Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

щодо визначення критеріїв неможливості подальшого утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, оформлення документів, що підтверджують таку неможливість. 2018

Інформація актуальна на 09.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

09 липня 2018 року № 579

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 липня 2018 р.

за № 881/32333

ВИМОГИ

щодо визначення критеріїв неможливості подальшого утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, оформлення документів, що підтверджують таку неможливість

1.

Цими Вимогами визначено критерії неможливості подальшого утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту (далі - захисні споруди), оформлення документів, що підтверджують таку неможливість.

2. Ці Вимоги призначені для використання міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання - балансоутримувачами захисних споруд (далі - балансоутримувачі).

Норми цих Вимог не поширюються на захисні споруди, які входять до складу запасних пунктів управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, а також споруди, призначені для укриття особового складу військових підрозділів Збройних Сил України, Національної гвардії України, інших утворених відповідно до законів військових формувань.

3.

У цих Вимогах терміни вживаються в значеннях, наведених у Кодексі цивільного захисту України та постанові Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138 «Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту».

4. За неможливості подальшого утримання та експлуатації захисних споруд рішення щодо виключення за погодженням із ДСНС захисних споруд із фонду таких споруд уповноваженими на це органами може бути прийнято в разі:

набуття захисними спорудами, будівлями і спорудами, до складу яких входять захисні споруди (для вбудованих захисних споруд), аварійного стану внаслідок фізичного зношення або внаслідок пожежі, стихійного лиха, аварії та технічної неможливості або економічної недоцільності їх відновлення;

технічної неможливості або економічної недоцільності збереження захисних споруд під час будівництва (нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції, реставрації);

постійного затоплення (підтоплення) захисних споруд ґрунтовими чи паводковими водами і технічної неможливості або економічної недоцільності проведення заходів із водозниження (водовідведення) та/або відновлення гідроізоляції захисних споруд;

фізичної ліквідації гірничих або шахтних виробок, у яких розміщено захисні споруди;

передання в установленому порядку територій, на яких розміщено захисні споруди, для видобутку корисних копалин загальнодержавного значення відкритим (кар’єрним) способом і відсутності потреби в таких захисних спорудах;

в інших передбачених законодавством випадках.

5. Критерієм технічної неможливості або економічної недоцільності збереження (відновлення) захисної споруди є умова, що вартість робіт з її капітального ремонту, реконструкції, реставрації перевищує вартість нового будівництва захисної споруди з відповідними технічними характеристиками або вартість робіт, необхідних для пристосування (реконструкції) під захисну споруду того самого класу (групи) існуючих об’єктів будівництва.

6.

У випадках, передбачених абзацами другим та четвертим пункту 4 цих Вимог, балансоутримувач захисної споруди замовляє проведення обстеження технічного стану захисної споруди в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 року № 257 (далі - обстеження технічного стану).

В інших випадках, а також у разі встановлення неможливості подальшого утримання та експлуатації протирадіаційних укриттів у випадках, передбачених абзацом четвертим пункту 4 цих Вимог, обстеження технічного стану захисної споруди проводиться за бажанням балансоутримувача.

7. За результатами обстеження технічного стану захисної споруди балансоутримувач може надати пропозиції про подальше використання захисної споруди для прийняття органами, до повноважень яких належать питання виключення захисних споруд за погодженням з ДСНС з фонду таких споруд, відповідних рішень, зокрема щодо:

проведення реконструкції, реставрації або капітального ремонту захисної споруди (із залишенням у фонді захисних споруд), унаслідок яких буде змінено місткість, вид захисної споруди (зі сховища на протирадіаційне укриття), захисну споруду буде понижено в класі (групі);

виключення захисної споруди з фонду таких споруд.

8. Під час прийняття рішень про подальше використання захисних споруд ураховується потреба в захисних спорудах за їх видами, класами (групами), їх місткості відповідно до вимог законодавства та державних будівельних норм, що діють у сфері цивільного захисту.

9. Для обґрунтування пропозицій про подальше використання захисної споруди балансоутримувач захисної споруди здійснює підготовку необхідних матеріалів.

У разі потреби може створюватися комісія з огляду та підготовки пропозицій щодо подальшого використання захисної споруди (далі - комісія), до складу якої залучаються необхідні фахівці (за згодою).

10.

Умовою для підготовки пропозицій та прийняття рішення щодо можливості проведення капітального ремонту, реконструкції або реставрації захисної споруди, унаслідок яких буде змінено місткість, вид захисної споруди (зі сховища на протирадіаційне укриття) або захисну споруду буде знижено в класі (групі), є відсутність потреби в укритті населення в захисній споруді визначеної місткості, відповідного класу (групи) тощо.

11. У випадках, передбачених пунктом 4 цих Вимог, може здійснюватися підготовка документів, пов’язаних із виключенням захисної споруди з фонду захисних споруд.

У разі встановлення уповноваженими на це органами потреби в захисних спорудах виключення захисних споруд із фонду таких споруд здійснюється з одночасним поповненням фонду захисних споруд.

Поповнення фонду захисних споруд здійснюється відповідно до вимог пункту 6 Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138.

12. Під час підготовки пропозицій про подальше використання захисної споруди і пов’язаних із цим документів балансоутримувач (комісія):

визначає потребу в захисній споруді;

здійснює огляд захисної споруди, використовуючи при цьому дані паспорта об’єкта будівництва, складеного за результатами обстеження технічного стану захисної споруди за формою, затвердженою наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 10 листопада 2017 року № 298, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 грудня 2017 року за № 1460/31328, результатів попередніх оглядів та обстежень, оцінок стану готовності захисної споруди, облікових документів, технічної документації (у тому числі актів приймання виконаних робіт з поточного і капітального ремонту), а також дані бухгалтерського обліку;

установлює технічну можливість та економічну доцільність збереження або відновлення захисної споруди;

готує пропозиції щодо шляхів збереження (відновлення) захисної споруди, проведення її реконструкції, реставрації або капітального ремонту, унаслідок яких буде змінено місткість, вид захисної споруди (зі сховища на протирадіаційне укриття), захисну споруду буде знижено в класі (групі) або щодо виключення захисної споруди з фонду захисних споруд;

у разі підготовки пропозицій щодо виключення захисної споруди з фонду захисних споруд установлює конкретні, визначені пунктом 4 цих Вимог, причини виключення захисної споруди з фонду захисних споруд;

складає акт про подальше використання сховища (протирадіаційного укриття) (далі - акт) за формою згідно з додатком 1 до цих Вимог.

13. Акт підписує балансоутримувач (комісія).

У разі підготовки пропозицій щодо виключення захисної споруди з фонду захисних споруд в акті детально вказуються причини виключення захисної споруди, технічний стан основних захисних і несучих будівельних конструкцій, захисного обладнання, систем життєзабезпечення та обґрунтовується економічна (технічна) недоцільність та неможливість їх відновлення.

14. До акта додаються:

копії документів паперового обліку захисних споруд, визначених пунктом 18 Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138, завірені балансоутримувачем захисної споруди;

довідки щодо потреби в захисній споруді цивільного захисту, видані органами, до повноважень яких належить визначення потреби фонду захисних споруд, оформлені згідно за формою згідно з додатком 2 до цих Вимог;

акт оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту, оформлений згідно з додатком 11 до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом МВС України від 09 липня 2018 року № 579;

копія паспорта об’єкта, складеного за результатами обстеження технічного стану захисної споруди (у випадках, передбачених пунктом 6 цих Вимог);

копії актів (інших документів), складених відповідно до законодавства за результатами останньої перевірки стану готовності захисної споруди до використання за призначенням під час здійснення щодо балансоутримувача заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

довідка довільної форми, видана балансоутримувачем захисної споруди, про її залишкову балансову вартість на дату проведення огляду;

довідка довільної форми, видана балансоутримувачем, про обладнання, вузли та агрегати, що можуть бути використані для утримання інших захисних споруд;

окрема думка членів комісії, створеної за потреби, у разі їх незгоди із загальним висновком комісії.

15. Додатково до вищезазначених матеріалів до акта додаються:

документи про причини виникнення дефектів і пошкоджень, через які захисна споруда набула аварійного стану, та встановлення осіб, з вини яких захисна споруда набула такого стану, або акти, складені уповноваженими органами у зв’язку з руйнуванням захисної споруди внаслідок пожежі, стихійного лиха, аварії (у випадках, передбачених абзацом другим пункту 4 цих Вимог);

інженерно-геологічний висновок щодо тривалого підтоплення території з визначенням причин підтоплення та/або обґрунтуванням щодо неможливості чи економічної недоцільності проведення заходів із водозниження (водовідведення) (у випадках, передбачених абзацом четвертим пункту 4 цих Вимог).

16. У випадках, передбачених абзацом п’ятим пункту 4 цих Вимог, до акта додатково додаються:

витяг із проекту ліквідації балансоутримувача та техніко-економічного обґрунтування відповідно до вимог Порядку ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1997 року № 939, що підтверджує подальше використання основних фондів;

завірена копія наказу про ліквідацію балансоутримувача;

завірена копія рішення органу місцевого самоврядування про узгодження плану балансоутримувача щодо ліквідації гірничодобувних (гірничопереробних) об’єктів, прийнятого відповідно до вимог підпункту 2 пункту «б» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

17. У випадках, передбачених абзацом шостим пункту 4 цих Вимог, до акта додатково додаються:

документи, що підтверджують цільове призначення (зміну цільового призначення) земельної ділянки, на якій розташовано захисну споруду;

плани балансоутримувача щодо використання вищезазначеної земельної ділянки для видобутку корисних копалин загальнодержавного значення відкритим (кар’єрним) способом;

завірена копія рішення органу місцевого самоврядування про узгодження плану балансоутримувача щодо використання вищезазначеної земельної ділянки для видобутку корисних копалин загальнодержавного значення відкритим (кар’єрним) способом, прийнятого відповідно до вимог підпункту 2 пункту «б» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

18. У випадках, передбачених абзацом третім пункту 4 та пунктом 10 цих Вимог, а також в інших випадках (у разі встановлення потреби у захисних спорудах) до акта додатково додаються:

проектна документація на будівництво захисних споруд або споруд подвійного призначення із захисними властивостями відповідних захисних споруд;

матеріали, що підтверджують передбачення у відповідних кошторисах (бюджетах) фінансування витрат на будівництво захисних споруд (споруд подвійного призначення).

19. Погодження та прийняття рішення про подальше використання захисної споруди здійснюється за умови відповідності поданих документів вимогам законодавства та інших нормативно-правових актів, що діють у сфері цивільного захисту, а також потребам у захисних спорудах.

20. У разі невідповідності поданих матеріалів цим Вимогам, орган, що здійснює їх розгляд, приймає рішення про відмову у виключенні захисної споруди з фонду захисних споруд. Подані матеріали повертаються балансоутримувачу із зазначенням причин відмови.

21. З дати виключення захисної споруди з фонду захисних споруд вона втрачає статус захисної споруди і підлягає виключенню з обліків фонду захисних споруд.

Начальник

Управління взаємодії

з Державною службою України

з надзвичайних ситуацій МВС

В.О. Скакун

Додаток 1

до Вимог щодо визначення критеріїв

неможливості подальшого утримання

та експлуатації захисних споруд

цивільного захисту, оформлення

документів, що підтверджують

таку неможливість

(пункт 12)

АКТ

про подальше використання сховища (протирадіаційного укриття)

Додаток 2

до Вимог щодо визначення критеріїв

неможливості подальшого утримання

та експлуатації захисних споруд

цивільного захисту, оформлення

документів, що підтверджують

таку неможливість

(пункт 14)

ФОРМА

довідки щодо потреби у захисній споруді цивільного захисту

|
Законодавчий акт: щодо визначення критеріїв неможливості подальшого утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, оформлення документів, що підтверджують таку неможливість. МВС України. 2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

щодо визначення критеріїв неможливості подальшого утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, оформлення документів, що підтверджують таку неможливість. 2018

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -