й у повному обсязі.

Основні види складних дій (приготування їжі, прийом ліків, користування телефоном, транспортом, розпоряджання особистими фінансами) виконує самостійно й у повному обсязі.

Пересувається в межах двору біля помешкання й на невеликі відстані.

Користується транспортом. Має труднощі при підйомі сходами.

Ванну чи душ приймає самостійно, може періодично потребувати сторонньої допомоги (присутність сторонньої особи з метою уникнення травм).

Може потребувати незначної допомоги у веденні домашнього господарства, часткової допомоги при пранні, занятті рукоділлям, у здійсненні покупок у магазинах чи отриманні послуг в організаціях, підприємствах, установах, що не знаходяться поблизу місця проживання.

Помірно виражена залежність від сторонньої допомоги. Отримувач соціальної послуги може потребувати помірного обсягу сторонньої допомоги й догляду з огляду на наявні обмеження у життєдіяльності, умови проживання й фактори ризику (часткової сторонньої допомоги може потребувати виконання отримувачем соціальної послуги до 20% простих та складних дій)

76 - 87 балів

3

Основні види елементарних дій (вмивання, контроль за актами сечовиділення та дефекації, користування туалетом, харчування, користування посудом та побутовою технікою) виконує самостійно та у повному обсязі.

Види складних дій (прийом лікарських засобів, користування телефоном, розпоряджання особистими коштами) виконує самостійно й у повному обсязі.

Пересування в більшості випадків обмежується помешканням. Може пересуватися на невеликі відстані самостійно чи у супроводі сторонньої особи пішки або користуватись транспортом.

Може мати значні труднощі при підйомі сходами або не може самостійно (без сторонньої допомоги) підійматися сходами.

Під час купання у ванні чи душі може потребувати часткової сторонньої допомоги.

Може потребувати незначної допомоги при вдяганні та взуванні, при приготуванні їжі, веденні домашнього господарства; часткової допомоги при пранні, у здійсненні покупок чи отриманні послуг.

Помірно виражена залежність у сторонній допомозі. Отримувач соціальної послуги може потребувати помірного обсягу сторонньої допомоги й догляду з урахуванням наявних обмежень у життєдіяльності, умов проживання та факторів ризику (часткової та повної сторонньої допомоги може потребувати виконання отримувачем соціальної послуги до 40 % простих і складних дій)

63-75 балів

4

Основні види елементарних дій (вмивання, контроль за актами сечовиділення та дефекації, користування туалетом, користування посудом та побутовою технікою) виконує самостійно й у повному обсязі.

Види складних дій (прийом ліків, користування телефоном, розпоряджання особистими коштами) виконує самостійно й у повному обсязі.

Пересування обмежується помешканням.

У рідких випадках може пересуватися на невеликі відстані самостійно чи із супроводом пішки або користуватись транспортом.

Не може підійматись сходами без сторонньої допомоги.

Може потребувати часткової сторонньої допомоги при вдяганні та взуванні, при приготуванні та прийомі їжі, у веденні домашнього господарства, при пранні, при купанні у ванні чи душі.

Потребує допомоги у здійсненні покупок чи отриманні послуг.

Отримувач соціальної послуги має виражену залежність у сторонній допомозі й догляді з урахуванням наявних обмежень у життєдіяльності, умов проживання і факторів ризику (часткової і повної сторонньої допомоги й догляду потребує виконання отримувачем соціальної послуги до 50% простих та складних дій)

IV група

54-62 бали

5

Основні види елементарних дій (вмивання, контроль за актами сечовиділення та дефекації, користування туалетом, користування посудом та побутовою технікою) виконує самостійно та у повному обсязі.

Види складних дій (прийом ліків, користування телефоном, розпоряджання особистими фінансами) виконує самостійно й у повному обсязі.

Пересування обмежується помешканням.

У рідких випадках може пересуватися на невеликі відстані з супроводом пішки або користуватись транспортом.

Не може підійматись сходами без сторонньої допомоги.

Може вести домашнє господарство невеликого обсягу при великих часових затратах. Не може прати великі речі.

Може потребувати часткової сторонньої допомоги при купанні у ванні чи душі, при одяганні й взуванні, при приготуванні та прийомі їжі.

Потребує допомоги у здійсненні покупок чи отриманні послуг.

Отримувач соціальної послуги має виражену залежність від сторонньої допомоги й догляду з урахуванням наявних обмежень у життєдіяльності, умов проживання і факторів ризику (часткової і повної сторонньої допомоги й догляду потребує виконання отримувачем соціальної послуги до 90% простих та складних дій)

43 - 53 бали

6

Може вмиватися, розчісуватися, чистити зуби, взуватися і вдягатися, приймати їжу з частковою сторонньою допомогою. Може частково контролювати акти сечовиділення та дефекації.

Пересування в більшості випадків обмежене кімнатою. У рідких випадках може виходити у двір із супроводом.

Приймає ванну чи душ зі сторонньою допомогою. Користується туалетом зі сторонньою допомогою (потребує допомоги при збереженні рівноваги, вдяганні, роздяганні).

Основні види домашнього господарства вести не може. Може приготувати прості страви й випрати невеликі речі.

Потребує допомоги у здійсненні покупок чи отриманні послуг.

Може користуватись телефоном.

Приймає лікарські засоби самостійно чи з незначною допомогою. Може розпоряджатися особистими коштами.

Отримувач соціальної послуги має виражену залежність від сторонньої допомоги та догляду з урахуванням наявних обмежень у життєдіяльності та умов проживання і факторів ризику (часткової і повної сторонньої допомоги та догляду потребує виконання отримувачем соціальної послуги до 100% простих та складних дій, із них 60% і більше потребують часткової сторонньої допомоги)

32 - 42 бали

7

Може вмиватися, розчісувати волосся, чистити зуби, взуватися і вдягатися, приймати їжу, приймати ванну чи душ зі сторонньою допомогою.

Користується туалетом зі сторонньою допомогою (потребує допомоги при збереженні рівноваги, вдяганні, роздяганні).

Пересування обмежене кімнатою.

При переході з ліжка на крісло іноді потребує мінімальної допомоги чи нагляду.

Не може вести домашнє господарство, готувати прості страви, прати.

Викликає труднощі самостійний прийом лікарських засобів.

Часто не може розпоряджатися власними коштами.

Може користуватися телефоном з незначною допомогою.

Отримувач соціальної послуги повністю залежний від сторонньої допомоги й догляду з урахуванням наявних обмежень у життєдіяльності, умов проживання і факторів ризику (часткової і повної сторонньої допомоги й догляду потребує виконання отримувачем соціальної послуги до 100% простих та складних дій, із них близько 50% потребують часткової сторонньої допомоги)

V група

25 - 31 бал

8

Приймає ванну чи душ, вмивається, розчісує волосся, чистить зуби, вдягається, взувається зі сторонньою допомогою. Потребує часткової допомоги при прийомі їжі. Акт сечовиділення й дефекації може контролювати повністю або частково.

Пересування обмежене ліжком й простором навколо нього.

При переході з ліжка на крісло може потребувати часткової сторонньої допомоги. Користуватися туалетом може самостійно чи зі сторонньою допомогою (крісло-туалет біля ліжка чи судно)

Користується телефоном чи має труднощі при користуванні ним.

Не може самостійно готувати їжу, вести домашнє господарство, прати, займатися рукоділлям.

Не може самостійно приймати лікарські засоби та розпоряджатися особистими коштами.

Отримувач соціальної послуги повністю залежний від сторонньої допомоги. Часткова залежність складає менше ніж 50% випадків виконання простих і складних дій та обумовлена станом здоров’я і можливістю пересування

12 - 24 бали

9

Отримувач соціальної послуги постійно знаходиться у ліжку.

Потребує сторонньої допомоги при переході з ліжка на крісло.

Може здійснювати активні рухи у межах ліжка. Може самостійно сидіти.

Сідає самостійно чи з незначною допомогою. Контролює акти сечовиділення й дефекації частково чи повністю. Користується судном чи кріслом-туалетом.

Отримувач соціальної послуги повністю залежний від сторонньої допомоги

0 - 11 балів

10

Отримувач соціальної послуги постійно знаходиться у ліжку.

Пересувається тільки зі сторонньою допомогою.

Вмивання, купання, вдягання й роздягання, прийом їжі здійснює тільки зі сторонньою допомогою.

Не сідає самостійно й не може сидіти. Не контролює акти сечовиділення й дефекації. Необхідний постійний цілодобовий догляд.

Отримувач соціальної послуги повністю залежний від сторонньої допомоги

2. Вивчення можливості виконання отримувачем соціальної послуги різних видів життєдіяльності здійснюється за допомогою анкетування, яке проводиться з використанням шкали оцінки можливості виконання елементарних дій (таблиця 2) та шкали оцінки можливості виконання складних дій (таблиця 3) з метою визначення:

залежності від будь-якої сторонньої допомоги (фізичної, словесної, нагляду)*;

можливості самостійно задовольняти свої основні життєві потреби;

ступеня залежності** і передбачуваної тривалості індивідуальної потреби у сторонній допомозі, причин, що її викликають.

3. Ступінь залежності отримувача соціальної послуги від сторонньої допомоги визначається оптимальним для конкретної ситуації методом: шляхом опитування отримувача соціальної послуги, членів його сім’ї, законних представників, надавача соціальної послуги; шляхом здійснення фахівцями безпосереднього спостереження за отримувачем соціальної послуги.

4. При застосуванні зазначених шкал обрані відповіді на питання повинні відображати реальні дії отримувача соціальної послуги. Оцінка проводиться на підставі інформації за попередні 24-48 годин (у разі необхідності оцінка проводиться за довший період часу).

5. Шкала оцінки можливості виконання елементарних дій оцінює повсякденну діяльність людини за допомогою 10 критеріїв, що стосуються сфери самообслуговування та можливості пересуватися (таблиця 2). Оцінка рівня виконання елементарних дій здійснюється за сумою балів, визначених для кожного отримувача соціальної послуги за кожним із розділів цієї шкали. Максимальний результат складає 100 балів, мінімальний - 0 балів.

Таблиця 2

Шкала оцінки можливості виконання елементарних дій

№ з/п

Критерій

Характеристика

Бали

1

Прийом їжі

Приготування до прийому їжі та прийом їжі здійснює самостійно, користується посудом, столовими приборами та побутовою технікою без труднощів

10

Приготування до прийому їжі та прийом їжі здійснює самостійно, але за довший проміжок часу

9

Приготування до прийому їжі та прийом їжі здійснює самостійно із застосуванням спеціального посуду та технічних засобів реабілітації (далі - ТЗР)

8

Здійснює самостійно або за допомогою ТЗР приготування до прийому їжі та прийом їжі

7

Приймає їжу самостійно або за допомогою ТЗР, але не може приготуватися до прийому їжі (покласти їжу в тарілку чи налити рідину в стакан тощо)

6

Потребує нагляду чи незначної сторонньої допомоги при приготуванні до прийому їжі та прийомі їжі (наприклад, при розрізанні продуктів харчування, приготуванні бутербродів тощо) (до 25% дій чи часу)

5

Необхідний постійний нагляд або часткова допомога при прийомі їжі (до 50% дій чи часу приймання їжі)

3

Потребує значного обсягу допомоги при прийомі їжі

1

Не може самостійно приймати їжу

0

2

Купання

Приймає ванну чи душ самостійно без труднощів

5

Приймає ванну чи душ самостійно з труднощами

4

Потребує нагляду чи незначної сторонньої допомоги при прийомі ванни чи душу, наприклад при виході з ванни чи душу, при роздяганні (до 25% дій чи часу)

3

Потребує сторонньої допомоги при прийомі ванни чи душу (до 50% дій чи часу)

2

Потребує значного обсягу сторонньої допомоги при прийомі ванни чи душу

1

Купання здійснюється тільки зі сторонньою допомогою в межах ліжка, у тому числі за допомогою ванни-простині

0

3

Особистий туалет (вмивання, розчісування, чищення зубів, бриття, маніпуляції із зубними протезами)

Самостійно без труднощів

5

Самостійно з труднощами

4

Потребує нагляду чи незначної сторонньої допомоги (до 25% дій чи часу)

3

Потребує сторонньої допомоги (до 50% дій чи часу)

2

Потребує значного обсягу сторонньої допомоги

1

Не може самостійно

0

4

Одягання і взування

Вдягається і взувається самостійно без труднощів

10

Вдягається і взувається самостійно із застосуванням ТЗР без труднощів

9

Повільно вдягається і взувається самостійно або із застосуванням ТЗР

8

З труднощами вдягається і взувається самостійно або із застосуванням ТЗР

7

При вдяганні і взуванні потребує нагляду чи незначної сторонньої допомоги, наприклад при застібанні ґудзиків, зав’язуванні шнурків (до 25% дій чи часу)

5

Потребує сторонньої допомоги при вдяганні і взуванні (до 50% дій чи часу)

3

Потребує значного обсягу сторонньої допомоги при вдяганні і взуванні

1

Не може самостійно вдягатися і взуватися

0

5

Контроль дефекації

Повністю контролює, у разі необхідності може використовувати клізму чи свічки без сторонньої допомоги

10

Має функціонуючу колостому, за якою доглядає самостійно із застосуванням калоприймача

8

Випадкові інциденти не частіше 1 разу на тиждень або потребує допомоги при використанні клізми і свічок (не частіше 1 разу на тиждень)

5

Періодично (2-3 рази на тиждень) не контролює дефекацію, або потребує використання клізми за допомогою надавача соціальної послуги, або має функціонуючу колостому, за якою може доглядати самостійно з частковою сторонньою допомогою із застосуванням калоприймача

2

Практично не контролює (порушення більше 3-х раз у тиждень), за колостомою доглядати самостійно не може

1

Постійно не контролює або потребує застосування клізми чи догляду за колостомою, що здійснюється надавачем соціальної послуги

0

6

Контроль сечовиділення

Повністю контролює без сторонньої допомоги

10

Самостійно справляється з уростомою із застосуванням сечоприймача та інших спеціальних засобів або самостійно справляється з катетером

8

Випадкові інциденти не частіше 1 разу на добу

5

Періодично (2-3 рази на добу) не контролює сечовиділення або є функціонуюча уростома, за якою може доглядати з частковою сторонньою допомогою із застосуванням сечоприймача

2

Практично не контролює (порушення більше 3 раз на добу), за уростомою доглядати самостійно не може, використовуються памперси

1

Постійно не контролює чи потребує використання катетера, яким не може користуватися самостійно; постійно використовуються памперси або відмовляється від їх використання (внаслідок психічних порушень чи інших причин)

0

7

Відвідування й здійснення туалету

Відвідує та здійснює туалет самостійно без труднощів

10

Відвідує та здійснює туалет самостійно із застосуванням ТЗР

9

Насилу відвідує та здійснює туалет із використанням крісла-туалету, ТЗР без сторонньої допомоги

7

Потребує незначної сторонньої допомоги та нагляду під час відвідування й здійснення туалету, застосування крісла-туалету, наприклад для збереження рівноваги, при роздяганні, вдяганні й інших діях

5

Потребує значної сторонньої допомоги при відвідуванні та здійсненні туалету

3

Потребує постійної сторонньої допомоги при відвідуванні та здійсненні туалету

2

Туалет здійснюється тільки із застосуванням спеціальних засобів безпосередньо у ліжку (судно, памперси)

0

8

Вставання й перехід з ліжка

Переходить самостійно без труднощів

15

Переходить за допомогою ТЗР

12

При переході потребує нагляду (чи мінімальної допомоги)

10

Переходить самостійно чи за допомогою ТЗР з труднощами

7

Може самостійно сидіти у ліжку, при переході необхідна часткова стороння допомога

5

Може сидіти, але перехід здійснюється за постійної сторонньої допомоги

3

Може сідати та сидіти тільки за підтримки, перехід здійснюється за постійної сторонньої допомоги

1

Не може сидіти та встати з ліжка навіть за сторонньої допомоги

0

9

Пересування

Може без сторонньої допомоги пересуватися на відстань більше 500 метрів. Може ходити по помешканню без сторонньої допомоги

15

Може без сторонньої допомоги самостійно пересуватися на відстань більше 500 метрів із застосуванням ТЗР. Може ходити по помешканню без сторонньої допомоги

14

Може без сторонньої допомоги самостійно пересуватися на відстань більше 500 метрів із застосуванням ТЗР повільно та з труднощами. Може ходити по помешканню без сторонньої допомоги

11

Може пересуватися зі сторонньою допомогою в межах 500 метрів. Може ходити по помешканню без сторонньої допомоги

10

Може самостійно пройти до 100 метрів або пересувається за допомогою крісла-коляски. Пересувається по помешканню повільно із зупинками на відпочинок

5

Може пройти до 100 метрів із застосуванням ТЗР. По помешканню пересувається з труднощами

3

Може пройти до 100 метрів тільки із сторонньою допомогою. По помешканню пересувається зі сторонньою допомогою

2

Не може самостійно рухатись на відстань більше 50 метрів чи не може пересуватися

0

10

Підйом по сходах

Може підійматись самостійно

10

Підіймається самостійно за допомогою ТЗР

9

Потребує багато часу для самостійного чи за допомогою ТЗР підйому по сходах

7

Потребує незначної сторонньої допомоги (чи нагляду)

5

Підійматися по сходах може тільки зі сторонньою допомогою

2

Не може підійматися сходами навіть зі сторонньою допомогою

0

Сума балів

6. Шкала оцінки можливості виконання складних дій оцінює складні дії людини за допомогою 9 критеріїв (таблиця 3). Оцінка рівня виконання складних дій здійснюється за сумою балів, визначених для кожного отримувача соціальної послуги за кожним із розділів цієї шкали. Максимальний результат складає 27 балів, мінімальний - 10 балів.

Таблиця 3

Шкала оцінки можливості виконання складних дій

№ з/п

Критерій

Характеристика

Бали

1

Користування телефоном

Може користуватися самостійно

3

Може користуватися тільки спеціально обладнаним телефоном (наприклад, через слабкий слух чи зір)

2,5

Може користуватися з невеликою допомогою чи набираючи тільки добре знайомі номери

2

Може говорити по телефону, якщо хтось набере необхідний номер

1,5

Не може користуватися

1

2

Пересування на відстані, куди не можна дійти пішки

Може пересуватися самостійно, у тому числі громадським транспортом чи на таксі. Планує поїздки самостійно

3

Може пересуватися самостійно, у тому числі громадським транспортом чи на таксі, після докладних словесних інструкцій

2,5

Може пересуватися самостійно, із незначною сторонньою допомогою, у тому числі громадським транспортом чи на таксі

2

Може пересуватися тільки з постійним супроводом громадським транспортом чи на таксі

1,5

Не пересувається

1

3

Дрібні покупки в магазині

Може робити покупки самостійно

3

Може робити покупки з незначною допомогою

2

Робить покупки за умови сторонньої допомоги й супроводу

1,5

Не у змозі робити покупки

1

4

Приготування їжі

Може готувати самостійно

3

Може готувати із напівфабрикатів

2,5

Може готувати з незначною допомогою

2

Може тільки розігрівати їжу

1,5

Не може готувати

1

5

Ведення домашнього господарства

Може вести самостійно

3

Може робити самостійно нетрудомісткі види робіт

2,5

Може вести з незначною допомогою

2

Потребує сторонньої допомоги при виконанні більше ніж половини робіт

1,5

Не може вести домашнє господарство

1

6

Дозвілля, у тому числі рукоділля

Дозвілля може організувати самостійно

3

Може організувати деякі види свого дозвілля самостійно

2,5

Дозвілля може організувати самостійно з незначною допомогою

2

Не може організувати своє дозвілля самостійно

1

7

Прання

Може прати самостійно

3

Може прати самостійно тільки за допомогою пральної машини

2,5

Може прати самостійно із незначною допомогою, наприклад при розвішуванні білизни

2

Потребує значного обсягу сторонньої допомоги

1,5

Не може займатись пранням

1

8

Прийом лікарських засобів

Може приймати лікарські засоби самостійно (правильно дозуючи та у відповідний час)

3

Може приймати лікарські засоби самостійно з незначною допомогою (застосування сторонньої допомоги необхідно при дозуванні лікарських засобів та нагадуванні про необхідність їх прийняти)

2

Не може самостійно приймати лікарські засоби

1

9

Розпорядження особистими коштами

Розпоряджається самостійно

3

Розпоряджається самостійно з незначною допомогою

2

Здійснює поточні витрати самостійно, але планувати бюджет не може

1,5

Розпоряджатися не може

1

Сума балів

__________

* Необхідність у нагляді й словесній допомозі означає, що отримувач соціальної послуги належить до категорії тих, хто потребує сторонньої допомоги (залежний від сторонньої допомоги).

** Категорія “незалежний" допускає використання допоміжних технічних засобів реабілітації.

Директор Департаменту

соціальних послуг

І. Тарабукіна


Додаток 2

до Державного стандарту догляду вдома

(пункт 8.2)

ОРІЄНТОВНИЙ ЧАС

для виконання заходів, що складають зміст соціальної послуги догляду вдома

№ з/п

Назва заходу

Одиниця вимірювання

Витрати часу на надання послуги, хвилин

1

Допомога у самообслуговуванні

Один захід

1.1

Вмивання, обтирання, обмивання

Один захід

15 (за потреби)

1.2

Вдягання, роздягання, взування

Один захід

15 (за потреби)

1.3

Зміна натільної білизни

Один захід

15 (за потреби)

1.4

Зміна постільної білизни

Один захід

20 (за потреби)

1.5

Купання, надання допомоги при купанні

Один захід

60 (за потреби)

1.6

Чищення зубів

Один захід

15 (2 рази на тиждень або за потреби)

1.7

Миття голови

Один захід

15 (за потреби)

1.8

Розчісування

Один захід

10 (за потреби)

1.9

Гоління

Один захід

20 (за потреби)

1.10

Обрізання нігтів (без патології) на руках або ногах

Один захід

20 (за потреби)

1.11

Стрижка волосся (не модельна)

Один захід

30 (за потреби)

1.12.

Допомога у користуванні туалетом (подача й винесення судна з подальшою обробкою)

Один захід

20 (за потреби)

1.13

Допомога у користуванні сечо- чи калоприймачами

Один захід

40 (за потреби)

1.14

Навчання навичкам самообслуговування

Разове доручення

15

2

Ведення домашнього господарства

2.1

Придбання і доставка продовольчих, промислових та господарських товарів, медикаментів

Один захід

84 (за потреби, не більше одного разу за одне відвідування)

2.2

Допомога у приготуванні їжі (підготовка продуктів для приготування їжі, миття овочів, фруктів, посуду, винесення сміття тощо)

Один захід

18 (за потреби)

2.3

Приготування їжі

Один захід

60 (за потреби, 1-2 рази за відвідування)

2.4

Годування (для ліжкових хворих)

Один захід

24 (за потреби, 1-2 рази за відвідування)

2.5

Допомога при консервації овочів та фруктів

Разове доручення

90 (за потреби)

2.6

Прибирання житла:

а) косметичне прибирання;

б) вологе прибирання;

в) генеральне прибирання

Один захід

18 (за потреби)

42 (за потреби)

126 (за потреби)

2.7

Розпалювання печей, піднесення вугілля, дров, розчистка снігу; доставка води з колонки

Одне розпалювання, доставка, піднесення

42 (за потреби)

2.8

Миття вікон (не більше 3)

Одне миття одного вікна

30 (за потреби, не більше 3 вікон)

2.9

Обклеювання вікон

Разове доручення

30 (за потреби, не більше 3 вікон)

2.10

Прання білизни та одягу

Одне прання (до 1,5 кг сухої білизни

30 (за потреби)

2.11

Прасування

Одне прасування (до 1,5 кг сухої білизни)

30 (за потреби)

2.12

Ремонт одягу (дрібний)

Разове доручення

6 (за потреби)

3

Забезпечення супроводження (супровід споживача соціальних послуг у поліклініку тощо)

Разове доручення

78 (за потреби)

4

Надання допомоги в оплаті комунальних послуг (заповнення абонентних книжок, оплата комунальних послуг, звірення платежів, заміна книжок)

Одна оплата

45 (за потреби)

5

Надання допомоги в оформленні документів (оформлення субсидій на квартирну плату і комунальні послуги)

Одне оформлення

60 (за потреби)

6

Написання листів, заяв, скарг, отримання довідок, інших документів

Один лист

30 (за потреби)

7

Представництво інтересів в органах державної влади, установах, підприємствах та організаціях (виконання доручень, пов’язаних з необхідністю відвідування різних організацій)

Одне доручення

72 (за потреби)

8

Надання допомоги у сільській місцевості з проведення сільськогосподарських робіт (в обробці присадибної ділянки)

Разове доручення, не більше 0,02 га

138 (за потреби)

9

Надання послуг з виконання ремонтних робіт (допомога в ремонті житлових приміщень)

Разове доручення

240 (1 раз на рік)

10

Навчання користуванню та вироблення практичних навичок самостійного користування технічними допоміжними і обов’язковими гігієнічними засобами (протезами, ортезами, інвалідними колясками, катетерами, калоприймачами тощо)

Разове доручення

45 (за потреби)

11

Спостереження за станом здоров’я, допомога у проведенні процедур, пов’язаних зі здоров’ям, надання допомоги до приходу лікаря, виклик лікаря додому

Разове доручення

15 (за потреби)

12

Сприяння в отриманні медичної допомоги в установах охорони здоров’я та лікувально-профілактичних установах

Разове доручення

30 (за потреби)

13

Сприяння у направленні до стаціонарної установи, установи охорони здоров’я та соціального захисту населення

Разове доручення

20 (за потреби)

14

Проведення відповідно до призначень лікаря медичних процедур за наявності ліцензії на медичну діяльність цього виду

Разове доручення

30 (за потреби)

15

Надання допомоги у виконанні реабілітаційних (лікувально-фізичних) вправ

Разове доручення

45 (за потреби)

16

Сприяння в отриманні протезно-ортопедичної допомоги, технічних (допоміжних засобів), а також засобів догляду і реабілітації

Разове доручення

90 (за потреби)

17

Психологічна підтримка (бесіди, спілкування, мотивація до активності)

Разове доручення

60 (за потреби)

18

Сприяння в організації консультування отримувачів послуги із соціально-правових питань, питань отримання комунально-побутових, медичних, соціальних послуг, питань представлення й захисту інтересів отримувачів соціальної послуги у державних і місцевих органах влади, в установах, організаціях, підприємствах, громадських об’єднаннях

Разове доручення

72 (за потреби)

19

Допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами

Разове доручення

20 (за потреби)

20

Надання інформації з питань соціального захисту населення

Разове доручення

20 (за потреби)

__________

Примітка.

Час, необхідний для виконання заходів з надання соціальної послуги, подано орієнтовно (як середній показник), він може відрізнятися з огляду на ступінь індивідуальної потреби потенційного отримувача/отримувача соціальної послуги у сторонній допомозі. Норми витрат часу для виконання окремих заходів можуть визначатись на підставі актів хронометражу.

Директор Департаменту

соціальних послуг

І. Тарабукіна


Додаток 3

до Державного стандарту догляду вдома

(пункт 4.2)

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН

надання соціальної послуги догляду вдома*

Інформація про отримувача соціальної послуги:

Прізвище, ім’я, по батькові: _____________________________________________________

Вік: _________________________________________________________________________

Стать: _______________________________________________________________________

Сімейний стан: _______________________________________________________________

Мова спілкування: ____________________________________________________________

Інвалідність, група: ____________________________________________________________

Ступінь індивідуальної потреби в наданні соціальної послуги догляду вдома: ___________

Додаткова інформація про отримувача соціальної послуги (за наявності): ______________

____________________________________________________________________________

Дата звернення: ______________________________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові надавача соціальної послуги: _____________________________

Інформація щодо необхідності залучення інших фахівців: ____________________________

Послуга

Заходи, що складають зміст послуги

Ресурси (обладнання, технічні засоби реабілітації, інвентар, матеріали)

Періодичність та строки виконання (час, що витрачається на здійснення заходу)

Виконавці

Догляд вдома

1.

2.

3.

4.

Моніторинг/поточне оцінювання результатів, перегляд індивідуального плану (дата проведення, підпис)

Надавач соціальної послуги _________________

                                                                              (підпис)

Отримувач соціальної послуги або його законний представник _________________

                                                                                                                                                             (підпис)

__________

* Персональні дані використовуються з метою надання соціальної послуги денного догляду, захищаються і обробляються відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

Директор Департаменту

соціальних послуг

І. Тарабукіна


Додаток 4

до Державного стандарту догляду вдома

(пункт 15.1)

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

соціальної послуги догляду вдома

1. Кількісні показники:

кількість скарг та результати їх розгляду (у розрахунку на 100 отримувачів соціальної послуги);

частка задоволених звернень про отримання соціальної послуги догляду вдома (% від загальної кількості звернень);

частка працівників, які підвищили рівень кваліфікації (%);

частота здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги догляду вдома;

відповідність встановлених показників якості отриманим у ході контролю.

2. Якісні показники:

1) адресність та індивідуальний підхід.

Критерії оцінювання:

наявність визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги;

наявність індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома, що відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувача соціальної послуги;

забезпечення перегляду індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома (за потреби);

2) результативність.

Критерії оцінювання:

рівень задоволеності соціальною послугою догляду вдома (за оцінками отримувачів соціальної послуги);

покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивні зміни у стані отримувача соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга догляду вдома не надавалась;

проведення опитувань, збору відгуків, реагування на скарги отримувачів соціальної послуги та/або їх законних представників та проведення роботи щодо надання роз’яснень отримувачам соціальної послуги та/або їх законним представникам;

розроблення та застосування системи заохочення надавачів соціальної послуги, роботу яких позитивно оцінюють отримувачі соціальної послуги;

проведення внутрішнього та зовнішнього моніторингу якості надання соціальної послуги догляду вдома;

3) своєчасність.

Критерії оцінювання:

прийняття рішення щодо надання соціальної послуги догляду вдома, визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома у встановлений строк;

підписаний у двосторонньому порядку договір на надання соціальної послуги догляду вдома;

строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі;

4) доступність та відкритість.

Критерії оцінювання:

наявність приміщень, що відповідають санітарним та протипожежним вимогам;

наявність спеціально обладнаних місць для паркування транспортних засобів, спеціальних ліфтів, пандусів, інших пристосувань для безперешкодного доступу отримувачів соціальної послуги до суб’єкта, що надає соціальну послугу;

наявність оформлених стендів з інформацією для отримувачів соціальної послуги про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги;

наявність копій довідника, буклетів та інших роздаткових матеріалів, газетних статей, записів радіо- та телепрограм щодо надання соціальної послуги догляду вдома;

5) повага до гідності отримувача соціальної послуги.

Критерії оцінювання:

відгуки отримувачів соціальної послуги щодо ставлення до них надавачів соціальної послуги;

повага до гідності отримувачів соціальної послуги та недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо них;

наявність оформлених стендів із зазначенням інформації про правозахисні організації та порядок подання і розгляду скарг;

наявність у договорі про надання соціальної послуги догляду вдома положень щодо дотримання принципу конфіденційності;

дотримання принципу конфіденційності;

6) професійність.

Критерії оцінювання:

штатний розпис сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації;

наявні затверджені посадові інструкції;

розроблена програма стажування для початківців, які надаватимуть соціальну послугу догляду вдома;

розроблені графіки проведення: навчання, підвищення кваліфікації та атестації соціальних працівників;

наявність документів про освіту (державного зразка) працівників суб’єкта, що надає соціальну послугу;

наявність особистих медичних книжок надавачів соціальної послуги та проходження обов’язкових медичних оглядів;

наявність графіка проведення робочих нарад з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг;

наявність обладнання, твердого та м’якого інвентарю, транспорту для надання соціальної послуги догляду вдома.

Директор Департаменту

соціальних послуг

І. Тарабукіна

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: НАКАЗ від 13.11.2013 № 760 "Про затвердження Державного стандарту догляду вдома". Мінсоцполітики України. 2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 13.11.2013 № 760 "Про затвердження Державного стандарту догляду вдома". 2013

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -