Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

Наказ МВС України від 10.09.2014  № 929 "Про затвердження Порядку проведення атестування осіб рядового і начальницького складу в органах і підрозділах цивільного захисту". 2014

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.09.2014  № 929

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

1 жовтня 2014 р.

за № 1192/25969

Про затвердження Порядку проведення атестування осіб рядового і начальницького складу в органах і підрозділах цивільного захисту

Відповідно до пункту 128 Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року № 593, НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Порядок проведення атестування осіб рядового і начальницького складу в органах і підрозділах цивільного захисту, що додається.

2.

Визнати таким, що втратив чинність, наказ МНС України від 09 червня 2008 року № 441 «Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 липня 2008 року за № 592/15283.

3. Департаменту юридичного забезпечення МВС України (Горбась Д.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

С. Бочковський


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

10.09.2014  № 929

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

1 жовтня 2014 р.

за № 1192/25969

ПОРЯДОК

проведення атестування осіб рядового і начальницького складу в органах і підрозділах цивільного захисту

І.

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм проведення атестування осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, утворення, роботи та компетенції атестаційних комісій в органах і підрозділах цивільного захисту.

2. Атестування осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту (далі - особи рядового і начальницького складу) проводиться з метою визначення рівня їх професійної підготовки, ділових та моральних якостей, відповідності займаним посадам та можливості використання на службі відповідно до Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року № 593 (далі - Положення).

3. Головним завданням атестування є оцінка ділових, професійних та особистих якостей осіб рядового і начальницького складу, їх освітньо-кваліфікаційного рівня, фізичної підготовки, визначення відповідності займаним посадам, стимулювання їх творчої активності та відповідальності, зміцнення дисципліни, визначення перспектив їх службової кар’єри.

4. Керівники усіх рівнів зобов’язані забезпечити атестування на високому організаційному та правовому рівні з додержанням принциповості, гласності та об’єктивності в оцінці службової діяльності осіб, які атестуються.

5. Атестування осіб рядового і начальницького складу проводиться:

1) за кожною із займаних посад - не раніше ніж через 5 років з дня останнього атестування;

2) у разі закінчення строку контракту про проходження служби цивільного захисту - не пізніше ніж за два тижні до закінчення строку дії чинного контракту - незалежно від строку попереднього атестування;

3) у разі розірвання контракту достроково однією із сторін при звільненні із служби цивільного захисту у зв’язку із скороченням штатів та у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту особою рядового і начальницького складу - незалежно від строку попереднього атестування;

4) перед закінченням курсантами, слухачами (денної форми навчання) навчання у навчальних закладах цивільного захисту.

У рік закінчення навчального закладу за новим місцем служби вони атестуванню не підлягають;

5) при призначенні на вищу посаду. У разі якщо призначення на вищу посаду здійснюється раніше одного року з дня останнього атестування, атестаційною комісією розглядається службова характеристика особи, яка призначається, з урахуванням висновків останньої атестації. Форма службової характеристики визначена у додатку 1 до цього Порядку;

6) при переміщенні на нижчу посаду. У разі якщо призначення на нижчу посаду здійснюється раніше одного року з дня останнього атестування, атестаційною комісією розглядається службова характеристика особи, яка призначається, з урахуванням висновків останньої атестації;

7) у разі якщо під час останнього атестування особи рядового чи начальницького складу поряд з визначенням відповідності займаній посаді отримано рекомендацію про подальше службове використання за умови усунення недоліків, зазначених у тексті атестації, у визначені терміни, але не більше ніж 6 місяців.

6. Не підлягають атестуванню особи рядового і начальницького складу, які перебувають:

1) на займаній посаді менше одного року;

2) у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною

до досягнення нею трирічного віку.

Атестування зазначених осіб проводиться не раніше ніж через рік після початку виконання ними службових обов’язків.

7. Строки проведення атестації рядового і начальницького складу визначаються Головою ДСНС України (далі - Голова).

8. Позапланове атестування осіб рядового і начальницького складу або їх окремих категорій проводиться за рішенням Голови на виконання рішень вищестоящих органів та з метою організації виконання покладених на ДСНС України завдань. Позаплановому атестуванню не підлягають особи рядового і начальницького складу, після попереднього атестування яких минуло менше одного року.

ІІ. Атестаційні комісії

1. Для проведення атестування осіб рядового і начальницького складу утворюються атестаційні комісії.

Атестаційна комісія є колегіальним органом, який здійснює всебічну оцінку ділових, морально-етичних, професійних та індивідуально-психологічних якостей осіб рядового і начальницького складу, дає відповідні рекомендації, складає висновки щодо їх подальшого службового використання, а також у разі необхідності розглядає інші питання, пов’язані зі службовою діяльністю.

2. Утворення атестаційних комісій в органах і підрозділах цивільного захисту, їх компетенція та повноваження визначаються цим Порядком.

3. В апараті ДСНС України утворюється Вища атестаційна комісія (далі - ВАК). Персональний склад ВАК затверджується наказом Голови.

Робота ВАК визначається цим Порядком.

4. ВАК проводить атестування:

1) осіб начальницького складу апарату ДСНС України;

2) керівників органів і підрозділів цивільного захисту та їх заступників;

3) інших осіб начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту у разі необхідності.

5. ВАК також розглядає суперечливі питання щодо атестування осіб рядового і начальницького складу, що не можуть бути вирішені атестаційними комісіями органів і підрозділів цивільного захисту.

6. Схема атестування осіб начальницького складу за посадами, що проводиться ВАК, визначена у додатку 2 до цього Порядку.

7. До складу ВАК входять:

1) голова ВАК - перший заступник (заступник) Голови;

2) члени ВАК - керівники самостійних структурних підрозділів апарату ДСНС України;

3) секретар ВАК.

8. Атестаційні комісії утворюються в органах і підрозділах цивільного захисту наказами відповідних керівників.

Схема атестування осіб рядового і начальницького складу за посадами, що проводиться атестаційною комісією органу чи підрозділу цивільного захисту, затверджується керівником органу чи підрозділу цивільного захисту.

Робота атестаційної комісії органу чи підрозділу цивільного захисту визначається цим Порядком та положенням про неї, що затверджується керівником органу чи підрозділу цивільного захисту.

Перелік питань, що розглядаються на засіданні атестаційної комісії органу чи підрозділу цивільного захисту, затверджується керівником органу чи підрозділу цивільного захисту.

9. До складу атестаційної комісії органу чи підрозділу цивільного захисту входять:

1) голова атестаційної комісії - перший заступник (заступник) керівника органу чи підрозділу цивільного захисту (далі - голова комісії);

2) члени атестаційної комісії - керівники структурних підрозділів органу чи підрозділу цивільного захисту (далі - члени комісії);

3) секретар атестаційної комісії (далі - секретар комісії).

10. У складі атестаційної комісії може бути передбачено один або два заступники голови комісії.

11. Персональний склад атестаційної комісії щороку визначається наказом керівника відповідного органу чи підрозділу цивільного захисту.

12. Атестаційні комісії можуть запрошувати на свої засідання для надання довідок і пояснень начальників, які складали атестаційні листи на осіб рядового і начальницького складу.

У разі неприбуття особи, яка атестується, на засідання атестаційної комісії без поважних причин про це складається акт.

ІІІ. Права та обов’язки начальників при атестуванні осіб рядового і начальницького складу

1. Атестаційні листи на підлеглих складають безпосередні начальники.

2. Начальники, які складають атестаційні листи, зобов’язані:

1) ознайомитися з вимогами цього Порядку;

2) проаналізувати проходження служби, професійну та спеціальну підготовку за попередній період, а також конкретні показники роботи особи, яка атестується, стан справ у підрозділі, яким вона керує, або на ділянці роботи, за яку вона відповідає. Обмінятися думками зі своїми заступниками, іншими посадовими особами та керівником кадрової служби про службові й особисті якості особи за період, що передує атестуванню;

3) провести бесіду з особою, яка атестується, з питань проходження нею служби, підвищення рівня професійних та спеціальних знань, надати необхідні поради та рекомендації стосовно поліпшення особистої підготовки і стану справ на дорученій ділянці роботи;

4) на підставі всебічного вивчення особистих, професійних та ділових якостей особи, яка атестується, заповнити атестаційний лист за формою, визначеною у додатку 3 до цього Порядку;

5) ознайомити особу, яка атестується, зі змістом атестаційного листа.

3. В атестаційному листі зазначаються такі відомості про особу, яка атестується:

1) теоретична та практична підготовленість, компетентність, здатність якісно та ефективно реалізовувати на службі свої потенційні можливості;

2) виконання особою службових обов’язків;

3) дисциплінованість, принциповість у вирішенні службових питань, уміння правильно будувати свої стосунки з колегами по службі, здатність працювати над усуненням особистих недоліків, авторитет у колективі;

4) прагнення до вдосконалення службової діяльності, почуття особистої відповідальності, стійкість моральних принципів, сміливість, рішучість, організованість, здатність контролювати власні емоції, поведінка поза службою;

5) володіння іноземними мовами, уміння навчати і виховувати підлеглих, вимогливість до них;

6) культура в роботі та ставлення до підвищення свого освітнього та культурного рівня;

7) стан здоров’я та фізична підготовленість, здатність переносити психофізичні навантаження та труднощі служби;

8) основні найбільш характерні та істотні недоліки в службовій діяльності та особистій поведінці;

9) інші дані, що, на думку начальника, заслуговують на увагу для більш повної характеристики підлеглого.

4. В атестаційних листах випускників (ад’юнктів, докторантів) зазначається також їх успішність з провідних дисциплін навчального курсу та даються рекомендації щодо призначення їх на ту чи іншу посаду.

Безпосередньому начальнику, який складає атестаційний лист на підлеглого, потрібно проаналізувати динаміку розвитку особи, яка атестується, у професійній діяльності та в проявах її поведінки, що пов’язані з накопиченням досвіду та активністю протягом періоду, що передує атестуванню.

5. Безпосередній начальник складає атестаційний лист на підлеглого за умови спільної служби з ним не менше 3 місяців. Якщо на час складання атестаційного листа начальник не має тримісячного строку спільної служби з особою, яка атестується, то такий лист складається заступником начальника або старшим прямим начальником, який має строк спільної служби понад 3 місяці.

6. Начальники, які складають на своїх підлеглих атестаційний лист, відповідають за об’єктивність характеристик, обґрунтованість висновків і рекомендацій.

7. У разі незгоди з відомостями, відображеними в атестаційному листі, особа, яка атестується, негайно викладає свої мотивовані заперечення в окремому рапорті. У таких випадках керівник безпосереднього начальника особи протягом 10 днів організовує додаткову перевірку і готує висновок по суті цих заперечень, з яким ознайомлюється особа, яка атестується. Якщо особа, яка атестується, відмовилась від підпису атестаційного листа, безпосереднім начальником про це складається акт за підписом не менш як трьох працівників структурного підрозділу.

8. Старші начальники зобов’язані всебічно розглянути зміст атестаційного листа, з’ясувати відповідність викладених у ньому даних дійсному стану справ у службовій діяльності особи, яка атестується, власноручно записати у відповідному розділі атестаційного листа свій висновок, поставити дату та підпис.

Атестаційний лист після розгляду старшими начальниками подається на розгляд до атестаційної комісії.

9. На осіб рядового і начальницького складу, які отримали нове призначення з вибуттям з підлеглості попередньому начальнику за три місяці і менше до початку атестування, атестаційні листи складаються за попереднім місцем служби, розглядаються, затверджуються і доводяться до відома особи, яка атестується, до вибуття з підрозділу.

IV. Порядок організації, підготовки, проведення атестування та затвердження висновку атестаційної комісії

1. Підрозділи персоналу, а там, де вони не передбачені штатом (штатним розписом), - особи, які згідно з посадовою інструкцією відповідають за роботу з персоналом, щороку до 05 грудня поточного року складають плани атестування осіб рядового і начальницького складу на наступний рік.

2. Організаційні заходи з підготовки та проведення атестування оголошуються наказами відповідних керівників і передбачають:

1) створення (оновлення персонального складу) атестаційних комісій;

2) складання списків осіб, які підлягають атестуванню;

3) доведення до осіб рядового і начальницького складу планів проведення атестування;

4) проведення інструктивних нарад з відповідними керівниками, головами та членами комісій, а також посадовими особами підрозділів персоналу;

5) проведення з особами, які підлягають атестуванню, індивідуальних бесід;

6) ретельне опрацювання отриманої інформації щодо осіб, які атестуються, та врахування її при складанні атестаційних листів;

7) складання у разі необхідності заліків із службової та фізичної підготовки, проходження медичного обстеження.

3. До підпорядкованих структур органу чи підрозділу цивільного захисту доводиться схема атестування осіб рядового і начальницького складу.

4. При атестуванні потрібно дотримуватися такого порядку:

1) особа, яка атестується, заздалегідь попереджається про час та місце засідання атестаційної комісії;

2) атестаційний лист розглядається на засіданні атестаційної комісії у присутності особи, яка атестується. Атестаційна комісія має право робити запити про надання необхідних матеріалів і документів, що стосуються службової діяльності особи, яка атестується;

3) якщо особа рядового і начальницького складу, яка атестується, не з’явилася на засідання атестаційної комісії без поважних причин, то комісія може провести атестування за її відсутності, про що робиться відповідний запис у протоколі засідання атестаційної комісії та атестаційному листі. Витяг з протоколу разом з атестаційним листом долучається до особової справи.

5. Особи рядового і начальницького складу, які перебувають у тривалих закордонних відрядженнях, атестуються після повернення з відрядження на загальних підставах.

6. Залежно від оцінки рівня професійних, ділових, морально-етичних, індивідуально-психологічних якостей та дисциплінарної характеристики особи рядового чи начальницького складу робиться висновок щодо відповідності посаді, яку вона займає, а також визначення перспективи її службового використання.

7. Комісія шляхом відкритого голосування приймає один з таких висновків:

1) займаній посаді відповідає;

2) займаній посаді не відповідає;

3) гідний присвоєння спеціального звання (із зазначенням, якого спеціального звання) - для випускників навчальних закладів цивільного захисту.

8. Одночасно з висновком комісія може приймати одну з таких рекомендацій:

1) заслуговує просування по службі на вищу посаду (із зазначенням назви посади);

2) заслуговує зарахування до кадрового резерву для призначення на вищу посаду;

3) потребує направлення до вищого навчального закладу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня (із зазначенням відповідного рівня);

4) потребує направлення на навчання (перепідготовку, підвищення кваліфікації тощо) за відповідною посадою або напрямом службової діяльності;

5) доцільно залишити на службі понад граничний вік перебування на службі цивільного захисту (із зазначенням строку, на який рекомендовано залишити особу на службі);

6) доцільно укласти новий контракт про проходження служби;

7) підлягає переведенню до іншого підрозділу із зазначенням його мотивів;

8) підлягає переміщенню з вищої посади на нижчу з викладенням причин і зазначенням того, на яку саме посаду доцільно призначити;

9) підлягає звільненню із служби у зв’язку із закінченням строку контракту із зазначенням причин неукладення нового контракту;

10) підлягає звільненню із служби у зв’язку із скороченням штатів;

11) підлягає звільненню із служби у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту особою рядового і начальницького складу.

9. При розгляді атестаційною комісією питань, не пов’язаних з атестуванням, надається лише рекомендація.

10. У висновку атестаційної комісії поряд із визначенням відповідності особи, яка атестується, займаній посаді і викладенням рекомендацій про її подальше службове використання може бути вказано, яких недоліків по службі та в особистій поведінці вона повинна позбутися, установлено строк для їх усунення, але не більше 6 місяців.

11. При поданні про присвоєння відповідного спеціального звання випускникам навчальних закладів цивільного захисту в атестаційному листі вказуються їх середній бал та рейтинг успішності, відомості про виконання навчального плану. У висновку наводяться рекомендації щодо подальшого проходження служби особою, яка атестується, та призначення цієї особи на відповідну посаду.

12. Такими, що не відповідають займаним посадам, визнаються особи, які мають хоча б один з таких недоліків:

1) уникають або відмовляються від направлення на навчання (перепідготовку, підвищення кваліфікації тощо) за своїм напрямом професійно-службової діяльності або посадою;

2) склали заліки зі службової та/або фізичної підготовки на оцінку “незадовільно”;

3) порушують Присягу, порядок і правила, установлені статутами, нормативно-правовими актами і наказами відповідних керівників органів і підрозділів цивільного захисту, що видаються в межах їх повноважень.

13. Для керівників усіх рівнів як додаткові критерії їх діяльності враховуються також стан дисципліни і правопорядку в підпорядкованих їм органах та підрозділах.

14. Висновки атестаційної комісії приймаються простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин від числа членів комісії і підписуються головою комісії та секретарем комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови атестаційної комісії є вирішальним.

Підсумки голосування заносяться до протоколу засідання атестаційної комісії, який підписують голова комісії, секретар комісії та усі присутні члени комісії.

Атестаційні висновки затверджуються керівником, який має на це право відповідно до схеми атестування осіб рядового і начальницького складу, або особою, яка тимчасово виконує його обов’язки. При згоді керівника з висновком атестаційної комісії він затверджує його або письмово складає власне рішення із зазначенням дати.

15. В семиденний строк після затвердження атестаційних листів вони надсилаються до органів і підрозділів цивільного захисту за місцем служби осіб, які атестувалися, для оголошення результатів.

Безпосередні начальники зобов’язані у десятиденний строк з дня отримання атестаційних листів оголосити їх результати за місцем служби особам рядового і начальницького складу, які атестувалися. Особам, які були відсутні на службі з поважних причин, результати оголошуються в день їх прибуття до місця служби.

16. Особа, яка атестувалася, ознайомившись із висновком атестаційної комісії, ставить під ним свій підпис і дату.

У разі незгоди з висновком атестаційної комісії особа рядового чи начальницького складу після засідання атестаційної комісії протягом 10 днів з дати оголошення цього висновку подає мотивований рапорт на ім’я керівника органу чи підрозділу цивільного захисту, який приймає остаточне рішення. Рапорт підлягає розгляду в тридцятиденний строк з дня подання.

У разі згоди керівника органу чи підрозділу цивільного захисту з рішенням атестаційної комісії він затверджує його, а у разі незгоди - приймає власне рішення, про що зазначається у відповідному розділі атестаційного листа.

V. Реалізація висновків атестування

1. Начальники всіх рівнів з урахуванням висновків атестаційної комісії та рішення керівника, який їх затвердив, повинні протягом шістдесяти днів після такого затвердження забезпечити їх реалізацію.

Реалізація висновку атестації проводиться після ознайомлення з ним особи, яка атестувалася.

У разі відмови від підпису атестаційного листа особою, яка атестується, реалізація висновку атестації проводиться після складання відповідного акта.

2. Особи, рекомендовані для призначення на вищі посади, зараховуються до кадрового резерву.

3. Щодо осіб, які за висновком атестування підлягають переміщенню на нижчі посади або звільненню із служби, протягом шістдесяти днів з дня затвердження висновку атестаційної комісії керівником органу чи підрозділу цивільного захисту приймається одне із зазначених рішень.

Після закінчення шістдесятиденного строку переміщення на нижчу посаду або звільнення із служби не допускається. Час перебування особи рядового і начальницького складу у відпустці або на лікуванні у шістдесятиденний строк не зараховується.

4. У рамках реалізації висновків атестаційної комісії начальниками у шістдесятиденний строк можуть також бути прийняті відповідні рішення щодо зміни виплат у межах посадових окладів та розмірів додаткових видів грошового утримання.

5. Начальниками за відповідними матеріалами працівників підрозділів персоналу щороку робляться підсумки атестування та реалізації висновків атестування щодо осіб рядового і начальницького складу.

Результати цих підсумків зазначаються у звіті, що надсилається до апарату ДСНС України не пізніше 25 грудня кожного року.

VІ. Організація роботи та повноваження ВАК

1. ВАК є постійно діючим колегіальним органом.

2. На засіданнях ВАК розглядаються питання щодо:

1) кандидатів до призначення на посади, що заміщуються особами начальницького складу, в апараті ДСНС України, а також кандидатів на посади номенклатури призначення (звільнення) Голови в органах і підрозділах цивільного захисту (у разі необхідності за рішенням керівництва ДСНС України);

2) кандидатів до присвоєння чергового спеціального звання "полковник служби цивільного захисту";

3) кандидатів до присвоєння чергового спеціального звання середнього та старшого начальницького складу достроково або на один ступінь вище спеціального звання, передбаченого штатом (штатним розписом) за займаною посадою, в порядку заохочення;

4) залишення на службі понад граничний вік перебування на службі цивільного захисту осіб начальницького складу, які перебувають на посадах номенклатури призначення (звільнення) Голови або мають спеціальні звання від полковника служби цивільного захисту та вище;

5) звільнення із служби цивільного захисту осіб начальницького складу, які перебувають на посадах номенклатури призначення (звільнення) Голови або мають спеціальні звання від полковника служби цивільного захисту та вище і подаються до звільнення у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту особою начальницького складу.

3. На засіданнях ВАК також можуть розглядатись інші питання, пов’язані з проходженням служби цивільного захисту особами начальницького складу.

4. Персональний склад ВАК за посадами щороку оголошується наказом Голови.

5. Зміни до кількісного та персонального складу ВАК, а також визначення заступника можуть вноситися за клопотанням її голови наказом Голови.

6. Рішення ВАК приймається на засіданні комісії.

7. Організація заходів з підготовки засідання ВАК забезпечується головою ВАК або заступником голови ВАК. Засідання ВАК вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж дві третини її складу.

У разі якщо в роботі ВАК бере участь особа, яка заміщує члена ВАК (відпустка, відрядження, лікування тощо), вона має право дорадчого голосу, але не бере участі у голосуванні.

Засідання ВАК проводиться у присутності особи, щодо якої розглядається питання. В окремих випадках дозволяється розгляд питання без участі особи, кандидатура якої розглядається на засіданні ВАК, якщо на це є поважні причини та це підтверджено відповідним документом.

8. Рішення ВАК приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на її засіданні членів ВАК. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови ВАК.

9. Повноваження голови ВАК, секретаря ВАК, членів ВАК:

1) голова ВАК:

визначає періодичність засідань ВАК;

визначає дату проведення засідання ВАК та повідомляє заступника голови ВАК та секретаря ВАК про місце і час її проведення;

підписує листи (повідомлення) про виклик на засідання ВАК осіб, питання яких розглядаються ВАК;

розподіляє обов’язки між членами ВАК;

веде засідання ВАК;

оголошує порядок денний засідання ВАК та його регламент;

забезпечує дотримання регламенту присутніми на засіданні ВАК;

надає слово для виступу;

забезпечує вільне, принципове та доброзичливе обговорення винесених на засідання ВАК питань;

ставить питання на голосування;

підписує протокол засідання ВАК і рішення ВАК;

підбиває підсумки роботи ВАК;

вирішує інші питання, пов’язані з роботою ВАК.

Заступник голови ВАК (у разі його наявності) виконує обов’язки голови ВАК у разі його відсутності, а за відсутності заступника голови ВАК за рішенням комісії - один з її членів з прийняттям відповідного протокольного рішення;

2) секретар ВАК:

здійснює попередній розгляд документів та узагальнює матеріали, що подаються до розгляду на засідання ВАК;

повідомляє членів ВАК про дату, час і місце проведення засідання ВАК та проект порядку денного;

повідомляє керівників осіб, питання яких розглядаються на засіданні ВАК, про дату, час і місце її проведення;

готує листи (повідомлення) про виклик на засідання ВАК осіб, питання яких розглядаються ВАК;

веде діловодство;

за вказівкою голови ВАК регулює вирішення інших питань, пов’язаних

з роботою ВАК.

Секретар ВАК не має права дорадчого голосу та не бере участі в голосуванні;

3) члени ВАК мають право:

ознайомлюватися з документами і матеріалами, поданими на розгляд ВАК;

заявляти клопотання, висловлювати міркування з питань, що розглядаються;

висловлювати окрему думку з оформленням її у письмовому вигляді;

ініціювати проведення позачергового засідання ВАК.

Члени ВАК беруть участь у прийнятті рішення шляхом відкритого голосування.

У разі неможливості участі в засіданні ВАК її члени повідомляють про це голову ВАК, або заступника голови ВАК, або секретаря ВАК.

10. До роботи в засіданні ВАК за рішенням голови комісії можуть залучатися, крім членів ВАК, керівники структурних підрозділів апарату ДСНС України.

Голова ВАК має право викликати на засідання ВАК для надання довідок і пояснень керівників осіб начальницького складу, які атестуються або питання яких розглядається ВАК.

11. Засідання ВАК оформляється протоколом, що підписується головою ВАК, секретарем ВАК та всіма присутніми на засіданні членами ВАК. Рішення ВАК є рекомендаційним для прийняття остаточного рішення Головою відповідно до вимог чинного законодавства України.

У разі якщо член ВАК відсутній на засіданні (відпустка, відрядження, лікування тощо), у протоколі відображається відповідний запис.

12. ВАК повідомляє осіб начальницького складу про результати розгляду їх питань безпосередньо на засіданні ВАК або протягом трьох робочих днів після його завершення.

13. Контроль за роботою ВАК безпосередньо здійснює Голова.

Начальник Департаменту

юридичного забезпечення

Міністерства внутрішніх

справ України

полковник міліції

Д.В. Горбась


Додаток 1

до Порядку проведення атестування осіб

рядового і начальницького складу

в органах і підрозділах цивільного захисту

(підпункт 5 пункту 5 розділу I)

СЛУЖБОВА ХАРАКТЕРИСТИКА


Додаток 2

до Порядку проведення атестування осіб

рядового і начальницького складу

в органах і підрозділах цивільного захисту

(пункт 6 розділу II)

СХЕМА

атестування осіб начальницького складу за посадами, що проводиться Вищою атестаційною комісією

№ з/п

Посада особи, яка атестується

Хто складає, підписує атестацію

Назва атестаційної комісії, яка розглядає атестацію

Хто дає висновок на атестування

Хто затверджує атестаційний лист

1

2

3

4

5

6

1

Директор Департаменту, начальник самостійного управління (відділу), завідувач самостійного сектору апарату ДСНС України

Перший заступник (заступник) Голови ДСНС України (куратор за напрямом діяльності)

Вища атестаційна комісія ДСНС України

Голова ДСНС України

2

Заступник директора Департаменту, начальника самостійного управління (відділу) апарату ДСНС України

Директор Департаменту, начальник самостійного управління (відділу) апарату ДСНС України

Вища атестаційна комісія ДСНС України

Перший заступник (заступник) Голови ДСНС України (куратор за напрямом діяльності)

Голова ДСНС України

3

Начальник управління (відділу), завідувач сектору у складі Департаменту або самостійного управління апарату ДСНС України

Заступник директора Департаменту, начальника самостійного управління апарату ДСНС України

Вища атестаційна комісія ДСНС України

Директор Департаменту, начальник самостійного управління апарату ДСНС України

Перший заступник (заступник) Голови ДСНС України (куратор за напрямом діяльності)

4

Посади, що заміщуються особами начальницького складу апарату ДСНС України

Безпосередній керівник структурного підрозділу апарату ДСНС України

Вища атестаційна комісія ДСНС України

Директор Департаменту, начальник самостійного управління апарату ДСНС України

Перший заступник (заступник) Голови ДСНС України (куратор за напрямом діяльності)

5

Керівник органу чи підрозділу цивільного захисту, безпосередньо підпорядкованого ДСНС України

Перший заступник (заступник) Голови ДСНС України (куратор за напрямом діяльності)

Вища атестаційна комісія ДСНС України

Голова ДСНС України

6

Ректор навчального закладу цивільного захисту

Перший заступник (заступник) Голови ДСНС України (куратор за напрямом діяльності)

Вища атестаційна комісія ДСНС України

Голова ДСНС України

7

Перший заступник, заступник керівника органу чи підрозділу цивільного захисту, безпосередньо підпорядкованого ДСНС України

Керівник органу чи підрозділу цивільного захисту, безпосередньо підпорядкованого ДСНС України

Вища атестаційна комісія ДСНС України

Директор Департаменту, начальник самостійного управління апарату ДСНС України (за напрямом діяльності)

Перший заступник (заступник) Голови ДСНС України (куратор за напрямом діяльності)

8

Перший проректор, проректор навчального закладу цивільного захисту

Ректор навчального закладу цивільного захисту

Вища атестаційна комісія ДСНС України

Директор Департаменту, начальник самостійного управління апарату ДСНС України (за напрямом діяльності)

Перший заступник (заступник) Голови ДСНС України (куратор за напрямом діяльності)


Додаток 3

до Порядку проведення атестування осіб

рядового і начальницького складу

в органах і підрозділах цивільного захисту

(підпункт 4 пункту 2 розділу II)

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Документи та файли

Сигнальний документ — f433068n216.doc
Сигнальний документ — f433068n215.doc

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: Наказ МВС України від 10.09.2014  № 929 "Про затвердження Порядку проведення атестування осіб рядового і начальницького складу в органах і підрозділах цивільного захисту". МВС України. 2014

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Наказ МВС України від 10.09.2014  № 929 "Про затвердження Порядку проведення атестування осіб рядового і начальницького складу в органах і підрозділах цивільного захисту". 2014

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -