Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 12.12.2011 № 3505/5 "Про затвердження Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах". 2011

Інформація актуальна на 15.11.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.12.2011  № 3505/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 грудня 2011 р.

за № 1431/20169

Про затвердження Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції

№ 1659/5 від 07.09.2015}

Відповідно до статті 7 Закону України "Про судову експертизу", підпункту 53 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 395, та з метою удосконалення організації здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах, НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Інструкцію про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах, що додається.

2.

Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 24.12.2003 № 170/5 "Про затвердження Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.12.2003 за № 1209/8530 (із змінами).

3. Управлінню експертного забезпечення правосуддя (Головченко Л.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами).

4. Департаменту організаційного та ресурсного забезпечення (Мудрий С.І.) довести цей наказ до відома керівників науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України та начальників Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

О. Лавринович

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

12.12.2011 № 3505/5

(у редакції наказу Міністерства

юстиції України

від 07.09.2015 № 1659/5)

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 грудня 2011 р.

за № 1431/20169

ІНСТРУКЦІЯ

про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах

I.

Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах (далі - судовий експерт), а також порядок здійснення контролю за дотриманням цими експертами вимог нормативно-правових актів, що регулюють питання судово-експертної діяльності.

2. Призначення судових експертиз та експертних досліджень судовим експертам, їх обов’язки, права та відповідальність, організація проведення експертиз та оформлення їх результатів здійснюються у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, Господарським процесуальним кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Митним кодексом України, Законами України «Про судову експертизу», «Про виконавче провадження», Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 листопада 1998 року за № 705/3145 (із змінами), а також іншими нормативно-правовими актами з питань судової експертизи та цією Інструкцією.

3.

Ця Інструкція поширюється на судових експертів, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів.

4. Судовий експерт здійснює свою діяльність з певного виду експертної спеціальності на підставі свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, виданого Міністерством юстиції України відповідно до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 03 березня 2015 року № 301/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 березня 2015 року за № 249/26694.

II. Права й обов’язки судового експерта

1. Судовий експерт має право:

1) ознайомлюватися з матеріалами справи, які стосуються предмета експертизи;

2) відповідно до процесуального законодавства заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов’язаних із проведенням експертизи;

3) з дозволу органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), бути присутнім під час проведення процесуальних, виконавчих дій, ставити питання учасникам процесу, що стосуються предмета чи об’єкта експертизи, та проводити окремі дослідження у їх присутності;

4) у разі виникнення сумніву щодо змісту та обсягу доручення невідкладно заявляти клопотання уповноваженій особі (суду), яка (який) призначила(в) експертизу, щодо уточнення поставлених експертові питань;

5) указувати у висновку експерта на факти, виявлені під час проведення судової експертизи, які мають значення для справи, але стосовно яких йому не були поставлені питання;

6) викладати в письмовій або усній формі відповіді на питання, які ставляться йому під час надання роз’яснень чи показань з приводу проведеної експертизи;

7) оскаржувати в установленому законодавством порядку дії та рішення органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), що порушують права експерта або порядок проведення експертизи;

8) на забезпечення безпеки за наявності відповідних підстав;

9) одержувати винагороду за проведення експертизи та відповідно до законодавства компенсацію (відшкодування) витрат за виконану роботу та витрат, пов’язаних із викликом для надання роз’яснень чи показань з приводу проведеної експертизи;

10) проводити на договірних засадах експертні дослідження з питань, що становлять інтерес для юридичних і фізичних осіб, з урахуванням обмежень, передбачених законодавством України.

2. Судовий експерт може відмовитися від проведення експертизи, якщо наданих йому матеріалів недостатньо для виконання покладених на нього обов’язків, а витребувані додаткові матеріали не надані, або якщо поставлені питання виходять за межі його спеціальних знань. Повідомлення про відмову має бути вмотивованим.

3. На судового експерта покладаються такі обов’язки:

1) заявити самовідвід за наявності передбачених законодавством обставин;

2) прийняти до виконання доручену йому експертизу;

3) особисто провести повне дослідження, дати обґрунтований та об’єктивний письмовий висновок на поставлені питання;

4) повідомити в письмовій формі орган (особу), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), про неможливість її проведення та повернути надані матеріали справи та інші документи, якщо поставлене питання виходить за межі компетенції експерта або якщо надані йому матеріали недостатні для вирішення поставленого питання, а витребувані додаткові матеріали не були надані;

5) з’явитися на виклик органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), для надання роз’яснень, показань чи доповнень з приводу проведеної експертизи або причин повідомлення про неможливість її проведення;

6) забезпечити збереження об’єкта експертизи та документів, наданих на дослідження;

7) не розголошувати без дозволу органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), під час проведення експертизи відомості, що стали йому відомі у зв’язку з виконанням обов’язків, та не повідомляти будь-кому, крім органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), чи суду, про процес проведення досліджень та їх результати;

8) негайно повернути матеріали справи та інші документи, що надавались для проведення експертизи, у разі постановлення ухвали суду про припинення проведення експертизи.

4. Судовому експерту забороняється:

1) передоручати проведення експертизи іншій особі;

2) самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно;

3) вирішувати питання, які виходять за межі спеціальних знань експерта, а також для з’ясування питань права і надавати оцінку законності проведення процедур, регламентованих нормативно-правовими актами;

4) вступати у не передбачені порядком проведення експертизи контакти з особами, якщо такі особи прямо чи опосередковано зацікавлені в результатах експертизи;

5) зберігати матеріали справ та об’єкти експертних досліджень поза службовим приміщенням.

5. За наданий висновок судовий експерт відповідає згідно з чинним законодавством України.

6. Інші права та обов’язки судового експерта передбачаються чинним законодавством України.

III. Особливі умови і правила здійснення судово-експертної діяльності

1. Обов’язковою умовою здійснення судово-експертної діяльності судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих установах, є наявність свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, виданого Міністерством юстиції України на підставі рішення Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України, яким надається право на проведення конкретних видів експертиз.

2. Судовий експерт при виконанні процесуальних дій повинен мати при собі і пред’являти на вимогу відповідних посадових осіб свідоцтво про присвоєння йому кваліфікації судового експерта.

3. У письмових висновках експерта, крім даних, передбачених чинним законодавством, обов’язково зазначаються номер, дата видачі і строк дії свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта.

4. Судовий експерт здійснює судово-експертну діяльність тільки з тих видів судових експертиз і експертних спеціальностей, які зазначені у свідоцтві про присвоєння кваліфікації судового експерта.

5. У разі закінчення терміну дії свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта експерт втрачає право на проведення судових експертиз до підтвердження ним кваліфікації судового експерта.

6. Судовий експерт здійснює судово-експертну діяльність у приміщенні, придатному для проведення досліджень, зберігання доказів, документів діловодства та наглядових проваджень.

7. Приміщення повинно бути захищеним від несанкціонованого проникнення відповідними засобами реагування шляхом встановлення охоронної сигналізації.

Не допускається розміщення робочого місця судового експерта у тимчасових спорудах.

Робоче місце судового експерта розміщується у приміщенні, яке відокремлено засобами несанкціонованого проникнення від приміщення, в якому здійснюють професійну діяльність особи, діяльність яких не пов’язана з судово-експертною діяльністю.

8. Біля входу в приміщення розміщується інформаційна вивіска, що ідентифікує приміщення судового експерта, а також інформація щодо часу початку та закінчення робочого дня, часу обідньої перерви, вихідних днів.

9. Залежно від експертної(их) спеціальності(ей), за якою (якими) судовий експерт здійснює судово-експертну діяльність, у приміщенні судового експерта повинні бути в наявності: комплекс технічних засобів для виготовлення  документів (персональний комп’ютер, пристрій для друку тощо), доступ до інформаційно-правових систем, нормативні джерела, методики проведення судових експертиз, науково-технічна та довідкова література, ліцензійні програмні продукти (комплекси), вимірювальні інструменти, спеціальне обладнання.

Вимірювальні інструменти, які використовуються судовими експертами під час виконання експертизи (дослідження), повинні пройти повірку відповідно до законодавства України.

Орієнтовний перелік необхідного інструментального оснащення та спеціального обладнання визначений у додатку 1 до цієї Інструкції.

Використання для проведення експертиз спеціального обладнання також може здійснюватись на договірних умовах згідно з вимогами законодавства.

10. Матеріали та речові докази, що надійшли для проведення експертизи, а також печатки, штампи (у разі наявності), бланки судового експерта зберігаються в окремому вогнестійкому металевому сейфі.

Якщо в приміщенні працюють двоє чи більше судових експертів, матеріали та речові докази, що знаходяться в провадженні кожного з них, а також печатки, штампи (у разі наявності), бланки судового експерта зберігаються в окремих вогнестійких металевих сейфах.

11. У разі здійснення судовим експертом судово-експертної діяльності у складі юридичної особи умови для її здійснення забезпечує керівник цієї юридичної особи.

12. Кожний експерт зобов’язаний вести журнал реєстрації судових експертиз та експертних досліджень (далі - Журнал) за формою згідно з додатком 2 до цієї Інструкції, у якому реєструються постанови, ухвали про призначення експертизи, складені уповноваженою на те особою, звернення сторони захисту кримінального провадження, заяви про проведення експертних досліджень, а також клопотання про надання додаткових матеріалів (даних), необхідних для їх проведення.

Журнал повинен бути прошнурований, кількість аркушів у ньому пронумерована і скріплена підписом судового експерта та його печаткою (у разі наявності).

Зразок та опис печатки судового експерта, що не працює у державній спеціалізованій експертній установі, наведено у додатку 3 до цієї Інструкції.

13. У разі виявлення нестачі матеріалів та речових доказів або їх пошкодження судовий експерт письмово повідомляє орган (особу), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта).

14. Залежно від характеру звернення за результатами його виконання відповідно до вимог процесуального законодавства України та Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 листопада 1998 року за № 705/3145 (із змінами), складаються такі підсумкові документи: «Висновок експерта», «Висновок експертного дослідження», «Повідомлення про неможливість надання висновку», які виготовляються у двох примірниках, один з яких залишається у судового експерта.

Підсумковий документ, а також клопотання судового експерта оформлюються на бланку судового експерта, що не працює у державній спеціалізованій експертній установі (далі - бланк судового експерта), зразок та опис якого наведено у додатку 4 до цієї Інструкції.

У разі проведення експертизи двома і більше судовими експертами бланк судового експерта не використовується, а зазначаються реквізити усіх судових експертів.

Підсумковий документ та додатки до нього (схеми, картограми, фотографії тощо) підписуються судовим експертом та засвідчуються його печаткою (у разі наявності).

15. Після виконання експертизи (дослідження) підсумковий документ надсилається разом з матеріалами справи та іншими документами, що надійшли за клопотанням експерта, органу (особі), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта).

У разі здійснення судовим експертом судово-експертної діяльності у складі юридичної особи підсумковий документ надсилається органу (особі), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), із супровідним листом цієї юридичної особи.

16. Другі примірники підсумкових документів та копії додатків до них зберігаються в приміщенні судового експерта протягом п’яти років у наглядових провадженнях.

Наглядове провадження повинно містити документи, в яких фіксуються дії, пов’язані з призначенням та проведенням експертиз (досліджень), хід їх проведення, зокрема постанову (ухвалу) про призначення експертизи або заяву про залучення експерта, проведення експертного дослідження, копії листів, клопотань до замовника, другі примірники підсумкових документів тощо.

Після закінчення строку зберігання наглядові провадження передаються організаціям із заготівлі вторинної сировини за накладними, у яких зазначаються дата здачі документів, їх вага та номер накладної. Ці накладні підлягають постійному зберіганню у судового експерта.

17. Судовий експерт щороку до 01 лютого, наступного за звітним періодом, надсилає до Міністерства юстиції України звіт про кількість виконаних судових експертиз та експертних досліджень за формою, наведеною в додатку 5 до цієї Інструкції.

IV. Контроль за дотриманням судовими експертами нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності

1. Метою контролю за діяльністю судових експертів є перевірка дотримання ними вимог нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності (далі - перевірка).

2. Контроль за дотриманням судовими експертами вимог нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності здійснюється Міністерством юстиції України та його територіальними органами (головними територіальними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (далі ? головні територіальні управління юстиції) або за їх дорученням районними, районними у містах, міськими (міст обласного значення), міськрайонними, міжрайонними управліннями юстиції) із залученням фахівців науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України шляхом проведення перевірок.

3. Перевірка судових експертів може бути плановою, яка здійснюється не частіше одного разу на три роки, як правило, за один рік до закінчення терміну дії свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, та позаплановою.

4. Підставою для проведення планової перевірки судових експертів є графік проведення такої перевірки.

5. Графік проведення планових перевірок діяльності атестованих судових експертів, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах (далі - Графік проведення планових перевірок), на рік складається за погодженням з керівником науково-дослідної установи судових експертиз Міністерства юстиції України за формою, наведеною у додатку 6 до цієї Інструкції, та затверджується начальником відповідного головного територіального управління юстиції відповідно до зон регіонального обслуговування науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України згідно з додатком 7 до цієї Інструкції.

Графік проведення планових перевірок судових експертів складається у трьох примірниках, один з яких залишається в головному територіальному управлінні юстиції, другий - у науково-дослідній установі судових експертиз Міністерства юстиції України, третій надсилається до Міністерства юстиції України.

6. Про заплановану перевірку судовий експерт попереджається за 10 календарних днів до початку її проведення.

Строк проведення перевірки (з урахуванням часу, необхідного для рецензування висновків) становить не більше 30 календарних днів.

Якщо експерт працює у складі юридичної особи, у разі надходження повідомлення про проведення перевірки на адресу юридичної особи її керівник невідкладно доводить до відома судового експерта дату проведення перевірки.

7. Підставою для проведення позапланової перевірки є виявлення Міністерством юстиції України ознак невиконання чи неналежного виконання судовим експертом вимог нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності.

Позапланова перевірка проводиться за дорученням Міністерства юстиції України в межах питань, зазначених у дорученні.

Позапланова перевірка може бути проведена без попередження судового експерта, діяльність якого буде перевірятися.

Повторна позапланова перевірка питань, що вже були предметом позапланової перевірки, не допускається. При цьому питання, охоплені плановою перевіркою за певний період, не можуть стати об’єктом позапланової перевірки, крім випадків, передбачених законодавством.

8. Під час проведення планової перевірки встановлюються:

1) наявність матеріально-технічної бази (приміщення, сейфів, інструментального оснащення, спеціального обладнання, методичної літератури: довідників, посібників, типових нормативів тощо);

2) відповідність терміну дії свідоцтва про присвоєння кваліфікації терміну здійснення судово-експертної діяльності;

3) наявність Журналу;

4) наявність других примірників висновків проведених судових експертиз та експертних досліджень у наглядових провадженнях і відповідність їх реєстрації у Журналі;

5) відповідність видів експертиз, проведених судовими експертами, експертним спеціальностям, зазначеним у свідоцтві про присвоєння кваліфікації судового експерта;

6) відповідність висновків вимогам нормативно-правових актів щодо їх складання і оформлення та правильність застосування методів дослідження.

9. Перевірка відповідності висновків вимогам нормативно-правових актів та правильності застосування методів дослідження здійснюється шляхом рецензування висновків фахівцями науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України.

Строк проведення рецензування висновків не повинен перевищувати 14 календарних днів.

Копії висновків для рецензування відбираються за період з дати присвоєння (останнього підтвердження) кваліфікації судового експерта у кількості від 3 до 6 примірників (залежно від наявних експертних спеціальностей та стажу роботи експерта).

На рецензування надаються оригінали або копії других примірників висновків, що знаходяться в наглядових провадженнях, які після рецензування повертаються експертові.

Рецензії, складені на висновки, надсилаються разом з актом перевірки до Міністерства юстиції України.

10. Якщо експерт працює на підставі договору з державною спеціалізованою установою, перевірка висновків, виконаних за її дорученням, здійснюється керівництвом (посадовими особами) цієї установи.

Договір про співпрацю експерта з державною спеціалізованою установою обов’язково надається особам, що здійснюють перевірку, про що зазначається в акті перевірки.

У цьому випадку перевірці підлягають організація діяльності експерта та висновки експерта (експертних досліджень), виконані ним поза межами державної спеціалізованої установи.

11. Під час зазначених перевірок особи, які перевіряють, мають право вимагати пояснення у судових експертів з приводу їх діяльності.

12. За результатами перевірки складається акт у трьох примірниках, що підписується особами, які брали участь у перевірці, а також судовим експертом. Один примірник акта залишається у судового експерта, другий - у головному територіальному управлінні юстиції, третій протягом 10 календарних днів з дати підписання надсилається до Міністерства юстиції України та приєднується до матеріалів особової справи судового експерта.

У разі ухилення експерта від проведення перевірки або створення будь-яких перешкод у її проведенні особами, що здійснюють перевірку, складається відповідний акт, який направляється до Міністерства юстиції України.

13. У разі виявлення недоліків організаційного характеру головне територіальне управління юстиції вказує на це судовому експерту та надає строк для їх усунення.

Строк, який надається судовому експерту для усунення виявлених під час перевірки недоліків, визначається у кожному випадку окремо, але не більше одного місяця з дня складання акта.

Після закінчення строку, установленого для усунення виявлених недоліків організаційного характеру, судовий експерт зобов’язаний письмово повідомити про заходи, які були вжиті ним для усунення цих недоліків, або надати письмові пояснення щодо неможливості їх усунення.

Головне територіальне управління юстиції може провести повторну перевірку щодо усунених судовим експертом недоліків.

14. При виявленні недоліків методичного характеру або порушень нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності Міністерство юстиції України направляє судовому експерту повідомлення про необхідність усунення недоліків або відповідно до статті 14 Закону України «Про судову експертизу» виносить на розгляд Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України питання про притягнення його до дисциплінарної відповідальності у порядку, передбаченому Положенням про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 03 березня 2015 року № 301/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 березня 2015 року за № 249/26694.

15. Ухилення судового експерта від проведення перевірки та створення будь-яких перешкод у її проведенні є підставою для порушення питання про притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

{Інструкція в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1659/5 від 07.09.2015}

Директор Департаменту

судової роботи

О.М. Олійник


Додаток 1

до Інструкції про особливості здійснення

судово-експертної діяльності

атестованими судовими експертами,

що не працюють у державних

спеціалізованих експертних установах

(пункт 9 розділу ІІІ)

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК

необхідного інструментального оснащення та спеціального обладнання

Вид експертизи та експертної спеціальності

Найменування оснащення та обладнання

Інженерно-транспортна

Засіб для фіксації зображень;

масштабна лінійка;

рулетки різної довжини вимірювання

10.1 - дослідження обставин і механізму дорожньо-транспортних пригод

10.2 - дослідження технічного стану транспортних засобів

Засіб для фіксації зображень;

масштабна лінійка;

дзеркало дооглядове на штанзі;

набір луп;

ліхтар;

рулетки різної довжини вимірювання;

набір інструментів універсальний;

набір щупів;

штангенциркуль з глибиноміром;

мікрометр;

люфтомір;

мультиметр

10.3 - дослідження деталей транспортних засобів

Засіб для фіксації зображень;

масштабна лінійка;

дзеркало дооглядове на штанзі;

набір луп;

ліхтар;

рулетки різної довжини вимірювання;

набір інструментів універсальний;

спеціальне обладнання за необхідності (мікроскоп стереоскопічний (відбите світло, збільшення до 48х), твердомір;

шліфувальний та полірувальний станок, металографічний мікроскоп;

витяжна шафа)

10.4 - транспортно-трасологічні дослідження

Засіб для фіксації зображень;

масштабна лінійка;

дзеркало дооглядове на штанзі;

набір луп;

ліхтар;

рулетки різної довжини вимірювання;

кутомір

Безпеки життєдіяльності

Засіб для фіксації зображень;

фотолінійка масштабна з набором номерків;

набір інструментів універсальний;

ліхтар;

рулетки різної довжини вимірювання або лазерний далекомір;

прилади для здійснення спеціальних вимірювань (звуку, рівня освітленості, іонізуючого випромінювання, електромагнітних полів);

спецодяг із відбиваючими світловими елементами;

захисна каска

10.5 - дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці

Будівельно-технічна

Засіб для фіксації зображень;

фотолінійка масштабна з набором номерків;

набір інструментів універсальний;

ліхтар;

компас;

рулетки різної довжини вимірювання або лазерний далекомір;

рівнемір;

прилади та обладнання для здійснення польових (топографо-геодезичних) робіт, а також відбору зразків та визначення техніко-експлуатаційних показників конструкцій, виробів та матеріалів;

спецодяг із відбиваючими світловими елементами;

захисна каска

10.6 - дослідження об’єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів

Земельно-технічна

Засіб для фіксації зображень;

рулетки різної довжини вимірювання або лазерний далекомір;

прилади для здійснення польових (топографо-геодезичних) робіт

10.7 - розподіл земель та визначення порядку користування земельними ділянками

Оціночно-будівельна

Засіб для фіксації зображень;

рулетки різної довжини вимірювання або лазерний далекомір

10.10 - визначення оціночної вартості будівельних об’єктів та споруд

Оціночно-земельна

Засіб для фіксації зображень;

рулетки різної довжини вимірювання або лазерний далекомір

10.14 - оцінка земельних ділянок

Пожежно-технічна

Засіб для фіксації зображень;

фотолінійка масштабна з набором номерків;

набір інструментів універсальний;

ліхтар;

рулетки різної довжини вимірювання або лазерний далекомір;

прилади для здійснення спеціальних пожежно-технічних вимірювань;

спецодяг із відбиваючими світловими елементами

10.8 - дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки

Залізнично-транспортна

Засіб для фіксації зображення;

далекомір;

рулетки різної довжини вимірювання;

масштабна лінійка;

набір луп;

мікроскоп;

штангенциркуль;

набір шаблонів для розшифрування швидкостемірних стрічок;

секундомір

10.11 - дослідження обставин та механізму залізнично-транспортної пригоди

10.12 - дослідження технічного стану рухомого складу залізничного транспорту

Засіб для фіксації зображення;

набір інструментів (викрутки, ключі, круглогубці, пасатижі тощо);

масштабна лінійка;

рулетки різної довжини вимірювання; абсолютний шаблон;

шаблон для перевірки підрізу гребеня;

шаблон для перевірки відстані між внутрішніми гранями коліс;

скоба для визначення діаметрів коліс;

шаблон для визначення ширини обода колеса колісної пари;

набір щупів загальною товщиною 20 мм;

пробки бракувальні;

скоби бракувальні;

штангенциркуль для визначення розміру між зовнішніми направляючими буксових прорізів;

пристосування для вимірювання клина візка;

прохідний шаблон для клина;

товщиномір для контролю похилої та вертикальної поверхні фрикційного клина;

шаблон для фрикційного клина бракувальний;

інструмент комбінований для контролю розмірів підп’ятникового місця надресорної балки візка;

пристосування для повірки башмака тріангеля;

штангенглибиномір для контролю висоти пружин у вільному стані;

пристосування для перевірки надресорної балки;

товщиномір для визначення товщини похилих поверхонь надресорної балки;

глибиномір для надресорної балки візка 18-100;

пристосування для заміру положення клина візка 18-100 під тарою вагона;

пристосування для вимірювання тріангеля візка 18-100;

шаблони для перевірки автозчепу;

шаблон для поглинальних апаратів;

шаблон для тягових хомутів;

шаблон для деталей центруючого пристрою

10.13.1 - дослідження інженерного обладнання верхньої будови колії

Засіб для фіксації зображення;

штангенциркуль колійний типу ПШВ;

шаблон колієвимірювальний ЦУП-1;

шаблон колієвимірювальний ЦУП-2Д;

шаблон колієвимірювальний ПШ;

шаблон для вимірювання стикових зазорів;

колієвимірювальний шаблон КОР; профілометр;

стенд гідравлічний ИМГ-200 (з динамометром ДЦ-200К);

електронний тахеометр;

устаткування для сейсмотомографії у складі сейсмостанції з додатковим обладнанням;

пристрій для вимірювання щільності ґрунту статичний;

пристрій супутникового позиціонування GPS;

лазерний нівелір;

рейки нівелірні;

рулетка вимірювальна

10.13.2 - дослідження інженерного обладнання нижньої будови колії

Гірничотехнічна

Засіб для фіксації зображень;

фотолінійка масштабна з набором номерків;

набір луп;

ліхтар;

набір інструментів універсальний;

далекомір;

рівнемір;

спецодяг;

спецвзуття;

захисна каска;

захисні рукавиці

10.15 - дослідження причин та наслідків надзвичайних подій у гірничій промисловості та в підземних умовах

Дорожньо-технічна

Засіб для фіксації зображень;

фотолінійка масштабна з набором номерків;

набір інструментів універсальний;

ліхтар;

компас;

рулетки різної довжини вимірювання або лазерний далекомір;

рейки нівелірні;

курвіметр;

рейка дорожня універсальна;

засоби для здійснення вимірювань (лінійки, вимірювачі тощо);

прилади для здійснення польових (геодезичних) робіт, а також відбору зразків та визначення техніко-експлуатаційних показників дорожнього покриття;

спецодяг із відбиваючими світловими елементами

10.16 - дорожньо-технічні дослідження

Електротехнічна

Засіб для фіксації зображень;

фотолінійка масштабна з набором номерків;

набір інструментів універсальний;

ліхтар;

рулетки різної довжини вимірювання або лазерний далекомір;

засоби для здійснення вимірювань (лінійки, вимірювачі тощо);

прилади для здійснення спеціальних електротехнічних вимірювань;

спецодяг із відбиваючими світловими елементами

10.18 - дослідження технічної експлуатації електроустаткування

Інженерно-екологічна

Засіб для фіксації зображень;

фотолінійка масштабна з набором номерків;

набір інструментів універсальний;

ліхтар;

компас;

рулетки різної довжини вимірювання або лазерний далекомір;

засоби для здійснення вимірювань (лінійки, вимірювачі тощо);

спецодяг із відбиваючими світловими елементами;

прилади для здійснення відбору зразків та визначення показників;

прилади для здійснення спеціальних вимірювань (звуку, рівня освітленості, іонізуючого випромінювання, електромагнітних полів тощо)

10.19 - дослідження обставин та організаційно-технічних причин і наслідків впливу техногенних джерел на об’єкти довкілля

Товарознавча

Засіб для фіксації зображень;

масштабна лінійка;

набір луп;

ліхтар;

рулетки різної довжини вимірювання;

набір інструментів універсальний;

пінцет;

штангенциркуль;

товщиномір;

терези;

мікроскоп (стереоскопічний, відбите світло, збільшення до 48х ) (за необхідності)

12.1 - визначення вартості машин, обладнання, сировини та товарів народного споживання

Автотоварознавча

Засіб для фіксації зображень;

масштабна лінійка;

дзеркало дооглядове на штанзі;

набір луп;

ліхтар;

рулетки різної довжини вимірювання;

набір інструментів універсальний;

штангенциркуль;

товщиномір;

терези

12.2 - визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу

Транспортно-товарознавча

Засіб для фіксації зображень;

масштабна лінійка;

дзеркало дооглядове на штанзі;

набір луп;

ліхтар;

рулетки різної довжини;

набір інструментів універсальний

12.3 - оцінка судноплавних засобів

12.4 - оцінка літальних апаратів

Експертиза у сфері інтелектуальної власності

Засіб для фіксації зображень;

вимірювальні інструменти за необхідності (масштабна лінійка, рулетка, штангенциркуль тощо)

Літературних і художніх творів:

13.1.1 - дослідження, пов’язані з літературними, художніми творами, та інші;

13.1.2 - дослідження, пов’язані з комп’ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних)

Фонограм, відеограм, програм (передач) організацій мовлення:

13.2 - дослідження, пов’язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення

Винаходів і корисних моделей:

13.3 - дослідження, пов’язані з винаходами і корисними моделями

Промислових зразків:

13.4 - дослідження, пов’язані з промисловими зразками

Сортів рослин і порід тварин:

13.5.1 - дослідження, пов’язані з сортами рослин;

13.5.2 - дослідження, пов’язані з породами тварин

Комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень:

13.6 - дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями

Топографій інтегральних мікросхем:

13.7 - дослідження, пов’язані з топографіями інтегральних мікросхем

Комерційної таємниці (ноу-хау) і раціоналізаторських пропозицій:

13.8 - дослідження, пов’язані з комерційною таємницею (ноу-хау) і раціоналізаторськими пропозиціями

Економічна у сфері інтелектуальної власності:

13.9 - економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності

Мистецтвознавча

Засіб для фіксації зображень;

масштабна лінійка;

набір луп;

пінцет;

штангенциркуль;

товщиномір;

терези;

мікроскоп стереоскопічний (відбите світло, збільшення до 48х) (за необхідності);

спеціальне обладнання за необхідності (прилад для дослідження в ультрафіолетових променях;

прилад для дослідження в інфрачервоних променях)

15.1 - мистецтвознавчі дослідження

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1659/5 від 07.09.2015}


Додаток 2

до Інструкції про особливості здійснення

судово-експертної діяльності

атестованими судовими експертами,

що не працюють у державних

спеціалізованих експертних установах

(пункт 12 розділу ІІІ)

ЖУРНАЛ

реєстрації судових експертиз та експертних досліджень

_________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові судового експерта)

№ з/п

Номер судової експертизи (дослідження)

Дата надходження постанови, ухвали про призначення експертизи або заяви про залучення експерта, проведення експертного дослідження

Назва документа (постанови, ухвали, заяви), його (її) дата, номер, орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта)

Номер справи із зазначенням виду судочинства та прізвище, ім’я, по батькові особи, відносно якої порушено кримінальне провадження, справу про адміністративне правопорушення (сторін у справі)

Дата заявленого клопотання та його виконання

Дата виконання експертизи (дослідження)

Додатки (схеми, фото тощо), кількість

1

2

3

4

5

6

7

8

{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1659/5 від 07.09.2015}


Додаток 3

до Інструкції про особливості здійснення

судово-експертної діяльності

атестованими судовими експертами,

що не працюють у державних

спеціалізованих експертних установах

(пункт 12 розділу ІІІ)

ЗРАЗОК ТА ОПИС

печатки судового експерта, що не працює у державній спеціалізованій експертній установі

ОПИС

печатки судового експерта, що не працює

у державній спеціалізованій експертній установі

1. Печатка судового експерта, що не працює у державній спеціалізованій експертній установі (далі - печатка), має форму кола діаметром 45 мм, краї печатки обрамлено подвійним бортиком шириною 1 мм.

2. Під подвійним бортиком зліва направо інверсним шрифтом розміщуються напис «судовий експерт» та прізвище, ім’я, по батькові судового експерта.

3. У центрі печатки розміщується зображення малого Державного Герба України в обрамленні кола діаметром 23 мм (товщина лінії - 0,1 мм) зі складним малюнком.

4. На полі між зовнішнім обрамленням і внутрішнім обрамленням зліва направо по колу двома рядками центровим способом розміщується напис, який містить у зовнішньому колі текст «Центральна експертно-кваліфікаційна комісія при Міністерстві юстиції України», у внутрішньому колі зазначаються реєстраційний номер облікової картки платника податків судового експерта або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

5. Складові написів в усіх колах розділяються семикутними зірочками.

6. Печатка виготовляється з гуми. Для печатки використовується штемпельна фарба синього кольору.

{Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1659/5 від 07.09.2015}


Додаток 4

до Інструкції про особливості здійснення

судово-експертної діяльності

атестованими судовими експертами,

що не працюють у державних

спеціалізованих експертних установах

(пункт 14 розділу ІІІ)

ЗРАЗОК ТА ОПИС

бланка судового експерта, що не працює у державній спеціалізованій експертній установі

СУДОВИЙ ЕКСПЕРТ

Іванов Іван Іванович

__________________________________________________________________

Свідоцтво № 1234 від 01 січня 2001 року, видане на підставі рішення

Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України

вул. Будівельників, буд. 11/11, оф. 11, м. Київ, 01001, тел.:+38 (044) 101-01-01,

факс: +38 (044) 101-01-11; е-mail: 1234567890@mail.gov.ua

Судовий експерт

______________

(підпис)

І.І. Іванов

ОПИС

бланка судового експерта, що не працює

у державній спеціалізованій експертній установі

1. Бланк судового експерта виготовляється друкарським способом або за допомогою комп’ютерної техніки на білому папері високої якості фарбами насичених кольорів.

2. Для виготовлення бланка використовуються аркуші паперу форматів А4 (210 х 297 мм) та А5 (210 х 148 мм). Дозволено використовувати бланк формату А3 (297 х 420 мм) для оформлення документів у вигляді таблиць.

3. Бланк повинен виготовлятися на основі кутового або поздовжнього розміщення реквізитів. Реквізити заголовка розміщуються центрованим (початок і кінець кожного рядка реквізиту однаково віддалені від меж зони розташування реквізитів) або прапоровим (кожний рядок реквізиту починається від лівої межі зони розташування реквізитів) способом.

4. Бланк повинен містити: прізвище, ім’я, по батькові судового експерта; довідкові дані (поштова адреса офіса, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти, номер свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта та дата його видачі тощо); дату документа та реєстраційний індекс документа; посилання на реєстраційний індекс і дату документа, на який надається відповідь.

5. Бланки документів повинні мати такі поля (в міліметрах): ліве - 30; праве - 10; верхнє та нижнє - по 20.

{Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1659/5 від 07.09.2015}


Додаток 5

до Інструкції про особливості здійснення

судово-експертної діяльності

атестованими судовими експертами,

що не працюють у державних

спеціалізованих експертних установах

(пункт 17 розділу ІІІ)

ЗВІТ

про кількість виконаних судових експертиз та експертних досліджень

за ______ рік

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________________________________________________

(експертна спеціальність, за якою атестований судовий експерт)

__________________________________________________________________

(номер та термін дії свідоцтва)

__________________________________________________________________

(область, місто)

Загальна кількість виконаних судових експертиз

Загальна кількість виконаних експертних досліджень

Кількість судових експертиз, виконаних у кримінальних справах

Кількість судових експертиз, виконаних у цивільних, господарських, адміністративних справах та справах про адміністративні правопорушення

Кількість судових експертиз та експертних досліджень, виконаних на замовлення органів досудового розслідування

Кількість судових експертиз та експертних досліджень, виконаних на замовлення державних виконавців

Кількість повідомлень про неможливість надання висновку

1

2

3

4

5

6

7

«___»_________20___ року

____________

(підпис)

{Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1659/5 від 07.09.2015}


Додаток 6

до Інструкції про особливості здійснення

судово-експертної діяльності

атестованими судовими експертами,

що не працюють у державних

спеціалізованих експертних установах

(пункт 5 розділу ІV)

ГРАФІК

проведення планових перевірок діяльності атестованих судових експертів, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах

{Додаток 6 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1659/5 від 07.09.2015}


Додаток 7

до Інструкції про особливості здійснення

судово-експертної діяльності

атестованими судовими експертами,

що не працюють у державних

спеціалізованих експертних установах

(пункт 5 розділу ІV)

ЗОНИ

регіонального обслуговування науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України

1. Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз - Дніпропетровська, Запорізька області.

2. Донецький науково-дослідний інститут судових експертиз - Донецька, Луганська області.

3. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз - м. Київ, Вінницька, Житомирська, Київська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.

4. Кримський науково-дослідний інститут судових експертиз - Автономна Республіка Крим.

5. Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз - Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Чернівецька області.

6. Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз - Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Херсонська області.

7. Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз - Полтавська, Сумська, Харківська області, м. Севастополь.

8. Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності - зона обслуговування поширюється на всі регіони.

{Додаток 7 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1659/5 від 07.09.2015}

Документи та файли

Сигнальний документ — f368611n186.doc

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: НАКАЗ від 12.12.2011 № 3505/5 "Про затвердження Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах". Мін'юст України. 2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 12.12.2011 № 3505/5 "Про затвердження Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах". 2011

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -