Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

НАКАЗ від 17.08.2018 № 1177 "Про затвердження Порядку планування, фінансування та контролю виконання науково-дослідних і науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету у сфері соціальної політики". 2018

Інформація актуальна на 17.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.08.2018  № 1177

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 вересня 2018 р.

за № 1060/32512

Про затвердження Порядку планування, фінансування та контролю виконання науково-дослідних і науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету у сфері соціальної політики

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року № 13 «Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», пункту 4 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), з метою забезпечення підвищення ефективності діяльності науково-дослідних установ, координації та раціонального використання результатів наукових досліджень відповідно до пріоритетних завдань соціальної політики НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Порядок планування, фінансування та контролю виконання науково-дослідних і науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету у сфері соціальної політики, що додається.

2.

Директорату стратегічного планування, координації політики та євроінтеграції (Підлужна Н.В.) в установленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Структурним підрозділам апарату Міністерства соціальної політики України керуватись у роботі Порядком, затвердженим цим наказом.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 03 квітня 2015 року № 370 «Про затвердження Порядку планування, фінансування та контролю за виконанням науково-дослідних та науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету у сфері соціальної політики», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 червня 2015 року за № 673/27118.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Крентовську О.П.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

Голова Наукового комітету Національної

ради України з питань розвитку

науки і технологій

А.Г. Білоус


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства соціальної

політики України

17 серпня 2018 року № 1177

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 вересня 2018 р.

за № 1060/32512

ПОРЯДОК

планування, фінансування та контролю виконання науково-дослідних і науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету у сфері соціальної політики

І.

Загальні положення

1. Цей Порядок установлює основні вимоги та правила щодо планування, фінансування та контролю виконання і впровадження науково-дослідних і науково-технічних розробок (далі - НДР (НТР)), а також проведення заходів із наукового забезпечення реалізації основних завдань Мінсоцполітики у сфері соціального захисту.

2. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України «Про публічні закупівлі», «Про науково-технічну інформацію», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 31 березня 1992 року № 162 «Про державну реєстрацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій», від 20 липня 1996 року № 830 «Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт», від 04 березня 1997 року № 202 «Про удосконалення мережі науково-дослідних установ Міністерства праці», від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», від 11 січня 2018 року № 13 «Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

3.

У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

виконавець - науково-дослідна установа, що належить до сфери управління Мінсоцполітики, або суб’єкт господарювання, який виконує НДР (НТР);

замовлення на виконання науково-дослідної (науково-технічної) розробки для Мінсоцполітики (далі - замовлення) - документ, у якому зазначаються основні дані щодо НДР (НТР), зокрема мета, термін виконання, кошторисна вартість. Невід’ємними частинами замовлення є робоча програма (технічне завдання) та калькуляція кошторисної вартості;

замовник - структурний підрозділ Мінсоцполітики, на замовлення якого виконується НДР (НТР);

калькуляція кошторисної вартості НДР (НТР) - розрахункова вартість виконання НДР (НТР);

координатор - структурний підрозділ Мінсоцполітики, відповідальний за координацію проведення наукових досліджень, забезпечення методичного керівництва у частині визначення пріоритетних напрямів НДР (НТР) на 3–5 років і формування плану НДР (НТР) на рік на підставі пропозицій структурних підрозділів Мінсоцполітики, на замовлення яких виконується НДР (НТР);

план НДР (НТР), які виконуватимуться на замовлення Мінсоцполітики за рахунок бюджетних асигнувань (далі - план НДР (НТР)),- документ, у якому визначено перелік НДР (НТР), що виконуватимуться протягом року, із зазначенням термінів, замовників, виконавців, обсягу фінансування, очікуваних результатів, упровадження НДР (НТР);

пріоритетні для Мінсоцполітики напрями проведення НДР (НТР) на 3–5 років (далі - пріоритетні напрями НДР (НТР)) - документ, у якому визначено напрями НДР (НТР) на 3–5 років відповідно до пріоритетних завдань Мінсоцполітики;

робоча програма - документ, яким визначено мету, завдання, об’єкт, методику дослідження, очікувані результати, етапи і терміни виконання роботи (календарний план), галузь упровадження та соціально-економічний ефект;

технічне завдання - документ, яким визначено основне призначення виробу, показники якості, техніко-економічні та спеціальні вимоги до виробу, обсягу, стадії розроблення та складу конструкторської документації.

ІІ. Планування наукової діяльності

1. Планування та формування пріоритетних напрямів НДР (НТР) і плану НДР (НТР) проводиться за програмно-цільовим принципом.

2. Пріоритетні напрями НДР (НТР) і план НДР (НТР) формуються з метою реалізації положень законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, державних цільових програм соціального розвитку, пріоритетних завдань Мінсоцполітики, міжнародних зобов’язань, договорів, конвенцій, ініціатив Мінсоцполітики.

3. Пріоритетні напрями НДР (НТР) формуються координатором на підставі обґрунтованих пропозицій замовника та затверджуються наказом Мінсоцполітики протягом першого півріччя року, що передує плановому періоду.

4. Підготовлені замовником пропозиції (із зазначенням кошторисної вартості роботи) до плану НДР (НТР) на наступний рік згідно з формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку, погоджуються заступником Міністра відповідно до розподілу обов’язків і подаються координатору.

5. На основі пропозицій замовників координатор формує проект плану НДР (НТР) за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку.

6. Після ухвалення Державного бюджету України на відповідний рік план НДР (НТР) у двотижневий термін уточнюється відповідно до затвердженого обсягу фінансування наукових досліджень і затверджується наказом Мінсоцполітики.

7. Пріоритетні напрями НДР (НТР) і план НДР (НТР) після затвердження оприлюднюються на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики не пізніше ніж через 10 днів.

8. У двотижневий строк після затвердження плану НДР (НТР) оформлюється замовлення на виконання НДР (НТР) згідно з додатком 3 до цього Порядку, яке підписують замовник і виконавець. Обов’язковими додатками до замовлення є робоча програма (технічне завдання) та калькуляція кошторисної вартості НДР (НТР).

Замовлення оформлюється в трьох примірниках: перший видається виконавцю, другий - замовнику (для контролю виконання), третій - координатору.

ІІІ. НДР (НТР), що виконуються на договірних умовах суб’єктами господарювання, які не належать до сфери управління Мінсоцполітики

1. Після затвердження плану НДР (НТР) замовник може подати структурному підрозділу, що відповідає за проведення публічних закупівель, заявку на закупівлю НДР (НТР), які не можуть виконати науково-дослідні установи, що належать до сфери управління Мінсоцполітики. На підставі цієї заявки проводиться процедура закупівель у встановленому законодавством порядку.

2. Виконавців НДР (НТР) обирає структурний підрозділ, відповідальний за проведення публічних закупівель, згідно з вимогами законодавства.

3. За результатами проведеної закупівлі Мінсоцполітики укладає з переможцем процедури закупівлі договір про виконання НДР (НТР) у порядку, встановленому Законом України «Про публічні закупівлі».

IV. Фінансування

1. Фінансування виконання НДР (НТР) забезпечується в межах видатків, передбачених для Мінсоцполітики у Державному бюджеті України за відповідною бюджетною програмою.

2. Фінансування НДР (НТР) проводиться щомісяця згідно із затвердженим в установленому порядку кошторисом на відповідний рік і планом асигнувань (за винятком надання кредитів із бюджету) загального фонду бюджету на відповідний рік.

3. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться в установленому законодавством порядку.

4. Структурний підрозділ із фінансово-економічного забезпечення організовує роботу щодо фінансування НДР (НТР) та організації бюджетного процесу відповідно до бюджетного законодавства.

V. Розгляд та оформлення виконаної НДР (НТР) або її етапів

1. Розгляд виконаної НДР (НТР) залежно від її характеру, обсягу та отриманих результатів проводиться після завершення роботи в цілому або окремих її етапів, що мають самостійне значення, якщо це передбачено робочою програмою (технічним завданням).

2. Виконаною вважається робота, прийнята замовником у повному обсязі.

3. Після виконання роботи (етапу) виконавець складає звіт про НДР (НТР) (етап) з обґрунтованими висновками та пропозиціями, що надаються замовнику (в паперовому та електронному вигляді) та координатору (в електронному вигляді, в паперовому вигляді у формі розгорнутого реферату).

4. У двотижневий строк після отримання звіту про НДР (НТР) замовник розглядає його та оформляє висновок (акт) щодо відповідності НДР (НТР) вимогам замовника за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку, у трьох примірниках (для замовника, координатора, виконавця).

5. Якщо замовлення виконано не у повному обсязі або його якість не відповідає визначеним вимогам, замовник готує відповідний висновок і повертає роботу на доопрацювання виконавцю (строк доопрацювання - 14 календарних днів із дати отримання висновку щодо невідповідності).

VI. Моніторинг, контроль і впровадження НДР (НТР)

1. До 28 (29) лютого року, наступного за звітним, замовники подають координатору довідки щодо впровадження результатів НДР (НТР), виконаних на замовлення Мінсоцполітики за рахунок бюджетних коштів. Моніторинг впровадження результатів НДР (НТР) проводиться протягом 3 років.

2. На основі отриманої інформації координатор готує інформаційну довідку щодо впровадження результатів НДР (НТР) замовниками згідно з формою, наведеною у додатку 5 до цього Порядку, яка подається керівництву Мінсоцполітики.

3. Не пізніше ніж 15 березня року, що настає за звітним, Міністерству освіти і науки подається інформація щодо основних результатів замовлень у межах установлених бюджетних призначень (координатором - у частині результатів виконання замовлень та їх впровадження; структурним підрозділом із фінансово-економічного забезпечення - у частині фінансування НДР (НТР)).

4. Стан виконання НДР (НТР) контролює замовник шляхом організації супроводження виконання НДР (НТР) та проведення відповідно до законодавства перевірок.

Результати перевірок, відповідні висновки та пропозиції замовник використовує для уточнення та коригування обсягу фінансування на окремих етапах виконання замовлення, а також для припинення роботи над НДР (НТР), що не виконуються на належному рівні, втратили актуальність або не можуть бути виконані з об’єктивних причин.

5. Координатор формує анотований збірник щодо виконаних НДР (НТР) відповідно до плану НДР (НТР) за звітний рік та розміщує його на офіційному вебсайті Мінсоцполітики.

Керівник експертної групи

з питань рівня життя

та соціальних стандартів

Директорату стратегічного

планування, координації

політики та євроінтеграції

Н. Підлужна


Додаток 1

до Порядку планування, фінансування

та контролю виконання

науково-дослідних і науково-технічних

(експериментальних) розробок

за рахунок коштів державного бюджету

у сфері соціальної політики

(пункт 4 розділу ІІ)

ПРОПОЗИЦІЇ

до плану науково-дослідних (науково-технічних) розробок, які виконуватимуться на замовлення Мінсоцполітики за рахунок бюджетних асигнувань


Додаток 2

до Порядку планування, фінансування

та контролю виконання

науково-дослідних і науково-технічних

(експериментальних) розробок

за рахунок коштів державного бюджету

у сфері соціальної політики

(пункт 5 розділу ІІ)

ПЛАН

науково-дослідних (науково-технічних розробок), які виконуватимуться на замовлення Мінсоцполітики за рахунок бюджетних асигнувань

№ з/п

Назва замовлення (роботи)

Замовник

Терміни виконання (початок/ закінчення)

Обсяг фінансування за рахунок коштів державного бюджету, тис. грн*

Наукові результати, які будуть отримані внаслідок виконання замовлення

Де впроваджуватимуться (використовуватимуться) наукові результати

на весь період виконання

у тому числі на ____ р.

1

2

3

4

5

6

7

8

__________

* Орієнтовно в поточних цінах.


Додаток 3

до Порядку планування, фінансування

та контролю виконання

науково-дослідних і науково-технічних

(експериментальних) розробок

за рахунок коштів державного бюджету

у сфері соціальної політики

(пункт 8 розділу ІІ)

ЗАМОВЛЕННЯ

на виконання науково-дослідної (науково-технічної) розробки для Мінсоцполітики

Додаток 4

до Порядку планування, фінансування

та контролю виконання

науково-дослідних і науково-технічних

(експериментальних) розробок

за рахунок коштів державного бюджету

у сфері соціальної політики

(пункт 4 розділу V)

ВИСНОВОК (АКТ)

щодо відповідності науково-дослідної (науково-технічної) розробки вимогам замовника


Додаток 5

до Порядку планування, фінансування

та контролю виконання

науково-дослідних і науково-технічних

(експериментальних) розробок

за рахунок коштів державного бюджету

у сфері соціальної політики

(пункт 2 розділу VІ)

ДОВІДКА

щодо впровадження результатів науково-дослідних (науково-технічних) розробок, виконаних на замовлення Мінсоцполітики за рахунок бюджетних коштів

№ з/п

Назва НДР (НТР) відповідно до плану НДР (НТР)

Де та як використано результати НДР (НТР) упродовж першого року після завершення роботи

Де та як використано результати НДР (НТР) упродовж другого року після завершення роботи

Де та як використано результати НДР (НТР) упродовж третього року після завершення роботи

1

2

3

4

5

|
Законодавчий акт: НАКАЗ від 17.08.2018 № 1177 "Про затвердження Порядку планування, фінансування та контролю виконання науково-дослідних і науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету у сфері соціальної політики". Мінсоцполітики України. 2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 17.08.2018 № 1177 "Про затвердження Порядку планування, фінансування та контролю виконання науково-дослідних і науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету у сфері соціальної політики". 2018

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -