>>

ПОЛОЖЕННЯ про самодіяльні організації засуджених до позбавлення волі. 2013

Інформація актуальна на 15.11.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

04.11.2013  № 2300/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

4 листопада 2013 р.

за № 1865/24397

ПОЛОЖЕННЯ

про самодіяльні організації засуджених до позбавлення волі

І.

Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок формування і діяльності самодіяльних організацій засуджених до позбавлення волі в установах виконання покарань (далі - установа).

2. Відповідно до статті 127 Кримінально-виконавчого кодексу України самодіяльні організації засуджених до позбавлення волі створюються в колоніях з метою розвитку в засуджених корисної ініціативи, соціальної активності, здорових міжособистісних взаємовідносин, участі у вирішенні питань організації праці, навчання, відпочинку, побуту, впливу на виправлення засуджених, розвитку корисних соціальних зв'язків.

3.

Самодіяльні організації засуджених до позбавлення волі здійснюють свою діяльність під контролем адміністрації установи. Безпосередній контроль за формуванням самодіяльних організацій засуджених до позбавлення волі, дотриманням кримінально-виконавчого законодавства в процесі їхньої діяльності покладається на начальника установи, а також на уповноважених ним посадових осіб з числа адміністрації установи.

4. Засуджені, які входять до складу самодіяльних організацій, не можуть мати повноважень адміністрації установи. Напрямок діяльності, права й обов'язки керівних органів і членів самодіяльних організацій засуджених визначаються відповідно до цього Положення з урахуванням виду установи і конкретних умов її функціонування.

5. Участь засуджених у самодіяльних організаціях здійснюється на добровільній основі, їх соціально корисна активність заохочується адміністрацією установи і враховується при визначенні ступеня їх виправлення.

6. Засуджені, які входять до складу самодіяльних організацій, не користуються додатковими пільгами і не звільняються від основної роботи.

7. Організаційними формами самодіяльних організацій засуджених є рада колективу установи, ради колективів відділень соціально-психологічної служби, самодіяльні секції, редакції стінних газет, теле- та радіостудій.

ІІ. Самодіяльні організації засуджених до позбавлення волі у відділенні соціально-психологічної служби

1. Відділення соціально-психологічної служби (далі - відділення) організаційно поділяється на певну кількість ланок (бригад) залежно від специфіки виробничого процесу та проживання засуджених на три ланки (бригади), а у виховних колоніях - на групи, які формуються за принципом група-клас.

У кожній ланці (бригаді) з числа засуджених, які характеризуються позитивно, обирається ланковий (бригадир), кандидатура якого затверджується начальником установи за поданням начальника цеху (майстра) за погодженням з начальником відділення.

2.

Самодіяльні організації засуджених до позбавлення волі у відділенні складаються з ради колективу, самодіяльних секцій та редакції стінної газети.

3. Рада колективу засуджених установи є дорадчим органом з питань розвитку у засуджених корисної ініціативи, соціальної активності, здорових міжособистісних стосунків, участі у вирішенні питань організації праці, навчання, дозвілля, побуту, розвитку корисних соціальних зв'язків тощо.

4. До складу ради колективу засуджених відділення входять керівники самодіяльних секцій, голова редакції стінної газети та ланкові (бригадири).

5. Раду колективу засуджених відділення очолює голова, який обирається на загальних зборах засуджених з числа осіб, які позитивно характеризуються.

Кандидатура голови ради колективу засуджених відділення затверджується начальником установи за спільним поданням начальника відділення та методично-виховної ради установи.

Голова ради колективу засуджених відділення призначається, як правило, на посаду старшого днювального відділення.

6. Рада колективу засуджених відділення зобов'язана:

розвивати активну діяльність засуджених, організовувати виконання ними постійних і разових доручень;

надавати допомогу новоприбулим засудженим у період їх адаптації до умов відбування покарання;

сприяти формуванню у засуджених правомірної поведінки та попередженню конфліктів, надавати громадську оцінку порушенням засудженими встановленого режиму відбування покарання;

залучати засуджених до роботи в самодіяльних секціях;

аналізувати і спрямовувати діяльність ланок (бригад) на виконання виробничих завдань;

аналізувати роботу і спрямовувати діяльність секцій на виконання планових заходів;

виконувати рішення загальних зборів членів самодіяльних організацій засуджених відділень і ради колективу установи.

ІІІ.

Самодіяльні організації засуджених до позбавлення волі

1. Рада колективу засуджених установи зобов'язана:

спрямовувати діяльність виборних органів самодіяльних організацій засуджених на виконання затверджених планових заходів, на підтримку серед засуджених здорових моральних взаємовідносин;

проводити роботу з покращення морально-психологічного клімату серед засуджених в установі шляхом підвищення авторитету членів самодіяльних організацій, створення позитивної громадської думки в середовищі засуджених;

аналізувати роботу самодіяльних організацій засуджених відділення, їхніх секцій і забезпечувати обмін досвідом роботи.

2. До участі в роботі самодіяльних організацій засуджених можуть також залучатися представники громадських та релігійних організацій, які беруть активну участь у роботі із засудженими, працівники загальноосвітніх навчальних закладів, що діють при установах.

IV. Самодіяльні секції засуджених

Для участі засуджених у вирішенні питань, пов’язаних з організацією їх побуту, дозвілля, навчання, праці тощо, створюються такі самодіяльні секції засуджених установи та відділень:

санітарно-побутова;

освітня;

фізкультурно-спортивна;

художньої самодіяльності;

художньо-прикладної творчості;

бібліотечна (літературна);

духовно-просвітницька;

виробнича;

інші секції.

V. Порядок формування самодіяльних організацій засуджених і їх органів управління

1. Прийняття до самодіяльних організацій здійснюється на підставі письмової заяви засудженого, яка подається до ради колективу засуджених. Після прийняття засудженого в члени самодіяльної організації він включається до складу секції, у якій бажає працювати. Його заява зберігається в особовій справі, про що робиться відповідний запис у розділі VIII Щоденника індивідуальної роботи із засудженим, наведеного в додатку 1 до Положення про відділення соціально-психологічної служби, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 04 листопада 2013 року № 2300/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2013 року за № 1863/24395.

2. Засуджені, які визнані злісними порушниками установленого порядку відбування покарання, рішенням відповідної ради колективу виключаються зі складу самодіяльних організацій.

3. Керівники самодіяльних секцій обираються з числа їх членів та затверджуються наказом начальника установи за поданням відповідно методично-виховної ради установи та начальника відділення.

4. Вибори органів управління самодіяльних організацій засуджених проводяться один раз на рік.

5. У випадку, якщо начальник установи, методично-виховна рада установи або начальник відділення не затверджує обраний склад ради або відводить окремих його членів, засудженим доводяться до відома підстави такого рішення.

VI. Планування і зміст роботи органів управління самодіяльних організацій засуджених до позбавлення волі

1. Органи управління самодіяльних організацій засуджених до позбавлення волі організовують та проводять свою роботу під контролем і за сприяння адміністрації установи на основі квартального плану.

Організаційною формою роботи органів управління самодіяльних організацій засуджених є засідання, які проводяться у міру необхідності, але не менше одного разу на місяць.

2. План роботи ради колективу (самодіяльної секції) засуджених затверджується відповідно начальником установи та начальником відділення (план роботи ради колективу установи також погоджується з методично-виховною радою установи).

3. Рада колективу засуджених установи (відділення) у межах своєї компетенції може обговорювати питання, що стосуються організації побуту, праці, навчання, дозвілля та інших сфер життєдіяльності засуджених. Стосовно обговорюваних питань членами ради розробляються пропозиції, що виносяться на розгляд загальних зборів засуджених та адміністрації установи.

4. Рада колективу засуджених установи (відділення) щокварталу інформує засуджених установи (відділення) через місцеву радіомережу або друковані засоби інформації про проведену роботу.

5. З метою надання членам секцій допомоги в повсякденній роботі начальник установи своїм наказом закріплює за ними найбільш досвідчених працівників, які за необхідності допомагають членам самодіяльних організацій засуджених вирішувати організаційні та інші питання.

6. Ради колективу засуджених установи (відділення) і секції самодіяльних організацій засуджених ведуть журнали планування та обліку, у яких відображаються: склади рад і секцій самодіяльної організації, обов'язки і права їх членів, плани роботи і результати їх виконання, протоколи зборів та засідань.

Строк зберігання документації самодіяльних організацій засуджених - два роки.

Директор Департаменту

взаємодії з органами влади

О.В. Анохін

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: ПОЛОЖЕННЯ про самодіяльні організації засуджених до позбавлення волі. Мін'юст України. 2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОЛОЖЕННЯ про самодіяльні організації засуджених до позбавлення волі. 2013

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -