>>

ПОЛОЖЕННЯ про психотренінговий комплекс в органах внутрішніх справ України. 2004

Інформація актуальна на 10.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

28.07.2004 N 842

( z1365-04 )

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 жовтня 2004 р.

за N 1369/9968

ПОЛОЖЕННЯ

про психотренінговий комплекс в органах

внутрішніх справ України

1. Загальні засади

1.1. Положення про психотренінговий комплекс в органах

внутрішніх справ України (далі - Положення) регулює порядок

організації і функціонування психопрофілактичного комплексу

в органах внутрішніх справ України.

1.2. Психотренінговий комплекс (далі - ПТК) - це спеціально

обладнане приміщення, що складається з кімнати для групової

та індивідуальної психопрофілактичної роботи, спеціальної

апаратури, що застосовується при її проведенні,

та автоматизованого робочого місця психолога.

1.3. Матеріально-технічне забезпечення та обладнання ПТК

здійснюються згідно з науково-практичними та методичними

рекомендаціями.

1.4.

Персонал для роботи в ПТК призначається керівником

структурного підрозділу служби психологічного забезпечення з числа

працівників, які пройшли спеціальну підготовку та мають

відповідний сертифікат.

1.5. Порядок роботи ПТК визначається керівником структурного

підрозділу служби психологічного забезпечення.

1.6. У ПТК проводиться як групова, так і індивідуальна

робота. Для індивідуальної роботи відводиться від 30 до 60 хвилин

на одну особу, а на групу - 60 хвилин. Термін індивідуальної

роботи з особою, що перебуває в кризовому стані, переживає горе,

перебуває в депресивному стані, - не обмежений.

1.7. У своїй діяльності персонал ПТК керується Конституцією

України ( 254к/96-ВР ), Законами України "Про міліцію" ( 565-12 ),

"Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ),

"Про організаційно-правові основи боротьби з організованою

злочинністю" ( 3341-12 ), "Про психіатричну допомогу" ( 1489-14 ),

указами і розпорядженнями Президента України, постановами

Верховної Ради України, директивами, постановами і розпорядженнями

Кабінету Міністрів України, Положенням про службу психологічного

забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх

справ України ( z1365-04 ), Етичним кодексом психолога служби

психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності

органів та підрозділів внутрішніх справ України, іншими

нормативними актами МВС України та цим Положенням.

2.

Головні завдання персоналу ПТК

2.1. Упровадження тренінгових технологій формування

у працівників органів і підрозділів внутрішніх справ (далі -

працівників ОВС) відповідних професійно важливих психологічних

якостей, психологічної стійкості, навичок безпечної поведінки,

уміння розв'язувати свої психологічні проблеми та управляти

конфліктними ситуаціями з урахуванням особливостей несення служби

та категорій працівників ОВС.

2.2. Попередження хронічного психоемоційного перенапруження

працівників ОВС, які перебувають у стані очікування виконання

оперативного завдання.

2.3. Навчання працівників ОВС методам та прийомам

психологічної саморегуляції (аутогенним, емоційно-вольовим

тренуванням), невідкладної психологічної допомоги

та психокорекції.

2.4. Відновлення психофізіологічного стану працівників ОВС

після робочого дня, профілактика професійної втоми, пияцтва

та куріння.

2.5. Здійснення індивідуального психологічного консультування

працівників ОВС у розв'язанні проблем у сім'ї, у міжособистісних

стосунках на службі, профілактика суїцидів та порушень дисципліни

і законності.

2.6. Надання екстреної психологічної допомоги працівникам

ОВС, що зазнали впливу сильних стрес-факторів, постраждали

від злочинців тощо.

2.7. Прискорення процесу психологічної адаптації молодих

фахівців до умов службової діяльності.

2.8. Формування в працівників ОВС позитивної мотивації

та світогляду.

2.9. Розроблення індивідуальних програм психологічного

супроводження осіб, яких віднесено до групи посиленої

психологічної уваги з метою попередження психосоматичних

захворювань, невротичних та психотичних розладів, полегшення

гострих психотравмуючих реакцій.

3. Основні функції персоналу ПТК

3.1. Проведення психопрофілактичної роботи, яка спрямована: 3.1.1. На підвищення працездатності та боєготовності

особового складу органів внутрішніх справ України. 3.1.2. На своєчасне виявлення ознак девіантної поведінки,

вивчення актуальної ситуації, здійснення психокорекційних заходів

і, за необхідності, направлення працівників ОВС до центрів

психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного відбору

відділів (служб) охорони здоров'я при ГУМВС, УМВС для здійснення

вторинної психопрофілактики. 3.1.3. На мінімізацію для працівників ОВС психологічних

наслідків стресогенних чинників, що виникають у процесі службової

діяльності. 3.1.4. На корекцію психологічного клімату в колективах

і мікросоціальному середовищі, в якому перебуває працівник ОВС. 3.1.5. На навчання працівників ОВС практичним навичкам

протидії стресам, поліпшення особистої і професійної комунікації,

умінню розв'язувати проблеми, що виникають у службових колективах,

формувати та підтримувати належний соціально-психологічний клімат.

3.2. Проведення тренінгових занять: 3.2.1. Із засвоєння особовим складом органів внутрішніх справ

України методів профілактики психічного напруження, розвитку

стресу, а також основних прийомів психологічної саморегуляції. 3.2.2. Із спеціальної підготовки, спрямованої на підвищення

психологічної стійкості особового складу органів внутрішніх справ

України до навантажень, що зумовлені службовою діяльністю, у тому

числі в екстремальних умовах.

3.3. Проведення індивідуальних тестувань: 3.3.1. З метою визначення рівня емоційного стану працівника

ОВС та його працездатності. 3.3.2. Для визначення психологічного стану працівника ОВС

і виявлення його характерологічних особливостей, а також

прогнозування поведінки в різних ситуаціях.

3.4. Психологічне супроводження: 3.4.1. Спеціальних операцій. 3.4.2. Слідчих та розшукових дій. 3.4.3. Спеціальної експертизи. 3.4.4. Роботи атестаційної комісії. 3.4.5. Інших видів діяльності, що вимагають розв'язання

питань, які належать до компетенції практичних психологів.

4. Обов'язки психолога ПТК

4.1. Проводить психопрофілактичну роботу, спрямовану

на зміцнення і відновлення соціально-психологічного благополуччя

та здоров'я працівників органів внутрішніх справ України,

попередження виникнення соціально-психологічної та особистісної

дезадаптації.

4.2. Здійснює загальне керівництво ПТК, планує та забезпечує

роботу щодо якісного та ефективного виконання покладених на ПТК

завдань з питань організації психопрофілактичної роботи, несе

за це персональну матеріальну і службову відповідальність.

4.3. Надає термінову психологічну допомогу працівникам

органів внутрішніх справ України, що потребують її після

перебування в екстремальних ситуаціях, а також особам,

що потерпіли в ході оперативно-службових заходів.

4.4. Здійснює психопрофілактичну та психокорекційну роботу

з особами, яких віднесено до групи посиленої психологічної уваги

(далі - ГППУ).

4.5. Особисто повідомляє працівника ОВС про включення його

до ГППУ та пояснює підстави зарахування і порядок здійснення з ним

профілактичної роботи. Якщо підставами для занесення до ГППУ були

психосоматичні показання, за необхідності, консультується

з медичними працівниками.

4.6. У разі незгоди працівника ОВС із здійсненням стосовно

нього психокорекційних заходів пояснює йому корисність,

ефективність і безпеку цих заходів. За повторної незгоди

в обов'язковому порядку інформує про це керівництво для прийняття

рішення.

4.7. При потребі здійснення з працівниками ОВС заходів

вторинної психопрофілактики або надання їм психіатричної допомоги

направляє їх до центрів психіатричної допомоги та професійного

психофізіологічного відбору. Порядок направлення визначається

окремо відповідно до Закону України "Про психіатричну допомогу"

( 1489-14 ).

4.8. Консультує керівників органів і підрозділів внутрішніх

справ із соціально-психологічних проблем управління персоналом,

підтримки соціально-психологічного благополуччя, а також

працівників ОВС з питань внутрішньоколективних стосунків,

що потребують урахування психологічних факторів.

4.9. Готує рекомендації і пропозиції щодо установлення

раціональних режимів праці та відпочинку, оздоровлення

соціально-психологічного клімату, поліпшення умов праці

і підвищення працездатності працівників ОВС.

4.10. Проводить підбір персоналу ПТК, у разі потреби

забезпечує залучення сторонніх фахівців для розв'язання завдань,

що виникають у процесі діяльності.

4.11. Забезпечує і контролює дотримання службової таємниці

і конфіденційності отриманих у процесі роботи результатів.

4.12. Стежить за веденням службової документації і забезпечує

її збереження на рівні з іншими матеріальними цінностями.

5. Психолог ПТК має право:

5.1. Клопотати перед керівником структурного підрозділу

служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності

органів внутрішніх справ України (далі - керівник структурного

підрозділу СПЗ) про тимчасове увільнення працівників (до 3 діб)

від виконання службових обов'язків зі збереженням заробітної плати

для здійснення щодо них заходів первинної психопрофілактики.

5.2. Звертатись у встановленому порядку до структурних

органів і підрозділів внутрішніх справ з метою отримання

необхідної інформації, допомоги та сприяння для реалізації заходів

психопрофілактичної роботи з працівниками ОВС.

5.3. Уносити керівникові структурного підрозділу СПЗ

пропозиції щодо включення працівника ОВС до ГППУ та виключення

з неї.

5.4. Уносити керівництву структурного підрозділу СПЗ

пропозиції про допуск працівника ОВС до виконання службових

обов'язків, конкретного завдання, отримання табельної вогнепальної

зброї на постійне носіння тощо.

5.5. Уносити керівництву структурного підрозділу

психологічного забезпечення пропозиції щодо залучення персоналу

служби психологічного забезпечення до здійснення покладених на ПТК

завдань та щодо зміни регламенту роботи кімнати.

6. Основні форми роботи в ПТК

6.1. Психодіагностика (групові та індивідуальні психологічні

обстеження).

6.2. Психокорекція (групова та індивідуальна), яка може

проводиться у формі рольової гри, групової дискусії, тематичних

тренінгів тощо.

6.3. Психологічна регуляція психоемоційних станів.

6.4. Психологічна релаксація, відпрацьовування навичок

аутогенного тренування.

6.5. Індивідуальні бесіди з особами, які потребують

корегування поведінки, розв'язання особистих проблем.

6.6. Прогностична робота.

6.7. Спостереження. Усі ці форми роботи психологів взаємно пов'язані

та доповнюють одна одну.

Начальник Департаменту

роботи з персоналом МВС України

генерал-майор міліції М.Н.Курко

| >>
Законодавчий акт: ПОЛОЖЕННЯ про психотренінговий комплекс в органах внутрішніх справ України. МВС України. 2004

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОЛОЖЕННЯ про психотренінговий комплекс в органах внутрішніх справ України. 2004

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -