>>

Наказ МВС України N 615 від 26.06.2002 "Про внесення змін та доповнень до нормативно-правових". 2002

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 615 від 26.06.2002 Зареєстровано в Міністерстві

м.

Київ юстиції України

10 липня 2002 р.

за N 575/6863

Про внесення змін та доповнень до нормативно-правових актів, що регламентують діяльність дозвільної системи

МВС України

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

внутрішніх справ

N 5 ( z0158-11 ) від 11.01.2011 }

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону

України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"

від 13.12.2001 N 2886-III ( 2886-14 ), розпорядження Президента

України від 15.12.1999 N 335 ( 335/99-рп ) "Про визнання таким, що

втратило чинність, розпорядження Президента України від 30 березня

1995 р. N 61", постанови Кабінету Міністрів України від 01.09.2000

N 1381 ( 1381-2000-п ) "Про внесення змін і доповнень в Положення

про дозвільну систему", постанови Кабінету Міністрів України від

29.03.2002 N 402 ( 402-2002-п ) "Про затвердження Порядку і правил

проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності

громадян України, що мають у власності чи іншому законному

володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі

або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї

зброї", а також з метою приведення нормативно-правових актів МВС

України у відповідність до чинного законодавства Н А К А З У Ю:

1.

Внести зміни та доповнення до нормативно-правових актів,

що регламентують діяльність дозвільної системи МВС України, згідно

з Переліком (додається).

2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ МВС України від

27.05.96 N 348 ( z0296-96 ) "Про організацію виконання Закону

України від 25.04.96 N 148/96-ВР "Про внесення змін і доповнень до

Кодексу України про адміністративні правопорушення",

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.06.96 за

N 296/1321.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Державного секретаря генерал-лейтенанта міліції Варенка В.І.,

ГУАСМ (Савченко О.І.) і ДРЗ (Грицак В.М.) МВС України.

Міністр

генерал - полковник міліції Ю.О. Смирнов

Додаток

до наказу МВС України

26 червня 2002 р. N 615

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 липня 2002 р.

за N 575/6863

ПЕРЕЛІК

змін та доповнень до нормативно-правових актів, що

регламентують діяльність дозвільної системи МВС України

1. У тексті наказу МВС України від 31.05.93 N 314

( z0106-93 ) "Про затвердження Інструкції про порядок приймання,

зберігання, обліку, знищення чи реалізації вилученої, добровільно

зданої, знайденої зброї та боєприпасів до неї", зареєстрованого в

Міністерстві юстиції України 12.08.93 за N 106, та в тексті

Інструкції:

1.1.

Слова "Начальникам управлінь внутрішніх справ Республіки

Крим, областей, м. Севастополя, Головного управління внутрішніх

справ м. Києва та управлінь внутрішніх справ на транспорті"

замінити словами "Начальникам ГУМВС України в Автономній

Республіці Крим, м. Києві та Київській області, УМВС України в

областях та на транспорті".

1.2. Найменування "ГУВС, УВС, УВСТ, РВВС, МВВС" замінити

найменуваннями "ГУМВС, УМВС, УМВС України на транспорті,

міськ-, райоргани ГУМВС, УМВС".

1.3. Слова "управлінь, відділів Т і МТЗ" замінити словами

"господарських управлінь (відділів, відділень)".

1.4. Слова "Експертно-криміналістичних відділів (ЕКВ)"

замінити словами "Науково-дослідних експертно-криміналістичних

центрів (НДЕКЦ) при ГУМВС, УМВС".

1.5. Слова: "Управлінь, відділів ОГП" замінити словами:

"Управлінь, відділів адміністративної служби міліції (УАСМ,

ВАСМ)".

1.6. Пункти 3, 4, 9, 27, 28, 31 викласти в такій редакції: "3. Для організації приймання зброї, боєприпасів, спеціальних

засобів, які надходять на склади господарських управлінь

(відділів, відділень), визначення їх технічного стану, знищення

наказами начальників ГУМВС України в Автономній Республіці Крим,

м. Києві та Київській області, УМВС України в областях, м.

Севастополі та на транспорті створюються технічні комісії, до

складу яких входять працівники господарських управлінь (відділів,

відділень), науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів,

управлінь, відділів адміністративної служби міліції, інших

підрозділів. Головою такої комісії призначається заступник

начальника ГУМВС, УМВС, УМВС на транспорті, який відповідає за

роботу господарських підрозділів. 4.

Наказами начальників міськ-, рай-, лінорганів ГУМВС

України в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській

області, УМВС України в областях, м. Севастополі та на транспорті

відповідальність за зберігання вилученої, добровільно зданої та

знайденої зброї, бойових припасів, спеціальних засобів

покладається на працівників підрозділів дозвільної системи, а в

разі відсутності за штатним розкладом таких працівників ці

обов'язки покладаються на інших працівників міліції з числа

начальницького складу". "9. Після оформлення документів працівник, відповідальний за

зберігання вилученої, добровільно зданої та знайденої зброї,

бойових припасів, спеціальних засобів, разом із черговим

міськ-, рай-, ліноргану внутрішніх справ поміщають вилучену,

добровільно здану, знайдену зброю, бойові припаси, спеціальні

засоби в окрему металеву шафу, розміщену в кімнаті для зберігання

зброї, яка опечатується їх особистими печатками і здається

черговому із записом у книзі обліку приймання, передачі

озброєння". "27. Знищення зброї, боєприпасів до зброї, спеціальних

засобів здійснюється в присутності технічної комісії.

Забороняється залучати до виконання цих робіт матеріально

відповідальних осіб служби озброєння. 28. На зброю, бойові припаси, спеціальні засоби, що

категоруються технічною комісією, складається акт (додаток 12),

який підписується головою та членами комісії і затверджується

начальником ГУМВС, УМВС, УМВС на транспорті. Оформлені технічні акти на вилучені, добровільно здані,

знайдені зброю, бойові припаси, спеціальні засоби щокварталу

направляються до ДРЗ МВС України для подальшого розгляду. Знищення, реалізація чи передача зброї, боєприпасів та

спеціальних засобів здійснюється тільки з письмового дозволу ДРЗ

МВС України. Відомості про зброю, боєприпаси та спеціальні засоби, які

надійшли на склад озброєння, реалізовані через торговельні

організації, у тому числі відповідно до рішень судів,

направляються до ДРЗ МВС України за встановленою формою (додаток

13) щокварталу до десятого числа наступного за звітним кварталом

місяця"; "31. Перед деформацією зброя розукомплектовується, придатні

до табельних зразків зброї деталі оприбутковуються та ставляться

на облік, непридатні деформуються та знищуються разом зі зброєю.

Деталі до мисливської, спортивної зброї, газових пістолетів,

револьверів передаються (продаються) до майстерень з ремонту

зброї. Дерев'яні деталі, вироби з брезенту, шкіри, гуми здаються

до утилю або використовуються для господарських потреб".

1.7. Пункт 29 після слів "непридатні зброя і боєприпаси

знищуються" доповнити словом "щокварталу", далі - за текстом.

1.8. У пункті 29.2 слова "склади Міністерства оборони

України" замінити словами "Центральну базу матеріально-технічного

та військового забезпечення МВС України".

1.9. У пункті 29.3 слова "(продаються) в інші спортивні

установи та організації" замінити словами "на Центральну базу

матеріально-технічного та військового забезпечення МВС України".

1.10. У пункті 36 слова "керівниками МВС, ГУВС, УВС, УВСТ"

замінити словами: "її головою", а після слів "зброї з обліку."

доповнити словами: "Один примірник акта надсилається до ДРЗ МВС

України для контролю та змін в обліку".

1.11. У пункті 42 після слів "з обліку знищених боєприпасів"

доповнити словами "Один примірник акта надсилається до ДРЗ МВС

України для контролю та змін в обліку".

1.12. Доповнити Інструкцію про порядок приймання, зберігання,

обліку, знищення чи реалізації вилученої, добровільно зданої,

знайденої зброї та боєприпасів до неї ( z0106-93 ) додатком 12

такого змісту:

"Додаток 12

до п. 28 Інструкції про

порядок приймання,

зберігання, обліку, знищення

чи реалізації вилученої,

добровільно зданої,

знайденої зброї та

боєприпасів до неї

ЗАТВЕРДЖУЮ ____________________________

(посада) ____________________________

(звання, підпис, прізвище)

"______" _________ _____р.

АКТ

технічного стану зброї, боєприпасів, спеціальних засобів

Комісія у складі: ________________________________________________

(посада, звання, прізвище та ініціали) __________________________________________________________________

на підставі наказу від "____"______________ ____р. N ______

провела огляд поданих для переведення до нижчої категорії

(відправки в капітальний ремонт) зброї, боєприпасів та спеціальних

засобів. Унаслідок проведеного огляду і вивчення формулярів, паспортів

і карток комісія встановила:

------------------------------------------------------------------ | N |Наймену-|Серія, |Якої |Кіль-|Технічний |Висновок |Примітка| |з/п|вання |номер, |катего-|кість|стан, |комісії | | | |зброї, |рік і |рії | |компле- |про | | | |боєпри- |завод -|значи- | |ктність |фактичну | | | |пасів |вигото-|ться | |зразка |категорію| | | |спецза- |влювач |за | |зброї, |перевіре-| | | |собів |зброї, |облі- | |боєпри- |них | | | | |вироб- |ком | |пасів, |зброї, | | | | |ничі | | |спецза- |боєпри- | | | | |дані | | |собів, які|пасів, | | | | |боєпри-| | |виявлені |спецза- | | | | |пасів | | |комісією |собів | | | | |спецза-| | |при огляді| | | | | |собів | | | | | | |---+--------+-------+-------+-----+----------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ------------------------------------------------------------------

Пропозиції комісії: зброя, боєприпаси, спецзасоби належать до категорії,

зазначеної у графі 7.

зброя, боєприпаси, спецзасоби потребують ____________________

(поточного, капітального ремонту чи списання)

Голова комісії: _____________________________________________

(звання, підпис, прізвище) Члени комісії: _____________________________________________

(звання, підпис, прізвище) _____________________________________________

(звання, підпис, прізвище) ____________________________________________"

(звання, підпис, прізвище)

1.13. Доповнити Інструкцію про порядок приймання, зберігання,

обліку, знищення чи реалізації вилученої, добровільно зданої,

знайденої зброї та боєприпасів до неї ( z0106-93 ) додатком 13

такого змісту:

"Додаток 13

до п. 28 Інструкції про

порядок приймання,

зберігання, обліку, знищення

чи реалізації вилученої,

добровільно зданої,

знайденої зброї та

боєприпасів до неї

ВІДОМІСТЬ

прийнятої та реалізованої, вилученої, добровільно зданої,

знайденої зброї, боєприпасів, спеціальних засобів

-------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Назва, вид | Перебувало |Надійшло|Реалізовано, знищено |Залишок |Примітки| |з/п|зброї та | за станом |протягом| (передано) |на | | | |боєприпасів| на 01.04.__ р. |другого | |01.07.__р.| | | | | |кварталу| | | | | | |----------------------| |----------------------| | | | | |на |у довід-|усього| |через |у |шляхом | | | | | |складі|кових | | |торго- |раху- |знище- | | | | | | |колек- | | |вельні |нок |ння | | | | | | |ціях | | |органі-|табе- |(пере- | | | | | | |НДКЦ | | |зації |льної |плавки)| | | | | | | | | | |нале- | | | | | | | | | | | |жності| | | | |---+-----------+------+--------+------+--------+-------+------+-------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---+-----------+------+--------+------+--------+-------+------+-------+----------+--------| | 1 |Мисливські | | | | | | | | | | | |одностволь-| | | | | | | | | | | |ні рушниці |зразок| | |заповне-| | | | | | | | | | | | ння | | | | | | |---+-----------+------+--------+------+--------+-------+------+-------+----------+--------| | 2 |Мисливські | | | | | | | | | | | |двоствольні| | | | | | | | | | | |рушниці | 10 | 2 | 12 | 5 | 1 | - | 13 | 3 | | |---+-----------+------+--------+------+--------+-------+------+-------+----------+--------| |3 |Мисливські | | | | | | | | | | | |комбіновані| | | | | | | | | | | |рушниці | | | | | | | | | | |---+-----------+------+--------+------+--------+-------+------+-------+----------+--------| |4 |Гвинтівки, | | | | | | | | | | | |карабіни | | | | | | | | | | |---+-----------+------+--------+------+--------+-------+------+-------+----------+--------| |5 |Автомати, | | | | | | | | | | | |пістолети- | | | | | | | | | | | |кулемети, | | | | | | | | | | | |кулемети | - | - | - | 3 | - | 3 | - | |Пісто- | | | | | | | | | | | |лети ПМ | | | | | | | | | | | |вих.N | |---+-----------+------+--------+------+--------+-------+------+-------+----------+--------| |6 |Гвинтівки | | | | | | | | | | | |спортивні | | | | | | | | | | |---+-----------+------+--------+------+--------+-------+------+-------+----------+--------| |7 |Пістолети | | | | | | | | | | | |спортивні | | | | | | | | | | |---+-----------+------+--------+------+--------+-------+------+-------+----------+--------| |8 |Пістолети, | | | | | | | | | | | |револьвери,| | | | | | | | | | | |газові тощо| | | | | | | | | | |---+-----------+------+--------+------+--------+-------+------+-------+----------+--------| |9 |Пневматична| | | | | | | | | | | |зброя | | | | | | | | | | |---+-----------+------+--------+------+--------+-------+------+-------+----------+--------| |10 |Обрізи, | | | | | | | | | | | |стволи рі- | | | | | | | | | | | |зні | | | | | | | | | | |---+-----------+------+--------+------+--------+-------+------+-------+----------+--------| |11 |Холодна | | | | | | | | | | | |зброя | | | | | | | | | | |---+-----------+------+--------+------+--------+-------+------+-------+----------+--------| |12 |Саморобна | | | | | | | | | | | |вогнепальна| | | | | | | | | | | |зброя | | | | | | | | | | |---+-----------+------+--------+------+--------+-------+------+-------+----------+--------| |13 |Боєприпаси | | | | | | | | | | | |до нарізної| | | | | | | | | | | |зброї | | | | | | | | | | |---+-----------+------+--------+------+--------+-------+------+-------+----------+--------| |14 |Набої до | | | | | | | | | | | |мисливської| | | | | | | | | | | |гладкоство-| | | | | | | | | | | |льної зброї| | | | | | | | | | |---+-----------+------+--------+------+--------+-------+------+-------+----------+--------| |15 |Піротехніч-| | | | | | | | | | | |ні | | | | | | | | | | | |засоби | | | | | | | | | | |---+-----------+------+--------+------+--------+-------+------+-------+----------+--------| |16 |Гранати" | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------

2. У тексті наказу МВС України від 18.10.93 N 642

( z0163-93 ) "Про заходи щодо виконання постанови Кабінету

Міністрів України від 7 вересня 1993 р. N 706 "Про порядок

продажу, придбання, реєстрації, обліку, зберігання і застосування

спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами

сльозоточивої та дратівної дії"", зареєстрованого в Міністерстві

юстиції України 28.10.93 за N 163, слова "Міністру Республіки

Крим, начальникам Головного управління внутрішніх справ м. Києва,

управлінь внутрішніх справ областей і м. Севастополя, управлінь

внутрішніх справ на транспорті", замінити словами "начальникам

головних управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, м.

Києві та Київській області, управлінь МВС України в областях, м.

Севастополі та на транспорті (ГУМВС, УМВС, УМВСТ)".

2.1. У пункті 3.4 слова: "або їх заступниками по службі"

виключити.

3. У пункті 2 наказу МВС України від 24.07.96 N 523

( z0556-96 ) "Про затвердження Положення про порядок придбання,

видачі, обліку, зберігання та застосування вогнепальної зброї,

боєприпасів до неї, спеціальних засобів індивідуального захисту

працівниками судів і правоохоронних органів, а також особами, які

беруть участь у кримінальному судочинстві", зареєстрованого в

Міністерстві юстиції України 27.09.96 за N 556/1581, слова

"головних управлінь МВС України в Криму, м. Києві та Київській

області, управлінь МВС України в областях та м. Севастополі"

замінити словами "головних управлінь в Автономній Республіці Крим,

м. Києві та Київській області, управлінь МВС України в областях,

м. Севастополі".

3.1. У пункті 3 наказу слова "ГУМВС України в Криму" замінити

словами "ГУМВС України в Автономній Республіці Крим".

3.2. В абзаці 5 пункту 1.3 Положення ( z0556-96 ) слова "від

25 березня 1993 року N 164 "Про затвердження Інструкції про

порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку перевезення і

використання вогнепальної зброї, боєприпасів до неї і вибухових

матеріалів"" замінити словами "від 21.08.98 N 622 ( z0637-98 )

"Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання,

зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної,

пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва

для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за

своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та

зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових

матеріалів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України

07.10.98 за N 637/3077, із змінами та доповненнями)".

3.3. У пункті 2.1 Положення ( z0556-96 ) слова "ГУМВС України

в Криму" замінити словами "ГУМВС України в Автономній Республіці

Крим".

4. У пункті 2 наказу МВС України від 24.07.96 N 524

( z0543-96 ) "Про затвердження Положення про порядок видачі

народним депутатам України та окремим посадовим особам апарату

Верховної Ради України у тимчасове користування вогнепальної

зброї, її обліку і зберігання", зареєстрованого в Міністерстві

юстиції України 19.09.96 за N 543/1568, слова "головних управлінь

МВС України в Криму, м. Києві та Київській області, управлінь МВС

України в областях та м. Севастополі" замінити словами "головних

управлінь в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській

області, управлінь МВС України в областях, м. Севастополі".

4.1. У пункті 3 слова "ГУМВС України в Криму" замінити

словами "ГУМВС України в Автономній Республіці Крим".

4.2. У пунктах 1.2 та 5.1 Положення ( z0543-96 ) слова "ГУМВС

України в Криму" замінити словами "ГУМВС України в Автономній

Республіці Крим".

5. У тексті наказу МВС України від 21.08.98 N 622

( z0637-98 ) "Про затвердження Інструкції про порядок

виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та

використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї,

пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів,

споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями

метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а

також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів",

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.10.98 за

N 637/3077, із змінами та доповненнями, внесеними наказом МВС

України від 13.04.99 N 290 ( z0297-99 ), зареєстрованим у

Міністерстві юстиції України 11.05.99 за N 297/3590, та в тексті

Інструкції найменування "ГУМВС України в Криму, ГУДСБЕЗ, ГУВ та

МТЗ, УДАІ, ЕКУ, Управління дізнання, Головному управлінні

військового та матеріально-технічного забезпечення" замінити

найменуваннями "ГУМВС України в Автономній Республіці Крим,

ДДСБЕЗ, ДРЗ, ГУДАІ, ДНДЕКЦ, Відділ дізнання, Департаменті

ресурсного забезпечення", а слова "Управління внутрішніх справ на

транспорті, УВСТ, Відділ спецміліції МВС України" у різних

відмінках виключити".

До Інструкції ( z0637-98 ) внести такі зміни та доповнення: 5.1. Пункт 1.5 після слів "місцевого самоврядування"

доповнити словами "не менше трьох раз на тиждень, у робочі,

післяробочі години та в один із вихідних днів", далі - за текстом.

5.2. Назву розділу 2 після слів "вибухових матеріалів"

доповнити словами "відкриття і функціонування об'єктів дозвільної

системи".

5.3. Розділ 2 доповнити пунктом 2.11 такого змісту: "2.11. Громадяни України до або під час реєстрації,

перереєстрації зброї, отримання дозволу на право зберігання,

носіння відомчої зброї під час виконання службових обов'язків,

закріплення за ними зброї повинні в установленому порядку укласти

договір страхування відповідальності власників чи користувачів

зброї (далі - договір страхування). У разі відсутності договору страхування реєстрація,

перереєстрація, видача дозволу на право зберігання, носіння

відомчої зброї під час виконання службових обов'язків, закріплення

зброї не проводиться. При укладанні ГУМВС, УМВС, УМВС на транспорті договорів,

угод, інших нормативно-правових актів щодо будь-якої взаємодії зі

страховиками, які мають ліцензії на проведення обов'язкового

страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають

у власності чи іншому законному володінні зброю (у тому числі

нагородну), за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її

майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї

(далі - страхування відповідальності власників чи користувачів

зброї), вони попередньо погоджуються з ГУАСМ МВС України".

5.4. Пункт 2.1 після слів "піротехнічних майстерень"

доповнити словами "пунктів вивчення матеріальної частини зброї,

правил поводження з нею та її застосування", далі - за текстом.

5.5. У пункті 2.2 слова "є документами суворої звітності"

замінити словами "мають зберігатися в підрозділах дозвільної

системи, в місцях, що виключають доступ сторонніх осіб до них".

5.6. Абзац 4 пункту 2.3.1 після слів "вибухових

матеріалів" доповнити словами "пунктів вивчення матеріальної

частини зброї, правил поводження з нею та її застосування".

5.7. У пункті 2.4 слова "та органи внутрішніх справ,

підпорядковані відділу" замінити словами "відділи (відділення)", а

після слів "і боєприпасів до неї" додати слова "а також вибухових

матеріалів, які зберігаються та використовуються на цих об'єктах".

5.8. У пункті 2.5 слова "та їх заступниками" виключити.

5.9. Пункт 2.6 після слів "начальником Головного управління

адміністративної служби міліції" доповнити словами "або його

першим заступником", далі - за текстом.

5.10. Пункт 2.8 викласти в новій редакції: "2.8. Видача дозволів громадянам на придбання, зберігання,

носіння і використання зброї здійснюється після проведеного з ними

вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею, її

застосування та прийняття відповідних заліків. Вивчення

проводиться фахівцями відповідних підприємств, установ,

організацій, що згідно зі статутом мають на це право, за

затвердженою МВС України програмою. Справи про видачу, продовження, припинення дії та анулювання

дозволів на право відкриття та функціонування пунктів вивчення

матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її

застосування провадять: ГУАСМ МВС України, ГУМВС України в

Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській області, УМВС

України в областях та м. Севастополі. Матеріали про видачу дозволів на право відкриття та

функціонування пунктів вивчення матеріальної частини зброї, правил

поводження з нею та її застосування розглядає ГУАСМ МВС України. Пункти створюються на підставі укладених між підприємством,

установою, організацією та УАСМ, ВАСМ ГУМВС, УМВС договорів. До

складу комісій з приймання заліків входять працівники дозвільної

системи. За умови успішного складання заліку громадянам видається

довідка про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних

засобів, правил поводження з ними та їх застосування (додаток 40). Підставою для видачі дозволу на право відкриття та

функціонування пункту вивчення матеріальної частини зброї, правил

поводження з нею та її застосування є клопотання керівника

підприємства, установи, організації, що подається за

територіальною належністю до ГУМВС України в Автономній Республіці

Крим, м. Києві та Київській області, УМВС України в областях і м.

Севастополі, в якому зазначаються найменування підприємства,

установи, організації, код за ЄДРПОУ, місце і дата реєстрації,

місцезнаходження, прізвище, ініціали керівника, службовий телефон,

а також мета звернення. До звернення додаються: - дані про наявність умов проведення навчання; - дані про осіб, які відповідають за відкриття та

функціонування пункту вивчення матеріальної частини зброї, правил

поводження з нею та її застосування, мають доступ до зброї, яка

використовується в пункті, викладають та охороняють його (особові

листки з обліку кадрів), та медичні довідки, що такі особи за

станом здоров'я можуть виконувати вказані роботи, службовий

телефон, номер та дата наказу про їх призначення; - дані про місце проведення практичних стрільб, наявність для

цього підстав; - дані про наявність зброї та підстави її зберігання, при

умові зберігання та використання зброї на цьому об'єкті; - квитанція або платіжне доручення банку про сплату послуг за

видачу дозволу. ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві та

Київській області, УМВС України в областях і м. Севастополі, до

якого надійшло звернення на отримання дозволу, приймає його до

провадження і перевіряє відповідність наданих матеріалів

установленим вимогам. Документи або матеріали за наслідками такої перевірки,

договір між підприємством, установою, організацією і УАСМ, ВАСМ

ГУМВС, УМВС та висновок про можливість видачі дозволу на право

відкриття та функціонування пункту вивчення матеріальної частини

зброї, правил поводження з нею та її застосування, затверджений

керівництвом УАСМ, ВАСМ ГУМВС, УМВС, надсилаються до ГУАСМ МВС

України для подальшого провадження. ГУАСМ МВС України перевіряє відповідність таких документів

установленим вимогам, після чого готує висновок про видачу дозволу

або відмову в його видачі. Висновок затверджується начальником

ГУАСМ МВС України або його заступниками. У разі відмови у видачі

дозволу в листі на адресу ГУМВС, УМВС зазначається підстава для

такої відмови".

5.11. Пункт 2.9 після цифр "49", доповнити словами "а також

постановою Кабінету Міністрів від 04.08.2000 N 1228"

( 1288-2000-п ).

5.12. Пункт 7.2 після слів "а також холодною..." доповнити

словами: "нагородною зброєю", далі - за текстом.

5.13. Пункт 7.3 доповнити абзацом сьомим такого змісту: "копію договору страхування".

5.14. У пункті 8.12 слова "і не можуть використовуватися"

замінити словами "і технічно не придатні", далі - за текстом.

5.15. В абзаці 4 пункту 9.17 слова "сертифікат про

проходження профілактичного наркологічного огляду на відсутність

наркологічних протипоказань до виконання вказаних функціональних

обов'язків" замінити словами "копія договору страхування", далі -

за текстом.

5.16. Другий абзац пункту 10.2 виключити.

5.17. У четвертому абзаці пункту 11.4 слова "а також

сертифікати про проходження профілактичного наркологічного огляду

на відсутність наркологічних протипоказань до виконання вказаних

функціональних обов'язків" замінити словами: "копії договорів

страхування", далі - за текстом. 5.18. Другий абзац пункту 11.7 та другий абзац пункту 12.1

виключити.

5.19. У пункті 11.17 слова "сертифікати про проходження

профілактичного наркологічного огляду щодо відсутності

наркологічних протипоказань до виконання вказаних функціональних

обов'язків" замінити словами "копії договорів страхування таких

осіб;".

5.20. У пункті 12.2 слова "сертифікат про проходження

обов'язкового профілактичного наркологічного огляду" замінити

словами "копію договору страхування".

5.21. У пункті 12.3 слова "військовослужбовці Міністерства

оборони, Національної гвардії, Державного комітету України у

справах охорони державного кордону, Служби безпеки, Управління

державної охорони" замінити словами "військовослужбовці Збройних

Сил України, інших військових формувань", далі - за текстом.

5.22. У п'ятому абзаці пункту 12.5 слово "(перереєстрацію)"

виключити. 5.23. Пункт 12.5 доповнити абзацом шостим такого змісту: "копію договору страхування, якщо такий не надавався при

отриманні дозволу на придбання зброї". Відповідно абзаци 6 - 11 вважати абзацами 6 - 12.

5.24. Пункт 12.5 доповнити тринадцятим абзацом такого змісту:

"При перереєстрації зброї (продовженні терміну дії дозволу на її

зберігання і носіння) власниками в органи внутрішніх справ

подається: - письмове клопотання про продовження терміну дії дозволу; - медична довідка про відсутність протипоказань, які

перешкоджають володінню зброєю; - копію договору страхування; - платіжне доручення (квитанція) установи банку про оплату

послуг за перереєстрацію зброї".

5.25. Пункт 12.7 доповнити сьомим абзацом такого змісту:

"особи, нагороджені зброєю главами іноземних держав, главами

урядів, іншими офіційними особами, які мають на це право, подають

завірену копію офіційного перекладу документа про нагородження

зброєю".

5.26. У пункті 12.8 слова "Міністерства оборони України,

Національної гвардії України, Державного комітету у справах

охорони державного кордону України, Служби безпеки України,

Управління державної охорони", замінити словами "Збройних Сил

України, інших військових формувань", далі - за текстом.

5.27. Перший абзац пункту 12.12 викласти в такій редакції:

"Зброя, боєприпаси до неї, що належать громадянам, мають

зберігатися за місцем їх постійного проживання або в місцях

тимчасового перебування власників (у дачних будинках тощо) у

період проживання, в металевих ящиках, сейфах, спеціально

виготовлених для зберігання зброї. При цьому зброя має бути в

розрядженому стані".

5.28. Пункт 12.13 викласти в такій редакції: "Під час

перенесення або перевезення вогнепальна зброя має бути у

розрядженому стані (для напівавтоматичної зброї відсутність

патрона в патроннику). У всіх випадках під час перенесення або

перевезення зброї, боєприпасів до неї власник зобов'язаний мати

при собі дозвіл органу внутрішніх справ на право зберігання та

носіння зброї".

5.29. Пункт 12.14 доповнити другим абзацом такого змісту:

"Ввезення на територію України громадянами України зброї, якою

вони нагороджені главами іноземних держав, главами урядів

іноземних держав, іншими офіційними особами, які мають на це

право, здійснюється за дозволами МВС України".

5.30. Пункт 12.17 викласти в редакції: "12.17. У разі смерті власника, нагородна, нарізна

вогнепальна та інша зброя армійських зразків, мисливська нарізна

або гладкоствольна вогнепальна зброя, пневматична та холодна зброя

протягом п'ятиденного терміну здається в органи внутрішніх справ

на тимчасове зберігання до вирішення питання щодо спадкування

майна (але на строк не більше шести місяців). Якщо хтось із

спадкоємців бажає таку зброю (крім нагородної) залишити у

власності, вона може бути зареєстрована на його ім'я у

встановленому порядку. Якщо серед спадкоємців немає осіб, які

можуть мати або мають право на зберігання зброї, вона ними повинна

бути в місячний строк продана або подарована особі, що має дозвіл

органів внутрішніх справ на придбання зброї. Якщо хтось із спадкоємців бажає стати власником нагородної

зброї, остання, у разі можливості її законного перебування у

власності громадян, може бути оформлена відповідно до вимог абзацу

першого цього пункту. Нагородна короткоствольна вогнепальна нарізна зброя

(пістолети, револьвери) може бути залишена у власності спадкоємців

після приведення її у стан, не придатний для стрільби в майстернях

з ремонту зброї (довідка про переробку повинна знаходитися в

особовій справі власника). Така зброя вважається колекційною і в

дозволі на її зберігання ставиться штамп "колекція". Для одержання

дозволу на її зберігання в орган внутрішніх справ подаються

документи: письмове клопотання; заповнена картка-заява; документ, що свідчить про спадщину; дозвіл на право зберігання нагородної зброї померлого; три фотокартки розміром 3х4 см; копію договору страхування; платіжне доручення (квитанція) банку про оплату послуг за

видачу дозволу".

5.31. Перелік додатків до Інструкції про порядок

виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та

використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї,

пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів,

споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями

метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а

також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів ( z0637-98 )

доповнити додатком 40 такого змісту:

"Додаток 40

до Інструкції про порядок

виготовлення, придбання,

зберігання, обліку,

перевезення та використання

вогнепальної, пневматичної

і холодної зброї, пристроїв

вітчизняного виробництва для

відстрілу патронів,

споряджених гумовими чи

аналогічними за своїми

властивостями метальними

снарядами несмертельної дії,

та зазначених патронів, а

також боєприпасів до зброї

та вибухових матеріалів

Корінець довідки N ________ Д О В І Д К А N ___________

Видана громадянину (громадянці):

Видана гр. _______________ Прізвище, ім'я, по батькові _____ __________________________ _________________________________ __________________________ _________________________________ __________________________ Місце і дата народження ________ __________________________ _________________________________ __________________________ _________________________________

Проживає_________________ Місце проживання: __________________________ _________________________________ __________________________ _________________________________ __________________________ _________________________________ __________________________ _________________________________ __________________________ про те, що він (вона) пройшов

(пройшла) курс вивчення

матеріальної частини зброї,

спеціальних засобів, правил

поводження з ними та

застосування, а також виконав

(виконала) практичні стрільби і

склав (склала) залік у _______________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________

Голова комісії (прізвище,

ініціали, підпис): _________________________________

Члени комісії (прізвище,

ініціали, підпис):

1. ______________________________

2. ______________________________

3. ______________________________

Дата видачі " "_______ Дата видачі довідки: " " _____ р.

М.П. - проставляються печатки підприємства,

установи, організації, господарського

об'єднання, на базі якого проведено

вивчення та "Дозвільна система".

5.32. Додаток до наказу МВС України від 21 серпня 1998 р.

N 622 ( z0637-98 ) викласти в такій редакції:

Додаток

до наказу МВС України від

21 серпня 1998 р. N 622

( z0637-98 )

(в редакції наказу МВС

України від 26.06.02 N 615)

ЗВІТ

по лінії дозвільної системи

1. Усього об'єктів дозвільної системи зі зброєю і

боєприпасами - ________

1.1 У них зброї - ________ у тому числі: 1.1.1. Нарізної - ________ 1.1.1.1. Автоматів - ________ 1.1.1.2. Карабінів, гвинтівок - ________ 1.1.1.3. Пістолетів, револьверів - ________ 1.1.2. Гладкоствольної - ________ 1.1.3. Вихолощеної / учбової - ________

2.Власників мисливської вогнепальної зброї, всього - ________

2.1. У них зброї, всього - ________ у тому числі: 2.1.1. Гладкоствольної - ________ 2.1.2. Нарізної - ________ 2.1.3. Комбінованої - ________

3. Власників холодної зброї - ________

3.1.У них зброї, всього - ________

4. Власників пневматичної зброї - ________ 4.1. У них зброї, всього - ________

5. Власників пістолетів, револьверів для відстрілу патронів,

споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями

метальними снарядами несмертельної дії, - ________ 5.1 У них пістолетів, револьверів - ________

6. Усього об'єктів дозвільної системи з вибуховими

матеріалами - _________ у тому числі:

6.1. Кількість складів вибухових матеріалів - ________

6.2. Кількість місць проведення вибухових робіт - ________

7. Пунктів навчання - ________

8. Штемпельно-граверних майстерень - ________

9. Інших об'єктів дозвільної системи - ________

10. Вилучено з незаконного обігу зброї, всього - ________ у тому числі: 10.1. Автоматів - ________ 10.2. Карабінів, гвинтівок - ________ 10.3. Пістолетів, револьверів - ________ 10.4. Гладкоствольних рушниць, обрізів - ________ 10.5. Саморобної - ________

11. Вилучено з незаконного обігу боєприпасів (шт.) - ________

12. Вилучено з незаконного обігу вибухової речовини (кг) - ________

12.1. Вилучено з незаконного обігу засобів ініціювання

(шт./м) - ________

13. Добровільно здано вогнепальної зброї, всього - ________ у тому числі: 13.1. Зброї, що незаконно зберігалась , всього - ________ 13.1.1. Автоматів, кулеметів - ________ 13.1.2. Карабінів, гвинтівок - ________ 13.1.3. Гладкоствольних рушниць, обрізів - ________ 13.1.4. Пістолетів, револьверів - ________ 13.1.5. Саморобної - ________ 13.2. Зареєстрованої зброї - ________

14. Добровільно здано вибухової речовини (кг) ________

14.1. Добровільно здано засобів ініціювання (шт./м)- ________

15. Добровільно здано боєприпасів (шт.) - ________

16. Видано дозволів, усього - ________ у тому числі: 16.1. На придбання / зберігання зброї (всіх видів) - ________ У тому числі: 16.1.1. Нарізної - ________ 16.1.2. Гладкоствольної- ________ 16.1.3. Холодної - ________ 16.1.4. Пневматичної - ________ 16.1.5. Пістолетів, револьверів для відстрілу патронів,

споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями

метальними снарядами несмертельної дії, - ________ 16.2. На придбання / зберігання ВМ - ________ 16.3. На виготовлення печаток і штампів - ________ 16.4. Інших видів дозволів - ________ 16.5. Перереєстровано одиниць зброї - ________

17. Притягнуто до адміністративної відповідальності громадян

за статтями 174, 190-195-4 Кодексу України про адміністративні

порушення, всього - ________ у тому числі : 17.1. Стаття 174 - ________ 17.2. Стаття 190 - ________ 17.3. Стаття 191 - ________ 17.4. Стаття 192 - ________ 17.5. Стаття 193 - ________ 17.6. Стаття 194 - ________ 17.7. Стаття 195 - ________ 17.8. Стаття 195-1 - ________ 17.9. Стаття 195-2 - ________ 17.10. Стаття 195-3 - ________ 17.11. Стаття 195-4 - ________

18. Прийнято рішень про накладення штрафів - ________ 18.1. Накладено штрафів на суму - ________ 18.2. Стягнуто штрафів на суму - ________

19. Надійшло скарг громадян про необгрунтоване притягнення до

адміністративної відповідальності - ________ 19.1. З них підтвердилося - ________ 19.2. За ними відмінено постанов - ________

20. Вилучалось у громадян - власників мисливської

вогнепальної зброї за порушення законодавства - ________ 20.1. Повернуто власникам - ________ 20.2. Конфісковано - ________ 20.3. Оплатно вилучено - ________

21. Установлено власників зброї, які зловживають спиртними

напоями, вживають наркотичні речовини з немедичною метою,

порушують громадський порядок тощо - ________

21.1. У них анульовано дозволів на зберігання, носіння

зброї - ________ 22. Скоєно злочинів із застосуванням зареєстрованої зброї - ________

23. При цьому постраждало людей - ________ з них: 23.1. Вбито- ________ 23.2. Поранено - ________

24. Кількість крадіжок, втрат зброї з об'єктів дозвільної

системи - ________ 24.1. Викрадено, втрачено одиниць зброї - ________

25. Кількість крадіжок, втрат зброї у громадян - ________ 25.1. У них викрадено, втрачено одиниць зброї, спецзасобів,

всього - ________ у тому числі: 25.1.1. Нарізної - ________ 25.1.2. Гладкоствольної - ________

25.1.3. Газових пістолетів, револьверів - ________ 25.1.4. Пістолетів, револьверів для відстрілу патронів,

споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями

метальними снарядами несмертельної дії, - ________

26. Кількість громадян, прийнятих з питань дозвільної

системи, - ________

27. Кількість громадян, яким надано згоду на укладення

трудових договорів на виконання робіт з виготовлення, зберігання,

обліку, охорони, перевезення та використання предметів і

матеріалів, на які поширюється дозвільна система, - ________

28. Надійшло скарг на неправомірні дії працівників дозвільної

системи - ________ 28.1. З них підтвердилося - ________

29. Притягнуто працівників дозвільної системи до

відповідальності - ________

30. Отримано коштів за послуги дозвільної системи - ________ Усього 97 позицій.

Начальник УАСМ (ВАСМ) ГУМВС, УМВС України в _____________________ N _________________

Примітка. Звіт за зазначеною формою подається щомісяця до 5-го

числа місяця, наступного за звітним періодом.

{ Пункт 6 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою

чинності Наказу Міністерства внутрішніх справ N 17 ( z0264-99 )

від 11.01.99, до якого вносились зміни } 6. Унести до Інструкції

про порядок видачі міністерствам та іншим центральним органам

виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям,

господарським об'єднанням та громадянам дозволів на право

відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень,

виготовлення печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на

оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів (далі -

Інструкція), затвердженої наказом МВС України від 11.01.99 N 17

( z0264-99, z0265-99 ), із змінами та доповненнями, унесеними

наказом МВС України від 23.04.01 N 306 ( z0419-01 ) і

зареєстрованими у Міністерстві юстиції України відповідно 28.04.99

за N 265/3558, 28.04.99 за N 264/3557 та 16.05.01 за N 419/5610,

такі зміни та доповнення:

6.1. Підпункт 8 пункту 3.1.4 Інструкції ( z0264-99 ) викласти

в такій редакції: "8) профспілковими організаціями: а) копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру

підприємств та організацій України; б) копію статуту (витяг з нього) із зазначенням права спілок,

організаційних ланок користуватися печатками і штампами; в) зразки (ескізи) печаток і штампів у двох примірниках,

затверджені керівником;".

6.2. Пункт 3.1.9 Інструкції ( z0264-99 ) викласти в такій

редакції: "3.1.9. Органи внутрішніх справ на зворотному боці оригіналу

свідоцтва про державну реєстрацію, іншого документа, який свідчить

про легалізацію, а для професійних спілок та організацій

професійних спілок - довідки про включення до Єдиного державного

реєстру, який подається до органів внутрішніх справ при отриманні

дозволу, ставлять штамп про видачу дозволу на право виготовлення

певної кількості печаток і штампів (додаток 6), який засвідчується

підписом працівника дозвільної системи і скріплюється печаткою з

відбитком "Дозвільна система", після цього документ повертається

його власнику".

Начальник Головного управління адміністративної

служби міліції МВС України

генерал - майор міліції О.І. Савченко

| >>
Законодавчий акт: Наказ МВС України N 615 від 26.06.2002 "Про внесення змін та доповнень до нормативно-правових". МВС України. 2002

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Наказ МВС України N 615 від 26.06.2002 "Про внесення змін та доповнень до нормативно-правових". 2002

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -