Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

НАКАЗ від 23.03.2020 № 46-20 "Про затвердження Положення про конкурс "Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"". 2020

Інформація актуальна на 16.04.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

23.03.2020  № 46-20

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 березня 2020 р.

за № 308/34591

Про затвердження Положення про конкурс "Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"

Відповідно до пункту 2 частини третьої статті 13 Закону України "Про державну службу", підпункту 4 пункту 4 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, пункту 15 Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 342-р, та з метою поширення кращих практик впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Положення про конкурс "Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад", що додається.

2.

Генеральному департаменту з питань професійного розвитку державних службовців забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби.

В.о. Голови

В. Купрій

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного

агентства України з питань

державної служби

23 березня 2020 року № 46-20

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 березня 2020 р.

за № 308/34591

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс "Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"

I.

Загальні положення

1. Цим Положенням встановлюється порядок проведення конкурсу "Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад" (далі - Конкурс) та визначення його переможців.

2. Конкурс проводиться з метою відбору, відзначення і поширення кращих практик впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад (далі - Система професійного навчання).

3. Організатором Конкурсу є Національне агентство України з питань державної служби (далі - Організатор).

4. Учасниками Конкурсу є суб'єкти надання освітніх послуг у сфері професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад (далі - Провайдери), які в порядку, визначеному цим Положенням, подали заявки на участь у Конкурсі (далі - Учасники).

5. Основні завдання Конкурсу:

1) визначення кращих практик впровадження освітніх інновацій у Системі професійного навчання (далі - Практики) у номінаціях Конкурсу;

2) сприяння поширенню кращих Практик у Системі професійного навчання;

3) сприяння в набутті нових знань, обміну досвідом між Провайдерами;

4) публічне визнання досягнень Провайдерів як інструмент заохочення до подальших напрацювань у напрямі підвищення якості надання освітніх послуг у Системі професійного навчання.

6. Конкурс проводиться щороку на засадах добровільності, відкритості, прозорості.

II.

Проведення Конкурсу

1. Конкурс оголошується наказом Організатора, в якому зазначається: персональний склад Конкурсної комісії, строки проведення та номінації Конкурсу, у тому числі період впровадження Практик, які можуть бути подані для участі в ньому, а також заходи, необхідні для організаційного забезпечення проведення Конкурсу.

Оголошення про проведення Конкурсу оприлюднюється на онлайн-платформі презентації кращих Практик впровадження освітніх інновацій (далі - Онлайн-платформа).

2. Для участі у Конкурсі претенденти подають заявку за встановленою формою, у якій вказується інформація про впроваджену освітню інноваційну практику. Заявка подається в електронній формі через використання Онлайн- платформи.

Претендент забезпечує достовірність інформації у поданій ним заявці.

Претендентом подається на Конкурс не більше однієї заявки за кожною номінацією, визначеною Організатором.

3. Організатор проводить реєстрацію заявок Учасників Конкурсу і передає їх Конкурсній комісії для розгляду та оцінювання.

4. Заявки, подані Учасниками, не розглядаються у разі:

1) подання їх після закінчення строку, визначеного в оголошенні про проведення Конкурсу;

2) невідповідності Практики номінаціям Конкурсу та періоду впровадження, визначених Організатором;

3) недотримання встановленої форми подання заявки та її заповнення не в повному обсязі;

4) порушення інших умов, визначених в оголошенні про Конкурс.

5. За наявності підстав, визначених пунктом 4 цього розділу, Конкурсна комісія приймає рішення про відмову щодо участі у Конкурсі, про що повідомляє Учасника протягом п'яти робочих днів з дня ухвалення такого рішення у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв'язку.

6. Конкурсна комісія здійснює оцінювання допущених до Конкурсу заявок відповідно до таких критеріїв:

перший критерій - інноваційність (новизна освітньої практики у професійному навчанні (методу, програми, системи, технології тощо), її обґрунтування);

другий критерій - результативність (ступінь досягнення поставлених цілей; продуктивність інноваційної освітньої практики; міра задоволеності учасників Практики);

третій критерій - ефективність (досягнення кращих результатів з меншими витратами);

четвертий критерій - сталість результатів (можливість удосконалення і доцільність використання впровадженої освітньої інноваційної практики в іншому контексті або місці; корисність для розвитку системи професійного навчання та підвищення якості надання освітніх послуг).

7. За кожним критерієм членами Конкурсної комісії виставляються бали від 1 до 5. Максимально можлива кількість балів - 20. Остаточною оцінкою у балах є середнє арифметичне значення індивідуальних балів, виставлених членами Конкурсної комісії.

8. Визначення переможців Конкурсу відбувається окремо у кожній номінації. Переможцями стають Учасники, чиї Практики набрали найбільшу кількість балів. У разі отримання Учасниками однакової кількості балів Конкурсна комісія виносить на обговорення заявки таких Учасників та приймає рішення шляхом голосування.

Перелік переможців затверджується рішенням Конкурсної комісії.

Переможцям Конкурсу в кожній номінації присуджуються перше, друге та третє місця.

9. Конкурсна комісія:

1) дотримується принципів справедливості, неупередженості та професіоналізму;

2) приймає рішення про відмову щодо участі у Конкурсі;

3) проводить оцінювання Практик, поданих Учасниками, відповідно до критеріїв, визначених пунктом 6 цього розділу;

4) визначає переможців Конкурсу відповідно до цього Положення.

10. Засідання Конкурсної комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини від її загального складу.

11. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Конкурсної комісії, приймаються більшістю голосів присутніх членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Конкурсної комісії.

Рішення Конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписують усі члени комісії, які брали участь у засіданні. Протокол не пізніше ніж на третій день після його складання оприлюднюється на Онлайн-платформі.

III. Результати Конкурсу

1. Результати Конкурсу затверджуються відповідним наказом НАДС та оприлюднюються на Онлайн-платформі та офіційному вебсайті Організатора протягом п'яти робочих днів з дня засідання Конкурсної комісії.

2. Практики переможців Конкурсу оприлюднюються на Онлайн-платформі, офіційному вебсайті Організатора, Порталі управління знаннями, адміністрування якого здійснюється Організатором, а також презентуються на щорічних форумах освітніх інноваційних практик у Системі професійного навчання.

В.о. директора

Генерального  департаменту

з питань професійного розвитку

державних службовців

Л. Рикова

|
Законодавчий акт: НАКАЗ від 23.03.2020 № 46-20 "Про затвердження Положення про конкурс "Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"". Нацдержслужба України. 2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 23.03.2020 № 46-20 "Про затвердження Положення про конкурс "Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"". 2020

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -