Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

НАКАЗ від 13.08.2019 № 2536/5 "Про затвердження Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, підвищення кваліфікації та перепідготовки арбітражних керуючих, їх підготовки у справах про банкрутство страхових організацій". 2019

Інформація актуальна на 23.09.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.08.2019  № 2536/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 серпня 2019 р.

за № 926/33897

Про затвердження Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, підвищення кваліфікації та перепідготовки арбітражних керуючих, їх підготовки у справах про банкрутство страхових організацій

Відповідно до абзацу третього статті 3, частин першої, четвертої статті 11, частини першої статті 92 Кодексу України з процедур банкрутства, підпункту 1 пункту 3, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, підвищення кваліфікації та перепідготовки арбітражних керуючих, їх підготовки у справах про банкрутство страхових організацій, що додається.

2.

Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 27 грудня 2012 року № 1973/5 «Про затвердження Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та підвищення кваліфікації і перепідготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), їх підготовки у справах про банкрутство страхових організацій», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 січня 2013 року за № 6/22538 (із змінами).

3. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки (Олійник О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня введення в дію Кодексу України з процедур банкрутства, але не раніше дня офіційного опублікування цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції з питань виконавчої служби Глущенко С.В.

Заступник Міністра

з питань державної реєстрації

І. Садовська


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

13 серпня 2019 року № 2536/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 серпня 2019 р.

за № 926/33897

ПОЛОЖЕННЯ

про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, підвищення кваліфікації та перепідготовки арбітражних керуючих, їх підготовки у справах про банкрутство страхових організацій

I.

Загальні положення

Це Положення визначає порядок підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, порядок підвищення кваліфікації і перепідготовки арбітражних керуючих та порядок підготовки арбітражних керуючих у справах про банкрутство страхових організацій.

II. Підготовка осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого

1. Підготовка осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, складається з двох етапів: перший - навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, другий - стажування осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого.

2. Навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, полягає у проведенні закладами вищої освіти (установами), які відповідають встановленим у пункті 5 цього розділу вимогам (далі - заклади), навчальних курсів з отримання знань у сфері відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами та здійснення діяльності арбітражного керуючого під час провадження справи про банкрутство (неплатоспроможність) (далі - курси) з видачею сертифіката про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами.

3. До проходження курсів допускається громадянин України, який має вищу юридичну або економічну освіту другого (магістерського) рівня (далі - особа).

4. Особа проходить курси на підставі договору, укладеного між нею і закладом.

5. Проводити курси може заклад, який відповідає таким вимогам:

надає освітні послуги у сфері вищої освіти;

здійснює підготовку або підвищення кваліфікації фахівців за напрямами (спеціальностями) «Право», або «Економіка та підприємництво», або «Менеджмент і адміністрування», або «Державне управління»;

має сертифікат про акредитацію освітньої програми (другого рівня вищої освіти) за одним (однією) із зазначених напрямів (спеціальностей) протягом не менше трьох років або має досвід з проведення навчання або підвищення кваліфікації фахівців вузькоспеціалізованих профілів спільно з центральними органами виконавчої влади за цими напрямами (спеціальностями) не менше 10 років;

внесений до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

6.

Заклад, який має намір проводити курси, подає до структурного підрозділу Міністерства юстиції, який забезпечує реалізацію Міністерством юстиції державної політики з питань банкрутства (далі - структурний підрозділ Мін’юсту), письмове повідомлення, до якого додаються засвідчені у встановленому законодавством порядку копії документів, що підтверджують відповідність вимогам, наведеним у пункті 5 цього розділу.

7. Структурний підрозділ Мін’юсту на підставі письмових повідомлень закладів про намір проводити курси формує перелік закладів, що проводять курси (далі - Перелік закладів), та забезпечує його розміщення на офіційному вебсайті Міністерства юстиції в мережі Інтернет.

8. Курси проводяться на принципах доступності, поєднання теорії і практики, диференціації і системності та відповідно до переліку обов’язкових питань, за якими проводиться навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (далі - Перелік питань), визначених Міністерством юстиції.

9. Заклад, який має намір проводити курси, на кожний календарний рік готує навчальний план проведення курсів (далі - План). План складається з навчальних програм дисциплін і містить викладення конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення, їх обсяг та список викладачів, які будуть залучені до проведення вивчення дисципліни. План має містити всі питання, визначені у Переліку питань, в обсязі, необхідному для належного вивчення конкретної дисципліни.

10. План подається закладом на погодження до структурного підрозділу Мін’юсту. Протягом 15 робочих днів структурний підрозділ Мін’юсту опрацьовує План і погоджує його або відмовляє у погодженні з наданням пропозицій щодо його доопрацювання.

11. Структурний підрозділ Мін’юсту відмовляє у погодженні Плану в разі, якщо План подано закладом з порушенням вимог пункту 9 цього розділу.

12. Проведення курсів закладом без Плану або відповідно до Плану, що не погоджений структурним підрозділом Мін’юсту, не допускається.

13. У разі внесення змін до Переліку питань структурний підрозділ Мін’юсту інформаційним листом повідомляє про це заклади, які зобов’язані привести План у відповідність до Переліку питань та подати його на погодження в порядку, визначеному пунктами 10-12 цього розділу, при цьому погоджений попередній План вважається недійсним.

14. Організація проведення курсів закладом розпочинається після погодження структурним підрозділом Мін’юсту Плану.

15. Строк проведення курсів становить не менше ніж один календарний місяць.

16. Курси проводяться за місцезнаходженням закладу або в іншому належно облаштованому для проведення курсів місці, обраному закладом.

17. Не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку проведення курсів заклад надсилає інформацію до структурного підрозділу Мін’юсту про намір проведення курсів, строк та місце їх проведення з метою оприлюднення її на офіційному вебсайті Міністерства юстиції в мережі Інтернет.

18. Навчання завершується проведенням у закладі, який здійснював навчання, підсумкового заліку. Порядок проведення підсумкового заліку визначає заклад і затверджує його керівник. У разі успішного складення заліку заклад не пізніше ніж у п’ятиденний строк з дня складення заліку видає особам сертифікат про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами (далі - сертифікат про проходження навчання) (додаток 1).

19. Строк дії сертифіката про проходження навчання становить два роки з дати його видачі.

20. Заклад веде облік виданих сертифікатів про проходження навчання. Інформацію про видані сертифікати про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами особам, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (додаток 2), заклад подає до структурного підрозділу Мін’юсту у тижневий строк після їх видачі.

21. Структурний підрозділ Мін’юсту веде узагальнений облік осіб, яким видано сертифікати про проходження навчання, та надає (за вимогою) цю інформацію Кваліфікаційній комісії арбітражних керуючих.

22. Заклад виключається з Переліку закладів за наявності однієї з таких підстав:

непроведення закладом курсів протягом року з дати включення закладу до Переліку закладів;

порушення вимог, передбачених пунктами 12, 13 цього розділу.

23. Структурний підрозділ Мін’юсту надсилає до закладу інформаційний лист про виключення закладу з Переліку закладів та розміщує цю інформацію на офіційному вебсайті Міністерства юстиції в мережі Інтернет. Право закладу на повторне подання документів, передбачених пунктом 6 цього розділу, виникає з 01 січня наступного календарного року.

24. Стажування осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, проводиться з метою удосконалення та застосування на практиці знань, набутих під час навчання особою, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, та набуття практичних навичок у сфері відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами.

25. Стажування проходить особа, яка отримала сертифікат про проходження навчання відповідно до пункту 18 цього розділу.

26. Строк стажування осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, становить шість місяців.

27. Особа, яка має намір пройти стажування (далі - стажист), звертається до Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі за реєстрацією місця проживання/перебування (далі - Головне територіальне управління юстиції) із заявою про надання інформації про кандидатури керівників стажування, до якої додаються:

копія паспорта громадянина України (першої, другої сторінок паспорта громадянина України і сторінки, на якій розміщено штамп про реєстрацію місця проживання/перебування фізичної особи) або копія паспорта громадянина України у формі картки (ID) (з довідкою про реєстрацію місця проживання/перебування особи);

копія диплома про вищу юридичну або економічну освіту другого (магістерського) рівня;

копія сертифіката про проходження навчання.

У заяві стажист зазначає інформацію про надання згоди на обробку його персональних даних.

28. Копії документів, які додаються до заяви, мають бути засвідчені підписом стажиста.

29. Подані стажистом копії документів у разі їх відповідності вимогам, визначеним у пунктах 27, 28 цього розділу, формуються уповноваженою посадовою особою Головного територіального управління юстиції в особову справу стажиста.

30. Особова справа стажиста містить усі документи, що стосуються проходження стажування стажистом, та зберігається в Головному територіальному управлінні юстиції.

31. Інформація про кандидатури керівників стажування надається стажисту Головним територіальним управлінням юстиції у письмовій формі.

32. Керівником стажування стажиста є арбітражний керуючий, який відповідає таким вимогам: має стаж здійснення діяльності арбітражного керуючого не менше ніж три роки, брав участь не менше ніж у 15 (у сукупності) справах про банкрутство (неплатоспроможність) та не має дисциплінарних стягнень (далі - керівник стажування).

33. Стажист самостійно обирає керівника стажування із запропонованого Головним територіальним управлінням юстиції переліку керівників стажування.

34. У разі якщо арбітражний керуючий, якого стажистом було обрано як керівника стажування, відмовляється брати участь у стажуванні, кандидатура керівника стажування визначається Головним територіальним управлінням юстиції за погодженням з радою арбітражних керуючих відповідного регіону.

35. Зарахування на стажування оформлюється наказом керівника стажування. Керівник стажування надсилає копію цього наказу протягом трьох робочих днів з дня його видання до Головного територіального управління юстиції за місцезнаходженням своєї/свого контори (офісу). Дата видання наказу вважається датою початку стажування.

36. У разі ненадсилання керівником стажування інформації, визначеної у пункті 35 цього розділу, стажування вважається таким, що не розпочалося.

37. Під час стажування керівник стажування залучає стажиста до надання допомоги керівнику стажування під час здійснення ним заходів щодо відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

38. Керівник стажування може одночасно стажувати не більше ніж двох стажистів.

39. За неможливості виконання своїх обов’язків керівником стажування (за станом здоров’я, у разі тимчасового зупинення або припинення діяльності арбітражного керуючого тощо) стажист звертається до Головного територіального управління юстиції для визначення іншого керівника стажування в порядку, передбаченому пунктами 31-34 цього розділу. Строк стажування у такому разі не переривається.

40. В останній день за результатами проходження стажування керівник стажування складає відгук про проходження стажування особою, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (далі - відгук), що надається стажисту.

41. Відгук має містити таку інформацію:

період проходження стажування;

перелік виконаних стажистом завдань;

відповідність кваліфікації;

дотримання норм поведінки;

особистісні якості (працездатність, здатність до навчання, прагнення до підвищення професійного рівня, почуття відповідальності, комунікативні навички, стресостійкість, лідерські якості тощо);

висновки із пропозиціями, оцінкою і критичними зауваженнями (за наявності).

42. Керівник стажування підписує відгук та скріплює його своєю печаткою.

43. Оригінал відгуку надається стажисту для подання до Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих.

44. Керівник стажування у тижневий строк після підписання відгуку направляє копію відгуку до Головного територіального управління юстиції для долучення до особової справи стажиста.

III. Порядок перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого

1. У разі нескладення особою, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, повторного кваліфікаційного іспиту в порядку, встановленому Міністерством юстиції, та якщо вона має намір в подальшому здійснювати діяльність арбітражного керуючого, ця особа повинна пройти перепідготовку в порядку, встановленому цим Положенням, для підготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого.

2. У разі анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого особи, які в подальшому мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, проходять перепідготовку в порядку, встановленому цим Положенням, для підготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого.

IV. Порядок підвищення кваліфікації арбітражними керуючими

1. Арбітражний керуючий повинен постійно працювати над підвищенням свого професійного рівня та один раз на два роки підвищувати свою кваліфікацію.

Арбітражний керуючий може пройти підвищення кваліфікації протягом календарного року, в якому настав строк для підвищення його кваліфікації.

2. Підвищення кваліфікації арбітражним керуючим проводиться з метою покращення знань, умінь та професійних навичок, необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності арбітражних керуючих.

3. Підвищення кваліфікації арбітражних керуючих здійснюється у формі короткострокового підвищення кваліфікації шляхом участі у семінарі з питань відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами. Тривалість підвищення кваліфікації становить не менше 27 год.

4. Підвищення кваліфікації організовується та проводиться закладами, що включені до Переліку закладів, відповідно до пункту 6 розділу II цього Положення.

5. Заклад на кожний курс підвищення кваліфікації готує програму семінару з питань відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами (далі - Програма семінару) і подає її на погодження до структурного підрозділу Мін’юсту. Програма семінару містить інформацію про зміст навчання, розподіл навчального часу аудиторних занять і самостійної навчальної роботи для вивчення кожної теми, організаційні форми її вивчення та список викладачів, які будуть залучені до викладення теми.

6. Підвищення кваліфікації проводиться за такими тематиками:

актуальні питання організації діяльності арбітражного керуючого;

новели у законодавстві України, що стосуються діяльності арбітражного керуючого;

судова практика у справах про банкрутство;

інші питання, пов’язані з діяльністю арбітражного керуючого, знання яких потребує постійного оновлення та удосконалення.

7. Протягом 10 робочих днів структурний підрозділ Мін’юсту опрацьовує Програму семінару і погоджує її або відмовляє у погодженні з наданням пропозицій щодо її доопрацювання.

8. Проведення підвищення кваліфікації закладом без Програми семінару або відповідно до Програми семінару, не погодженої зі структурним підрозділом Мін’юсту, не допускається.

9. За 30 календарних днів до початку проведення підвищення кваліфікації заклад надсилає інформацію до структурного підрозділу Мін’юсту про намір, строк та місце його проведення з метою оприлюднення її на офіційному вебсайті Міністерства юстиції в мережі Інтернет.

10. За три дні до початку проведення підвищення кваліфікації заклад повідомляє структурний підрозділ Мін’юсту про орієнтовну кількість арбітражних керуючих, які візьмуть участь у ньому.

11. Підвищення кваліфікації арбітражних керуючих здійснюється на підставі договору, укладеного між ними і закладом.

12. Підвищення кваліфікації проводиться за місцезнаходженням закладу або в іншому належно облаштованому для проведення семінарів місці, обраному закладом.

13. Підвищення кваліфікації завершується проведенням закладом підсумкового заліку шляхом письмового тестування.

14. У день проведення підсумкового заліку арбітражний керуючий для взяття участі у ньому подає документ, що посвідчує особу.

15. Для проведення заліку заклад утворює комісію у складі не менше ніж три особи.

16. Головою комісії є представник структурного підрозділу Мін’юсту.

17. Тестові питання для заліку розробляє структурний підрозділ Мін’юсту. Тестовий білет складається із 10 запитань, до кожного з яких надається перелік із трьох відповідей. Одна відповідь правильна, решта - неправильні.

18. На складення заліку надається 30 хв. Після закінчення часу, наданого для заліку, комісія перевіряє тестові білети. За кожну правильну відповідь нараховується один бал.

19. Арбітражний керуючий вважається таким, що склав залік, якщо він набрав не менше ніж сім балів.

20. У разі успішного складення заліку заклад видає свідоцтво про підвищення кваліфікації (додаток 3).

21. У разі нескладення заліку арбітражний керуючий повинен скласти його повторно до кінця календарного року, в якому він проходив підвищення кваліфікації.

22. Арбітражний керуючий, який не склав залік повторно, вважається таким, що не пройшов підвищення кваліфікації.

23. Заклад у п’ятиденний строк після закінчення підвищення кваліфікації надсилає до структурного підрозділу Мін’юсту списки осіб, яким видано свідоцтва про підвищення кваліфікації, із зазначенням номерів та дати видачі.

24. Структурний підрозділ Мін’юсту здійснює моніторинг осіб, які пройшли підвищення кваліфікації.

У разі виявлення осіб, які не пройшли підвищення кваліфікації до кінця календарного року, протягом якого вони повинні були пройти підвищення кваліфікації, структурний підрозділ Мін’юсту у січні місяці наступного календарного року вносить подання до Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих щодо застосування до таких осіб дисциплінарної відповідальності, передбаченої законодавством.

25. У разі тимчасового зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого на строк більше ніж на один рік (у зв’язку з обранням або призначенням його на посаду, що не сумісна зі здійсненням діяльності арбітражного керуючого, працевлаштуванням за основним місцем роботи або за наявності інших поважних причин (вагітність, догляд за дитиною, тимчасова непрацездатність (хвороба) тощо)) підвищення кваліфікації відповідно до пункту 1 цього розділу арбітражним керуючим не здійснюється.

Підвищення кваліфікації арбітражний керуючий проходить перед поновленням його діяльності або протягом шести місяців після поновлення діяльності.

V. Порядок підготовки арбітражних керуючих у справах про банкрутство страхових організацій

1. Підготовку у справах про банкрутство страхових організацій проходять арбітражні керуючі, які отримали свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого відповідно до вимог чинного законодавства.

2. Підготовка арбітражних керуючих у справах про банкрутство страхових організацій організовується та проводиться закладами, які включено до Переліку закладів, відповідно до пункту 6 розділу II цього Положення.

3. Підготовка арбітражних керуючих у справах про банкрутство страхових організацій полягає у проведенні закладами навчальних курсів з отримання знань у сфері банкрутства страхових організацій (далі - курси у сфері банкрутства страхових організацій) з видачею свідоцтва про проходження підготовки у справах про банкрутство страхових організацій.

4. Арбітражний керуючий проходить курси у сфері банкрутства страхових організацій на підставі договору, укладеного між ним і закладом.

5. Підготовка арбітражних керуючих у справах про банкрутство страхових організацій проводиться за місцезнаходженням закладу або в іншому належно облаштованому для проведення курсів у сфері банкрутства страхових організацій місці, обраному закладом.

6. Курси у сфері банкрутства страхових організацій проводяться на принципах доступності, поєднання теорії і практики, диференціації і системності та відповідно до Переліку обов’язкових питань, за якими проводиться підготовка арбітражних керуючих у справах про банкрутство страхових організацій (додаток 4).

7. Строк проведення курсів у сфері банкрутства страхових організацій становить не менше 72 год.

8. Заклад на кожний курс готує навчальну програму з підготовки арбітражних керуючих у справах про банкрутство страхових організацій (далі - Навчальна програма). Навчальна програма містить інформацію про зміст навчання, розподіл навчального часу аудиторних занять і самостійної навчальної роботи для вивчення кожної теми, організаційні форми її вивчення та список викладачів, які будуть залучені до викладення теми.

9. Навчальна програма має містити всі питання, визначені у Переліку обов’язкових питань, за якими проводиться підготовка арбітражних керуючих у справах про банкрутство страхових організацій, в обсязі, необхідному для належного вивчення конкретної дисципліни.

10. Навчальна програма подається закладом на погодження до структурного підрозділу Мін’юсту. Протягом 15 робочих днів структурний підрозділ Мін’юсту опрацьовує Навчальну програму і погоджує її або відмовляє у погодженні з наданням пропозицій щодо її доопрацювання.

11. Структурний підрозділ Мін’юсту відмовляє у погодженні Навчальної програми у разі її невідповідності положенням пунктів 6-9 цього розділу.

12. Проведення курсів у сфері банкрутства страхових організацій закладом без Навчальної програми або відповідно до Навчальної програми, не погодженої зі структурним підрозділом Мін’юсту, не допускається.

13. За 15 календарних днів до початку проведення курсів у сфері банкрутства страхових організацій заклад надсилає інформацію до структурного підрозділу Мін’юсту про намір проведення курсів у сфері банкрутства страхових організацій, строк та місце їх проведення з метою оприлюднення її на офіційному вебсайті Міністерства юстиції в мережі Інтернет.

14. Проведення курсів у сфері банкрутства страхових організацій завершується проведенням у закладі, який здійснював підготовку арбітражних керуючих у справах про банкрутство страхових організацій, іспиту. Порядок проведення іспиту визначає заклад і затверджує його керівник.

15. Для проведення іспиту заклад утворює комісію у складі не менше ніж три особи.

16. Головою комісії є представник структурного підрозділу Мін’юсту.

17. У разі успішного складення іспиту заклад не пізніше ніж у п’ятиденний строк з дня складення іспиту видає арбітражним керуючим свідоцтво про проходження підготовки у справах про банкрутство страхових організацій (додаток 5).

18. Арбітражний керуючий, який не склав іспит за програмою підготовки арбітражних керуючих у справах про банкрутство страхових організацій, має право скласти його повторно протягом року з дати складення іспиту, але не більше ніж один раз.

19. У разі нескладення особою повторного іспиту за програмою підготовки арбітражних керуючих у справах про банкрутство страхових організацій така особа проходить перепідготовку в порядку, встановленому цим Положенням, для підготовки арбітражних керуючих у справах про банкрутство страхових організацій.

20. Заклад веде облік виданих свідоцтв про проходження підготовки у справах про банкрутство страхових організацій і у тижневий строк після їх видачі подає до структурного підрозділу Мін’юсту інформацію про видані свідоцтва про проходження підготовки у справах про банкрутство страхових організацій (додаток 6). Структурний підрозділ Мін’юсту вносить відповідну інформацію до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.

21. Структурний підрозділ Мін’юсту веде узагальнений облік арбітражних керуючих, яким видано свідоцтва про проходження підготовки у справах про банкрутство страхових організацій.

22. Строк дії свідоцтва про проходження підготовки у справах про банкрутство страхових організацій становить три роки з дати його видачі.

23. Арбітражний керуючий, строк дії свідоцтва про проходження підготовки у справах про банкрутство страхових організацій якого закінчився, повинен підтвердити свій фаховий рівень в порядку, встановленому цим розділом, для підготовки арбітражних керуючих у справах про банкрутство страхових організацій.

Директор Департаменту

з питань правосуддя

та національної безпеки

О. Олійник

Додаток 1

до Положення про систему

підготовки і перепідготовки осіб,

які мають намір здійснювати діяльність

арбітражного керуючого,

підвищення кваліфікації та перепідготовки

арбітражних керуючих,

їх підготовки у справах про банкрутство

страхових організацій

(пункт 18 розділу II)

СЕРТИФІКАТ

про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами


Додаток 2

до Положення про систему

підготовки і перепідготовки осіб,

які мають намір здійснювати діяльність

арбітражного керуючого,

підвищення кваліфікації та перепідготовки

арбітражних керуючих,

їх підготовки у справах про банкрутство

страхових організацій

(пункт 20 розділу II)

ІНФОРМАЦІЯ

про видані сертифікати про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами особам, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Паспортні дані

№ (серія) сертифіката

Дата видачі сертифіката

Додаток 3

до Положення про систему

підготовки і перепідготовки осіб,

які мають намір здійснювати діяльність

арбітражного керуючого,

підвищення кваліфікації та перепідготовки

арбітражних керуючих,

їх підготовки у справах про банкрутство

страхових організацій

(пункт 20 розділу IV)

СВІДОЦТВО

про підвищення кваліфікації


Додаток 4

до Положення про систему

підготовки і перепідготовки осіб,

які мають намір здійснювати діяльність

арбітражного керуючого,

підвищення кваліфікації та перепідготовки

арбітражних керуючих,

їх підготовки у справах про банкрутство

страхових організацій

(пункт 6 розділу V)

ПЕРЕЛІК

обов’язкових питань, за якими проводиться підготовка арбітражних керуючих у справах про банкрутство страхових організацій

1. Законодавство України з питань банкрутства.

2. Законодавство про страхування у сфері господарювання. Державне регулювання страхової діяльності.

3. Система державного нагляду за страховою діяльністю в Україні.

4. Економічна суть та характерні ознаки страхування.

5. Принципи та функції страхування.

6. Ліцензування страхової діяльності та контроль за її проведенням.

7. Класифікація страхування за об’єктами: галузі, підгалузі та види страхування.

8. Форми проведення страхування. Порівняльна характеристика обов’язкового та добровільного страхування.

9. Системи страхування та франшизи.

10. Поняття та економічна суть страхових ризиків.

11. Класифікація та характеристика ризиків у страхуванні.

12. Управління страховими ризиками.

13. Поняття страхового ринку та його структура.

14. Страхові посередники, їх роль на страховому ринку.

15. Договір страхування: поняття, основні умови та його зміст.

16. Організаційні форми страховиків.

17. Страхова компанія як базова ланка страхового ринку.

18. Організаційна структура страхових організацій.

19. Об’єднання страховиків та їхні функції.

20. Актуарні розрахунки у страхуванні.

21. Перестрахування і співстрахування.

22. Фінансово-економічна діяльність страхових організацій. Доходи, витрати та фінансові результати страховика.

23. Склад та економічний зміст доходів страховика.

24. Склад та економічний зміст витрат страховика.

25. Фінансові результати страховика.

26. Оподаткування страхових компаній.

27. Поняття фінансової надійності страховика.

28. Умови забезпечення платоспроможності страховика.

29. Страхові резерви та порядок їх формування.

30. Оцінка фінансового стану страховика.

31. Основні напрями фінансової стратегії і планування у страхуванні. Формування страхового портфеля.

32. Інвестиційна діяльність та формування портфеля інвестицій страховика.

33. Основи бізнес-планування страхової діяльності. Структура бізнес-плану страховика.


Додаток 5

до Положення про систему

підготовки і перепідготовки осіб,

які мають намір здійснювати діяльність

арбітражного керуючого,

підвищення кваліфікації та перепідготовки

арбітражних керуючих,

їх підготовки у справах про банкрутство

страхових організацій

(пункт 17 розділу V)

СВІДОЦТВО

про проходження підготовки у справах про банкрутство страхових організацій


Додаток 6

до Положення про систему

підготовки і перепідготовки осіб,

які мають намір здійснювати діяльність

арбітражного керуючого,

підвищення кваліфікації та перепідготовки

арбітражних керуючих,

їх підготовки у справах про банкрутство

страхових організацій

(пункт 20 розділу V)

ІНФОРМАЦІЯ

про видані свідоцтва про проходження підготовки у справах про банкрутство страхових організацій

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові арбітражного керуючого

Номер та дата видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого

Номер та дата видачі свідоцтва про проходження підготовки у справах про банкрутство страхових організацій

Термін дії свідоцтва про проходження підготовки у справах про банкрутство страхових організацій

|
Законодавчий акт: НАКАЗ від 13.08.2019 № 2536/5 "Про затвердження Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, підвищення кваліфікації та перепідготовки арбітражних керуючих, їх підготовки у справах про банкрутство страхових організацій". Мін'юст України. 2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 13.08.2019 № 2536/5 "Про затвердження Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, підвищення кваліфікації та перепідготовки арбітражних керуючих, їх підготовки у справах про банкрутство страхових організацій". 2019

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -