НАКАЗ від 22.01.2018 № 10 "Про затвердження Порядку погодження НАДС зарахування осіб на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», відрахування та переведення слухачів". 2018

Інформація актуальна на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

22.01.2018  № 10

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 лютого 2018 р.

за № 175/31627

Про затвердження Порядку погодження НАДС зарахування осіб на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», відрахування та переведення слухачів

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 789 «Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та від 07 липня 2010 року № 564 «Про затвердження Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування» та з метою посилення контролю за використанням бюджетних коштів, передбачених для їх підготовки, НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Порядок погодження НАДС зарахування осіб на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», відрахування та переведення слухачів, що додається.

2. Відділу організації професійного навчання НАДС подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Головного управління державної служби України від 06 квітня 2011 року № 92 «Про порядок погодження Головдержслужбою зарахування вступників, відрахування та переведення слухачів спеціальностей галузі знань «Державне управління», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 травня 2011 року за № 559/19297.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови НАДС відповідно до розподілу обов’язків.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

К.О. Ващенко

ПОГОДЖЕНО:

Президент Національної академії

державного управління

при Президентові України

Міністр освіти і науки України

В.С. Куйбіда

Л.М. Гриневич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного

агентства України

з питань державної служби

22.01.2018 № 10

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 лютого 2018 р.

за № 175/31627

ПОРЯДОК

погодження НАДС зарахування осіб на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», відрахування та переведення слухачів

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедури погодження НАДС зарахування осіб на навчання за державним замовленням за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», дострокового відрахування та переведення на вакантні місця державного замовлення слухачів.

2. Відповідно до пункту 17 Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 липня 2010 року № 564, державним замовником підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» для роботи на посадах державної служби, що належать до 6-9 групи оплати праці, і посадах, що віднесені до п’ятої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, є НАДС.

3. Відповідно до пункту 21 Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 789, за результатами вступних випробувань НАДС погоджує рішення приймальної комісії про зарахування осіб на навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування».

4.

Підстави дострокового відрахування слухачів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» передбачені пунктом 37 Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 789.

5. Дострокове відрахування та переведення слухачів на вакантні місця державного замовлення погоджуються НАДС.

6. Відповідальним за перевірку документів, наданих до НАДС закладами вищої освіти, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», та підготовку листів є відповідний структурний підрозділ НАДС, до повноважень якого належить організація професійної підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

ІІ. Погодження зарахування осіб на навчання за державним замовленням за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування»

1. Для погодження зарахування осіб на навчання за державним замовленням за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» заклад вищої освіти, що здійснює підготовку магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» (далі - заклад вищої освіти), надсилає до НАДС лист за підписом керівника, у якому зазначаються прізвища, імена, по батькові осіб, рекомендованих для зарахування на навчання, а також форма навчання та спеціалізація. До листа додаються копії протоколів засідань приймальної комісії, загальний рейтинг вступників, інформація про осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням (додаток 1), узагальнена інформація щодо осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням (додаток 2), а також копія рішення приймальної комісії, передбаченого пунктом 3 розділу І цього Порядку.

Навчання здійснюють заклади вищої освіти, відібрані на конкурсній основі у порядку, затвердженому НАДС, та на підставі ліцензії на освітню діяльність.

2. На основі отриманих від закладу вищої освіти документів НАДС вивчає дані щодо осіб, рекомендованих до вступу, на відповідність вимогам пункту 10 Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 789, та у 10-денний строк з дати надходження і реєстрації документів готує лист-погодження.

3. Заклад вищої освіти після надходження листа-погодження від НАДС видає наказ про зарахування слухачів на навчання не пізніше 25 серпня поточного року та надсилає до НАДС його копію, засвідчену в установленому порядку.

4. У разі дострокового відрахування слухачів, які зараховані на навчання за державним замовленням і без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів після їх початку, впродовж 10 наступних днів проводиться додаткове зарахування слухачів на вакантні місця за погодженням з НАДС.

ІІІ. Погодження дострокового відрахування слухачів, які навчаються за державним замовленням за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування»

1. У разі виникнення обставин для дострокового відрахування слухача в 10-денний строк до НАДС надсилається лист за підписом керівника, у якому зазначаються прізвище, ім'я, по батькові слухача, а також причина його відрахування. До листа додаються документи, що підтверджують причину дострокового відрахування, засвідчені в установленому порядку:

1) копія заяви слухача - у разі відрахування за власним бажанням;

2) копія заяви слухача та копія медичного висновку - у разі відрахування за станом здоров'я на підставі медичного висновку;

3) копія відомостей закладу вищої освіти про успішність слухача - у разі відрахування за невиконання навчального плану;

4) документи, що підтверджують порушення слухачем правил внутрішнього розпорядку закладу вищої освіти, - у разі відрахування за порушення правил внутрішнього розпорядку закладу вищої освіти;

5) витяг із журналу відвідування занять слухачем - у разі якщо він зарахований на навчання за державним замовленням і без поважних причин не приступив до занять протягом 10 днів після їх початку;

6) копія наказу про звільнення з органу державної влади, органу місцевого самоврядування - у разі якщо слухач навчався за державним замовленням за вечірньою, заочною (дистанційною) формою та припинив перебування на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування (крім випадків, коли звільнення проводилося відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України, пункту 1 частини першої статті 87 Закону України «Про державну службу» та/або у разі втрати статусу державного службовця у зв’язку з набранням чинності зазначеним Законом);

7) документи, що підтверджують виникнення у процесі навчання обставин, за яких на слухача поширюються встановлені законодавством обмеження, пов'язані з прийняттям на службу чи проходженням служби в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, - у разі якщо в процесі навчання виникли такі обставини.

2. На основі документів, отриманих від закладу вищої освіти, НАДС в 10-денний строк з дати надходження та реєстрації документів готує лист-погодження.

3. Заклад вищої освіти після надходження листа-погодження про відрахування слухача видає наказ про відрахування та надсилає його копію, засвідчену в установленому порядку, до НАДС.

4. Після видання наказу про відрахування слухача заклад вищої освіти забезпечує внесення змін в установленому порядку до державного контракту про надання послуг з підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» між НАДС та відповідним закладом вищої освіти, згідно з яким здійснювалось навчання зазначеного слухача.

Зміни мають відображати зменшення загальної суми зазначеного державного контракту на величину витрат, що були передбачені на навчання особи, яка відрахована.

За погодженням НАДС зазначені кошти можуть бути використані закладом вищої освіти при подальших розрахунках (зокрема при зарахуванні на вакантне місце державного замовлення), що оформляється внесенням змін до державного контракту про надання послуг з підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» в установленому порядку.

ІV. Погодження переведення на вакантні місця державного замовлення слухачів, які навчаються за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування»

1. У разі дострокового відрахування слухача заклад вищої освіти може запропонувати кандидатуру для заміщення вакантного місця державного замовлення з числа осіб, які навчаються на контрактній основі і відповідають умовам, передбаченим пунктом 10 Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 789.

2. Для погодження переведення слухачів на вакантні місця державного замовлення заклад вищої освіти, що здійснює підготовку магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», надсилає до НАДС лист за підписом керівника, у якому зазначається інформація про слухача, а також надаються копія заяви слухача з проханням про переведення та обґрунтування щодо заповнення вакантного місця державного замовлення (додаток 3), у якому зафіксована рейтингова позиція запропонованого для переведення слухача у загальному рейтингу слухачів, які навчаються на контрактній основі.

3. На основі документів, отриманих від закладу вищої освіти, НАДС у 10-денний строк з дати надходження та реєстрації документів готує на них лист-погодження.

4. Заклад вищої освіти після надходження листа-погодження від НАДС видає наказ про переведення слухача та надсилає до НАДС його копію, завірену в установленому порядку.

5. Якщо переведення слухача відбулось на вакантне місце державного замовлення денної форми навчання, після видання наказу про переведення слухача заклад вищої освіти забезпечує внесення змін в установленому порядку до державного контракту про надання послуг з підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» між НАДС та відповідним закладом вищої освіти, згідно з яким здійснюватиметься навчання зазначеного слухача. Зміни мають відображати коригування у межах загальної суми зазначеного державного контракту необхідних витрат для навчання особи, яка переведена на вакантне місце державного замовлення денної форми.

Начальник Відділу

організації професійного

навчання НАДС

О.Л. Глазков

Додаток 1

до Порядку погодження НАДС

зарахування осіб на навчання

за освітньо-професійною програмою

підготовки магістрів за спеціальністю

«Публічне управління

та адміністрування» галузі знань

«Публічне управління

та адміністрування», відрахування

та переведення слухачів

(пункт 1 розділу ІІ)

ІНФОРМАЦІЯ

про осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням

до ________________________________

(назва закладу вищої освіти)

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата і рік народження

Місце роботи

Посада

Категорія посад державної служби, група оплати праці, ранг державного службовця/ категорія, ранг посадової особи місцевого самоврядування

Стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування

Наявний ступінь вищої освіти магістра/ бакалавра

_____________________

(посада)

_____________

(підпис)

_____________________________

(ініціали та прізвище)

М.П.

Додаток 2

до Порядку погодження НАДС

зарахування осіб на навчання

за освітньо-професійною програмою

підготовки магістрів за спеціальністю

«Публічне управління

та адміністрування» галузі знань

«Публічне управління

та адміністрування», відрахування

та переведення слухачів

(пункт 1 розділу ІІ)

УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ

щодо осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням

до _____________________________________________

(назва закладу вищої освіти)

Регіон*

Категорії посад

Назва спеціалізації**

Усього за спеціалізаціями

Разом

очна форма навчання

заочна форма навчання

очна форма навчання

заочна форма навчання

денна

вечірня

заочна

дистанційна

денна

вечірня

заочна

дистанційна

Державні службовці

А

Б

В

Усього

Посадові особи місцевого самоврядування

III

IV

V

VI

VIІ

Усього

Разом

__________

*Позиція заповнюється на кожну область, з якої є вступники.

**Позиції заповнюються за кожною наявною спеціалізацією.

_______________________

(посада)

_______________

(підпис)

_____________________________

(ініціали та прізвище)

М.П.

Додаток 3

до Порядку погодження НАДС

зарахування осіб на навчання

за освітньо-професійною програмою

підготовки магістрів за спеціальністю

«Публічне управління

та адміністрування» галузі знань

«Публічне управління

та адміністрування», відрахування

та переведення слухачів

(пункт 2 розділу ІV)

ОБҐРУНТУВАННЯ

щодо заповнення вакантного місця державного замовлення

у _____________________________________________

(назва закладу вищої освіти)

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата і рік народження

Останнє місце роботи

Посада

Категорія посад державної служби, група оплати праці, ранг державного службовця/ категорія, ранг посадової особи місцевого самоврядування

Стаж державної служби

Закінчив(ла) навчальний заклад (назва, номер та дата видачі диплома)

Місце за рейтингом

_____________________

(посада)

______________

(підпис)

_____________________________

(ініціали та прізвище)

М.П.

|
Законодавчий акт: НАКАЗ від 22.01.2018 № 10 "Про затвердження Порядку погодження НАДС зарахування осіб на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», відрахування та переведення слухачів". Нацдержслужба України. 2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 22.01.2018 № 10 "Про затвердження Порядку погодження НАДС зарахування осіб на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», відрахування та переведення слухачів". 2018

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -