Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

НАКАЗ від 30.03.2015 № 65 "Про затвердження Вимог до структури і змісту професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад". 2015

Інформація актуальна на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

30.03.2015  № 65

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 квітня 2015 р.

за № 422/26867

Про затвердження Вимог до структури і змісту професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України

з питань державної служби

№ 74 від 11.04.2016}

Відповідно до абзацу сьомого пункту 9 Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 липня 2010 року № 564, Концепції реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1198-р, підпункту 21 пункту 4 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Вимоги до структури і змісту професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, що додаються.

2.

Відділу організації професійного навчання Національного агентства України з питань державної служби в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби відповідно до розподілу функціональних повноважень.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

К.О. Ващенко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного

агентства України

з питань державної служби

30.03.2015  № 65

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 квітня 2015 р.

за № 422/26867

ВИМОГИ

до структури і змісту професійних програм  підвищення кваліфікації державних службовців,  посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

1.

Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад (далі - Професійна програма) є навчально-методичним документом, який визначає:

мету та завдання навчання;

зміст навчання;

вимоги до знань і умінь, які є результатом засвоєння навчального матеріалу;

орієнтовний розподіл навчального часу на проведення аудиторних занять і самостійної навчальної роботи із зазначенням кількості кредитів (враховуючи, що обсяг одного кредиту Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі - ЄКТС) становить 30 годин);

{Абзац п'ятий пункту 1 в редакції Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 74 від 11.04.2016}

рекомендації щодо впровадження сучасних освітніх технологій та інноваційних форм організації навчання;

перелік законодавчих та інших нормативно-правових актів, наукової, навчальної і методичної літератури для самостійного вивчення основного матеріалу та поглибленого опанування його змістом.

2. Підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад за Професійними програмами спрямовується на вироблення професійної компетентності та оновлення знань, умінь, навичок щодо ефективного виконання завдань та посадових обов’язків, необхідних для провадження слухачами професійної діяльності на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування.

В основу підвищення кваліфікації за Професійними програмами закладаються прогресивні освітні та управлінські технології, які стимулюють потреби слухачів щодо опанування новими теоретичними знаннями та передовим вітчизняним і зарубіжним досвідом, відображаються у формах і методах навчання, сприяють засвоєнню найбільш ефективних способів вирішення фахових проблем.

3.

Розробка Професійної програми має здійснюватися з урахуванням вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів, які регламентують питання державного управління, організації і функціонування системи освіти в Україні, зокрема підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.

4. Зміст Професійної програми повинен відповідати таким вимогам:

відображати сучасні потреби державотворення, враховувати тенденції соціально-економічного розвитку країни;

бути спрямованим на удосконалення професійної компетентності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;

мати практичну спрямованість на модернізацію державного управління, реалізацію реформ, забезпечення сталого розвитку, вирішення актуальних проблем державного управління та розвитку громадянського суспільства;

відповідати загальнодидактичним і андрагогічним принципам навчання;

відповідати законодавчим та іншим нормативно-правовим актам.

5. Зміст Професійної програми формується з урахуванням цілей, положень та заходів, визначених законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

6. Зміст Професійної програми структурується за модульним принципом та має бути спрямований на удосконалення системи знань, професійних умінь і навичок, які необхідні державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування та депутатам місцевих рад для здійснення управлінської діяльності, забезпечення високого рівня професійної компетентності, успішного виконання поточних і перспективних завдань і функцій, задоволення потреб щодо професійного розвитку.

7. Практична спрямованість змісту Професійної програми забезпечується шляхом його орієнтації на сучасні освітні та управлінські технології, ефективні методики опанування слухачами знань щодо організації професійної діяльності, що надасть можливість державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування та депутатам місцевих рад успішно виконувати посадові завдання і функції.

Забезпечувати практичну спрямованість змісту Професійної програми необхідно з урахуванням аналізу положень про державні органи, органи місцевого самоврядування та їх структурні підрозділи, професійно-кваліфікаційних характеристик посад, посадових інструкцій державних службовців, повноважень посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.

8. Зміст Професійної програми має відповідати таким принципам: науковості, системності, комплексності, послідовності, прогностичності, інноваційності, індивідуалізації, диференціації, збалансованості теоретичного і практичного компонентів, врахування індивідуального досвіду й індивідуальних освітніх потреб, врахування вікових особливостей слухачів, зокрема їх пізнавальних психічних процесів, проблемно-ситуативного навчання, самостійності у навчанні, врахування їх прагнень щодо особистісного та кар’єрного розвитку, наявного рівня професійної компетентності, досвіду професійної діяльності і самоосвіти, актуалізації та практичного використання результатів навчання.

9. Зміст Професійної програми формується із загальної, функціональної та галузевої складових частин.

10. Зміст навчального матеріалу загальної складової частини Професійної програми повинен забезпечувати фахове удосконалення та оновлення знань і набуття умінь, навичок державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які займають посади відповідних категорій в органах, на які поширюється дія Законів України «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування», а також осіб, зарахованих до кадрового резерву, та повноважень депутатів місцевих рад.

Зміст загальної складової частини Професійної програми має сприяти засвоєнню питань, які необхідні для формування особистісних якостей державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, не пов’язаних безпосередньо з механізмом реалізації завдань і виконанням функцій у певній галузі чи сфері діяльності на відповідній посаді, та забезпечувати:

розуміння сутності демократичного врядування і своєї діяльності щодо здійснення управління в умовах модернізації державного управління та реалізації реформ;

високий рівень освіченості, громадської відповідальності;

відповідність вимогам правил поведінки та етики державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;

формування навичок сумлінного виконання посадових обов’язків.

11. Зміст навчального матеріалу функціональної складової частини Професійної програми має бути спрямований на здобуття додаткових знань, умінь і навичок відповідно до вимог професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування і повинен забезпечувати здатність виконувати визначені посадовими інструкціями та повноваженнями, визначеними законодавством, завдання і функції.

Зміст навчального матеріалу функціональної складової частини Професійної програми для депутатів місцевих рад спрямований на розвиток їх професійної компетентності.

Зміст функціональної складової частини Професійної програми має забезпечувати оволодіння технологією управлінської діяльності, методами розробки, прийняття, організації та контролю за виконанням управлінських рішень, основами управління персоналом.

Зміст функціональної складової частини Професійної програми осіб, які обіймають керівні посади в державних органах, органах місцевого самоврядування, та депутатів місцевих рад формується з урахуванням їх функціональних обов’язків та повноважень і повинен включати питання розвитку лідерства, стратегічного управління людськими ресурсами, психологічних засад управлінської діяльності.

Зміст функціональної складової частини Професійної програми державних службовців повинен забезпечувати їх підготовленість до здійснення відповідних функцій і має включати питання організації діяльності (планування, оцінка діяльності, організація робочого дня, організація робочого місця).

12. Зміст галузевої складової частини Професійної програми повинен забезпечувати здобуття слухачами додаткових знань у певній галузі державного управління чи сфері діяльності, умінь і навичок, необхідних для здійснення управлінської діяльності.

Зміст галузевої складової частини Професійної програми передбачає вивчення специфіки, особливостей, технологій, шляхів реалізації державної політики у відповідній сфері державного управління.

Галузева складова частина Професійної програми розробляється навчальним закладом спільно з державними органами та органами місцевого самоврядування, які є замовниками підвищення кваліфікації, з урахуванням особливостей сфери професійної діяльності слухачів.

13. Загальна і функціональна складові частини Професійної програми поділяються на нормативну і варіативну (вибіркову) частини. Галузева складова є варіативною (вибірковою) складовою частиною Професійної програми.

14. Нормативна частина включає матеріал, рекомендований для вивчення усіма слухачами.

Добір навчальних модулів до нормативних частин загальної і функціональної складових частин Професійної програми доцільно здійснювати з урахуванням того, що зміст навчальних модулів повинен забезпечувати:

формування системи знань, умінь та навичок, необхідних державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування на посадах відповідних категорій та депутатам місцевих рад незалежно від спеціальності, досвіду роботи, віку, професійних і особистісних якостей;

задоволення загальнодержавних інтересів у сфері підвищення кваліфікації кадрів, розвитку людського потенціалу (рівень професійної компетентності, патріотизму, культури, гуманності, етики, доброчесності).

15. Варіативні частини загальної, функціональної і галузевої складових частин Професійної програми повинні включати модулі, які обираються державними органами - замовниками навчання і навчальними закладами з урахуванням освітніх потреб відповідних категорій слухачів, змісту державної політики, змін у законодавстві, особливостей і завдань професійної діяльності, вимог до професійної компетентності.

Зміст навчального матеріалу варіативних модулів Професійної програми розробляється з урахуванням особливостей освітніх потреб слухачів, специфіки відповідної сфери діяльності.

16. Для осіб, вперше прийнятих на посади державної служби чи служби в органах місцевого самоврядування та вперше обраних депутатів місцевих рад, до варіативної частини Професійної програми доцільно включити модулі, які стосуються таких питань: конституційне право; законодавче забезпечення державного управління, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування; порядок проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування; організація управлінської діяльності, шляхи реалізації реформ.

Для осіб, призначених на керівні посади, депутатів місцевих рад у варіативні модулі Професійної програми доцільно включити такі питання: функції менеджменту; формування позитивного іміджу державних органів, органів місцевого самоврядування; керівництво і лідерство; управління людськими ресурсами; управління персоналом; розвиток персоналу, оцінювання діяльності підлеглих; делегування повноважень; конфлікти; стреси; технології маніпулювання; мистецтво ділового спілкування, комунікації, ведення переговорів, стратегічне управління з орієнтацією на досягнення очікуваних результатів діяльності.

Варіативними модулями Професійної програми для осіб, які підвищують кваліфікацію у зв’язку з підготовкою до чергової атестації, доцільно включити питання: законодавче та інше нормативно-правове врегулювання питань оцінювання діяльності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема атестації, критерії, механізми, інструментарій оцінювання управлінської діяльності, професійний розвиток, забезпечення професійної компетентності.

17. Варіативні модулі можуть включатися у Професійну програму замість окремих нормативних модулів. Обсяг навчального матеріалу варіативних модулів визначається з урахуванням того, що на його вивчення необхідно передбачити не менше ніж 40 % часу, передбаченого для засвоєння всієї Професійної програми.

18. Професійна програма розробляється за такою структурою:

1) пояснювальна записка;

2) орієнтовний тематичний план;

3) зміст навчального матеріалу;

4) додатки.

19. У пояснювальній записці до Професійної програми розкриваються:

актуальність і значення навчання для забезпечення належного рівня професійної компетентності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;

нормативно-правове забезпечення організації, змісту і технології навчання;

загальна характеристика цільової групи;

навчальні цілі та завдання;

загальна характеристика змісту навчального матеріалу, принципи його добору;

очікувані результати навчання, їх вплив на професійну компетентність слухачів і ефективність виконання ними посадових завдань;

загальні рекомендації щодо добору видів навчальних занять і застосування методів навчання;

рекомендації щодо форм організації, засобів, видів навчальної роботи слухачів для опрацювання змісту Професійної програми;

обсяг часу на реалізацію програми, рекомендації щодо його розподілу на проведення навчальних занять, самостійної навчальної роботи слухачів і контрольних заходів, із зазначенням кількості кредитів ЄКТС;;

{Абзац десятий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 74 від 11.04.2016}

концептуальні підходи щодо організації контролю за результатами навчання.

20. Орієнтовний тематичний план включає:

назви складових частин змісту Професійної програми (визначаються за його цільовою спрямованістю - загальна, функціональна, галузева);

назви модулів і тем, які включені до нормативної частини програми;

загальну кількість навчальних годин та кредитів ЄКТС, рекомендації щодо їх розподілу на кожному з модулів на аудиторні заняття і самостійну навчальну роботу слухачів для опрацювання матеріалу Професійної програми.

{Абзац четвертий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 74 від 11.04.2016}

Розподіл часу на аудиторні заняття і самостійну роботу (із зазначенням кількості кредитів ЄКТС) здійснюється за модульним принципом (кількість годин/кредитів ЄКТС, відведених на вивчення кожної з тем, не зазначається).

{Абзац п'ятий пункту 20 в редакції Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 74 від 11.04.2016}

Тематичний план складається за формою:

Шифри модулів, тем

Назви складових програми, модулів, тем

Загальна кількість годин/кредитів ЄКТС

Розподіл часу на аудиторні заняття і самостійну роботу

аудиторні заняттягодини/кредити ЄКТС

самостійна роботагодини/кредити ЄКТС

ЗАГАЛЬНА СКЛАДОВА

ЗН

Нормативна частина

ЗН 1

Назва модуля 1

Назва теми 1.1

Назва теми 1.2

ЗН 2

Назва модуля 2

Назва теми 2.1

Назва теми 2.2

ЗВ

Варіативна частина

ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА

ФН

Нормативна частина

ФН 1

Назва модуля 1

Назва теми 1.1

Назва теми 1.2

ФН 2

Назва модуля 2

Назва теми 2.1

Назва теми 2.2

ФВ

Варіативна частина

ГАЛУЗЕВА СКЛАДОВА

ГВ

Варіативна частина

Всього годин за програмою

{Таблиця абзацу шостого пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 74 від 11.04.2016}

Назви варіативних модулів не включаються до таблиці орієнтовного тематичного плану та розробляються спільно із замовниками навчання з урахуванням потреб кожної категорії слухачів до початку навчання. Варіативні модулі є додатками до Професійної програми.

21. Структурування змісту навчального матеріалу здійснюється за модулями. Кожен модуль має таку структуру:

1) назва модуля;

2) мета вивчення модуля;

3) перелік знань і умінь, які повинні засвоїти слухачі в результаті вивчення модуля;

4) зміст навчального матеріалу модуля, у якому зазначено назви тем і анотація до кожної теми;

5) список рекомендованих джерел для вивчення модуля, у тому числі Інтернет-ресурсів.

22. У перелік рекомендованих джерел до кожного модуля доцільно включати нормативно-правові акти, наукову, навчальну та методичну літературу для викладачів і слухачів.

23. Зміст навчального матеріалу Професійних програм повинен включати теоретичний і практичний компоненти.

24. Теоретичний компонент включає поняття, закони, закономірності, принципи, правила, характеристики явищ і процесів, засвоєнню яких сприяє інформаційне забезпечення професійної діяльності.

Необхідність застосування теоретичного компонента обумовлена тим, що його засвоєння є умовою усвідомленості управлінських дій і здатності їх варіювати з урахуванням умов професійної діяльності.

25. Практичний компонент повинен включати загальні і спеціальні професійні уміння, оволодіння якими забезпечує належний рівень професійної компетентності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад і є умовою успішного виконання їх посадових обов’язків та реалізації повноважень.

26. Додатки до Професійної програми включають навчально-методичні та інформаційні матеріали, які використовуються під час аудиторних занять і самостійної навчальної роботи слухачів; комплекти завдань для підготовки до підсумкового контролю та інший інструментарій для перевірки засвоєння варіативних модулів.

27. Загальний обсяг навчального матеріалу визначається з урахуванням тривалості навчання за Професійною програмою.

28. Тривалість підвищення кваліфікації з відривом від служби і збереженням заробітної плати не повинна перевищувати чотирьох тижнів (за погодженням з Кабінетом Міністрів України, як виняток, двох місяців), без відриву від служби - шести місяців, для військовослужбовців, працівників органів внутрішніх справ - 90 календарних днів (за умови відшкодування фінансових витрат стороною, що приймає, та за рішенням Віце-прем’єр-міністра України відповідно до розподілу функціональних обов’язків - 18 місяців).

Загальна тривалість навчання за Професійною програмою визначається в кредитах ЄКТС та академічних годинах (1 академічна година становить 45 хвилин) і включає час для проведення навчальних занять під керівництвом викладачів, самостійної навчальної роботи слухачів і проведення підсумкового контролю.

{Абзац другий пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 74 від 11.04.2016}

Тривалість аудиторної і самостійної навчальної роботи не повинна перевищувати 10 академічних годин на день (0,3 кредиту ЄКТС).

{Абзац третій пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 74 від 11.04.2016}

Обсяг максимального навантаження слухача на один тиждень становить  54 години аудиторних занять і самостійної навчальної роботи (1,8 кредиту ЄКТС).

{Абзац четвертий пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 74 від 11.04.2016}

29. Обсяг часу професійної програми підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад становить 3,6 кредиту ЄКТС (108 годин) з урахуванням аудиторних занять і самостійної роботи, з них 2,4 кредиту ЄКТС (72 години) аудиторних занять. Для тематичних професійних програм підвищення кваліфікації (з питань контролю, запобігання та протидії корупції) обсяг часу повинен бути не менше ніж 2,4 кредиту ЄКТС (72 години) з урахуванням аудиторних занять та самостійної роботи.

У разі потреби навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації може здійснюватись у декілька етапів, при цьому загальний обсяг часу на підвищення кваліфікації має становити 3,6 кредиту ЄКТС (108 годин) з урахуванням аудиторних занять, самостійної роботи, дистанційного та інших інтерактивних технологій навчання.

{Пункт 29 в редакції Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 74 від 11.04.2016}

30. Критерії оцінки змісту Професійної програми:

спрямованість змісту на реалізацію цілей підвищення кваліфікації;

орієнтація змісту на практичні потреби та специфіку діяльності державних органів і органів місцевого самоврядування;

відповідність змісту Професійної програми сучасним і перспективним вимогам до професійної діяльності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, їх професійним і особистісним освітнім потребам;

повнота визначення обсягу необхідних теоретичних знань, професійних умінь і навчальних завдань (вправ), що забезпечують формування професійної компетентності слухача;

відповідність термінології та понять, які застосовуються для визначення змісту Професійної програми, загальновизнаним науковим підходам і правовим нормам;

доступність змісту, новизни і обсягу навчального матеріалу ступеню підготовленості, пізнавальним можливостям слухачів, резерву часу, інформаційному, матеріально-технічному і кадровому забезпеченню навчального процесу;

логічна послідовність навчального матеріалу, відсутність невиправданих дублювань і матеріалу, що переобтяжує навчальний процес, не забезпечуючи належного внеску в досягнення основної мети підвищення кваліфікації - зростання професійної компетентності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.

31. Професійні програми підвищення кваліфікації розробляються відповідними навчальними закладами, узгоджуються з Національним агентством України з питань державної служби та органами, на які поширюється дія Законів України «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування».

{Пункт 31 в редакції Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 74 від 11.04.2016}

32. Професійні програми підвищення кваліфікації є основою для підготовки навчально-тематичних планів та складання розкладів занять відповідних категорій державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, а також організації професійного навчання відповідно до планів-графіків підвищення кваліфікації на поточний рік.

Начальник Відділу організації

професійного навчання

О.Л. Глазков

|
Законодавчий акт: НАКАЗ від 30.03.2015 № 65 "Про затвердження Вимог до структури і змісту професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад". Нацдержслужба України. 2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 30.03.2015 № 65 "Про затвердження Вимог до структури і змісту професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад". 2015

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -