Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

Протокол про консультації та співробітництво між Міністерством закордонних справ України та Міністерством закордонних справ Російської Федерації (укр/рос). 1995

Інформація актуальна на 10.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

               Протокол 

про консультації та співробітництво

між Міністерством закордонних справ України

та Міністерством закордонних справ

Російської Федерації

(укр/рос)

Дата підписання: 26.07.1995 Дата набрання чинності: 26.07.1995

Міністерство закордонних справ України та Міністерство

закордонних справ Російської Федерації, далі "Сторони",

виходячи з бажання сприяти зміцненню співробітництва та

безпеки в Європі згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй

( 995_010 ), Заключним актом Наради з безпеки та співробітництва в

Європі ( 994_055 ), Паризькою хартією для нової Європи

( 995_058 ), іншими документами Організації з безпеки та

співробітництва в Європі,

враховуючи спільність культури українського та російського

народів і зв'язки, що історично склалися між ними,

вважаючи корисною практику регулярних консультацій та обміну

думками з міжнародних питань і питань двостороннього

співробітництва, які становлять обопільний інтерес, погодились про

таке:

Стаття 1

Сторони проводитимуть консультації з питань

українсько-російських відносин, розвитку двостороннього

співробітництва в галузі політики, економіки, науково-технічних

зв'язків, екології, гуманітарного співробітництва і культури, а

також з питань, пов'язаних з національними меншинами.

Стаття 2

Сторони проводитимуть консультації та співпрацюватимуть з

міжнародних питань, які становлять взаємний інтерес,

координуватимуть у необхідних випадках свої позиції для здійснення

погоджених дій.

Ці консультації та співробітництво, зокрема,

будуть охоплювати такі питання:

зміцнення миру, стабільності та довіри в Європі з метою

будівництва демократичної, мирної і єдиної Європи;

розвиток контактів і співробітництва з європейськими та

іншими міжнародними організаціями;

діяльність в рамках Співдружності Незалежних Держав;

співробітництво в гуманітарній сфері та в галузі прав людини,

а також поважання захисту прав національних меншин;

комплекс правових і консульських питань, включаючи питання

громадянства;

розвиток міжнародного економічного і науково-технічного

співробітництва, а також співробітництва в галузі екології;

багатосторонні міжнародні переговори в рамках Організації

Об'єднаних Націй та її спеціалізованих установ.

Стаття 3

Міністри закордонних справ обох країн, їхні заступники або

уповноважені будуть регулярно зустрічатися та обмінюватися думками

з міжнародних питань та питань двосторонніх відносин, які

становлять взаємний інтерес.

Консультації також будуть проводитися між відповідними

підрозділами Сторін.

Стаття 4

Сторони, в міру необхідності, будуть проводити консультації

та обмін думками на міжнародних форумах і в міжнародних

організаціях.

Стаття 5

Особливу увагу Сторони приділятимуть розширенню та зміцненню

договірно-правової бази відносин між двома державами в різних

галузях і сприятимуть проведенню з цією метою необхідних

переговорів.

У межах своєї компетенції вони налагодять між собою

регулярний обмін інформацією з питання виконання двосторонніх

угод, підписаних по лінії інших міністерств і відомств України та

Російської Федерації.

Сторони будуть розвивати співробітництво в архівній галузі на

основі взаємності і при дотриманні чинного законодавства своїх

держав.

Російська Сторона сприятиме в наданні Українській Стороні

копій текстів міжнародних угод колишнього СРСР, а також копій

документів, що знаходяться в архіві Міністерства закордонних справ

Російської Федерації і стосуються історії зовнішньополітичної

діяльності України.

Стаття 6

Сторони взаємодіятимуть при підготовці та проведенні

офіційних і робочих візитів, зустрічей та переговорів на різних

рівнях, а також сприятимуть міжпарламентському обміну.

У рамках своєї компетенції Сторони будуть сприяти

встановленню та розвитку прямих зв'язків між державними органами,

громадськими та іншими організаціями двох держав, в тому числі на

місцевому рівні.

Стаття 7

Сторони приділятимуть увагу двосторонньому співробітництву та

координації зусиль на міжнародній арені з метою зведення до

мінімуму наслідків Чорнобильської катастрофи.

Стаття 8

Цей Протокол набуває чинності з дня підписання та замінює

собою Протокол про співробітництво та координацію діяльності між

Міністерством закордонних справ України та Міністерством

закордонних справ Російської Радянської Федеративної

Соціалістичної Республіки від 30 жовтня 1991 року ( 643_012 ).

Цей Протокол залишається чинним до того часу, поки одна із

Сторін не повідомить у письмовій формі іншу Сторону про своє

бажання припинити його дію.

Вчинено в Москві 26 липня 1995 р. в двох примірниках, кожний

українською та російською мовами, причому обидва тексти мають

однакову силу.

За Міністерство закордонних За Міністерство закордонних

справ України справ Російської Федерації

(підпис) (підпис)

Протокол

о консультациях и сотрудничестве между Министерством

иностранных дел Украины и Министерством иностранных дел

Российской Федерации

Министерство иностранных дел Российской Федерации и

Министерство иностранных дел Украины, в дальнейшем именуемые

"Сторонами", исходя из желания содействовать укреплению сотрудничества и

безопасности в Европе в соответствии с Уставом Организации

Объединенных Наций ( 995_010 ), Хельсинским Заключительным актом

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе ( 994_055 ), в

частности Парижской Хартией для новой Европы ( 995_058 ), руководствуясь положениями Договора о дружбе, сотрудничестве

и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 8 февраля

1995 года, учитывая общность культуры российского и украинского народов

и исторически сложившиеся между ними связи, считая полезной практику регулярных консультаций и обмена

мнениями по международным вопросам и вопросам двустороннего

сотрудинчества, которые представляют взаимный интерес, согласились о нижеследующем:

Статья 1

Стороны будут проводить консультации по вопросам

российско-украинских отношений, развития двустороннего

сотрудничества в области политики, экономики, научно-технических

связей, экологии, гуманитарного сотрудничества и культуры, а также

по вопросам связанным с национальными меньшинствами.

Статья 2

Стороны будут проводить консультации и сотрудничать по

международным вопросам, которые представляют взаимный интерес,

координировать свои позиции для осуществления согласованных

действий. Эти консультации и сотрудничество, в частности, будут

иметь следующие сферы: укрепление мира, стабильности и доверия в Европе с целью

строительства демократической, мирной и единой Европы; развитие контактов и сотрудничества с европейскими и другими

международными организациями; деятельность в рамках Содружества Независимых Государств; вопросы сотрудничества в гуманитарной сфере и в области прав

человека, а также уважения и защиты прав национальных меньшинств; весь комплекс правовых вопросов; сотрудничество в консульской области; развития международного экономического и научно-технического

сотрудничества, а также сотрудничества в области экологии; вопросы, которые являются предметом многосторонних

международных переговоров в рамках Организации Объединенных Наций

и ее специализированных учреждений.

Статья 3

Министры иностранных дел Сторон, их заместители либо их

уполномоченные будут регулярно встречаться и проводить обмены

мнениями по международным вопросам и вопросам двусторонних

отношений, которые представляют интерес. Консультации также будут проводиться между управлениями и

отделами Сторон.

Статья 4

Стороны, по мере необходимости, будут проводить консультации

и обмен мнениями на международных форумах и в международных

организациях.

Статья 5

Особое внимание Стороны будут уделять расширению и укреплению

договорно-правовой базы отношений между двумя государствами в

различных областях и содействовать проведению в этих целях

необходимых переговоров. В пределах своей компетенции они наладят между собой

регулярный обмен информацией по вопросу выполнения двусторонних

соглашений подписанных по линии других министерств и ведомств

Российской Федерации и Украины. Российская Сторона предоставит возможность Украинской Стороне

получить копии текстов международных соглашений бывшего СССР.

Статья 6

Стороны будут взаимодействовать при подготовке и проведению

официальных и рабочих визитов, встреч и переговоров на различных

уровнях, а также содействовать межпарламентскому обмену. В рамках своей компетенции Стороны будут способствовать

установлению и развитию прямых связей между государственными

органами, общественными и другими организациями двух государств, в

том числе на местном уровне.

Статья 7

Стороны будут уделять внимание двустороннему сотрудничеству,

координации усилий на международной арене с целью сведения к

минимуму последствий Чернобыльской катастрофы.

Статья 8

Настоящий Протокол вступает в силу со дня подписания и

заменяет собой Протокол о сотрудничестве и координации

деятельности между Министерством иностранных дел Российской

Советской Федеративной Социалистической Республики и Министерством

иностранных дел Украины ( 643_012 ) от 30 октября 1991 года.

Настоящий Протокол остается в силе до того времени, пока одна

из Сторон не уведомит в письменной форме другую Сторону о своем

желании прекратить его действие.

Совершенно в г.Москве 26 июля 1995 года в двух экземплярах,

каждый на русском и украинском языках, причем оба текста имеют

одинаковую силу.

За Министерство иностранных За Министерство иностранных

дел Российской Федерации дел Украины

(подпись) (подпись)

| >>
Законодавчий акт: Протокол про консультації та співробітництво між Міністерством закордонних справ України та Міністерством закордонних справ Російської Федерації (укр/рос). МЗС України. 1995

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Протокол про консультації та співробітництво між Міністерством закордонних справ України та Міністерством закордонних справ Російської Федерації (укр/рос). 1995

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -