Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

НАКАЗ від 28.04.2020 № 1540/5 "Про затвердження Змін до Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів". 2020

Інформація актуальна на 19.05.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.04.2020  № 1540/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 квітня 2020 р.

за № 389/34672

Про затвердження Змін до Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів

Відповідно до статей 8, 16, 17 Закону України "Про судову експертизу", підпунктів 63, 64 пункту 4, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, з метою вдосконалення порядку атестації судових експертів НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Зміни до Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 03 березня 2015 року № 301/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04 березня 2015 року за № 249/26694 (далі - Зміни), що додаються.

2.

Установити, що атестація з метою присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта осіб, якими до набрання чинності цим наказом подано заяву про допуск до проходження атестації, здійснюється з дотриманням вимог, передбачених порядком, чинним на дату подання заяви про допуск до проходження атестації.

3. Державному підприємству "Національні інформаційні системи" (Бережний О.) вжити відповідних організаційно-технічних заходів щодо:

створення електронної системи для проведення автоматизованого анонімного тестування осіб, які виявили намір отримати (підтвердити) кваліфікацію судового експерта (далі - Система тестування), налаштування Системи тестування на комп'ютерному обладнанні Міністерства юстиції України, призначеному для проведення кваліфікаційного іспиту шляхом анонімного тестування, та її наповнення тестовими завданнями;

навчання працівників Департаменту експертного забезпечення правосуддя роботі із Системою тестування;

технічної підтримки роботи Системи тестування.

4. Департаменту експертного забезпечення правосуддя (Ткаченко Н.) протягом двох місяців з дня офіційного опублікування наказу забезпечити підготовку тестових завдань та подання їх до державного підприємства "Національні інформаційні системи" для наповнення Системи тестування.

5. Директорату правосуддя та кримінальної юстиції (Олійник О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

6. Цей наказ набирає чинності через шість місяців з дня його офіційного опублікування, крім підпунктів 1 - 3 пункту 1, пункту 3 та підпунктів 1, 2 пункту 5 Змін, затверджених цим наказом, які набирають чинності з дня офіційного опублікування цього наказу.

7.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань виконавчої служби Гайченка А.

Міністр

Д. Малюська

ПОГОДЖЕНО:

Генеральний директор державного

підприємства "Національні інформаційні системи"

О. Бережний


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

28 квітня 2020 року № 1540/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 квітня 2020 р.

за № 389/34672

ЗМІНИ

до Положення про експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів

1.

У розділі II:

1) абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції:

"До постійного складу кожної палати ЦЕКК входять голова палати, його заступник, секретар палати, представники Міністерства юстиції України, фахівці з процесуальних питань судової експертизи (не менше одного фахівця в одній палаті), а також можуть входити атестовані судові експерти, які не є працівниками державних спеціалізованих установ та мають стаж практичної роботи судового експерта не менше ніж п'ять років (за їх згодою). Судові експерти, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, включаються до постійного складу палат ЦЕКК з числа судових експертів, запропонованих за поданням громадських організацій судових експертів (не більше однієї особи від громадської організації).";

2) абзац перший пункту 5 після слів "а також" доповнити словом "атестовані";

3) після пункту 5 доповнити новими пунктами 6, 7 такого змісту:

"6. Судові експерти не можуть бути членами постійних та змінного складів палат ЦЕКК, якщо до них протягом останніх 3 років застосовувалось дисциплінарне стягнення.

7. Голова ЦЕКК, голови, їх заступники, секретарі та члени палат ЦЕКК зобов'язані не розголошувати відомості про хід та попередні висновки засідань палат ЦЕКК, а також інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з участю у роботі ЦЕКК, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.".

У зв'язку з цим пункти 6 - 14 вважати відповідно пунктами 8 - 16;

4) абзац другий пункту 14 викласти в такій редакції:

"Рішення (крім рішень щодо присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта та з питань розгляду дисциплінарної відповідальності) викладається за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення.".

2. У розділі IV:

1) пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Для складання кваліфікаційного іспиту використовується електронна система для проведення автоматизованого анонімного тестування осіб, які виявили намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта (далі - Система тестування).

Кваліфікаційний іспит проводиться в окремому приміщенні, в якому розміщуються автоматизовані робочі місця осіб, допущених до складання кваліфікаційного іспиту.

Серверна частина програмного забезпечення Системи тестування розміщується на технічних ресурсах адміністратора Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України.

Налаштування автоматизованих робочих місць осіб, допущених до складання кваліфікаційного іспиту, повинні забезпечувати відсутність доступу до інформаційних ресурсів мережі Інтернет.

Створення та налаштування Системи тестування, її технічне обслуговування та модернізація, а також вжиття технічних заходів для збереження даних, що містяться на сервері Системи тестування, здійснюються адміністратором Єдиних та Державних реєстрів.";

2) після пункту 6 доповнити новими пунктами 7 - 22 такого змісту:

"7. У день проведення кваліфікаційного іспиту особа, допущена до його складання, проходить реєстрацію, у зв'язку з чим подає секретарю кваліфікаційної палати ЦЕКК документ, що посвідчує особу.

8. Приміщення для проведення кваліфікаційного іспиту має відповідати умовам зручного розміщення та забезпечувати можливість індивідуальної роботи над тестами.

9. Під час складання кваліфікаційного іспиту забороняється використовувати будь-які джерела інформації на паперових чи електронних носіях, а також засоби зв'язку. У разі виявлення, що особа під час складання кваліфікаційного іспиту користується забороненими джерелами інформації або засобами зв'язку, така особа за рішенням кваліфікаційної палати ЦЕКК відсторонюється від участі в кваліфікаційному іспиті і вважається такою, що його не склала.

10. Тестові завдання (перелік тестових питань з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи, питань в межах експертних спеціальностей та ситуаційні завдання) для кваліфікаційного іспиту затверджуються головою ЦЕКК.

Підтримка в актуальному стані тестових питань з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи, питань в межах експертних спеціальностей та ситуаційних завдань, відповідність їх законодавству, правильність та коректність формулювання питань та відповідей забезпечується Структурним підрозділом Мін'юсту.

11. Розподіл тестових завдань здійснюється Системою тестування індивідуально для кожної особи шляхом випадкового вибору із загального переліку тестових питань та ситуаційних завдань.

12. Автоматизоване анонімне тестування складається з трьох етапів і проводиться одночасно для всіх осіб, які беруть участь у складанні кваліфікаційного іспиту.

13. Перед початком кваліфікаційного іспиту особи, які беруть участь у його складанні, отримують у секретаря кваліфікаційної палати ЦЕКК на вибір запечатаний конверт з іменем входу та відповідним паролем, необхідними для реєстрації у системі. Другий примірник імені входу та пароля скріплюється підписом особи із зазначенням її власного ім'я і прізвища, залишається в конверті та розкривається лише після перевірки роботи для її ідентифікації.

Після отримання імені доступу та відповідного пароля всіма особами секретар кваліфікаційної палати ЦЕКК роз'яснює порядок проведення кваліфікаційного іспиту.

Перебіг часу для кожної особи розпочинається індивідуально після її авторизації у системі з моменту підтвердження запиту системи на початок тестування.

14. У разі необхідності, питання в межах відповідного етапу анонімного тестування може бути пропущене, в такому випадку є можливість відповісти на нього пізніше.

Якщо не обрано жодної відповіді, у тому числі через закінчення встановленого часу, така відповідь зараховується як неправильна.

15. У разі неможливості проведення автоматизованого анонімного тестування в Системі тестування з технічних причин у засіданні кваліфікаційної палати ЦЕКК оголошується перерва до їх усунення.

16. Перший етап автоматизованого анонімного тестування передбачає виконання особами, які беруть участь у складанні кваліфікаційного іспиту, тестових завдань з перевірки знань з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи.

Перелік тестових питань з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи оприлюднюється на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України.

Другий етап автоматизованого анонімного тестування передбачає виконання особами, які беруть участь у складанні кваліфікаційного іспиту, тестових завдань з перевірки знань з питань в межах експертних спеціальностей.

Перший і другий етапи автоматизованого анонімного тестування складаються з двох частин.

Перші частини етапів складаються з п'ятнадцяти тверджень. До кожного твердження пропонується два варіанти відповідностей "вірно" чи "невірно".

Другі частини етапів складаються з п'ятнадцяти запитань. До кожного запитання пропонується п'ять варіантів відповідей, одна з яких є правильною.

На виконання кожного з етапів відводиться тридцять хвилин.

Кожна правильна відповідь оцінюється Системою тестування в один бал.

Перший етап вважається виконаним, якщо набрано не менше двадцяти балів. У цьому випадку особа допускається до виконання другого етапу автоматизованого анонімного тестування. Допуск здійснюється на підставі парольних фраз, що видаються секретарем кваліфікаційної палати ЦЕКК в залежності від обраної особою експертної спеціальності.

Другий етап вважається виконаним, якщо набрано не менше двадцяти балів. У цьому випадку особа автоматично допускається Системою тестування до виконання третього етапу автоматизованого анонімного тестування.

У разі набрання меншої кількості балів, у тому числі через закінчення часу, відведеного для виконання першого або другого етапів, автоматизоване анонімне тестування автоматично припиняється Системою тестування та особа вважається такою, що не склала кваліфікаційний іспит.

Результати виконання завдань формуються Системою тестування у вигляді відповідного повідомлення.

17. Третій етап автоматизованого анонімного тестування передбачає виконання особами, які беруть участь у складанні кваліфікаційного іспиту, запропонованого Системою тестування ситуаційного завдання.

18. Ситуаційне завдання складається з п'яти ситуацій, кожна з яких містить три питання.

До кожного питання певної ситуації пропонується чотири варіанти відповідей, одна з яких є правильною та оцінюється Системою тестування в один бал.

На виконання ситуаційного завдання відводиться одна година.

Після закінчення виконання ситуаційного завдання або часу, відведеного для його виконання, тестування автоматично припиняється Системою тестування незалежно від стану виконання завдання.

Ситуаційне завдання вважається виконаним, якщо за результатами його виконання набрано не менше десяти балів.

Результати виконання ситуаційного завдання формуються Системою тестування у вигляді відповідного повідомлення.

У разі набрання меншої кількості балів, у тому числі через закінчення часу, відведеного для виконання ситуаційного завдання, автоматизоване анонімне тестування автоматично припиняється Системою тестування та особа вважається такою, що не склала кваліфікаційний іспит.

Оцінювання усіх етапів автоматизованого анонімного тестування здійснюється Системою тестування.

19. Якщо особа в один день проходить автоматизоване анонімне тестування за двома чи більше експертними спеціальностями в межах одного виду експертизи перший етап складається один раз.

Перехід до другого етапу автоматизованого анонімного тестування за іншою експертною спеціальністю здійснюється на підставі парольних фраз, що видаються секретарем кваліфікаційної палати ЦЕКК після успішного проходження особою першого етапу тестування.

Результати першого етапу (у разі успішного його виконання) системою зараховуються автоматично до результатів другого та третього етапів, за умови, що усі етапи автоматизованого анонімного тестування виконуються в один день.

20. Після закінчення виконання автоматизованого анонімного тестування всіма особами або часу, відведеного для його виконання, секретар кваліфікаційної палати ЦЕКК формує та роздруковує екзаменаційну відомість на основі вивантаженої з Системи таблиці результатів автоматизованого анонімного тестування.

Екзаменаційна відомість містить перелік імен доступу осіб, які проходили автоматизоване анонімне тестування, кількість набраних за кожний етап балів, загальний підсумковий результат та вільне поле для зазначення власних імен та прізвищ, яке заповнюється після ідентифікації результатів автоматизованого анонімного тестування.

Ідентифікація результатів автоматизованого анонімного тестування здійснюється секретарем кваліфікаційної палати ЦЕКК після формування та роздрукування екзаменаційної відомості у присутності всіх членів кваліфікаційної палати ЦЕКК, що беруть участь у засіданні. Власні імена та прізвища осіб, що складали кваліфікаційний іспит, заносяться секретарем кваліфікаційної палати ЦЕКК до роздрукованої екзаменаційної відомості, яка скріплюється підписами всіх присутніх на засіданні членів кваліфікаційної палати ЦЕКК.

Успішно складений перший етап автоматизованого анонімного тестування (набрано не менше двадцяти балів) дає можливість особі протягом шести місяців пройти кваліфікаційний іспит з метою отримання кваліфікації судового експерта за іншими експертними спеціальностями. У такому випадку, такі особи складають кваліфікаційний іспит за другим і третім етапами автоматизованого анонімного тестування.

21. Якщо особа проходить анонімне тестування за двома чи більше експертними спеціальностями, загальний час автоматизованого анонімного тестування становить не більше п'яти годин.

22. Кваліфікаційний іспит вважається складеним, якщо особа успішно склала усі три етапи автоматизованого анонімного тестування.".

У зв'язку з цим пункти 7 - 9 вважати відповідно пунктами 23 - 25;

3) пункт 23 викласти в такій редакції:

"23. Кваліфікаційна палата ЦЕКК на підставі результатів складеного кваліфікаційного іспиту приймає одне з таких рішень:

1) про присвоєння кваліфікації судового експерта;

2) про підтвердження раніше присвоєної кваліфікації судового експерта;

3) про відмову в присвоєнні (підтвердженні) кваліфікації судового експерта.

У рішенні кваліфікаційної палати ЦЕКК зазначаються:

дата, час та місце проведення кваліфікаційного іспиту;

власні імена і прізвища присутніх членів кваліфікаційної палати ЦЕКК;

власне ім'я і прізвище особи, допущеної до складання кваліфікаційного іспиту;

отримані бали за результатами кожного етапу автоматизованого анонімного тестування;

прийняте рішення.";

4) абзац перший пункту 24 доповнити реченням такого змісту:

"У разі, якщо особа успішно склала перший етап автоматизованого анонімного тестування (набрано не менше двадцяти балів), то протягом шести місяців після такого тестування, вона повторно проходить кваліфікаційний іспит лише за другим і третім етапами автоматизованого анонімного тестування.".

5) пункт 25 виключити.

3. У розділі VI:

1) абзац перший пункту 5 викласти в такій редакції:

"5. Документами, що містять інформацію про можливі допущення судовим експертом порушення вимог нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності та/або методик проведення судових експертиз, є акти перевірок діяльності судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, звернення до Мін'юсту керівника НДУСЕ, а також звернення юридичних, фізичних осіб, які є учасниками справи, або кримінального провадження, або правовідносин, до яких залучено судового експерта з метою надання висновку, та мають містити:";

2) пункт 6 виключити.

У зв'язку з цим пункти 7 - 22 вважати відповідно пунктами 6 - 21;

3) пункт 6 після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

"дисциплінарна палата ЦЕКК дійшла до висновку, що зазначена у зверненні інформація про можливі допущення судовим експертом порушення не підтверджується документами, доданими до подання.".

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

4) пункт 7 доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Для проведення аналізу висновок експерта знеособлюється шляхом ретушування даних щодо суб'єктів призначення та проведення експертизи, учасників справи (провадження), а також інших відомостей, що не можуть бути розголошені відповідно до вимог законодавства.".

У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим.

4. У тексті Положення посилання на додатки 8, 9, 10, 11, 12 замінити посиланнями на додатки 7, 8, 9, 10, 11 відповідно.

5. У додатках до Положення:

1) у відмітках додатків 1, 2, 12 цифри "12", "14", "8" замінити цифрами "14", "16", "7" відповідно;

2) додаток 5 викласти у новій редакції, що додається;

3) додаток 7 виключити.

У зв'язку з цим додатки 8 - 12 вважати відповідно додатками 7 - 11.

В.о. директора

Директорату правосуддя

та кримінальної юстиції

У. Стефанюк


Додаток 5

до Положення про Центральну

експертно-кваліфікаційну комісію

при Міністерстві юстиції України

та атестацію судових експертів

(пункт 3 розділу IV)

ПЕРЕЛІК

видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України

№ з/п

Види та підвиди судових експертиз

Індекси експертних спеціальностей

Види експертних спеціальностей

1

Почеркознавча та лінгвістична

1.1

Дослідження почерку і підписів

1.2

Лінгвістичне дослідження писемного мовлення

2

Технічна експертиза документів

2.1

Дослідження реквізитів документів

2.2

Дослідження матеріалів документів

2.3

Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів

3

Експертиза зброї

3.1

Балістичне дослідження вогнепальної зброї та бойових припасів до неї

3.2

Балістичне дослідження слідів зброї, слідів пострілу та ситуаційних обставин пострілу

3.3

Дослідження холодної зброї

3.4

Дослідження зброї з некінетичним принципом ураження

3.5

Дослідження гранатометів

3.6

Дослідження артилерійської та ракетної зброї

4

Трасологічна

4.1

Дослідження слідів людини та слідів тварини

4.2

Дослідження знарядь, агрегатів, інструментів і залишених ними слідів, ідентифікація цілого за частинами

4.3

Криміналістичне дослідження транспортних засобів

4.4

Дослідження ідентифікаційних номерів та рельєфних знаків

4.6

Дактилоскопічні дослідження

5

Вибухово-технічна

5.1

Дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу

5.2

Дослідження вибухових пристроїв, слідів та обставин вибуху

5.4

Дослідження обставин і механізму техногенних вибухів

6

Фототехнічна, портретна та голографічних зображень

6.1

Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення

6.2

Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями

6.3

Дослідження голографічних захисних зображень та їх елементів

7

Відео-, звукозапису

7.1

Технічне дослідження матеріалів та засобів відео-, звукозапису

7.2

Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ

7.3

Лінгвістичне дослідження усного мовлення

8

Матеріалів, речовин та виробів

8.1

Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить

8.2

Дослідження полімерних матеріалів, пластмас і виробів з них

8.3

Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них

8.4

Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів

8.5

Дослідження скла, кераміки та виробів з них

8.6

Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів

8.7

Дослідження спиртовмісних сумішей

8.8

Дослідження ґрунтів

8.9

Дослідження металів і сплавів та виробів з них

8.10

Дослідження наявності шкідливих речовин у навколишньому середовищі

8.10.1

Дослідження наявності пестицидів у навколишньому середовищі

8.11

Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин

8.12

Дослідження харчових продуктів

8.13

Дослідження сильнодіючих і отруйних речовин

9

Біологічна

9.1

Дослідження об'єктів рослинного походження

9.2

Дослідження об'єктів тваринного походження

10

Інженерно-транспортна

10.1

Дослідження обставин і механізму дорожньо-транспортних пригод

10.2

Дослідження технічного стану транспортних засобів

10.3

Дослідження деталей транспортних засобів

10.4

Транспортно-трасологічні дослідження

11

Безпеки життєдіяльності

10.5

Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці

12

Будівельно-технічна

10.6

Дослідження об'єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів

13

Земельно-технічна

10.7

Розподіл земель та визначення порядку користування земельними ділянками

14

Пожежно-технічна

10.8

Дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки

15

Комп'ютерно-технічна

10.9

Дослідження комп'ютерної техніки та програмних продуктів

16

Оціночно-будівельна

10.10

Визначення оціночної вартості будівельних об'єктів та споруд

17

Залізнично-транспортна

10.11

Дослідження обставин та механізму залізнично-транспортної пригоди

10.12

Дослідження технічного стану рухомого складу залізничного транспорту

10.13.1

Дослідження інженерного обладнання верхньої будови колії

10.13.2

Дослідження інженерного обладнання нижньої будови колії

18

Оціночно-земельна

10.14

Оцінка земельних ділянок

19

Гірничотехнічна

10.15

Дослідження причин та наслідків надзвичайних подій у гірничій промисловості та в підземних умовах

20

Дорожньо-технічна

10.16

Дорожньо-технічні дослідження

21

Телекомунікаційна

10.17

Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів

22

Електротехнічна

10.18

Дослідження технічної експлуатації електроустаткування

23

Інженерно-екологічна

10.19

Дослідження обставин та організаційно-технічних причин і наслідків впливу техногенних джерел на об'єкти довкілля

24

Експертиза з питань землеустрою

10.20

Дослідження з питань землеустрою

25

Електротранспортна експертиза

10.21

Дослідження міського електричного транспорту

26

Експертиза технічного стану ліфтів

10.22

Дослідження технічного стану ліфтів та умов їх безпечної експлуатації

27

Інженерно-механічна

10.23

Дослідження технічного стану та умов експлуатації машин та механізмів

28

Водно-технічна

10.24

Дослідження подій на водному транспорті

29

Авіаційно-технічна

10.25

Дослідження авіаційних подій та інцидентів

30

Економічна

11.1

Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності

11.2

Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій

11.3

Дослідження документів фінансово-кредитних операцій

31

Товарознавча

12.1

Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів

32

Транспортно-товарознавча

12.2

Визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу

12.3

Оцінка судноплавних засобів

12.4

Оцінка літальних апаратів

33

Експертиза військового майна

12.5

Оцінка майна і техніки військового призначення та озброєння

34

Експертиза у сфері інтелектуальної власності

34.1

Літературних і художніх творів

13.1.1

Дослідження, пов'язані з літературними, художніми творами, та інші

13.1.2

Дослідження, пов'язані з комп'ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних)

34.2

Фонограм, відеограм, програм (передач) організацій мовлення

13.2

Дослідження, пов'язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення

34.3

Винаходів і корисних моделей

13.3

Дослідження, пов'язані із винаходами і корисними моделями

34.4

Промислових зразків

13.4

Дослідження, пов'язані з промисловими зразками

34.5

Сортів рослин

13.5.1

Дослідження, пов'язані із сортами рослин

34.6

Комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень

13.6

Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями

34.7

Комерційної таємниці (ноу-хау) і раціоналізаторських пропозицій

13.8

Дослідження, пов'язані з комерційною таємницею (ноу-хау) і раціоналізаторськими пропозиціями

34.8

Економічна у сфері інтелектуальної власності

13.9

Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності

35

Психологічна

14.1

Психологічні дослідження

36

Мистецтвознавча

15.1

Мистецтвознавчі дослідження

37

Військова

16.1

Військові дослідження

38

Гемологічна експертиза

17.1.1

Дослідження дорогоцінного каміння

17.1.2

Дослідження діамантів

17.1.3

Дослідження дорогоцінного каміння органогенного походження

17.1.4

Дослідження напівдорогоцінного каміння

17.1.5

Дослідження декоративного каміння

39

Ветеринарна

18.1

Ветеринарні дослідження

Директор Директорату

правосуддя та кримінальної

юстиції

О. Олійник

|
Законодавчий акт: НАКАЗ від 28.04.2020 № 1540/5 "Про затвердження Змін до Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів". Мін'юст України. 2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 28.04.2020 № 1540/5 "Про затвердження Змін до Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів". 2020

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -