Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<

Стаття 21

Інформація актуальна на 27.04.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

Мови

Цю Конвенцію складено в одному оригінальному примірнику англійською, арабською, іспанською, китайською, російською та французькою мовами, причому всі тексти є рівноавтентичними.

На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним чином на те вповноважені своїми відповідними урядами, підписали цю Конвенцію.

Учинено в Лондоні 5 жовтня 2001 року.

Додаток 1

ЗАХОДИ КОНТРОЛЮ над протиобростаючими системами

------------------------------------------------------------------

| Протиобростаюча | Заходи контролю | Застосування |Дата набрання|

| система | | | чинності |

|-----------------+-----------------+--------------+-------------|

|Органічні |На судна такі |Усі судна |1 січня |

|сполуки, що |сполуки не | |2003 року |

|містять олово, |повинні | | |

|які діють як |наноситись або | | |

|біоциди, у |повторно | | |

|протиобростаючих |наноситись | | |

|системах | | | |

|-----------------+-----------------+--------------+-------------|

|Органічні |Судна |Усі судна |1 січня |

|сполуки, що |1) на корпусах |(за винятком |2008 року |

|містять олово, |або зовнішніх |стаціонарних | |

|які діють як |частинах чи |і плавучих | |

|біоциди, у |поверхнях не |платформ, | |

|протиобростаючих |повинні мати |плавучих | |

|системах |таких сполук або |установок для | |

| |2) повинні мати |зберігання | |

| |покриття, що |й плавучих | |

| |перешкоджає |установок для | |

| |вилуговуванню |виробництва, | |

| |таких сполук із |зберігання та | |

| |протиобростаючих |вивантаження, | |

| |систем, що |які були | |

| |знаходяться під |побудовані до | |

| |цим покриттям, |1 січня | |

| |які не |2003 року і | |

| |відповідають |які не | |

| |вимогам |піддавалися | |

| | |докуванню | |

| | |1 січня | |

| | |2003 року | |

| | |або після | |

| | |цієї дати) | |

------------------------------------------------------------------

Додаток 2

НЕОБХІДНІ ЕЛЕМЕНТИ ПЕРВІСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

1.

Первісна пропозиція включає належну документацію, що містить принаймні таке:

a) позначення протиобростаючої системи, зазначеної в пропозиції: назву протиобростаючої системи; назву активних інгредієнтів і номер у базі даних "Chemical Abstract Service" (номер КАС), якщо можна застосувати; або компонентів системи, які, як передбачається, здійснюють негативний вплив, що викликає стурбованість;

b) характеристику інформації, згідно з якою передбачається, що протиобростаюча система або продукти її трансформації можуть створювати небезпеку для здоров'я людини або здійснювати негативний вплив на нецільові організми в концентраціях, що, імовірно, трапляються в довкіллі (наприклад, результати досліджень токсичності стосовно типових видів або дані про біологічну акумуляцію);

c) матеріали, що підтверджують можливість появи токсичних компонентів протиобростаючої системи або продуктів її трансформації в довкіллі в концентраціях, що можуть спричинити негативний вплив на нецільові організми, здоров'я людини або якість води (наприклад, дані про стійкість у товщі води, осадки й біоту; швидкість викиду токсичних компонентів з оброблених поверхонь за результатами досліджень або в умовах фактичного використання; або дані, отримані в рамках моніторингу, якщо такі є);

d) аналіз зв'язку між протиобростаючою системою, її негативним впливом і спостережуваними або передбачуваними концентраціями в довкіллі, а також

e) попередню рекомендацію про вид обмежень, який може виявитись ефективним для зменшення небезпек, пов'язаних із протиобростаючою системою.

2.

Первісна пропозиція подається відповідно до правил і процедур Організації.

Додаток 3

НЕОБХІДНІ ЕЛЕМЕНТИ ВСЕОСЯЖНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

1. Усеосяжна пропозиція повинна належну відповідну документацію, що містить таке:

a) нові елементи, які доповнюють дані, зазначені в первісній пропозиції;

b) висновки, зроблені на основі категорій даних, викладених у підпунктах "a", "b" та "c" пункту 3, залежно від об'єкта пропозиції, а також зазначення або опис методологій, згідно з якими було розроблено дані;

c) короткий виклад результатів виконаних досліджень, що стосуються негативного впливу протиобростаючої системи;

d) у разі проведення якого-небудь моніторингу - короткий виклад результатів цього моніторингу, у тому числі інформацію про рух суден і загальний опис району, у якому проводився моніторинг;

e) короткий виклад наявних даних про вплив на довкілля або екологічні системи, а також будь-які оцінки концентрацій у довкіллі, виконані за допомогою застосування математичних моделей із використанням усіх наявних параметрів стану довкілля, ліпше тих, які було визначено експериментальним шляхом, разом із зазначенням або описом методології моделювання;

f) оцінку зв'язку між конкретною протиобростаючою системою, її негативним впливом та спостережуваними або передбачуваними концентраціями в довкіллі;

g) якісний висновок про ступінь недостовірності в оцінці, згаданій у підпункті "f";

h) рекомендацію про конкретні заходи контролю для зменшення небезпек, пов'язаних із протиобростаючою системою, а також

i) короткий виклад результатів будь-яких виконаних досліджень, що стосуються потенційного впливу рекомендованих заходів контролю стосовно якості повітря, умов на судноверфі, міжнародного судноплавства та інших відповідних секторів, а також тих, які стосуються наявності підхожих альтернатив.

2.

Усеосяжна пропозиція повинна також уключати інформацію про кожну з таких фізичних і хімічних властивостей компонентів, що викликають стурбованість, якщо це можна застосувати:

- точку плавлення;

- точку кипіння;

- щільність (відносну щільність);

- тиск пари;

- розчинність у воді /pH/ константа дисоціації (pKa);

- окислювально-відновлювальний потенціал;

- молекулярну масу;

- молекулярну структуру, а також

- інші фізичні й хімічні властивості, зазначені в первісній пропозиції.

3. Для цілей наведеного вище підпункту "b" пункту 1 категоріями даних є:

a. Дані про стан довкілля й вплив на нього:

- види деградації/розсіювання (наприклад, гідроліз/фотохімічне розкладання/біохімічне розкладання);

- стійкість у відповідному середовищі (наприклад, товща води/осадки/біота);

- поділ осадки/вода;

- швидкість вилуговування біоцидів або активних інгредієнтів;

- баланс маси;

- біологічна акумуляція, коефіцієнт поділу, коефіцієнт октанол/вода, а також

- будь-які нові реакції на викид або відомі інтерактивні ефекти.

b. Дані про будь-який ненавмисний вплив на водяні рослини, безхребетних, риб, морських птахів, морських ссавців, види, що знаходяться під загрозою зникнення, іншу біоту, якість води, морське дно або середовище життя нецільових організмів, у тому числі уразливих і типових організмів:

- гостра токсичність;

- хронічна токсичність;

- токсичність із погляду розвитку й розмноження;

- порушення функцій залоз внутрішньої секреції;

- токсичність осадків;

- біологічна наявність/біологічна ампліфікація/біологічна концентрація;

- вплив на харчову мережу/популяцію;

- спостереження за негативним впливом на місцях/загибель риб/випадки викиду на берег/аналіз живих тканин, а також

- залишки в морських продуктах.

Ці дані повинні стосуватись одного або кількох видів нецільових організмів, таких, як водяні рослини, безхребетні, риби, птахи, ссавці, і видів, що знаходяться під загрозою зникнення.

c.

Дані про можливий вплив на здоров'я людини (у тому числі, але без обмеження цим, уживання в їжу уражених морських продуктів).

4. Усеосяжна пропозиція повинна включати опис використаних методологій, а також будь-яких ужитих відповідних заходів із забезпечення якості й будь-якої виконаної експертної оцінки досліджень.

Додаток 4

ВИМОГИ стосовно огляду й видачі свідоцтв про протиобростаючі системи

Правило 1

Огляди

1. Судна валовою місткістю 400 й більше, зазначені в підпункті "a" пункту 1 статті 3, які виконують міжнародні рейси, за винятком стаціонарних або плавучих платформ, плавучих установок для зберігання й плавучих установок для виробництва, зберігання та вивантаження, підлягають зазначеним нижче оглядам:

a) первісному оглядові перед уведенням судна в експлуатацію або перед первинною видачею Міжнародного свідоцтва про протиобростаючу систему (Свідоцтво), що вимагається відповідно до правила 2 або 3, а також

b) оглядові при зміні або заміні протиобростаючих систем. Запис про такі огляди робиться у Свідоцтві, виданому відповідно до правила 2 або 3.

2. Огляд проводиться таким чином, щоб переконатися, що протиобростаюча система судна цілком відповідає цій Конвенції.

3. Адміністрація вводить належні заходи стосовно суден, які не підпадають під дію положень пункту 1 цього правила, щоб забезпечити відповідність цій Конвенції.

4. a. У тому, що стосується забезпечення виконання цієї Конвенції, огляди суден здійснюються посадовими особами, належним чином уповноваженими Адміністрацією, або так, як це передбачено в пункті 1 правила 3, беручи до уваги настанову з оглядів, розроблену Організацією(*). Як альтернативу Адміністрація може доручити проведення оглядів, які вимагаються цією Конвенцією, призначеним для цього інспекторам або визнаним нею організаціям.

b. Адміністрація, що призначає інспекторів або визнає організації(**) для проведення оглядів, уповноважує призначеного інспектора або визнану організацію принаймні:

i) вимагати, щоб судно, яке піддається оглядові, відповідало положенням додатка 1, а також

ii) проводити огляди на прохання відповідних властей держави порту, яка є Стороною цієї Конвенції.

----------------

(*) Настанова підлягає розробці.

(**) Див. настанову, прийняту Організацією резолюцією A.739(18), з поправками, які можуть бути внесені Організацією, і специфікації, прийняті Організацією резолюцією A.789(19), з поправками, які можуть бути внесені Організацією.

c. Якщо Адміністрація, призначений інспектор або визнана організація з'ясовують, що протиобростаюча система судна не відповідає даним Свідоцтва, що вимагається відповідно до правила 2 або 3, або вимогам цієї Конвенції, то такі Адміністрація, інспектор або організація негайно забезпечують уживання заходів стосовно усунення вад, щоб привести судно у відповідність до вимог. Інспектор або організація також у належний час повідомляють про це Адміністрації. Якщо необхідних заходів стосовно усунення вад не вжито, Адміністрації негайно повідомляється про це й вона забезпечує, щоб Свідоцтво не видавалося або вилучалося, залежно від випадку.

d. Якщо судно знаходиться в порту іншої Сторони, то про обставини, що описані в підпункті "c", негайно повідомляється відповідним властям держави порту. Якщо Адміністрація, призначений інспектор або визнана організація повідомили належним властям держави порту, то уряд відповідної держави порту надає таким Адміністрації, інспектору або організації будь-яку необхідну допомогу у виконанні їхніх обов'язків згідно із цим правилом, у тому числі будь-яких дій, описаних у статті 11 або 12.

Правило 2

Видача або підтвердження Міжнародного свідоцтва про протиобростаючу систему

1. Адміністрація вимагає, щоб судну, до якого застосовується правило 1, видавалося Свідоцтво після успішного завершення огляду відповідно до правила 1. Свідоцтво, видане за вповноваженням будь-якої Сторони, приймається іншими Сторонами й розглядається для всіх цілей, охоплених цією Конвенцією, як таке, що має таку саму силу, що й Свідоцтво, видане ними.

2. Свідоцтва видаються чи підтверджуються або Адміністрацією, або будь-якою особою, або організацією, належним чином нею вповноваженими. У кожному випадку Адміністрація бере на себе цілковиту відповідальність за Свідоцтво.

3. Суднам, що мають протиобростаючу систему, що контролюється відповідно до додатка 1, яка була нанесена до дати набрання чинності заходом контролю над такою системою, Адміністрація видає Свідоцтво відповідно до пунктів 2 й 3 цього правила не пізніше ніж через два роки після набрання чинності цим заходом контролю. Цей пункт не зачіпає жодних вимог стосовно відповідності суден додатку 1.

4. Свідоцтво складається за формою, що відповідає зразку, наведеному в доповненні 1 до цього додатка, і повинно бути оформлене принаймні англійською, іспанською або французькою мовами. Якщо використовується також офіційна мова держави, що його видала, то в разі спору або різночитання перевага віддається цій мові.

Правило 3

Видача або підтвердження Міжнародного свідоцтва про протиобростаючу систему іншою Стороною

1. На прохання Адміністрації інша Сторона може прийняти до огляду судно і, упевнившись, що на судні виконуються положення цієї Конвенції, видає або доручає видати судну Свідоцтво, а також, якщо це необхідно, підтверджує або доручає підтвердити це Свідоцтво для судна відповідно до цієї Конвенції.

2. Копія Свідоцтва й копія акта про огляд передаються в можливо короткий строк Адміністрації, на прохання якої здійснюється огляд.

3. Видане таким чином Свідоцтво містить запис про те, що його видано на прохання Адміністрації, зазначеної в пункті 1, і має таку саму силу й отримує таке саме визнання, як і свідоцтво, видане Адміністрацією.

4. Свідоцтво не видається судну, що має право плавати під прапором держави, яка не є Стороною Конвенції.

Правило 4

Дійсність Міжнародного свідоцтва про протиобростаючу систему

1. Свідоцтво, видане відповідно до правила 2 або 3, втрачає силу в будь-якому з таких випадків:

a) якщо протиобростаюча система змінюється або замінюється, а свідоцтво не підтверджується відповідно до цієї Конвенції, а також

b) під час передачі судна під прапор іншої держави. Нове Свідоцтво видається лише тоді, коли Сторона, що видає нове Свідоцтво, цілком переконана, що судно відповідає вимогам цієї Конвенції. Під час передачі між Сторонами, Сторона, під прапором якої судно раніше мало право плавати, якщо вона одержала запит у межах трьох місяців після такої передачі, якомога скоріше передає Адміністрації копії Свідоцтв, які мало судно до передачі, і копії відповідних актів про огляд, якщо вони є.

2. Сторона може видати нове Свідоцтво судну, переданому іншою Стороною, на основі нового огляду або дійсного свідоцтва, виданого Стороною, під прапором якої судно раніше мало право плавати.

Правило 5

Декларація про протиобростаючу систему

1. Адміністрація вимагає, щоб на судні завдовжки 24 метри чи більше й валовою місткістю менше 400, яке виконує міжнародні рейси й до якого застосовується підпункт "a" пункту 1 статті 3 (за винятком стаціонарних або плавучих платформ, плавучих установок для зберігання й плавучих установок для виробництва, зберігання та вивантаження), була Декларація, підписана власником або агентом, уповноваженим власником. Така Декларація супроводжується належними документами (такими, як квитанція на фарбу або рахунок-фактура підрядчика) або містить відповідний запис.

2. Декларація складається за формою, що відповідає зразку, наведеному в доповненні 2 до цього додатка, і повинна бути оформлена принаймні англійською, іспанською або французькою мовами. Якщо використовується також офіційна мова держави, під прапором якої судно має право плавати, то в разі спору або різночитання перевага віддається цій мові.

Доповнення 1 до додатка 4

ЗРАЗОК ФОРМИ МІЖНАРОДНОГО СВІДОЦТВА ПРО ПРОТИОБРОСТАЮЧУ СИСТЕМУ

МІЖНАРОДНЕ СВІДОЦТВО ПРО ПРОТИОБРОСТАЮЧУ СИСТЕМУ

(Це свідоцтво доповнюється Описом протиобростаючих систем)

(Герб держави) (Держава)

Видано на підставі положень Міжнародної конвенції про контроль над шкідливими протиобростаючими системами на суднах

за вповноваженням уряду

___________________________________ (Назва держави)

____________________________________ (Уповноважена особа або організація)

Якщо раніше видавалося будь-яке свідоцтво, це Свідоцтво замінює свідоцтво від (дата)

_________________________________________________________________

Відомості про судно(1)

Назва судна _________________________________________________

Відмітний номер або позивний сигнал _________________________

Порт реєстрації _____________________________________________

Валова місткість ____________________________________________

Номер ІМО(2) ________________________________________________

Протиобростаюча система, яка контролюється відповідно до додатка 1, не наносилася під час або після побудови цього судна

_________________________________________________________________

----------------

(1) На вибір, відомості про судно можуть бути поміщені в таблицю.

(2) Згідно із Системою розпізнавальних номерів суден ІМО, що прийнята Організацією резолюцією A.600(15) Асамблеї.

Протиобростаюча система, яка контролюється відповідно до додатка 1, на це судно наносилася раніше, однак зараз знята ______

_________________________________________________________________

(зазначити назву підприємства) _______________ (дата) _______

Протиобростаюча система, яка контролюється відповідно до додатка 1, на це судно наносилася раніше, однак покрита шаром герметизувального покриття, нанесеного ___________________________

(зазначити назву підприємства) _______________ (дата) _______

Протиобростаюча система, яка контролюється відповідно до додатка 1, була нанесена на це судно до _______________ (дата)(3), однак повинна бути знята або покрита шаром герметизувального покриття до ______________________ (дата)(4) _____________________

ЦИМ ПОСВІДЧУЄТЬСЯ, ЩО:

1) судно оглянуте відповідно до правила 1 додатка 4 до Конвенції і

2) оглядом установлено, що протиобростаюча система судна відповідає застосовуваним вимогам додатка 1 до Конвенції.

Видано

_________________________________________________________________ (Місце видачі Свідоцтва)

_________________________________________________________________ (Дата видачі)

_________________________________________________________________ (Підпис уповноваженої посадової особи, яка видала Свідоцтво)

Дата завершення огляду, на підставі якого видане це свідоцтво: _______________________________________________________

----------------

(3) Дата набрання чинності заходом контролю.

(4) Дата закінчення будь-якого періоду здійснення заходу контролю, установленого в пункті 2 статті 4 або в додатку 1.

ЗРАЗОК ФОРМИ ОПИСУ ПРОТИОБРОСТАЮЧИХ СИСТЕМ

ОПИС ПРОТИОБРОСТАЮЧИХ СИСТЕМ

(Цей Опис повинен бути постійно доданий до Міжнародного свідоцтва про протиобростаючу систему)

Дані про судно

Назва судна : ___________________________________

Відмітний номер

або позивний сигнал : ___________________________________

Номер ІМО : ___________________________________ __________________________________

Дані про нанесену(-і) протиобростаючу(-і) систему(-и)

Тип(-и) використовуваної(-их) протиобростаючої(-их) системи (систем) _________________________________________________________

__________________________________________________________________

Дата(-и) нанесення протиобростаючої(-их) системи (систем) ___

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Назва(-и) компанії(-й) і підприємства (підприємств)/місця (місць), у якому (яких) наносили систему(-и) _____________________

__________________________________________________________________

Назва(-и) виготовлювача(-ів) протиобростаючої(-их) системи (систем) _________________________________________________________

__________________________________________________________________

Назва(-и) і колір (кольори) протиобростаючої(-их) системи (систем) _________________________________________________________

__________________________________________________________________

Активний(-і) інгредієнт(-и) і його (їхні) номер(-и) у базі даних "Chemical Abstract Service" (номер(-и) КАС) ________________

__________________________________________________________________

Тип(-и) герметизувального покриття, якщо можна застосувати __

__________________________________________________________________

Назва(-и) і колір (кольори) нанесеного герметизувального покриття, якщо можна застосувати _________________________________

__________________________________________________________________

Дата нанесення герметизувального покриття ___________________

ЦИМ ПОСВІДЧУЄТЬСЯ, що цей Опис містить достовірні з усіх поглядів дані.

Видано в ____________________________________________________ (Місце видачі Опису)

__________________________________________________________________ (Дата видачі)

__________________________________________________________________ (Підпис уповноваженої посадової особи, що видала Опис)

Підтвердження Описів(5)

----------------

(5) Ця сторінка Опису відтворюється й додається до Опису, якщо Адміністрація вважатиме це необхідним.

ЦИМ ПОСВІДЧУЄТЬСЯ, що оглядом, який вимагається відповідно до підпункту "b" пункту 1 правила 1 додатка 4 до Конвенції, установлено, що судно відповідає Конвенції:

Відомості про нанесену(-і) протиобростаючу(-і) систему(-и)

Тип(-и) використовуваної(-их) протиобростаючої(-их) системи (систем) _________________________________________________________

__________________________________________________________________

Дата(-и) нанесення протиобростаючої(-их) системи (систем) ___

__________________________________________________________________

Назва(-и) компанії(-й) і підприємства (підприємств)/місця (місць), у якому (яких) наносили систему(-и) _____________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Назва(-и) виготовлювача(-ів) протиобростаючої(-их) системи (систем) _________________________________________________________

__________________________________________________________________

Назва(-и) і колір (кольори) протиобростаючої(-их) системи (систем)

Активний(-і) інгредієнт(-и) і його (їхні) номер(-и) у базі даних "Chemical Abstract Service" (номер(-и) КАС) ________________

__________________________________________________________________

Тип(-и) герметизувального покриття, якщо можна застосувати __

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Назва(-и) і колір (кольори) нанесеного герметизувального покриття, якщо можна застосувати _________________________________

__________________________________________________________________

Дата нанесення герметизувального покриття ___________________

Підписано: __________________________________________________ (Підпис уповноваженої посадової особи, що видала Опис)

Місце:

Дата(6):

(Печатка або штамп організації)

----------------

(6) Дата завершення огляду, на підставі якого зроблено це підтвердження.

Доповнення 2 до додатка 4

ЗРАЗОК ФОРМИ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ПРОТИОБРОСТАЮЧУ СИСТЕМУ

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ПРОТИОБРОСТАЮЧУ СИСТЕМУ

Складена на підставі положень Міжнародної конвенції про контроль над шкідливими протиобростаючими системами на суднах

Назва судна _________________________________________________

Відмітний номер або позивний сигнал _________________________

Порт реєстрації _____________________________________________

Довжина _____________________________________________________

Валова місткість ____________________________________________

Номер ІМО (якщо можна застосувати) __________________________

Цим заявляю, що протиобростаюча система, яка використовується на цьому судні, відповідає додатку 1 до Конвенції.

_________________________________________________________________ (Дата) (Підпис власника або вповноваженого агента власника)

Підтвердження нанесеної(-их) протиобростаючої(-их) системи (систем)

Тип(и) використовуваної(-их) протиобростаючої(-их) системи (систем) і дата(-и) нанесення ____________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ (Дата) (Підпис власника або вповноваженого агента власника)

Тип(-и) використовуваної(-их) протиобростаючої(-их) системи (систем) і дата(-и) нанесення ____________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ (Дата) (Підпис власника або вповноваженого агента власника)

Тип(и) використовуваної(-их) протиобростаючої(-их) системи (систем) і дата(-и) нанесення ____________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ (Дата) (Підпис власника або вповноваженого агента власника)

<< |
Законодавчий акт: Міжнародна конвенція про контроль над шкідливими протиобростаючими системами на суднах "Офіційний переклад. Міжнародна морська організація. 2001

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 21

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -