>>

НАКАЗ від 04.11.2013 № 2300/5 "Про організацію соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими". 2013

Інформація актуальна на 15.11.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.11.2013  № 2300/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

4 листопада 2013 р.

за № 1863/24395

Про організацію соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими

Відповідно до статей 65-70, 94-99, 123, 124, 127, 129-137 Кримінально-виконавчого кодексу України, Закону України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк", з метою нормативного забезпечення процесу організації соціально-виховної та психологічної роботи з особами, засудженими до позбавлення та обмеження волі, НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити такі, що додаються:

Положення про відділення соціально-психологічної служби;

Положення про дільницю карантину, діагностики і розподілу засуджених;

Положення про самодіяльні організації засуджених до позбавлення волі;

Типові посадові обов’язки психолога установи виконання покарань та слідчого ізолятора.

2.

Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України (Анохін О.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Загальний контроль за організацією соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими покласти на заступника Голови Державної пенітенціарної служби України генерал-лейтенанта внутрішньої служби Дуку О.О. і департамент кримінально-виконавчої інспекції та соціально-психологічної роботи із засудженими апарату Державної пенітенціарної служби України (Янчук О.Б.).

5. Контроль за виконанням цього наказу в межах компетенції покласти на керівників органів і установ, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України.

Міністр

Олена Лукаш

ПОГОДЖЕНО:

Виконуючий обов'язки Голови

Державної пенітенціарної служби України

С.М. Сидоренко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

04.11.2013  № 2300/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

4 листопада 2013 р.

за № 1863/24395

ПОЛОЖЕННЯ

про відділення соціально-психологічної служби

І.

Загальні положення

1. Відділення соціально-психологічної служби (далі - відділення) як основна організаційна ланка у структурі установи виконання покарань (далі - установа) створюється для безпосереднього забезпечення оптимальних умов відбування покарання та проведення із засудженими соціально-виховної роботи для досягнення мети їх виправлення і ресоціалізації.

2. Кожне відділення забезпечується окремим житловим приміщенням з комунально-побутовими умовами для розташування засуджених.

3. Відділення очолює начальник, посадові права та обов'язки якого визначаються цим Положенням.

4. Загальне керівництво начальниками відділень здійснює начальник установи, який сприяє їм у створенні належних умов для роботи.

5. Безпосередньо роботу начальників відділень організовує заступник начальника установи із соціально-виховної та психологічної роботи - начальник відділу соціально-виховної та психологічної роботи.

6. Розподіл засуджених по відділеннях після перебування у дільниці карантину, діагностики і розподілу здійснюється з урахуванням їх соціально-психологічних та особистісних характеристик комісією, яку очолює начальник установи або особа, яка виконує його обов’язки.

7. Переведення засуджених з одного відділення до іншого допускається лише за виняткових обставин (конфліктні стосунки між окремими засудженими, реорганізація відділень, хвороба засудженого, зміна місця працевлаштування) на підставі письмового наказу начальника установи за мотивованим рапортом особи, яка є ініціатором переведення, погодженим з начальником відділення.

8. З метою сприяння розвитку в засуджених соціальної активності та корисної ініціативи у вирішенні питань організації вільного часу засуджених, їх побуту, праці та навчання у відділенні створено і функціонує рада колективу засуджених, діяльність якої спрямовує начальник відділення.

9.

Рада колективу засуджених обирається щороку на зборах засуджених відділення у складі голови та членів ради, відповідальних за напрями роботи.

10. Засідання ради колективу засуджених проводиться не менше 1 разу на місяць.

11. Рішення ради колективу засуджених оформлюється протоколом, який затверджується начальником відділення.

12. Зі складу голів рад колективів засуджених відділень створюється рада колективу засуджених установи. Склад ради щороку затверджується наказом начальника установи. Рада працює під керівництвом начальника установи.

13. Не можуть бути обраними до складу ради колективу засуджених особи, які злісно порушують вимоги режиму відбування покарання. Зі складу ради колективу засуджених виключаються особи, які допустили злісні порушення режиму тримання.

14. Соціально-виховна та психологічна робота із засудженими здійснюється на підставі індивідуальних програм, які складаються на підставі класифікацій засуджених за їх соціально-психологічною (особистісною) характеристикою та реалізуються за допомогою програм диференційованого виховного впливу.

З метою контролю за результатами реалізації індивідуальних програм роботи із засудженими, фіксації соціально-виховних та психологічних заходів ведуться: у виправних колоніях - Щоденник індивідуальної роботи із засудженим (додаток 1), у виховних колоніях - Щоденник соціально-виховної роботи із засудженим неповнолітнім (додаток 2).

15. Корисна ініціатива засуджених реалізується шляхом їх участі у програмах диференційованого виховного впливу, роботі гуртків за інтересами (прикладної творчості, художньої самодіяльності тощо) та у спортивних секціях, порядок роботи яких затверджується наказом начальника установи.

ІІ. Права начальника відділення соціально-психологічної служби

1. Використовувати соціально-педагогічні, психологічні та інші форми і методи роботи із засудженими, які є доцільними з точки зору їх виправлення та відповідають вимогам встановленого порядку відбування покарання.

2. Порушувати питання про вжиття персоналом установи заходів, спрямованих на забезпечення законних прав та інтересів засуджених.

3. Брати участь у засіданнях комісії з питань переведення засуджених до інших структурних дільниць або інших установ, застосування до засуджених заохочувальних норм, амністії або помилування та інших комісій, доповідати про свої пропозиції щодо доцільності прийняття тих чи інших рішень стосовно засуджених.

4. Вносити керівництву установи пропозиції щодо застосування до засуджених заходів заохочення та стягнення, користуватися дисциплінарними повноваженнями, визначеними кримінально-виконавчим законодавством.

5. Закріплювати за засудженими індивідуальні спальні місця та місця для збереження особистих речей і продуктів харчування.

6. Отримувати від структурних підрозділів установи інформацію стосовно засуджених відділення, яка має значення для їх виправлення та безпеки.

7. Порушувати перед керівництвом установи питання щодо створення належних умов тримання засуджених та зміцнення матеріально-технічної бази для проведення соціально-виховної роботи у відділенні.

8. Звертатись до членів методично-виховної ради установи за наданням методичної та практичної допомоги в організації роботи із засудженими.

9. Вносити корективи до індивідуальних програм роботи із засудженими з урахуванням досягнутих результатів або змін у поведінці засуджених.

10. Порушувати перед керівництвом установи клопотання щодо переведення до дільниці ресоціалізації засуджених, які тримаються у дільниці посиленого контролю.

IІІ. Обов’язки начальника відділення соціально-психологічної служби

1. Вивчати та в повному обсязі володіти даними щодо чисельного, соціально-демографічного, кримінально-правового та персонального складу засуджених відділення.

2. Щодня проводити обхід відділення з метою огляду технічного стану приміщень, виявлення предметів, виробів і речовин, зберігання яких засудженим заборонено, організації робіт з підтримання належних побутових умов у відділенні, дотримання чистоти і порядку у приміщеннях та на прилеглій території, збереження майна відділення.

3. Протягом робочого дня відвідувати місця перебування засуджених відділення, спостерігати за їх поведінкою.

4. Вимагати виконання засудженими встановленого в установі розпорядку дня, дотримання режиму відбування покарання.

5. Проводити огляд зовнішнього вигляду засуджених та вилучати у них предмети, вироби і речовини, зберігання яких засудженим заборонено.

6. Брати участь у поіменних перевірках наявності засуджених відділення.

7. Згідно із затвердженим графіком здійснювати прийом засуджених з особистих питань, вирішувати порушені в їх заявах і скаргах питання, надавати допомогу в захисті їх законних прав та інтересів.

8. Піклуватися про стан здоров’я засуджених, супроводжувати засуджених відділення до медичної частини на амбулаторний прийом у визначений розпорядком дня та графіком роботи медичної частини час.

9. Стежити за виконанням засудженими правил санітарії та особистої гігієни, спільно з медичними працівниками здійснювати заходи санітарної освіти засуджених, спрямовані на пропаганду медичних та санітарних знань, формування навичок здорового способу життя.

10. При надходженні до відділення новоприбулих засуджених ознайомлюватись з даними первинного вивчення їх особистості в період перебування у дільниці карантину, діагностики і розподілу.

11. У період відбування покарання засудженими вивчати їх особистість, аналізувати стан виконання індивідуальних програм роботи із засудженими та періодично здійснювати оцінку ступеня виправлення засуджених.

12. Сприяти відновленню та підтримці засудженими соціально корисних зв’язків, залучати до цієї роботи родичів засуджених та представників організацій, які проводять роботу в установі.

13. Складати характеристики на засуджених для розгляду питань щодо зміни умов тримання, заміни невідбутої частини покарання більш м’яким, умовно-дострокового звільнення від відбування покарання, застосування амністії або помилування та в інших необхідних випадках.

14. Сприяти трудовій зайнятості засуджених на виробництві установи та оволодінню ними робочими спеціальностями, контролювати їх виведення на роботу та ставлення до праці. Здійснювати облік працевлаштування засуджених, виконання ними норм виробітку, нарахування заробітної плати, а також облік погашення засудженими позовів та сплати аліментів.

15. Залучати засуджених, які не мають повної загальної середньої освіти, до навчання у загальноосвітньому навчальному закладі та професійно-технічному училищі при установі.

16. Організовувати та проводити щоденні інформаційні години із засудженими відділення.

17. Організовувати та проводити серед засуджених просвітницькі, культурно-масові, фізкультурно-оздоровчі та інші заходи, які забезпечують їх зайнятість у вільний час.

18. Залучати засуджених до соціально-корисної діяльності, організації роботи ради колективу засуджених відділення та гуртків за інтересами.

19. Виявляти засуджених, які потребують підвищеного контролю за їх поведінкою, вживати заходів щодо поставлення їх на профілактичний облік та у взаємодії з іншими службами установи проводити з ними індивідуально-профілактичну роботу.

20. Виявляти та попереджувати конфліктні ситуації між засудженими та протиправні дії з їх боку.

21. Бути присутнім при поміщенні (звільненні) засуджених у дисциплінарний ізолятор (карцер), переведенні в приміщення камерного типу (одиночну камеру), які застосовуються як стягнення за допущені порушення, не рідше одного разу на тиждень проводити з ними індивідуально-профілактичну роботу.

22. Роз’яснювати засудженим основні положення законодавства про зайнятість та соціальний захист населення, сприяти попередньому вирішенню питань їх трудового і побутового влаштування після звільнення.

23. Аналізувати інформацію про стан рецидивної злочинності серед засуджених, які раніше відбували покарання у відділенні, а також про осіб, які були повернуті з дільниці соціальної реабілітації або інших установ за злісне порушення режиму відбування покарання.

24. Своєчасно надавати представникам інших служб установи інформацію про засуджених, яка має значення для їх виправлення та безпеки.

25. Підтримувати у належному стані та своєчасно оновлювати наочну інформацію у приміщеннях відділення.

26. Готувати списки засуджених, які злісно порушують установлений порядок відбування покарання, для встановлення над ними індивідуального шефства з боку працівників установи та розглядати їх на профілактичній комісії установи.

27. Щомісяця доповідати заступнику начальника установи із соціально-виховної та психологічної роботи рапортом про результати роботи.

28. Відвідувати заняття в школі психолого-педагогічної майстерності, працювати над підвищенням свого професійного рівня.

29. Дотримуватись порядку взаємовідносин персоналу установи і засуджених та норм професійної етики працівника кримінально-виконавчої служби України.

IV. Документування відділення соціально-психологічної служби

1. Начальник відділення соціально-психологічної служби забезпечує ведення:

1) індивідуальних програм соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими (при звільненні засуджених вони долучаються до їх особових справ);

2) квартального плану роботи, який затверджується заступником начальника установи із соціально-виховної та психологічної роботи;

3) Журналу обліку роботи із засудженими відділення соціально-психологічної служби (додаток 3);

4) Журналу обліку прийому з особистих питань засуджених відділення соціально-психологічної служби (додаток 4);

5) Журналу обліку роботи ради колективу засуджених відділення соціально-психологічної служби (додаток 5).

2. Документація зберігається протягом двох років у робочому приміщенні начальника відділення у металевій шафі або сейфі.

Директор Департаменту

взаємодії з органами влади

О.В. Анохін


Додаток 1

до Положення про відділення

соціально-психологічної служби

(пункт 14 розділу І)

ЩОДЕННИК

індивідуальної роботи із засудженим

Додаток 2

до Положення про відділення

соціально-психологічної служби

(пункт 14 розділу І)

ЩОДЕННИК

соціально-виховної роботи із засудженим неповнолітнім


Додаток 3

до Положення про відділення

соціально-психологічної служби

(підпункт 3 пункту 1 розділу ІV)

ЖУРНАЛ

обліку роботи із засудженими відділення соціально-психологічної служби

№ ______ _________________________________

(найменування установи)

І. Список засуджених відділення

№ з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Дата народження

Національність

Громадянство

Освіта

Сімейний стан

Кількість попередніх судимостей

Остання судимість (статті, строк)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Початок - кінець строку

Дата прибуття до відділення та звідки прибув

Де та ким працевлаштований

Наявність позовів та аліментів

Дата та підстави звільнення

Примітки

10

11

12

13

14

15

ІІ. Інформація про розгляд питання застосування до засуджених відділення заохочувальних заходів

№ з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Дата формального настання заохочувальних норм закону:

Дата та результати наступного розгляду

зміна умов тримання

заміна невідбутої частини покарання більш м’яким

умовно-дострокове звільнення

"___"____ 20___ р.

"___"____ 20___ р.

"___"____ 20___ р.

"___"____ 20___ р.

"___"____ 20___ р.

"___"____ 20___ р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ІІІ. Аналіз дисциплінарної практики серед засуджених відділення

№ з/п

Основні показники аналізу

Місяці

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

1

Зареєстровано порушень, усього:

1.1

у розрахунку на 1 тис. осіб

2

Кількість стягнень, застосованих правами начальника (заступника) установи, усього:

2.1

у розрахунку на 1 тис. осіб

2.2

поміщено в дисциплінарний ізолятор, карцер

2.3

переведено до приміщення камерного типу, в одиночну камеру

2.4

дисциплінарний штраф

2.5

скасування поліпшених умов тримання

3

Види порушень, за які застосовані стягнення начальником (заступником начальника) установи:

3.1

невиконання законних вимог адміністрації

3.2

необґрунтована відмова від праці

3.3

умисне ухилення від праці

3.4

виготовлення, зберігання, купівля, розповсюдження заборонених предметів, виробів і речовин усього, у тому числі:

грошей

спиртних напоїв

наркотичних засобів

колючо-ріжучих предметів

зберігання мобільних терміналів та зарядних пристроїв до них

3.5

вживання спиртних напоїв

3.6

вживання наркотичних засобів

3.7

вживання інших одурманювальних речовин

3.8

участь в азартних іграх

3.9

порушення локалізації:

у тому числі у виробничих зонах

3.10

користування мобільним терміналом

3.11

грубе порушення правил пожежної безпеки

3.12

утворення та участь у конфліктних ситуаціях, у тому числі:

із застосуванням фізичної сили

пов’язаних з образою або погрозою застосування фізичної сили щодо працівників установи

4

Визнано злісними порушниками установленого порядку відбування покарання:

4.1

здійснено порушень злісними порушниками

4.2

застосовано стягнень до засуджених, які є злісними порушниками

5

Застосовано стягнень начальником відділення соціально-психологічної служби

6

Застосовано заходів заохочення начальником (заступником начальника) установи, усього:

6.1

у тому числі нагороджено подарунком, грошовою премією

7

Застосовано заходів заохочення начальником відділення соціально-психологічної служби

ІV. Список злісних порушників режиму відбування покарання

№ з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Дата постановки на облік

Підстави постановки на облік як злісного порушника режиму відбування покарання

Дата зняття з обліку

Підстави зняття з обліку як злісного порушника режиму відбування покарання

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

V. Список засуджених, які потребують підвищеного контролю за їх поведінкою

№ з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Дата постановки на облік

Підстави постановки на облік як особи, що потребує підвищеного контролю

Дата зняття з обліку

Підстави зняття з обліку як особи, що потребує підвищеного контролю

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

VІ. Список осіб, яких повернуто з дільниць соціальної реабілітації або інших установ за злісне порушення режиму відбування покарання

№ з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Дата переведення до дільниці соціальної реабілітації (установи з іншим рівнем безпеки)

Куди переведено

Дата повернення з дільниці соціальної реабілітації (установи з іншим рівнем безпеки)

Підстави повернення

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

__________

Примітка.

Списки ведуться окремо по кожній категорії (схильні до нападу на персонал установи, до втечі, до самогубства, до членоушкодження, схильні до гри в ігри з метою здобуття матеріальної чи іншої вигоди, до вживання спиртних напоїв, наркотичних речовин та інші групи, ураховуючи особливості категорій засуджених, які тримаються в установі).

VІІ. Список засуджених, які підлягають звільненню від покарання в поточному році, та результати попереднього вирішення питань їх трудового і побутового влаштування

№ з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Дата звільнення

Підстави звільнення

Поштова адреса обраного місця проживання після звільнення (згідно із заявою)

Відвідування курсів підготовки до звільнення

Результати попереднього вирішення питань трудового і побутового влаштування після звільнення

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

__________

Примітка.

До цього розділу список засуджених вноситься за 6 місяців до кінця строку їх покарання або у разі позитивного вирішення питань дострокового звільнення та за іншими підставами, передбаченими чинним законодавством.


Додаток 4

до Положення про відділення

соціально-психологічної служби

(підпункт 4 пункту 1 розділу ІV)

ЖУРНАЛ

обліку прийому з особистих питань засуджених відділення соціально-психологічної служби

№_______ ________________________________

(найменування установи)

№ з/п

Дата прийому

Прізвище, ім'я та по батькові

Суть порушеного питання

Результат вирішення

Примітки

1

2

3

4

5

6


Додаток 5

до Положення про відділення

соціально-психологічної служби

(підпункт 5 пункту 1 розділу ІV)

ЖУРНАЛ

обліку роботи ради колективу засуджених відділення соціально-психологічної служби

№_______ ________________________________

(найменування установи)

№ з/п

Дата засідання

Порядок денний

Прийняте рішення

Результат виконання

Примітки

1

2

3

4

5

6

Документи та файли

Сигнальний документ — f411664n125.doc
Сигнальний документ — f411664n128.doc / zip

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: НАКАЗ від 04.11.2013 № 2300/5 "Про організацію соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими". Мін'юст України. 2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 04.11.2013 № 2300/5 "Про організацію соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими". 2013

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -