>>

Наказ МВС України від 30.10.2017 № 469/897/605 "Про затвердження Вимог до організації роботи з оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію". 2017

Інформація актуальна на 05.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.10.2017  № 469/897/605


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 листопада 2017 р.
за № 1432/31300

Про затвердження Вимог до організації роботи з оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію

Відповідно до пунктів 12 та 17 Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року № 118, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Вимоги до організації роботи з оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, що додаються.

2. Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр
закордонних справ України


П.А. Клімкін

Міністр
внутрішніх справ України


А.Б. Аваков

Голова
Служби безпеки України


В.С. ГрицакЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства закордонних
справ України,
Міністерства внутрішніх
справ України,
Служби безпеки України
30.10.2017 № 469/897/605


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 листопада 2017 р.
за № 1432/31300

ВИМОГИ
до організації роботи з оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію

І.

Загальні положення

1. Ці Вимоги розроблено відповідно до пунктів 12 та 17 Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року № 118 (далі - Правила).

2. Вимоги встановлюють форму візової анкети (додаток 1), процедуру інформаційної взаємодії державних органів України при оформленні віз, заповнення візової етикетки, обліку, зберігання, використання та знищення бланків візових етикеток.

3. Терміни, що вживаються у цих Вимогах, мають таке значення:

суб’єкти інформаційної взаємодії - Міністерство закордонних справ України, Адміністрація Державної прикордонної служби України, Державна міграційна служба України, Служба безпеки України та Служба зовнішньої розвідки України;

компетентні органи - Адміністрація Державної прикордонної служби України, Державна міграційна служба України, Служба безпеки України.

Усі інші терміни в цих Вимогах вживаються у значенні, наведеному в Правилах.

ІІ. Інформаційна взаємодія державних органів України при оформленні віз

1. Суб’єкти інформаційної взаємодії при оформленні віз здійснюють обмін автоматично сформованими даними у форматі «XML» у візовій інформаційно-телекомунікаційній системі та відповідних інформаційно-телекомунікаційних системах компетентних органів через інтегровану міжвідомчу інформаційно-телекомунікаційну систему щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (система «Аркан»).

2. Інформаційна взаємодія передбачає:

отримання уповноваженим органом від компетентних органів інформації про осіб, яким заборонено в’їзд в Україну. Передача відомостей здійснюється шляхом направлення повідомлення щодо відомостей про осіб, яким заборонено в’їзд в Україну (додаток 2);

погодження з компетентними органами оформлення віз іноземцям, які є громадянами держав згідно з переліком держав, оформлення віз громадянам яких та особам без громадянства, які постійно проживають у зазначених державах, здійснюється закордонною дипломатичною установою України в державі тимчасового або постійного проживання заявників після проведення особистої співбесіди з іноземцем або особою без громадянства та за погодженням з компетентними органами (додаток 3), та особам без громадянства, які постійно проживають у зазначених державах;

надання уповноваженим органом інформації про оформлені візи компетентним органам та Службі зовнішньої розвідки України шляхом направлення повідомлення щодо відомостей про іноземців та осіб без громадянства, яким оформлено візи для в’їзду в Україну (додаток 4).

3. Погодження здійснюється шляхом направлення закордонними дипломатичними установами України компетентним органам запиту/відповіді щодо погодження оформлення віз (додаток 5).

Компетентні органи, протягом строку, що не перевищує п’яти робочих днів з дати направлення запиту, здійснюють його перевірку та надсилають відповідь про прийняте рішення щодо погодження або відмови у погодженні оформлення візи. Оформлення візи вважається погодженим у разі відсутності відповіді компетентних органів протягом п’яти робочих днів з дати направлення запиту.

У разі оформлення візи у терміновому порядку, компетентні органи здійснюють перевірку запиту та надсилання відповіді про прийняте рішення протягом одного робочого дня. Оформлення візи вважається погодженим у разі відсутності відповіді компетентних органів протягом одного робочого дня з дати направлення запиту.

Строк розгляду запиту може бути продовжений компетентними органами до 30 робочих днів у разі необхідності проведення додаткових перевірок.

Про продовження строку розгляду запиту компетентний орган надсилає відповідний запит/відповідь щодо погодження оформлення віз (додаток 5) не пізніше ніж на п’ятий робочий день з дати відправлення такого запиту (або у день відправлення - у разі оформлення візи у терміновому порядку).

З метою проведення додаткових перевірок компетентні органи можуть витребувати у закордонних дипломатичних установ України копії документів, надані іноземцем або особою без громадянства.

Іноземцям, які є громадянами держав згідно з переліком держав, оформлення віз громадянам яких та особам без громадянства, які постійно проживають у зазначених державах, здійснюється закордонною дипломатичною установою України в державі тимчасового або постійного проживання заявників після проведення особистої співбесіди з іноземцем або особою без громадянства та за погодженням з компетентними органами (додаток 3), та особам без громадянства, які постійно проживають у зазначених державах, оформлення віз у терміновому порядку здійснюється у виключних випадках, зумовлених необхідністю забезпечення інтересів у сфері зовнішньої та внутрішньої політики, або у випадках, які мають гуманітарний характер.

4. Обмін інформацією згідно з пунктом 2 цього розділу здійснюється щонайменше 1 раз на добу в робочі дні.

5. У разі технічних збоїв у роботі відповідних інформаційно-телекомунікаційних систем інформаційна взаємодія відбувається з використанням визначених для цих цілей адрес електронної пошти суб’єктів інформаційної взаємодії, з дотриманням положень пункту 2 цього розділу. При виникненні технічних збоїв в роботі згаданих систем суб’єкти інформаційної взаємодії невідкладно інформують про це один одного.

У разі внесення змін до структури повідомлень та класифікаторів суб’єкти інформаційної взаємодії невідкладно інформують один одного про такі зміни.

ІІІ. Оформлення віз. Візова етикетка

1. При оформленні віз заповнюється візова етикетка, в якій зазначаються:

місце видачі візи (латиницею);

строк, протягом якого іноземець або особа без громадянства може в’їхати в Україну (строк дії візи);

кількість в’їздів (кратність візи);

номер бланка візової етикетки;

тип візи;

прізвище та ім’я особи, якій оформлено візу (латиницею);

номер паспортного документа;

стать;

дата народження;

громадянство особи;

додаткова інформація.

У разі відсутності у паспортному документі заявника відомостей про прізвище або ім’я у відповідних полях візової етикетки проставляються символи ХХ.

Якщо у паспортному документі не зазначено дату народження або її частину, проставляються відповідно символи ХХ - для дня, ХХ - для місяця, ХХ - для року.

2. Строк дії візи та її кратність визначаються уповноваженою особою за результатами розгляду візового клопотання відповідно до пункту 4 Правил.

Рішення про оформлення багаторазової візи типу С, строк дії якої перевищує один рік, приймається уповноваженою особою за умови, що протягом останнього року заявник щонайменше двічі скористався візами типу С, не порушуючи законодавства України, та у разі подання відповідного обґрунтування про наявність підстав для оформлення багаторічної візи з метою здійснення регулярних поїздок, що пов’язані з професійним або сімейним статусом, а також з урахуванням принципу взаємності при оформленні відповідною державою віз громадянам України, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

3. Кількість символів, введених у поля «прізвище» та «ім’я» особи, якій видано візу, при друкуванні візової етикетки автоматично обмежується з урахуванням її розмірів. При цьому відображення прізвища та імені у машинозчитуваній зоні візової етикетки має відповідати їхньому відображенню у машинозчитуваній зоні паспортного документа.

4. До розділу «Додаткова інформація» візової етикетки вносяться записи:

«1. Строк перебування/Duration of stay: ___» (зазначається кількість днів до 90);

«2. Мета поїздки/Purpose of visit: ___» (зазначається відповідне кодове позначення);

«3. ___» (зазначається прізвище уповноваженої особи українською мовою).

5. Залежно від мети поїздки та типу візи встановлюються кодові позначення.

При оформленні транзитної візи B:

B-01 - транзитний проїзд;

B-02 - транзитне перевезення вантажів і пасажирів;

В-03 - транзитний проїзд через територію України членів екіпажів іноземних суден, що перебувають в українських портах.

При оформленні короткострокової візи С:

С-01 - ділова;

С-02 - приватна;

С-03 - службова;

С-04 - перевезення вантажів і пасажирів;

С-05 - поїздки закордонних українців;

С-06 - туризм;

С-07 - лікування;

С-08 - інвестиційна діяльність;

С-09 - діяльність у сфері культури, науки, освіти, спорту;

С-10 - релігійна;

С-11 - виконання службових обов’язків кореспондентом або представником іноземного засобу масової інформації;

С-12 - офіційна;

С-13 - виконання функцій іноземних спостерігачів;

С-14 - участь у похованні близького родича;

С-15 - забезпечення інтересів у сфері зовнішньої та внутрішньої політики або у випадках, які мають гуманітарний характер;

С-16 - ліквідація наслідків надзвичайної ситуації;

С-17 - здійснення пілотами та іншими членами екіпажів повітряних суден міжнародних польотів.

При оформленні довгострокової візи D:

D-01 - імміграція;

D-02 - возз’єднання сім’ї з особою, яку визнано біженцем в Україні або особою, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист в Україні;

D-03 - дипломатична/службова (для акредитації в МЗС);

D-04 - працевлаштування;

D-05 - міжнародна технічна допомога;

D-06 - провадження релігійної діяльності;

D-07 - участь у діяльності філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій іноземних держав;

D-08 - робота у представництві іноземного суб’єкта господарювання в Україні;

D-09 - робота у представництві іноземного банку;

D-10 - провадження культурної, освітньої, наукової, спортивної, волонтерської діяльності;

D-11 - робота кореспондентом або представником іноземних засобів масової інформації;

D-12 - навчання;

D-13 - возз’єднання сім’ї з громадянином України (на підставі шлюбу);

D-14 - возз’єднання сім’ї з особами, які мають посвідку на тимчасове проживання в Україні;

D-15 - інша, відповідно до міжнародних договорів України.

6. Заповнення машинозчитуваної зони візової етикетки здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року № 636 «Про порядок заповнення машинозчитуваної зони паспортних та візових документів».

7. Візова етикетка вклеюється лише на незаповнену візову сторінку паспортного документа та скріплюється малою гербовою печаткою.

При оформленні візи особі, відомості про яку внесено до паспортного документа іншої особи, візова етикетка вклеюється до зазначеного паспортного документа.

До візової анкети та документів, що стали підставою для оформлення візи, долучаються копії сторінки персональних даних паспортного документа, а також документів, передбачених пунктом 14 Правил.

Паспортний документ може бути повернутий заявнику на час розгляду візового клопотання до моменту вклеювання візової етикетки, про що робиться відповідний запис до візової анкети. При цьому у паспортному документі ставиться відмітка англійською мовою (додаток 6). Зазначена сторінка використовується для вклеювання візової етикетки.

8. Відокремлений номер бланка візової етикетки вклеюється до розділу «Службові відмітки» візової анкети.

9. У разі прийняття рішення про відмову в оформленні візи іноземцеві та особі без громадянства видається рішення про відмову в оформленні візи (додаток 7). При цьому подані документи повертаються заявнику, а їх копії, візова анкета та копія сторінки персональних даних паспортного документа залишається у справі уповноваженого органу.

10. Департамент консульської служби МЗС забезпечує здійснення перекладу візової анкети та рішення про відмову в оформленні візи англійською, арабською, іспанською, китайською, німецькою, російською та французькою мовами.

11. Візові анкети та документи (їх копії), що стали підставою для оформлення візи, зберігаються уповноваженим органом згідно з чинним законодавством, після чого знищуються комісією у складі не менше трьох осіб, про що складається відповідний акт (додаток 8). Якщо фактична штатна чисельність установи менша трьох осіб, то така комісія може утворюватися наявною кількістю штатних працівників.

ІV. Облік, зберігання, використання та знищення бланків візових етикеток

1. Надсилання бланків візових етикеток до закордонних дипломатичних установ України та представництв МЗС на території України (далі - установи) забезпечується структурним підрозділом МЗС, відповідальним за зберігання матеріальних цінностей.

2. Отримання бланків візових етикеток від МЗС здійснюється створеною в установі комісією у складі не менше трьох осіб протягом трьох робочих днів з дати отримання бланків. Якщо фактична штатна чисельність установи менша трьох осіб, отримання бланків здійснюється наявною кількістю штатних працівників.

При отриманні бланків комісія перевіряє стан і цілісність упаковки, загальну кількість бланків, відповідність серій і номерів одержаних бланків до кількості, серій і номерів, зазначених у супровідному документі.

Про отримання бланків комісією складається акт (додаток 9) у двох примірниках, один з яких надсилається до структурного підрозділу МЗС, відповідального за зберігання матеріальних цінностей, а другий зберігається в установі.

3. Бланки зберігаються у матеріально відповідальної особи установи в опечатаних сейфах або металевих шафах та видаються уповноваженій особі установи з урахуванням потреб у їх використанні.

4. Списання та знищення бланків візових етикеток здійснюється щоквартально комісією, що складає відповідний акт (додаток 10) у трьох примірниках. Відокремлений номер бланка візової етикетки вклеюється на перший примірник акта, який передається спеціалісту з фінансових питань установи. Другий примірник акта зберігається уповноваженою особою установи. Третій примірник акта передається до департаменту консульської служби МЗС.

5. За клопотанням департаменту консульської служби МЗС, структурний підрозділ МЗС відповідальний за зберігання матеріальних цінностей, здійснює передачу бланків візових етикеток матеріально відповідальним особам структурних підрозділів департаменту консульської служби МЗС.

Директор Департаменту
консульської служби
Міністерства закордонних
справ України
С.О. Погорельцев

Директор Департаменту
формування політики
щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу
Міністерства внутрішніх
справ УкраїниВ.Є. Боднар

Начальник
Департаменту контррозвідки
Служби безпеки УкраїниО.Г. ПетровДодаток 1
до Вимог до організації роботи
з оформлення віз для в’їзду в Україну
і транзитного проїзду через її територію
(пункт 2 розділу І)

ВІЗОВА АНКЕТАДодаток 2
до Вимог до організації роботи
з оформлення віз для в’їзду в Україну
і транзитного проїзду через її територію
(пункт 2 розділу ІІ)

ПОВІДОМЛЕННЯ
щодо відомостей про осіб, яким заборонено в’їзд в Україну

Опис структури та елементів транспортного файлу повідомлення

№ та назва елемента/структури

Назва тегу

Тип

Обов’язкове

Примітка

Головна структура transport-file


1

Відомості про ТФ (структура file-meta-data)


1.1

Назва ТФ

file-name

C (26)

+


1.2

Дата та час створення ТФ

file-date

D (12)

+


1.3

Ідентифікатор ключа ЕЦП

id-key

B (32)

+


1.4

ЕЦП ТФ

file-signature

B (2048)

+


1.5

Дата підписання

time-signature

D (12)

+


1.6

Кількість елементів інформативного блока

data-count

N (6)

+


1.7

Версія програмного комплексу

app-version

C (15)

+


2

Структура з даними (структура pov-data)


2.1

Порядковий номер структури pov-data

pov-id

N (6)

+


2.2

Унікальний ідентифікатор запису у БД ОВВ - власника ІР

id

C (50)

+


2.3

Структура osoba


2.3.1

Підпорядкованість органу - ініціатора доручення

dororgancode

С (25)2.3.2

Найменування органу - ініціатора доручення

dorinitcode

С (120)2.3.3

Підстави надання доручення (підстави доручення)

reason

С (120)2.3.4

Індекс доручення

dorindexcode

С (2)2.3.5

Громадянство

statecode

С (3)2.3.6

П.І.Б. особи (українською)

fioukr

С (255)2.3.7

П.І.Б. особи (латиницею)

fiolat

С (255)2.3.8

П.І.Б. особи (російською)

fiorus

С (255)2.3.9

Ознака мови оригіналу для поля "П.І.Б. укр."

springukr

N (1)2.3.10

Ознака мови оригіналу для поля "П.І.Б. лат."

springlat

N (1)2.3.11

Ознака мови оригіналу для поля "П.І.Б. рос."

springrus

N (1)2.3.12

Дата народження

dateborn

D (8)2.3.13

Стать

sex

С (1)2.3.14

Серія та номер паспортного документа (за наявності)

paspnom

С (25)2.3.15

Дата видачі паспорта

paspdate

D (8)2.3.16

Дата, час прийняття рішення про заборону (дата, час постановки на облік)

dateregin

D (12)2.3.17

Дата, час зняття з обліку

dateregout

D (12)2.3.18

Додаткова інформація

dopnote

C (120)2.3.19

Кого інформувати про виконання доручення

whoinf

С (120)2.3.20

Відправник первинного документа

dorposition

С (120)2.3.21

Дата зняття доручення з обліку

dorcancelldate

D (12)2.3.22

Ознака вилучення доручення

isdelete

N (1)2.3.23

Дата вилучення доручення

deldate

D12
Додаток 3
до Вимог до організації роботи
з оформлення віз для в’їзду в Україну
і транзитного проїзду через її територію
(пункт 2 розділу ІІ)

ПЕРЕЛІК
держав, оформлення віз громадянам яких та особам без громадянства, які постійно проживають у зазначених державах, здійснюється закордонною дипломатичною установою України в державі тимчасового або постійного проживання заявників після проведення особистої співбесіди з іноземцем або особою без громадянства та за погодженням з компетентними органами

1.

Алжирська Народна Демократична Республіка

2.

Республіка Ангола

3.

Ісламська Республіка Афганістан

4.

Народна Республіка Бангладеш

5.

Республіка Бенін

6.

Республіка Ботсвана

7.

Буркіна-Фасо

8.

Республіка Бурунді

9.

Соціалістична Республіка В’єтнам

10.

Габонська Республіка

11.

Ісламська Республіка Гамбія

12.

Кооперативна Республіка Гайана

13.

Республіка Гана

14.

Гвінейська Республіка

15.

Республіка Гвінея-Бісау

16.

Республіка Екваторіальна Гвінея

17.

Незалежна Держава Папуа-Нова Гвінея

18.

Республіка Джибуті

19.

Держава Еритрея

20.

Федеративна Демократична Республіка Ефіопія

21.

Арабська Республіка Єгипет

22.

Єменська Республіка

23.

Республіка Замбія

24.

Республіка Зімбабве

25.

Республіка Ірак

26.

Ісламська Республіка Іран

27.

Хашимітське Королівство Йорданія

28.

Республіка Кабо-Верде

29.

Республіка Камерун

30.

Республіка Кенія

31.

Киргизька Республіка

32.

Союз Коморських Островів

33.

Республіка Конго

34.

Демократична Республіка Конго

35.

Корейська Народно-Демократична Республіка

36.

Республіка Кот-д’Івуар

37.

Королівство Лесото

38.

Республіка Ліберія

39.

Ліванська Республіка

40.

Держава Лівія

41.

Ісламська Республіка Мавританія

42.

Республіка Мадагаскар

43.

Республіка Малаві

44.

Республіка Малі

45.

Королівство Марокко

46.

Республіка Мозамбік

47.

Республіка Намібія

48.

Республіка Нігер

49.

Федеративна Республіка Нігерія

50.

Ісламська Республіка Пакистан

51.

Палестина

52.

Російська Федерація

53.

Республіка Південний Судан

54.

Республіка Руанда

55.

Демократична Республіка Сан-Томе і Принсіпі

56.

Королівство Свазіленд

57.

Республіка Сенегал

58.

Сирійська Арабська Республіка

59.

Федеративна Республіка Сомалі

60.

Республіка Судан

61.

Республіка Сьєрра-Леоне

62.

Республіка Таджикистан

63.

Об’єднана Республіка Танзанія

64.

Тоголезька Республіка

65.

Королівство Тонга

66.

Туніська Республіка

67.

Республіка Уганда

68.

Центральноафриканська Республіка

69.

Республіка Чад

70.

Демократична Соціалістична Республіка Шрі-Ланка


Додаток 4
до Вимог до організації роботи
з оформлення віз для в’їзду в Україну
і транзитного проїзду через її територію
(пункт 2 розділу ІІ)

ПОВІДОМЛЕННЯ
щодо відомостей про іноземців та осіб без громадянства, яким оформлено візи для в’їзду в Україну

Опис структури та елементів транспортного файлу повідомлення

№ та назва елемента/структури

Назва тегу

Тип

Обов’язкове

Примітка

Головна структура transport-file


1

Відомості про ТФ (структура file-meta-data)


1.1

Назва ТФ

file-name

C (26)

+


1.2

Дата та час створення ТФ

file-date

D (12)

+


1.3

Ідентифікатор ключа ЕЦП

id-key

B (32)

+


1.4

ЕЦП ТФ

file-signature

B (2048)

+


1.5

Дата підписання

time-signature

D (12)

+


1.6

Кількість елементів інформативного блока

data-count

N (6)

+


1.7

Версія програмного комплексу

app-version

C (15)

+


2

Структура з даними (структура pov-data)


2.1

Порядковий номер структури pov-data

pov-id

N (6)

+


2.2

Унікальний ідентифікатор запису у БД ОВВ - власника ІР

id

C (50)

+


2.3

Структура osoba


2.3.1

Назва органу - ініціатора повідомлення

dorinitcode

C (120)2.3.2

Громадянство

statecode

C (3)2.3.3

П.І.Б. особи (укр)

fioukr

C (255)2.3.4

П.І.Б. особи (лат)

fiolat

C (255)2.3.5

Дата народження

dateborn

D (8)2.3.6

Маска дати народження

datebornmask

C (8)2.3.7

Стать

sex

C (1)2.3.8

номер, серія паспортного документа (за наявності)

paspnom

C (25)2.3.9

Дата видачі документа

paspdate

D (8)2.3.10

Документ дійсний до

pasptermin

D (8)2.3.11

Вид документа

docvidcode

C (8)2.3.12

Посада заявника (актуальна)

jobpost

C (50)2.3.13

Тип візи

visatypecode

C (1)2.3.14

Основна мета подорожі

visagoal

C (10)2.3.15

Номер візи

visanom

C (15)2.3.16

Кратність візи

visamulticode

C (8)2.3.17

Дата оформлення візи

visadate

D (8)2.3.18

Дата початку дії візи

visadate_start

D (8)2.3.19

Дата закінчення дії візи

visadate_end

D (8)2.3.20

Запланована дата в’їзду в Україну

entrydate

D (8)2.3.21

Запланована дата виїзду з України

leavedate

D (8)2.3.22

П.І.Б. особи/осіб, яка/які запрошує/запрошують, з України

private-inviter-name

C (100)2.3.23

Поштова адреса та адреса електронної пошти особи/осіб, яка/які запрошує/запрошують

private-inviter-address

C (200)2.3.24

Найменування готелю/готелів або адреса місця/місць проживання заявника в Україні

legal-responsible-name

C (100)2.3.25

Поштова адреса та адреса електронної пошти готелю/готелів, місця/місць проживання

legal-responsible-address

C (200)2.3.26

Місце видачі візи

visaplace

C (120)2.3.27

Кінцевий пункт для транзитних віз

endpunktvisa

C (255)2.3.28

Запрошуюча організація (назва)

organization

C (100)2.3.29

Код згідно з ЄДРПОУ

edrpou

C (25)2.3.30

Юридична адреса запрошуючої організації

organization_adr

C (200)2.3.31

Погоджено з компетентними органами

ssu-approval

boolean2.3.32

Причини не погодження з компетентними органами

ssu-no-approval

C (500)2.3.33

Додаткова інформація

dopnote

C (250)2.3.34

Ім’я файлу-фото заявника

photo-file-name

C (255)2.3.35

Тип файлу-фото заявника

photo-file-type

C (10)2.3.36

Розмір файлу-фото заявника

photo-file-size

N (10)2.3.37

Файл-фото заявника

photo-file-body

B (MAX)2.3.38

Анулювання візи

visa-cancelled

boolean2.3.39

Дата анулювання візи

visa-cancelled-date

D (8)2.3.40

П.І.Б. особи, яка анулювала візу

visa-cancelled-consul

C (300)2.3.41

Причина анулювання візи

visa-cancelled-reason

C (500)
Додаток 5
до Вимог до організації роботи
з оформлення віз для в’їзду в Україну
і транзитного проїзду через її територію
(пункт 3 розділу ІІ)

ЗАПИТ/ВІДПОВІДЬ
щодо погодження оформлення віз

1. Опис структури та елементів транспортного файлу ЗАПИТУ

№ та назва елемента/структури

Назва тегу

Тип

Обов’язкове

Примітка

Головна структура transport-file


1

Відомості про ТФ (структура file-meta-data)


1.1

Назва ТФ

file-name

C (26)

+


1.2

Дата та час створення ТФ

file-date

D (12)

+


1.3

Ідентифікатор ключа ЕЦП

id-key

B (64)

+


1.4

ЕЦП ТФ

file-signature

B (2048)

+


1.5

Дата підписання

time-signature

D (12)

+


1.6

Кількість елементів інформативного блока

data-count

N (6)

+


1.7

Версія програмного комплексу

app-version

C (15)

+


2

Структура з даними запиту (структура zap-data)


2.1

Номер запиту

zap-id

N (25)

+


2.2

Структура з технологічною інформацією про запит (структура zap-info)


2.2.1

Структура unit


2.2.1.1

Код ЗДУ

unit-code

C (10)

+


2.2.1.2

Найменування ЗДУ

unit-name

C (120)

+


2.2.1.3

Країна ЗДУ

unit-statecode

C (3)

+


2.2.1.4

Посада особи

user-post

C (80)2.2.1.5

Прізвище та ініціали особи

user-fio

C (120)2.2.1.6

Номер листа

letter-no

C (50)

+


2.2.1.7

Дата листа

letter-date

D (12)

+


2.2.1.8

Структура request


2.2.1.8.1

Ідентифікатор звернення в БД

request-id

N (25)

+


2.2.1.8.2

Найменування органу - ініціатора запиту

dorinitcode

C (3)

+


2.2.1.8.3

Прізвище (укр.)

surname-ukr

C (120)

+


2.2.1.8.4

Ім’я (укр.)

name-ukr

C (120)

+


2.2.1.8.5

По батькові (укр.)

fathername-ukr

C (120)2.2.1.8.6

Прізвище (лат.)

surname-lat

C (120)

+


2.2.1.8.7

Ім’я (лат.)

name-lat

C (120)

+


2.2.1.8.8

По батькові (лат.)

fathername- lat

C (120)2.2.1.8.9

Дата народження

birthdate

D (8)

+


2.2.1.8.10

Стать

sex

C (1)

+


2.2.1.8.11

Громадянський стан

maritial-status

C (2)

+


2.2.1.8.12

Громадянський стан (опис)

maritial-status-descr

C (250)2.2.1.8.13

Громадянство

statecode

C (3)

+


2.2.1.8.14

Серія, номер паспортного документа (за наявності)

paspnom

C (20)

+


2.2.1.8.15

Вид документа

docvidcode

C (8)

+


2.2.1.8.16

Дійсний з

valid-from

D (8)

+


2.2.1.8.17

Дійсний до

valid-until

D (8)

+


2.2.1.8.18

Місце роботи

work-name

C (50)

+


2.2.1.8.19

Адреса роботи

work-adr

C (100)2.2.1.8.20

Посада

work-post

C (50)2.2.1.8.21

Тип візи

visatypecode

C (8)

+


2.2.1.8.22

Кратність візи

visamulticode

C (1)

+


2.2.1.8.23

Термін дії візи

valid-days

N (6)

+


2.2.1.8.24

Запланована дата в’їзду

entry-from

D (8)

+


2.2.1.8.25

Запланована дата виїзду

entry-until

D (8)

+


2.2.1.8.26

Кінцевий пункт для транзитних віз

endpunktvisa

C (250)2.2.1.8.27

Запрошення (серія, номер)

invitnom

C (20)

+


2.2.1.8.28

Дата видачі запрошення

invit-date

D (8)

+


2.2.1.8.29

Організація (П.І.Б. і дата народження особи) що запрошує

invit-name

C (120)

+


2.2.1.8.30

Адреса сторони, що запрошує

invit-adr

C (250)

+


2.2.1.8.31

Контактний телефон

invit-phone

C (20)

+


2.2.1.8.32

Електрона пошта сторони, що запрошує

invit-email

C (50)

+


2.2.1.8.33

Висновки щодо можливості оформлення візи

interview-res

C (120)

+


2.2.1.8.34

Термінова віза

is-expedited

xs:boolean

+


2.3

Технологічна структура (структура config-zap)


2.3.1

Структура response


2.3.1.1

Структура unit

2.3.1.1.1

Код ЗДУ

unit-code


+

2.3.1.1.2

Номер листа

letter-no2.3.1.1.3

Дата листа

letter-date2.3.1.1.4

Структура request

2.3.1.1.4.1

Ідентифікатор звернення в БД ОВВ - власника ІР

request-id


+

2.3.1.1.4.2

Згода компетентних органів на видачу візи

result2.3.1.1.4.3

Підстава для прийняття рішення про відмову в погодженні оформлення візи

deny-reason2.3.1.1.4.4

Дата повторного запиту у випадку додаткової перевірки заявника

re-request-date2. Опис структури та елементів транспортного файлу ВІДПОВІДІ

№ та назва елемента/структури

Назва тегу

Тип

Обовяз-кове

Примітка

Головна структура transport-file


1

Відомості про ТФ (структура file-meta-data)


1.1

Назва ТФ

file-name

C (26)

+


1.2

Дата та час створення ТФ

file-date

D (12)

+


1.3

Ідентифікатор ключа ЕЦП

id-key

B (64)

+


1.4

ЕЦП ТФ

file-signature

B (2048)

+


1.5

Дата підписання

time-signature

D (12)

+


1.6

Потенціальна кількість елементів інформативного блока

full-data-count

N (6)

+


1.7

Кількість елементів інформативного блока

data-count

N (6)

+


1.8

Версія програмного комплексу

app-version

C (15)

+


2

Відомості про ТФ-запит (структура report)


2.1

Загальні відомості про ТФ-запит, на який формується ТФ-відповідь (структура input-file-meta-data)


2.1.1

Назва ТФ

input-file-name

C (26)

+


2.1.2

Дата та час створення ТФ

input-file-date

D (12)

+


2.1.3

Ідентифікатор ключа ЕЦП

input-id-key

B (64)

+


2.1.4

ЕЦП ТФ

input-file-signature

B (2048)

+


2.1.5

Дата підписання

input-time-signature

D (12)

+


2.1.6

Кількість елементів інформативного блока

input-data-count

N (6)

+


2.1.7

Версія програмного комплексу

input-app-version

C (15)

+


2.2

Наявність помилки у структурі ТФ-запиту

file-error-status

C (1)

+


2.3

Опис помилки у структурі ТФ (структура file-error)


2.3.1

Помилка (структура error)


2.3.1.1

Код помилки

error-code

C (6)2.3.1.2

Опис помилки

description

C (2000)2.3.1.3

Назва тегу

remark

C (50)2.3.1.4

Номер помилкового тегу

start-tag-order

C (30)2.3.1.5

Номер рядка з помилкою

line

N (10)2.3.1.6

Номер колонки з помилкою

column

N (10)3

Структура з даними відповіді (структура otv-data)


3.1

Структура з технологічною інформацією про запит (структура zap-info)


3.1.1

Номер запиту

zap-id

N (25)

+


3.2

Наявність помилки у даних структури zap-data

opr-error-status

C (1)

+


3.3

Опис помилки у даних (структура opr-error)


3.3.1

Помилка (структура error)


3.3.1.1

Код помилки

error-code

C (6)3.3.1.2

Опис помилки

description

C (2000)3.3.1.3

Назва тегу

remark

C (50)3.3.1.4

Номер помилкового тегу

start-tag-order

C (30)3.3.1.5

Номер рядка з помилкою

line

N (10)3.3.1.6

Номер колонки з помилкою

column

N (10)3.4

Структура response


3.4.1

Структура unit


3.4.1.1

Код ЗДУ

unit-code

C (10)

+


3.4.1.2

Номер листа

letter-no

C (50)3.4.1.3

Дата листа

letter-date

D (8)3.4.1.4

Структура request


3.4.1.4.1

Ідентифікатор звернення в БД ОВВ - власника ІР

request-id

N (25)

+


3.4.1.4.2

Згода компетентних органів на видачу візи

result

xs:boolean3.4.1.4.3

Підстава для прийняття рішення про відмову в погодженні оформлення візи

deny-reason

C (500)3.4.1.4.4

Дата повторного запиту у випадку додаткової перевірки заявника

re-request-date

D (8)
Додаток 6
до Вимог до організації роботи
з оформлення віз для в’їзду в Україну
і транзитного проїзду через її територію
(пункт 7 розділу ІІІ)

EMBASSY OF UKRAINE / CONSULATE (GENERAL) OF UKRAINE
(назва міста англійською мовою)

VISA APPLICATION RECEIVED

ON (дата)Додаток 7
до Вимог до організації роботи
з оформлення віз для в’їзду в Україну
і транзитного проїзду через її територію
(пункт 9 розділу ІІІ)

РІШЕННЯ
про відмову в оформленні візи

Шановний/шановна _________________________________________________________

Посольство/Генеральне консульство/Консульство України в _______________________

розглянуло Ваше звернення про оформлення візи для в’їзду в Україну/транзитного проїзду через територію України.

За результатами розгляду прийнято рішення про відмову в оформленні візи.

Підстави для відмови:

1) загроза національній безпеці або охороні громадського порядку;

2) загроза забезпеченню охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні;

3) наявність відомостей про іноземця або особу без громадянства у базі даних осіб, яким згідно із законодавством не дозволяється в’їзд в Україну або тимчасово обмежено право виїзду з України;

4) встановлення, що поданий паспортний документ іноземця або особи без громадянства підроблений, зіпсований або не відповідає встановленому зразку чи належить іншій особі;

5) подання завідомо неправдивих відомостей або підроблених інших документів;

6) відсутність в іноземця або особи без громадянства дійсного поліса медичного страхування за умови можливості його оформлення на території держави, в якій подається відповідне візове клопотання;

7) відсутність в іноземця або особи без громадянства достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування і для повернення до держави походження або транзиту до третьої держави чи можливості отримати достатнє фінансове забезпечення у законний спосіб на території України;

8) відсутність доказів, що підтверджують мету запланованого перебування в Україні іноземця або особи без громадянства;

9) відсутність документів, що дають можливість встановити намір іноземця або особи без громадянства залишити територію України до закінчення строку дії візи;

10) звернення заявника про припинення розгляду клопотання щодо оформлення візи.

Відповідно до пункту 30 Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року № 118, іноземець та особа без громадянства, яким відмовлено в оформленні візи, мають право оскаржити таке рішення, звернувшись до уповноваженого органу, що розглядав звернення про оформлення візи, з апеляційним листом, в якому обґрунтувати свою думку, та подати прохання про повторний розгляд візового клопотання. Апеляційний лист подається протягом двох місяців з дати отримання іноземцем та особою без громадянства рішення про відмову в оформленні візи.

Дата та відбиток печатки уповноваженого органу

Підпис уповноваженої особиДодаток 8
до Вимог до організації роботи
з оформлення віз для в’їзду в Україну
і транзитного проїзду через її територію
(пункт 11 розділу ІІІ)

АКТ
про знищення візових анкет та документів (їх копій), що стали підставою для оформлення віз


Додаток 9
до Вимог до організації роботи
з оформлення віз для в’їзду в Україну
і транзитного проїзду через її територію
(пункт 2 розділу ІV)

АКТ
про отримання бланків візових етикеток


Додаток 10
до Вимог до організації роботи
з оформлення віз для в’їзду в Україну
і транзитного проїзду через її територію
(пункт 4 розділу ІV)

АКТ
про списання та знищення бланків візових етикеток

| >>
Законодавчий акт: Наказ МВС України від 30.10.2017 № 469/897/605 "Про затвердження Вимог до організації роботи з оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію". МВС України. 2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Наказ МВС України від 30.10.2017 № 469/897/605 "Про затвердження Вимог до організації роботи з оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію". 2017

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -