Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

НАКАЗ від 26.11.2019 № 209-19 "Про затвердження Положення про вебпортал управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями»". 2019

Інформація актуальна на 27.12.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

26.11.2019  № 209-19

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 грудня 2019 р.

за № 1234/34205

Про затвердження Положення про вебпортал управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями»

Відповідно до пункту 20 Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 342-р, та абзацу другого пункту 22 Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106, НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Положення про вебпортал управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями», що додається.

2.

Генеральному департаменту професійного розвитку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби.

Голова

О. Стародубцев

ПОГОДЖЕНО:

Міністр освіти і науки України

Міністр фінансів України

Т.в.о. Голови Державного агентства

з питань електронного урядування України

Голова Державної служби спеціального зв’язку

та захисту інформації України

Г. Новосад

О. Маркарова

В. Бакал

В. Петров


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного

агентства України з питань

державної служби

26 листопада 2019 року № 209-19

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 грудня 2019 р.

за № 1234/34205

ПОЛОЖЕННЯ

про вебпортал управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями»

I.

Загальні положення

1. Це Положення визначає призначення, структуру та функціональні можливості вебпорталу управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями» (далі - Портал) і встановлює порядок роботи з ним.

2. Портал - державна спеціалізована інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує доступ до безоплатних інформаційних послуг у сфері професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування (далі - професійне навчання) через мережу Інтернет.

3. У цьому Положенні терміни вжито у таких значеннях:

адміністратор Порталу - НАДС, що відповідає за збереження та захист даних системи, забезпечує розробку, створення, впровадження та супроводження програмного забезпечення Порталу, відповідає за виконання всіх етапів життєвого циклу програмного забезпечення Порталу, здійснює технічні та технологічні заходи щодо надання, блокування та анулювання доступу до особистого кабінету;

викладач (тренер) - фізична особа, зареєстрована на Порталі, яка має відповідну кваліфікацію та/або практичний досвід проведення навчання за загальними та спеціальними програмами підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування (далі - програми підвищення кваліфікації);

зареєстрований користувач - державний службовець, голова місцевої державної адміністрації, його перший заступник, заступник, посадова особа місцевого самоврядування, який (яка) зареєстрований (зареєстрована) на Порталі та використовує його для доступу до інформації про освітні послуги у сфері професійного навчання та суб’єктів надання таких послуг для формування запитів на отримання відповідних освітніх послуг;

користувач - будь-яка особа, яка використовує інформацію, розміщену на Порталі;

особистий кабінет - розділ Порталу, в якому розміщується персоналізована інформація, необхідна для отримання та/або надання освітніх послуг у сфері професійного навчання, доступ до якого має тільки зареєстрований користувач, суб’єкт надання освітніх послуг у сфері професійного навчання, викладач (тренер);

суб’єкт надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (далі - провайдер) - заклад освіти, підприємство, установа, організація будь-якої форми власності, що провадить освітню діяльність у сфері професійного навчання, міжнародні або іноземні установи, організації, які реалізують відповідні програми, проєкти міжнародної технічної допомоги, зареєстровані на Порталі їх уповноваженими особами;

суб’єкт Порталу - зареєстрований на Порталі користувач, уповноважена особа провайдера, викладач (тренер), уповноважена особа адміністратора Порталу.

Інші терміни вжито у значеннях, наведених у Законах України «Про електронні довірчі послуги», «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про освіту», «Про вищу освіту» та Положенні про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106.

II.

Структура та засади функціонування Порталу

1. Портал призначений для:

забезпечення розвитку ринку освітніх послуг у сфері професійного навчання;

інформування провайдерами про наявні освітньо-професійні та освітньо-наукові програми підготовки за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», загальні та спеціальні програми підвищення кваліфікації, вимоги до опису яких наведено у додатку до цього Положення;

організації електронної взаємодії суб’єктів Порталу з метою забезпечення професійного розвитку державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, обміну практиками та досвідом.

2. Власником Порталу та виключних майнових прав на його програмне забезпечення є держава в особі НАДС.

Портал розміщується на програмно-апаратному комплексі НАДС.

НАДС забезпечує впровадження, функціонування, експлуатацію Порталу та можливість електронної взаємодії Порталу з іншими інформаційними системами і вебпорталами.

3. Портал забезпечує безоплатний і вільний доступ зареєстрованих користувачів до інформації, що міститься на ньому, а також безоплатне розміщення інформації суб’єктами Порталу відповідно до цього Положення.

4. Портал має сервісно-орієнтовану архітектуру та складається зі структурних елементів та функціональних модулів.

Структурними елементами Порталу є адміністративна частина, загальнодоступна частина та особисті кабінети.

Функціональні модулі Порталу реалізують певні його функції і можуть працювати як незалежно, так і разом зі структурними елементами Порталу, створюючи єдину систему.

5. Забезпечення роботи Порталу здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших, не заборонених законодавством України, джерел.

III. Функціональні можливості Порталу

1. Взаємодія основних структурних елементів та функціональних модулів Порталу визначає його функціональні можливості, зокрема:

управління та розмежування прав доступу до структурних елементів Порталу;

наповнення та редагування змісту окремих розділів загальнодоступної частини Порталу;

створення довідників і баз даних, необхідних для наповнення Порталу;

технічну організацію процесів обміну електронними повідомленнями, що генеруються в процесі використання Порталу;

моніторинг, узагальнення та аналіз статистичних даних, що формуються суб’єктами Порталу в результаті його використання;

упорядковане відображення інформації, розміщеної на Порталі суб’єктами Порталу;

пошук інформації відповідно до інструкції користувача, розміщеної на Порталі;

доступ до бібліотеки та нормативно-правової бази;

персоналізацію автоматизованих процесів пошуку та інформування;

планування зареєстрованими користувачами професійного навчання відповідно до їхніх потреб;

електронну взаємодію суб’єктів Порталу.

2. Функції Порталу:

1) створення, накопичення, зберігання, систематизація, обробка, видалення, поширення інформації щодо:

освітньої діяльності провайдерів, зокрема, освітньо-професійних та освітньо-наукових програм підготовки за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та програм підвищення кваліфікації;

викладачів (тренерів), залучених до проведення навчання за програмами підвищення кваліфікації;

2) забезпечення пошуку необхідної інформації;

3) забезпечення електронної взаємодії суб’єктів Порталу через особисті кабінети;

4) надання зареєстрованим користувачам, провайдерам, викладачам (тренерам) консультаційної підтримки адміністратора Порталу;

5) автоматизація організаційних процесів щодо замовлення і отримання послуг через Портал (нагадування, сповіщення, оцінювання, звітування тощо);

6) інформування щодо організації конкурсного відбору виконавців державного замовлення НАДС на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, відображення його результатів;

7) формування переліку викладачів (тренерів), реєстрів програм підвищення кваліфікації;

8) формування відкритого та неупередженого рейтингу провайдерів, програм підвищення кваліфікації, викладачів (тренерів) шляхом оцінювання програм підвищення кваліфікації та залучених до проведення навчання за програмою підвищення кваліфікації викладачів (тренерів);

9) забезпечення розміщення на Порталі нормативно-правових актів, наукових, навчально-методичних матеріалів з питань професійного навчання тощо;

10) представлення загальної інформації щодо надання та отримання освітніх послуг у сфері професійного навчання у зручному для сприйняття вигляді, у тому числі для осіб з порушенням зору;

11) забезпечення електронної взаємодії Порталу в цілому або певних його функціональних модулів з інформаційними системами, що належать до компетенції адміністратора Порталу.

3. Функціональні можливості Порталу забезпечують можливість зручного використання Порталу особами з порушенням зору.

IV. Інформаційне наповнення та супроводження Порталу

1. Інформаційними ресурсами Порталу є інформація, утворена в процесі діяльності суб’єктів Порталу.

2. Інформаційну підтримку, супроводження Порталу та розмежування прав доступу до Порталу здійснює адміністратор Порталу.

Адміністратор Порталу забезпечує:

адміністрування та технічну підтримку функціонування Порталу (формування інформаційно-довідкових ресурсів, проведення систематизації матеріалів, що містяться на Порталі, надання користувачам доступу до них);

модернізацію прикладного, системного програмного та апаратного забезпечення Порталу;

консультативну підтримку користувачів Порталу;

безперебійну роботу Порталу та безперебійний доступ до нього користувачів;

збереження та захист інформації (у тому числі персональних даних), розміщеної на Порталі, відповідно до законодавства України;

розмежування прав доступу до Порталу;

електронну взаємодію Порталу з іншими інформаційними системами.

3. Інформаційне наповнення Порталу забезпечують суб’єкти Порталу відповідно до цього Положення.

Інформація, підготовлена структурними підрозділами НАДС, подається уповноваженій особі адміністратора Порталу в електронному вигляді та розміщується у відповідному розділі Порталу не пізніше наступного робочого дня з дня надходження інформації.

Інформація, що розміщується на Порталі провайдером, перед оприлюдненням в загальнодоступній частині підлягає обов’язковій перевірці уповноваженою особою адміністратора Порталу щодо відповідності назви та типу інформаційного поля, а також наявності інформації, що містить відвертий або прихований комерційний характер. У разі відповідності внесеної інформації вона розміщується у відповідному розділі Порталу не пізніше наступного робочого дня з дня надходження такої інформації.

V. Права та обов’язки суб’єктів Порталу

1. Суб’єкти Порталу мають право на:

доступ до інформації, розміщеної на Порталі;

здійснення електронної взаємодії через особисті кабінети з іншими суб’єктами Порталу;

отримання консультаційної підтримки адміністратора Порталу.

2. Суб’єкти Порталу зобов’язані:

дотримуватися вимог законодавства щодо користування Порталом та розміщеними на ньому інформаційними ресурсами;

поважати права, свободи та законні інтереси всіх користувачів Порталу;

дотримуватися вимог законодавства про авторське право і суміжні права.

VI. Порядок доступу користувачів до інформаційних ресурсів Порталу та пошуку інформації на Порталі

1. Гіперпосилання на Портал розміщується на офіційному вебсайті НАДС.

2. Портал забезпечує доступ користувачам незалежно від виду браузера, що використовується (із застосуванням принципу технологічної нейтральності), та є адаптованим для використання із мобільних пристроїв.

3. Доступ суб’єктів Порталу до структурних елементів та функціональних модулів здійснюється відповідно до функціональних можливостей Порталу.

4. Пошук інформації про програми на Порталі здійснюється за такими параметрами:

ключові слова з назви програми;

вид навчання;

назва регіону, де проводиться навчання;

напрям підготовки;

дата проведення навчання (для програм підвищення кваліфікації).

5. Пошук інформації про провайдерів на Порталі здійснюється за такими параметрами:

найменування провайдера українською або англійською мовою;

назва регіону, де проводиться навчання.

VII. Порядок внесення інформації для розміщення на Порталі

1. Уповноважена особа провайдера для розміщення інформації на Порталі заповнює:

дані про себе (прізвище, ім’я, по батькові, електронна адреса, номер телефону, посада);

дані про провайдера (назва, код ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, опис провайдера, категорія провайдера, місцезнаходження юридичної особи або зареєстрована адреса місця проживання фізичної особи - підприємця, електронна адреса та додаткові контактні дані (номери телефонів, факсів тощо), посилання на офіційний вебсайт, логотип провайдера (завантажується у форматі .jpg або .png).

2. Викладач (тренер) може самостійно зареєструватися на Порталі шляхом внесення інформації про себе, а саме:

прізвище, ім’я, по батькові;

електронна адреса;

телефон;

освітньо-кваліфікаційний рівень;

заклади вищої освіти, які закінчив викладач (тренер) чи освітні програми, за якими він завершив навчання;

сфери інтересів;

стислий опис досвіду викладання та інша додаткова інформація щодо професійного досвіду.

3. Уповноважена особа провайдера може внести до переліку викладачів (тренерів) провайдера інформацію про викладача (тренера), визначену у пункті 2 цього розділу, або знайти, прийняти і підтвердити заявку зареєстрованого на Порталі викладача (тренера) на внесення його до відповідного переліку провайдера.

Уповноважена особа провайдера може здійснювати перегляд інформації про викладачів (тренерів) шляхом оновлення переліку викладачів (тренерів) чи окремого запису про викладача (тренера), внесення зміни до запису про викладача (тренера) або видалення такого запису із переліку викладачів (тренерів) провайдера. У разі видалення із переліку викладачів (тренерів) провайдера викладач (тренер) отримує повідомлення в особистому кабінеті та на електронну пошту.

VIII. Захист інформації на Порталі

1. Захист інформації, у тому числі персональних даних, що розміщується на Порталі, від несанкціонованого доступу, знищення, модифікація та блокування доступу до Порталу здійснює адміністратор Порталу відповідно до законодавства.

2. Достовірність відомостей, що вносяться до Порталу, забезпечують особи, які надали цю інформацію.

Директор Генерального

департаменту професійного

розвитку державних

службовців та посадових

осіб місцевого самоврядування

В. Чмига


Додаток

до Положення про вебпортал

управління знаннями у сфері

професійного навчання

«Портал управління знаннями»

(пункт 1 розділу II)

ВИМОГИ

до опису освітньо-професійних та освітньо-наукових програм підготовки за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», загальних та спеціальних програм підвищення кваліфікації

Опис освітньо-професійної або освітньо-наукової програми має містити стислу інформацію щодо:

рівня, ступеня вищої освіти та кваліфікації вищої освіти;

форми навчання;

обсягу програми (у кредитах ЄКТС);

цілі програми;

загальних і фахових програмних компетентностей;

гіперпосилання на сторінку вебсайту провайдера, на якій розміщено програму підвищення кваліфікації, розклад занять тощо.

Опис програм підвищення кваліфікації має містити стислу інформацію щодо:

мети програми та професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямована відповідна програма;

форми навчання;

обсягу програми (у кредитах ЄКТС);

структури програми (перелік назв модулів, тем);

очікуваних результатів навчання;

гіперпосилання на сторінку вебсайту провайдера, на якій розміщено програму підвищення кваліфікації, розклад занять тощо.

|
Законодавчий акт: НАКАЗ від 26.11.2019 № 209-19 "Про затвердження Положення про вебпортал управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями»". Нацдержслужба України. 2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 26.11.2019 № 209-19 "Про затвердження Положення про вебпортал управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями»". 2019

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -