>>

ПОЛОЖЕННЯ про психолого-педагогічне супроводження навчально-виховного процесу у навчальних закладах МВС України. 2004

Інформація актуальна на 10.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

28.07.2004 N 842

( z1365-04 )

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 жовтня 2004 р.

за N 1367/9966

ПОЛОЖЕННЯ

про психолого-педагогічне супроводження

навчально-виховного процесу у навчальних

закладах МВС України

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

внутрішніх справ

N 652 ( z1311-13 ) від 08.07.2013 }

{ У тексті Положення слова "проректору по роботі з персоналом

навчального закладу МВС України" замінено словами "проректору

навчального закладу МВС України з кадрового забезпечення та

міжнародної діяльності";

слова "проректору навчального закладу МВС України по роботі з

персоналом" замінено словами "проректору навчального закладу

МВС України з кадрового забезпечення та міжнародної

діяльності";

слова "проректору навчального закладу по роботі з персоналом"

замінено словами "проректору навчального закладу МВС України

з кадрового забезпечення та міжнародної діяльності";

слова "центрів практичної психології при ГУМВС, УМВС"

замінено словами "відділів (секторів, відділень)

психологічного забезпечення управлінь (відділів) кадрового

забезпечення ГУМВС, УМВС";

слова "ЦПП при МВС України" замінено словами "ВПЗ УСГПР ДКЗ

МВС України" згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ

N 652 ( z1311-13 ) від 08.07.2013 }

1.

Загальні засади

1.1. Навчальні заклади МВС України покликані забезпечувати

органи та підрозділи внутрішніх справ кваліфікованими

та психологічно стійкими кадрами. Розв'язання цього завдання

можливе лише за наявності ефективної системи психологічного

забезпечення та психолого-педагогічного супроводження

навчально-виховного процесу в навчальних закладах МВС України

(далі - психолого-педагогічне супроводження).

1.2. Заходи психолого-педагогічного супроводження сприяють

цілеспрямованому розкриттю і розвитку здібностей людини, зростанню

її професіоналізму, працездатності, збереженню здоров'я та життя.

1.3. В основу психолого-педагогічного супроводження покладено

такі принципи: 1.3.1. Науковість. Наукове обґрунтування форм, методів

та засобів психолого-педагогічного супроводження. 1.3.2. Комплексність. Комплексна реалізація системи

психолого-педагогічного супроводження шляхом взаємозв'язку

та взаємного доповнення різних форм та методів роботи, об'єднаних

спільною метою - підвищенням ефективності навчально-виховної

та службової діяльності особового складу. 1.3.3. Юридична правомірність. Здійснення всієї діяльності

системи психолого-педагогічного супроводження у відповідності

до чинного законодавства та нормативно-правових актів МВС України. 1.3.4. Об'єктивність. Застосування в практиці

психолого-педагогічного супроводження апробованих

психодіагностичних методик з високим рівнем надійності та

достовірності. 1.3.5. Практичність. Вивчення та врахування закономірностей

індивідуальних та групових проявів психіки в професійній

діяльності з метою підвищення її кваліфікації. 1.3.6.

Дотримання норм професійної етики, деонтології і прав

людини. 1.3.6.1. Особи постійного та перемінного складу органів

внутрішніх справ України при проведенні заходів психологічної

роботи мають право на: одержання кваліфікованої психологічної допомоги; збереження в таємниці мотивів звернення до психолога

і результатів психологічного обстеження; одержання об'єктивної інформації щодо результатів

психологічного дослідження; відмову від участі в психологічних експериментах. 1.3.7. Конфіденційність. Коректне використання отриманої

інформації, її кодування та облік. 1.3.8. Неупередженість. Виключати формування висновків,

що суперечать науковим даним, недопущення упередженого ставлення

до особи.

1.4. Психолого-педагогічне супроводження є однією із функцій

служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності

органів та підрозділів внутрішніх справ та становить собою

комплекс організаційних, психологічних і педагогічних заходів,

спрямованих на формування і розвиток у курсантів, слухачів вищих

навчальних закладів МВС України (далі - курсанти, слухачі)

професійно важливих особистісних якостей і психологічної

готовності до майбутньої професійної діяльності. 1.4.1. Метою психолого-педагогічного супроводження є

адаптація курсантів, слухачів до умов навчальної і службової

діяльності, сприяння їх професійному та особистісному становленню

як висококваліфікованих фахівців, спроможних ефективно вирішувати

покладені на них завдання та обов'язки. 1.4.2. Психолого-педагогічне супроводження забезпечується

шляхом поєднання форм і методів психології та педагогіки

з урахуванням індивідуальних особливостей, рівня спеціальних

знань, інтелекту та особистого ставлення до навчально-виховного

процесу кожного курсанта, слухача.

1.5. Психолого-педагогічне супроводження здійснюється

підрозділами психологічного забезпечення навчальних закладів МВС

України в тісній взаємодії з командним

та професорсько-викладацьким складом навчального закладу МВС

України.

1.6. Підрозділи психологічного забезпечення навчальних

закладів МВС України є структурними складовими служби

психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності

органів внутрішніх справ України.

1.7. Підрозділи психологічного забезпечення навчальних

закладів МВС України у своїй діяльності керуються Конституцією

України ( 254к/96-ВР ), Законами України "Про міліцію" ( 565-12 ),

"Про освіту" ( 1060-12 ), "Про вищу освіту" ( 2984-14 ),

"Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ),

"Про організаційно-правові основи боротьби з організованою

злочинністю" ( 3341-12 ), актами Президента України та Кабінету

Міністрів України, Загальною декларацією прав людини ( 995_015 ),

міжнародними правовими нормами, ратифікованими в установленому

порядку, нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ

України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки

України, що регламентують порядок функціонування навчальних

закладів, Положенням про службу психологічного забезпечення

оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України

( z1365-04 ), Етичним кодексом психолога служби психологічного

забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх

справ України , цим Положенням та іншими нормативно-методичними

документами з питань психологічного забезпечення

оперативно-службової діяльності органів та підрозділів внутрішніх

справ у частині, що їх стосується.

1.8. Координацію науково-методичної роботи в навчальних

закладах МВС України з питань психолого-педагогічного

супроводження навчально-виховного процесу, кадрового

та нормативно-правового забезпечення діяльності підрозділів

психологічного забезпечення навчальних закладів МВС України

здійснює Центр практичної психології при МВС України (далі - ВПЗ

УСГПР ДКЗ МВС України).

1.9. Підрозділ психологічного забезпечення навчального

закладу МВС України підпорядковується з питань служби

безпосередньо проректору навчального закладу МВС України з

кадрового забезпечення та міжнародної діяльності; з питань

психологічного забезпечення - начальникові ВПЗ УСГПР ДКЗ МВС

України. Контроль за роботою, координацію та оцінку діяльності

підрозділу психологічного забезпечення навчального закладу МВС

України здійснює ВПЗ УСГПР ДКЗ МВС України.

1.10. Штатна структура підрозділу психологічного забезпечення

навчального закладу регламентується нормативними актами МВС

України, що визначають штатні розклади навчальних закладів МВС

України, відповідно до встановлених МВС України норм навантаження

на одного фахівця-психолога.

{ Пункт 1.11 глави 1 виключено на підставі Наказу

Міністерства внутрішніх справ N 652 ( z1311-13 ) від 08.07.2013 }

1.11. На посади працівників підрозділів психологічного

забезпечення навчальних закладів МВС України призначаються фахівці

згідно з Кваліфікаційними вимогами до працівників служби

психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності

органів внутрішніх справ України.

{ Пункт 1.12 глави 1 виключено на підставі Наказу

Міністерства внутрішніх справ N 652 ( z1311-13 ) від 08.07.2013 }

1.12. Керівник підрозділу психологічного забезпечення

навчального закладу МВС України безпосередньо підпорядкований

проректору навчального закладу МВС України з кадрового

забезпечення та міжнародної діяльності.

{ Пункт 1.13 глави 1 виключено на підставі Наказу

Міністерства внутрішніх справ N 652 ( z1311-13 ) від 08.07.2013 }

1.13. Свою роботу підрозділ психологічного забезпечення

навчального закладу МВС України організовує на підставі

перспективних і поточних планів, а також окремих доручень

керівництва ВПЗ УСГПР ДКЗ МВС України та навчального закладу МВС

України щодо психолого-педагогічного супроводження

навчально-виховного процесу.

1.14. Діяльність підрозділів психологічного забезпечення

навчальних закладів МВС України здійснюється у взаємодії з іншими

структурними підрозділами навчального закладу МВС України.

1.15. Підрозділи психологічного забезпечення навчальних

закладів МВС України розташовуються у спеціально виділених

приміщеннях із дотриманням відповідних санітарно-гігієнічних вимог

та забезпеченням ефективного функціонування. Вони обладнуються

відповідною обчислювальною та організаційною технікою, допоміжними

технічними засобами відповідно до затвердженого Табеля

матеріально-технічної належності відділів (відділень, секторів)

психологічного забезпечення управлінь (відділів) кадрового

забезпечення головних управлінь, управлінь МВС України в

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,

на транспорті. { Пункт 1.15 глави 1 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх

справ N 652 ( z1311-13 ) від 08.07.2013 }

1.16. Психологічне супроводження службової діяльності

командного, професорсько-викладацького складу та обслуговуючого

персоналу навчального закладу МВС України (далі - працівники

навчального закладу) здійснюється відповідно

до нормативно-правової бази служби психологічного забезпечення

оперативно-службової діяльності органів і підрозділів внутрішніх

справ.

1.17. З метою підвищення фахового рівня, удосконалення

володіння методиками та технологіями психологічного забезпечення,

роботи зі спеціальними бібліотечними та інформаційними фондами,

розроблення методичних і практичних рекомендацій працівникам

підрозділу психологічного забезпечення навчального закладу МВС

України за рахунок робочого часу надається один методичний день

на тиждень.

1.18. Психологи училищ професійної підготовки працівників

міліції з питань організації психологічного забезпечення

підпорядковуються начальникам відділів (секторів, відділень)

психологічного забезпечення управлінь (відділів) кадрового

забезпечення ГУМВС, УМВС або підрозділам психологічного

забезпечення вищих навчальних закладів МВС України відповідно до

затвердженої штатної структури. У своїй діяльності користуються

даним Положенням.

2. Основні завдання та функції

психолого-педагогічного супроводження

навчально-виховного процесу

2.1. Завдання психолого-педагогічного супроводження: 2.1.1. Психологічне супроводження роботи з перемінним складом

навчального закладу МВС України. 2.1.2. Психолого-педагогічне супроводження

навчально-виховного процесу в навчальному закладі МВС України: 2.1.2.1. Вибір стратегії і тактики психологічного впливу

в ході навчально-виховного процесу, визначення психологічних

завдань та відповідних методів, прийомів і засобів щодо формування

професійно важливих якостей у курсантів і слухачів навчальних

закладів МВС України. 2.1.2.2. Упровадження в діяльність командного

та професорсько-викладацького складу навчального закладу МВС

України новітніх психолого-педагогічних технологій

навчально-виховного процесу, формування у них умінь і навичок

упереджувального управління та кадрового менеджменту. 2.1.2.3. Визначення психологічних передумов успішності,

забезпечення диференційованого підходу до курсантів, слухачів

з різними рівнями учбових навчальних досягнень

у навчально-виховному процесі та корегування зусиль

професорсько-викладацького складу навчального закладу МВС України

у напрямку поєднання навчання та виховання. 2.1.2.4. Сприяння професійній самоідентифікації

та соціально-психологічній адаптованості курсантів, слухачів

до умов навчання у навчальному закладі МВС України. 2.1.2.5. Забезпечення психологічної підготовленості

курсантів, слухачів до майбутньої професійної діяльності,

формування в них психоемоційної стійкості до можливих фізичних

та психологічних перевантажень у критичних, екстремальних

ситуаціях та в складних умовах оперативно-службової діяльності. 2.1.2.6. Упровадження сучасних тренінгових технологій у

навчально-виховний процес.

2.2. Функції психолого-педагогічного супроводження: 2.2.1. Систематичне здійснення психологічної підготовки

курсантів, слухачів як у навчальному процесі (під час вивчення

дисциплін спеціалізації, бойової та фізичної підготовки,

тренінгових занять, моделювання різних екстремальних ситуацій,

з якими може зустрітися майбутній працівник органів внутрішніх

справ України у службовій діяльності), так і в період проходження

практики та стажування безпосередньо в органах і підрозділах

внутрішніх справ. 2.2.2. Організація та здійснення психопрофілактичної

і реабілітаційної роботи з працівниками навчального закладу МВС

України, курсантами та слухачами, які мають ознаки психологічної

дезадаптації. 2.2.3. Поглиблені психодіагностичні та соціально-психологічні

вивчення кандидатів на службу в органи внутрішніх справ України,

курсантів та слухачів, з метою визначення їх

індивідуально-психологічних властивостей, мотивації та професійної

спрямованості для надання відповідної психологічної допомоги. 2.2.4. Вивчення соціально-психологічного клімату

в колективах, виявлення негативних явищ, конфліктних ситуацій

та розроблення рекомендацій щодо їх подолання. 2.2.5. Впровадження психологічних технологій в управління

навчально-виховним процесом. 2.2.6. Здійснення психологічної корекції нервово-психічної

напруженості, перевтоми та інших несприятливих психологічних

станів у курсантів, слухачів, а також працівників навчального

закладу МВС України. 2.2.7. Організація та забезпечення роботи психотренінгових

комплексів (кімнат психологічної корекції та регуляції). 2.2.8. Відстеження змін у психологічному стані курсантів,

слухачів, що негативно впливають на процес навчання та своєчасне

його корегування. 2.2.9. Дослідження структури навчальної та професійної

діяльності курсантів, слухачів з метою виявлення психологічних

труднощів на різних етапах навчання за різними дисциплінами.

Аналіз психологічних засад виникнення в курсантів, слухачів

труднощів у навчанні, проблем у засвоєнні навчальної програми

та низької успішності. 2.2.10. Підготовка рекомендацій щодо оптимального розподілу

курсантів, слухачів за навчальними групами та на посади молодших

командирів. Вивчення та оптимізація міжособистісних стосунків

у різних групах з метою правильного підбору командирів груп.

Підбір та розстановка молодшого командного складу навчальних

колективів. 2.2.11. Розроблення індивідуальних програм

психолого-педагогічного супроводження курсантів, слухачів, яких

віднесено до групи посиленої психологічної уваги. 2.2.12. Визначення рейтингу викладачів через оцінку рівня

занять за змістовністю, науковістю, доступністю та іншими

критеріями. 2.2.13. Навчання курсантів, слухачів: 2.2.13.1. Умінню точно оцінювати свій психологічний стан,

настрій, ступінь психічної напруженості під час вирішення завдань

різної складності. 2.2.13.2. Тактиці, методам і прийомам забезпечення особистої

безпеки в специфічних умовах майбутньої професійної діяльності

та в повсякденному житті. 2.2.13.3. Основним прийомам надання невідкладної

психологічної допомоги, саморегуляції та психокорекції. 2.2.14. Проведення з курсантами, слухачами психологічних

тренінгів: 2.2.14.1. Формування усвідомлених мотивів навчальної

діяльності, умінь знаходити й застосовувати прийоми подолання

труднощів, що виникають у процесі навчання. 2.2.14.2. Розвиток професійно важливих психологічних якостей,

пізнавальних, креативних та когнітивних функцій особистості. 2.2.14.3. Набуття практичних навичок протидії стресам,

поліпшення особистої й професійної комунікації, уміння вирішувати

проблеми, що виникають у службових колективах, формувати

та підтримувати належний соціально-психологічний клімат. 2.2.15. Вивчення і впровадження в практику досягнення

сучасної психологічної науки та передового досвіду роботи

з психолого-педагогічного супроводження інших навчальних закладів

МВС України.

3. Обов'язки та права керівника підрозділу

психологічного забезпечення навчального

закладу МВС України

3.1. Обов'язки керівника підрозділу психологічного

забезпечення навчального закладу МВС України: 3.1.1. Здійснює загальне керівництво підрозділом

психологічного забезпечення, планує та забезпечує роботу

щодо якісного та ефективного виконання покладених на підрозділ

психологічного забезпечення завдань та вимог керівництва МВС

України з питань організації психолого-педагогічного супроводження

навчально-виховного процесу, несе за це персональну

відповідальність. 3.1.2. При вивченні та перевірці організації

навчально-виховного процесу здійснює аналіз і доповідає ректорату

про стан соціально-психологічного клімату в навчальних колективах

та структурних підрозділах навчального закладу МВС України, надає

пропозиції щодо його поліпшення й оптимізації та підвищення

ефективності роботи з персоналом. 3.1.3. За дорученням ректорату бере участь у здійсненні

педагогічного контролю за якістю навчально-виховного процесу. 3.1.4. Перевіряє рівень фахових та професійних знань

кандидатів на заміщення посад підрозділу психологічного

забезпечення відомчого навчального закладу, їх практичні навички

та вміння, за результатами яких приймає рішення щодо доцільності

призначення фахівців на відповідні посади. 3.1.5. Здійснює розстановку та навчання працівників

підрозділу психологічного забезпечення навчального закладу МВС

України. Уносить у встановленому порядку керівництву ВПЗ УСГПР ДКЗ

МВС України та навчального закладу МВС України пропозиції щодо

призначення на посади психологів підрозділу психологічного

забезпечення, переміщення за цими посадами та звільнення з цих

посад, а також їх атестування, присвоєння спеціальних звань,

заохочення чи накладення дисциплінарного стягнення. 3.1.6. Контролює дотримання працівниками підрозділу

психологічного забезпечення навчального закладу МВС України

службової дисципліни і законності, етичних стандартів психолога

при здійсненні заходів психолого-педагогічного супроводження

навчально-виховного процесу та роботи з працівниками органів

внутрішніх справ України, курсантами, слухачами, а також якість

надання психологічних послуг. Несе персональну відповідальність

за стан виконавської та службової дисципліни. 3.1.7. Бере участь в атестуванні керівного складу структурних

підрозділів навчального закладу МВС України та є членом

атестаційної комісії. 3.1.8. Розглядає результати службової діяльності працівників

підрозділу психологічного забезпечення навчального закладу

і затверджує відповідні висновки. 3.1.9. Організовує взаємодію підрозділу психологічного

забезпечення навчального закладу МВС України з Центром

психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного відбору

відділу охорони здоров'я при ГУМВС, УМВС з питань організації

психопрофілактичної роботи. 3.1.10. Розглядає скарги, заяви, листи, а також забезпечує

прийом працівників органів внутрішніх справ України і громадян,

які звертаються до навчального закладу МВС України з питань,

що входять до його компетенції, організовує їх своєчасне

та об'єктивне розв'язання. 3.1.11. Забезпечує режим таємності, у тому числі

конфіденційності психологічної інформації. Контролює діловодство

підрозділу психологічного забезпечення навчального закладу МВС

України або призначає відповідальну за цей напрямок особу з числа

працівників підрозділу психологічного забезпечення. 3.1.12. Ініціює впровадження новітніх форм та методів

психолого-педагогічного супроводження. Керує роботою з вивчення,

узагальнення та поширення позитивного досвіду з цього напрямку.

Вивчає й узагальнює практику і досвід роботи аналогічних структур

інших навчальних закладів МВС України, збройних формувань тощо. 3.1.13. Організовує роботу з підготовки матеріалів

на засідання ректоратів, оперативні наради керівництва навчального

закладу МВС України. 3.1.14. Доповідає проректору навчального закладу МВС України

з кадрового забезпечення та міжнародної діяльності про стан

психолого-педагогічного супроводження навчально-виховного процесу,

уносить пропозиції і рекомендації щодо його поліпшення та

вдосконалення діяльності підрозділу психологічного забезпечення

навчального закладу МВС України.

3.2. Керівник підрозділу психологічного забезпечення

навчального закладу МВС України має право: 3.2.1. Виносити на розгляд ректорату навчального закладу МВС

України актуальні питання психолого-педагогічного супроводження

навчально-виховного процесу. 3.2.2. Підписувати та затверджувати документи з питань

організації роботи підрозділу психологічного забезпечення

навчального закладу МВС України. 3.2.3. Клопотати перед ректоратом про тимчасове звільнення

працівників навчального закладу МВС України, курсантів, слухачів

(до однієї доби) від виконання службових обов'язків (навчання)

зі збереженням їм заробітної плати для здійснення з ним заходів

первинної психопрофілактики. 3.2.4. Звертатись в установленому порядку до структурних

підрозділів навчального закладу МВС України та отримувати від них

необхідну інформацію, допомогу та сприяння для реалізації заходів

психолого-педагогічного супроводження навчально-виховного процесу. 3.2.5. За дорученням ректорату навчального закладу МВС

України звертатися в установленому порядку до органів державної

влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ,

організацій, посадових осіб та громадян щодо отримання інформації,

документів і матеріалів, необхідних для виконання покладених

на нього завдань, а також представляти інтереси навчального

закладу МВС України в органах державної влади, місцевого

самоврядування, на підприємствах, в організаціях та громадських

формуваннях з питань, що входять до компетенції підрозділу

психологічного забезпечення навчального закладу МВС України. 3.2.6. Готувати пропозиції ректорату навчального закладу МВС

України щодо укладення угод: 3.2.6.1. Про науково-технічне та практичне співробітництво

з органами місцевого самоврядування, науково-дослідними

установами, закладами освіти, організаціями, підприємствами

щодо придбання спеціальної техніки і витратних матеріалів,

проведення науково-дослідних розробок, виготовлення апаратури,

технічних засобів, програмного забезпечення, а також інших робіт

в обсязі та межах асигнувань, що виділяються. 3.2.6.2. Про надання психологічних послуг іншим установам,

відомствам, фізичним та юридичним особам відповідно до чинного

законодавства. 3.2.7. Брати участь у роботі з'їздів, нарад, конференцій,

семінарів, "круглих столів" з питань, що належать до компетенції

підрозділу психологічного забезпечення навчального закладу МВС

України. 3.2.8. Уносити пропозиції щодо встановлення працівникам

підрозділу психологічного забезпечення навчального закладу МВС

України посадових окладів, передбачених у мінімальних

і максимальних розмірах, та надбавок у межах фонду заробітної

плати.

4. Функціональні обов'язки працівників підрозділу

психологічного забезпечення навчального

закладу МВС України

На працівників підрозділу психологічного забезпечення

навчального закладу МВС України покладається виконання таких

завдань: керівник підрозділу виконує управлінські та координаційні

завдання за відповідними напрямками діяльності, забезпечує

виконання підлеглими прикладних та методичних завдань підрозділу; старші психологи вирішують методичні та прикладні завдання

за відповідними напрямками діяльності; психологи здійснюють реалізацію відповідних прикладних

завдань.

4.1. Старший психолог: 4.1.1. Відповідає за організаційно-методичну роботу

в підрозділі психологічного забезпечення навчального закладу МВС

України, а також за якість методичного інструментарію та його

відповідність до вимог МВС України. 4.1.2. Відповідає за суворе дотримання працівниками

підрозділу психологічного забезпечення навчального закладу МВС

України встановленому МВС України порядку здійснення заходів

психолого-педагогічного супроводження навчально-виховного процесу,

з обов'язковим дотриманням етичних стандартів психолога. 4.1.3. Надає допомогу керівнику підрозділу психологічного

забезпечення навчального закладу МВС України в організації заходів

психолого-педагогічного супроводження навчально-виховного процесу. 4.1.4. Безпосередньо здійснює заходи психологічного

забезпечення відповідно до основних завдань та функцій

психолого-педагогічного супроводження навчально-виховного процесу,

готує аналітичні матеріали та пропозиції щодо його поліпшення. 4.1.5. Здійснює заходи щодо підтримання належного фахового

рівня працівників підрозділу психологічного забезпечення

навчального закладу МВС України. 4.1.6. Спільно з керівником підрозділу психологічного

забезпечення навчального закладу МВС України здійснює

організаційно-методичне забезпечення професійно-психологічної

підготовки курсантів, слухачів, працівників навчального закладу

МВС України. 4.1.7. Організовує та безпосередньо здійснює психологічну

підтримку курсантів, слухачів, працівників навчального закладу МВС

України, які отримали психотравми, поранення, зазнали тяжкої

хвороби, членів сімей загиблих працівників органів внутрішніх

справ України тощо. 4.1.8. Здійснює заходи первинної психопрофілактики. 4.1.9. Бере участь у проведенні комплексних, планових

та інших перевірок організації психолого-педагогічного

супроводження навчально-виховного процесу в навчальному закладі

МВС України. 4.1.10. У разі відсутності керівника підрозділу

психологічного забезпечення навчального закладу МВС України

виконує його обов'язки.

4.2. Психолог: 4.2.1. Безпосередньо здійснює заходи психологічного

забезпечення відповідно до основних завдань та функцій

психолого-педагогічного супроводження навчально-виховного процесу. 4.2.2. Здійснює вивчення соціально-психологічного клімату

в колективах навчального закладу МВС України, за результатами

вивчення готує аналітичні матеріали та пропозиції щодо його

поліпшення. 4.2.3. Бере участь у заходах із професійно-психологічної

підготовки курсантів, слухачів, а також працівників навчального

закладу МВС України, безпосередньо здійснює їх психологічну

підготовку до дій в екстремальних ситуаціях. 4.2.4. Уживає заходів щодо захисту психічного здоров'я

курсантів, слухачів, працівників навчального закладу МВС України,

за необхідності, проводить з ними психокорекційну роботу,

спрямовану на подолання професійної деформації, запобігання

психічним розладам, психологічним травмам, профілактику суїцидів

тощо. 4.2.5. Надає психологічну допомогу курсантам, слухачам,

працівникам навчального закладу МВС України у розв'язанні завдань,

пов'язаних з їх навчальною та службовою діяльністю. 4.2.6. Здійснює періодичну психологічну діагностику рівня

розвитку професійно важливих якостей у курсантів, слухачів. 4.2.7. Особисто веде карти психологічного супроводження

працівників органів внутрішніх справ України, закріплених за ним

структурних підрозділів та учбових груп навчального закладу МВС

України. 4.2.8. Здійснює психопрофілактичну та психокорекційну роботу

з курсантами, слухачами, працівниками навчального закладу МВС

України, яких віднесено до групи посиленої психологічної уваги. 4.2.9. Надає практичну й методичну допомогу керівництву

структурних підрозділів навчального закладу МВС України

в організації і здійсненні психологічного забезпечення. 4.2.10. У разі відсутності старшого психолога виконує його

функціональні обов'язки.

Начальник Департаменту

роботи з персоналом МВС України

генерал-майор міліції М.Н.Курко

| >>
Законодавчий акт: ПОЛОЖЕННЯ про психолого-педагогічне супроводження навчально-виховного процесу у навчальних закладах МВС України. МВС України. 2004

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОЛОЖЕННЯ про психолого-педагогічне супроводження навчально-виховного процесу у навчальних закладах МВС України. 2004

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -