<<
>>

РОЗДІЛ 2

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Поняття, використовувані у цій Конвенції, означають:

E1 "оскарження" - дія особи, інтереси якої безпосередньо F23 зачіпаються рішенням чи бездіяльністю митної служби і яка вважає, що в результаті цього їй було завдано шкоди, пов'язана із зверненням до компетентного органу про відшкодування завданих збитків;

E2 "нарахування мит та податків" - визначення сум мит та F19 податків, що підлягають сплаті;

E3 "контроль на основі методів аудита" - сукупність заходів, F4 за допомогою яких митна служба переконується у правильності заповнення декларацій на товари та достовірності зазначених у них даних, перевіряючи наявні у причетних до декларування осіб відповідні книги обліку рахунків, документи, облікову документацію та комерційну інформацію;

E4 "перевірка декларації на товари" - дії митної служби по F15 перевірці правильності оформлення декларації на товари та відповідності необхідних підтверджуючих документів встановленим вимогам;

E5 "митне оформлення" - здійснення митних формальностей, F9 необхідних для випуску товарів у вільний обіг, з метою внутрішнього споживання, експорту чи переведення під інші митні режими;

E6 "митна служба" - державна служба, на яку покладене F10 застосування митного законодавства та стягнення мит та податків, а також застосування інших законів та правил, що стосуються ввозу, вивозу, переміщення або зберігання товарів;

E7 "митний контроль" - сукупність заходів, що здійснюються F3 митною службою з метою забезпечення дотримання митного законодавства;

E8 "мита" - передбачені митним тарифом митні збори, що F11 застосовуються стосовно товарів, які ввозяться на митну територію або вивозяться з неї;

E9 "митні формальності" - сукупність дій, що підлягають F16 виконанню відповідними особами і митною службою з метою дотримання вимог митного законодавства;

E10 "митне законодавство" - сукупність законів та підзаконних F18 актів, що стосуються ввозу, вивозу, переміщення або зберігання товарів, застосування і забезпечення виконання яких покладено безпосередньо на митну службу, а також будь-яких нормативних розпоряджень, виданих митною службою в межах її компетенції;

E11 "митний орган" - адміністративний підрозділ митної F2 служби, уповноважений на виконання митних формальностей, а також будинки та спорудження або інші місця, визначені компетентними органами для цих цілей;

E12 "митна територія" - територія, на якій застосовується F25 митне законодавство Договірної Сторони;

E13 "рішення" - окремий акт, яким митна служба приймає F6 рішення з питання, передбаченого митним законодавством;

E14 "декларант" - будь-яка особа, що робить декларування F7 товарів самостійно або таке декларування проводиться від її імені;

E15 "термін сплати" - дата, на яку мита та податки підлягають F5 сплаті;

E16 "мита та податки" - мита та податки при ввозі та/або мита F12 та податки при вивозі;

E17 "перевірка товарів" - операції по фактичній перевірці F27 товарів силами митної служби з метою встановлення відповідності характеру, походження, стану, кількості та вартості товарів даним, наведеним у декларації на товари;

E18 "вивізні мита та податки" - всі мита, податки або збори, F13 що стягуються при вивозі або у зв'язку з вивозом товарів, за винятком будь-яких зборів, що сплачуються митній службі чи стягуються нею за дорученням інших державних органів, розмір яких обмежений приблизною вартістю наданих послуг;

E19 "декларація на товари" - заява, складена за встановленою F8 митною службою формою, в якій відповідні особи зазначають митну процедуру, що підлягає застосуванню стосовно товарів, та дані, представлення яких вимагає митна служба для застосування цієї процедури;

E20 "ввізні мита та податки" - всі мита, податки чи збори, що F14 стягуються при ввозі або в зв'язку з ввозом товарів, за винятком будь-яких зборів, що сплачуються митній службі чи стягуються нею за дорученням інших державних органів, розмір яких обмежений приблизною вартістю наданих послуг;

E21 "взаємна адміністративна допомога" - заходи, які F1 здійснюються однією митною службою за дорученням іншої митної служби або спільно з нею з метою належного застосування митного законодавства, а також для попередження, розслідування або припинення порушень митного законодавства;

E22 "бездіяльність" - невиконання дії або неприйняття F21 рішення, що вимагається від митної служби відповідно до митного законодавства, протягом розумного терміну з питання, належним чином поставленого перед нею;

E23 "особа" - фізична чи юридична особа, якщо інше не F22 випливає з контексту;

E24 "випуск товарів" - дія митної служби, яка полягає у F20 наданні відповідним особам дозволу розпоряджатися товарами, стосовно яких здійснюється митне оформлення;

E25 "повернення" - повне чи часткове повернення мит та F24 податків, сплачених стосовно товарів, а також повне чи часткове звільнення від сплати мит та податків, якщо вони ще не сплачені;

E25 "гарантія" - визнане митною службою забезпечення F17 виконання зобов'язань перед митною службою. Гарантія є "генеральною", якщо вона забезпечує виконання зобов'язань по декількох операціях;

E27 "третя особа" - будь-яка особа, яка безпосередньо F26 взаємодіє з митною службою в інтересах або від імені іншої особи з питань ввозу, вивозу, перевезення або зберігання товарів.

<< | >>
Законодавчий акт: Додаток II до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур ( 976_005 ) (Загальний додаток) "{ Про приєднання до Протоколу див. Закон N 227-V ( 227-16 ) від 05.10.2006, ВВР, 2006, N 48, ст.476 }" ЗАГАЛЬНИЙ ДОДАТОК. Рада Митного Співробітництва. 1999

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

РОЗДІЛ 2

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -