>>

Н А К А З 30.12.2011 N 3660/5 " Про затвердження Порядку присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів працівникам науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України". 2011

Інформація актуальна на 10.11.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Н А К А З

30.12.2011 N 3660/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

3 січня 2012 р.

за N 2/20315

Про затвердження Порядку присвоєння

кваліфікаційних класів судових експертів

працівникам науково-дослідних установ судових

експертиз Міністерства юстиції України

Відповідно до статті 16 Закону України "Про судову

експертизу" ( 4038-12 ), постанови Кабінету Міністрів України від

30.03.2011 N 314 ( 314-2011-п ) "Про умови оплати праці

працівників державних спеціалізованих установ судових експертиз"

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порядок присвоєння кваліфікаційних класів

судових експертів працівникам науково-дослідних установ судових

експертиз Міністерства юстиції України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства

юстиції України від 09.07.2008 N 1163/5 ( z0627-08 ) "Про

кваліфікаційні класи судових експертів", зареєстрований у

Міністерстві юстиції України 10.07.2008 за N 627/15318.

3. Управлінню експертного забезпечення правосуддя

(Головченко Л.М.) забезпечити подання цього наказу на державну

реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92

N 493 ( 493/92 ) "Про державну реєстрацію нормативно-правових

актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами).

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного

опублікування.

Міністр Олександр Лавринович

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національного

агентства України

з питань державної служби В'ячеслав Толкованов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

30.12.2011 N 3660/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

3 січня 2012 р.

за N 2/20315

ПОРЯДОК

присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів

працівникам науково-дослідних установ судових

експертиз Міністерства юстиції України

1.

Цей Порядок визначає процедуру присвоєння кваліфікаційних

класів судових експертів працівникам науково-дослідних установ

судових експертиз Міністерства юстиції України (далі - установа).

2. Кваліфікаційні класи судових експертів присвоюються

працівникам установ залежно від посади, стажу, досвіду роботи,

наукового ступеня та рівня професійних знань за наявності

кваліфікації судового експерта.

3. Присвоєння кваліфікаційного класу судового експерта є

підставою для встановлення та виплати працівнику установи надбавки

у розмірах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від

30.03.2011 N 314 ( 314-2011-п ) "Про умови оплати праці

працівників державних спеціалізованих установ судових експертиз".

4. Працівникам, які вперше прийняті на роботу або переведені

на вищу посаду, присвоюється найнижчий кваліфікаційний клас

судового експерта, передбачений для відповідних посад працівників

установ згідно з додатком 1 до цього Порядку.

5. Черговий кваліфікаційний клас судового експерта в межах

займаної посади може бути присвоєний працівникові, який успішно

відпрацював у раніше присвоєному кваліфікаційному класі не менше

ніж 2 роки. Питання про присвоєння працівникові чергового

кваліфікаційного класу судового експерта розглядається за поданням

його безпосереднього керівника. Строки перебування працівників установ у присвоєних

кваліфікаційних класах судових експертів не обмежуються.

6. Якщо працівник перейшов на посаду, якій відповідає нижчий

кваліфікаційний клас судового експерта, або залишив роботу, на яку

потім повернувся, за ним зберігається присвоєний кваліфікаційний

клас.

7. Кваліфікаційні класи судових експертів директору та

заступникам директора установи присвоюються відповідно до наказу

Міністерства юстиції України за поданням керівника відповідного

структурного підрозділу Мін'юсту.

8. Іншим працівникам установ кваліфікаційний клас судового

експерта присвоюється відповідно до наказу директора установи за

результатами атестації.

9. Атестацію з метою присвоєння кваліфікаційних класів

судових експертів проводять експертно-кваліфікаційні комісії

відповідних установ (далі - комісія), які діють відповідно до

Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію

судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції

України від 09.08.2005 N 86/5 ( z0882-05 ), зареєстрованого

в Міністерстві юстиції України 11.08.2005 за N 882/11162

(у редакції наказу Міністерства юстиції України від 07.11.2007

N 1054/5 ( z1250-07 ).

10. На кожного працівника, який підлягає атестації,

складаються характеристика і подання, підписані його безпосереднім

керівником, які подаються до комісії до початку проведення її

засідання. Працівник має бути попередньо ознайомлений із складеною на

нього характеристикою. У разі коли він не згоден з відомостями, що

відображені в характеристиці, керівник виносить її на обговорення

колективу відповідного підрозділу, пропозиції якого разом

з характеристикою подаються до комісії.

11. Характеристика працівника має містити розгорнуту оцінку

професійних знань, компетентності, виконання посадових обов'язків

та інформацію про результати діяльності за період після останнього

присвоєння кваліфікаційного класу судовому експерту. Під час атестації комісія розглядає подані матеріали та

заслуховує працівника.

12. На підставі всебічної оцінки професійного рівня

працівників, які атестуються, комісія приймає одне з таких рішень: присвоїти працівнику відповідний кваліфікаційний клас

судового експерта; залишити раніше присвоєний кваліфікаційний клас судового

експерта без змін.

13. Якщо комісією прийнято рішення залишити раніше присвоєний

кваліфікаційний клас судового експерта без змін, повторно питання

про присвоєння чергового кваліфікаційного класу може бути

розглянуто не раніше ніж через шість місяців.

14. Результати атестації заносяться до протоколу засідання

комісії та атестаційного листа, складеного за формою згідно

з додатком 2 до цього Порядку. Результати атестації повідомляються працівнику, який

атестувався, протягом 10 днів.

15. Питання щодо пониження та позбавлення кваліфікаційних

класів судових експертів розглядаються в порядку, встановленому

Положенням про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію

судових експертів, затвердженим наказом Міністерства юстиції

України від 09.08.2005 N 86/5 ( z0882-05 ), зареєстрованим у

Міністерстві юстиції України 11.08.2005 за N 882/11162 (у редакції

наказу Міністерства юстиції України від 07.11.2007 N 1054/5

( z1250-07 ).

Начальник Управління

експертного забезпечення

правосуддя Л.М.Головченко

Додаток 1

до Порядку присвоєння

кваліфікаційних класів

судових експертів

працівникам

науково-дослідних установ

судових експертиз

Міністерства юстиції України

------------------------------------------------------------------ | Посади працівників НДУСЕ, що мають | Кваліфікаційний | | кваліфікацію судового експерта | клас судового | | | експерта | |----------------------------------------------+-----------------| |Директор | вищий, перший | |----------------------------------------------+-----------------| |Заступник директора, завідувач структурного | вищий, перший, | |підрозділу (завідувач відділення), учений | другий | |секретар | | |----------------------------------------------+-----------------| |Головний судовий експерт | вищий, перший, | | | другий | |----------------------------------------------+-----------------| |Провідний судовий експерт | вищий, перший, | | | другий | |----------------------------------------------+-----------------| |Старший судовий експерт | перший, другий, | | |третій, четвертий| |----------------------------------------------+-----------------| |Судовий експерт | третій, | | |четвертий, п'ятий| |----------------------------------------------+-----------------| |Головний науковий співробітник | вищий, перший, | | | другий | |----------------------------------------------+-----------------| |Провідний науковий співробітник | вищий, перший, | | | другий | |----------------------------------------------+-----------------| |Старший науковий співробітник | вищий, перший, | | | другий, третій | |----------------------------------------------+-----------------| |Науковий співробітник | третій, | | |четвертий, п'ятий| |----------------------------------------------+-----------------| |Молодший науковий співробітник |четвертий, п'ятий| ------------------------------------------------------------------

Додаток 2

до Порядку присвоєння

кваліфікаційних класів

судових експертів

працівникам

науково-дослідних установ

судових експертиз

Міністерства юстиції України

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ N ___

1. Загальні дані

Прізвище, ім'я, по батькові _________________________________ __________________________________________________________________

Рік народження ______________________________________________ __________________________________________________________________

Посада, яку займає працівник, і стаж роботи за нею (на момент

атестації) _______________________________________________________ __________________________________________________________________

Освіта ______________________________________________________ Спеціальність за освітою ____________________________________ __________________________________________________________________

Науковий ступінь, учене звання __________________________________________________________________

Загальний трудовий стаж, у тому числі в установі судової

експертизи _______________________________________________________ __________________________________________________________________

2. Результати атестації

За підсумками голосування експертно-кваліфікаційної комісії: Присвоїти __________ клас судового експерта (за __ проти __) Залишити __________ клас судового експерта без змін (за __

проти __)

Голова

експертно-кваліфікаційної комісії _________ ______________

(підпис) (П.І.Б.)

Секретар комісії _________ ______________

(підпис) (П.І.Б.)

Дата атестації _________________

З результатами атестації ______________________________________

ознайомлений (підпис працівника, який атестувався)

| >>
Законодавчий акт: Н А К А З 30.12.2011 N 3660/5 " Про затвердження Порядку присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів працівникам науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Н А К А З 30.12.2011 N 3660/5 " Про затвердження Порядку присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів працівникам науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України". 2011

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -