>>

НАКАЗ від 19.12.2017 № 560 "Про затвердження Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України". 2017

Інформація актуальна на 06.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.12.2017  № 560


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 січня 2018 р.
за № 44/31496

Про затвердження Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України

На виконання Закону України «Про державну таємницю» та пункту 233 Порядку організації забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України (далі - Правила), що додаються.

2. Управлінню режиму та захисту інформації забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню генерального секретаріату довести цей наказ до відома Першого заступника Міністра, заступника Міністра з європейської інтеграції, заступника Міністра, Державного секретаря МЗС, керівників структурних підрозділів апарату МЗС, представництв МЗС на території України, закордонних дипломатичних установ України, Державного навчально-наукового закладу післядипломної освіти “Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ”, Державного підприємства «Головне управління комплексного обслуговування і будівництва об’єктів дипломатичної служби» та до Управління державної охорони України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

П.А. Клімкін


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
закордонних справ України
19.12.2017 № 560


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 січня 2018 р.
за № 44/31496

ПРАВИЛА
пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України

І. Загальні положення

1. Ці Правила визначають єдині вимоги щодо організації та здійснення пропускного режиму до адміністративного будинку МЗС та на територію, яка прилягає до нього, працівників МЗС, посадових і службових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, громадян України, іноземців та осіб без громадянства, в’їзду/виїзду транспортних засобів, ввезення/вивезення, внесення/винесення матеріальних цінностей.

2. Державну охорону адміністративного будинку МЗС та новоутворених об'єктів, що підлягають охороні, забезпечує Управління державної охорони України (далі - УДО).

3. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають такі значення:

відвідувач - фізична особа, яка не є працівником МЗС, але має потребу та підставу в тимчасовому перебуванні в адміністративному будинку МЗС;

державна охорона - система організаційно-правових, режимних, оперативно-розшукових, інженерно-технічних та інших заходів, що здійснюються спеціально уповноваженим державним органом з метою забезпечення нормального функціонування органів державної влади України, безпеки посадових осіб та об’єктів;

заборонені для внесення/винесення, ввезення/вивезення речі - зброя, боєприпаси, вибухові речовини та пристрої, отруйні, радіаційні й легкозаймисті речовини, спеціальні засоби та інші небезпечні для життя й здоров’я предмети (колючо-ріжуча, тощо) і речовини, які можуть бути використані для вчинення диверсійно-терористичного акту, посягання на честь та гідність посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, а також працівників МЗС, проведення масових заходів, які порушують громадський порядок та можуть призвести до непередбачуваних наслідків, або речі, які викликають підозру, тощо;

контроль на безпеку - заходи щодо запобігання внесенню/винесенню, ввезенню/вивезенню до адміністративного будинку МЗС заборонених речей та їх розміщення в ній;

огляд - технологічний процес контролю на безпеку, в тому числі із застосуванням спеціальних технічних та інших засобів (зокрема рентгено-телевізійного інтроскопу), призначених для виявлення заборонених для внесення/винесення, ввезення/вивезення речей;

пропускний режим - сукупність правил, що визначають порядок входу/виходу працівників МЗС та відвідувачів, в’їзду/виїзду транспортних засобів, внесенню/винесенню, ввезенню/вивезенню матеріальних цінностей до адміністративного будинку та на територію/з території МЗС, а також заходи щодо реалізації цих правил;

пост охорони (пост оперативного наряду) - усе доручене майно, надане військовослужбовцю УДО для охорони та оборони, а також місце або ділянка місцевості, на якій він виконує свої обов'язки. До постів також належать об'єкти та ділянки місцевості, що їх охороняють військовослужбовці УДО, на яких встановлено технічні засоби охорони;

посвідчення працівника МЗС - документ (електронна картка), що виконує функції постійної перепустки, засвідчує особу і посаду штатного працівника МЗС та надає право входу до адміністративного будинку МЗС (далі - посвідчення);

тимчасова перепустка - документ (електронна картка), що надає право відвідування адміністративного будинку МЗС на період від трьох до 12 місяців у робочий час;

разова перепустка - документ (електронна картка), що надає право відвідувачу на разовий вхід до відповідного службового приміщення адміністративного будинку МЗС протягом робочого дня;

автомобільна перепустка - документ, що надає штатному працівнику право в’їзду на прибудинкову територію МЗС;

речі - майно фізичних та юридичних осіб;

технічні засоби охорони - засоби керування доступом, спостереження, збирання, оброблення та надання інформації, що використовуються в системі охорони адміністративного будинку МЗС.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України „Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб”, Порядку забезпечення безпеки посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона у місцях постійного та тимчасового перебування, затвердженому наказом Управління державної охорони України від 27 травня 2011 року № 210, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 10 червня 2011 року № 700/19438, та інших нормативно-правових актах.

4. Загальне керівництво щодо організації пропускного режиму у МЗС покладається на Державного секретаря МЗС.

5. Організація пропускного режиму та контроль за його дотриманням в МЗС покладається на Управління режиму та захисту інформації (далі - УРЗІ).

6. УРЗІ, відповідно до покладених на нього завдань, здійснює:

координацію діяльності між підрозділами УДО та МЗС щодо забезпечення й додержання пропускного режиму;

облік, оформлення, видачу постійних, тимчасових та автомобільних перепусток;

забезпечення бюро перепусток необхідною кількістю бланків разових перепусток;

замовлення бланків перепусток та електронних карток в Адміністративному департаменті (далі - АДЕП) для постійних, тимчасових, разових та автомобільних перепусток у достатній кількості для забезпечення ними працівників МЗС;

внесення в базу даних інформації щодо номерів втрачених постійних, тимчасових та автомобільних перепусток, прізвищ їх власників, а також блокування номерів втрачених перепусток;

своєчасне інформування бюро перепусток про зміну в переліку осіб, які мають право замовляти разові перепустки за телефоном;

погодження заяв, які надходять від сторонніх організацій на прохід до адміністративного будинку та проїзд на прибудинкову територію МЗС;

контроль за дотриманням встановлених правил пропускного режиму до адміністративного будинку МЗС.

7. Безпосередньо державну охорону адміністративного будинку МЗС, території в межах відповідальності, місць постійного перебування осіб, які охороняються відповідно до Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», забезпечення роботи бюро перепусток, виконання інших режимних заходів з метою забезпечення безпечного функціонування МЗС здійснює структурний підрозділ охорони УДО.

8. Для здійснення пропускного режиму на територію та до приміщень адміністративного будинку МЗС задіються сили та засоби підрозділу охорони УДО, визначені єдиною дислокацією (табелем) постів, а також технічні засоби охорони.

9. Законні вимоги військовослужбовців підрозділу охорони УДО під час виконання ними службових обов’язків є обов’язковими для виконання усіма працівниками МЗС та відвідувачами.

10. Оснащення підрозділу охорони УДО (його складових: бюро перепусток та постів охорони) технічними засобами охорони, комп’ютерною технікою, канцелярською продукцією, здійснюється за рахунок коштів, передбачених на утримання МЗС.

11. У разі виходу з ладу системи контролю управління доступом або комп’ютерної техніки черговий підрозділу охорони УДО невідкладно повідомляє у телефонному режимі АДЕП та УРЗІ.

12. Ремонт, заміна, модернізація та обслуговування комп’ютерної техніки, яка використовується підрозділом охорони, покладається на АДЕП.

13. У разі виявлення під час забезпечення пропускного режиму посвідчень або перепусток, які не відповідають встановленим зразкам, військовослужбовці підрозділу охорони УДО діють відповідно до Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» і прийнятих відповідно до нього нормативних актів. Про кожний такий випадок підрозділ охорони повідомляє УРЗІ.

14. Пропускний режим запроваджується з метою:

запобігання протиправним посяганням на посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, їх виявлення та припинення;

охорони та захисту території, приміщень та працівників МЗС від злочинних посягань, терористичних актів, а також дій, спрямованих на їх знищення чи пошкодження архітектурного вигляду;

запобігання проникненню до адміністративного будинку сторонніх осіб;

запобігання несанкціонованому винесенню/вивезенню за межі адміністративного будинку МЗС, а також внесенню/ввезенню до нього речей;

запобігання пронесенню сторонніми особами на об’єкти МЗС без спеціального дозволу заборонених для пронесення (провезення) речей.

15. Під час виконання службових обов'язків військовослужбовці підрозділу охорони мають право:

вимагати від усіх осіб, що перебувають в адміністративній будівлі, дотримання встановлених вимог щодо пропускного режиму;

здійснювати в установленому порядку огляд транспортних засобів і вантажів, що перевозяться, а також особистих речей громадян, які проходять через пости, у разі виникнення підозри щодо наявності у них зброї, боєприпасів, вибухових, токсичних речовин та кіно-, відео-, фото-, радіоапаратури, інших заборонених до внесення/винесення речей. За потреби огляд може проводитися із застосуванням спеціальних технічних та інших засобів, призначених для виявлення заборонених для пронесення/провезення речей;

ініціювати проведення перевірок за фактами виявлених порушень встановленого пропускного режиму, у разі потреби - затримувати порушників і передавати їх правоохоронним органам для подальшого реагування;

повідомляти керівництво підрозділу охорони для подальшого інформування УРЗІ та Державного секретаря МЗС про спроби відвідувачів проникнути до адміністративного будинку на незаконних підставах (без перепустки, використовуючи чужу перепустку, відмови пред'являти перепустку або документ, що посвідчує особу), образи ними військовослужбовця підрозділу охорони;

застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби і табельну зброю у випадках і порядку, визначених законодавством України.

ІІ. Здійснення пропускного режиму до адміністративного будинку МЗС

1. Прохід до адміністративного будинку МЗС здійснюється через 1-7 під’їзди у терміни:

1 під’їзд (вхід до бюро перепусток) - працює з 9:00 до 17:45;

2 під’їзд - працює з 7:45 до 20:00. Час роботи під’їзду може бути продовжено на період перебування в адміністративній будівлі МЗС осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, керівництва МЗС або осіб та делегацій, перебування яких передбачено протокольними заходами;

3 під’їзд (центральний вхід) - працює з 6:00 до 23:00. Час роботи під’їзду може бути продовжено на період перебування в адміністративному будинку МЗС осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, керівництва МЗС або осіб та делегацій, перебування яких передбачено протокольними заходами;

4 під’їзд - визначається рішенням Міністра;

5 під’їзд - визначається окремим наказом або дорученням Державного секретаря МЗС;

6 під’їзд (вихід до спеціально відведеного місця для куріння на прибудинковій території паркової зони, яке відділено від іншої території паркової зони окремим металевим парканом) - працює з 8:00 до 20:00;

7 під’їзд (рампа) - працює за необхідності ввезення (вивезення) матеріально-технічних цінностей, вантажів тощо. Відкривається підрозділом охорони з дозволу керівництва МЗС, директора АДЕП або його заступника, начальника УРЗІ або його заступника.

2. Під час перебування працівників МЗС та відвідувачів на спеціально відведеному місці для куріння на прибудинковій території паркової зони їм забороняється:

порушувати межі території, відведеної для куріння;

виносити документи службового характеру;

користуватись засобами фото-, відеофіксації;

передавати або приймати через огорожу від будь-яких осіб будь-які речі (документи) тощо;

вживати алкогольні напої;

смітити та/або залишати будь-які речі без нагляду.

3. У вихідні та святкові дні прохід до адміністративного будинку МЗС здійснюється через 3 під’їзд з 6:00 до 23:00.

4. Робота турнікетів (зчитувачів) електронної системи контролю управління доступом в адміністративний будинок МЗС у неробочий час (з 23.00 до 6.00 ранку) може блокуватися військовослужбовцем поста охорони.

Доступ у цей час будь-яких осіб до адміністративного будинку МЗС здійснюється через 1 або 3 під’їзд з дозволу чергового підрозділу охорони УДО після реєстрації на посту охорони в постовому журналі із зазначенням прізвища, часу входу (виходу), серії та номера посвідчення працівника.

5. У разі виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з необхідністю термінової евакуації людей (майна та матеріальних носіїв інформації) з адміністративного будинку МЗС, за вказівкою чергового підрозділу охорони УДО здійснюється негайне вимикання турнікетів (зчитувачів) електронної системи контролю управління доступом до адміністративного будинку, відкриття дверей під’їздів та посилення охорони будинку.

6. У разі аварій, пожежі, виходу з ладу технічних комунікацій, допуск співробітників відповідних служб до адміністративного будинку МЗС здійснюється у супроводі військовослужбовця підрозділу охорони УДО та працівника АДЕП або працівника Державного підприємства „Головне управління комплексного обслуговування будівель” (далі - ДП ГУКОБ), а за потреби - чергового інспектора пожежної охорони із занесенням необхідних даних до книги обліку на посту охорони та подальшим інформуванням керівництва АДЕП та УРЗІ.

7. Рішення про допуск співробітників відповідних служб до адміністративного будинку МЗС на проведення невідкладних аварійних робіт приймає керівництво АДЕП або черговий підрозділу охорони УДО з подальшим інформуванням АДЕП та УРЗІ.

8. Ремонтні, технічні і будівельні роботи (зварювальні тощо) в приміщеннях адміністративного будинку МЗС виконуються з дозволу та в присутності інспектора пожежної охорони та відповідального працівника АДЕП або ДП ГУКОБ.

9. Доступ до адміністративного будинку МЗС здійснюється:

працівників МЗС - за службовими посвідченнями (посвідчення на прохід до адміністративного будинку МЗС серії ДС та АТ) з 6:00 до 23:00 через 3 під’їзд без проходження контролю на безпеку;

Надзвичайних і Повноважних Послів - за дипломатичними паспортами, з 9:00 до 18:00 через 3 під’їзд без проходження контролю на безпеку;

працівників закордонних дипломатичних установ України (далі - ЗДУ) - за дипломатичними (службовими) паспортами з 9:00 до 18:00 через 3 під’їзд без проходження контролю на безпеку;

працівників МЗС, які працюють за цивільно-правовою угодою, - за тимчасовими перепустками у робочі дні через 3 під’їзд з 09:00 до 18:00 без проходження контролю на безпеку;

працівників Державного навчально-наукового закладу післядипломної освіти “Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ” (далі - Дипломатична академія України ) - за посвідченнями на прохід до адміністративного будинку МЗС серії ДАУ з 09:00 до 18:00, через 3 під’їзд без проходження контролю на безпеку;

відвідувачів - за разовими перепустками з 9:00 до 17:30 через 3 під’їзд з проходженням контролю на безпеку та перевіркою документів, що посвідчують особу;

осіб, які проходять практику або стажування у структурних підрозділах МЗС, - за разовими перепустками з 09:00 до 18:00 через 3 під’їзд з проходженням контролю на безпеку та перевіркою документів, що посвідчують особу на термін, визначений наказом МЗС, копія якого подається Департаментом менеджменту персоналу (далі - ДП) до бюро перепусток;

кандидатів, які беруть участь у конкурсі на заміщення посад, - за списками, підписаними директором ДП, погодженими з УРЗІ та переданими до підрозділу охорони, з 09:00 до 18:00 через 3 під’їзд з проходженням контролю на безпеку та перевіркою документів, що посвідчують особу;

осіб, які проходять стажування для направлення у довготермінові закордонні відрядження, - за аркушами стажування, підписаними директором ДП, з 09:00 до 18:00 через 3 під’їзд з проходженням контролю на безпеку та перевіркою документів, що посвідчують особу;

посадових осіб, щодо яких відповідно до статей 5-7 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» здійснюється державна охорона, - без пред’явлення службового посвідчення цілодобово через 1, 2 та 3 під’їзди без проходження контролю на безпеку;

посадових осіб, визначених у переліку посадових осіб, які мають право входити до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України з пред’явленням на постах охорони посвідчень органів державної влади та органів місцевого самоврядування (додаток 1), - за службовими посвідченнями з 09:00 до 20:00 через 2 і 3 під’їзди та без проходження контролю на безпеку;

помічників (консультантів) народних депутатів України поточного скликання - за службовими посвідченнями з 09:00 до 17:30 через 3 під’їзд з проходженням контролю на безпеку та у супроводі працівника відповідного підрозділу, на запрошення якого вони прибули;

представників інших державних органів, підприємств, установ та організацій - за тимчасовими перепустками, які виписуються за рішенням Державного секретаря МЗС на підставі заявок цих органів, з 8:00 до 20:00 через 3 під’їзд та без проходження контролю на безпеку;

дипломатичних кур’єрів, які доставляють кореспонденцію (із числа співробітників Головного управління Державної фельд’єгерської служби України), кур’єрів органів державної влади, працівників фельд’єгерсько-поштової служби та інкасаторів - за списками, які складаються УРЗІ на підставі заявок державних і правоохоронних органів, погоджених Державним секретарем МЗС, після пред’явлення посвідчення дипкур’єра, старшого дипкур’єра, інспектора (старшого інспектора, офіцера фельдзв’язку) або іншого документа, що засвідчує особу та відповідну посаду, цілодобово, зі зброєю, через 3 під’їзд, без проходження контролю на безпеку;

учасників засідань, нарад, робочих груп та колегій - за списком, підписаним керівником структурного підрозділу МЗС та погодженим з УРЗІ, з пред’явленням на постах охорони документів, що посвідчують особу, у супроводі представника структурного підрозділу МЗС, відповідального за проведення заходу, з 09:00 до 18:00 через 3 під’їзд та з проходженням контролю на безпеку;

представників вітчизняних засобів масової інформації з відео-, кіно-, фото-, звукозаписувальною та звукопідсилювальною апаратурою, персональними портативними електронними засобами тощо - за списком, підписаним керівником структурного підрозділу МЗС та погодженим з УРЗІ, з пред’явленням на постах охорони документів, що посвідчують особу, та проходженням контролю на безпеку, у супроводі представника структурного підрозділу, відповідального за взаємодію зі ЗМІ, з 09:00 до 18:00 через 3 під’їзд;

робітників та інженерно-технічних працівників підприємств, установ, організацій, що проводять будівельні, ремонтні, аварійні, технічні та інші господарські роботи у приміщеннях адміністративного будинку МЗС, обслуговування комунікацій на горищі та у підвалах тощо, - за списками, підписаними директором АДЕП (його заступником) та погодженими з УРЗІ, або за разовими перепустками після перевірки документів, що засвідчують особу, через 3 під’їзд з проходженням контролю на безпеку;

іноземних делегацій, груп та окремих іноземних громадян (далі - іноземців) - за замовленнями (додаток 2), які готують структурні підрозділи МЗС, з пред’явленням на постах охорони документів, що посвідчують особу у супроводі представника структурного підрозділу МЗС, відповідального за проведення заходу, з 09:00 до 18:00 через 2 та 3 під’їзди та з проходженням контролю на безпеку;

глав дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, глав представництв міжнародних організацій в Україні, які згідно із законами та міжнародними договорами України користуються дипломатичним імунітетом і привілеями та акредитовані у Департаменті державного протоколу (далі - ДДП) - за замовленням з 09:00 до 18:00 через 2 та 3 під’їзди, без проходження контролю на безпеку;

співробітників Управління з організації пожежно-профілактичної діяльності в державних установах Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в м. Києві, співробітників відділень представництв компаній, що відповідають за забезпечення поштового зв’язку, кореспонденції тощо, - за тимчасовими перепустками або за списками, що погоджуються з УРЗІ та надаються підрозділу охорони з дозволу Державного секретаря МЗС, на підставі письмових звернень керівників зазначених підприємств (організацій), з 09:00 до 18:00 через 3 під’їзд з проходженням контролю на безпеку;

працівників Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», які здійснюють інкасацію готівки відділення поштового зв’язку Київ-18, - за списками, які складаються УРЗІ на підставі заявки Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», погодженими Державним секретарем МЗС, після пред’явлення службового посвідчення, зі зброєю, з 09:00 до 18:00 через 1 під’їзд без проходження контролю на безпеку;

працівників ДП ГУКОБ - за тимчасовими перепустками у робочі дні з 06:00 до 20:00 через 3 під’їзд без проходження контролю на безпеку. У неробочий час, вихідні та святкові дні - відповідно до графіка чергувань, погодженого з УРЗІ та АДЕП;

працівників прокуратури, органів внутрішніх справ, виконавчої служби та інших правоохоронних органів за наявності у них рішення суду або ордеру - за разовими перепустками на підставі рішення Державного секретаря МЗС з 09:00 до 18:00 через 3 під’їзд з пред’явленням службових посвідчень та проходженням контролю на безпеку.

10. У вихідні та святкові дні вхід до адміністративного будинку МЗС дозволяється керівництву МЗС, керівникам структурних підрозділів МЗС та їх заступникам, Послам з особливих доручень, працівникам МЗС, які згідно з графіком здійснюють чергування у структурних підрозділах, через 3 під’їзд з 9:00 до 23:00.

11. За потреби списки на право проходу до адміністративного будинку МЗС складаються структурним підрозділом МЗС, відповідальним за організацію заходів, та після затвердження керівником підрозділу та погодження з УРЗІ передаються до підрозділу охорони УДО.

У списках зазначаються прізвища та ініціали відвідувачів та перелік фото-, відеозйомок, інших матеріалів щодо діяльності МЗС, наявність відео-, кіно-, фото-, звукозаписувальної та звукопідсилювальної апаратури, персональних комп’ютерів (настільного типу, типу ноутбук, планшетного, кишенькового, а також комунікаторів) тощо, які будуть задіяні під час проведення заходу.

У разі проведення заходу за участю Міністра списки додатково погоджуються з керівником підрозділу охорони Міністра.

12. Для пропуску іноземців до адміністративного будинку МЗС працівники структурних підрозділів МЗС складають письмові замовлення, які після погодження УРЗІ завчасно подаються до підрозділу охорони УДО.

Право підпису зазначених замовлень мають: Міністр, Перший заступник Міністра, заступник Міністра з питань Європейської інтеграції, заступник Міністра, Державний секретар МЗС, керівники самостійних структурних підрозділів та їх заступники.

13. Під час проходження через пости охорони іноземці пред’являють документи, що посвідчують особу, окрім глав дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, глав представництв міжнародних організацій в Україні, які згідно із законами та міжнародними договорами України користуються дипломатичним імунітетом та акредитовані у ДДП, у супроводі працівників ДДП або іншого структурного підрозділу, до якого прибувають іноземці.

14. Іноземців, щодо яких було зроблено замовлення на прохід, супроводжує представник структурного підрозділу, з якого було зроблено замовлення, від входу до адміністративного будинку до приміщення, в якому відбуватиметься зустріч, а після її закінчення - до виходу з адміністративного будинку МЗС.

15. Організація прийому іноземців, що прибувають на зустріч з Міністром, Першим заступником, заступником Міністра з питань Європейської інтеграції, заступником Міністра та Державним секретарем МЗС, а також роботу з ними під час їх зустрічі забезпечує ДДП, а з керівниками структурних підрозділів МЗС - працівники структурних підрозділів МЗС, визначені рішенням керівників зазначених структурних підрозділів.

16. Перевірка у відвідувачів та іноземців їх речей щодо можливої наявності заборонених для пронесення/провезення речей здійснюється військовослужбовцями підрозділу охорони УДО за допомогою спеціальних технічних засобів.

17. Для прийому іноземців використовуються приміщення №№ 113, 360, 412, 616, 619, 621, 623. Приміщення №№ 619, 621 та 623 використовуються для проведення зустрічі з іноземцями за погодженням з Департаментом стратегічних комунікацій (далі - ДСК).

18. Контроль за порядком використання приміщення покладається: № 113 - на ДДП, №№ 360, 616 - на АДЕП, № 412 - на Департамент країн Близького Сходу та Африки, №№ 619, 621, 623 - на ДСК.

19. Під час перебування іноземців в адміністративному будинку забороняється залишати їх без супроводу. У разі проведення зустрічі у неробочий час, у вихідні та святкові дні прохід іноземців здійснюється за ініціативою структурного підрозділу після погодження з УРЗІ та керівництвом підрозділу охорони УДО.

20. До адміністративного будинку МЗС не допускаються особи:

зі зброєю (крім військовослужбовців Управління державної охорони України, а також осіб, зазначених у пункті 9 під час виконання службових обов’язків), боєприпасами, вибуховими речовинами та пристроями;

щодо яких не здійснено заходів з контролю на безпеку або які відмовилися від здійснення щодо них таких заходів контролю, крім випадків, передбачених цими Правилами;

із забороненими для пронесення/провезення речами, зазначеними у пункті 3 розділу І;

з аудіо-, відео-, радіо-, фотоапаратурою, іншими технічними засобами без відповідного дозволу;

з валізами, господарськими сумками та пакетами великих розмірів (понад 60 х 40 х 20 см), без дозволу керівництва МЗС, директора АДЕП або його заступника, начальника УРЗІ або його заступника;

з гучномовцями, плакатами, транспарантами та іншими предметами, які можуть бути використані для створення перешкод у діяльності МЗС;

з тваринами (крім службових собак УДО та поліції);

у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, у вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль;

з неповнолітніми дітьми, які не досягли 14-річного віку.

21. Разова перепустка дає право відвідувачу на разовий вхід тільки до відповідного службового приміщення на термін, вказаний у перепустці.

Відвідувачам за цією перепусткою не дозволяється відвідувати інші структурні підрозділи МЗС. Про це відвідувачу повідомляє під час вручення перепустки військовослужбовець бюро перепусток.

Під час виходу з адміністративного будинку відвідувач залишає одноразову перепустку на посту охорони 3 під'їзду.

22. У разі виявлення в адміністративному будинку МЗС або на території паркової зони будь-яких сторонніх речей (сумки, пакети, електронні пристрої, інші предмети), належність яких невідома (у тому числі залишених без нагляду), працівники МЗС або відвідувачі, не торкаючись цих речей, зобов’язані негайно повідомити підрозділ охорони УДО.

23. Сторонні речі можуть бути оглянуті підрозділом охорони за відсутності їх власника або користувача.

ІІІ. Проїзд та паркування транспортних засобів

1. Транспортні засоби працівників МЗС розміщуються на території біля адміністративного будинку МЗС відповідно до схеми розміщення зон паркування автомобільного транспорту (додаток 3).

2. Заїзд транспортних засобів в зони паркування здійснюється цілодобово у робочі, вихідні та святкові дні таким порядком:

автомобілі працівників МЗС - за поіменними автомобільними перепустками встановленого зразка;

службові автомобілі МЗС, у тому числі представництв МЗС на території України, - за списком, складеним АДЕП, погодженим з підрозділом охорони Міністра та ДП ГУКОБ і переданим до підрозділу охорони УДО;

службові автомобілі ЗДУ, які тимчасово прибули до МЗС, - за службовими паспортами водіїв;

службові автомобілі державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, відвідувачів МЗС, кур’єрів Головного управління Державної фельд’єгерської служби, які доставляють кореспонденцію для МЗС, тощо - за списком, складеним УРЗІ на підставі письмових звернень керівників зазначених установ та затвердженим Державним секретарем МЗС.

3. В окремих випадках разове замовлення на пропуск транспортних засобів без перепусток та списків мають право надавати:

Перший заступник Міністра, заступник Міністра з питань Європейської інтеграції, заступник Міністра, Державний секретар МЗС, а також визначені ними посадові особи на підставі відповідного доручення;

директор ДСК та його заступник;

директор АДЕП та його заступник;

начальник УРЗІ та його заступник;

керівник охорони Міністра або особа, яка його заміщує;

начальник підрозділу охорони УДО та його заступник;

черговий приймальні Міністра за погодженням з директором ДСК або його заступником.

Заявка на пропуск таких транспортних засобів здійснюється у телефонному режимі через чергового підрозділу охорони УДО.

4. Транспортні засоби, які не мають перепусток та не включені до списків, можуть допускатися на територію біля адміністративного будинку МЗС строком до 5 діб на підставі службової записки, яка підписується керівником структурного підрозділу МЗС, погоджується з УРЗІ та передається підрозділу охорони УДО. У службовій записці зазначається марка транспортного засобу, його державний номер, прізвище власника (водія), номер його телефону, мета в’їзду на територію біля адміністративного будинку МЗС .

5. Стоянка автомобілів біля адміністративного будинку МЗС здійснюється виключно в технічній та службовій зонах у місцях, визначених планом розміщення автомобілів з дорожньою розміткою та закріпленням їх за структурними підрозділами МЗС, який складається АДЕП за погодженням з ДСК, УРЗІ і підрозділом охорони Міністра та затверджується наказом Державного секретаря МЗС.

6. Працівникам МЗС забороняється передавати видані на їх ім’я індивідуальні автомобільні перепустки іншим працівникам та стороннім особам, а також ставити автомобілі на не визначені для підрозділу місця стоянки.

7. У разі порушення цих Правил або Правил дорожнього руху, зокрема, якщо таке порушення призвело до виникнення небезпечних для життя чи здоров’я пішоходів ситуацій, зіткнення з іншим транспортним засобом (засобами), автомобільні перепустки вилучаються. Рішення щодо їх поновлення приймаються за результатами з’ясування усіх обставин, які призвели до порушення.

8. Внесення змін до затвердженого списку співробітників МЗС, які мають право на в’їзд та паркування власного автотранспорту на площі перед адміністративним будинком МЗС, відбувається виключно у межах визначеної для відповідного структурного підрозділу квоти та на підставі службової записки його керівника на адресу УРЗІ, попередньо погодженої з АДЕП.

9. В адміністративній зоні адміністративного будинку МЗС дозволяється тимчасова стоянка автомобілів:

посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона;

чергового та службових автомобілів МЗС;

послів іноземних держав та членів офіційних іноземних делегацій;

Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Київської міської державної адміністрації, УДО України;

кур’єрів Головного управління Державної фельд’єгерської служби, органів державної влади, які доставляють кореспонденцію для МЗС, підприємств поштового зв’язку, інкасаторів тощо, з якими МЗС має чинний договір про надання послуг;

спеціальних автомобілів, що залучаються для усунення аварійних ситуацій та рятувальних робіт.

10. Заїзд інших транспортних засобів на стоянку адміністративної зони у кожному окремому випадку здійснюється з дозволу Першого заступника Міністра, заступника Міністра з питань Європейської інтеграції, заступника Міністра, Державного секретаря МЗС, директора ДСК або його заступника та директора АДЕП.

11. Заїзд транспортних засобів на стоянку службової зони здійснюється з дозволу Міністра, директора ДСК, його заступника та керівника охорони Міністра або особи, яка його заміщує.

12. Паркування службових автомобілів, що обслуговують послів України, представництва МЗС на території України та ЗДУ, здійснюється виключно на гостьових місцях технічної зони відповідно до плану розміщення автомобілів на площі перед адміністративною будівлею МЗС.

13. Автотранспорт установ, підприємств та організацій, з якими МЗС має чинний договір про надання послуг, допускається на стоянку технічної зони у робочі дні з 05:00 до 18:00.

14. У парковій зоні адміністративного будинку МЗС дозволяється тимчасова стоянка автомобілів посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, та службових автомобілів МЗС за списком, складеним АДЕП, погодженим УРЗІ та переданим до підрозділу охорони УДО.

15. Заїзд автотранспорту підприємства, який обслуговує їдальню МЗС, у паркову зону здійснюється за списком, який надає керівник цього підприємства до підрозділу охорони УДО, погодженим з АДЕП та УРЗІ, у робочі дні з 07:00 до 18:00 з обов’язковою перевіркою підрозділом охорони УДО вмісту автотранспорту з подальшим супроводженням автомобіля працівниками підприємства.

16. Заїзд інших транспортних засобів у паркову зону у кожному окремому випадку здійснюється з дозволу Першого заступника Міністра, заступника Міністра з питань Європейської інтеграції, заступника Міністра, Державного секретаря МЗС, директора ДСК або його заступника, директора АДЕП або його заступника, начальника УРЗІ або його заступника, начальника підрозділу охорони УДО або його заступника.

ІV. Порядок внесення/винесення, ввезення/вивезення матеріальних цінностей

1. Організація робіт щодо внесення/винесення до/з адміністративного будинку МЗС матеріальних цінностей, оформлення у зв’язку з цим матеріальних перепусток покладається на АДЕП та здійснюється за матеріальними перепустками встановленого зразка (додаток 4).

2. Матеріальна перепустка виписується АДЕП у двох примірниках, на підставі службової записки, підписаної керівником структурного підрозділу МЗС, завізованої директором АДЕП або його заступником, директором Фінансового департаменту або його заступником та підписується директором АДЕП або його заступником та погоджується з керівництвом підрозділу охорони УДО.

3. Перший примірник матеріальної перепустки видається особі, яка супроводжує вантаж для пред’явлення на посту охорони. Другий примірник матеріальної перепустки разом зі службовою запискою структурного підрозділу на вивезення матеріальних цінностей залишається в діловодстві АДЕП.

4. Військовослужбовці підрозділу охорони УДО зобов’язані перевіряти правильність оформлення матеріальної перепустки, відповідність матеріальних цінностей до даних, які містяться у матеріальній перепустці.

На звороті матеріальної перепустки військовослужбовець підрозділу охорони УДО записує час і дату ввезення/вивезення, внесення/винесення матеріальних цінностей, своє прізвище та ініціали, ставить свій підпис.

5. Матеріальна перепустка вилучається у супроводжуючого вантаж та передається військовослужбовцем підрозділу охорони УДО до бюро перепусток, де зберігається протягом року.

6. Внесення/винесення за межі адміністративного будинку МЗС меблів, картин, скульптур, а також інших творів мистецтва проводиться за матеріальною перепусткою тільки в присутності працівника АДЕП.

7. АДЕП щороку, до 20 грудня, подає до підрозділу охорони УДО списки посадових осіб, що мають право підпису матеріальних перепусток, а також матеріально відповідальних осіб зі зразками їх підписів. За потреби до списків можуть вноситися зміни.

8. Внесення/винесення до/з адміністративного будинку МЗС кореспонденції, дипломатичної пошти, дипломатичного вантажу здійснюють працівники МЗС згідно з реєстрами або кур’єрськими чи супровідними листами.

V. Оформлення та видача посвідчень працівників МЗС і тимчасових перепусток

1. Зразки посвідчень працівників МЗС та тимчасових перепусток розробляє УРЗІ та затверджує Державний секретар МЗС.

2. Посвідчення відповідної серії видаються штатним працівникам МЗС та представництв МЗС на території України на підставі наказів про призначення на посаду. Завірені ДП копії наказів передаються до УРЗІ в день їх реєстрації. Термін дії посвідчення - 5 років.

3. З метою своєчасного внесення необхідних даних до системи контролю управління доступом ДП своєчасно подає до УРЗІ відомості щодо працівників, яких звільнено з посад або призначено на посади. Такі ж відомості подаються АДЕП стосовно працівників ДП ГУКОБ та працівників, з якими укладено (припинено) договір на надання послуг в МЗС.

4. З письмового дозволу Державного секретаря МЗС видаються:

членам колегії МЗС, радникам Міністра (громадянам України та іноземним громадянам), працівникам МЗС, які мають дипломатичний ранг, - посвідчення на прохід до адміністративного будинку МЗС серії ДС (дипломатичний склад) на час їх перебування на зазначених посадах (виконання ними службових обов’язків), але не більше ніж на 5 років;

працівникам МЗС, які не мають дипломатичного рангу, - Посвідчення на прохід до адміністративного будинку МЗС серії АТ (адміністративно-технічний склад) на час їх перебування на зазначених посадах (виконання ними службових обов’язків), але не більше ніж на 5 років;

директору, першому заступнику директора, заступникам директора Дипломатичної академії України - посвідчення на прохід до адміністративного будинку МЗС серії ДАУ на час їх перебування на зазначених посадах (виконання ними службових обов’язків), але не більше ніж на 5 років;

викладацькому складу та працівникам, які працюють на постійній основі в Дипломатичній академії України, - посвідчення на прохід до адміністративного будинку МЗС серії ДАУ за письмовим зверненням директора Дипломатичної академії України, погодженим директором ДП на 1 рік;

ветеранам дипломатичної служби - посвідчення на прохід до адміністративного будинку МЗС серії ДС за їх письмовим клопотанням на ім’я Державного секретаря МЗС терміном на 2 роки.

5. Посвідчення оформлюється УРЗІ після підписання наказу про призначення працівника на посаду або рішення Державного секретаря МЗС та видається йому особисто, під підпис у журналі обліку та видачі посвідчень (постійних перепусток) (додаток 5) та журналі обліку та видачі тимчасових перепусток (додаток 6).

6. Заміна посвідчень здійснюється у разі переведення працівника на іншу посаду в МЗС, зміни прізвища, імені та по батькові, втрати або механічних пошкоджень, що унеможливлюють його подальше використання. Нове посвідчення видається на підставі наказу або за результатами розслідування причин втрати посвідчення. У разі втрати чи пошкодження посвідчення, що унеможливлює його подальше використання, нове посвідчення видається після відшкодування його вартості до каси МЗС.

7. У разі звільнення працівників або їх довготермінового відрядження до ЗДУ посвідчення підлягає поверненню до УРЗІ. Здачу посвідчення начальник УРЗІ засвідчує підписом в обхідному листі та печаткою УРЗІ. У день здачі перепустки вихід працівників, зазначених у цьому пункті, здійснюється через 3-й під’їзд на підставі копії обхідного листа з відміткою УРЗІ про здачу посвідчення.

8. Тимчасові перепустки на прохід до адміністративного будинку МЗС громадян України видаються на підставі письмового звернення керівників державних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та навчальних закладів за рішенням Державного секретаря МЗС.

9. Особам, які працюють за цивільно-правовими договорами у структурних підрозділах, тимчасові перепустки на прохід до адміністративного будинку МЗС видаються та оформлюються на підставі договору на строк його дії або службових записок керівництва підрозділів на термін до одного місяця.

VI. Оформлення та видача разових перепусток

1. Прийом відвідувачів для вирішення службових питань здійснюється за разовими перепустками на прохід до адміністративного будинку МЗС на підставі письмового замовлення або замовлень через бюро перепусток за телефоном. Разові перепустки за телефоном замовляються на відвідувачів до 5 осіб. В усіх інших випадках робиться письмове замовлення (додаток 7).

2. Зразки разових перепусток розробляються УРЗІ та затверджуються Державним секретарем МЗС.

3. Забезпечення відвідувачів разовими перепустками покладається на бюро перепусток, яке підпорядковане керівнику підрозділу охорони УДО.

4. Бюро перепусток розташоване на першому поверсі будівлі МЗС (1 під’їзд) і працює в робочі дні з 9:00 до 17:30, в п’ятницю та передсвяткові дні з 9:00 до 16:45 (перерва з 13:00 до 14:00).

5. Бюро перепусток здійснює:

оформлення та видачу разових перепусток на прохід до адміністративного будинку МЗС відповідно до встановлених правил з використанням карток електронної системи контролю доступу та здійснення контролю за своєчасним їх поверненням;

облік та зберігання бланків разових перепусток;

складення щорічного звіту про стан використання та поводження з разовими перепустками;

отримання в УРЗІ достатньої кількості бланків разових перепусток для забезпечення відвідувачів, а також заміну бланків у разі їх пошкодження;

невідкладне повідомлення УРЗІ та пости охорони про втрачені відвідувачами разові перепустки та внесення їх до бази даних.

Про осіб, які не здали разову перепустку, співробітник бюро перепусток повідомляє керівництву підрозділу охорони УДО та керівнику структурного підрозділу, до якого прибував відвідувач, для вжиття заходів щодо повернення разової перепустки.

6. Право підпису письмових замовлень та замовлень разових перепусток за телефоном через бюро перепусток мають:

Перший заступник Міністра, заступник Міністра з питань Європейської інтеграції, заступник Міністра, Державний секретар МЗС, а також визначені ними посадові особи, на підставі відповідного доручення;

директори департаментів та їх заступники, начальники управлінь у складі департаментів та їх заступники або особи, які їх заміщують;

начальники самостійних управлінь, відділів, секторів та їх заступники або особи, які їх заміщують;

начальники відділів ДП;

чергові приймальні Міністра;

керівник охорони Міністра або особа, яка його заміщує;

працівники МЗС, письмовий дозвіл яким на замовлення перепусток надано керівниками департаментів та управлінь, за погодженням із УРЗІ.

7. УРЗІ своєчасно вносить до електронної системи контролю управління доступом дані на осіб, яким надано право на замовлення разових перепусток.

8. У неробочий час замовлення перепусток на відвідувачів здійснюється за телефоном через чергового підрозділу охорони УДО.

9. Черговий підрозділу охорони УДО, співробітники бюро перепусток за потреби мають право здійснити перевірку особи, яка замовила перепустку за телефоном, використавши зворотній телефонний зв’язок з абонентом.

10. Документами, що посвідчують особу та надають право відвідувачам отримати разову перепустку на вхід до адміністративного будинку МЗС, є:

паспорт громадянина України;

паспорт громадянина України у вигляді ID-картки;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

дипломатичний (службовий) паспорт;

службове посвідчення органу державної влади, органу місцевого самоврядування;

тимчасове посвідчення громадянина України;

посвідчення військовослужбовців Збройних Сил України, Служби безпеки України, особи начальницького складу Міністерства внутрішніх справ України та інших військових формувань України;

військовий квиток (для військовослужбовців строкової служби);

посвідчення особи моряка з підтвердженням громадянства України;

посвідчення члена екіпажу з підтвердженням громадянства України;

посвідчення помічника-консультанта народного депутата України.

11. Особи, яким надано разову перепустку, заходять до адміністративного будинку МЗС через 3 під’їзд за пред’явленням на постах охорони документів, що посвідчують особу та з проходженням контролю на безпеку.

12. Разова перепустка дає право відвідувачу на разовий вхід до відповідного службового приміщення адміністративного будинку МЗС протягом однієї доби. Разова перепустка на відвідувача видається щодня.

13. Під час виходу з адміністративного будинку відвідувач зобов’язаний повернути разову перепустку військовослужбовцю підрозділу охорони УДО на посту охорони.

14. Бюро перепусток щодня проводить звірку повернення відвідувачами разових перепусток з обліком їх видачі. Про осіб, які не здали разову перепустку, бюро перепусток повідомляє керівництву підрозділу охорони УДО, УРЗІ та керівнику структурного підрозділу МЗС, до якого прибував відвідувач, для вжиття заходів щодо її повернення.

VII. Облік та зберігання службових посвідчень, тимчасових та разових перепусток

1. Облік, зберігання та видача посвідчень для проходу до адміністративного будинку МЗС серії ДС, АТ, ДП та ДАУ, тимчасових перепусток на прохід до адміністративного будинку МЗС громадян України, громадян іншої держави та автомобільних перепусток з використанням карток електронної системи контролю доступу встановленого зразка покладається на УРЗІ.

2. Посвідчення (перепустки) з використанням електронних карток є бланками суворої звітності і підлягають обліку та видачі у порядку визначеному Типовою інструкцією про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736.

3. Облік посвідчень та тимчасових перепусток здійснюється в журналі обліку та видачі посвідчень (постійних перепусток) та журналі обліку та видачі тимчасових перепусток відповідно, які ведуться в УРЗІ.

4. Працівники МЗС, які отримали посвідчення, та особи, які отримали перепустки, несуть персональну відповідальність за їх використання та зберігання.

5. У разі втрати (пошкодження) посвідчення працівник повинен негайно повідомити УРЗІ та підрозділ охорони УДО для виключення картки з електронного обліку системи контролю управління доступом. Загублене посвідчення (перепустка) вважається недійсним.

6. Для оформлення дубліката пошкодженого посвідчення працівник на адресу УРЗІ подає заяву (з візою керівника структурного підрозділу та відміткою каси МЗС про відшкодування вартості картки посвідчення).

7. Для оформлення нової перепустки на заміну втраченої керівник структурного підрозділу МЗС подає Державному секретарю МЗС службову записку з письмовими поясненнями щодо факту втрати перепустки та клопотання про видачу нової. Нову перепустку працівнику видає УРЗІ за рішенням Державного секретаря МЗС на підставі службової записки.

8. У разі втрати (пошкодження) перепустки відвідувачами керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та навчальних закладів письмово інформують Державного секретаря МЗС про втрату перепустки. У таких випадках разом із письмовим зверненням надаються матеріали щодо з’ясування обставин втрати перепустки.

9. УРЗІ разом із керівництвом підрозділу охорони УДО за результатами аналізу виконання цих Правил вживають заходів щодо поліпшення пропускного режиму до адміністративного будинку МЗС та вносять керівництву МЗС спільні пропозиції щодо його удосконалення.

Т.в.о. начальника
Управління режиму
та захисту інформаціїО.І. Ящук


Додаток 1
до Правил пропускного режиму
до адміністративного будинку
Міністерства закордонних
справ України
(пункт 9 розділу ІІ)

ПЕРЕЛІК
посадових осіб, які мають право входити до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України з пред’явленням на постах охорони посвідчень органів державної влади та органів місцевого самоврядування

1. Верховна Рада України:

Перший заступник Голови Верховної Ради України, Заступник Голови Верховної Ради України, Керівник Апарату Верховної Ради України, Перший заступник Керівника Апарату Верховної Ради України - керуючий справами, заступники Керівника Апарату Верховної Ради України;

штатні Радники Голови Верховної Ради України, Першого заступника та заступників Голови Верховної Ради України, Керівника Апарату Верховної Ради України;

керівники головних управлінь, управлінь, їх перші заступники та їх заступники;

народні депутати України діючого скликання та їх помічники-консультанти;

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

2. Кабінет Міністрів України та Секретаріат Кабінету Міністрів України:

Віце-прем’єр-міністри України, міністри України, Державні секретарі міністерств, Державний секретар Кабінету Міністрів України та його заступники;

керівник протоколу, прес-секретар, керівник групи радників, штатні радники, перший помічник та помічники Прем’єр-міністра України;

керівник Служби Першого віце-прем’єр-міністра України, його заступник та радники;

керівник Служби Віце-прем’єр-міністра України, його заступник та радники;

керівник Служби Міністра Кабінету Міністрів України;

Урядові уповноважені;

директори департаментів, начальники управлінь Секретаріату Кабінету Міністрів України та їх заступники, Урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю.

3. Адміністрація Президента України:

Глава Адміністрації Президента України, Перший заступник та заступники Глави Адміністрації Президента України, Перший помічник, помічники, штатні Радники Президента України, керівники головних департаментів, департаментів, управлінь та відділів Адміністрації Президента України та їх заступники, Прес-секретар Президента України, Уповноважені та Представники Президента України.

4. Рада національної безпеки і оборони України:

Секретар Ради національної безпеки і оборони України, перші заступники та заступник Секретаря РНБО, керівник Апарату РНБО та його заступники, керівники Служб Апарату РНБО та їх заступники;

директори департаментів, начальники управлінь та їх заступники.

5. Рахункова палата:

Голова Рахункової палати України, перший заступник та заступники Голови Рахункової палати, Члени та Секретар Рахункової палати, директори департаментів, начальники управлінь та їх заступники, головні контролери.

6. Суди:

заступники Голови та судді Конституційного Суду, заступники Голови та судді Верховного Суду України, заступники Голови та судді Вищого адміністративного суду України, заступники Голови та судді Вищого господарського Суду, заступники Голови та судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Заступник Голови Вищої ради правосуддя та члени Вищої ради правосуддя;

Голова Державної судової адміністрації України та його заступники.

7. Генеральна прокуратура України:

Перший заступник та заступники Генерального прокурора України.

8. Служба безпеки України:

Голова Служби безпеки України, Перший заступник та заступники Голови Служби безпеки України, начальники департаментів.

9. Державні органи:

начальник Генерального штабу Збройних Сил України та його заступники;

Голови й заступники голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

заступники Голови Національного банку України;

заступники Голови Фонду державного майна України;

заступники Голови Державної прикордонної служби України;

Голова Служби зовнішньої розвідки України та його заступники;

Начальник Управління державної охорони України та його заступники;

Голова Центральної виборчої комісії України та його заступники, Члени ЦВК;

Голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та його заступники;

Голова Державної казначейської служби України та його заступники;

Начальник Державної фінансової інспекції України;

Керівник Державного управління справами та його заступники;

Начальник Головного управління розвідки МО України та його заступники;

Командувач Національної гвардії України та його заступники;

Керівник Державної фельд’єгерської служби України та його заступники, начальники управлінь;

Директор Національного інституту стратегічних досліджень та його заступники;

Директор Національного антикорупційного бюро України, його перший заступник та заступники;

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступники та члени НАЗК.

10. Інші особи, які мають таке право відповідно до чинного законодавства.Додаток 2
до Правил пропускного режиму
до адміністративного будинку
Міністерства закордонних
справ України
(пункт 9 розділу ІІ)

ЗАМОВЛЕННЯДодаток 3
до Правил пропускного режиму
до адміністративного будинку
Міністерства закордонних
справ України
(пункт 1 розділу ІІІ)

СХЕМА
розміщення зон паркування автомобільного транспортуДодаток 4
до Правил пропускного режиму
до адміністративного будинку
Міністерства закордонних
справ України
(пункт 1 розділу IV)

МАТЕРІАЛЬНА ПЕРЕПУСТКАДодаток 5
до Правил пропускного режиму
до адміністративного будинку
Міністерства закордонних
справ України
(пункт 5 розділу V)

ЖУРНАЛ
обліку та видачі посвідчень (постійних перепусток)

№ з/п

№ посвідчення

Прізвище, ім’я та по батькові

Підрозділ, посада

Підстава

Дата видачі

Підпис за отримання

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8


Додаток 6
до Правил пропускного режиму
до адміністративного будинку
Міністерства закордонних
справ України
(пункт 5 розділу V)

ЖУРНАЛ
обліку та видачі тимчасових перепусток

Номер посвідчення

Прізвище, ім’я та по батькові

Підрозділ, посада

Підстава

Термін

Дата видачі

Підпис за отримання

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8


Додаток 7
до Правил пропускного режиму
до адміністративного будинку
Міністерства закордонних
справ України
(пункт 1 розділу VI)


КОМЕНДАТУРА ОХОРОНИ УДО

ЗАМОВЛЕННЯ № ____
на перепустку до адміністративного будинку МЗС України

на ____ _________ 20__ р.

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові відвідувача

Місце роботи, посада

Посада, прізвище та ініціали супроводжуючого

1
2
3
4
5
6
7

_____________________
(посада)

___________
(підпис)

_________________________________
(прізвище та ініціали керівника)


| >>
Законодавчий акт: НАКАЗ від 19.12.2017 № 560 "Про затвердження Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України". МЗС України. 2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 19.12.2017 № 560 "Про затвердження Правил пропускного режиму до адміністративного будинку Міністерства закордонних справ України". 2017

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -