Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 21.05.2015 № 98 "Про затвердження Положення про міжрегіональні управління Національного агентства України з питань державної служби в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі". 2015

Інформація актуальна на 29.12.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

21.05.2015  № 98

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 травня 2015 р.

за № 600/27045

Про затвердження Положення про міжрегіональні управління Національного агентства України з питань державної служби в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань

державної служби

№ 159 від 23.07.2015}

Відповідно до статті 21 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», пункту 7 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, та пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 січня 2015 року № 30 «Питання оптимізації діяльності територіальних органів Національного агентства з питань державної служби та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Положення про міжрегіональні управління Національного агентства України з питань державної служби в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, що додається.

2.

Департаменту контролю та взаємодії з органами влади Національного агентства України з питань державної служби в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

К.О. Ващенко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Нацдержслужби

21.05.2015  № 98

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 травня 2015 р.

за № 600/27045

ПОЛОЖЕННЯ

про міжрегіональні управління Національного агентства України з питань державної служби в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

1. Міжрегіональні управління Національного агентства України з питань державної служби в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (далі - Управління) підпорядковуються Національному агентству України з питань державної служби (далі - Нацдержслужба) та є його територіальними органами.

2.

Управління у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції, законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, наказами Нацдержслужби, дорученнями керівництва Нацдержслужби, актами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідних обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та цим Положенням.

3. Основними завданнями Управлінь є:

1) реалізація державної політики у сфері державної служби на відповідній території;

2) внесення на розгляд Нацдержслужби пропозицій щодо формування державної політики у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

3) здійснення функціонального управління державною службою на відповідній території.

4. Управління відповідно до покладених на них завдань:

1) узагальнюють практику застосування законодавства з питань, що належать до їх повноважень, готують та вносять Нацдержслужбі пропозиції щодо його вдосконалення;

2) організовують проведення функціонального обстеження місцевих органів виконавчої влади та вносять за його результатами Нацдержслужбі пропозиції щодо оптимізації їх повноважень та функцій, надають методично-консультаційну допомогу в проведенні такого обстеження територіальним органам центральних органів виконавчої влади;

3) здійснюють разом із заінтересованими органами заходи щодо стимулювання державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування;

4) надають роз’яснення щодо застосування законодавства з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, які в разі потреби оприлюднюються у друкованих засобах масової інформації для врахування особами, на яких поширюється дія Законів України «Про державну службу» і «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

5) здійснюють методичне та консультативне забезпечення діяльності кадрових служб місцевих державних адміністрацій, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування з питань служби в таких органах;

6) здійснюють контроль за додержанням визначених законодавством про державну службу умов реалізації громадянами права на державну службу на відповідній території;

7) в межах повноважень, передбачених законом, проводять у державних органах перевірки стану дотримання вимог законодавства про державну службу;

{Підпункт 7 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 159 від 23.07.2015}

8) за дорученням Голови Нацдержслужби проводять службові розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у разі надходження до Нацдержслужби доручення вищих посадових осіб України та Першого віце-прем’єр-міністра України або у разі безпосереднього звернення до Нацдержслужби такої особи з метою зняття безпідставних, на її думку, звинувачень або підозри;

{Підпункт 8 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 159 від 23.07.2015}

9) вивчають та узагальнюють пропозиції щодо потреб у підвищенні кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції на відповідній території;

10) беруть участь у межах повноважень в організації та координації підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва, соціального діалогу, а також у межах повноважень, передбачених законом, у здійсненні контролю за якістю навчання;

11) у межах повноважень вивчають та узагальнюють інформацію щодо потреб у підготовці магістрів за спеціальностями галузі знань «Державне управління» за державним замовленням на відповідній території;

12) забезпечують у межах повноважень, передбачених законом, здійснення моніторингу та загального контролю за працевлаштуванням випускників, які навчалися за спеціальностями галузі знань «Державне управління» за державним замовленням;

13) беруть участь у межах повноважень, передбачених законом, у реалізації проектів та виконанні програм у сфері вдосконалення державного управління та державної служби, в тому числі міжнародних, а також програм залучення міжнародної технічної допомоги;

14) вносять до Нацдержслужби пропозиції щодо вдосконалення форм державної статистичної звітності;

15) здійснюють розгляд звернень громадян з питань, що належать до їх компетенції, виявляють та усувають причини, що призводять до подання громадянами скарг;

16) здійснюють інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України.

5. Управління з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечують у межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції в Управліннях;

2) здійснюють добір кадрів до Управлінь, формують кадровий резерв на відповідні посади, забезпечують підвищення кваліфікації державних службовців в Управліннях;

3) забезпечують ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

4) організовують планово-фінансову роботу, здійснюють контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечують організацію і вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;

5) забезпечують доступ до публічної інформації, що перебуває у їх володінні;

6) забезпечують у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

7) забезпечують у межах своїх повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізації;

8) організовують ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених законодавством правил.

6.

Управління мають право:

1) залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців, працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадянського суспільства;

2) одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

3) скликати наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (ради, комісії, колегії, робочі групи), проводити конференції, семінари та інші заходи з питань, що належать до їх компетенції;

4) користуватися інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами.

7. Управління під час виконання покладених на них завдань взаємодіють з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідними місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями на відповідній території.

8. Управління у межах своїх повноважень видають накази організаційно-розпорядчого характеру.

Накази можуть бути скасовані Головою Нацдержслужби повністю чи в окремій частині.

9. Управління очолює начальник, який призначається на посаду за погодженням із головами відповідних місцевих державних адміністрацій, звільняється з посади Головою Нацдержслужби.

Начальник Управління має заступника (заступників), якого (яких) за його поданням призначає на посаду (посади) і звільняє з посади (посад) Голова Нацдержслужби.

10. Начальник Управління:

здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;

організовує та забезпечує виконання Управлінням Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, наказів Нацдержслужби, доручень Голови Нацдержслужби, його першого заступника та заступника, розпоряджень голови відповідної місцевої державної адміністрації;

вносить Голові Нацдержслужби пропозиції щодо визначення пріоритетів роботи Управління і шляхів виконання покладених на нього завдань;

подає на затвердження Голові Нацдержслужби плани роботи Управління, погоджені з головою відповідної місцевої державної адміністрації, організовує та контролює їх виконання, затверджує звіти про їх виконання;

забезпечує в установленому порядку дієву взаємодію з відповідними місцевими державними адміністраціями;

здійснює добір кадрів до Управління, формує кадровий резерв на відповідні посади;

організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Управління;

призначає на посади та звільняє з посад державних службовців та працівників Управління, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім своїх заступників);

порушує перед Головою Нацдержслужби питання про присвоєння рангів державних службовців своїм заступникам, а також щодо заохочення та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

підписує накази Управління;

розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

затверджує посадові інструкції працівників та положення про структурні підрозділи (у разі їх наявності);

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Начальник Управління підзвітний та підконтрольний Голові Нацдержслужби, а також відповідно Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим щодо повноважень органів виконавчої влади, наданих законом Раді міністрів Автономної Республіки Крим, та головам місцевих державних адміністрацій з питань здійснення повноважень місцевих державних адміністрацій.

11. Управління утримуються за рахунок державного бюджету.

Структури, штатні розписи та кошториси Управлінь затверджує Голова Нацдержслужби.

12. Управління є юридичними особами публічного права, мають самостійні баланси, рахунки в установах Казначейства, печатки із зображенням Державного Герба України і своїми найменуваннями.

Директор Департаменту

контролю та взаємодії

з органами влади

Нацдержслужби

С.М. Іголкін

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: НАКАЗ від 21.05.2015 № 98 "Про затвердження Положення про міжрегіональні управління Національного агентства України з питань державної служби в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі". Нацдержслужба України. 2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 21.05.2015 № 98 "Про затвердження Положення про міжрегіональні управління Національного агентства України з питань державної служби в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі". 2015

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -