>>

Наказ МВС України від 20.02.2017 № 141 "Про затвердження Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) цивільного захисту". 2017

Інформація актуальна на 03.05.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.02.2017  № 141


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 березня 2017 р.
за № 354/30222

Про затвердження Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) цивільного захисту

Відповідно до статті 5 Закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», з метою вдосконалення організації та підвищення ефективності підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів для Державної служби України з надзвичайних ситуацій НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) цивільного захисту, що додається.

2. Установити, що підготовка ад’юнктів і докторантів вищими навчальними закладами та науковими установами ДСНС, що започаткована до набрання чинності цим наказом, продовжується в межах передбаченого строку підготовки відповідно до Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів у вищих навчальних закладах МНС України, затвердженого наказом МНС України від 27 серпня 2012 року № 1142, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19 вересня 2012 року за № 1598/21910.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МНС України від 27 серпня 2012 року № 1142 «Про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів у вищих навчальних закладах МНС України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 вересня 2012 року за № 1598/21910.

4. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 3 цього наказу, який набирає чинності з 01 січня 2019 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій Чечоткіна М.О.

Міністр

А.Б. АваковЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
20.02.2017  № 141


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 березня 2017 р.
за № 354/30222

ПОЛОЖЕННЯ
про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) цивільного захисту

І. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)».

2. Це Положення визначає особливості організації та проведення підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти з метою здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії та доктора наук відповідно (далі - здобувачі) у вищих навчальних закладах (наукових установах) цивільного захисту сфери управління ДСНС (далі - ВНЗ (НУ) ЦЗ).

3. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії з числа працівників та осіб середнього і старшого начальницького складу (далі - особи начальницького складу) апарату ДСНС, її територіальних органів, ВНЗ (НУ) ЦЗ та інших установ і організацій сфери управління ДСНС (далі - органи та підрозділи ДСНС) здійснюється:

в ад’юнктурі (аспірантурі) ВНЗ (НУ) ЦЗ за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання;

поза ад’юнктурою (аспірантурою) (для осіб, які професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи у відповідному ВНЗ (НУ) ЦЗ).

4. Підготовка здобувачів ступеня доктора наук із числа працівників та осіб начальницького складу органів та підрозділів ДСНС здійснюється:

у докторантурі ВНЗ (НУ) ЦЗ за очною (денною) формою навчання;

шляхом самостійної підготовки їх наукових досягнень до захисту.

ІІ. Загальні положення про функціонування ад’юнктури (аспірантури) і докторантури у ВНЗ (НУ) ЦЗ

1. Провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти ВНЗ (НУ) ЦЗ здійснюється відповідно до ліцензії.

2. Науково-методичне забезпечення та організацію діяльності ад’юнктури (аспірантури) і докторантури ВНЗ (НУ) ЦЗ здійснюють їх вчені (наукові, науково-технічні) ради (далі - вчені ради).

З метою координації діяльності підрозділів ВНЗ (НУ) ЦЗ, що здійснюють підготовку ад’юнктів (аспірантів) і докторантів, рішенням вченої ради можуть утворюватися відповідні відділи ад’юнктури (аспірантури) і докторантури.

3. Підготовка фахівців з вищою освітою в ад’юнктурах (аспірантурах) та докторантурах ВНЗ (НУ) ЦЗ здійснюється:

за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених для ДСНС на підготовку кадрів;

за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб на умовах контракту.

4. Особа, яка раніше навчалася в ад’юнктурі (аспірантурі) чи докторантурі за державним замовленням і не захистилася або була відрахована достроково, має право на повторний вступ до ад’юнктури (аспірантури) чи докторантури за державним замовленням лише за умови відшкодування витрачених на її підготовку коштів у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

5. Обсяги державного замовлення на підготовку здобувачів формуються на основі прогнозних показників ВНЗ (НУ) ЦЗ, затверджуються відповідно до законодавства України і доводяться ДСНС до ВНЗ (НУ) ЦЗ.

6. Кількість ад’юнктів (аспірантів) і докторантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням, та вартість такої підготовки визначаються вченою радою ВНЗ (НУ) ЦЗ з урахуванням обсягу, зазначеного в ліцензії, за якою ВНЗ (НУ) ЦЗ провадить освітню діяльність на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, та можливостей забезпечення кваліфікованого наукового керівництва та консультування і задоволення освітніх потреб аспірантів (ад’юнктів) та докторантів за відповідною спеціальністю.

7. Вступ до ад’юнктури (аспірантури) та докторантури здійснюється на конкурсній основі відповідно до правил прийому до ВНЗ (НУ) ЦЗ.

Правила прийому розробляються згідно із законодавством і визначають процедуру, перелік і строки подання документів для вступу в ад’юнктуру (аспірантуру) та докторантуру ВНЗ (НУ) ЦЗ, а також установлюють зміст, форму і строки вступних випробувань для конкурсного відбору вступників за кожною спеціальністю або відповідною галуззю знань.

Органи та підрозділи ДСНС не пізніше ніж за місяць до початку прийому подають до ВНЗ (НУ) ЦЗ відомості про кандидатів на навчання в ад’юнктурі (аспірантурі) або докторантурі поточного року з числа своїх співробітників. Особові справи вступників на денну форму навчання за державним замовленням надсилаються до ВНЗ (НУ) ЦЗ підрозділами по роботі з персоналом органів та підрозділів ДСНС.

8. Керівники органів та підрозділів ДСНС зобов’язані відрядити до ВНЗ (НУ) ЦЗ осіб, зарахованих до ад’юнктури (аспірантури) або докторантури з відривом від служби (роботи) в органах та підрозділах ДСНС, у строк, необхідний для своєчасного прибуття на навчання. Підставою для відрядження є копія наказу про зарахування особи до ад’юнктури (аспірантури) або докторантури.

9. З особами начальницького складу, зарахованими на навчання до ад’юнктури або докторантури за державним замовленням з відривом від служби в органах та підрозділах ДСНС, укладається контракт на навчання (проходження служби) відповідно до Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року № 593. Дія попереднього контракту про проходження служби припиняється з дати зарахування особи начальницького складу до ад’юнктури (аспірантури) або докторантури.

З працівниками ДСНС, зарахованими на навчання до аспірантури або докторантури, укладається договір, що врегульовує відносини між ними та ВНЗ (НУ) ЦЗ.

10. Особам начальницького складу, зарахованим до ад’юнктури або докторантури за державним замовленням з відривом від служби в органах та підрозділах ДСНС, призначається грошове забезпечення з дати зарахування відповідно до розділу VIII Інструкції про виплату грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23 квітня 2015 року № 475, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 15 травня 2015 року за № 544/26989, а працівникам, зарахованим до аспірантури або докторантури, призначається стипендія відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року № 882.

11. Ад’юнкти (аспіранти) і докторанти проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним планом роботи ад’юнкта (аспіранта/докторанта), наведеним у додатку 1 до цього Положення, який затверджується вченою радою не пізніше ніж через 2 місяці після їх вступу до ВНЗ (НУ) ЦЗ.

Індивідуальний план наукової роботи є окремим документом, що розробляється на основі освітньо-наукової (наукової) програми та використовується для оцінювання успішності виконання запланованої наукової роботи. Відзив про роботу ад’юнкта (аспіранта/докторанта) оформлюється згідно з додатком 2 до цього Положення.

Ад’юнкт (аспірант) або докторант, який захистив свої наукові досягнення у вигляді дисертації (для ад’юнктів і аспірантів), у вигляді дисертації або опублікованої монографії, або за сукупністю опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях статей (для докторантів) у спеціалізованій вченій раді до закінчення строку підготовки в ад’юнктурі (аспірантурі) або докторантурі, вважається таким, який повністю виконав індивідуальний план наукової роботи.

12. Ад’юнкти (аспіранти) і докторанти мають право на:

користування навчально-виробничою, науковою, культурно-спортивною, оздоровчою базами ВНЗ (НУ) ЦЗ та отримання всіх видів відкритої наукової інформації і наукового консультування;

переривання навчання з поважних причин з подальшим його продовженням (тривалість і кількість переривань навчання, а також поважність причин визначаються вченою радою);

щорічні та додаткові відпустки, тривалість яких визначається для осіб начальницького складу Положенням про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року № 593, для працівників - Кодексом законів про працю України та Законом України «Про відпустки»;

участь у виборах до органів самоврядування вищого навчального закладу;

безпечні та нешкідливі умови навчання і наукової роботи, проведення наукових досліджень;

забезпечення в установленому порядку житлом у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва за державним замовленням - на час навчання за умови оплати вартості користування житлом самим ад’юнктом (аспірантом) або докторантом (іногороднім);

участь у науковій діяльності ВНЗ (НУ) ЦЗ, а також у діяльності наукових товариств студентів (курсантів, слухачів), ад’юнктів (аспірантів), докторантів і молодих вчених;

академічну мобільність, зокрема міжнародну, для отримання додаткової консультації, необхідної для якісного проведення наукового дослідження та/або для успішного виконання освітньо-наукової (наукової) програми.

Особи начальницького складу на період навчання в ад’юнктурі звільняються від занять зі службової підготовки, за винятком занять із загальної та спеціальної фізичної підготовки.

Покладення ВНЗ (НУ) ЦЗ на ад’юнкта (аспіранта) чи докторанта обов’язків, не пов’язаних з виконанням відповідної освітньо-наукової (наукової) програми та підготовкою дисертації (монографії, статей), забороняється.

13. Ад’юнкти (аспіранти) і докторанти зобов’язані:

дотримуватися вимог чинного законодавства, моральних, етичних норм поведінки, статуту і правил внутрішнього розпорядку ВНЗ (НУ) ЦЗ;

успішно оволодівати освітньо-науковою або науковою програмою навчання;

виконувати індивідуальний план наукової роботи та звітувати про хід його виконання на засіданні кафедри, відділу, лабораторії чи іншого підрозділу ВНЗ (НУ) ЦЗ, який уповноважений для цього його вченою радою. Щоквартальний звіт, що надається до ад’юнктури (аспірантури/докторантури), оформлюється згідно з додатком 3 до цього Положення;

захистити в установлений строк свої наукові досягнення у вигляді дисертації (для ад’юнктів і аспірантів) та у вигляді дисертації або опублікованої монографії, або за сукупністю опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях статей (для докторантів) у спеціалізованій вченій раді.

14. До строку навчання в ад’юнктурі (аспірантурі) або докторантурі не включаються період тимчасової непрацездатності (тривалістю більше місяця), знаходження у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також відсутність з інших поважних причин, передбачених законодавством України.

Вчена рада вивчає обставини, що виключили можливість працювати над дисертацією, і визначає строк, на який продовжується навчання в ад’юнктурі (аспірантурі) або докторантурі.

15. Переведення ад’юнктів (аспірантів) або докторантів, які навчаються за державним замовленням, до іншого ВНЗ (НУ) ЦЗ, а також на іншу форму навчання здійснюється керівниками ВНЗ (НУ) ЦЗ за погодженням з ДСНС.

16. Ад’юнкт (аспірант) або докторант може бути відрахований з ад’юнктури (аспірантури) або докторантури за невиконання зобов’язань, передбачених пунктом 13 цього розділу, без поважних причин, визначених чинним законодавством.

Рішення про відрахування ад’юнкта (аспіранта) або докторанта приймає вчена рада. На підставі рішення вченої ради ад’юнкт (аспірант) або докторант відраховується з ад’юнктури (аспірантури) або докторантури наказом керівника ВНЗ (НУ) ЦЗ, про що повідомляється ДСНС та орган чи підрозділ, з якого він направлявся на навчання.

17. Ад’юнкти (аспіранти) або докторанти можуть бути направлені на стажування до інших вищих навчальних закладів (наукових установ, центрів) на території України чи за її межами. Витрати, пов’язані з їх відрядженням, здійснюються згідно з чинним законодавством України.

18. Вчені ради зобов’язані не менш як один раз на рік розглядати питання щодо підготовки здобувачів, переглядати склад наукових керівників, консультантів та усувати від наукового керівництва або наукового консультування осіб, які не забезпечують своєчасної і якісної підготовки ад’юнктів (аспірантів) або докторантів.

У разі усунення наукового керівника від наукового керівництва вчена рада вирішує питання щодо призначення нового наукового керівника ад’юнкту (аспіранту) або наукового консультанта докторанту.

19. Працівники та особи начальницького складу, які закінчили навчання в ад’юнктурі (аспірантурі) та докторантурі з відривом від служби (роботи) в органах та підрозділах ДСНС за державним замовленням, направляються для подальшого проходження служби (роботи) згідно з протоколом персонального розподілу випускників.

20. За рівень організації наукової підготовки в ад’юнктурі (аспірантурі) і докторантурі відповідає керівник ВНЗ (НУ) ЦЗ.

ІІІ. Докторантура

1. До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих у науково-метричних базах згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

2. Строк перебування в докторантурі на загальних умовах не перевищує двох років, крім умов, передбачених у пункті 14 розділу ІІ цього Положення.

3. Для вступу в докторантуру вступник не менше ніж за два місяці до вступу надає кафедрі, відділу, лабораторії чи іншому структурному підрозділу ВНЗ (НУ) ЦЗ, до якого він бажає прикріпитися, розгорнуту пропозицію з планом дослідницької роботи та/або інформацією про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня отримання документів від усіх вступників відповідний структурний підрозділ заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради.

Вчена рада ВНЗ (НУ) ЦЗ у місячний строк розглядає висновки відповідного структурного підрозділу щодо кожного вступника, приймає рішення про його зарахування до докторантури та призначає йому наукового консультанта з числа штатних науково-педагогічних або наукових працівників із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності. Рішення вченої ради затверджується і оформляється наказом керівника ВНЗ (НУ) ЦЗ.

4. Науковий консультант може здійснювати підготовку лише одного докторанта.

IV. Ад’юнктура (аспірантура)

1. До ад’юнктури (аспірантури) на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту за освітнім ступенем «магістр» (освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»).

До вступних випробувань допускаються абітурієнти, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи. Приймальна комісія може відмовити абітурієнту в допуску до проходження вступних випробувань до ад’юнктури (аспірантури) виключно у зв’язку з неподанням у встановлений термін всіх або окремих документів, визначених правилами прийому до ВНЗ (НУ) ЦЗ.

2. Строк навчання в ад’юнктурі (аспірантурі) становить чотири роки, крім випадків, передбачених у пункті 14 розділу ІІ цього Положення.

3. Вступники до ад’юнктури (аспірантури) складають вступні іспити зі спеціальності (в обсязі навчальної програми для магістра, що відповідає обраній ними науковій спеціальності), з іноземної мови (за вибором вченої ради ВНЗ (НУ) ЦЗ в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знань, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Відповідно до правил прийому до ВНЗ (НУ) ЦЗ особам, які вступають до ад’юнктури (аспірантури), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

Результати вступних випробувань до ад’юнктури (аспірантури) дійсні для вступу до відповідного ВНЗ (НУ) ЦЗ протягом одного календарного року.

4. Вступні випробування до ад’юнктури (аспірантури) проводяться предметними комісіями, як правило, у складі трьох-п’яти осіб, які призначаються керівником ВНЗ (НУ) ЦЗ, до якого включаються доктори наук та доктори філософії (кандидати наук), які проводять наукові дослідження за певною спеціальністю та відповідають за виконання належної освітньо-наукової програми.

До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також доценти та висококваліфіковані викладачі, які не мають наукового ступеня і вченого звання.

5. На підставі результатів вступних випробувань приймальна комісія приймає рішення щодо зарахування до ад’юнктури (аспірантури) кожного вступника за процедурою, визначеною правилами прийому до ВНЗ (НУ) ЦЗ.

У разі одержання однакових оцінок переважне право на зарахування до ад’юнктури (аспірантури) мають вступники, рекомендовані до вступу до ад’юнктури (аспірантури) вченою радою, які успішно закінчили навчання за освітнім ступенем «магістр» і мають опубліковані праці у фахових виданнях.

Зарахування до ад’юнктури (аспірантури) проводиться наказом керівника ВНЗ (НУ) ЦЗ.

Про зарахування (відмову в зарахуванні) до ад’юнктури (аспірантури) вступник повідомляється в п’ятиденний строк з дня прийняття приймальною комісією відповідного рішення.

6. Кожному ад’юнкту (аспіранту) одночасно з його зарахуванням відповідним наказом керівника ВНЗ (НУ) ЦЗ призначається науковий керівник - науковий або науково-педагогічний працівник з науковим ступенем.

Науковий керівник ад’юнкта (аспіранта) здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією, надає консультації щодо змісту і методології наукових досліджень ад’юнкта (аспіранта), контролює виконання індивідуального плану наукової роботи і відповідає перед вченою радою ВНЗ (НУ) ЦЗ за належне та своєчасне виконання обов’язків наукового керівника.

Кількість ад’юнктів (аспірантів), прикріплених до наукового керівника - доктора наук, не повинна перевищувати п’яти осіб одночасно (разом з докторантом), а для наукового керівника, доктора філософії (кандидата наук) - трьох осіб, включаючи ад’юнктів (аспірантів), підготовка яких здійснюється поза державним замовленням.

Вчена рада ВНЗ (НУ) ЦЗ з урахуванням потреб ад’юнкта (аспіранта) та ефективності роботи наукового керівника може відвести більше годин навчального навантаження керівникові за рахунок коштів спеціального фонду ВНЗ (НУ) ЦЗ.

7. Стан готовності дисертації ад’юнкта (аспіранта) до захисту визначається його науковим керівником.

V. Здобувачі наукового ступеня доктора філософії, які працюють над дисертаціями поза ад’юнктурою (аспірантурою)

1. Здобувачами наукового ступеня доктора філософії, які працюють над дисертаціями поза ад’юнктурою (аспірантурою), можуть бути особи, які здобули ступінь магістра та професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем служби (роботи), за умови успішного виконання відповідної освітньо-наукової програми.

2. Здобувачі прикріплюються до ВНЗ (НУ) ЦЗ, що мають ад’юнктуру (аспірантуру) з відповідних спеціальностей, з метою здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії на строк до 5 років.

Правила та процедури прикріплення до ВНЗ (НУ) ЦЗ визначаються вченою радою.

3. Здобувачу, який успішно поєднує наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність з науковою роботою, може надаватися творча відпустка згідно із законодавством України.

4. Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти осіб, які прикріплені до ВНЗ (НУ) ЦЗ, для реалізації права здобувати ступінь доктора філософії поза ад’юнктурою (аспірантурою), а також їх наукове керівництво здійснюються за кошти відповідного ВНЗ (НУ) ЦЗ.

Директор Департаменту
формування політики
щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу МВС

В.Є. Боднар


Додаток 1
до Положення про підготовку
здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії
та доктора наук
у вищих навчальних закладах
(наукових установах) цивільного захисту
(пункт 11 розділу ІІ)

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН
роботи ад’юнкта (аспіранта/докторанта)


Додаток 2
до Положення про підготовку
здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії
та доктора наук
у вищих навчальних закладах
(наукових установах) цивільного захисту
(пункт 11 розділу ІІ)

ВІДЗИВ
про роботу ад’юнкта (аспіранта/докторанта)


Додаток 3
до Положення про підготовку
здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії
та доктора наук
у вищих навчальних закладах
(наукових установах) цивільного захисту
(пункт 13 розділу ІІ)

ЩОКВАРТАЛЬНИЙ ЗВІТ,
що надається до ад’юнктури (аспірантури/докторантури)

Документи та файли

Сигнальний документ — f466527n110.doc
Сигнальний документ — f466527n113.doc
Сигнальний документ — f466527n114.doc

Публікації документа

  • Офіційний вісник України від 21.04.2017 — 2017 р., № 32, стор. 421, стаття 1003, код акту 85649/2017

| >>
Законодавчий акт: Наказ МВС України від 20.02.2017 № 141 "Про затвердження Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) цивільного захисту". МВС України. 2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Наказ МВС України від 20.02.2017 № 141 "Про затвердження Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) цивільного захисту". 2017

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -