>>

Положення про відділи (відділення, сектори) психологічного. 2004

Інформація актуальна на 10.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

28.07.2004 N 842

( z1365-04 )

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 жовтня 2004 р.

за N 1366/9965

Положення про відділи (відділення, сектори) психологічного забезпечення управлінь (відділів) кадрового забезпечення головних

управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим,

областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

внутрішніх справ

N 652 ( z1311-13 ) від 08.07.2013 }

{ Назва Положення в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ

N 652 ( z1311-13 ) від 08.07.2013 }

{ У тексті Положення слова "Центр практичної психології при

головних управліннях МВС України в Автономній Республіці

Крим, місті Києві та Київській області, управліннях МВС

України в областях, місті Севастополі та на транспорті"

замінено словами "відділ (відділення, сектор)

психологічного забезпечення управлінь (відділів) кадрового

забезпечення головних управлінь, управлінь МВС України в

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та

Севастополі, на транспорті";

слова "ЦПП при МВС України" замінено словами "ВПЗ УСГПР

ДКЗ МВС України";

слова "Центр практичної психології" в усіх відмінках

замінено словами "відділ (відділення, сектор) психологічного

забезпечення" у відповідних відмінках;

слова "Центр практичної психології при ГУМВС (УМВС)" у

всіх відмінках замінено словами "відділ (відділення,

сектор) психологічного забезпечення У(В)КЗ ГУМВС, УМВС"

у відповідних відмінках;

слова "Департаменту роботи з персоналом" замінено словами

"Департаменту кадрового забезпечення" згідно з Наказом

Міністерства внутрішніх справ N 652 ( z1311-13 ) від

08.07.2013 }

1.

Загальні положення

1.1. Відділ (відділення, сектор) психологічного забезпечення

управлінь (відділів) кадрового забезпечення головних управлінь,

управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях,

містах Києві та Севастополі, на транспорті (далі - відділ

(відділення, сектор) психологічного забезпечення) є структурною

складовою ГУМВС, УМВС.

{ Пункт 1.2 глави 1 виключено на підставі Наказу Міністерства

внутрішніх справ N 652 ( z1311-13 ) від 08.07.2013 }

1.2. До підпорядкованих відділу (відділенню, сектору)

психологічного забезпечення структурних підрозділів служби

психологічного забезпечення належать окремі посади психологів у

міських, районних, лінійних органах і підрозділах ГУМВС, УМВС, а

також окремі посади психологів і підрозділи психологічного

забезпечення управлінь (відділів) Державної служби охорони при

ГУМВС, УМВС. Практичні психологи підрозділів Державної служби охорони в

питаннях організації професійної діяльності перебувають у

підпорядкуванні начальників відділів (відділень, секторів)

психологічного забезпечення У(В)КЗ ГУМВС, УМВС і керуються

нормативно-правовою базою МВС України, що стосується організації

діяльності служби психологічного забезпечення.

1.3. На базі відділу (відділення, сектору) психологічного

забезпечення створюються: 1.3.1. Кабінети професійної психодіагностики. 1.3.2. Кабінети психологічної корекції та регуляції,

психотренінгові комплекси. 1.3.3. Залежно від соціально-психологічних потреб також

можуть бути створені: 1.3.3.1. Групи швидкого реагування, що надають невідкладну

психологічну допомогу. 1.3.3.2.

Консультативні тренінгові групи. 1.3.3.3. Групи телефонного психологічного консультування.

1.4. Перелік штатних посад відділу (відділення, сектору)

психологічного забезпечення, посадових окладів і граничних

спеціальних звань за посадами визначається Міністром внутрішніх

справ України.

1.5. Відділ (відділення, сектор) психологічного забезпечення

підпорядковується з питань служби - безпосередньо заступникові

начальника ГУМВС, УМВС по роботі з персоналом, з питань

психологічного забезпечення - начальникові відділу (відділення,

сектору) психологічного забезпечення при МВС України (далі - ВПЗ

УСГПР ДКЗ МВС України).

1.6. Очолює відділ (відділення, сектор) психологічного

забезпечення начальник відділу (відділення, сектору)

психологічного забезпечення, який здійснює керівництво і

координацію психологічного забезпечення підпорядкованих органів і

підрозділів, призначається на посаду і звільняється з посади

наказом начальника ГУМВС, УМВС за поданням заступника начальника

по роботі з персоналом, після обов'язкового погодження з МВС

України.

1.7. На посаду начальника відділу (відділення, сектору)

психологічного забезпечення призначаються фахівці згідно з

Кваліфікаційними вимогами до працівників служби психологічного

забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх

справ України ( z1370-04 ). Перед призначенням начальника відділу

(відділення, сектору) психологічного забезпечення на посаду

проводиться обов'язкове стажування кандидата на базі ВПЗ УСГПР ДКЗ

МВС України.

{ Пункт 1.8 глави 1 виключено на підставі Наказу Міністерства

внутрішніх справ N 652 ( z1311-13 ) від 08.07.2013 }

1.8.

На посади працівників відділу (відділення, сектору)

психологічного забезпечення та практичних психологів міських,

районних, лінійних органів та підрозділів призначаються фахівці

згідно з Кваліфікаційними вимогами до працівників служби

психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності

органів внутрішніх справ України ( z1370-04 ).

1.9. Відділи (відділення, сектори) психологічного

забезпечення, практичні психологи міських, районних, лінійних

органів та підрозділів у своїй діяльності керуються Конституцією

України ( 254к/96-ВР ), законами України, постановами Верховної

Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів

України, Положенням про службу психологічного забезпечення

оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України,

нормативно-правовими актами МВС України та цим Положенням.

1.10. Діяльність відділу (відділення, сектору) психологічного

забезпечення здійснюється на основі чіткої відповідальності

кожного працівника за доручену ділянку роботи та виконання окремих

службових та професійних завдань.

1.11. Свою роботу відділ (відділення, сектор) психологічного

забезпечення та практичні психологи міських, районних, лінійних

органів та підрозділів організовують відповідно до вимог

нормативно-правових актів МВС України та на підставі

перспективних, поточних планів, з урахуванням науково-методичних

рекомендацій, передового досвіду та окремих замовлень керівництва

органів і підрозділів внутрішніх справ з питань, що належать до

компетенції служби психологічного забезпечення.

1.12. Діяльність відділу (відділення, сектору) психологічного

забезпечення здійснюється у взаємодії з іншими службами та

структурними підрозділами ГУМВС, УМВС.

1.13. Діловодство в відділі (відділенні, секторі)

психологічного забезпечення здійснюється відповідно до вимог МВС

України.

{ Пункт 1.14 глави 1 виключено на підставі Наказу

Міністерства внутрішніх справ N 652 ( z1311-13 ) від 08.07.2013 }

1.14. Для здійснення професійної діяльності відділу

(відділення, сектору) психологічного забезпечення виділяються

робочі кабінети, персональна електронно-обчислювальна, аудіо-,

відеотехніка відповідно до затвердженого Табеля

матеріально-технічної належності відділів (відділень, секторів)

психологічного забезпечення управлінь (відділів) кадрового

забезпечення головних управлінь, управлінь МВС України в

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,

на транспорті. { Пункт 1.14 глави 1 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх

справ N 652 ( z1311-13 ) від 08.07.2013 }

1.15. Фахівці відділу (відділення, сектору) психологічного

забезпечення забезпечуються необхідними програмними продуктами,

навчальними та методичними посібниками, ліцензованими та

рекомендованими МВС України, психологічними тестами та методиками,

діагностичним та психокорекційним обладнанням.

1.16. Контроль за роботою, координацію та оцінку діяльності

відділу (відділення, сектору) психологічного забезпечення здійснює

ВПЗ УСГПР ДКЗ МВС України.

1.17. Залучення працівників відділу (відділення, сектору)

психологічного забезпечення та практичних психологів міських,

районних, лінійних органів та окремих підрозділів до інших видів

діяльності, що виключають або ускладнюють виконання їхніх

професійних завдань, забороняється, за винятком випадків залучення

їх до виконання завдань в екстремальних ситуаціях.

1.18. Фінансування діяльності відділу (відділення, сектору)

психологічного забезпечення здійснюється за рахунок асигнувань

Державного бюджету України, передбаченого на утримання ГУМВС,

УМВС, згідно з кошторисом, затвердженим у встановленому порядку.

{ Пункт 1.19 глави 1 виключено на підставі Наказу

Міністерства внутрішніх справ N 652 ( z1311-13 ) від 08.07.2013 }

1.19. Взаємовідносини відділу (відділення, сектору)

психологічного забезпечення з юридичними й фізичними особами

визначаються чинним законодавством та укладеними між ними угодами

та договорами.

1.20. Угоди та договори відділу (відділення, сектору)

психологічного забезпечення із закордонними юридичними й фізичними

особами укладаються за погодженням з МВС України.

2. Основні завдання та функції відділу

(відділення, сектору)

психологічного забезпечення

2.1. Основні завдання відділу (відділення, сектору)

психологічного забезпечення: 2.1.1. Надання допомоги керівникам усіх рівнів з питань

зміцнення дисципліни й законності в органах внутрішніх справ,

створення ефективної системи забезпечення психологічної

та психофізіологічної надійності персоналу. 2.1.2. Проведення поглибленого психологічного вивчення

кандидатів на керівні посади органів і підрозділів внутрішніх

справ, професійна орієнтація та професійно-психологічний відбір

кандидатів на службу в органах внутрішніх справ України, навчання

в навчальних закладах МВС України і до участі в миротворчих місіях

ООН. 2.1.3. Використання комп'ютерних поліграфних технологій

у роботі з персоналом. 2.1.4. Упровадження тренінгових технологій формування

в працівників відповідних професійно важливих психологічних

якостей, психологічної стійкості, навичок безпечної поведінки,

уміння розв'язувати свої психологічні проблеми та управляти

конфліктними ситуаціями з урахуванням особливостей несення служби

та категорій працівників. 2.1.5. Організація та методичне забезпечення діяльності

психології в органах та підрозділах внутрішніх справ. 2.1.6. Вивчення соціально-психологічного клімату в колективах

та надання допомоги керівникам у формуванні необхідного рівня його

сприйнятливості, створення обстановки високої вимогливості

і взаємодопомоги. 2.1.7. Проведення психопрофілактичної роботи, спрямованої

на зміцнення й відновлення соціально-психологічного благополуччя

та здоров'я працівників органів внутрішніх справ України,

попередження виникнення соціально-психологічної та особистісної

дезадаптації. 2.1.8. Проведення організаційних і методичних заходів

щодо посилення впливу психологічного забезпечення на досягнення

позитивних результатів оперативно-службової діяльності органів

та підрозділів внутрішніх справ. 2.1.9. Удосконалення організації роботи щодо підвищення

престижу професії працівника органів внутрішніх справ України

та авторитету міліції серед населення. 2.1.10. Виявлення за допомогою психологічних та соціологічних

методів чинників, що сприяють виникненню соціально-психологічних

проблем в оперативно-службовій діяльності органів внутрішніх справ

України. 2.1.11. Психологічний аналіз причин та умов психологічного

і фізичного травматизму, загибелі працівників органів внутрішніх

справ України під час виконання службових обов'язків та підготовка

пропозицій до методичних рекомендацій щодо їх попередження. 2.1.12. Упровадження новітніх психологічних технологій,

зокрема за напрямками оперативно-службової діяльності, у тому

числі із застосуванням комп'ютерної поліграфної техніки,

автоматизованих психодіагностичних комплексів для відбору, оцінки

і прогнозування професійної діяльності працівників органів

і підрозділів внутрішніх справ відповідно до вимог чинного

законодавства України.

2.2. Функції відділу (відділення, сектору) психологічного

забезпечення: 2.2.1. Комплексне планування заходів психологічного

забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх

справ України. 2.2.2. Надання практичних рекомендацій керівному складу

органів та підрозділів внутрішніх справ із психологічних аспектів

роботи з персоналом. 2.2.3. Психологічне супроводження новацій, що впроваджуються

МВС України в службову діяльність працівників органів внутрішніх

справ України. 2.2.4. Надання інформаційної, консультативної допомоги

громадянам та персоналу органів і підрозділів внутрішніх справ

у виборі професії або спеціальності працівника органів внутрішніх

справ України. Участь у реалізації спеціальних цільових програм

інформування різних верств населення з питань служби в органах

внутрішніх справ України та навчання в навчальних закладах МВС

України щодо створення позитивного іміджу працівника міліції. 2.2.5. Здійснення оцінки стану службової діяльності,

підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, атестації

працівників відділу (відділення, сектору) психологічного

забезпечення. 2.2.6. Випуск буклетів, експрес-інформації і бюлетенів

психологічного спрямування. 2.2.7. Організація та проведення інструктивних, методичних

нарад та семінарів з методологічних, методичних та практичних

аспектів психологічного забезпечення службової діяльності органів

та підрозділів внутрішніх справ. 2.2.8. Здійснення заходів психологічного забезпечення

оперативно-службової діяльності органів та підрозділів внутрішніх

справ відповідно до функціональних обов'язків. 2.2.9. Психологічне супроводження процесу адаптації

працівників до нових умов службової діяльності, у тому числі

заходів з метою з'ясування психологічної сумісності наставника

і підшефного. 2.2.10. Навчання працівників, зарахованих до резерву кадрів

на висунення, психологічним аспектам управлінської діяльності

з метою оволодіння ними практичними навичками, формами та методами

ефективного управління колективами органів та підрозділів

внутрішніх справ. 2.2.11. Навчання працівників психологічно-обґрунтованій

тактиці забезпечення особистої безпеки при виконанні службових

завдань. 2.2.12. Надання індивідуальної консультативної допомоги

працівникам органів внутрішніх справ України та членам їх сімей. 2.2.13. Надання психологічної допомоги працівникам органів

внутрішніх справ України після їх перебування в екстремальних

ситуаціях. 2.2.14. Вивчення соціально-психологічного клімату в органах

та підрозділах внутрішніх справ, моніторингу громадської думки

щодо якості роботи міліції та ступеня довіри до неї, їх впливу

на стан дисципліни і законності. 2.2.15. Участь у службових розслідуваннях надзвичайних подій

серед персоналу органів внутрішніх справ України, пов'язаних

із загибеллю або пораненням працівників, випадками або спробами

самогубств. 2.2.16. Навчання працівників оперативних підрозділів

психологічно-обґрунтованій тактиці забезпечення особистої безпеки

та формування в них психологічної готовності до успішного

виконання службових завдань. 2.2.17. Розвиток у працівників міліції особистої

дисциплінованості, культури спілкування та чуйного ставлення

до людей. 2.2.18. Визначення соціально-психологічного статусу

працівників оперативних підрозділів у системі службових відносин,

їх психологічної сумісності та готовності до спільної професійної

діяльності під час виконання окремих завдань оперативно-службової

та оперативно-розшукової діяльності (при формуванні спеціальних

оперативних загонів, груп, нарядів тощо). 2.2.19. Упровадження психологічних прийомів професійного

спілкування під час здійснення оперативно-розшукової діяльності,

його особливостей при реалізації окремих заходів та методів.

Розроблення нових моделей професійного спілкування оперативних

працівників у звичайних та екстремальних оперативно-тактичних

ситуаціях. 2.2.20. Надання невідкладної психологічної допомоги

працівникам, потерпілим, свідкам, очевидцям у процесі

оперативно-розшукових та слідчих дій. 2.2.21. Складання психологічних портретів підозрюваних

у вчиненні злочинів, зниклих осіб та ймовірних злочинців,

створення психологічних моделей організованих злочинних

угруповань, психологічне відтворення подій та обставин злочинів. 2.2.22. Упровадження в повсякденну діяльність працівників

оперативних підрозділів психологічних технологій нейтралізації

негативного впливу на них об'єктів оперативно-розшукової

діяльності під час виконання службових обов'язків та поза службою. 2.2.23. Психологічне супроводження переговорної діяльності

шляхом надання консультативної допомоги працівникам оперативних

підрозділів або безпосереднього її проведення. 2.2.24. Проведення опитувань з використанням комп'ютерної

поліграфної техніки під час професійно-психологічного відбору

кандидатів на службу в органах внутрішніх справ України

та навчання у вищих навчальних закладах МВС України,

при здійсненні планових, періодичних обстежень працівників органів

і підрозділів внутрішніх справ, а також під час

професійно-психологічного відбору в разі переміщення працівників

органів і підрозділів внутрішніх справ по службі, на вищу посаду

або на оперативну роботу. 2.2.25. Упровадження новітніх автоматизованих

психодіагностичних комплексів з метою забезпечення психологічної

та психофізіологічної надійності персоналу. 2.2.26. Сприяння підвищенню рівня психологічної культури

працівників органів внутрішніх справ України та психологічної

компетентності керівників. 2.2.27. Психологічне супроводження підбору наставників

та надання рекомендацій щодо оптимального адаптування молодих

працівників органів і підрозділів внутрішніх справ до умов служби

відповідно до їх індивідуально-психологічних особливостей. 2.2.28. Підготовка експертних висновків щодо атестування

працівників органів внутрішніх справ України, визначення

можливостей їх кваліфікаційного зростання при формуванні резерву

на висунення згідно з кваліфікаційними характеристиками посади. 2.2.29. Визначення психологічних причин конфліктних ситуацій

та емоційних зривів, що виникають у працівників органів внутрішніх

справ України під час службової діяльності, запобігання цим

проявам та надання індивідуальної консультативної допомоги

працівникам органів і підрозділів внутрішніх справ у сфері їх

службових взаємовідносин. 2.2.30. Своєчасне виявлення ознак відхилень поведінки

у працівників органів внутрішніх справ України

від загальноприйнятих норм, здійснення з ними психокорекційних

заходів і, за необхідності, направлення таких працівників

до Центру психіатричної допомоги та професійного

психофізіологічного відбору для здійснення вторинної

психопрофілактики. 2.2.31. Надання консультативної та практичної допомоги

працівникам органів внутрішніх справ України з питань взаємодії

з різними верствами населення, представниками засобів масової

інформації.

3. Обов'язки та права начальника відділу

(відділення, сектору)

психологічного забезпечення

3.1. Обов'язки начальника відділу (відділення, сектору)

психологічного забезпечення: 3.1.1. Здійснює загальне керівництво персоналом відділу

(відділення, сектору) психологічного забезпечення, практичними

психологами міських, районних, лінійних органів та окремих

підрозділів, планує та забезпечує роботу щодо якісного та

ефективного виконання покладених на відділ (відділення, сектор)

психологічного забезпечення завдань та вимог керівництва МВС

України, ГУМВС, УМВС з питань організації психологічного

забезпечення оперативно-службової діяльності, несе за це

персональну відповідальність. 3.1.2. Розробляє та затверджує функціональні обов'язки

працівників відділу (відділення, сектору) психологічного

забезпечення та практичних психологів міських, районних, лінійних

органів і підрозділів. 3.1.3. При вивченні та перевірці оперативно-службової

діяльності в підпорядкованих органах і підрозділах окремим

розділом у підсумковому документі визначає стан роботи щодо

виконання вимог МВС України, ГУМВС, УМВС з питань поліпшення

соціально-психологічного клімату в колективах, підвищення

ефективності роботи з персоналом. 3.1.4. Організовує підготовку управлінських рішень,

спрямованих на оптимізацію і вдосконалення діяльності відділу

(відділення, сектору) психологічного забезпечення. 3.1.5. Перевіряє рівень фахових та професійних знань

кандидатів на заміщення посад відділу (відділення, сектору)

психологічного забезпечення, практичних психологів міських,

районних, лінійних органів та підрозділів, їх практичні навички та

вміння, за результатами яких приймає рішення про доцільність

призначення фахівців на відповідні посади. 3.1.6. Проводить розстановку і навчання працівників відділу

(відділення, сектору) психологічного забезпечення та практичних

психологів міських, районних, лінійних відділів і підрозділів,

відповідає за організацію індивідуальної роботи з підлеглими. 3.1.7. Уносить у встановленому порядку керівництву ГУМВС,

УМВС пропозиції щодо призначення психологів на посади відділу

(відділення, сектору) психологічного забезпечення, окремі посади

психологів у міських, районних, лінійних органів та підрозділах,

переміщення за цими посадами та звільнення з них, а також їх

атестування, присвоєння спеціальних звань, заохочення чи

накладення дисциплінарних стягнень. 3.1.8. Контролює дотримання працівниками відділу (відділення,

сектору) психологічного забезпечення та практичними психологами

міських, районних, лінійних органів і підрозділів службової

дисципліни і законності, етичних стандартів психологів, а також

якість надання психологічних послуг. Несе персональну

відповідальність за стан виконавської та службової дисципліни. 3.1.9. Бере участь в атестуванні керівного складу органів

та підрозділів внутрішніх справ та є членом атестаційної комісії. 3.1.10. Розглядає результати службової діяльності відділень,

груп, окремих працівників відділу (відділення, сектору)

психологічного забезпечення, практичних психологів міських,

районних, лінійних органів та підрозділів і затверджує відповідні

висновки. 3.1.11. Організовує взаємодію відділу (відділення, сектору)

психологічного забезпечення із Центром психіатричної допомоги та

професійного психофізіологічного відбору. 3.1.12. Розглядає кореспонденцію, скарги, заяви, листи,

а також забезпечує прийом працівників органів внутрішніх справ

України та громадян, які звертаються до ГУМВС, УМВС з питань,

що входять до компетенції відділу (відділення, сектору)

психологічного забезпечення, організовує їх своєчасне та

об'єктивне вирішення. 3.1.13. Забезпечує режим таємності, у тому числі

конфіденційності психологічної інформації. Контролює діловодство

відділу (відділення, сектору) психологічного забезпечення або

призначає відповідальну за цей напрямок особу з числа працівників

відділу (відділення, сектору) психологічного забезпечення. 3.1.14. Ініціює впровадження новітніх форм та методів

психологічного забезпечення. Керує роботою відділу (відділення,

сектору) психологічного забезпечення з питань вивчення,

узагальнення та поширення позитивного досвіду. Вивчає й узагальнює

практику і досвід роботи аналогічних структур інших ГУМВС, УМВС,

правоохоронних органів, збройних формувань тощо. 3.1.15. Організовує роботу з підготовки матеріалів

на засідання колегій, оперативні наради керівництва ГУМВС, УМВС. 3.1.16. Доповідає заступникові начальника ГУМВС, УМВС

по роботі з персоналом про стан психологічного забезпечення

оперативно-службової діяльності в підпорядкованих органах

та підрозділах, вносить пропозиції і рекомендації щодо поліпшення

та вдосконалення діяльності відділу (відділення, сектору)

психологічного забезпечення.

3.2. Начальник відділу (відділення, сектору) психологічного

забезпечення: 3.2.1. Підписувати та затверджувати документи відділу

(відділення, сектору) психологічного забезпечення. 3.2.2. Звертатися в установленому порядку до структурних

підрозділів ГУМВС, УМВС та отримувати від них необхідну

інформацію, допомогу та сприяння для реалізації заходів

психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності. 3.2.3. За дорученням керівництва ГУМВС, УМВС звертатися

в установленому порядку до органів державної влади, місцевого

самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових осіб

та громадян щодо отримання інформації, документів і матеріалів,

необхідних для виконання покладених на нього завдань, а також

представляти інтереси ГУМВС, УМВС в органах державної влади,

місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях

та громадських формуваннях з питань, що входять до компетенції

відділу (відділення, сектору) психологічного забезпечення. 3.2.4. За дорученням керівництва ГУМВС, УМВС укладати

в установленому порядку угоди: 3.2.4.1. Про науково-технічне та практичне співробітництво

з органами місцевого самоврядування, науково-дослідними

установами, вищими закладами освіти, організаціями, підприємствами

щодо придбання спеціальної техніки і витратних матеріалів,

проведення науково-дослідних розробок, виготовлення апаратури,

технічних засобів, програмного забезпечення, а також інших робіт

в обсязі та межах асигнувань, що виділяються з цією метою. 3.2.4.2. Про надання психологічних послуг іншим установам,

відомствам, фізичним та юридичним особам відповідно до чинного

законодавства. 3.2.5. Брати участь у роботі з'їздів, нарад, конференцій,

семінарів, "круглих столів" з питань, що належать до компетенції

відділу (відділення, сектору) психологічного забезпечення. 3.2.6. Уносити пропозиції щодо встановлення та зміни

працівникам відділу (відділення, сектору) психологічного

забезпечення посадових окладів, передбачених у мінімальних і

максимальних розмірах, та надбавок у межах фонду заробітної плати.

4. Функціональні обов'язки працівників відділу

(відділення сектору) психологічного

забезпечення У(В)КЗ ГУМВС, УМВС

4.1. Функціональні обов'язки працівників відділу (відділення,

сектору) психологічного забезпечення розробляються начальником

відділу (відділення, сектору) психологічного забезпечення та

затверджуються заступником начальника ГУМВС, УВМС по роботі з

персоналом з урахуванням наступних рекомендацій: 4.1.1. Заступник начальника відділу (відділення, сектору)

психологічного забезпечення здійснює загальне керівництво роботою

відділу (відділення, сектору) психологічного забезпечення згідно з

визначеними функціями та завданнями, забезпечує загальне

планування, координацію та контроль роботи відділу (відділення,

сектору) психологічного забезпечення, безпосередньо організовує й

очолює роботу за найважливішими відповідальними напрямками.

{ Підпункт 4.1.2 пункту 4.1 глави 4 виключено на підставі

Наказу Міністерства внутрішніх справ N 652 ( z1311-13 ) від

08.07.2013 }

4.1.2. Старші психологи вирішують службові завдання

за відповідними напрямками діяльності відповідно до функцій

відділень та груп відділу (відділення, сектору) психологічного

забезпечення або інших структур, створених відповідно до пункту

1.4 цього Положення. 4.1.3. Психологи здійснюють реалізацію конкретних службових

завдань згідно з функціями відділень та груп відділу (відділення,

сектору) психологічного забезпечення.

4.2. Перелік завдань, які здійснюються старшими психологами і

психологами за конкретною посадою відділень та груп відділу

(відділення, сектору) психологічного забезпечення, визначається

начальником відділу (відділення, сектору) психологічного

забезпечення з дотриманням рівномірного розподілу норм

навантаження на кожного психолога.

5. Основні завдання та функції практичного

психолога окремого підрозділу { Назва глави 5 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ

N 652 ( z1311-13 ) від 08.07.2013 }

5.1. Складає щомісячні плани психологічного супроводження

роботи з персоналом та оперативно-службової діяльності органу

(підрозділу), затверджує їх у керівництва та погоджує

з начальником відділу (відділення, сектору) психологічного

забезпечення У(В)КЗ ГУМВС, УМВС.

5.2. Щомісяця звітує про проведену роботу перед відділом

(відділенням, сектором) психологічного забезпечення У(В)КЗ ГУМВС,

УМВС за встановленою МВС України формою.

5.3. Здійснює професійно-психологічний відбір кандидатів

на службу, поглиблене психологічне вивчення працівників органів

внутрішніх справ України при формуванні резерву кадрів

на висунення, а також при переміщенні або призначенні на іншу

посаду чи атестуванні.

5.4. Складає і веде карту психологічного супроводження

працівника органів внутрішніх справ України (окремо на кожного).

5.5. Організовує та безпосередньо проводить заняття

з психологічної підготовки особового складу органу (підрозділу)

внутрішніх справ України.

5.6. Уживає заходів щодо вивчення та підтримання на належному

рівні соціально-психологічного клімату в колективі, надає

консультативну допомогу керівництву та безпосередньо бере участь

в організації психопрофілактичної роботи або в розв'язанні

конфліктів.

5.7. Надає індивідуальну психологічну допомогу працівникам

органів внутрішніх справ України під час або після виконання ними

оперативно-службових завдань.

5.8. Бере безпосередню участь у проведенні службових

розслідувань за фактами надзвичайних подій серед особового складу

органу (підрозділу), пов'язаних із загибеллю або пораненням

працівників органів внутрішніх справ України, випадками

самогубств, з'ясовує психологічні аспекти цих подій.

5.9. Здійснює заходи щодо виявлення ознак девіантної

поведінки, вивчає актуальні проблемні ситуації, проводить

психокорекційні заходи і, за необхідності, направляє працівників

органів внутрішніх справ України до Центру психіатричної допомоги

та професійного психофізіологічного відбору для здійснення

вторинної психопрофілактики.

5.10. Бере участь у підборі наставників та надання їм

рекомендацій щодо оптимальної адаптації молодих працівників

органів внутрішніх справ України до умов служби відповідно до їх

індивідуально-психологічних особливостей.

5.11. Здійснює психологічне супроводження процесу адаптації

молодих працівників органів внутрішніх справ України, а також

надання їм індивідуальної психокорекційної допомоги. Після

закінчення термінів наставництва проводить аналіз та узагальнює

результати адаптації молодих працівників органів внутрішніх справ

України до умов служби, готує відповідні пропозиції

та рекомендації керівництву органу, підрозділу щодо поліпшення

цієї роботи.

5.12. Сприяє підвищенню рівня психологічної культури

працівників органів внутрішніх справ України.

5.13. Виходячи із специфіки службової діяльності начальник

відділу (відділення сектору) психологічного забезпечення У(В)КЗ

ГУМВС, УМВС, може включати до функціональних обов'язків

практичного психолога інші питання, що не суперечать основним

завданням психологічного забезпечення.

Начальник Департаменту

роботи з персоналом МВС України

генерал-майор міліції М.Н.Курко

| >>
Законодавчий акт: Положення про відділи (відділення, сектори) психологічного. МВС України. 2004

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Положення про відділи (відділення, сектори) психологічного. 2004

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -