<<
>>

Глава I

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Загальні положення

Правило I/1

Визначення

У цій Конвенції, якщо спеціально не передбачене інше:

(а) "Правила" означають Правила, що містяться в Додатку Конвенції;

(b) "Схвалений" (і його похідні) означає схвалений Адміністрацією;

(с) "Капітан" означає особу, яка командує судном;

(d) "Особа командного складу" означає члена екіпажу, який не є капітаном, але призначений таким згідно з національним законом чи правилом або, за їх відсутністю, згідно з колективним договором чи звичаєм;

(e) "Помічник капітана" (штурман) означає кваліфіковану особу командного складу, яка несе навігаційну вахту;

(f) "Старший помічник капітана" означає особу командного складу, яка за посадою йде після капітана і на яку покладається командування судном в разі нездатності капітана командувати судном;

(g) "Механік" означає кваліфіковану особу командного складу, відповідальну за несення вахти у машинному відділенні;

(h) "Старший механік" означає старшого за посадою механіка, відповідального за суднову силову установку;

(і) "Другий механік" означає механіка, який за посадою йде після старшого механіка, на якого покладається відповідальність за суднову силову установку в разі нездатності старшого механіка нести таку відповідальність;

(j) "Механік-стажист" означає особу, яка проходить підготовку, щоб стати механіком, і призначається таким згідно з національним законом чи правилом;

(k) "Радіоспеціаліст" означає особу, яка має диплом оператора радіотелеграфіста першого або другого класу або загальний диплом оператора радіозв'язку морської рухомої служби, що видається на підставі положень Регламенту радіозв'язку, і яка працює на радіотелеграфній станції судна, яке повинне мати таку станцію згідно з вимогами Міжнародної конвенції по охороні людського життя на морі;

(l) "Оператор-радіотелефоніст" означає особу, яка має відповідний диплом, що видається на підставі положень Регламенту радіозв'язку;

(m) "Особа рядового складу" означає члена екіпажу судна, який не є капітаном або особою командного складу;

(n) "Прибережне плавання" означає плавання близько берегів Сторони, як воно визначене такою Стороною;

(o) "Пропульсивна потужність" означає потужність, що виражається в кіловатах і вказується у свідоцтві про реєстрацію судна або в іншому офіційному документі*;

----------------------

*Передбачається, що зазначена у свідоцтві про реєстрацію судна або в іншому офіційному документі потужність є загальна максимальна тривала вихідна потужність усіх головних суднових силових установок.

(p) "Обов'язки по радіослужбі" охоплюють, відповідно, несення радіовахти, технічний догляд і ремонт згідно з Регламентом радіозв'язку, Міжнародною конвенцією по охороні людського життя на морі і, на розсуд Адміністрації, з відповідними рекомендаціями IMKO;

(q) "Нафтовий танкер" означає судно, що збудоване і використовується для перевезення наливом нафти і нафтопродуктів;

(r) "Танкер-хімовоз" означає судно, що збудоване і використовується для перевезення наливом будь-яких рідких хімічних речовин, які перелічені у "Правилах будування і обладнання суден, що перевозять небезпечні хімічні речовини наливом", розроблених IMKO;

(s) "Танкер-газовоз" означає судно, що збудоване і використовується для перевезення наливом будь-яких зріджених газів, перелічених у "Правилах будування і обладнання суден, що перевозять зріджені гази наливом", розроблених ІМКО.

Правило I/2

Зміст дипломів і форма підтвердження

1.

Дипломи складаються державною мовою або мовою країни, де вони видаються.
Якщо диплом складений не англійською мовою, його текст має містити переклад на англійську мову.

2. В тому, що стосується радіоспеціаліста та оператора-радіотелефоніста, Адміністрація може:

(а) включати додаткові знання, що приписуються відповідними Правилами Додатка Конвенції, до екзаменаційної програми для видачі диплома, який відповідає Регламенту радіозв'язку; або

(b) видавати окремий диплом, який підтверджує, що його власник володіє додатковими знаннями, приписаними Додатком Конвенції.

3. Форма підтвердження диплома, передбачена статтею 6 Конвенції, має бути такою:

Форма підтвердження дипломів

Підтвердження диплома (Державний герб) (Держава)

Видано на підставі положень Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 р.

** Уряд (найменування держави) посвідчує, що Я, нижчепідписаний, засвідчую,

Цей диплом/ диплом N _______ ***виданий

(прізвище, ім'я та по батькові власника), який, як встановлено, має кваліфікацію у належній відповідності до положень Правила ____________ Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 р. для виконання обов'язків ___________**** з такими обмеженнями:

Тут зазначаються ____________________________________________

можливі обмеження ___________________________________________

або пишеться ________________________________________________

"без обмежень" _______________________________________________

Дата видачі цього підтвердження: ____________________________

(Гербова печатка) _______________________________________ (прізвище та підпис належним чином уповноваженої посадової особи)

Дата народження власника диплома: ___________________________

Підпис власника диплома: ____________________________________

____________________ ** Вибрати потрібне. *** Непотрібне закреслити.

**** Вказати вид або клас диплома.

Правило I/3

Принципи, що визначають прибережне плавання

1. Будь-яка Сторона під час визначення прибережного плавання для цілей Конвенції не повинна ставити до моряків, які працюють на суднах, що мають право плавання під прапором іншої Сторони і здійснюють таке прибережне плавання, вимог щодо підготовки, досвіду або дипломів, більш суворих, ніж ті, що ставляться до моряків суден, які мають право плавання під її власним прапором. Ні в якому разі така Сторона не повинна ставити до моряків, які працюють на суднах, що мають право плавання під прапором іншої Сторони, вимог, більш суворих ніж вимоги Конвенції по відношенню до суден, які не здійснюють прибережне плавання.

2. Стосовно суден, що мають право плавання під прапором будь-якої Сторони і регулярно здійснюють прибережне плавання близько берегів іншої Сторони, то Сторона, під чиїм прапором судно має право плавання, повинна приписувати вимоги, що ставляться до моряків, які працюють на таких суднах, щодо підготовки, досвіду і дипломів, принаймні рівні вимогам, що ставляться Стороною, близько чиїх берегів судно здійснює плавання, за умови, що вони не повинні бути більш суворими, ніж вимоги Конвенції щодо суден, які не здійснюють прибережного плавання. Судно, плавання якого триває за межами того, що визначено будь-якою Стороною як прибережне плавання, і яке заходить у води, що не охоплюються таким визначенням, має виконувати вимоги Конвенції без будь-яких послаблень, які надаються згідно з цим Правилом.

3. Сторона може надавати судну, що має право плавання під її прапором, послаблення, передбачені положеннями Конвенції щодо прибережного плавання, коли таке судно здійснює регулярне прибережне плавання, як воно визначене такою Стороною, близько берегів держави, що не є Стороною.

4. Ніщо в цьому Правилі ніяким чином не встановлює меж юрисдикції будь-якої держави, незалежно від того, чи є вона Стороною Конвенції чи ні.

Правило I/4

Порядок контролю

1.

Контроль, що здійснюється згідно зі статтею 10 належним чином на те уповноваженою посадовою особою, зводиться до:

(а) перевірки, згідно з пунктом 1 статті 10, того, що всі моряки, які працюють на борту, від яких по Конвенції вимагається, щоб вони були власниками дипломів, мають дійсні дипломи або дійсні пільгові дозволи;

(b) оцінки здатності моряків судна дотримувати приписаного Конвенцією порядку несення вахти для того, щоб установити, чи є підстави вважати, що такий порядок не дотримується, оскільки під час знаходження в порту якої-небудь Сторони або на підходах до такого порту мало місце таке: (і) зіткнення судна, посадка на мілину або торкання ґрунту; або (іі) судно, будучи на ходу, на якорі або близько причалу, допустило скидання речовин, яке, згідно з міжнародними конвенціями, є незаконним; або (ііі) судно робило помилкове чи небезпечне маневрування, не дотримувалося знаків навігаційної обстановки або системи розділення руху суден.

2. Посадова особа, яка здійснює контроль, відповідно до статті 10 повідомляє у письмовій формі капітану судна і відповідному дипломатичному представнику держави прапора про виявлення нею в результаті здійснення контролю, відповідно до пункту 1, яких-небудь з перелічених недоліків:

(а) відсутність у моряків, які повинні мати дипломи, відповідних дійсних дипломів або дійсних пільгових дозволів;

(b) невиконання судном приписаних державою прапора вимог щодо несення вахти на ходовому мостку чи в машинному відділенні;

(c) відсутність у складі вахти кваліфікованої особи по обслуговуванню обладнання та приладів, що забезпечують безпеку плавання чи запобігання забрудненню;

(d) відсутність у капітана можливості забезпечити складам, що відпочили, першу вахту при відході в рейс і наступні змінні вахти.

3. Сторона може не випускати судно згідно зі статтею 10 лише тоді, коли не були вжиті заходи для усунення недоліків, згаданих у пункті 2(а) - в тому, що стосується дипломів капітана, старшого механіка, осіб командного складу, які несуть вахту на ходовому мостку і у машинному відділенні, і, де потрібно, радіоспеціаліста, та недоліків, згаданих в пункті 2(b).

<< | >>
Законодавчий акт: Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року "( Про приєднання до Конвенції див. Закон N 464/96-ВР від 01.11.96 )"{ Додатково див. Манільські поправки ( 896_052 ) від 25.06.2010 }. Міжнародна морська організація. 1978

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Глава I

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -