Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 19.07.2005 № 360 "Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків". 2005

Інформація актуальна на 07.08.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.07.2005  № 360

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 липня 2005 р.

за № 782/11062

Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків

{Додатково див.

Наказ Міністерства охорони здоров'я
№ 394-АДМ від 12.10.2005}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я

№ 539 від 20.10.2005

№ 348 від 31.05.2006

№ 440 від 04.07.2006

№ 42 від 30.01.2007

№ 525 від 17.09.2008

№ 818 від 30.12.2008

№ 96 від 17.02.2009

№ 351 від 22.05.2009

№ 150 від 21.03.2011

№ 777 від 11.11.2011

№ 140 від 29.02.2012

№ 440 від 14.06.2012

№ 845 від 29.10.2012

№ 203 від 15.03.2013

№ 858 від 04.10.2013

№ 1034 від 29.11.2013

№ 239 від 02.04.2014

№ 494 від 07.08.2015

№ 496 від 07.08.2015

№ 99 від 17.02.2016

№ 756 від 25.07.2016

№ 153 від 16.02.2017}

{У заголовку та тексті Наказу слова "та вимог-замовлень" виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 99 від 17.02.2016}

Відповідно до Закону України "Про лікарські засоби" та Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 467, з метою удосконалення порядку виписування рецептів та посилення контролю за обігом лікарських засобів і виробів медичного призначення у закладах охорони здоров'я НАКАЗУЮ:

{Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 777 від 11.11.2011}

{Дію пункту 1 призупинено до 01.10.2006 згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я № 539 від 20.10.2005, № 348 від 31.05.2006 }

1.

Затвердити:

1.1. Правила виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що додаються.

1.2. Порядок відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, що додається.

1.3. Інструкцію про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків, що додається.

1.4. Установити Форму журналу обліку отруйних, сильнодіючих та комбінованих лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку в закладах охорони здоров'я (додаток).

{Підпункт 1.4 пункту 1 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 777 від 11.11.2011}

{Дію пункту 2 призупинено до 01.10.2006 згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я № 539 від 20.10.2005, № 348 від 31.05.2006}

2. Уважати таким, що втратив чинність, наказ МОЗ України від 30.06.94 № 117 "Про порядок виписування рецептів та відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.07.94 за № 171/380 (зі змінами).

{Пункт 3 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 525 від 17.09.2008}

3.

Установити, що контроль за правилами виписування рецептів, порядком зберігання та обліком рецептурних бланків здійснює МОЗ України, МОЗ Автономної республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, контроль за порядком відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів здійснюють у межах повноважень Держлікслужба та її територіальні органи.

{Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я № 440 від 04.07.2006, № 351 від 22.05.2009, № 777 від 11.11.2011, № 858 від 04.10.2013, № 756 від 25.07.2016}

4. Дія наказу поширюється на всі заклади охорони здоров'я незалежно від їх форм власності і підпорядкування та суб'єктів господарської діяльності, що займаються медичною практикою, оптовою та роздрібною торгівлею лікарськими засобами, відпуском лікарських засобів і виробів медичного призначення лікувально-профілактичним закладам, підприємствам, установам, організаціям.

{Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ № 440 від 04.07.2006}

{Пункт втратив чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 539 від 20.10.2005}

6.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В.О. Рибчука.

Міністр

М.Є. Поліщук


Додаток

до наказу МОЗ України

19.07.2005  № 360

(у редакції наказу

Міністерства охорони здоров'я України

11.11.2011 № 777)

Форма

ЖУРНАЛ

обліку отруйних, сильнодіючих та комбінованих лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку в закладах охорони здоров'я

Найменування лікарського засобу

___________________________________________________ ___________________________________________________

(повне найменування, форма випуску, одиниця виміру)

Рік, місяць

Залишок на перше число місяця

Надходження

Надходження та залишок разом за місяць

Види видатку (за амбулаторною рецептурою, лікувальні установи, аптечні пункти тощо

Видатки

Видатки за місяць за кожним з видів окремо

Усього за місяць за усіма видами видатків

Залишок на кінець місяця

Фактичний залишок

номер документа і дата

кількість

номер документа і дата

кількість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10*

__________

* З урахуванням кількості днів місяця.

Журнал обліку отруйних, сильнодіючих та комбінованих лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку в закладах охорони здоров'я, повинен бути пронумерований, прошнурований і завірений підписом керівника та скріплений печаткою.

{Додаток в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 777 від 11.11.2011}

Заступник голови

Державної служби

лікарських засобів і виробів

медичного призначення

Ю.В. Підпружников

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

19.07.2005  № 360

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 липня 2005 р.

за № 782/11062

ПРАВИЛА

виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення

{У тексті Правил слова "та лікарського засобу трамадол (незалежно від його торговельної назви та лікарської форми (далі - трамадол)" та "та трамадол" в усіх відмінках виключено згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 525 від 17.09.2008}

{У тексті Правил посилання на додатки 2-5 замінено відповідно посиланнями на додатки 3-6 згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 494 від 07.08.2015}

{У заголовку Правил слова "та вимог-замовлень" виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 99 від 17.02.2016}

1. Загальні вимоги до виписування та оформлення рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення

1.1. Рецепти на лікарські засоби і вироби медичного призначення (далі - Рецепти) виписуються лікарями закладів охорони здоров'я незалежно від форм власності та підпорядкування згідно з видами медичної практики, на які було видано ліцензію МОЗ України, та відповідно до лікарських посад (далі - медичні працівники). Рецепти на лікарські засоби, вироби медичного призначення, які відпускаються на пільгових умовах чи безоплатно, дозволяється виписувати лікарям державних та комунальних закладів охорони здоров'я, а на лікарські засоби, вартість яких підлягає державному відшкодуванню, лікарям закладів охорони здоров'я незалежно від форм власності та підпорядкування за узгодженням зі структурними підрозділами охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій.

Фельдшери закладів охорони здоров'я незалежно від форм власності та підпорядкування мають право виписувати Рецепти хворим із затяжними і хронічними захворюваннями у разі продовження лікуючим лікарем курсу лікування із зазначенням своєї посади та завіренням цього Рецепта власним підписом та печаткою закладу охорони здоров'я.

{Пункт 1.1 глави 1 в редакції Наказів Міністерства охорони здоров'я № 440 від 04.07.2006, № 858 від 04.10.2013}

1.2. Медичні працівники, які мають право виписувати Рецепти, є відповідальними за призначення хворому ліків та додержання правил виписування Рецептів згідно із законодавством України.

У випадку, якщо медичним працівником був виписаний Рецепт з порушенням правил, керівник закладу охорони здоров'я зобов'язаний забезпечити своєчасне виписування нового Рецепта для хворого.

{Пункт 1.2 глави 1 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 494 від 07.08.2015}

1.3. Рецепти виписуються хворому за наявності відповідних показів з обов'язковим записом про призначення лікарських засобів чи виробів медичного призначення в медичній документації (історія хвороби, медична карта амбулаторного чи стаціонарного хворого).

Рецепти виписуються на лікарські засоби, зареєстровані в Україні, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

1.4. Рецепти повинні мати кутовий штамп закладу охорони здоров'я та завірятися підписом і особистою печаткою лікаря, а у випадках, передбачених цим наказом (п. 1.14), додатково - круглою печаткою суб'єкта господарювання, що провадить діяльність, пов'язану з медичною практикою.

Завіряти печаткою закладу охорони здоров'я або іншого суб'єкта господарювання, що провадить діяльність, пов'язану з медичною практикою, незаповнені та не підписані медичним працівником рецептурні бланки забороняється.

Рецепти на лікарські засоби, вартість яких підлягає державному відшкодуванню, додатково завіряються печаткою червоного кольору "Вартість підлягає відшкодуванню".

{Пункт 1.4  глави 1 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 351 від 22.05.2009; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 845 від 29.10.2012}

1.5. Лікарі, які займаються приватною медичною практикою, на рецептурних бланках у верхньому лівому куті зазначають свою адресу, номер ліцензії та дату її видачі.

1.6. Рецепти обов'язково виписуються на:

- рецептурні лікарські засоби;

- безрецептурні лікарські засоби, вироби медичного призначення у разі відпуску їх безоплатно чи на пільгових умовах;

- лікарські засоби, які виготовляються в умовах аптеки для конкретного пацієнта.

1.7. Рецепти виписуються на рецептурному бланку форми № 1 (ф-1) (додаток 1) та спеціальному рецептурному бланку форми № 3 (ф-3) для виписування наркотичних та психотропних лікарських засобів (додаток 2).

Спеціальні рецептурні бланки форми № 3 (ф-3) виготовляються на папері рожевого кольору, розміром 75 х 120 мм, мають наскрізну нумерацію. Контроль за їх обліком та використанням покладається на відповідальну особу, яка призначається наказом керівника закладу охорони здоров’я.

{Пункт 1.7  глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 351 від 22.05.2009; в редакції Наказів Міністерства охорони здоров'я № 777 від 11.11.2011, № 494 від 07.08.2015}

1.8. Забороняється нанесення на рецептурний бланк будь якої інформації (в тому числі і рекламної), за винятком номера страхового поліса (за необхідності).

{Пункт 1.8  глави 1 в редакції Наказу МОЗ № 440 від 04.07.2006}

1.9. Назва лікарського засобу, а саме: міжнародна непатентована назва, торговельна назва у випадках, визначених цим пунктом, назва формоутворюючих та корегуючих речовин, склад лікарського засобу, лікарська форма, звернення лікаря до фармацевтичного працівника про виготовлення та видачу лікарських засобів пишуться латинською мовою.

Використання латинських скорочень дозволяється тільки відповідно до прийнятих у медичній і фармацевтичній практиці (додаток 3).

Забороняється скорочення близьких за найменуванням інгредієнтів, що може призвести до плутанини стосовно того, який лікарський засіб приписано.

Торговельна назва зазначається, якщо лікарський засіб не має міжнародної непатентованої назви, належить до лікарських засобів біологічного походження, подібних біологічних лікарських засобів (біосимілярів), підлягає предметно-кількісному обліку (додаток 4), відпускається на пільгових умовах чи безоплатно, крім лікарських засобів за переліком міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, згідно з додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2016 року № 863 "Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів".

{Пункт 1.9  глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я № 440 від 04.07.2006, № 440 від 14.06.2012; в редакції Наказів Міністерства охорони здоров'я № 1034 від 29.11.2013, № 99 від 17.02.2016, № 153 від 16.02.2017}

1.10. Спосіб застосування ліків пишеться державною мовою або мовою міжнаціонального спілкування відповідно до Закону Української РСР "Про мови в Українській РСР" із зазначенням дози, частоти, часу та умов прийому. Забороняється обмежуватися загальними вказівками типу "Зовнішнє", "Відомо" тощо.

1.11. Рецепти виписуються чітко і розбірливо чорнилом, кульковою ручкою або комп'ютерним набором з обов'язковим заповненням належної інформації, передбаченої формою бланка Рецепта. Виправлення в Рецепті не дозволяється.

{Пункт 1.11 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ № 440 від 04.07.2006; в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 777 від 11.11.2011}

1.12. Усі специфічні вказівки, помітки медичного працівника ("Хронічно хворому", "За спеціальним призначенням") додатково завіряються його підписом та печаткою.

{Пункт 1.12 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ № 440 від 04.07.2006}

1.13. Рецепти на лікарські засоби, крім наркотичних (психотропних) лікарських засобів і вироби медичного призначення виписуються на рецептурних бланках ф-1 (додаток 1).

Рецепти на наркотичні (психотропні) лікарські засоби в чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами виписуються на спеціальних рецептурних бланках ф-3.

Рецепт ф-3 додатково підписується керівником закладу охорони здоров'я або його заступником з лікувальної роботи (а в разі їх відсутності - підписом завідувача відділення цього закладу, на якого покладена відповідальність за призначення наркотичних (психотропних) лікарських засобів) і завіряється печаткою суб'єкта господарювання, що провадить діяльність, пов'язану з медичною практикою.

1.14. На рецептурних бланках ф-1 дозволяється виписувати не більше трьох найменувань лікарських засобів.

Одне найменування лікарського засобу виписується у разі:

- призначення пільговим категоріям населення на бланку ф-1;

- які підлягають предметно-кількісному обліку;

- призначення наркотичних (психотропних) лікарських засобів на бланку ф-3;

- призначення лікарських засобів, вартість яких підлягає державному відшкодуванню.

{Пункт 1.14 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 351 від 22.05.2009; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 845 від 29.10.2012}

{Абзац другий пункту 1.14 в редакції Наказу МОЗ № 440 від 04.07.2006}

1.15. Рецепти на лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку (додаток 4), що відпускаються на пільгових умовах чи безоплатно, крім наркотичних (психотропних) лікарських засобів, виписуються у 2 примірниках на бланку ф-1.

1.16. У разі виписування безоплатно чи на пільгових умовах наркотичних (психотропних) лікарських засобів поряд з виписуванням Рецепта на бланку ф-3 виписуються додатково Рецепти на бланку ф-1.

1.17. Пільговим категоріям пацієнтів, що проводять ін'єкції поза межами лікувально-профілактичних закладів, дозволяється виписувати до 100 г етилового спирту безоплатно на місяць.

1.18. У разі необхідності (відрядження, відпустка тощо) пацієнту, в тому числі тим, хто має право на безоплатне чи пільгове забезпечення, дозволяється виписувати на одному рецептурному бланку лікарські засоби в кількості, передбаченій для тримісячного курсу лікування, ураховуючи норми відпуску лікарських засобів.

При наданні паліативної допомоги пацієнту, в тому числі тим, хто має право на безоплатне чи пільгове забезпечення, дозволяється виписувати на одному рецептурному бланку лікарські засоби в кількості, передбаченій для п'ятнадцятиденного курсу лікування.

{Пункт 1.18 глави 1 доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 203 від 15.03.2013}

При виписуванні таких Рецептів лікар повинен зробити вказівку "Хронічно хворому".

1.19. У разі необхідності, відповідно до дозового режиму, дозволяється виписувати Рецепт на лікарський засіб в кількості, необхідній для продовження чи повторення курсу лікування, шляхом зазначення кратності видачі ліків, за винятком лікарських засобів, для яких встановлені норми відпуску, зазначені в п. 1.22.

1.20. Для хворих із затяжними і хронічними захворюваннями Рецепти на лікарські засоби, що містять фенобарбітал у суміші з іншими лікарськими засобами та належать до рецептурних, можуть виписуватись на рецептурному бланку ф-1 на курс лікування до одного місяця з обов'язковою вказівкою лікаря "За спеціальним призначенням".

1.21. Забороняється виписувати Рецепти на лікарські засоби, перелічені в додатку 6 до цих Правил, та їх аналоги за дією, що використовуються для усіх видів наркозу (інгаляційного, неінгаляційного, увідного) при хірургічних та діагностичних втручаннях.

{Пункт 1.21 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 525 від 17.09.2008}

1.22. Забороняється виписувати в одному Рецепті наведені нижче лікарські засоби у більшій кількості, ніж та, що вказана в таблиці (крім випадків, що зазначені в абзаці другому пункту 1.18 цієї глави):

{Абзац перший пункту 1.22 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 203 від 15.03.2013}

Назва лікарського засобу

Граничнодопустима для відпуску кількість засобу на один Рецепт

Амфепрамон (фепранон)

драже 0,025 г

50 драже

Бупренорфін

таблетки 0,2 мг

0,017 г

таблетки 0,4 мг

0,017 г

таблетки 2 мг

0,112 г

таблетки 4 мг

0,112 г

таблетки 8 мг

0,112 г

ампули 0,3 мг - 1 мл

20 амп.

ампули 0,6 мг - 2 мл

10 амп.

пластир трансдермальний

10 пластирів незалежно від дозування

таблетки 5 мг,15 мг, 30 мг, 60 мг

12 табл.

Морфін

таблетки 5 мг

таблетки 10 мг

ампули 1 % - 1 мл

0,1 г (загальної кількості морфіну у перерахунку на безводну основу)

Натрію оксибутірат та інші солі оксимасляної кислоти

ампули 20 % - 5, 10 мл

10 амп.

флакони 66,7 % - 50 мл

1 флакон

Омнопон

ампули по 1 мл

10 амп.

Психотропні лікарські засоби*

10 - 12 табл., 10 амп.

Тримеперидину гідрохлорид

ампули 1,2 % - 1 мл

0,25 г (загальної кількості тримеперидину в перерахунку на безводну основу)

таблетки 25 мг

10 табл.

Триазолам (хальцион)

таблетки 0,25 мг

30 табл.

Етилморфіну гідрохлорид**

таблетки 10 мг, 15 мг

0,2 г (загальної кількості етилморфіну в перерахунку на безводну основу)

Просідол

таблетки 25 мг

10 табл.

ампули 1 % - 1 мл

0,25 г (загальної кількості просідолу в перерахунку на безводну основу)

Трамадол (міжнародна непатентована назва)

капсули, таблетки 0,05 г

30 капс., табл.

ампули 5 % - 1 мл

10 амп.

ампули 5 % - 2 мл

10 амп.

краплі 0,1 г в 1 мл

1 флакон 50 мл

свічки ректальні 0,1 г

20 свічок

Атропін та його солі порошок

0,01 г

Тетракаїн порошок

1 г

Тригексифенідил

0,12 г

Атракурій

0,05 г

Векуроній

0,004 г

Піпекуроній

0,004 г

Рокуроній

0,05 г

Суксаметоній

0,1 г

Буторфанол (морадол тощо)

0,008 г

Дифенгідрамін (димедрол) тверді форми

2,1 г

Зопіклон

0,075 г

Клонідін (клофелін) субстанція, рідкі форми

0,015 г

Метандієнон

0,05 г

Нандролон

0,05 г

Прометазин

0,5 г

Гідроморфону гідрохлорид

21 табл.

Фентаніл у формі трансдермальних терапевтичних систем із пролонгованим ефектом

10 пластирів незалежно від дозування

Метадон

таблетки 5 мг, 10 мг, 25 мг, 40 мг

1 г

рідкі форми, 1мг в 1 мл

0,3 г

Кодеїн (кодеїну фосфат) таблетки

2,1 г

__________

* Віднесені до психотропних лікарських засобів згідно із Законом України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори".

** В очних краплях та мазях етилморфіну гідрохлорид може виписуватись у кількості до 1 г за наявності вказівки медичного працівника на рецепті "За спеціальним призначенням", завіреної підписом, власною печаткою лікаря та печаткою лікувально-профілактичного закладу.

У разі надходження зазначених у таблиці лікарських засобів в оригінальних упаковках, що містять більшу кількість таблеток від указаної норми відпуску, дозволяється виписувати в Рецепті 1 упаковку, але не більше 50 таблеток.

{Пункт 1.22 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я № 525 від 17.09.2008, № 818 від 30.12.2008, № 96 від 17.02.2009, № 351 від 22.05.2009, № 150 від 21.03.2011, № 140 від 29.02.2012, № 440 від 14.06.2012, № 203 від 15.03.2013, № 496 від 07.08.2015}

1.22.1 Наркотичні (психотропні) комбіновані лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку, виписуються медичними працівниками на рецептурних бланках ф-1.

1.22.2 Забороняється виписувати в одному Рецепті ф-1 наркотичні (психотропні) комбіновані лікарські засоби у більшій кількості у їх складі наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів, ніж та, що вказана у таблиці:

Назва наркотичного засобу, психотропної речовини, прекурсору

Граничнодопустима для відпуску кількість у складі наркотичного (психотропного) комбінованого лікарського засобу на 1 рецепт

Кодеїн

0,2 г

Декстропропоксифен

0,6 г

Фенобарбітал

1 г

Ефедрину гідрохлорид

0,6 г

Псевдоефедрин

0,6 г

Фенілпропаноламін

0,6 г

Ерготамін

0,02 г

Ергометрин

0,002 г

(у перерахунку на безводну основу)

У разі надходження цих препаратів в оригінальних упаковках, що містять більшу кількість речовини від указаної норми, дозволяється виписувати в 1 рецепті 1 упаковку лікарського засобу, але не більше 50 таблеток.

{Пункт 1.22.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ № 440 від 04.07.2006}

2. Особливості виписування Рецептів на лікарські засоби, що виготовляються в умовах аптеки

2.1. Рецепти на лікарські засоби, які виготовляються в аптеці, виписуються в розгорнутому вигляді.

{Пункт 2.1 в редакції Наказу МОЗ № 440 від 04.07.2006}

2.2. Назви наркотичних (психотропних) та отруйних лікарських засобів пишуться на початку Рецепта, далі - усі інші лікарські засоби (інгредієнти).

2.3. При виписуванні наркотичних (психотропних), отруйних та сильнодіючих лікарських засобів у дозах, що перевищують вищі одноразові дози, медичний працівник зобов'язаний написати дозу цього засобу словами і поставити знак оклику.

2.4. Кількість твердих та сипучих лікарських засобів указується у грамах (0,001; 0,01; 0,5; 1,0), рідких - у мілілітрах, грамах, краплях.

2.5. При необхідності негайного відпуску хворому ліків у верхній частині Рецепта проставляється позначка "cito" (швидко) або "statim" (негайно).

3. Термін дії Рецепта

3.1. Рецепти на лікарські засоби, виписані на рецептурних бланках ф-1, дійсні протягом одного місяця з дня виписки, а на спеціальних рецептурних бланках ф-3 - протягом десяти днів з дня виписки.

{Пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ № 440 від 04.07.2006, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 203 від 15.03.2013}

{Главу 4 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 99 від 17.02.2016}

Заступник голови

Державної служби

лікарських засобів і виробів

медичного призначення

Ю.В. Підпружников

Додаток 1

до Правил виписування рецептів

на лікарські засоби

і вироби медичного призначення

ФОРМА

рецептурного бланка № 1 (ф-1) для виписування лікарських засобів і виробів медичного призначення, що відпускаються за повну вартість, безоплатно, з доплатою і таких, що підлягають предметно-кількісному обліку (розмір 105 х 150)

Заступник голови

Державної служби

лікарських засобів і виробів

медичного призначення

Ю.В. Підпружников

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я № 440 від 04.07.2006, № 42 від 30.01.2007, № 777 від 11.11.2011, № 153 від 16.02.2017}


Додаток 2

до Правил виписування рецептів

на лікарські засоби

і вироби медичного призначення

РЕЦЕПТ

на право одержання лікарського засобу, що містить наркотичний засіб чи психотропну речовину

{Правила доповнено новим додатком 2 згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 494 від 07.08.2015}

Додаток 3

до Правил виписування рецептів

на лікарські засоби

і вироби медичного призначення

НАЙВАЖЛИВІШІ

рецептурні скорочення

Скорочення на латинській мові

Повне написання

Переклад

1

2

3

ana

по, порівну

ac. acid.

acidum

кислота

amp.

ampulla

ампула

aq.

aqua

вода

aq. pur.

aqua purificata

очищена вода

but.

butyrum

масло (тверде)

comp.

compositus (a, um)

складний

D.

Da, Detur, Dentur

видай, нехай буде видано, нехай будуть видані

D. S.

Da Signa, Detur Signetur

видай, познач нехай буде видано позначено, видати позначити

D. t. d.

Da (Dentur)tales doses

видай (видати) таких доз

dil.

dilutus

розведений

div. in. p. aeq.

divide in partes aequales

розділи на рівні частини

extr.

extractum

екстракт, витяжка

f.

fiat (fiant)

нехай утвориться (утворяться)

gtt., gtts.

gutta, guttae

крапля, краплі

hb.

herba

трава

inf.

infusum

настій

in ampl.

in ampullis

в ампулах

in tab.

in tabulettis

в таблетках

linim.

linimentum

рідка мазь, лінімент

liq.

liquor

рідина

M. pil.

massa pilularum

пілюльна маса

M.

Misce, Misceatur

змішай, нехай буде змішано, змішати

N.

numero

числом

ol.

oleum

олія

pil.

pilula

пілюля

P. aeq.

partes aequeles

рівні частини

pulv.

pulvis

порошок

q. s.

quantum satis

скільки потрібно, скільки необхідно

r., rad.

radix

корінь

Rp.

Recipe

візьми

Rep.

Repete, Repetatur

повтори, нехай буде повторено

rhiz.

rhizoma

кореневище

S.

Signa, Signetur

познач, нехай буде позначено

sem.

semen

насіння

simpl.

simplex

простий

sir.

sirupus

сироп

sol.

solutio

розчин

steril.

aerilisa sterilisetur

простерилізуй, нехай буде простерилізовано

supp.

suppositorium

свічка, супозиторій

tab.

tabuletta

таблетка

t-ra., tct.

tinctura

настойка

ung.

unguentum

мазь

vitr.

vitrum

склянка

praecip.

praecipitatus

осаджений

{Додаток в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 525 від 17.09.2008}

Заступник голови

Державної служби

лікарських засобів і виробів

медичного призначення

Ю.В. Підпружников

Додаток 4

до Правил виписування рецептів

на лікарські засоби

і вироби медичного призначення

ПЕРЕЛІК

лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку в закладах охорони здоров'я

1. Наркотичні лікарські засоби.

2. Психотропні лікарські засоби.

3. Отруйні та сильнодіючі лікарські засоби (за міжнародними непатентованими назвами):

атропін та його солі (порошок),

кетамін,

тетракаїн (порошок),

тригексифенідил,

атракурій,

векуроній,

піпекуроній,

рокуроній,

суксаметоній,

буторфанол (морадол тощо),

дифенгідрамін (димедрол) (тверді форми),

зопіклон,

клонідін (клофелін) (субстанція, рідкі форми),

метандієнон,

нандролон,

прометазин.

4. Комбіновані лікарські засоби, які містять ефедрин (окрім лікарських засобів у формі сиропів), трамадол, псевдоефедрин та декстропропоксифен.

5. Лікарські засоби (за міжнародною непатентованою назвою): тропікамід.

__________

Примітки:

1. Не підлягають предметно-кількісному обліку медичні аптечки транспортних засобів та медичні аптечки військові, у які входить розчин буторфанолу тартрату для ін'єкцій 0,2 % по 1 мл у шприц-тюбиках.

2. Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінням охорони здоров'я обласних (міських) держадміністрацій спільно з об'єднаннями (підприємствами) "Фармація" дозволяється, при потребі, розширювати даний перелік, а керівникам лікувально-профілактичних закладів - установлювати у відділеннях предметно-кількісний облік і інших лікарських засобів.

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ № 42 від 30.01.2007, № 525 від 17.09.2008, № 818 від 30.12.2008, № 150 від 21.03.2011, № 777 від 11.11.2011, № 845 від 29.10.2012, № 99 від 17.02.2016}

Заступник голови

Державної служби

лікарських засобів і виробів

медичного призначення

Ю.В. Підпружников

{Додаток 4 вилучено на підставі Наказу МОЗ № 440 від 04.07.2006}


Додаток 6

до Правил виписування рецептів

на лікарські засоби

і вироби медичного призначення

ПЕРЕЛІК

лікарських засобів (за міжнародними непатентованими назвами), на які не дозволяється виписувати Рецепти

Фармакотерапевтична група

Міжнародна непатентована назва

Засоби для наркозу

Азоту закис

Галотан

Гексенал

Гексобарбітал

Диетиловий ефір

Енфлуран

Етомідат

Ізофлуран

Кетамін

Метогексітал

Натрію оксибат*

Предіон

Пропанідид

Пропофол

Тіопентал натрію

Опіоїдні аналгетики

Реміфентаніл

Фентаніл****

Нейролептики

Дроперидол

Похідні безнодіазепіну

Мідазолам**

Флунітразепам**

Діагностичні радіофармацевтичні препарати

без винятку

Терапевтичні радіофармацевтичні препарати

без винятку

Антихолінергічні засоби

Тропікамід

__________

* Лікарські форми для внутрішньовенного введення.

** Лікарські форми для внутрішньовенного та внутрішньом'язевого введення.

**** Крім препаратів у формі трансдермальних терапевтичних систем із пролонгованим ефектом.

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я № 440 від 04.07.2006, № 42 від 30.01.2007, № 239 від 02.04.2014}

Заступник голови

Державної служби

лікарських засобів і виробів

медичного призначення

Ю.В. Підпружников

Документи та файли

Сигнальний документ — f178129n193.doc
Сигнальний документ — f178129n188.doc

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: НАКАЗ від 19.07.2005 № 360 "Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків". МОЗ України. 2005

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 19.07.2005 № 360 "Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків". 2005

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -