Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

видачі та оформлення свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів. 2018

Інформація актуальна на 23.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

04 серпня 2018 року № 656

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 вересня 2018 р.

за № 1042/32494

ПОРЯДОК

видачі та оформлення свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів

І.

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до механізму і процедури оформлення та видачі свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів на всій території України.

2. Цей Порядок розроблено з урахуванням вимог:

Директиви 2008/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 вересня 2008 року про внутрішні перевезення небезпечних вантажів;

додатків А, B до Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів від 30 вересня 1957 року (далі - ДОПНВ).

3.

Вимоги цього Порядку є обов’язковими для суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та фізичних осіб, які є учасниками дорожнього перевезення небезпечних вантажів.

4. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

змішувально-зарядна машина (транспортний засіб MEMU) - машина або транспортний засіб з установленим на ній (ньому) обладнанням для виготовлення вибухових речовин з небезпечних вантажів, що не є вибуховими, та їх заряджання;

транспортний засіб АТ - транспортний засіб, крім транспортних засобів EX/III, FL або MEMU, призначений для перевезення небезпечних вантажів у контейнерах-цистернах чи переносних цистернах або багатоелементних газових контейнерах індивідуальною місткістю понад 3 м-3, а також у вбудованих цистернах чи знімних цистернах місткістю понад 1 м-3, та транспортний засіб-батарея місткістю понад 1 м-3, крім транспортних засобів-батарей типу FL;

транспортний засіб EX/II або EX/III - транспортний засіб, призначений для перевезення вибухових речовин та виробів (клас 1);

транспортний засіб FL - транспортний засіб, призначений для перевезення рідин з температурою спалаху не вище 60 °C (за винятком дизельного палива, газойлю та палива пічного легкого - № ООН 1202, що відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» (європейського стандарту EN 590:2013 + AС:2014) та має температуру спалаху, зазначену в цьому стандарті) у контейнерах-цистернах чи переносних цистернах або багатоелементних газових контейнерах індивідуальною місткістю понад 3 м-3, у вбудованих чи знімних цистернах місткістю понад 1 м-3;

транспортний засіб, призначений для перевезення легкозаймистих газів у контейнерах-цистернах чи переносних цистернах або багатоелементних газових контейнерах індивідуальною місткістю понад 3 м-3, у вбудованих чи знімних цистернах місткістю понад 1 м-3, та транспортний засіб-батарея загальною місткістю понад 1 м-3, призначений для перевезення легкозаймистих газів;

транспортний засіб, призначений для перевезення стабілізованого пероксиду водню чи стабілізованого водного розчину пероксиду водню з масовою часткою пероксиду водню більше ніж 60 % (клас небезпеки 5.1 № ООН 2015) у контейнерах-цистернах чи переносних цистернах індивідуальною місткістю понад 3 м-3, а також у вбудованих цистернах чи знімних цистернах місткістю понад 1 м-3.

Інші терміни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються в значеннях, наведених у ДОПНВ, Законі України «Про перевезення небезпечних вантажів» та ДСТУ 4500-1:2008 «Вантажі небезпечні.

Терміни та визначення понять».

ІІ. Видача свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів

1. Відповідність конструкції спеціалізованих транспортних засобів для перевезення небезпечних вантажів вимогам ДОПНВ підтверджується шляхом видачі свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів (далі - Свідоцтво), зразок якого наведено в додатку 2 до Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, або шляхом продовження його строку дії відповідно до підрозділу 9.1.2.3 ДОПНВ.

2. Свідоцтво видається (продовжується) на всі транспортні засоби EX/II, EX/III, FL, AT, MEMU категорій N та O, які успішно пройшли обов’язковий технічний контроль, придатні до перевезення небезпечних вантажів та відповідають вимогам частини 9 ДОПНВ, які застосовуються до відповідного типу транспортних засобів з урахуванням перехідних положень, визначених у главі 1.6 та підрозділі 9.2.1.1 ДОПНВ.

3. Свідоцтво видається або продовжується сервісним центром Міністерства внутрішніх справ (далі - СЦ) за результатами перевірки відповідності конструкції, маркування та спеціального обладнання транспортного засобу вимогам ДОПНВ та цього Порядку.

4. Власник транспортного засобу, перевізник або уповноважена ним особа має право вільного вибору СЦ для проведення перевірки відповідності конструкції транспортного засобу вимогам ДОПНВ та отримання/продовження Свідоцтва. Обмеження у виборі СЦ, зокрема від місця реєстрації транспортного засобу, не допускається.

5.

Перевірка придатності конструкції транспортного засобу вимогам ДОПНВ та оформлення Свідоцтва здійснюються посадовою особою СЦ, яка пройшла спеціальне навчання (підготовку) з питань допущення транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів.

6. Для отримання/продовження Свідоцтва власник транспортного засобу, перевізник або уповноважена ним особа подає до СЦ укомплектовані відповідно до призначення транспортні засоби, а також такі документи:

1) заяву на видачу (продовження) свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів, зразок якої наведено в додатку 1 до цього Порядку;

2) інформацію щодо ДОПНВ-свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі (номер, ким видане, дата видачі, строк дії), та його копію;

3) на кожний транспортний засіб додатково:

копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

копію протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу, виданого суб’єктом проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, який внесений до реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю МВС.

Для транспортних засобів з відомчою реєстрацією, інформація про які відсутня в Єдиному державному реєстрі Міністерства внутрішніх справ (Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту України), надається копія документа про перевірку технічного стану транспортного засобу в установленому порядку;

у разі якщо транспортний засіб має вбудовані цистерни (крім змішувально-зарядних машин з цистернами місткістю менше ніж 1000 л),- копію дійсного свідоцтва про первинну, проміжну, періодичну та позапланову перевірку цистерни, виданого перевіряючим органом;

свідоцтво (у разі його продовження або заміни);

платіжний документ (квитанція), який засвідчує оплату вартості бланка Свідоцтва та адміністративної послуги з оформлення Свідоцтва.

7. Посадові особи СЦ не мають права вимагати від власника транспортного засобу, перевізника або уповноваженої ним особи надання інших документів, крім тих, що передбачені пунктом 6 цього розділу. Заявник за власною ініціативою може надати сертифікат типу транспортного засобу та обладнання відповідно до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання та Порядку ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 17 серпня 2012 року № 521, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за №№ 1586/21898, 1587/21899.

8. Перевірка відповідності конструкції транспортного засобу та спеціального обладнання вимогам ДОПНВ проводиться шляхом візуального огляду. Елементи конструкції транспортного засобу, які перевіряються під час перевірки, визначаються за таблицею, наведеною в додатку 2 до цього Порядку, з урахуванням перехідних положень, визначених у главі 1.6 та підрозділі 9.2.1.1 ДОПНВ.

9. За результатами перевірки посадова особа СЦ видає/продовжує засвідчене підписом та печаткою СЦ Свідоцтво. Свідоцтво видається/продовжується власникові транспортного засобу, перевізнику або уповноваженій ним особі не пізніше десяти робочих днів після реєстрації заяви у СЦ.

10. Підстави для відмови у видачі/продовженні Свідоцтва:

1) подання власником транспортного засобу, перевізником або його уповноваженим представником не в повному обсязі або прострочених документів, визначених пунктом 6 цього розділу;

2) виявлення в поданих документах недостовірних відомостей (невідповідність транспортного засобу даним, що зазначені у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, протоколі перевірки технічного стану транспортного засобу тощо);

3) невідповідність конструкції та/або спеціального обладнання транспортного засобу вимогам ДОПНВ.

11. У разі виявлення порушення вимог, установлених до конструкції та/або комплектації транспортного засобу предметами спеціального обладнання, транспортний засіб після усунення виявлених недоліків може повторно подаватися на перевірку до СЦ.

Під час проведення повторної перевірки інспектуються елементи конструкції транспортного засобу та (або) предмети спеціального обладнання, що не відповідали встановленим вимогам або були відсутніми під час проведення попередньої перевірки.

12. Строк дії Свідоцтва не має перевищувати строку дії протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу, виданого суб’єктом здійснення обов’язкового технічного контролю, та строку наступної перевірки цистерни (проміжної або періодичної залежно від конкретного випадку), передбаченого в главах 6.8 та 6.9 ДОПНВ.

13. Відомості про всі видані та продовжені Свідоцтва вносяться до Єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ та відповідного журналу.

14. У разі пошкодження або втрати Свідоцтва протягом строку його дії за зверненням власника транспортного засобу, перевізника або його уповноваженого представника СЦ видає нове Свідоцтво на строк раніше виданого на підставі інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі Міністерства внутрішніх справ, без проведення перевірки транспортного засобу.

ІІІ. Оформлення Свідоцтва

1. Свідоцтво складається за інформацією, наданою власником транспортного засобу, перевізником небезпечного вантажу або його уповноваженою особою, а також за інформацією, зазначеною на транспортному засобі або цистерні.

2. У графі 1 друкарським способом зазначається номер Свідоцтва, що встановлюється органом видачі.

3. У графі 2 зазначається найменування виробника транспортного засобу. Найменування виробника визначається у встановленому порядку.

4. У графі 3 зазначається ідентифікаційний номер транспортного засобу (номер шасі (кузова, рами)). Відомості беруться з реєстраційного документа на транспортний засіб і звіряються з номером на транспортному засобі.

5. У графі 4 зазначається номерний знак транспортного засобу, зазначений у його реєстраційному документі.

6. У графі 5 зазначається найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, що подала транспортний засіб на перевірку, та місцезнаходження/місце проживання.

7. У графі 6 зазначається опис транспортного засобу згідно з визначеннями транспортних засобів і причепів категорій N і O, наведеними в додатку 7 до Зведеної резолюції про конструкцію транспортних засобів (СР. 3).

Опис транспортного засобу визначається за графою 3 таблиці 2, яка наведена в додатку 3 до цього Порядку.

Дозволена максимальна маса транспортного засобу визначається з його реєстраційного документа.

Крім того, відповідно до підрозділу 9.1.3.3 додатка В до ДОПНВ у графі 6 Свідоцтва, що видається на транспортний засіб з вакуумною цистерною для відходів, робиться запис «Транспортний засіб з вакуумною цистерною для відходів».

8. У графі 7 зазначається(ються) позначення транспортного засобу згідно з визначеннями, наведеними в підрозділі 9.1.1.2 додатка В до ДОПНВ.

Якщо за своєю конструкцією спеціалізований транспортний засіб відповідає вимогам глави 9.2 додатка В до ДОПНВ, установленим для декількох типів, у графі 7 зазначаються всі позначення, яким він відповідає (наприклад, транспортний засіб FL у всіх випадках відповідає вимогам ДОПНВ, установленим для транспортних засобів AT. У цьому разі слід зазначити обидва позначення).

Позначення транспортних засобів, які не відповідають поданому для огляду транспортному засобу, закреслюються.

Якщо тип транспортного засобу не затверджено згідно з Порядком затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженим наказом Міністерства інфраструктури України від 17 серпня 2012 року № 521, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1586/21898 (далі - Порядок затвердження), за Правилами № 105 ЄЕК ООН, тип установлюється під час першого допущення транспортного засобу до перевезення небезпечних вантажів за результатами перевірки його відповідності вимогам глави 9.2 ДОПНВ.

Для транспортного засобу, тип якого затверджено згідно з Порядком затвердження, позначення визначається із сертифіката типу транспортного засобу й звіряється з позначенням, зазначеним у знаку офіційного затвердження, нанесеному на транспортний засіб, якщо такий є.

Для транспортних засобів, які використовуються для перевезення вибухових речовин і виробів класу 1, у графі 7 Свідоцтва не має бути закреслено EX/II або EX/III.

Для транспортних засобів, які використовуються для перевезення бризантних вибухових речовин № ООН 0331 або 0332 у цистернах, у графі 7 свідоцтва не має бути закреслено EX/III.

Для змішувально-зарядних машин у графі 7 Свідоцтва не має бути закреслено EX/III та MEMU.

Для транспортних засобів, які використовуються для перевезення цистерн (крім контейнерів-цистерн, переносних цистерн і багатоелементних газових контейнерів індивідуальною місткістю не більше 3 м-3) з легкозаймистими рідинами й газами, в графі 7 Свідоцтва не має бути закреслено FL.

Для транспортних засобів-батарей, призначених для перевезення легкозаймистих газів, у графі 7 Свідоцтва не має бути закреслено FL.

Для транспортних засобів, які використовуються для перевезення цистерн (крім контейнерів-цистерн і переносних цистерн індивідуальною місткістю не більше 3 м-3) з пероксидом водню № ООН 2015, у графі 7 Свідоцтва не має бути закреслено FL.

Для транспортних засобів, які використовуються для перевезення цистерн (крім контейнерів-цистерн, переносних цистерн і багатоелементних газових контейнерів індивідуальною місткістю не більше 3 м-3), і транспортних засобів-батарей з будь-якими іншими небезпечними вантажами у графі 7 Свідоцтва не має бути закреслено АТ.

Тип транспортного засобу, який має використовуватися для перевезення небезпечного вантажу в цистерні, зазначається для тих вантажів, які дозволено перевозити в цистернах, у графі 14 Переліку небезпечних вантажів, наведеного в таблиці А глави 3.2 додатка А до ДОПНВ.

9. У графі 8 зазначаються відомості про наявність та ефективність системи сповільнення без гальм.

Перший рядок «Не застосовується» позначається, якщо положення підрозділу 9.2.3.1 додатка В до ДОПНВ щодо системи сповільнення без гальм не застосовуються до транспортного засобу через його конструкцію, дозволену максимальну масу та дату реєстрації.

В інших випадках позначається другий рядок «Ефективність відповідно до підрозділу 9.2.3.1.2 ДОПНВ достатня для загальної маси транспортної одиниці _____т» і зазначається відповідне значення дозволеної максимальної маси транспортної одиниці (але не більше 44 т).

Значення 44 т достатнє навіть у разі, якщо дозволена максимальна маса транспортної одиниці перевищує 44 т.

10. Графа 9 заповнюється тільки для транспортних засобів із вбудованими цистернами і транспортних засобів-батарей. Для інших транспортних засобів графа 9 не заповнюється.

У графах 9.1-9.5 відповідно зазначаються:

найменування виробника цистерни з сертифіката типу транспортного засобу, корозієстійкої таблички на цистерні або свідоцтва про первинну, проміжну, періодичну та позапланову перевірку;

номер офіційного затвердження типу цистерни або транспортного засобу-батареї із сертифіката типу транспортного засобу, корозієстійкої таблички на цистерні або свідоцтва про первинну, проміжну, періодичну та позапланову перевірку;

серійний номер цистерни або позначення елементів транспортного засобу-батареї з корозієстійкої таблички на цистерні або маркування, нанесеного на елементи транспортного засобу-батареї;

рік виготовлення з реєстраційного документа на транспортний засіб, корозієстійкої таблички на цистерні або свідоцтва про первинну, проміжну, періодичну та позапланову перевірку цистерни;

код цистерни із заявки, сертифіката типу транспортного засобу або маркування, нанесеного на цистерну, або свідоцтва про первинну, проміжну, періодичну та позапланову перевірку цистерни.

У графі 9.6 зазначаються літерно-цифрові коди спеціальних положень ДОПНВ, що стосуються виготовлення й обладнання цистерн, яким вони відповідають. Літерно-цифрові коди спеціальних положень, вимогам яких відповідає цистерна, беруться із сертифіката типу транспортного засобу.

Графи 9.1-9.5 мають бути обов’язково заповнені для цистерн і транспортних засобів-батарей офіційно затвердженого типу. Для цистерн, конструкція яких не була затверджена відповідно до положень ДОПНВ, ці графи можуть не заповнюватися в разі відсутності відповідної інформації в наданих документах і маркуванні цистерни. У цьому разі в графі 11 Свідоцтва зазначається «Тільки для внутрішніх перевезень». Цей запис дублюється англійською мовою.

11. Графа 10 заповнюється тільки для транспортних засобів для перевезення речовин та виробів класу 1 (ЕХ/II та ЕХ/III), що мають вантажне відділення, змішувально-зарядних машин, транспортних засобів із вбудованими цистернами і транспортних засобів-батарей. Для інших транспортних засобів (наприклад, тягачів для напівпричепів) у графі 10 не робляться відповідні позначки і записи.

У графі 10.1 позначається рядок «вантажі класу 1, включаючи групу сумісності J» для транспортних засобів ЕХ/II і ЕХ/III, у яких у вантажному відділенні електроустаткування відсутнє або має ступінь захисту IР 65. Для всіх інших транспортних засобів ЕХ/II і ЕХ/III у графі 10.1 позначається рядок «вантажі класу 1, за винятком групи сумісності J».

Для транспортних засобів із вбудованими цистернами і транспортних засобів-батарей багатоцільового призначення, що використовуються для перевезення широкої номенклатури вантажів згідно з кодом цистерни та спеціальними положеннями, у графі 10.2 позначається рядок «можуть перевозитися тільки речовини, дозволені відповідно до коду цистерни та будь-яким спеціальним положенням, зазначеним у графі 9». Цей рядок не позначається, якщо в графі 9.5 Свідоцтва не зазначений код цистерни.

В інших випадках у графі 10.2 позначається рядок «можуть перевозитися тільки такі речовини (клас, номер ООН та (за потреби) група упакування та відповідне відвантажувальне найменування)» і зазначаються номери ООН (за потреби), доповнені групою упакування й належним відвантажувальним найменуванням.

12. У графі 11 зазначаються такі примітки: дата наступної проміжної або періодичної перевірки цистерни; додаткові умови із сертифіката типу транспортного засобу; дозволений ступінь наповнення цистерни або її окремих секцій, а також інша необхідна інформація. Будь-які зауваження, внесені в графу 11, дублюються англійською мовою.

13. У графі 12 зазначається кінцевий термін дії Свідоцтва, а також вноситься запис про місце й дату його видачі. Зазначений запис засвідчується підписом посадової особи та печаткою СЦ, що видав Свідоцтво. Строк дії Свідоцтва має відповідати строку дії протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу, виданого суб’єктом здійснення обов’язкового технічного контролю, та не має перевищувати одного року. Якщо протягом цього строку цистерна має підлягати черговій проміжній або періодичній перевірці, термін дії Свідоцтва обмежується останнім днем місяця, у якому має проводитися перевірка.

14. У графу 13 вносяться записи, аналогічні записам, внесеним у графу 12. Термін дії Свідоцтва дозволяється продовжувати не більше 4 разів.

Директор

Департаменту формування

політики щодо підконтрольних

Міністрові органів влади

та моніторингу МВС

В.Є. Боднар

Додаток 1

до Порядку видачі та оформлення

свідоцтв про допущення

транспортних засобів до перевезення

визначених небезпечних вантажів

(підпункт 1 пункту 6 розділу ІІ)

ЗАЯВА

на видачу (продовження) Свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів

Додаток 2

до Порядку видачі та оформлення

свідоцтв про допущення

транспортних засобів до перевезення

визначених небезпечних вантажів

(пункт 8 розділу ІІ)

ПЕРЕЛІК

контрольних перевірок спеціалізованого транспортного засобу для перевезення небезпечних вантажів для визначення відповідності його конструкції вимогам ДОПНВ під час видачі або продовження Свідоцтва

Додаток 3

до Порядку видачі та оформлення

свідоцтв про допущення

транспортних засобів до перевезення

визначених небезпечних вантажів

(пункт 7 розділу ІІІ)

ОПИС

транспортного засобу

|
Законодавчий акт: видачі та оформлення свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів. МВС України. 2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

видачі та оформлення свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів. 2018

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -