>>

Наказ МВС України від 16.08.2016 № 816 "Про затвердження Порядку провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання". 2016

Інформація актуальна на 23.11.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.08.2016  № 816

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

09 вересня 2016 р.

за № 1241/29371

Про затвердження Порядку провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання

Відповідно до статей 4, 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України», статей 7, 21, 22 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», статей 16, 18 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», пунктів 9, 11 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Порядок провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання, що додається.

2.

Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ від 21 грудня 2004 року № 1603 «Про затвердження Порядку провадження за заявами про оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 січня 2005 року за № 68/10348 (зі змінами).

3. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з 01 жовтня 2016 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної міграційної служби України Соколюка М.Ю.

Міністр

А.Б. Аваков


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

16.08.2016  № 816

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

09 вересня 2016 р.

за № 1241/29371

ПОРЯДОК

провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання

І.

Загальні положення

1. Цей Порядок розроблений відповідно до Законів України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» (далі - Закон) та «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

2. Цей Порядок визначає процедуру прийому і розгляду заяв про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання, прийняття за ними рішень та виконання прийнятих рішень.

ІІ. Прийом заяв

1. Оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання (далі - оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання) здійснюється:

1) особі, яка досягла 16-річного віку, - на підставі її особистої заяви про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання (далі - заява) (додаток 1);

2) особі, яка не досягла 16-річного віку, особі, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, - на підставі заяви одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників (далі - законні представники).

2. Заява оформлюється на ім’я керівника територіального органу ДМС та подається до територіального підрозділу ДМС за зареєстрованим місцем проживання особи в Україні.

3. Заява заповнюється заявником в паперовій формі або працівником територіального підрозділу ДМС, на якого згідно з його службовими обов’язками покладено функції з прийому заяв (далі - працівник територіального підрозділу ДМС), в електронній формі.

Стосовно осіб, які досягли 16-річного віку, заповнюється два примірники заяви.

У разі звернення заявника щодо оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання разом з дітьми, які не досягли 16-річного віку, заповнюються окремі заяви для кожної особи.

4.

Разом із заявою заявник подає:

1) три фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см;

2) паспорт громадянина України (для осіб, які досягли 14-річного віку);

3) свідоцтво про народження (для осіб, які не досягли 14-річного віку);

4) довідку про реєстрацію місця проживання;

5) документ, що посвідчує особу законного представника;

6) документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законним представником є один із батьків (усиновлювачів);

7) нотаріально засвідчену згоду законних представників, які залишаються в Україні, на виїзд за кордон на постійне проживання особи, законними представниками якої вони є (або копію свідоцтва про смерть чи рішення суду про позбавлення батьківських прав, про визнання особи обмежено дієздатною, або недієздатною, або безвісно відсутньою, або оголошення її померлою). Письмова згода законних представників, які залишаються в Україні, може бути надана ними особисто під час подання заявником заяви щодо особи, законними представниками якої вони є;

8) нотаріально засвідчену згоду дитини віком від 14 до 16 років на виїзд за кордон на постійне проживання;

9) копію рішення суду, завірену в установленому порядку, - за відсутності згоди одного із законних представників на виїзд за кордон на постійне проживання особи, яка не досягла 16-річного віку, або особи, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;

10) документи, що підтверджують внесення встановленої законодавством плати.

Заявник подає оригінали та копії документів, зазначених в підпунктах 2-6 цього пункту.

5. Заява приймається за умови подання заявником всіх необхідних документів, оформлених відповідно до вимог законодавства України.

6. Працівник територіального підрозділу ДМС перевіряє відповідність оформлення поданих документів вимогам законодавства України, здійснює візуальну перевірку їх справжності та попереджає заявника про встановлену законодавством відповідальність за повідомлення неправдивих відомостей.

7. Роздруковані або заповнені від руки примірники заяви заявник підписує із зазначенням прізвища, імені, по батькові, чим підтверджує правильність внесених до неї відомостей.

Якщо заявник через фізичні вади не може підтвердити власним підписом правильність таких відомостей, працівник територіального підрозділу ДМС робить відмітку про неможливість такого підтвердження та засвідчує правильність внесених до заяви відомостей власним підписом.

8. Після прийняття заяви оригінали документів, зазначених в підпунктах 2-6 пункту 4 цього розділу, повертаються заявнику, а до заяви додаються завірені працівником територіального підрозділу ДМС копії відповідних документів (на копіях документів робиться напис «Згідно з оригіналом», зазначаються дата, посада, прізвище та ініціали працівника територіального підрозділу ДМС, проставляється його підпис).

9. Прийнята заява реєструється в журналі обліку заяв про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання в територіальному підрозділі ДМС (додаток 2).

10. Працівник територіального підрозділу ДМС здійснює перевірку дійсності поданих документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, на підставі інформації, що міститься у Єдиному державному демографічному реєстрі, або за картотечними обліками територіального підрозділу ДМС, про результати перевірки вносить відмітку до заяви та у строк не пізніше десяти робочих днів з дня прийому заяви направляє її до територіального органу ДМС для розгляду та прийняття відповідного рішення.

ІІІ. Розгляд заяв

1. Розгляд заяви здійснюється у строк до трьох місяців з дня її подання.

2. Працівник територіального органу ДМС, на якого згідно з його службовими обов’язками покладено функції з розгляду заяв (далі - працівник територіального органу ДМС), реєструє заяву, що надійшла від територіального підрозділу ДМС, в журналі обліку заяв про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання в територіальному органі ДМС (додаток 3), перевіряє наявність всіх необхідних документів та відповідність їх оформлення вимогам законодавства України.

3. У разі виявлення факту подання не всіх необхідних документів або подання документів, оформлення яких не відповідає вимогам законодавства України, територіальний орган ДМС у строк не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження заяви повертає її супровідним листом із зазначенням виявлених недоліків територіальному підрозділу ДМС, який у строк не пізніше трьох робочих днів рекомендованим листом із повідомленням про вручення інформує заявника про виявлені недоліки та про необхідність їх усунення у строк, що не перевищує чотирнадцять календарних днів з дня одержання такого листа, шляхом подання до територіального підрозділу ДМС відповідних документів.

4. Після усунення заявником недоліків або після закінчення установленого для усунення недоліків строку територіальний підрозділ ДМС у строк не пізніше трьох робочих днів повторно супровідним листом направляє заяву до територіального органу ДМС.

5. У разі якщо заявник в установлений строк не усунув недоліки, територіальний орган ДМС у строк не пізніше п’яти робочих днів з дня одержання повідомлення територіального підрозділу ДМС про це приймає рішення про припинення провадження за цією заявою, після чого в строк не пізніше п’яти робочих днів письмово інформує заявника про прийняте рішення із зазначенням підстав відмови і порядку оскарження рішення та повідомляє територіальний підрозділ ДМС про прийняте рішення.

6. У разі наявності всіх необхідних документів, оформлених відповідно до вимог законодавства України, працівник територіального органу ДМС формує документи у справу та вживає заходів для встановлення наявності чи відсутності підстав для тимчасових обмежень права на виїзд за кордон, визначених частиною першою статті 6 Закону.

7. З метою встановлення наявності чи відсутності підстав для тимчасових обмежень права на виїзд за кордон територіальний орган ДМС у строк не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження заяви:

направляє відповідно до додатка 4 до цього Порядку запит до регіонального органу Служби безпеки України щодо надання інформації про підставу, визначену підпунктом 1 частини першої статті 6 Закону, стосовно осіб, які досягли 16-річного віку, до якого додається один примірник заяви;

направляє відповідно до додатка 5 до цього Порядку запит до територіального органу Національної поліції України щодо надання інформації про підстави, визначені підпунктами 3, 4, 9 частини першої статті 6 Закону, стосовно осіб, які досягли 14-річного віку, який підлягає поверненню з відміткою на зворотному боці про результати перевірок;

здійснює перевірку інформації про підставу, визначену підпунктом 5 частини першої статті 6 Закону, за обліком, який ведеться територіальним органом ДМС за результатами узагальнення відомостей, отриманих від судів, Національної поліції України, інших органів.

8. Про результати перевірок органи, до яких направлялися запити, повідомляють територіальний орган ДМС у місячний строк з дня одержання запитів.

IV. Прийняття та виконання рішень

1. Територіальний орган ДМС розглядає одержані результати перевірок та у строк не пізніше п’яти робочих днів з дня одержання всіх результатів перевірок приймає рішення про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання або про відмову в оформленні документів для виїзду за кордон на постійне проживання.

2. Прийняте рішення оформлюється шляхом заповнення відповідної відмітки в заяві.

3. У разі прийняття рішення про відмову в оформленні документів для виїзду за кордон на постійне проживання територіальний орган ДМС у строк не пізніше п’яти робочих днів письмово інформує заявника про прийняте рішення із зазначенням підстав відмови і порядку оскарження рішення та повідомляє територіальний підрозділ ДМС про прийняте рішення.

4. У разі прийняття рішення про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання територіальний орган ДМС у строк не пізніше п’яти робочих днів інформує заявника про прийняте рішення та строк його дії, а також про те, що заявнику необхідно:

зняти з реєстрації своє місце проживання в Україні;

надати територіальному органу ДМС паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон для проставляння в них штампа про оформлення виїзду за кордон на постійне проживання, зразок якого наведено у додатку 6 до цього Порядку, або внесення відповідної інформації до безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт громадянина України у формі картки. У разі наявності в особи, яка виїжджає за кордон на постійне проживання, двох паспортів громадянина України для виїзду за кордон надаються обидва такі паспорти;

отримати довідку органу державної фіскальної служби про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку, яка подається до органів митного контролю під час перетинання митного кордону України та є підставою для проведення митних процедур.

5. Строк дії рішення про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання становить шість місяців з дня його прийняття. Якщо заявник у зазначений строк не звернувся до територіального органу ДМС для оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання, рішення втрачає силу, про що робиться відмітка в заяві.

6. Після подання заявником паспорта громадянина України у формі книжечки зі штампом зняття з реєстрації місця проживання або довідки про зняття з реєстрації місця проживання, виданої органом реєстрації, територіальний орган ДМС проставляє в паспорті громадянина України у формі книжечки (на одній із сторінок з одинадцятої по шістнадцяту) та в паспорті (паспортах) громадянина України для виїзду за кордон (на одній із сторінок з другої по п’яту) штампи про оформлення виїзду за кордон на постійне проживання, які скріплюються печаткою (після повернення на проживання в Україну вказані штампи анулюються).

У разі наявності в такої особи паспорта громадянина України у формі картки з безконтактним електронним носієм територіальний орган ДМС вносить інформацію про оформлення виїзду за кордон на постійне проживання до безконтактного електронного носія. Якщо до безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт громадянина України у формі картки, орган реєстрації не вніс інформацію про зняття з реєстрації місця проживання, територіальний орган ДМС перед внесенням інформації про оформлення виїзду за кордон на постійне проживання вносить до безконтактного електронного носія зазначену інформацію на підставі довідки про зняття з реєстрації місця проживання.

7. У разі оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання особі, яка має паспорт громадянина України у формі книжечки, територіальний орган ДМС повідомляє про це територіальний підрозділ ДМС, який видав такий паспорт громадянина України, для внесення ним відповідної відмітки до заяви про видачу паспорта (додаток 1 до Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13 квітня 2012 року № 320, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02 липня 2012 року за № 1089/21401).

8. У разі оформлення особі документів для виїзду за кордон на постійне проживання територіальний орган ДМС з використанням засобів відомчої інформаційної системи ДМС здійснює внесення відповідної інформації до Єдиного державного демографічного реєстру.

9. Після оформлення особі документів для виїзду за кордон на постійне проживання оригінал довідки про зняття з реєстрації місця проживання в Україні повертається заявнику, а до справи додається її копія, завірена відповідно до вимог пункту 8 розділу ІІ цього Порядку.

10. Про оформлення особі документів для виїзду за кордон на постійне проживання територіальний орган ДМС у строк не пізніше трьох робочих днів інформує відповідний структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчий орган міської, районної у місті (у разі утворення) ради, територіальний орган Пенсійного фонду України, територіальний орган ДФС.

11. Працівник територіального органу ДМС у строк не пізніше п’яти робочих днів після прийняття рішення про припинення провадження за заявою чи про відмову в оформленні документів для виїзду за кордон на постійне проживання, або після втрати чинності рішенням про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання, або після оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання заповнює облікову картку згідно з додатком 7 до цього Порядку, яка заноситься до картотечного обліку, та поміщає до архіву належним чином оформлену заяву чи справу.

Директор

Департаменту формування

політики щодо підконтрольних

Міністрові органів влади

та моніторингу МВС

В.Є. Боднар

Додаток 1

до Порядку провадження за заявами

про оформлення документів для виїзду

громадян України за кордон на постійне

проживання

(пункт 1 розділу ІІ)

ЗАЯВА

про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання


Додаток 2

до Порядку провадження за заявами

про оформлення документів для виїзду

громадян України за кордон на постійне

проживання

(пункт 9 розділу ІІ)

ЖУРНАЛ

обліку заяв про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання в територіальному підрозділі ДМС

_________________________________________________

(найменування територіального підрозділу ДМС)

(ліва частина)

№ заяви*

Прізвище, ім’я, по батькові особи

Дата прийняття заяви

Дата направлення заяви до територіального органу ДМС

(права частина)

Дата одержання заяви для усунення недоліків

Дата повторного направлення заяви до територіального органу ДМС

Прийняте рішення, № та дата його прийняття

__________

*Номер заяви відповідає порядковому номеру запису в цьому журналі обліку із зазначенням через скісну риску коду територіального підрозділу ДМС, встановленого ДМС.


Додаток 3

до Порядку провадження за заявами

про оформлення документів для виїзду

громадян України за кордон на постійне

проживання

(пункт 2 розділу ІІІ)

ЖУРНАЛ

обліку заяв про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання в територіальному органі ДМС

_________________________________________________

(найменування територіального органу ДМС)

(ліва частина)

№ заяви*

Прізвище, ім’я, по батькові особи

Дата одержання заяви

Дата повернення заяви до територіального підрозділу ДМС

Дата повторного одержання заяви

(права частина)

Дата формування справи

Прийняте рішення, № та дата його прийняття

Дата оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання

Відмітка про закінчення строку дії рішення

__________

*Номер заяви відповідає номеру заяви, проставленому територіальним підрозділом ДМС із зазначенням через скісну риску порядкового номера запису в цьому журналі обліку. Номер заяви є також номером справи про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання.


Додаток 4

до Порядку провадження за заявами

про оформлення документів для виїзду

громадян України за кордон на постійне

проживання

(пункт 7 розділу ІІІ)

ДОДАТОК

Додаток 5

до Порядку провадження за заявами

про оформлення документів для виїзду

громадян України за кордон на постійне

проживання

(пункт 7 розділу ІІІ)

ДОДАТОК

Додаток 6

до Порядку провадження за заявами

про оформлення документів для виїзду

громадян України за кордон на постійне

проживання

(пункт 4 розділу ІV)

ШТАМП

про оформлення виїзду за кордон на постійне проживання

Додаток 7

до Порядку провадження за заявами

про оформлення документів для виїзду

громадян України за кордон на постійне

проживання

(пункт 11 розділу ІV)

ОБЛІКОВА КАРТКА

Документи та файли

Сигнальний документ — f460352n110.doc
Сигнальний документ — f460352n104.doc
Сигнальний документ — f460352n105.doc
Сигнальний документ — f460352n106.doc
Сигнальний документ — f460352n107.doc

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: Наказ МВС України від 16.08.2016 № 816 "Про затвердження Порядку провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання". МВС України. 2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Наказ МВС України від 16.08.2016 № 816 "Про затвердження Порядку провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання". 2016

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -