>>

ПОСТАНОВА від 14.06.2018 № 428 "Про затвердження Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов". 2018

Інформація актуальна на 26.07.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

14.06.2018  № 428

Про затвердження Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про ліцензування видів господарської діяльності» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.

Затвердити Порядок контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови:

1) Національної комісії регулювання електроенергетики України:

від 19 травня 2011 року № 880 «Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами»;

від 19 травня 2011 року № 881 «Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу»;

від 19 травня 2011 року № 882 «Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензіатами умов та правил здійснення діяльності, пов’язаної з виробництвом, передачею та постачанням електричної енергії, комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії, виробництвом теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії»;

2) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг:

від 10 серпня 2012 року № 283 «Про затвердження Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення»;

від 10 серпня 2012 року № 284 «Про затвердження Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії».

3.

Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП

О. Кривенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

14.06.2018 № 428

ПОРЯДОК

контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог законів України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та інших законодавчих і нормативно-правових актів, які регулюють діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг, які отримали ліцензії на провадження господарської діяльності (далі - ліцензіати) та регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП):

1) у сфері енергетики:

діяльності з виробництва, передачі, розподілу, постачання електричної енергії споживачу;

з оптового постачання електричної енергії;

діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця;

діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності);

діяльності зі здійснення функцій оператора ринку;

діяльності з транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору), надання послуг установки LNG, постачання природного газу;

діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів та інших речовин трубопровідним транспортом;

2) у сфері комунальних послуг:

діяльності з виробництва теплової енергії на теплогенеруючих установках, включаючи установки для комбінованого виробництва теплової та електричної енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії в обсягах понад рівень, що встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами);

діяльності у сфері централізованого водопостачання та водовідведення в обсягах понад рівень, що встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами);

діяльності з перероблення та захоронення побутових відходів.

1.3. Цей Порядок застосовується НКРЕКП при здійсненні контролю за дотриманням законодавства та ліцензійних умов ліцензіатами шляхом проведення планових та позапланових перевірок.

1.4. Цей Порядок установлює:

процедуру організації та проведення планових та позапланових перевірок;

порядок оформлення результатів перевірок;

права та обов’язки голови та членів комісії з перевірки;

права та обов’язки уповноваженої особи ліцензіата;

контроль за виконанням рішень НКРЕКП;

порядок застосування санкцій до ліцензіатів за порушення законодавства та ліцензійних умов.

2. Загальні вимоги до проведення планових та позапланових перевірок

2.1. Організація перевірок та їх методологічне супроводження здійснюється структурним підрозділом НКРЕКП, на який покладено функції державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - СП НКРЕКП).

2.2. Рішення про проведення перевірки приймається НКРЕКП на засіданні, що проводиться у формі відкритого слухання, та оформлюється постановою.

2.3. Для проведення перевірки оформляється посвідчення за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку, яке підписується Головою НКРЕКП або виконуючим обов’язки Голови НКРЕКП і засвідчується печаткою та долучається разом з актом перевірки після її закінчення до справи.

Посвідчення на проведення перевірки реєструється у книзі реєстрації посвідчень на проведення перевірки дотримання ліцензіатами вимог законодавства та ліцензійних умов (додаток 2 до цього Порядку), сторінки якої мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою.

2.4. Для проведення перевірки ліцензіата НКРЕКП створює комісію з числа працівників центрального апарату та/або територіального органу НКРЕКП (далі - ТО НКРЕКП) і призначає голову комісії з перевірки.

Комісія з перевірки складається щонайменше з трьох представників центрального апарату НКРЕКП та/або ТО НКРЕКП, з числа яких призначається голова комісії з перевірки, який:

є відповідальним за своєчасне проведення перевірки та її результати;

розподіляє обов’язки з виконання завдань при здійсненні перевірки між членами комісії з перевірки та здійснює контроль за їх виконанням.

До проведення перевірок НКРЕКП має право залучати представників інших державних органів, органів місцевого самоврядування за згодою керівників цих органів.

Перевірки проводяться, залежно від предмета перевірки, за місцем знаходження та/або місцем провадження ліцензіатом та його відокремленими підрозділами господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

2.5. Перевірки проводяться в робочий час ліцензіата, установлений його правилами внутрішнього трудового розпорядку, у присутності уповноваженої особи ліцензіата.

2.6. Уповноваженою особою ліцензіата є керівник або особа, уповноважена керівником представляти ліцензіата під час перевірки (далі - уповноважена особа ліцензіата).

2.7. У перший день здійснення перевірки голова та члени комісії з перевірки зобов’язані пред’явити уповноваженій особі ліцензіата оригінал посвідчення на проведення перевірки з наданням його копії та службові посвідчення.

Голова та члени комісії з перевірки без посвідчення на проведення перевірки та службових посвідчень не мають права брати участь у перевірці ліцензіата.

2.8. Перед початком здійснення перевірки голова та/або члени комісії з перевірки вносять запис до журналу реєстрації перевірок ліцензіата (за його наявності).

2.9. У разі неможливості працівника, якого включено до складу комісії з перевірки, з поважних причин взяти/продовжити участь у цій перевірці та з метою забезпечення мінімально необхідного складу комісії або необхідності включення додаткового члена комісії оформляється нове посвідчення без зміни строку та питань перевірки.

Оригінал такого посвідчення пред’являється ліцензіату та надається його копія.

2.10. Посадовій особі НКРЕКП забороняється здійснювати перевірки ліцензіатів, із службовими особами яких посадова особа перебуває в родинних стосунках, або у разі виникнення в неї конфлікту інтересів згідно із законодавством у сфері запобігання і протидії корупції.

2.11. Під час проведення перевірок не допускається вилучення у ліцензіатів оригіналів їхніх фінансово-господарських, бухгалтерських, інших документів, а також комп’ютерів та їх частин.

2.12. У разі якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів допускають неоднозначне (множинне) трактування прав і обов’язків ліцензіатів або повноважень НКРЕКП, така норма трактується в інтересах ліцензіата.

3. Організація та проведення планових перевірок

3.1. Планові перевірки ліцензіатів, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, проводяться не частіше одного разу на два роки відповідно до річного плану, який затверджується НКРЕКП до першого грудня року, що передує плановому, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті не пізніше п’яти днів до початку відповідного планового періоду.

3.2. Річний план здійснення заходів державного контролю складається з урахуванням вимог затверджених в установленому порядку критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню НКРЕКП, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

3.3. Планові перевірки не можуть здійснюватися за період, який вже перевірявся.

3.4. Планова перевірка проводиться за умови надання ліцензіату письмового повідомлення про проведення планового заходу державного контролю за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку, не пізніше як за десять робочих днів до його початку.

Повідомлення надсилається рекомендованим листом (за місцезнаходженням або місцем провадження ліцензіатом господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню) або вручається особисто уповноваженій особі ліцензіата під розписку з реєстрацією у журналі вхідної кореспонденції.

3.5. Після письмового повідомлення ліцензіата про проведення планової перевірки комісія з перевірки може направити ліцензіату запити з переліком інформації та документів, які необхідно надати для підтвердження дотримання ліцензіатом вимог законодавства та ліцензійних умов, відповідно до питань перевірки.

Ліцензіат зобов’язаний надати відповідь на зазначений запит із відповідними матеріалами у зазначений у запиті термін/строк.

3.6. Строк проведення планової перевірки не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва - п’яти робочих днів.

Продовження строку здійснення планового заходу не допускається.

3.7. Планові перевірки проводяться відповідно до переліків питань, наведених у додатках 4 - 17 до цього Порядку, які є складовими акта планового заходу державного контролю щодо дотримання ліцензіатом вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності у відповідних сферах (далі - акт перевірки).

4. Організація та проведення позапланових перевірок

4.1. Підставами для здійснення позапланових перевірок є:

1) подання ліцензіатом письмової заяви про здійснення заходу державного контролю за його бажанням;

2) виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених ліцензіатом у документі обов’язкової звітності, крім випадків, коли ліцензіат протягом місяця з дня первинного подання повторно подав такий документ з уточненими достовірними даними або якщо недостовірність даних є результатом очевидної описки чи арифметичної помилки, яка не впливає на зміст поданої звітності. У разі виявлення НКРЕКП помилки у документі обов’язкової звітності вона упродовж десяти робочих днів зобов’язана повідомити ліцензіата про необхідність її виправлення у строк до п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення. Невиправлення помилки у встановлений строк є підставою для проведення позапланового заходу;

3) обґрунтоване звернення фізичної або юридичної особи про порушення ліцензіатом її законних прав;

4) обґрунтоване звернення юридичних осіб або споживачів про порушення ліцензіатом - суб’єктом природної монополії законодавства з питань доступу до електричних/теплових/газових/водопровідних/ каналізаційних мереж, полігонів побутових відходів та/або порушення ліцензійних умов;

5) перевірка виконання рішень НКРЕКП щодо усунення порушень вимог законодавства та ліцензійних умов, виявлених за результатами планових або позапланових перевірок;

6) неподання ліцензіатом документів обов’язкової звітності за два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів;

7) виявлення у документах, що подаються ліцензіатом до НКРЕКП згідно з Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності», інформації, що вказує на недотримання ним вимог законодавства та ліцензійних умов, - з метою перевірки дотримання ліцензіатом вимог законодавства та ліцензійних умов у відповідній частині;

8) виявлення у державних інформаційних ресурсах (паперових або електронних) інформації, що свідчить про порушення ліцензіатом вимог законодавства та ліцензійних умов або не узгоджується з інформацією, що подається ліцензіатом до НКРЕКП відповідно до вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», - з метою перевірки дотримання ліцензіатом вимог законодавства та ліцензійних умов у відповідній частині (зокрема повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що подавались для отримання ліцензії) або перевірки достовірності відповідної інформації;

9) повідомлення посадових осіб контролюючих органів про виявлені у ході виконання контрольних повноважень порушення ліцензіатом вимог законодавства та ліцензійних умов - з метою перевірки дотримання ліцензіатом вимог законодавства та ліцензійних умов у відповідній частині;

10) реалізація загрози життю чи здоров’ю людей, навколишньому природному середовищу або державній безпеці, яка безпосередньо пов’язана з провадженням ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та документально підтверджена органом державної влади, уповноваженим у відповідній сфері, - з метою перевірки дотримання ліцензіатом вимог законодавства та ліцензійних умов, що пов’язані з відповідним випадком;

11) настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з ліцензованою діяльністю ліцензіата;

12) доручення Прем’єр-міністра України про перевірку ліцензіатів у сфері енергетики та/або комунальних послуг у зв’язку з виявленими системними порушеннями вимог ліцензійних умов та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;

13) рішення суду, на вимогу службових осіб у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.

Анонімні звернення не є підставою для проведення позапланових перевірок.

Фізичні особи, які подали безпідставне звернення про порушення ліцензіатом вимог законодавства, несуть відповідальність, передбачену законом. Про проведення позапланової перевірки ліцензіат повідомляється у день початку перевірки.

4.2. Під час проведення позапланової перевірки з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цієї перевірки, з обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення перевірки.

Позапланові перевірки не можуть здійснюватися з одних і тих самих питань за період, який вже перевірявся, за винятком випадків:

якщо така перевірка здійснюється з метою контролю за виконанням рішення НКРЕКП про усунення порушень вимог законодавства та ліцензійних умов із зазначеного питання;

за заявою ліцензіата.

4.3. Строк проведення позапланової перевірки не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва - двох робочих днів.

Продовження строку здійснення позапланового заходу не допускається.

5. Порядок оформлення результатів перевірок

5.1. За результатами проведених планових та позапланових перевірок складається акт перевірки за формою, наведеною в додатку 18 до цього Порядку.

В акті планової перевірки відображається інформація з перевірки питань, визначених переліками питань для відповідних сфер енергетики та комунальних послуг (додатки 4 - 17).

В акті позапланової перевірки відображається інформація з перевірки питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення такої перевірки, а в разі виявлення порушення - його детальний опис з посиланням на відповідну норму законодавства та/або ліцензійних умов.

Отримані від уповноважених осіб ліцензіата в ході перевірки документи, пояснення з питань, що стосуються предмета перевірки, можуть долучатися до акта перевірки у вигляді додатків (у разі наявності посилань на такі документи, пояснення в акті).

5.2. В останній день перевірки два примірники акта перевірки підписуються головою та членами комісії з перевірки. Кожна сторінка акта перевірки візується головою комісії з перевірки.

Один примірник акта перевірки передається уповноваженій особі ліцензіата, діяльність якого перевірялася. Другий примірник акта перевірки з відміткою дати та часу його отримання уповноваженою особою ліцензіата, що засвідчується підписом уповноваженої особи ліцензіата, зберігається в НКРЕКП.

У разі відмови уповноваженої особи ліцензіата прийняти акт про результати перевірки такий акт надсилається ліцензіату рекомендованим листом протягом п’яти робочих днів з дня підписання акта членами комісії з перевірки.

Ліцензіат, діяльність якого перевірялася, має право надати до НКРЕКП письмові пояснення та обґрунтування щодо проведеної перевірки та/або виявлених порушень у строк до п’яти робочих днів з дня отримання акта про результати перевірки.

У разі відсутності у ліцензіата пояснень та обґрунтувань до акта перевірки він може повідомити НКРЕКП про це листом за підписом уповноваженої особи у строк до п’яти робочих днів з дня отримання акта про результати перевірки.

Акт перевірки реєструється працівниками СП НКРЕКП у книзі реєстрації актів про результати перевірок щодо дотримання ліцензіатом вимог законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов за формою, наведеною в додатку 19 до цього Порядку, сторінки якої мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою.

При відмові ліцензіата у проведенні перевірки голова та члени комісії з перевірки складають акт перевірки, в якому фіксується факт відмови (далі - акт про відмову).

При цьому в акті про відмову вказуються причини відмови та додаються відповідні пояснення уповноваженої особи ліцензіата (у разі їх надання).

Відмовою ліцензіата у проведенні перевірки вважається недопуск членів комісії з перевірки до здійснення перевірки (зокрема ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки на вимогу членів комісії з перевірки, відмова в доступі до місць провадження діяльності, об’єктів, що використовуються ліцензіатом при провадженні діяльності, що підлягає ліцензуванню, або відсутність уповноваженої особи ліцензіата за місцезнаходженням ліцензіата протягом першого дня перевірки).

Акт про відмову у проведенні перевірки реєструється працівниками СП НКРЕКП у книзі реєстрації актів про результати перевірок щодо дотримання ліцензіатом вимог законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов у день його складання.

Один примірник акта про відмову направляється рекомендованим листом у день складання акта із повідомленням про вручення поштового відправлення за місцезнаходженням ліцензіата, що вказане в ліцензії.

У разі встановлення в ході перевірки дотримання ліцензіатом вимог ліцензійних умов підстав для складання актів, що є підставами для анулювання ліцензії, такі акти складаються як окремі документи в останній день проведення перевірки.

5.3. У разі відсутності порушень вимог законодавства та/або ліцензійних умов складається акт перевірки з висновками про відсутність порушень вимог законодавства та/або ліцензійних умов, один примірник якого долучається до справи ліцензіата, яка зберігається в НКРЕКП, другий примірник акта передається уповноваженій особі ліцензіата, діяльність якого перевірялася.

5.4. У разі виявлення порушень акт про результати перевірки розглядається на засіданні НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, не пізніше п’яти робочих днів після отримання від ліцензіата, діяльність якого перевірялася, письмових пояснень та обґрунтувань до акта перевірки, але не пізніше десяти робочих днів з дати отримання ліцензіатом акта про результати перевірки. За результатами розгляду приймається рішення про застосування до ліцензіата санкцій, передбачених законами України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії», «Про природні монополії», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Про ринок природного газу» та «Про теплопостачання».

6. Права і обов’язки голови та членів комісії з перевірки

6.1. Голова та члени комісії з перевірки з метою з’ясування обставин, які мають значення для повноти проведення перевірки, у межах повноважень, передбачених законодавством, мають право:

фіксувати процес проведення планових та позапланових перевірок чи кожну окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню такої перевірки;

вимагати припинення дій, що перешкоджають здійсненню перевірок;

ініціювати призначення експертизи, одержувати пояснення, довідки, копії документів, відомості з питань, що виникають під час здійснення перевірок.

6.2. Голова та члени комісії з перевірки зобов’язані:

повно, об’єктивно та неупереджено проводити перевірку в межах повноважень, передбачених законом;

дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із ліцензіатами;

не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської діяльності ліцензіата під час проведення перевірок, якщо це не загрожує життю та здоров’ю людей, не спричиняє небезпеки виникнення техногенних ситуацій і пожеж;

забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації ліцензіата, що стає доступною працівникам НКРЕКП під час здійснення перевірок;

ознайомити уповноважену особу ліцензіата з результатами перевірки у строки, передбачені законом;

виконувати інші вимоги законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та цього Порядку.

7. Права та обов’язки уповноваженої особи ліцензіата

7.1. Уповноважена особа ліцензіата має право:

1) бути поінформованою про свої права та обов’язки;

2) вимагати від голови та членів комісії з перевірки дотримання вимог законодавства;

3) перевіряти наявність у голови та членів комісії з перевірки службового посвідчення та посвідчення на проведення перевірки з одержанням його копії;

4) не допускати голову та членів комісії з перевірки до її здійснення, якщо:

перевірка проводиться з порушенням передбачених законодавством вимог щодо періодичності проведення таких заходів;

голова та члени комісії не надали копію посвідчення на проведення перевірки або якщо таке посвідчення не відповідає вимогам закону та цього Порядку;

ліцензіат не одержав повідомлення про проведення планової перевірки в порядку, передбаченому законом та цим Порядком;

голова або член комісії з перевірки не внесли запис про проведення перевірки до журналу реєстрації заходів державного контролю (за наявності такого журналу);

тривалість планової перевірки перевищує граничну тривалість, встановлену законом;

НКРЕКП проводить повторну позапланову перевірку за той самий період та з одних і тих самих питань, що були підставою для раніше проведеної позапланової перевірки за аналогічний період, крім випадків, передбачених пунктом 4.2 цього Порядку;

НКРЕКП не була затверджена та оприлюднена на власному офіційному веб-сайті уніфікована форма акта, в якій передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику;

5) бути присутнім під час проведення перевірки, залучати під час здійснення таких заходів третіх осіб;

6) вимагати нерозголошення інформації, що становить комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією ліцензіата;

7) одержувати та ознайомлюватися з актами перевірок;

8) надавати НКРЕКП у письмовій формі свої пояснення та обґрунтування до акта перевірки;

9) оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії НКРЕКП, голови та членів комісії з перевірки;

10) отримувати консультативну допомогу від НКРЕКП з метою запобігання порушенням під час здійснення перевірок;

11) вести журнал реєстрації перевірок та вимагати від голови та членів комісії з перевірки внесення до нього записів про здійснення перевірок до початку їх проведення;

12) вимагати припинення перевірки у разі:

перевищення головою та членами комісії з перевірки визначеного законом та цим Порядком максимального строку здійснення перевірки;

з’ясування головою та членами комісії з перевірки під час здійснення позапланової перевірки питань, відмінних від тих, необхідність перевірки яких стала підставою для її проведення;

використання головою та комісією з перевірки неуніфікованих форм актів.

7.2. Уповноважена особа ліцензіата зобов’язана:

бути присутньою на робочому місці під час проведення перевірки;

допускати членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови дотримання вимог цього Порядку та забезпечувати умови для проведення перевірки;

надавати всі необхідні документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час перевірки, у вигляді, наведеному в запиті комісії з перевірки, відповідно до закону у терміни/строки, що відповідають обсягу запитуваної інформації;

виконувати вимоги НКРЕКП щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства та ліцензійних умов.

8. Усунення порушень законодавства та ліцензійних умов, виявлених під час проведення перевірок та порядок застосування санкцій до ліцензіатів

8.1. У разі виявлення порушень законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та/або ліцензійних умов НКРЕКП розглядає на засіданні, що проводиться у формі відкритого слухання, питання відповідальності ліцензіата та приймає рішення про застосування до нього санкцій.

При застосуванні санкцій НКРЕКП має дотримуватися принципів пропорційності порушення і покарання та ефективності санкцій, які мають стримуючий вплив.

8.2. За порушення законодавства та ліцензійних умов у сферах енергетики та комунальних послуг НКРЕКП може застосовувати до ліцензіатів санкції у вигляді:

застереження та/або попередження про необхідність усунення порушень;

накладення штрафу;

зупинення дії ліцензії (застосовується для суб’єктів господарювання у сфері енергетики та у порядку, затвердженому НКРЕКП);

анулювання ліцензії.

8.3. Рішення НКРЕКП про усунення порушень, виявлених під час здійснення перевірок, оформлюється розпорядженням, копія якого вручається особисто уповноваженій особі ліцензіата (з відміткою про вручення на примірнику, який залишається в НКРЕКП) або надсилається ліцензіату рекомендованим листом із повідомленням про вручення поштового відправлення не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття.

8.4. Рішення НКРЕКП про накладення штрафу, застереження та/або попередження про необхідність усунення порушень, зупинення дії ліцензії, анулювання ліцензії приймається у вигляді постанови, копія якої вручається особисто уповноваженій особі ліцензіата (з відміткою про вручення на примірнику, який залишається в НКРЕКП) або надсилається ліцензіату рекомендованим листом із повідомленням про вручення поштового відправлення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття.

8.5. НКРЕКП застосовує штрафні санкції до ліцензіатів у розмірах, встановлених законами України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії», «Про природні монополії», «Про ринок природного газу» та «Про теплопостачання».

8.6. Ліцензіати, на яких накладено штраф, зобов’язані сплатити його у 30-денний строк з дня одержання копії постанови про накладення штрафу.

8.7. Ліцензіат зобов’язаний усунути порушення у визначений рішенням строк та не пізніше десяти робочих днів після їх усунення надати до НКРЕКП письмовий звіт з належним чином завіреними копіями підтверджуючих документів.

8.8. Ліцензіат має право письмово звернутись до НКРЕКП із заявою про продовження строку усунення порушень не пізніше десяти робочих днів до дати закінчення встановленого рішенням НКРЕКП строку із зазначенням у зверненні поважних причин. НКРЕКП може прийняти рішення про продовження строку усунення порушень, якщо визнає такі причини поважними.

8.9. За даними звіту ліцензіата щодо усунення порушень та на основі підтверджуючих документів СП НКРЕКП готує матеріали для прийняття НКРЕКП відповідного рішення.

8.10. Після припинення процедури розгляду порушення ліцензіатом законодавства та ліцензійних умов СП НКРЕКП на підставі доповідної записки, погодженої членом НКРЕКП відповідно до розподілу обов’язків та Головою НКРЕКП, долучає всі матеріали та документи до справи ліцензіата.

8.11. У разі невиконання ліцензіатом рішення НКРЕКП у визначений рішенням строк НКРЕКП приймає рішення про проведення позапланової перевірки.

8.12. Підставою для прийняття рішення про анулювання ліцензії є:

1) акт про невиконання ліцензіатом рішення про усунення порушень ліцензійних умов, яке зафіксовано відповідним актом;

2) акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов, яке зафіксовано відповідним актом. Повторним порушенням ліцензіатом ліцензійних умов вважається вчинення ним протягом двох років з дня видання органом ліцензування розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов нового порушення хоча б однієї з вимог ліцензійних умов, щодо якої видавалося таке розпорядження;

3) акт про виявлення недостовірності даних у документах, поданих ліцензіатом разом із заявою про отримання ліцензії, яке зафіксовано відповідним актом;

4) акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки НКРЕКП;

5) акт про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України, яке документально підтверджено відповідним актом.

8.13. НКРЕКП приймає рішення про анулювання ліцензії протягом п’яти робочих днів з дня виявлення підстав для анулювання ліцензії.

8.14. Рішення про анулювання ліцензії повинно містити:

1) реквізити рішення про видачу ліцензії;

2) вид господарської діяльності, на провадження якого анулюється ліцензія;

3) найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи-підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган державної податкової служби та має відмітку у паспорті);

4) підстави анулювання ліцензії.

8.15. НКРЕКП протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання ліцензії надає копію такої постанови уповноваженій особі ліцензіата (з відміткою про вручення на примірнику, який залишається в НКРЕКП) або надсилає ліцензіату рекомендованим листом із повідомленням про вручення поштового відправлення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття.

8.16. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через 30 календарних днів з дня його прийняття, але не раніше встановленої НКРЕКП дати передачі функцій зі здійснення відповідного виду діяльності іншому ліцензіату згідно з розробленим та затвердженим НКРЕКП порядком.

8.17. Якщо ліцензіат протягом строку набрання чинності рішенням НКРЕКП про анулювання ліцензії подає скаргу (апеляцію) до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, дія цього рішення НКРЕКП зупиняється до прийняття рішення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування за результатами розгляду апеляції Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування.

8.18. НКРЕКП вносить до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань рішення про анулювання ліцензії у день його прийняття.

8.19. У разі анулювання ліцензії суб’єкт господарювання може подати заяву про отримання ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності (повністю або частково) не раніше ніж через рік з дня набрання чинності рішенням НКРЕКП про анулювання попередньої ліцензії.

9. Накладення штрафу за несплату внесків на регулювання

9.1. У разі несплати ліцензіатом внеску на регулювання або сплати його не в повному обсязі протягом кварталу, наступного за звітним, НКРЕКП приймає рішення про накладення на такого ліцензіата штрафу у розмірі п’яти відсотків несплаченої суми внеску на регулювання, що не звільняє ліцензіата від сплати такого внеску.

9.2. Рішення про накладення штрафу приймається НКРЕКП на підставі акта перевірки суб’єкта господарювання або подання відповідного СП НКРЕКП про несплату внеску на регулювання або сплату його не в повному обсязі протягом кварталу, наступного за звітним, у 15-денний строк з моменту складення акта перевірки або отримання відповідного подання та оформлюється постановою.

9.3. Штраф може бути накладено протягом шести місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з дня його вчинення.

Кошти, отримані внаслідок стягнення штрафів, зараховуються до Державного бюджету України.

Ліцензіати не пізніше п’ятнадцяти календарних днів з дня вручення або отримання копії постанови про накладення штрафу зобов’язані сплатити штраф та надати до НКРЕКП копію завіреного банком платіжного документа, що засвідчує факт сплати штрафу.

9.4. У разі несплати штрафу та/або ненадання копії платіжного документа, що засвідчує факт сплати штрафу, у зазначений строк виконання постанови про накладення штрафу здійснюється в порядку, установленому Законом України «Про виконавче провадження».

9.5. Рішення НКРЕКП про накладення штрафу може бути оскаржено до суду в порядку, установленому законом.

10. Застосування адміністративних стягнень

10.1. Адміністративні стягнення за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та/або ліцензійних умов застосовуються до посадових осіб, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до Кодексу України про адміністративні порушення та у порядку, затвердженому НКРЕКП.

Директор Департаменту

ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

Додаток 1

до Порядку контролю

за дотриманням ліцензіатами,

що провадять діяльність у сферах

енергетики та комунальних послуг,

законодавства у відповідних

сферах та ліцензійних умов

(пункт 2.3)

ПОСВІДЧЕННЯ

на проведення перевірки


Додаток 2

до Порядку контролю

за дотриманням ліцензіатами,

що провадять діяльність у сферах

енергетики та комунальних послуг,

законодавства у відповідних

сферах та ліцензійних умов

(пункт 2.3)

КНИГА РЕЄСТРАЦІЇ

посвідчень на проведення перевірок щодо дотримання ліцензіатами вимог законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов

Дата та реєстраційний номер посвідчення

Найменування юридичної особи (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця), місце провадження діяльності (місце проживання)

Вид перевірки

Вид діяльності та номер ліцензії

Дата та номер наказу про проведення перевірки

1

2

3

4

5

Додаток 3

до Порядку контролю

за дотриманням ліцензіатами,

що провадять діяльність у сферах

енергетики та комунальних послуг,

законодавства у відповідних сферах

та ліцензійних умов

(пункт 3.4)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення заходу державного контролю


Додаток 4

до Порядку контролю

за дотриманням ліцензіатами,

що провадять діяльність у сферах

енергетики та комунальних послуг,

законодавства у відповідних

сферах та ліцензійних умов

(пункти 3.7, 5.1)

ПЕРЕЛІК

питань, які є складовими акта планового заходу державного контролю щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства та Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України, від 16 грудня 1996 року № 256 (далі - Ліцензійні умови)

№ з/п

Питання щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства України та Ліцензійних умов

Нормативне обґрунтування

дотримання

Ліцензійних умов

дотримання

вимог законодавства

1

2

3

4

1

Відсутність фактів передачі ліцензії третім особам

пункт 1.2 глави 1 Ліцензійних умов

2

Повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені ліцензіатом у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії у строк, установлений Ліцензійними умовами

підпункт 3.2.2 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

частина друга статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

3

Виконання ліцензіатом функцій розпорядника системи розрахунків Оптового ринку електричної енергії України

пункт 2.1 глави 2, підпункт 3.4.1 пункту 3.4 глави 3 Ліцензійних умов

Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України

4

Виконання ліцензіатом функцій розпорядника коштів Оптового ринку електричної енергії України

пункт 2.1 глави 2, пункт 3.5 глави 3 Ліцензійних умов

Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України

5

Забезпечення ліцензіатом організації виконання всіх функцій, що виникають у процесі функціонування Оптового ринку електричної енергії України, відповідно до договору між членами Оптового ринку електричної енергії України

підпункт 3.6.2 пункту 3.6 глави 3 Ліцензійних умов

Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України

6

Дотримання ліцензіатом вимог договору щодо централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об’єднаною енергосистемою України та передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електромережами, погодженого з НКРЕКП

пункт 3.7 глави 3 Ліцензійних умов

7

Здійснення ліцензіатом фінансування діяльності в межах кошторису на оптове постачання електричної енергії, затвердженого НКРЕКП

підпункт 3.10.1 пункту 3.10 глави 3 Ліцензійних умов

постанова НКРЕКП на відповідний період

8

Здійснення ліцензіатом закупівлі допоміжних засобів та потужностей за принципами економічної доцільності та за критеріями, установленими нормативно-правовими актами

пункт 3.9 глави 3 Ліцензійних умов

9

Здійснення ліцензіатом інших видів діяльності, не пов’язаних з ліцензованою, лише у разі якщо вони не перешкоджають належному виконанню ним ліцензованої діяльності. Умови, за яких можливе здійснення інших видів діяльності, встановлені НКРЕКП та погоджені центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, та Антимонопольним комітетом України

пункт 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

10

Відсутність фактів зловживання ліцензіатом своїм монопольним становищем у будь-якій формі

пункт 2.8 глави 2 Ліцензійних умов

стаття 11 Закону України «Про ринок електричної енергії»

11

Надання до НКРЕКП та СП НКРЕКП достовірної звітності, складеної у порядку та формі, затверджених НКРЕКП, та фінансової звітності (у тому числі на вимогу НКРЕКП разом з незалежним аудиторським висновком) в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП

підпункти 3.1.1 та 3.1.2 пункту 3.1 глави 3 Ліцензійних умов

частина третя статті 26 Закону України «Про ринок електричної енергії»

12

Ліцензіат діє згідно із законодавством України, зокрема:

пункт 3.11 глави 3 Ліцензійних умов

12.1

виконання вимог щодо створення та діяльності розрахункового центру щодо координації дій учасників розрахунків - підприємств паливно-енергетичного комплексу у процесі підтвердження та погашення заборгованості

статті 4 - 11 Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу»

12.2

виконання вимог Правил Оптового ринку електричної енергії України

Правила Оптового ринку електричної енергії України (Додаток 2 до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України)

12.3

виконання рішень НКРЕКП у строки, встановлені відповідними рішеннями (у разі наявності)

пункт 4 частини четвертої статті 6 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

частина дев’ята статті 14, пункт 1 частини першої та пункт 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»

12.4

своєчасність та повнота сплати внесків на регулювання, розрахованих у встановленому НКРЕКП порядку, та подання до відповідного СП НКРЕКП на території звіту про сплату внеску на регулювання за формою, встановленою НКРЕКП

стаття 13 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;

пункт 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06.04.2017 № 491

Додаток 5

до Порядку контролю

за дотриманням ліцензіатами,

що провадять діяльність у сферах

енергетики та комунальних послуг,

законодавства у відповідних

сферах та ліцензійних умов

(пункти 3.7, 5.1)

ПЕРЕЛІК

питань, які є складовими акта планового заходу державного контролю щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 309 (далі - Ліцензійні умови)

№ з/п

Питання щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства України та Ліцензійних умов

Нормативне обґрунтування

дотримання

Ліцензійних умов

дотримання

вимог законодавства

1

2

3

4

1. Загальні питання

1.1

Відповідність фактичних даних про ліцензіата даним, які були зазначені ним у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, та відомостям, зазначеним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

пункти 1.5 та 1.6 Ліцензійних умов

стаття 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

1.2

Здійснення ліцензованої діяльності з виробництва електричної енергії виключно з використанням засобів та в межах місць провадження господарської діяльності ліцензіата, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до них, поданих ліцензіатом до НКРЕКП згідно з вимогами Ліцензійних умов)

підпункт 3 пункту 2.3 Ліцензійних умов

1.3

Повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені ліцензіатом у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії у строк, встановлений Ліцензійними умовами

підпункт 2 пункту 2.3 Ліцензійних умов

частина друга статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

1.4

Надання ліцензіатом відповідно до вимог, встановлених НКРЕКП, документів, пояснень та іншої інформації, пов’язаної з провадженням ліцензованої діяльності, необхідних НКРЕКП для належного виконання своїх функцій, передбачених законом

підпункт 9 пункту 2.3 Ліцензійних умов

пункт 1 частини четвертої статті 6 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

пункти 3 і 4 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»

1.5

Своєчасність та повнота сплати внесків на регулювання, розрахованих у встановленому НКРЕКП порядку, та подання до відповідного структурного підрозділу НКРЕКП на території звіту про сплату внеску на регулювання за формою, встановленою НКРЕКП

підпункт 7 пункту 2.3 Ліцензійних умов

стаття 13 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;

пункт 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06.04.2017 № 491

1.6

Виконання рішень НКРЕКП у строки, встановлені відповідними рішеннями (у разі наявності)

підпункт 5 пункту 2.3 Ліцензійних умов

пункт 4 частини четвертої статті 6 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

частина дев’ята статті 14, пункт 1 частини першої та пункт 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»

1.7

Надання до НКРЕКП достовірної звітності за ліцензованим видом діяльності та фінансової звітності (у тому числі на вимогу НКРЕКП разом з незалежним аудиторським висновком у випадках, передбачених чинним законодавством) в обсягах, порядку та у формі згідно з вимогами, визначеними НКРЕКП

підпункти 9 та 20 пункту 2.3 Ліцензійних умов

частина третя статті 26 Закону України «Про ринок електричної енергії»

1.8

Дотримання вимог щодо ведення окремого обліку витрат та доходів від здійснення діяльності з виробництва електричної енергії та інших видів господарської діяльності

підпункт 15 пункту 2.3 Ліцензійних умов

Методика формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на атомних електростанціях, затверджена постановою НКРЕКП від 01.08.2017 № 990 (далі - Методика № 990);

Методика формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на атомних електростанціях, затверджена постановою НКРЕКП від 01.08.2017 № 991 (далі - Методика № 991);

Методика формування, розрахунку та встановлення тарифу на електричну енергію, що виробляється на гідроелектростанціях, затверджена постановою НКРЕКП від 01.08.2017 № 989 (далі - Методика № 989)

1.9

Забезпечення ліцензіатом, у встановленому порядку, розміщення на власному веб-сайті в мережі Інтернет актуальної інформації, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства України та Ліцензійних умов

підпункти 4 та 20 пункту 2.3 Ліцензійних умов

пункт 12 частини четвертої статті 30 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

частина третя статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

1.10

Відсутність фактів здійснення над ліцензіатом контролю, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України

підпункт 2 пункту 2.5 Ліцензійних умов

пункт 11 частини другої статті 6 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

2. Кадрові вимоги до провадження господарської діяльності

2.1

Наявність у штатному розписі ліцензіата мінімальної кількості працівників за окремими посадами та наявність у певних працівників відповідної освіти, кваліфікації та (або) стажу роботи, необхідних для провадження ліцензованого виду діяльності

підпункт 1 пункту 2.1 Ліцензійних умов

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії, затверджений наказом Міністерства палива та енергетики України від 16.03.2001 № 19

2.2

Наявність трудових відносин з персоналом, оформлених шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України, або на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України (для працівників, залучених для виконання окремих робіт (послуг) підставах, не заборонених чинним законодавством України (для працівників, залучених для виконання окремих робіт (послуг)

підпункт 2 пункту 2.1 Ліцензійних умов

стаття 24 Кодексу законів про працю України

3. Технологічні вимоги до провадження господарської діяльності

3.1

Здійснення ліцензованої діяльності з використанням засобів провадження господарської діяльності, які належать ліцензіату на праві власності та/або господарського відання, та/або користування, та/або перебувають у концесії, лізингу, та за наявності технічної документації на електрогенеруючі обладнання, що зберігається за місцем його встановлення

підпункти 1 та 2 пункту 2.4 Ліцензійних умов

3.2

Забезпечення та здійснення комерційного обліку виробленої електричної енергії з використанням даних, отриманих з автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії, відповідно до встановлених вимог

підпункт 3 пункту 2.4 Ліцензійних умов

Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії (Додаток 10 до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України від 15.11.1996)

3.3

Дотримання заходів для запобігання загрози безпеці критичної інфраструктури та реалізації системи захисту об’єктів критичної інфраструктури, передбачених законодавством. Забезпечення створення відповідальних підрозділів та систем захисту від зовнішнього втручання в інформаційні мережі та системи управління

підпункти 18 та 19 пункту 2.3 Ліцензійних умов

пункт 4.3 Стратегія кібербезпеки України, затверджена Указом Президента України від 15.03.2016 № 96;

Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» (з 09.05.2018)

4. Спеціальні вимоги до провадження господарської діяльності

4.1

Здійснення ліцензованої діяльності з виробництва електричної енергії з дотриманням вимог Ліцензійних умов, законодавства та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та відповідно до принципів прозорості та недискримінації

пункти 1.2 та 2.2 Ліцензійних умов

абзац сьомий частини дванадцятої статті 2 та пункт 1 частини четвертої статті 30 Закону України «Про ринок електричної енергії»

4.2

Дотримання визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до встановленої рішенням НКРЕКП структури тарифу на відпуск електричної енергії (у разі її встановлення)

підпункт 14 пункту 2.3 Ліцензійних умов

постанова НКРЕКП на відповідний період;

пункт 4.9 Методики № 990;

пункт 4.9 Методики № 991;

пункт 5.9 Методики № 989

4.3

Забезпечення створення необхідного резерву енергетичного вугілля відповідно до прогнозної структури палива теплових електростанцій та теплоелектроцентралей, розробленої центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, для виконання прогнозного балансу електричної енергії ОЕС України

підпункт 17 пункту 2.3 Ліцензійних умов

частина шоста статті 30 Закону України «Про ринок електричної енергії»

4.4

Виконання ліцензіатом переліку заходів та запланованих обсягів витрат на проведення ремонтних робіт, що були включені НКРЕКП до структури тарифів на відпуск електричної енергії

постанова НКРЕКП на відповідний період;

пункт 4.1 Методики № 989;

пункт 4.1 Методики № 990;

пункт 4.1 Методики № 991

4.5

Використання коштів, отриманих за рахунок тарифу на відпуск електричної енергії та визначених як джерело фінансування інвестиційної програми, виключно на її виконання відповідно до напрямків, визначених інвестиційною програмою

Порядок формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та з виробництва теплової та/або електричної енергії на атомних електростанціях, гідроелектростанціях та гідроакумулюючих електростанціях, затверджений постановою НКРЕКП від 30.06.2015 № 1972;

Порядок формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках, затверджений постановою НКРЕКП від 15.10.2015 № 2585

4.6

Стан виконання зобов’язань щодо реконструкції та/або модернізації, реалізації етапів виконання відповідного проекту реконструкції та/або модернізації та виконання заходів довгострокової інвестиційної програми. Наявність нецільового використання ліцензіатом коштів, отриманих для реалізації проекту реконструкції та/або модернізації

розділ 5 Методики № 991;

План реконструкції та модернізації теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей, схвалений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 № 648 (у редакції розпорядження КМ України від 01.03.2017 № 133-р);

Порядок підготовки та фінансування проектів з метою реалізації плану реконструкції та модернізації теплових електростанцій, затверджений наказом Міністерства палива та енергетики України від 24.05.2006 № 183;

пункт 8.8.2 Правил Оптового ринку електричної енергії України (Додаток 2 до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України, погоджений постановою НКРЕ від 09.08.2012 № 1028);

Порядок затвердження, коригування та вилучення інвестиційної складової в тарифі на електричну енергію, затверджений постановою НКРЕКП від 23.02.2017 № 224

4.7

Використання коштів, отриманих за рахунок тарифу на відпуск електричної енергії, встановленого рішенням НКРЕКП, за цільовим призначенням та з дотриманням принципів здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі»

підпункт 8 пункту 2.3 Ліцензійних умов

пункти 3.2 Методики № 989, Методики № 990 та Методики № 991

4.8

Недопущення перехресного субсидіювання інших видів діяльності за рахунок ліцензованої діяльності з виробництва електричної енергії

підпункт 1 пункту 2.5 Ліцензійних умов

частина третя статті 26 Закону України «Про ринок електричної енергії»

4.9

Провадження ліцензіатом інших видів господарської діяльності, крім ліцензованої. Зазначення видів такої діяльності та фінансового результату від її здійснення

пункт 1.14 Методики № 991;

пункт 1.13 Методики № 990;

пункт 1.11 Методики № 989

4.10

Наявність укладених договорів, які є обов’язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконання умов цих договорів

підпункт 16 пункту 2.3 Ліцензійних умов

пункт 2 частини четвертої статті 30 Закону України «Про ринок електричної енергії»

4.11

Дотримання Правил Оптового ринку електричної енергії при формуванні цінових заявок, обґрунтованість цінових пропозицій ліцензіата відповідно до Порядку розрахунку цінових заявок (для виробників електричної енергії, що працюють за ціновими заявками)

Порядок розрахунку цінових заявок (Додаток Б до Правил Оптового ринку електричної енергії України)

4.12

Надання суб’єктам ринку інформації, необхідної для виконання ними своїх функцій на ринку електричної енергії в обсягах та порядку, визначених чинним законодавством України та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії

пункт 11 частини четвертої статті 30 Закону України «Про ринок електричної енергії»

4.13

Виконання всіх оперативних команд і розпоряджень оператора системи передачі (що здійснює диспетчерське (оперативно-технологічне) управління ОЕС України) та подання йому звітів та інформації, передбачених нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії

підпункти 11 та 12 пункту 2.3 Ліцензійних умов

частини 6 та 7 статті 44 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

Правила взаємовідносин між Державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об’єднаної енергетичної системи України, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 02.06.2008 № 303;

Правила Оптового ринку електричної енергії України (Додаток 2 до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України, погоджений постановою НКРЕ від 09.08.2012 № 1028)

4.14

Здійснення купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії відповідно до положень чинного законодавства України, Ліцензійних умов та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії. Забезпечення здійснення своєчасних розрахунків за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та за послуги, що надаються на ринку електричної енергії

підпункт 10 пункту 2.3 Ліцензійних умов

частина друга та пункт 10 частини четвертої статті 30 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

статті 15 та 15-1 Закону України «Про електроенергетику»

Додаток 6

до Порядку контролю

за дотриманням ліцензіатами,

що провадять діяльність у сферах

енергетики та комунальних послуг,

законодавства у відповідних

сферах та ліцензійних умов

(пункти 3.7, 5.1)

ПЕРЕЛІК

питань, які є складовими акта планового заходу державного контролю щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства та Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України, від 11 жовтня 1996 року № 152 (далі - Ліцензійні умови)

№ з/п

Питання щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства України та Ліцензійних умов

Нормативне обґрунтування

дотримання

Ліцензійних умов

дотримання

вимог законодавства

1

2

3

4

1

Відсутність фактів передачі ліцензії третім особам

пункт 1.2 глави 1 Ліцензійних умов

2

Повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені ліцензіатом у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії у строк, встановлений Ліцензійними умовами. Відповідність місцезнаходження та найменування ліцензіата установчим документам

підпункт 3.2.2 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

частина друга статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

3

Ліцензіат діє згідно з вимогами законодавства, зокрема:

пункт 3.10 глави 3 Ліцензійних умов

3.1

відповідність фактичних витрат ліцензіата витратам відповідно до затвердженої НКРЕКП структури тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами. Стан виконання схваленої НКРЕКП Інвестиційної програми

постанова НКРЕКП на відповідний період

3.2

виконання рішень НКРЕКП у строки, встановлені відповідними рішеннями (у разі наявності)

пункт 4 частини четвертої статті 6 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

частина дев’ята статті 14, пункт 1 частини першої та пункт 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»

4

Дотримання вимог щодо ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності з ліцензованої діяльності окремо від обліків та звітів з інших видів діяльності. Обґрунтованість розподілу витрат між ліцензованою та іншими видами підприємницької діяльності

підпункт 3.1.2 пункту 3.1 глави 3 Ліцензійних умов

частина 1 статті 26, пункт 12 частини третьої статті 33 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

абзац другий частини першої статті 10 Закону України «Про природні монополії»

5

Відсутність фактів здійснення перехресного субсидіювання

пункт 2.6 глави 2 Ліцензійних умов

6

Здійснення ліцензіатом інших видів діяльності, не пов’язаних з ліцензованою, лише у разі якщо вони не перешкоджають належному виконанню ним ліцензованої діяльності

пункт 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

7

Здійснення ліцензованої діяльності за принципом забезпечення надійності роботи об’єднаної енергосистеми України, дотримання норм експлуатації та економічної доцільності з метою досягнення найнижчої вартості електричної енергії для споживачів

пункт 2.8 глави 2 Ліцензійних умов

8

Наявність розроблених правил здійснення закупівлі допоміжних засобів, обладнання, матеріалів тощо на конкурентних засадах за принципами економічної доцільності, прозорості і неупередженості та за критеріями, установленими актами законодавства

підпункт 3.6.5 пункту 3.6 глави 3 Ліцензійних умов

9

Наявність перспективних планів розвитку магістральних та міждержавних електричних мереж, затверджених центральним органом виконавчої влади, погоджених НКРЕКП

підпункт 3.6.2 пункту 3.6 глави 3 Ліцензійних умов

пункт 18 частини першої статті 33 Закону України «Про ринок електричної енергії»

10

Відсутність фактів зловживання ліцензіатом своїм монопольним становищем, як це визначено Законом України «Про захист економічної конкуренції» та іншими нормативно-правовими актами

пункт 2.7 глави 2 Ліцензійних умов

11

Відсутність фактів протидії ліцензіата діяльності з виробництва, передачі та/чи постачання електричної енергії іншим ліцензіатам

пункт 2.5 глави 2 Ліцензійних умов

12

Ремонт обладнання та електричних мереж здійснюється згідно з графіками ремонтів та виконання аварійно-відновлювальних робіт виконується за погодженням з оптовим постачальником електричної енергії

пункт 2.4 глави 2 Ліцензійних умов

13

Договори щодо передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами і надання допоміжних заходів та будь-які зміни до них, погоджені НКРЕКП

підпункт 3.3.1 пункту 3.3 глави 3 Ліцензійних умов

14

Здійснення централізованого диспетчерського управління згідно з вимогами нормативних документів, інструкцій та відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України

підпункт 3.4.1 пункту 3.4 глави 3 Ліцензійних умов

Правила Оптового ринку електричної енергії України (Додаток 2 до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України)

15

Наявність укладеного договору з оптовим постачальником електричної енергії про централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об’єднаною енергосистемою України та передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електромережами. Відповідність будь-яких змін та доповнень до Договору принципу економічної доцільності та погодження їх з НКРЕКП

підпункти 3.4.2 та 3.4.3 пункту 3.4 глави 3 Ліцензійних умов

16

Ведення контролю за схемами і режимами роботи об’єднаної енергетичної системи України, погодження графіків технічних ремонтів обладнання електростанцій та планування технічних ремонтів магістральних та міждержавних електричних мереж. Виконання заходів щодо запобігання аварійним ситуаціям та організація роботи з ліквідації їх наслідків в об’єднаній енергетичній системі України шляхом підтримки необхідного балансу потужності та енергії, забезпечення надійності та сталості її функціонування, а також паралельної роботи з енергетичними системами інших держав у відповідності до діючих з ними міждержавних угод та інших нормативно-правових актів

підпункт 3.4.4 пункту 3.4 глави 3 Ліцензійних умов

17

Забезпечення планування, контролю за впровадженням та ефективною і надійною роботою систем протиаварійної автоматики, захисту, обліку, контролю частоти, а також каналів зв’язку та системи збору і передачі інформації суб’єктів ринку

підпункт 3.4.5 пункту 3.4 глави 3 Ліцензійних умов

18

Забезпечення та здійснення комерційного обліку електричної енергії з використанням даних, отриманих з автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії, відповідно до вимог Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії

підпункт 3.4.6 пункту 3.4 глави 3 Ліцензійних умов

Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії (Додаток 10 до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України)

19

Здійснення ліцензіатом без відповідного дозволу оптового постачальника електричної енергії, погодженого з НКРЕКП та центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, ліквідації або перепрофілювання об’єктів магістральних та міждержавних електричних мереж

підпункт 3.6.1 пункту 3.6 глави 3 Ліцензійних умов

20

Наявність розробленої методики розрахунку плати за приєднання (від’єднання) до/від магістральних та міждержавних електричних мереж та змін до неї, погоджених з центральним органом виконавчої влади та НКРЕКП

підпункт 3.7.2 пункту 3.7 глави 3 Ліцензійних умов

21

Здійснення видачі технічних умов заявникам на приєднання до магістральних та міждержавних електричних мереж і змін потужності за наявності погодження з оптовим постачальником електричної енергії

підпункт 3.7.4 пункту 3.7 глави 3 Ліцензійних умов

Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України

22

Надання до НКРЕКП та СП НКРЕКП достовірної звітності, складеної окремо для кожного виду діяльності, у порядку та формі, затверджених НКРЕКП, та фінансової звітності (у тому числі на вимогу НКРЕКП разом з незалежним аудиторським висновком) в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП

підпункт 3.1.1 пункту 3.1 глави 3 Ліцензійних умов

частина друга і частина третя статті 26 Закону України «Про ринок електричної енергії»

23

Своєчасність та повнота сплати внесків на регулювання, розрахованих у встановленому НКРЕКП порядку, та подання до відповідного СП НКРЕКП на території звіту про сплату внеску на регулювання за формою, встановленою НКРЕКП

стаття 13 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;

пункт 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06.04.2017 № 491

Додаток 7

до Порядку контролю

за дотриманням ліцензіатами,

що провадять діяльність у сферах

енергетики та комунальних послуг,

законодавства у відповідних

сферах та ліцензійних умов

(пункти 3.7, 5.1)

ПЕРЕЛІК

питань, які є складовими акта планового заходу державного контролю щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 липня 2017 року № 932 (далі - Ліцензійні умови)

№ з/п

Питання щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства України та Ліцензійних умов

Нормативне обґрунтування

дотримання

Ліцензійних умов

дотримання

вимог законодавства

1

2

3

4

1. Загальні вимоги

1.1

Відповідність фактичних даних про ліцензіата даним, які були зазначені ним у заяві про отримання ліцензії та у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, та відомостям, зазначеним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

пункти 1.4 та 1.5 Ліцензійних умов

стаття 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

1.2

Здійснення ліцензованої діяльності виключно за місцем провадження господарської діяльності ліцензіата та із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, зазначених ліцензіатом у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до них, поданих ліцензіатом до НКРЕКП згідно з вимогами Ліцензійних умов)

підпункт 3 пункту 2.3 Ліцензійних умов

1.3

Повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені ліцензіатом у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії у строк, встановлений Ліцензійними умовами

підпункт 2 пункту 2.3 Ліцензійних умов

пункт 1 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

частина друга статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

1.4

Надання ліцензіатом відповідно до вимог, встановлених НКРЕКП, документів, пояснень та іншої інформації, пов'язаної з провадженням ліцензованої діяльності, необхідних НКРЕКП для належного виконання своїх функцій, передбачених законом

підпункт 7 пункту 2.3 Ліцензійних умов

пункт 1 частини четвертої статті 6 та пункт 10 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

пункти 3 та 4 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;

частина перша статті 10 Закону України «Про природні монополії»

1.5

Своєчасність та повнота сплати внесків на регулювання, розрахованих у встановленому НКРЕКП порядку, та подання до відповідного СП НКРЕКП на території звіту про сплату внеску на регулювання за формою, встановленою НКРЕКП

підпункт 6 пункту 2.3 Ліцензійних умов

стаття 13 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;

пункт 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06.04.2017 № 491

1.6

Виконання рішень НКРЕКП у строки, встановлені відповідними рішеннями (у разі наявності)

підпункт 5 пункту 2.3 Ліцензійних умов

пункт 4 частини четвертої статті 6 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

частина дев’ята статті 14, пункт 1 частини першої та пункт 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»

1.7

Надання до НКРЕКП достовірної звітності, складеної окремо для кожного виду діяльності, у порядку та формі, затверджених НКРЕКП, та фінансової звітності (у тому числі на вимогу НКРЕКП разом з незалежним аудиторським висновком) в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП

підпункт 7 пункту 2.3 Ліцензійних умов

частина друга і частина третя статті 26 Закону України «Про ринок електричної енергії»

1.8

Дотримання вимог щодо ведення окремого обліку витрат та доходів від здійснення діяльності з розподілу електричної енергії від інших видів діяльності

підпункт 2 пункту 2.5 Ліцензійних умов

частина 1 статті 26 та пункт 12 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

абзац другий частини першої статті 10 Закону України «Про природні монополії»

1.9

Забезпечення ліцензіатом функціонування персонального веб-сайту в мережі Інтернет, на якому розміщено актуальну інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства України та Ліцензійних умов

підпункти 8 та 20 пункту 2.3 Ліцензійних умов

пункт 7 частини третьої, частина четверта статті 46, частина двадцята статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

статті 1 - 3, 5, 6 Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення»;

частина перша статті 10 Закону України «Про природні монополії»;

частина четверта статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

1.10

Забезпечення ліцензіатом конфіденційності інформації:

отриманої від учасників ринку електричної енергії, що використовується ним для здійснення своїх функцій на ринку електричної енергії та становить комерційну таємницю, відповідно до вимог законодавства, щодо своєї діяльності, розкриття якої може надавати комерційні переваги учасникам ринку електричної енергії

частина сьома статті 46 Закону України «Про ринок електричної енергії»

1.11

Відсутність фактів здійснення над ліцензіатом контролю у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України

підпункт 4 пункту 2.5 Ліцензійних умов

пункт 11 частини другої статті 6 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

2. Кадрові вимоги до провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії

2.1

Наявність у штатному розписі ліцензіата мінімальної кількості працівників за окремими посадами та наявність у певних працівників відповідної освіти, кваліфікації та (або) стажу роботи, необхідних для провадження ліцензованого виду діяльності

підпункт 1 пункту 2.1 Ліцензійних умов

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії, затверджений наказом Міністерства палива та енергетики України від 16.03.2001 № 19

2.2

Наявність трудових договорів з усіма працівниками, укладених відповідно до положень Кодексу законів про працю України або на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України (для працівників, залучених для виконання окремих робіт (послуг))

підпункт 2 пункту 2.1 Ліцензійних умов

стаття 24 Кодексу законів про працю України

3. Технологічні вимоги до провадження господарської діяльності

3.1

Наявність у власності ліцензіата засобів провадження господарської діяльності (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до НКРЕКП згідно з вимогами Ліцензійних умов)

підпункт 1 пункту 2.4 Ліцензійних умов

3.2

Здійснення обліку електричної енергії відповідно до вимог чинних нормативних документів та Договору між членами Оптового ринку електроенергії з використанням даних, отриманих з автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії

підпункт 2 пункту 2.4 Ліцензійних умов

Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії (Додаток 10 до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України)

3.3

Забезпечення та здійснення комерційного обліку електричної енергії на території здійснення своєї ліцензованої діяльності, формування та передача відповідних даних комерційного обліку з метою їх подальшого використання для здійснення розрахунків між учасниками ринку електричної енергії. Погодження з НКРЕКП переліку вартості послуг щодо комерційного обліку електричної енергії, які ліцензіат надає учасникам ринку на договірних засадах

підпункт 3 пункту 2.4 Ліцензійних умов

пункт 8 частини першої статті 46, частина третя статті 72, стаття 74 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

Правила користування електричною енергією, затверджені постановою НКРЕ від 31.07.1996 № 28;

Правила роздрібного ринку електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312;

Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії (Додаток 10 до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України)

3.4

Забезпечення ліцензіатом складання балансу електричної енергії, яку він розподіляє своїми електричними мережами, відповідно до вимог законодавства та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії

підпункт 4 пункту 2.4 Ліцензійних умов

Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії (Додаток 10 до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України)

3.5

Забезпечення ліцензіатом інформаційної безпеки та кібербезпеки засобів провадження ліцензованої діяльності (інформаційно-телекомунікаційних систем, автоматизованих систем управління тощо), інформації, яка використовується ним під час провадження ліцензованої діяльності. Здійснення заходів для запобігання загрози безпеці критичної інфраструктури та реалізації системи захисту об’єктів критичної інфраструктури, передбачених законодавством

підпункти 18 та 19 пункту 2.3 Ліцензійних умов

пункт 4.3 Стратегії кібербезпеки України, затвердженої Указом Президента України від 15.03.2016 № 96;

Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України»

4. Спеціальні вимоги до провадження господарської діяльності

4.1

Здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії з дотриманням вимог Ліцензійних умов, законодавства та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та відповідно до принципів прозорості та недискримінації

пункти 1.2 і 2.2 Ліцензійних умов

абзац сьомий частини дванадцятої статті 2 та пункт 1 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок електричної енергії»

4.2

Дотримання визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до встановленої рішенням НКРЕКП структури тарифу на розподіл електричної енергії (крім ліцензіатів до яких застосовано стимулююче регулювання)

підпункт 11 пункту 2.3 Ліцензійних умов

постанова НКРЕКП на відповідний період;

пункт 1.4 Процедури встановлення або перегляду тарифів для ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електроенергії за регульованим тарифом, затвердженої постановою НКРЕ від 01.08.2001 № 801

4.3

Виконання заходів з ремонтів основних фондів у повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні згідно з витратами, передбаченими відповідною статтею структури тарифу, встановленої рішенням НКРЕКП (крім ліцензіатів до яких застосовано стимулююче регулювання)

підпункт 13 пункту 2.3 Ліцензійних умов

ГКД 34.20.661-2003 Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.05.2003 № 228

4.4

Виконання схваленої у встановленому порядку інвестиційної програми, використання коштів, визначених як джерело фінансування інвестиційної програми, виключно на її виконання відповідно до графіка, визначеного інвестиційною програмою

підпункт 12 пункту 2.3 Ліцензійних умов

пункт 1.4 розділу І, розділ IV Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, затверджений постановою НКРЕ від 13.12.2012 № 1627

4.5

Здійснення ліцензованої діяльності за принципом економічної доцільності для забезпечення досягнення найнижчої вартості послуг з розподілу електричної енергії. Використання коштів, отриманих за рахунок діяльності з розподілу електричної енергії, за цільовим призначенням та з дотриманням принципів здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі»

підпункти 14 та 15 пункту 2.3 Ліцензійних умов

підпункт 1.4 пункту 1 Процедури встановлення або перегляду тарифів для ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електроенергії за регульованим тарифом, затвердженої постановою НКРЕ від 01.08.2001 № 801

4.6

Достовірність та відповідність даних та інформації, наданих до НКРЕКП для розрахунку та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії

підпункт 7 пункту 2.3 Ліцензійних умов

ГНД 34.09.104-2003 Методика складання структури балансу електроенергії в електричних мережах 0,38-150 кВ, аналізу його складових і нормування технологічних витрат електроенергії, затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України від 17.12.2003 № 757

4.7

Обґрунтованість фактичних витрат електропередавальної організації щодо виконання послуг з відповідності розрахунку часток втрат відповідно до Додатка «И»

Методика обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж, затверджена постановою НКРЕ від 12.06.2008 № 691;

ГНД 34.09.104-2003 Методика складання структури балансу електроенергії в електричних мережах 0,38-150 кВ, аналізу його складових і нормування технологічних витрат електроенергії

4.8

Здійснення планування розвитку системи розподілу з урахуванням заходів з енергоефективності, управління попитом та можливостей використання розподіленої генерації

пункт 4 частини першої статті 46 та стаття 50 Закону України «Про ринок електричної енергії»

4.9

Недопущення перехресного субсидіювання інших видів діяльності за рахунок ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії

підпункт 1 пункту 2.5 Ліцензійних умов

частина третя статті 26 Закону України «Про ринок електричної енергії»

4.10

Наявність укладених договорів, які є обов’язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії відповідно до закону, та виконання умов цих договорів

підпункт 10 пункту 2.3 Ліцензійних умов

пункт 11 частини третьої статті 45 Закону України «Про ринок електричної енергії»

4.11

Забезпечення ліцензіатом доступу до власних електричних мереж та надання послуг з розподілу електричної енергії на недискримінаційній та прозорій основі за тарифами, затвердженими НКРЕКП

підпункти 9 та 17 пункту 2.3 Ліцензійних умов

стаття 22, частина друга статті 45, пункт 1 частини першої та частина четверта статті 46, частина третя статті 72 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

Порядок доступу постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом до місцевих (локальних) електричних мереж, затверджений постановою НКРЕ від 29.10.2010 № 1421

4.12

Забезпечення недискримінаційного та прозорого приєднання електроустановок до електричних мереж системи розподілу відповідно до умов договору про приєднання, укладеного за типовою формою, затвердженою НКРЕКП, та у порядку, визначеному чинним законодавством України і нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії. Здійснення розрахунку вартості послуг з приєднання до електричних мереж системи розподілу відповідно до вимог методики (порядку) щодо розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженої НКРЕКП

підпункт 16 пункту 2.3 Ліцензійних умов

стаття 21, пункт 3 частини першої статті 46, частина друга статті 72 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

Кодекс систем розподілу, затверджений постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310;

Правила приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджені постановою НКРЕ від 17.01.2013 № 32;

Методика розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджена постановою НКРЕ від 12.02.2013 № 115;

Порядок фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджений постановою НКРЕ від 21.11.2013 № 1467

4.13

Дотримання встановлених показників якості електропостачання, що характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії, а також якості електричної енергії та здійснення відшкодування (компенсації) користувачам системи розподілу у разі недотримання ліцензіатом показників якості послуг, визначених договором про надання послуг з розподілу та НКРЕКП у встановленому порядку

підпункт 21 пункту 2.3 Ліцензійних умов

стаття 18, пункт 2 частини першої та пункт 8 частини третьої статті 46, частина сьома статті 72 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

Порядок забезпечення стандартів якості надання послуг з електропостачання, затверджений постановою НКРЕКП від 18.10.2016 № 1841;

Порядок забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затверджений постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 375

4.14

Дотримання порядку припинення та відновлення електроживлення споживачів за зверненням електропостачальника

пункти 14 та 15 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок електричної енергії»

4.15

Забезпечення користувачів системи інформацією, необхідною для ефективного доступу та використання системи розподілу

пункт 7 частини першої статті 46 Закону України «Про ринок електричної енергії»

4.16

Надання учасникам ринку інформації, необхідної для виконання ними функцій на ринку електричної енергії в обсягах та порядку, визначених чинним законодавством України та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії

пункт 9 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок електричної енергії»

4.17

Забезпечення збереження інформації, необхідної для аналізу якості послуг з електропостачання, включаючи інформацію щодо надійності електропостачання, якості електричної енергії, комерційної якості надання послуг у встановленому порядку

пункт 6 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок електричної енергії»

4.18

Здійснення діяльності з купівлі-продажу електричної енергії виключно з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами та врегулювання небалансів електричної енергії

частина шоста статті 46 Закону України «Про ринок електричної енергії»

4.19

Наявність відкритих в уповноваженому банку відповідних поточних рахунків у порядку, визначеному чинним законодавством України, для проведення взаєморозрахунків на ринку електричної енергії з метою дотримання порядку здійснення розрахунків за електричну енергію та послуги, що надаються на ринку електричної енергії

стаття 75 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

Інструкція про порядок використання коштів оптового ринку електричної енергії України (Додаток 4 до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України)

4.20

Забезпечення розподілу електричної енергії мережами основних споживачів на території здійснення ліцензованої діяльності на підставі договору про спільне використання електричних мереж, укладеного за типовою формою, затвердженою НКРЕКП. Обґрунтованість витрат, пов'язаних зі спільним використанням електричних мереж основних споживачів

стаття 49 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

Правила користування електричною енергією, затверджені постановою НКРЕ від 31.07.1996 № 28;

Правила роздрібного ринку електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312

4.21

Дотримання стандартів операційної безпеки постачання електричної енергії та здійснення своєчасного та ефективного обміну інформацією про функціонування електричних мереж згідно із стандартами операційної безпеки

стаття 17 Закону України «Про ринок електричної енергії»

Додаток 8

до Порядку контролю

за дотриманням ліцензіатами,

що провадять діяльність у сферах

енергетики та комунальних послуг,

законодавства у відповідних

сферах та ліцензійних умов

(пункти 3.7, 5.1)

ПЕРЕЛІК

питань, які є складовими акта планового заходу державного контролю щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 13 квітня 2017 року № 504 (далі - Ліцензійні умови)

№ з/п

Питання щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства України та Ліцензійних умов

Нормативне обґрунтування

дотримання

Ліцензійних умов

дотримання

вимог законодавства

1

2

3

4

1. Загальні питання

1.1

Відповідність фактичних даних про ліцензіата даним, які були зазначені ним у заяві про отримання ліцензії, та у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії та відомостям, зазначеним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

пункти 1.4 та 1.5 Ліцензійних умов

стаття 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

1.2

Здійснення ліцензованої діяльності з постачання електричної енергії виключно за місцем провадження господарської діяльності ліцензіата та із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до них, поданих ліцензіатом до НКРЕКП згідно з вимогами Ліцензійних умов)

підпункт 3 пункту 2.3 та підпункт 1 пункту 2.4 Ліцензійних умов

1.3

Повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені ліцензіатом у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії у строк, встановлений Ліцензійними умовами

підпункт 2 пункту 2.3 Ліцензійних умов

частина друга статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

1.4

Надання ліцензіатом відповідно до вимог, встановлених НКРЕКП, документів, пояснень та іншої інформації, пов’язаної з провадженням ліцензованої діяльності, необхідних НКРЕКП для належного виконання своїх функцій, передбачених законом

підпункт 7 пункту 2.3 Ліцензійних умов

пункт 1 частини четвертої статті 6, пункт 19 частини другої статті 57 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

пункти 3 і 4 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»

1.5

Своєчасність та повнота сплати внесків на регулювання, розрахованих у встановленому НКРЕКП порядку, та подання до відповідного СП НКРЕКП на території звіту про сплату внеску на регулювання за формою, встановленою НКРЕКП

підпункт 6 пункту 2.3 Ліцензійних умов

стаття 13 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;

пункт 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06.04.2017 № 491

1.6

Виконання рішень НКРЕКП у строки, встановлені відповідними рішеннями (у разі наявності)

підпункт 5 пункту 2.3 Ліцензійних умов

частина четверта статті 6, Закону України «Про ринок електричної енергії»;

частина дев’ята статті 14, пункт 1 частини першої та пункт 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»

1.7

Надання до НКРЕКП достовірної звітності за ліцензованим видом діяльності та фінансової звітності (у тому числі на вимогу НКРЕКП разом з незалежним аудиторським висновком) в обсягах, порядку та формі згідно з вимогами, визначеними НКРЕКП

підпункт 7 пункту 2.3 Ліцензійних умов

частина третя статті 26 Закону України «Про ринок електричної енергії»

1.8

Дотримання вимог щодо ведення окремого обліку витрат та доходів господарської діяльності з постачання електричної енергії та інших видів господарської діяльності (для енергопостачальників, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території)

підпункт 14 пункту 2.4 Ліцензійних умов

пункт 16 частини другої статті 57 Закону України «Про ринок електричної енергії»

1.9

Забезпечення ліцензіатом функціонування персонального веб-сайту в мережі Інтернет, в якому розміщено актуальну інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства України та Ліцензійних умов

підпункт 8 пункту 2.3 Ліцензійних умов

пункт 1.4 Порядку розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на розподіл електричної енергії, тарифів на постачання електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 13.04.2017 № 512;

статті 1 - 3, 5, 6 Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення»;

пункт 17 частини другої статті 57 та частина четверта статті 72 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

частина четверта статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

1.10

Відсутність фактів здійснення над ліцензіатом контролю у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України

підпункт 2 пункту 2.6 Ліцензійних умов

пункт 11 частини другої статті 6 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

2. Кадрові вимоги до провадження господарської діяльності

2.1

Наявність у штатному розписі ліцензіата мінімальної кількості працівників за окремими посадами та наявність у певних працівників відповідної освіти, кваліфікації та (або) стажу роботи, необхідних для провадження ліцензованого виду діяльності

підпункт 1 пункту 2.1 Ліцензійних умов

2.2

Наявність трудових відносин з персоналом, оформлених шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України, або на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України (для працівників, залучених для виконання окремих робіт (послуг))

підпункт 2 пункту 2.1 Ліцензійних умов

стаття 24 Кодексу законів про працю України

3. Технологічні вимоги до провадження господарської діяльності

3.1

Здійснення ліцензованої діяльності у межах місцевих (локальних) електричних мереж ліцензіата та електричних мереж споживачів, які живляться від мереж ліцензіата або від приєднаних до мереж ліцензіата інших власників електричних мереж, які не здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території (для енергопостачальників, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території)

підпункт 2 пункту 2.5 Ліцензійних умов

3.2

Здійснення купівлі-продажу електричної енергії з використанням даних, отриманих з автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії, відповідно до вимог нормативно-правових актів та Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України

підпункт 1 пункту 2.5 Ліцензійних умов

Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії (Додаток 10 до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України);

Інструкція про порядок здійснення розрахунків на Оптовому ринку електроенергетики України (Додаток 3 до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України)

3.3

Забезпечення ліцензіатом інформаційної безпеки та кібербезпеки засобів провадження ліцензійної діяльності (інформаційно-телекомунікаційних систем, автоматизованих систем управління тощо), а також інформації, яка використовується ліцензіатом під час провадження ліцензованої діяльності

підпункт 19 пункту 2.3 Ліцензійних умов

пункт 4.3 Стратегія кібербезпеки України, затверджена Указом Президента України від 15.03.2016 № 96;

Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України»

4. Спеціальні вимоги до провадження господарської діяльності

4.1

Здійснення ліцензованої діяльності з постачання електричної енергії з дотриманням вимог Ліцензійних умов, законодавства та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та відповідно до принципів прозорості та недискримінації

пункти 1.2 та 2.2 Ліцензійних умов

абзац сьомий частини дванадцятої статті 2 та пункт 1 частини другої статті 57 Закону України «Про ринок електричної енергії»

4.2

Дотримання визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до встановленої рішенням НКРЕКП структури тарифу на постачання електричної енергії (для енергопостачальників, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території)

підпункт 3 пункту 2.4 Ліцензійних умов

постанова НКРЕКП на відповідний період

4.3

Виконання заходів з ремонтів основних фондів у повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні згідно з витратами, передбаченими відповідною статтею структури тарифу, встановленої НКРЕКП (для енергопостачальників, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території)

підпункт 6 пункту 2.4 Ліцензійних умов

постанова НКРЕКП на відповідний період

4.4

Виконання схваленої у встановленому порядку інвестиційної програми, використання коштів, визначених як джерело фінансування інвестиційної програми, виключно на її виконання відповідно до графіка, визначеного інвестиційною програмою (для енергопостачальників, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території)

підпункти 4 та 5 пункту 2.4 Ліцензійних умов

пункти 1 і 4 розділу І, розділ IV Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, затверджений постановою НКРЕ від 13.12.2012 № 1627

4.5

Здійснення ліцензованої діяльності за принципом економічної доцільності з метою досягнення найнижчої можливої вартості електричної енергії для споживачів. Використання коштів, отриманих за рахунок діяльності з постачання електричної енергії, за цільовим призначенням та з дотриманням принципів здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (для енергопостачальників, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території)

підпункти 11 та 12 пункту 2.4 Ліцензійних умов

підпункт 1.4 пункту 1 Процедури встановлення або перегляду тарифів для ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електроенергії за регульованим тарифом, затвердженої постановою НКРЕ від 01.08.2001 № 801

4.6

Недопущення перехресного субсидіювання інших видів діяльності за рахунок ліцензованої діяльності з постачання електричної енергії (для енергопостачальників, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території)

підпункт 1 пункту 2.6 Ліцензійних умов

частина 3 статті 26 Закону України «Про ринок електричної енергії»

4.7

Наявність укладених договорів, які є обов’язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконання умов цих договорів

підпункт 17 пункту 2.3 Ліцензійних умов

пункт 2 частини другої статті 57 Закону України «Про ринок електричної енергії»

4.8

Надання послуг з постачання електричної енергії споживачам за тарифами, встановленими рішенням НКРЕКП (для енергопостачальників, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території)

підпункт 7 пункту 2.4 Ліцензійних умов

постанова НКРЕКП на відповідний період

4.9

Здійснення постачання електричної енергії споживачам за роздрібними тарифами або за фіксованими цінами, встановленими НКРЕКП відповідно до законодавства (для енергопостачальників, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території)

підпункт 9 пункту 2.4 Ліцензійних умов

4.10

Достовірність надання до НКРЕКП інформації щодо обсягів корисного відпуску електричної енергії та розрахунків на отримання дотацій згідно з дотаційними програмами, визначеними відповідно до законодавства (компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії населенню, споживачам, які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу)

підпункт 7 пункту 2.3 Ліцензійних умов

відповідно до Порядків (Положень) НКРЕКП про механізми компенсації втрат ліцензіатів від здійснення постачання електричної енергії окремим категоріям споживачів

4.11

Дотримання ліцензіатом вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів та нормативних документів, що регулюють діяльність у сфері електроенергетики, у взаємовідносинах із споживачами та у процесі постачання електричної енергії

Правила користування електричною енергією для населення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 № 1357 (далі - ПКЕЕН);

Правила користування електричною енергією, затверджені постановою НКРЕ від 31.07.1996 № 28 (далі - ПКЕЕ);

Правила роздрібного ринку електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312;

Порядок визначення розміру відшкодування збитків, завданих енергопостачальнику внаслідок викрадення електричної енергії, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.2006 № 122;

Методика визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затверджена постановою НКРЕ від 04.05.2006 № 562

4.12

Надання ліцензіатом послуг з постачання електричної енергії споживачам на недискримінаційних засадах та на умовах, визначених у договорі, укладеному за формою, визначеною НКРЕКП. Дотримання порядку обмеження, припинення та відновлення електроживлення споживачам

частини сьома і дев’ята статті 56, пункти 4 і 5 статті 57, статті 60 та 72 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

розділ 7 ПКЕЕ;

Правила роздрібного ринку електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312;

пункти 34 - 36 ПКЕЕН

4.13

Дотримання встановлених показників якості послуг з постачання електричної енергії. Здійснення відшкодування (компенсації) споживачам у разі недотримання показників якості послуг, визначених договором та НКРЕКП, у встановленому порядку

підпункт 11 пункту 2.3 Ліцензійних умов

пункти 14 та 15 частини другої статті 57 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

пункт 6 Порядку забезпечення стандартів якості надання послуг з електропостачання, затверджений постановою НКРЕКП від 18.10.2016 № 1841;

Порядок забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затверджений постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 375

4.14

Здійснення в установленому порядку розгляду звернень, скарг та претензій споживачів електричної енергії щодо надання послуг, пов’язаних з постачанням електричної енергії, та надання вмотивованих відповідей в установлені терміни

підпункт 15 пункту 2.3 та підпункт 13 пункту 2.4 Ліцензійних умов

пункт 13 частини другої статті 57 Закону України «Про ринок електричної енергії»

4.15

Дотримання вимог щодо надання споживачам у встановленому порядку даних та інформації, передбаченої чинним законодавством та умовами договорів. Забезпечення безперешкодного та безоплатного доступу споживачів до інформації, визначеної чинним законодавством та Ліцензійними умовами

підпункти 9, 10, 12, 13, 14 пункту 2.3 Ліцензійних умов

пункти 9, 10, 11 частини другої та частина третя статті 57 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

статті 1 - 3, 5, 6 частини першої Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення»

4.16

Надання учасникам ринку інформації, необхідної для виконання ними функцій на ринку електричної енергії в обсягах та порядку, визначених нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії

підпункт 18 пункту 2.3 Ліцензійних умов

пункти 3, 4 і 18 частини другої статті 57 Закону України «Про ринок електричної енергії»

4.17

Здійснення купівлі-продажу електричної енергії з метою її постачання споживачам та/або здійснення експорту-імпорту електричної енергії за вільними цінами на підставі укладених договорів та з дотриманням вимог чинного законодавства України та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії. Забезпечення належного та своєчасного проведення розрахунків за куповану електричну енергію та послуги, що надаються на ринку електричної енергії

підпункти 16 і 20 пункту 2.3 та підпункти 10, 15 і 17 пункту 2.4 Ліцензійних умов

частина п’ята статті 56, пункт 1 частини першої, пункти 7 та 8 частини другої статті 57, стаття 75 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

статті 15 та 15-1 Закону України «Про електроенергетику»;

Інструкція про порядок використання коштів оптового ринку електричної енергії України (Додаток 4 до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України)

4.18

Наявність відкритих в уповноваженому банку відповідних поточних рахунків у порядку, визначеному чинним законодавством України, для проведення взаєморозрахунків на ринку електричної енергії з метою дотримання порядку здійснення розрахунків за електричну енергію та послуги, що надаються на ринку електричної енергії (для енергопостачальників, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території)

підпункт 10 пункту 2.4 Ліцензійних умов

стаття 75 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

Інструкція про порядок використання коштів оптового ринку електричної енергії України (Додаток 4 до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України)

Додаток 9

до Порядку контролю

за дотриманням ліцензіатами,

що провадять діяльність у сферах

енергетики та комунальних послуг,

законодавства у відповідних

сферах та ліцензійних умов

(пункти 3.7, 5.1)

ПЕРЕЛІК

питань, які є складовими акта планового заходу державного контролю щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 лютого 2017 року № 202 (далі - Ліцензійні умови)

№ з/п

Питання щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства України та Ліцензійних умов

Нормативне обґрунтування

дотримання

Ліцензійних умов

дотримання

законодавства

1

2

3

4

1. Загальні питання

1.1

Забезпечення присутності керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому Законом України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов

пункт 6 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

1.2

Зберігання протягом дії ліцензії документів, копії яких подавалися до НКРЕКП відповідно до вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

пункт 1 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

1.3

Повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін

пункт 2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

1.4

Провадження ліцензованої діяльності лише за допомогою засобів та за місцем провадження господарської діяльності ліцензіата, зазначених у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до НКРЕКП)

пункт 3 глави 2 Ліцензійних умов

1.5

Виконання обов'язків суб'єктів природних монополій, визначених статтею 10 Закону України «Про природні монополії»

пункт 4 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про природні монополії»

1.6

Повідомлення сторони, з якою укладено договір на транспортування нафти, нафтопродуктів, у встановлений договором строк про дату і причини припинення ліцензованої діяльності із визначенням приблизної дати відновлення її провадження у разі планового (у зв'язку з консервацією або переведенням у режим утримання в безпечному стані трубопроводів або їх ділянок, відсутністю обсягів нафти, нафтопродуктів, запланованих до транспортування) або позапланового припинення ліцензованої діяльності (у зв'язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, забезпечення транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, виникненням форс-мажорних обставин тощо)

пункт 5 глави 2 Ліцензійних умов

1.7

Виконання встановлених НКРЕКП вимог щодо провадження ліцензіатом господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, у разі коли ця діяльність має вплив на ринок, що перебуває у стані природної монополії

пункт 8 глави 2 Ліцензійних умов

1.8

Провадження ліцензованої діяльності на договірних засадах та за встановленими НКРЕКП тарифами

пункт 12 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про природні монополії»

1.9

Ведення окремого бухгалтерського обліку за кожним видом діяльності, що підлягає ліцензуванню

пункт 7 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про природні монополії»

1.10

Використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом за цільовим призначенням та з дотриманням принципів здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі»

пункт 10 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про публічні закупівлі»

1.11

Провадження ліцензованої діяльності на основі договорів з урахуванням економічної ефективності та пропускної спроможності магістрального трубопроводу

пункт 11 глави 2 Ліцензійних умов

1.12

Отримання додаткового доходу шляхом виконання додаткових послуг, що пов'язані з провадженням ліцензованої діяльності, які не включені до тарифу таким чином, щоб забезпечити відшкодування його виправданих витрат та отримання обґрунтованого доходу при здійсненні цих послуг

пункт 13 глави 2 Ліцензійних умов

1.13

Ведення обліку нафти, нафтопродуктів, що надходять до магістрального трубопроводу ліцензіата та транспортуються магістральним трубопроводом ліцензіата

пункт 14 глави 2 Ліцензійних умов

1.14

Наявність фактів зловживання своїм монопольним становищем, як це визначено в антимонопольному законодавстві

Закон України «Про захист економічної конкуренції»

1.15

Передбачення в договорах на транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом умов, за яких замовник має право доступу до зчитувань показів засобів вимірювальної техніки (комерційних вузлах обліку нафти та нафтопродуктів ліцензіата), що встановлені на пунктах прийому та здачі нафти, нафтопродуктів замовнику

пункт 15 глави 2 Ліцензійних умов

1.16

Дотримання ліцензіатом порядку сплати внесків на регулювання та подання до відповідного СП НКРЕКП на території звіту про сплату внеску на регулювання

пункт 18 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про НКРЕКП»;

Порядок розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затверджений постановою НКРЕКП від 06.04.2017 № 491

1.17

Подання звітності щодо провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів, за формами, затвердженими НКРЕКП:

в обсязі, порядку і строки, визначені законодавством;

з достовірними даними;

правильно заповненої

пункт 9 глави 2 Ліцензійних умов

постанова НКРЕКП від 04.10.2012 № 1258 «Про затвердження форм звітності НКРЕ у нафтогазовому комплексі та інструкцій щодо їх заповнення»

1.18

Подання річної фінансової звітності у встановленому законодавством порядку, яка:

перевірена незалежним аудитором;

розміщена на веб-сайті ліцензіата

пункт 9 глави 2 Ліцензійних умов

постанова НКРЕ від 20.02.2002 № 159 «Про надання фінансової звітності ліцензіатами НКРЕ» (діяла до 23.06.2017);

постанова НКРЕКП від 11.05.2017 № 624 «Про подання суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»

2. Кадрові вимоги до провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів

2.1

Організаційна структура ліцензіата включає мінімальну кількість працівників за окремими посадами та наявність у певних працівників відповідної освіти, кваліфікації та (або) стажу роботи, необхідних для провадження ліцензованого виду діяльності

пункт 1 глави 3 Ліцензійних умов

2.2

Оформлення трудових відносин з персоналом здійснюється шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України

пункт 2 глави 3 Ліцензійних умов

Кодекс законів про працю України

3. Технологічні вимоги до провадження господарської діяльності

3.1

Наявність у власності, користуванні або господарському віданні магістрального трубопроводу для транспортування нафти, нафтопродуктів, розташованого у місці провадження діяльності

пункт 1 глави 4 Ліцензійних умов

Закон України «Про трубопровідний транспорт»

3.2

Здійснення консервації або переведення з режиму транспортування в режим утримання в безпечному стані трубопроводу чи його об’єктів, що з тих чи інших причин не функціонують більше одного року, із забезпеченням постійного технічного нагляду за станом трубопроводу з метою підтримки їх експлуатаційної придатності

пункт 2 глави 4 Ліцензійних умов

3.4

Здійснення передачі матеріалів виконавчої зйомки, оформлених у встановленому порядку, місцевим органам державної виконавчої влади і органам місцевого самоврядування для нанесення їх на районні карти землекористування

пункт 3 глави 4 Ліцензійних умов

3.5

Надання замовникам послуг на їх письмовий запит паспортів якості нафти та нафтопродуктів

пункт 4 глави 4 Ліцензійних умов

3.6

Забезпечення рівних прав доступу до магістрального трубопроводу для всіх замовників послуг транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, а в разі недостатності пропускної потужності магістрального трубопроводу (нафтотранспортних, нафтопродуктотранспортних потужностей) - дотримання установленого механізму її розподілу

пункт 16 глави 2 Ліцензійних умов

3.7

Забезпечення контролю за режимами роботи магістрального трубопроводу

пункт 17 глави 2 Ліцензійних умов


Додаток 10

до Порядку контролю

за дотриманням ліцензіатами,

що провадять діяльність у сферах

енергетики та комунальних послуг,

законодавства у відповідних

сферах та ліцензійних умов

(пункти 3.7, 5.1)

ПЕРЕЛІК

питань, які є складовими акта планового заходу державного контролю щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із зберігання (закачування, відбору) природного газу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 лютого 2017 року № 201 (далі - Ліцензійні умови)

№ з/п

Питання щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства України та Ліцензійних умов

Нормативне обґрунтування

дотримання

Ліцензійних умов

дотримання

законодавства

1

2

3

4

1. Загальні питання

1.1

Забезпечення присутності керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов

підпункт 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

1.2

Зберігання протягом строку дії ліцензії документів, копії яких подавалися до НКРЕКП відповідно до вимог законодавства України

підпункт 1 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

1.3

Повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін

підпункт 2 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

1.4

Провадження ліцензованої діяльності лише за місцем провадження діяльності ліцензіата, зазначеним у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії, та виключно із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до НКРЕКП)

підпункт 3 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

1.5

Повідомлення ліцензіатом сторони, з якою укладено договір зберігання (закачування, відбору) природного газу, у встановлений договором строк про дату і причини припинення ліцензованої діяльності із визначенням приблизної дати відновлення її провадження у разі планового або позапланового припинення (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази) провадження ліцензованої діяльності загалом або за певним місцем провадження ліцензованої діяльності

підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2499 «Про затвердження Типового договору зберігання (закачування, відбору) природного газу»

1.6

Забезпечення конфіденційності інформації, що містить комерційну цінність, яка була отримана ним у процесі провадження ліцензованої діяльності, а також вжиття заходів до запобігання розголошенню інформації про власну господарську діяльність, що може становити комерційну цінність для інших осіб, у дискримінаційний спосіб

підпункт 16 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

1.7

Вжиття всіх можливих і обґрунтованих заходів для забезпечення максимального обсягу потужності газосховища для потреб замовників

підпункт 37 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

1.8

Узгодження системи управління та обміну даними, необхідними для безпечної експлуатації газосховищ, з оператором газотранспортної системи

підпункт 30 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

1.9

Відповідальність за надійну та безпечну експлуатацію, підтримання у належному стані та розвиток (включаючи нове будівництво та реконструкцію) газосховищ, які використовуються ліцензіатом на законних підставах

підпункт 20 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

1.10

Придбавання енергоресурсів, необхідних для здійснення ліцензованої діяльності, у недискримінаційний та прозорий спосіб

підпункт 33 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

1.11

Забезпечення дотримання принципу недискримінації під час укладення договорів про зберігання природного газу із замовниками

підпункт 23 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

1.12

Забезпечення замовників інформацією, необхідною для швидкого та економного доступу до газосховища, відповідно до законодавства у зрозумілій і чіткій формі та у недискримінаційний спосіб

підпункт 15 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

1.13

Дотримання ліцензіатом порядку сплати внесків на регулювання та подання до відповідного СП НКРЕКП на території звіту про сплату внеску на регулювання

підпункт 32 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Порядок розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затверджений постановою НКРЕКП від 06.04.2017 № 491

1.14

Подання звітності щодо провадження господарської діяльності із зберігання природного газу за формами, затвердженими НКРЕКП:

в обсязі, порядку і строки, визначені законодавством;

з достовірними даними;

правильно заповненої

підпункт 4 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

постанова НКРЕ від 04.10.2012 № 1258 «Про затвердження форм звітності НКРЕ у нафтогазовому комплексі та інструкцій щодо їх заповнення»;

постанова НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234 «Про затвердження форм звітності НКРЕКП щодо здійснення моніторингу на ринку природного газу та інструкцій щодо їх заповнення»

1.15

Подання річної фінансової звітності у встановленому законодавством порядку, яка:

перевірена незалежним аудитором;

розміщена на веб-сайті ліцензіата

підпункт 5 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

1.16

Розміщення на своєму веб-сайті у недискримінаційний спосіб інформації, що стимулюватиме розвиток ринку природного газу

підпункт 17 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

1.17

Розміщення на своєму веб-сайті та регулярне, але не рідше одного разу на рік, оновлення інформації про основні комерційні умови доступу до газосховищ, до яких застосовується режим договірного доступу

підпункт 34 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

1.18

Визначення режиму доступу, що застосовується до кожного газосховища, та розміщення цієї інформації на своєму веб-сайті на підставі критеріїв, згідно з якими до певного газосховища застосовується режим договірного доступу або режим регульованого доступу, у прозорий і недискримінаційний спосіб

підпункт 35 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

1.19

Наявність на веб-сайті ліцензіата інформації:

чинного Кодексу газосховищ;

переліку послуг, що надаються ліцензіатом, а саме інформації про ціну або тарифи та інші умови надання таких послуг;

кількісних показників обсягів потужності газосховищ, право користування якими було надане замовникам згідно з чинними договорами зберігання (закачування, відбору) природного газу, та вільної потужності газосховищ;

обсягів природного газу, наявного у кожному газосховищі, обсягів закачування та відбору, а також обсягів вільної потужності газосховищ - щоденно;

звітності за ліцензованим видом діяльності у встановленому законодавством порядку;

Типового договору зберігання (закачування, відбір) природного газу;

річної фінансової звітності ліцензіата у встановленому законодавством порядку

підпункт 38 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

1.20

Виконання попередніх рішень про усунення порушень вимог ліцензійних умов. Подання в установлений у рішенні строк інформації про усунення зазначених у такому рішенні порушень із наданням копій підтвердних документів

підпункт 9 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

1.21

Забезпечення функціонування газотранспортної системи у встановленому законодавством порядку

підпункт 28 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

2. Кадрові вимоги до провадження господарської діяльності

2.1

Штатна чисельність працівників включає мінімальну кількість працівників за окремими посадами, необхідних для виконання покладених на нього функцій, які мають відповідну освіту та кваліфікацію залежно від видів виконуваних робіт

підпункт 1 пункту 2.4 глави 2 Ліцензійних умов

2.2

Провадження ліцензованої діяльності здійснюється під керівництвом посадових осіб, які мають ступінь вищої освіти достатній для успішного виконання професійних обов'язків

підпункт 3 пункту 2.4 глави 2 Ліцензійних умов

2.3

Оформлення ліцензіатом трудових відносин з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України

підпункт 4 пункту 2.4 глави 2 Ліцензійних умов

стаття 24 Кодексу законів про працю України

3. Технологічні вимоги до провадження господарської діяльності

3.1

Наявність у власності, господарському віданні чи користуванні ліцензіата сховищ природного газу, зазначених у відомостях про місця провадження господарської діяльності із зберігання природного газу

підпункт 1 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

3.2

Здійснення ліцензованої діяльності за наявності відповідної технічної та ремонтної бази, необхідної для надійної експлуатації сховищ природного газу, та проведення планово-попереджувальних ремонтів

підпункт 2 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

4. Спеціальні вимоги до провадження господарської діяльності

4.1

Подання на затвердження НКРЕКП та виконання плану розвитку газосховищ на наступні 10 років, складеного на підставі даних про фактичні та прогнозні показники попиту і пропозиції на послуги зберігання природного газу, та звітування про його виконання у встановленому НКРЕКП порядку

підпункт 36 пункту 2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

4.2

Надання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу за тарифами, що встановлюються НКРЕКП відповідно до чинної методології визначення тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу (у разі режиму регульованого доступу), або за договірною вартістю, що визначається за згодою між оператором газосховища і замовником (у разі режиму договірного доступу)

підпункт 18 пункту 2 глави 2 Ліцензійних умов

постанова НКРЕКП від 13.06.2016 № 1131 «Про затвердження Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим регульованого доступу»

4.3

Ведення обліку ліцензованого виду діяльності окремо від інших видів діяльності та затвердження правил розподілу активів і зобов’язань, доходів та витрат між ліцензованим та іншими видами господарської діяльності

підпункт 10 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

4.4

Використання коштів, отриманих від надання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу, передбачених структурою тарифу (річної планованої тарифної виручки) у визначеному розмірі, та за цільовим призначенням

підпункт 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

4.5

Нездійснення перехресного субсидіювання за рахунок господарської діяльності із зберігання газу

підпункт 27 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

4.6

Здійснення господарської діяльності із зберігання природного газу з дотриманням вимог Закону України «Про ринок природного газу», чинних Кодексу газотранспортної системи, Кодексу газосховищ, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють ринок природного газу

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»;

Кодекс газотранспортної системи, затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493 (далі - Кодекс ГТС);

Кодекс газосховищ та критеріїв, згідно з якими до певного газосховища застосовується режим договірного доступу або режим регульованого доступу, затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2495 (далі - Кодекс газосховищ)

4.7

Надання доступу до газосховища (газосховищ) у порядку, встановленому нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність на ринку природного газу (за зверненням суб'єкта ринку природного газу (замовника)). Відмова в доступі до газосховища лише за наявності підстав, визначених частиною третьою статті 19 Закону України «Про ринок природного газу». Повідомлення протягом п'яти робочих днів про відмову в доступі до газосховища (із зазначенням причин відмови) суб'єкта ринку природного газу та НКРЕКП

підпункти 11 - 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

4.8

Виконання обов’язків суб’єктів природних монополій, визначених статтею 10 Закону України «Про природні монополії»

підпункт 8 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про природні монополії»

4.9

Надання послуг зберігання природного газу на підставі укладеного із замовником договору відповідно до Типового договору зберігання (закачування, відбору) природного газу, затвердженого НКРЕКП

підпункт 40 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2499 «Про затвердження Типового договору зберігання (закачування, відбору) природного газу» (далі - Типовий договір зберігання)

4.10

Надання оператору газотранспортної системи, оператору газорозподільної системи інформації, необхідної для забезпечення безпечного та економного руху природного газу між об'єктами газової інфраструктури, операторами яких вони є, на підставі нормативно-правових актів, визначених Законом України «Про ринок природного газу», або відповідних договорів

підпункт 14 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

4.11

Провадження ліцензованої діяльності, ураховуючи особливості реалізації права власності держави на підземні газосховища, визначені статтею 45 Закону України «Про ринок природного газу»

підпункт 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

4.12

Виконання вимог щодо оператора газосховища відповідно до чинних Кодексу газотранспортної системи, Кодексу газосховища, а також Типового договору зберігання (закачування, відбору) природного газу, що затверджується НКРЕКП

підпункт 22 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Кодекс ГТС;

Кодекс газосховищ;

Типовий договір зберігання

4.13

Надання послуг, що відповідають потребам ринку природного газу, відповідно до Кодексу газосховища

підпункт 24 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Кодекс газосховищ

4.14

Вжиття заходів з метою забезпечення безпеки постачання природного газу, у тому числі безаварійної та безперебійної роботи газосховищ, та вжиття заходів для підвищення раціонального використання енергоресурсів та охорони довкілля під час провадження господарської діяльності

підпункти 25, 26 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

4.15

Наявність розробленої і впровадженої програми відповідності згідно із вимогами статті 47 Закону України «Про ринок природного газу»

підпункт 29 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

4.16

Вжиття заходів, необхідних для безпечної та стабільної роботи газосховищ, що передбачені Законом України «Про ринок природного газу»

підпункт 31 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

4.17

Здійснення закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) відповідно до процедур, визначених Законом України «Про публічні закупівлі»

підпункт 39 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про публічні закупівлі»

Додаток 11

до Порядку контролю

за дотриманням ліцензіатами,

що провадять діяльність у сферах

енергетики та комунальних послуг,

законодавства у відповідних

сферах та ліцензійних умов

(пункти 3.7, 5.1)

ПЕРЕЛІК

питань, які є складовими акта планового заходу державного контролю щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування природного газу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 лютого 2017 року № 201 (далі - Ліцензійні умови)

№ з/п

Питання щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства України та Ліцензійних умов

Нормативне обґрунтування

дотримання

Ліцензійних умов

дотримання

законодавства

1

2

3

4

1. Загальні питання

1.1

Забезпечення присутності керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов

підпункт 6 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

1.2

Зберігання протягом строку дії ліцензії документів, копії яких подавалися до НКРЕКП відповідно до вимог законодавства України

підпункт 1 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

1.3

Повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії (крім документів до заяви щодо встановлення тарифу на послуги транспортування природного газу), у строк не пізніше одного місяця з дня настання таких змін

підпункт 2 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

1.4

Провадження ліцензованої діяльності лише за допомогою засобів та за місцем провадження діяльності ліцензіата, зазначеним у документах, що додавались до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до НКРЕКП)

підпункт 3 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

1.5

Забезпечення ліцензіатом за зверненням суб'єкта ринку природного газу (замовника) його доступу до газотранспортної системи, крім випадків, визначених нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність на ринку природного газу. Повідомлення протягом п'яти робочих днів про відмову в доступі до газотранспортної системи (із зазначенням причин відмови) суб'єкта ринку природного газу та НКРЕКП

підпункт 8 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

1.6

Забезпечення за зверненням суб'єкта ринку природного газу (замовника) його приєднання до газотранспортної системи за наявності технічної можливості в порядку, встановленому чинним Кодексом газотранспортної системи

підпункт 9 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»;

Кодекс газотранспортної системи, затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493 (далі - Кодекс ГТС)

1.7

Забезпечення дотримання принципу недискримінації під час укладення договорів транспортування природного газу із замовниками

підпункти 10 та 39 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

1.8

Дотримання ліцензіатом порядку сплати внесків на регулювання та подання до відповідного СП НКРЕКП на території звіту про сплату внеску на регулювання

підпункт 12 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;

Порядок розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затверджений постановою НКРЕКП від 06.04.2017 № 491

1.9

Забезпечення конфіденційності інформації, що містить комерційну цінність, яка була отримана ліцензіатом у процесі провадження господарської діяльності, а також вжиття заходів до запобігання розголошенню інформації про власну господарську діяльність, що може становити комерційну цінність для інших осіб

підпункти 14 та 15 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

1.10

Повідомлення НКРЕКП про будь-які обставини, що можуть призвести до переходу контролю над оператором газотранспортної системи до особи (осіб) з держави (держав), що не є стороною Енергетичного Співтовариства, або до держави (держав), що не є стороною Енергетичного Співтовариства

підпункт 34 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

1.11

Розробка, надання на затвердження НКРЕКП і запровадження програми відповідності, в якій визначаються заходи для уникнення дискримінаційних дій з боку ліцензіата та моніторингу виконання таких заходів

підпункт 36 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

1.12

Повідомлення НКРЕКП про кандидатуру контролера та надання на затвердження до НКРЕКП запропонованих умов договору між контролером та ліцензіатом, у тому числі умов про початок, строки та підстави припинення виконання обов'язків контролера, умов оплати послуг контролера, матеріальних та інших прав контролера

підпункт 37 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

1.13

Зберігання ліцензіатом інформації, передбаченої частиною першою статті 36 Закону України «Про ринок природного газу», протягом п'яти років з дня її розміщення та надання її на запит суб'єктів владних повноважень або Секретаріату Енергетичного Співтовариства

підпункт 46 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

1.14

Подання звітності щодо провадження господарської діяльності з транспортування природного газу за формами, затвердженими НКРЕКП:

в обсязі, порядку і строки, визначені законодавством;

з достовірними даними;

правильно заповненої

підпункт 48 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

постанова НКРЕ від 04.10.2012 № 1258 «Про затвердження форм звітності НКРЕ у нафтогазовому комплексі та інструкцій щодо їх заповнення»;

постанова НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234 «Про затвердження форм звітності НКРЕКП щодо здійснення моніторингу на ринку природного газу та інструкцій щодо їх заповнення»

1.15

Подання річної фінансової звітності у встановленому законодавством порядку, яка:

перевірена незалежним аудитором;

розміщена на веб-сайті ліцензіата

підпункт 49 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»;

постанова НКРЕ від 20.02.2002 № 159 «Про надання фінансової звітності ліцензіатами НКРЕ» (діяла до 23.06.2017);

постанова НКРЕКП від 11.05.2017 № 624 «Про подання суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»

1.16

Розміщення на своєму веб-сайті інформації про:

перелік послуг, що надаються ліцензіатом, тарифи та умови надання таких послуг, включаючи технічні умови для отримання доступу та приєднання до газотранспортної системи;

методологію визначення тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу та методологію визначення плати за приєднання до газотранспортної системи, затверджену НКРЕКП;

кількісні показники обсягів технічної потужності, потужності, право користування якою було надано замовникам згідно з чинними договорами транспортування природного газу, та вільної потужності газотранспортної системи в розрізі точок входу та точок виходу та іншої відповідної інформації щодо потужності газотранспортної системи - на періодичній основі відповідно до вимог чинного Кодексу газотранспортної системи;

дані щодо планованих та фактичних обсягів природного газу, що переміщуються газотранспортною системою, в обсязі, що знаходиться у розпорядженні такого оператора;

Типовий договір транспортування природного газу, затверджений НКРЕКП;

річну звітність за видами господарської діяльності у встановленому законодавством порядку;

інформацію, що стимулюватиме розвиток ринку природного газу у недискримінаційний спосіб

підпункти 16 та 45 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»;

1.17

Виконання рішень про усунення порушень вимог ліцензійних умов. Подання в установлений у рішенні строк до НКРЕКП інформації про усунення зазначених у такому рішенні порушень

підпункт 27 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

2. Кадрові вимоги до провадження господарської діяльності

2.1

Штатна чисельність працівників має включати мінімальну кількість працівників за окремими посадами, необхідних для виконання покладених на нього функцій, які мають відповідну освіту та кваліфікацію залежно від видів виконуваних робіт

підпункт 1 пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов

2.2

Провадження ліцензованої діяльності здійснюється під керівництвом посадових осіб, які мають ступінь вищої освіти достатній для успішного виконання професійних обов'язків

підпункт 2 пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов

2.3

Трудові відносини з персоналом оформлені шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України

підпункт 4 пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов

Кодекс законів про працю України

3. Технологічні вимоги до провадження господарської діяльності

3.1

Відповідальність ліцензіата за надійну та безпечну експлуатацію, підтримання в належному стані та розвиток, включаючи нове будівництво та реконструкцію, газотранспортної системи з метою задоволення очікуваного попиту суб'єктів ринку природного газу на послуги транспортування природного газу, ураховуючи поступовий розвиток ринку природного газу

підпункт 20 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»;

Кодекс ГТС

3.2

Вжиття необхідних заходів з метою забезпечення безпеки постачання природного газу, у тому числі безаварійної та безперебійної роботи газотранспортної системи

підпункт 23 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

3.3

Здійснення балансування та функцій оперативно-диспетчерського управління газотранспортною системою в економний, прозорий та недискримінаційний спосіб

підпункт 24 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

3.4

Співпраця з іншими операторами газотранспортних систем України та операторами газотранспортних систем інших держав, зокрема держав - сторін Енергетичного Співтовариства, у тому числі шляхом досягнення операційних домовленостей, з метою створення регіональних (міжнародних) ринків природного газу, співпраця з Радою регуляторних органів Енергетичного Співтовариства та, за потреби, національними регуляторами енергетики інших держав

підпункт 25 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

3.5

Вжиття заходів до підвищення раціонального використання енергоресурсів та охорони довкілля під час здійснення господарської діяльності

підпункт 26 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

3.6

Вжиття всіх обґрунтованих і можливих заходів для забезпечення належного рівня сполучення газотранспортних систем України з газотранспортними системами інших держав, зокрема держав - сторін Енергетичного Співтовариства, з урахуванням прогнозних показників попиту на послуги транспортування природного газу і технічних можливостей газотранспортної системи

підпункт 29 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

3.7

Співпраця з іншими операторами газотранспортних систем України, а також з операторами газотранспортних систем інших держав - сторін Енергетичного Співтовариства з метою гармонізації правил балансування та усунення перешкод для транскордонної торгівлі природним газом, а також створення передумов для проведення біржових торгів природним газом

підпункт 30 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

3.8

Придбавання енергоресурсів, необхідних для здійснення своєї господарської діяльності, у недискримінаційний і прозорий спосіб та на ринкових умовах

підпункт 31 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

3.9

Забезпечення надання послуги транспортування природного газу з гарантією/без гарантії реалізації права користування потужністю, послуги транспортування природного газу на різні періоди тривалості тощо

підпункт 40 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

3.10

Вжиття всіх можливих і обґрунтованих заходів для забезпечення максимального обсягу потужності газотранспортної системи для потреб замовників

підпункт 41 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

3.11

Здійснення регулярного моніторингу попиту на послуги транспортування природного газу серед суб'єктів ринку природного газу та врахування результатів такого моніторингу під час розроблення та прийняття плану розвитку газотранспортної системи на наступні 10 років

підпункт 42 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

3.12

Визначення розміру плати за небаланси замовників, виходячи із обґрунтованих та реальних витрат ліцензіата, пов'язаних із здійсненням балансування, відповідно до правил щодо балансування, прийнятих згідно з вимогами, встановленими Законом України «Про ринок природного газу». При визначенні розміру плати за небаланси замовників не допускається перехресне субсидіювання між замовниками, у тому числі шляхом збільшення вартості приєднання нових об'єктів замовників до газотранспортної системи

підпункт 43 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

3.13

Забезпечення замовників безкоштовною, достатньою, своєчасною та достовірною інформацією про статус балансування в межах інформації, що знаходиться в розпорядженні оператора газотранспортної системи у відповідний момент часу

підпункт 44 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

4. Спеціальні вимоги до провадження господарської діяльності

4.1

Забезпечення виконання вимог про відокремлення і незалежність оператора газотранспортної системи, встановлених Законом України «Про ринок природного газу»

підпункт 1 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

4.2

Відповідність вимогам щодо особливості реалізації права власності держави на газотранспортну систему, встановленим статтею 21 Закону України «Про ринок природного газу»

підпункт 2 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

4.3

Надання послуг з транспортування природного газу за тарифами, встановленими НКРЕКП згідно з методологією визначення тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу

підпункт 17 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

Методика визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання, затверджена постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2517

4.4

Виконання затвердженого НКРЕКП плану розвитку газотранспортної системи на наступні 10 років, складеного на підставі даних про фактичні та прогнозні показники попиту і пропозиції на послуги транспортування природного газу, та звітування про його виконання у встановленому НКРЕКП порядку

підпункт 35 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

4.5

Використання коштів, отриманих від надання послуг транспортування природного газу, за цільовим призначенням

підпункт 18 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

4.6

Ведення обліку ліцензованого виду діяльності окремо від інших видів діяльності та затвердження правил розподілу активів і зобов'язань, доходів та витрат між різними видами господарської діяльності

підпункт 47 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

4.7

Здійснення закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) відповідно до процедур, визначених Законом України «Про публічні закупівлі»

підпункт 50 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про публічні закупівлі»

4.8

Здійснення господарської діяльності з транспортування природного газу з дотриманням вимог Закону України «Про ринок природного газу», чинних Кодексу газотранспортної системи, Кодексу газосховищ, Кодексу газорозподільних систем, Правил постачання природного газу, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють ринок природного газу

пункт 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»;

Кодекс ГТС;

Кодекс газосховищ, затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2495 (далі - Кодекс газосховищ);

Кодекс газорозподільних систем, затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 (далі - Кодекс ГРС);

Правила постачання природного газу, затверджені постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 (далі - Правила)

4.9

Вжиття інших заходів, необхідних для безпечної та стабільної роботи газотранспортної системи, що передбачені Законом України «Про ринок природного газу» або не суперечать законодавству

підпункт 28 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

4.10

Виконання правил про безпеку постачання природного газу, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в нафтогазовому комплексі, у тому числі безаварійної та безперебійної роботи газотранспортної системи

підпункт 4 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

наказ Міненерговугілля від 15.05.2015 № 285 «Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання»

4.11

Виконання Національного плану дій, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в нафтогазовому комплексі, та погодженого з НКРЕКП

підпункт 7 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

наказ Міненерговугілля України від 02.11.2015 № 687 «Про затвердження Національного плану дій»

4.12

Надання оператору газорозподільної системи, оператору газосховища, оператору установки LNG інформації, необхідної для забезпечення безпечного та економного руху природного газу між об'єктами газової інфраструктури, операторами яких вони є, на підставі нормативно-правових актів, визначених Законом України «Про ринок природного газу», або відповідних договорів

підпункт 11 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

4.13

Забезпечення замовників інформацією, необхідною для швидкого та економного доступу до газотранспортної системи відповідно до законодавства, у зрозумілій і чіткій формі та у недискримінаційний спосіб

підпункт 13 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

4.14

Визначення плати за приєднання до газотранспортної системи згідно з договором між замовником і оператором газотранспортної системи на підставі Методології встановлення плати за приєднання до газотранспортної системи, затвердженої НКРЕКП

підпункт 19 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

Кодекс ГТС;

постанова НКРЕКП від 10.11.2016 № 1980 «Про встановлення граничного рівня плати за приєднання, що є стандартним, до газорозподільних систем на 2017 рік»

4.15

Подання до НКРЕКП запиту на проведення сертифікації відповідно до порядку здійснення процедури сертифікації, встановленого НКРЕКП

підпункт 21 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

4.16

Дотримання вимог чинного Кодексу газотранспортної системи, а також виконання умов укладених із замовниками договорів транспортування природного газу відповідно до Типового договору транспортування природного газу, затвердженого НКРЕКП

підпункт 22 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

Кодекс ГТС

4.17

Забезпечення здійснення функцій, передбачених частиною першою статті 20 Закону України «Про ринок природного газу», за рахунок своїх фінансових, матеріально-технічних, людських та інших ресурсів або за рахунок третіх осіб у випадках, не заборонених законодавством

підпункт 32 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

4.18

Повідомлення НКРЕКП про будь-яку заплановану операцію, що може призвести до недотримання вимог про відокремлення і незалежність оператора газотранспортної системи, передбачених Законом України «Про ринок природного газу», та про будь-які обставини, що можуть призвести до переходу контролю над оператором газотранспортної системи до особи (осіб) з держави (держав), що не є стороною Енергетичного Співтовариства, або до держави (держав), що не є стороною Енергетичного Співтовариства

підпункти 33, 34 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

4.19

Здійснення діяльності з транспортування природного газу на підставі та умовах Типового договору транспортування природного газу в порядку, передбаченому Кодексом газотранспортної системи та іншими нормативно-правовими актами

підпункт 38 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

Кодекс ГТС

4.20

Виконання обов’язків суб’єктів природних монополій, визначених статтею 10 Закону України «Про природні монополії»

підпункт 51 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про природні монополії»

Додаток 12

до Порядку контролю

за дотриманням ліцензіатами,

що провадять діяльність у сферах

енергетики та комунальних послуг,

законодавства у відповідних

сферах та ліцензійних умов

(пункти 3.7, 5.1)

ПЕРЕЛІК

питань які є складовими акта планового заходу державного контролю щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 лютого 2017 року № 201 (далі - Ліцензійні умови)

№ з/п

Питання щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства України та Ліцензійних умов

Нормативне обґрунтування

дотримання

Ліцензійних умов

дотримання

законодавства

1

2

3

4

1. Загальні питання

1.1

Забезпечення присутності керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов

підпункт 9 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

1.2

Зберігання протягом дії ліцензії документів, копії яких подавалися до НКРЕКП відповідно до вимог законодавства України

підпункт 4 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

1.3

Провадження ліцензованої діяльності лише за допомогою засобів та місць провадження діяльності ліцензіата, зазначених у документах, що додавались до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до НКРЕКП)

підпункт 1 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

1.4

Наявність затвердженої організаційної структури суб’єкта господарювання відповідно до переліку робіт та затвердженого положення про відповідні структурні підрозділи та посадові інструкції працівників згідно з розподілом обов’язків, повноважень та відповідальності осіб штатного розпису

підпункт 2 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

1.5

Наявність в організаційній структурі суб’єкта господарювання підрозділів та/або спеціалістів, які забезпечують виконання адміністративно-керівних, виробничо-технічних, планово-договірних, виробничих, юридичних функцій та функцій з контролю якості, промислової безпеки та охорони праці, ведення та збереження національних стандартів, будівельних норм та нормативно-правових актів у сфері нафтогазового комплексу та виконавчої документації

підпункт 3 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

1.6

Повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії (крім документів до заяви щодо встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу), у строк не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін, крім інформації щодо кількості підключених споживачів, кількості об’єктів газорозподільної системи ліцензіата, кількості персоналу ліцензіата та його матеріально-технічної бази, яка надається протягом 30 днів після закінчення календарного року

підпункт 5 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

1.7

Забезпечення функціонування кол-центру для обслуговування споживачів, який оснащено єдиним багатоканальним номером телефону для стаціонарних та мобільних телефонів та єдиною електронною скринькою для прийому електронних повідомлень до кол-центру

підпункт 11 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

1.8

Наявність у власності чи користуванні будівлі та/або приміщення, в яких організовано прийом та обслуговування споживачів

підпункт 20 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

1.9

Забезпечення ліцензіатом доступу замовників до газорозподільної системи для приєднання до неї їх об'єктів будівництва або існуючих об'єктів

підпункт 1 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

1.10

Забезпечення ліцензіатом доступу суб'єктів ринку природного газу до газорозподільної системи для фактичної передачі (розподілу/споживання) належного їм природного газу до/з газорозподільної системи

підпункт 2 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

1.11

Забезпечення ліцензіатом отримання персонального ЕІС-коду як суб’єкта ринку природного газу

підпункт 3 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов

Кодекс газорозподільних систем, затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 (далі - Кодекс ГРМ)

1.12

Забезпечення вільного доступу до структурного підрозділу, що здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції (в окремому журналі), з можливістю отримання вхідного номера на момент подання вхідної кореспонденції

підпункт 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

1.13

Надання на письмову вимогу постачальника в десятиденний термін договору на виконання робіт, пов'язаних з припиненням/обмеженням газопостачання його споживачам, підключеним до газорозподільної системи ліцензіата

підпункт 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Кодекс ГРМ

1.14

Дотримання ліцензіатом порядку сплати внесків на регулювання та подання до відповідного структурного підрозділу Регулятора на території звіту про сплату внеску на регулювання

підпункт 23 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про НКРЕКП»;

Порядок розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затверджений постановою НКРЕКП від 06.04.2017 № 491

1.15

Надання послуг розподілу природного газу за тарифами, встановленими НКРЕКП

підпункт 15 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

1.16

Виконання затвердженого НКРЕКП плану розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, в тому числі виконання щорічної інвестиційної програми ліцензіата, схваленої НКРЕКП та профінансованої за рахунок коштів, передбачених тарифом

підпункт 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

1.17

Ведення окремого обліку за кожним видом діяльності (у разі здійснення одночасно декількох видів господарської діяльності на ринку природного газу, що підлягають ліцензуванню) та затвердження правил розподілу активів і зобов'язань, доходів та витрат між різними видами господарської діяльності

підпункт 10 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

1.18

Використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг розподілу природного газу за цільовим призначенням

підпункт 16 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

1.19

Подання звітності щодо провадження господарської діяльності з розподілу природного газу за формами, затвердженими НКРЕКП:

в обсязі, порядку і строки, визначені законодавством;

з достовірними даними;

правильно заповненої

підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

постанова НКРЕ від 04.10.2012 № 1258 «Про затвердження форм звітності НКРЕ у нафтогазовому комплексі та інструкцій щодо їх заповнення»;

постанова НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234 «Про затвердження форм звітності НКРЕКП щодо здійснення моніторингу на ринку природного газу та інструкцій щодо їх заповнення»

1.20

Подання річної фінансової звітності у встановленому законодавством порядку, яка:

перевірена незалежним аудитором;

розміщена на веб-сайті ліцензіата

підпункт 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»;

постанова НКРЕ від 20.02.2002 № 159 «Про надання фінансової звітності ліцензіатами НКРЕ» (діяла до 23.06.2017);

постанова НКРЕКП від 11.05.2017 № 624 «Про подання суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»

1.21

Забезпечення функціонування та підтримання на належному рівні персонального веб-сайту у мережі Інтернет

підпункт 12 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

1.22

Забезпечення належної організації та функціонування особистого кабінету споживача у мережі Інтернет

підпункт 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

1.23

Забезпечення конфіденційності інформації, одержаної під час здійснення ліцензованої діяльності, а також розміщення на своєму веб-сайті у недискримінаційний спосіб інформації, яка стимулюватиме розвиток ринку природного газу

підпункт 25 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

підпункт 6 частини другої статті 38 Закону України «Про ринок природного газу»

1.24

Розміщення на веб-сайті ліцензіата технічних та комерційних умов доступу (приєднання) до газорозподільної системи ліцензіата, а також Методологію визначення плати за приєднання до газорозподільної системи, затверджену НКРЕКП

підпункт 1 пункту 2.6 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

1.25

Розміщення на веб-сайті ліцензіата величини технічної та вільної потужності, у тому числі величини резервної потужності, необхідної для забезпечення нових приєднань, у розрізі кожної ГРП, що на законних підставах перебуває в його власності або користуванні

підпункт 2 пункту 2.6 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

1.26

Розміщення на веб-сайті ліцензіата Кодексу газорозподільних систем та Типового договору розподілу природного газу, затверджених НКРЕКП

підпункт 3 пункту 2.6 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

1.27

Розміщення на веб-сайті ліцензіата плану розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, затвердженого НКРЕКП

підпункт 4 пункту 2.6 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

1.28

Розміщення на веб-сайті ліцензіата переліку послуг, що надаються ліцензіатом, інформацію про тарифи та інші умови надання послуг розподілу природного газу, включаючи технічні умови для отримання доступу та приєднання до газорозподільної системи

підпункт 5 пункту 2.6 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

1.29

Розміщення на веб-сайті ліцензіата річної фінансової звітності у встановленому законом порядку

підпункт 6 пункту 2.6 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

1.30

Розміщення на веб-сайті ліцензіата методології визначення тарифів на послуги розподілу природного газу

підпункт 7 пункту 2.6 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

1.31

Розміщення на веб-сайті ліцензіата даних про плановані та фактичні обсяги природного газу, що переміщуються газорозподільною системою в обсязі, що знаходиться в розпорядженні ліцензіата

підпункт 8 пункту 2.6 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

1.32

Розміщення на веб-сайті ліцензіата фактичних даних щодо величини середньозваженої вищої теплоти згорання природного газу за кожним маршрутом переміщення газу з однаковими фізико-хімічними показниками у строк, передбачений нормативно-правовими актами

підпункт 9 пункту 2.6 глави 2 Ліцензійних умов

2. Кадрові вимоги до провадження господарської діяльності

2.1

Штатна чисельність працівників включає мінімальну кількість працівників за окремими посадами, необхідних для виконання покладених на нього функцій, які мають відповідну освіту та кваліфікацію залежно від видів виконуваних робіт

підпункт 1 пункту 2.4 глави 2 Ліцензійних умов

2.2

Провадження ліцензованої діяльності здійснюється під керівництвом посадових осіб, які мають ступінь вищої освіти достатній для успішного виконання професійних обов'язків

підпункт 3 пункту 2.4 глави 2 Ліцензійних умов

2.3

Оформлення ліцензіатом трудових відносин з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України

підпункт 4 пункту 2.4 глави 2 Ліцензійних умов

Кодекс законів про працю України

3. Технологічні вимоги до провадження господарської діяльності

3.1

Наявність підрозділів аварійно-диспетчерської служби (АДС) з цілодобовим режимом роботи, включаючи вихідні та святкові дні. Забезпечення підрозділів АДС зв’язком екстреного виклику, спеціальними аварійними автомобілями, зв’язком екстреного виклику з відповідними спецслужбами (надзвичайних ситуацій, швидкої допомоги тощо), засобами радіозв’язку і апаратурою для запису переговорів

підпункт 1 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

3.2

Наявність номера екстреного виклику, що зазначається у договорі розподілу природного газу

підпункт 2 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

3.3

Наявність дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів (устаткування) підвищеної небезпеки, необхідних для провадження господарської діяльності з розподілу природного газу

підпункт 3 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

3.4

Наявність у власності чи користуванні матеріально-технічної бази (виробничі будівлі та споруди, складські приміщення, майстерні, гаражі та/або стоянки для зберігання транспортних засобів), необхідної для забезпечення оперативно-диспетчерського управління газорозподільною системою та планово-профілактичних і аварійно-відновлювальних робіт на об’єктах газорозподільної системи з урахуванням вимог охорони праці та техніки безпеки

підпункт 4 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

3.5

Наявність у власності чи користуванні транспортних засобів, у тому числі спеціалізованого призначення

підпункт 5 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

4. Спеціальні вимоги до провадження господарської діяльності

4.1

Здійснення господарської діяльності з розподілу природного газу з дотриманням вимог Закону України «Про ринок природного газу», чинних Кодексу газорозподільних систем, інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»;

Кодекс ГРМ;

нормативно-правові акти у сфері нафтогазового комплексу

4.2

Дотримання вимог чинного кодексу газорозподільних систем, а також виконання умов укладених із споживачами договорів розподілу природного газу відповідно до типового договору розподілу природного газу, затвердженого НКРЕКП

підпункт 14 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Кодекс ГРМ;

Типовий договір розподілу природного газу, затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2498 (далі - Типовий договір)

4.3

Забезпечення отримання персонального ЕІС-коду як суб'єкта ринку природного газу та присвоєння всім споживачам та/або, у передбачених Кодексом газорозподільних систем випадках, точкам комерційного обліку, підключеним до газорозподільної системи ліцензіата, персональних ЕІС-кодів як суб'єктам ринку природного газу (за необхідності ЕІС-коди їх точок комерційного обліку), та інформування споживачів та Оператора ГТС про присвоєні ЕІС-коди

підпункти 3 та 4 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов

Кодекс ГРМ

4.4

Забезпечення комерційного, у тому числі приладового обліку природного газу в газорозподільній системі та визначення його об'ємів і обсягів передачі до/з газорозподільної системи, у тому числі в розрізі суб'єктів ринку природного газу

підпункт 5 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов

Кодекс ГРМ

4.5

Забезпечення укладання актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін з суміжними суб'єктами ринку природного газу, у тому числі із споживачами

підпункт 6 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов

Кодекс ГРМ

4.6

Забезпечення розподілу (переміщення) природного газу від місць його надходження в газорозподільну систему з газотранспортної системи чи з інших джерел (від видобувачів, виробників газу або суміжних газорозподільних систем, підключених до газорозподільної системи ліцензіата) до споживачів природного газу з урахуванням його якісних і фізико-хімічних характеристик та потреб цих споживачів

підпункт 7 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов

Кодекс ГРМ

4.7

Забезпечення періодичної повірки (у тому числі демонтаж, транспортування, монтаж та ремонт) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб, за власний рахунок незалежно від того, чи є ліцензіат власником лічильника

підпункт 8 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов

Кодекс ГРМ

4.8

Наявність укладеного з оператором газотранспортної системи договору транспортування природного газу відповідно до Типового договору транспортування природного газу, затвердженого НКРЕКП

підпункт 27 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»;

Кодекс ГРМ

4.9

Здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу

підпункт 28 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Типовий договір

4.10

Наявність на підприємстві комісії з експертизи засобів вимірювальної техніки та з розгляду актів про порушення та забезпечення їх роботи в порядку та відповідно до вимог Кодексу газорозподільних систем

підпункт 17 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Кодекс ГРМ

4.11

Розроблення і запровадження програми відповідності згідно із статтею 39 Закону України «Про ринок природного газу» та подання до НКРЕКП звіту про її виконання

підпункти 22 та 24 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

4.12

Провадження діяльності оператора газорозподільної системи відповідно до вимог статті 39 Закону України «Про ринок природного газу» про відокремлення і незалежність оператора газорозподільної системи

підпункт 1 пункту 2.7 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

4.13

Повідомлення сторони, з якою укладено договір щодо розподілу природного газу, у встановлений договором строк про дату і причини припинення ліцензованої діяльності із визначенням приблизної дати відновлення її провадження (у разі планового або позапланового припинення (у зв'язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази) провадження ліцензованої діяльності загалом або за певним місцем провадження ліцензованої діяльності)

підпункт 8 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

4.14

Здійснення закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) відповідно до процедур, визначених Законом України «Про публічні закупівлі»

підпункт 26 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про публічні закупівлі»

Додаток 13

до Порядку контролю

за дотриманням ліцензіатами,

що провадять діяльність у сферах

енергетики та комунальних послуг,

законодавства у відповідних

сферах та ліцензійних умов

(пункти 3.7, 5.1)

ПЕРЕЛІК

питань, які є складовими акта планового заходу державного контролю щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 лютого 2017 року № 201 (далі - Ліцензійні умови)

№ з/п

Питання щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства України та Ліцензійних умов

Нормативне обґрунтування

дотримання

Ліцензійних умов

дотримання

законодавства

1

2

3

4

1. Загальні питання

1.1

Забезпечення присутності керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов

підпункт 10 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

1.2

Зберігання документів, копії яких подавалися до НКРЕКП відповідно до вимог законодавства України

підпункт 5 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

1.3

Провадження ліцензованої діяльності виключно з використанням засобів провадження господарської діяльності, що зазначені у відомостях про них, які подані до НКРЕКП згідно з вимогами цих Ліцензійних умов

підпункт 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

1.4

Повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, зазначених у документах, що мають додаватися до заяви про отримання ліцензії протягом одного місяця з дня їх настання

підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

1.5

Подання звітності щодо провадження господарської діяльності з розподілу природного газу за формами, затвердженими НКРЕКП:

в обсязі, порядку і строки, визначені законодавством;

з достовірними даними;

правильно заповненої

підпункт 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

постанова НКРЕ від 04.10.2012 № 1258 «Про затвердження форм звітності НКРЕ у нафтогазовому комплексі та інструкцій щодо їх заповнення»;

постанова НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234 «Про затвердження форм звітності НКРЕКП щодо здійснення моніторингу на ринку природного газу та інструкцій щодо їх заповнення»

1.6

Подання річної фінансової звітності у встановленому законодавством порядку

підпункт 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»;

постанова НКРЕ від 20.02.2002 № 159 «Про надання фінансової звітності ліцензіатами НКРЕ» (діяла до 23.06.2017);

постанова НКРЕКП від 11.05.2017 № 624 «Про подання суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»

1.7

Дотримання ліцензіатом порядку сплати внесків на регулювання та подання до відповідного СП НКРЕКП на території звіту про сплату внеску на регулювання

підпункт 20 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;

Порядок розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затверджений постановою НКРЕКП від 06.04.2017 № 491

1.8

Усунення порушень вимог Ліцензійних умов в установлений у рішенні НКРЕКП строк із наданням копій підтвердних документів (у разі прийняття НКРЕКП рішення про усунення порушень)

підпункт 14 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

1.9

Виконання рішень НКРЕКП, прийнятих відповідно до порядку розгляду скарг на дії суб'єктів ринку природного газу (крім споживачів) і вирішення спорів між суб'єктами ринку природного газу, що затверджується НКРЕКП

підпункт 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

2. Кадрові вимоги до провадження господарської діяльності

2.1

Провадження ліцензованої діяльності здійснюється під керівництвом посадових осіб, які мають ступінь вищої освіти достатній для успішного виконання професійних обов'язків

підпункт 1 пункту 2.7 глави 2 Ліцензійних умов

2.2

Оформлення ліцензіатом трудових відносини з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до вимог Кодексу законів про працю України

підпункт 2 пункту 2.7 глави 2 Ліцензійних умов

Кодекс законів про працю України

3. Технологічні вимоги до провадження господарської діяльності

3.1

Наявність у власності чи користуванні будівлі та/або приміщення, в яких організовано точки контакту для прийому та обслуговування споживачів

підпункт 1 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

3.2

Створення страхового запасу природного газу відповідно до чинного законодавства України

підпункт 2 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»;

постанови Кабінету міністрів України від 30.09.2015 № 795 «Про затвердження Порядку створення страхового запасу природного газу» та від 16.11.2016 № 860 «Про затвердження розміру страхового запасу природного газу»

4. Спеціальні вимоги до провадження господарської діяльності

4.1

Забезпечення функціонування та підтримання на належному рівні персонального веб-сайту у мережі Інтернет

підпункт 1 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

4.2

Створення точок контакту (які можуть знаходитись за місцезнаходженням ліцензіата) для надання інформації споживачам стосовно, зокрема, їх прав, чинного законодавства та наявних способів для вирішення спорів. Передбачення на сайті ліцензіата та у договорах постачання природного газу контактних даних і режиму роботи кожної контактної точки

підпункт 2 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»;

Правила постачання природного газу, затверджені постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 (далі - Правила постачання природного газу)

4.3

Забезпечення наявності особистого кабінету споживача на власному веб-сайті, що має містити персоніфіковані дані споживача, статистичні дані про ціни та нарахування і сплату за договором постачання природного газу та іншу інформацію, пов'язану з виконанням зазначеного договору (у разі постачати природний газу побутовим споживачам).

підпункт 3 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Правила постачання природного газу

4.4

Забезпечення доступу до точки контакту для здійснення реєстрації вхідної кореспонденції з можливістю отримання вхідного номера на момент подання вхідної кореспонденції

підпункт 4 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Правила постачання природного газу

4.5

Розміщення на веб-сайті ліцензіата чинної редакції Правил постачання природного газу та договору постачання природного газу, який пропонується споживачам

підпункт 1 пункту 2.6 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

4.6

Розміщення на веб-сайті ліцензіата цін на природний газ, способів та умов оплати за використаний природний газ, іншої інформації, що вимагається чинними нормативно-правовими актами

підпункт 2 пункту 2.6 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

4.7

Розміщення на веб-сайті ліцензіата загальних умов постачання, прав та обов'язків постачальника та споживача, зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між постачальником та споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів з постачальником, типові договори на постачання природного газу побутовим споживачам (у разі наміру постачати природний газу побутовим споживачам), затверджені НКРЕКП

підпункт 3 пункту 2.6 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

4.8

Розміщення на веб-сайті ліцензіата процедури вирішення спорів постачальником і контактну інформацію підрозділів ліцензіата, відповідальних за розв'язання спорів (телефони, e-mail, режим роботи, адреса, прізвище, ім'я та по батькові відповідальних працівників тощо)

підпункт 4 пункту 2.6 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

4.9

Розміщення на веб-сайті ліцензіата річної звітності у встановленому законодавством порядку

підпункт 5 пункту 2.6 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

4.10

Здійснення господарської діяльності з постачання природного газу з дотриманням вимог Правил постачання природного газу, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють ринок природного газу

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»;

Правила постачання природного газу

4.11

Дотримання постачальником природного газу, на якого покладені спеціальні обов'язки, вимог статті 11 Закону України «Про ринок природного газу»

абзац другий пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

4.12

Дотримання постачальником природного газу, на якого покладені спеціальні обов'язки, порядку відкриття (закриття) поточних рахунків із спеціальним режимом використання та порядку проведення розрахунків за спожитий природний газ, затверджених Кабінетом Міністрів України

абзац третій пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 792

4.13

Дотримання постачальником природного газу, на якого покладені спеціальні обов'язки, алгоритму розподілу коштів, затвердженого НКРЕКП

абзац четвертий пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2516 «Про затвердження Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання постачальників природного газу, на яких покладені спеціальні обов’язки» (діяла до 01.04.2017)

4.14

Здійснення постачальником природного газу, на якого покладені спеціальні обов'язки, розрахунків із оптовим продавцем, на якого покладені спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів, у строки та на умовах визначених договором купівлі-продажу природного газу

абзац п’ятий пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»;

Типовий договір на купівлю-продаж природного газу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 444

4.15

Дотримання вимог статей 12 та 15 Закону України «Про ринок природного газу», Правил постачання природного газу, які визначені для постачальника «останньої надії»

пункт 2.4 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

4.16

Здійснення постачання природного газу за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених законодавством України

підпункт 12 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»;

Правила постачання природного газу

4.17

Здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу

підпункт 22 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»;

Правила постачання природного газу

4.18

Виконання умов (вимог) чинних Правил постачання природного газу, що затверджуються НКРЕКП, а також договорів постачання природного газу

підпункт 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Правила постачання природного газу

4.19

Дотримання вимог статті 14 Закону України «Про ринок природного газу» щодо реалізації права споживачів на зміну постачальника та порядку зміни постачальника, встановленого Правилами постачання природного газу

підпункт 15 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»;

Правила постачання природного газу

4.20

Здійснення постачання природного газу споживачам за умови наявності у споживача договору розподілу природного газу (якщо об'єкт споживача підключений до газорозподільної системи) або договору транспортування природного газу (якщо об'єкт споживача підключений до газотранспортної системи), укладеного в установленому порядку між споживачем та Оператором газорозподільної/газотранспортної системи

підпункт 16 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Правила постачання природного газу

4.21

Забезпечення якості комерційних послуг, які надаються споживачам, що передбачає вчасне та повне інформування споживача про умови постачання, ціни на природний газ та вартість надаваних послуг, роз'яснення значення актів законодавства, якими регулюються відносини між постачальником і споживачем, ведення точних та прозорих розрахунків із споживачем, докладання всіх можливих зусиль для вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання

підпункт 8 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Правила постачання природного газу

4.22

Повідомлення сторони, з якою укладено договір постачання природного газу, у встановлений договором строк про дату і причини припинення ліцензованої діяльності із визначенням приблизної дати відновлення її провадження (у разі планового або позапланового припинення провадження ліцензованої діяльності загалом або за певним місцем провадження ліцензованої діяльності ліцензіат)

підпункт 9 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Правила постачання природного газу

4.23

Ведення окремого обліку за ліцензованим видом діяльності та затвердження правил розподілу активів і зобов'язань, доходів та витрат між ліцензованим та іншими видами господарської діяльності

підпункт 17 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок природного газу»

4.24

Здійснення постачальником природного газу, на якого покладені спеціальні обов'язки, закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) відповідно до процедур, визначених Законом України «Про публічні закупівлі»

абзац шостий пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про публічні закупівлі»

Додаток 14

до Порядку контролю

за дотриманням ліцензіатами,

що провадять діяльність у сферах

енергетики та комунальних послуг,

законодавства у відповідних

сферах та ліцензійних умов

(пункти 3.7, 5.1)

ПЕРЕЛІК

питань, які є складовими акта планового заходу державного контролю щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22.03.2017 № 308 (далі - Ліцензійні умови)

№ з/п

Питання щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства України та Ліцензійних умов

Нормативне обґрунтування

дотримання

Ліцензійних умов

дотримання

законодавства

1

2

3

4

1. Загальні питання

1.1

Відповідність місцезнаходження (місце проживання, прізвище, ім’я, по батькові), місця провадження та заявлених засобів провадження господарської діяльності, найменування ліцензіата даним, зазначеним у документах, які додавались до заяви про видачу ліцензії

пункт 1.6, підпункти 1 та 2 пункту 1.7 глави 1, підпункт 3 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

1.2

Присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов

підпункт 4 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

2. Кадрові вимоги до провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

2.1

Наявність у штатному розписі ліцензіата мінімальної кількості працівників за окремими посадами та наявність у певних працівників відповідної освіти, кваліфікації та (або) стажу роботи, необхідних для провадження ліцензованого виду діяльності

пункт 1 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про теплопостачання»;

наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 14.05.2001 № 118;

Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 № 71 (далі - Правила № 71);

наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 17.06.1999 № 144

2.2

Оформлення ліцензіатом трудових відносини з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до вимог Кодексу законів про працю України

пункт 2 глави 2 Ліцензійних умов

Кодекс законів про працю України

3. Організаційні вимоги до провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

3.1

Дотримання вимог законодавства, яким регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері теплопостачання

пункт 3.1 глави 3 Ліцензійних умов

3.2

Зберігання документів, копії яких подавалися до НКРЕКП відповідно до вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

підпункт 1 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

3.3

Повідомлення ліцензіатом НКРЕКП вчасно та в установленому порядку про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії

підпункт 2 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

3.4

Виконання ліцензіатом рішень НКРЕКП відповідно до встановлених строків (постанови, розпорядження)

підпункт 5 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі - Закон України «Про НКРЕКП»)

3.5

Ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності відповідно до облікової політики ліцензіата та вимог Порядку ведення окремого обліку доходів і витрат на підприємствах, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення

підпункт 6 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про природні монополії»;

Порядок ведення окремого обліку доходів і витрат на підприємствах, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 584 (далі - Порядок № 584)

3.6

Наявність відкритих ліцензіатом в уповноваженому банку поточних рахунків зі спеціальним режимом використання для зарахування та/або перерахування коштів на ці рахунки

підпункт 7 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про теплопостачання»;

Порядок розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.06.2014 № 217 (далі - Порядок № 217);

Порядок зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері теплопостачання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 № 750 (далі - Порядок № 750)

3.7

Продаж ліцензіатом виробленої теплової енергії за тарифами, що встановлюються НКРЕКП у межах наданих повноважень

підпункт 8 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про НКРЕКП»;

Закон України «Про теплопостачання»

3.8

Дотримання ліцензіатом структури витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на виробництво теплової енергії

підпункт 9 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про НКРЕКП»;

Закон України «Про теплопостачання»

3.9

Забезпечення обліку теплової енергії, яка відпускається ліцензіатом з генеруючих джерел, з використанням приладів обліку теплової енергії

підпункт 10 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про теплопостачання»;

Правила № 71

3.10

Забезпечення обліку енергоносіїв та води, які використовуються для виробництва теплової енергії, з використанням приладів обліку

підпункт 11 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про теплопостачання»;

Правила користування електричною енергією, затверджені постановою НКРЕ від 31.07.1996 № 28;

Правила роздрібного ринку електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312;

Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджені наказом Мінжитлокомунгоспу від 27.06.2008 № 190;

Кодекс газорозподільних систем, затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494

3.11

Забезпечення ліцензіатом виробництва та відпуску теплової енергії із джерел теплової енергії відповідно до Правил № 71

підпункт 12 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Правила № 71

3.12

Дотримання ліцензіатом умов, встановлених договором купівлі-продажу теплової енергії

підпункти 13, 14 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про теплопостачання»;

Правила користування тепловою енергією, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1198

3.13

Нездійснення припинення або зменшення обсягів виробництва теплової енергії з метою створення дефіциту теплової енергії, якщо необхідність такого обмеження не встановлена законодавством України

підпункт 15 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про теплопостачання»

3.14

Сплата внесків на регулювання, що визначаються НКРЕКП, щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним

підпункт 16 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про НКРЕКП»;

Порядок розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затверджений постановою НКРЕКП від 06.04.2017 № 491

3.15

Оприлюднення ліцензіатом на власному веб-сайті та в засобах масової інформації в порядку, установленому законодавством, інформації щодо:

встановлення тарифу на виробництво теплової енергії та його зміни;

формування та виконання інвестиційної програми з виробництва теплової енергії;

іншої інформації відповідно до Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення»

підпункт 17 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про теплопостачання»;

Закон України «Про природні монополії»;

Закон України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення»;

Порядок розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, затверджений постановою НКРЕКП від 31.08.2017 № 1059 (далі - Порядок № 1059);

Порядок розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 № 630 та постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 14.12.2012 № 381 (далі - Порядок 630/381);

Порядок формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках, затверджений постановою НКРЕКП від 15.10.2015 № 2585;

Порядок здійснення контролю за виконанням інвестиційних програм у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 552 (далі - Порядок № 552)

3.16

Забезпечення ліцензіатом розроблення, затвердження, погодження, схвалення та виконання інвестиційної програми, затвердженої в установленому порядку, у визначених об’ємах за відповідними напрямками

підпункт 18 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про теплопостачання»;

Порядок № 1059;

Порядок формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках, затверджений постановою НКРЕКП від 15.10.2015 № 2585;

Порядок № 630/381;

Порядок № 552

3.17

Перерахування коштів на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами в обсязі, передбаченому в установленому тарифі для виконання інвестиційної програми, що відкритий в уповноваженому банку, та використання їх виключно для виконання інвестиційної програми

підпункт 19 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про теплопостачання»;

Порядок № 750

3.18

Здійснення ліцензіатом закупівлі товарів, робіт, послуг з дотриманням принципів здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та забезпечення здійснення ліцензованої діяльності за принципом економічної доцільності та досягнення найнижчої собівартості

підпункти 20 та 25 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про публічні закупівлі»

3.19

Недопущення перехресного субсидіювання інших видів діяльності за рахунок господарської діяльності з виробництва теплової енергії

підпункт 21 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Порядок № 584

3.20

Надання ліцензіатом до НКРЕКП документів, інформації та звітності, необхідних для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП

підпункт 22 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про природні монополії»;

Правила організації звітності, що подається суб'єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджені постановою НКРЕКП від 31.05.2017 № 717;

постанова НКРЕКП від 11.05.2017 № 624 «Про подання суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»

3.21

Створення ліцензіатом відповідальних підрозділів та систем захисту від зовнішнього втручання в інформаційні мережі та системи управління

підпункт 23 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Стратегія кібербезпеки України, затверджена Указом Президента України від 15.03.2016 № 96

3.22

Дотримання ліцензіатом заходів для запобігання загрози безпеці критичної інфраструктури та реалізації системи захисту об'єктів критичної інфраструктури, передбачених законодавством

підпункт 24 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Стратегія кібербезпеки України, затверджена Указом Президента України від 15.03.2016 № 96

4. Технологічні вимоги до провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

4.1

Наявність документів, що підтверджують право власності, користування або концесії на теплогенеруючі установки, призначені для виробництва теплової енергії

пункт 1 глави 4 Ліцензійних умов

Закон України «Про теплопостачання»

4.2

Наявність у ліцензіата:

актів про перевірку технічного стану димовідвідних та вентиляційних пристроїв;

технічних паспортів теплогенеруючих установок (або інших документів, що підтверджують їх технічні характеристики), документів щодо їх реконструкції (модернізації);

режимних карт теплогенеруючих установок;

інструкцій з експлуатації джерел теплової енергії;

журналів ремонту основного обладнання, допоміжного обладнання, електрообладнання, обходу газового обладнання;

графіків планово-попереджувальних ремонтів;

температурних графіків центрального регулювання систем теплопостачання, приєднаних до кожного із джерел теплової енергії ліцензіата

пункт 2 глави 4 Ліцензійних умов

Правила безпеки систем газопостачання, затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285;

Правила № 71

5. Спеціальні вимоги до провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

5.1

Недопущення ліцензіатом здійснення під час провадження ліцензованої діяльності контролю над собою у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України

глава 5 Ліцензійних умов

Закон України «Про теплопостачання»;

Закон України «Про захист економічної конкуренції»;

Закон України «Про оборону України»

Додаток 15

до Порядку контролю

за дотриманням ліцензіатами,

що провадять діяльність у сферах

енергетики та комунальних послуг,

законодавства у відповідних

сферах та ліцензійних умов

(пункти 3.7, 5.1)

ПЕРЕЛІК

питань, які є складовими акта планового заходу державного контролю щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22.03.2017 № 308 (далі - Ліцензійні умови)

№ з/п

Питання щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства України та Ліцензійних умов

Нормативне обґрунтування

дотримання

Ліцензійних умов

дотримання

законодавства

1

2

3

4

1. Загальні питання

1.1

Відповідність місцезнаходження (місце проживання, прізвище, ім’я, по батькові), місця провадження та заявлених засобів провадження господарської діяльності, найменування ліцензіата даним, зазначеним у документах, які додавались до заяви про видачу ліцензії

пункт 1.6, підпункти 1 та 2 пункту 1.7 глави 1, підпункт 3 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

1.2

Наявність у ліцензіата довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії (у разі необхідності)

пункт 3.1 глави 3 Ліцензійних умови

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

1.3

Присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов

підпункт 4 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

2. Кадрові вимоги до провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії

2.1

Наявність у штатному розписі ліцензіата мінімальної кількості працівників за окремими посадами та наявність у певних працівників відповідної освіти, кваліфікації та (або) стажу роботи, необхідних для провадження ліцензованого виду діяльності

пункт 1 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про теплопостачання»;

наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 14.05.2001 № 118;

Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 № 71 (далі - Правила № 71);

наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 17.06.1999 № 144

2.2

Наявність трудових договорів, укладених з персоналом

пункт 2 глави 2 Ліцензійних умов

Кодекс законів про працю України

3. Організаційні вимоги до провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії

3.1

Дотримання вимог законодавства, яким регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері теплопостачання

пункт 3.1 глави 3 Ліцензійних умов

3.2

Наявність документів, копії яких подавалися до НКРЕКП при отриманні ліцензії

підпункт 1 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

3.3

Повідомлення ліцензіатом вчасно та в установленому порядку про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії

підпункт 2 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

3.4

Виконання ліцензіатом рішень НКРЕКП відповідно до встановлених строків (постанови, розпорядження)

підпункт 5 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі - Закон України «Про НКРЕКП»)

3.5

Подання інформації про усунення порушень вимог Ліцензійних умов у строк, установлений у рішенні НКРЕКП

підпункт 6 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про теплопостачання»;

Закон України «Про НКРЕКП»

3.6

Ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності відповідно до облікової політики ліцензіата та вимог Порядку ведення окремого обліку доходів і витрат на підприємствах, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення послуги з централізованого водопостачання та водовідведення

підпункт 7 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про природні монополії»;

Порядок ведення окремого обліку доходів і витрат на підприємствах, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 584 (далі - Порядок № 584)

3.7

Транспортування ліцензіатом теплової енергії відповідно до умов укладеного договору та за тарифами, що встановлюються НКРЕКП у межах наданих повноважень

підпункт 8 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про НКРЕКП»;

Закон України «Про теплопостачання»;

Правила № 71

3.8

Дотримання ліцензіатом структури витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на транспортування теплової енергії

підпункт 9 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про НКРЕКП»;

Закон України «Про теплопостачання»

3.9

Оприлюднення ліцензіатом на власному веб-сайті та в засобах масової інформації в порядку, установленому законодавством, інформації щодо:

встановлення тарифу на транспортування теплової енергії та його зміни;

формування та виконання інвестиційної програми з транспортування теплової енергії;

іншої інформації відповідно до Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення»

підпункт 10 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про теплопостачання»;

Закон України «Про природні монополії»;

Закон України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення»;

Порядок розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, затверджений постановою НКРЕКП від 31.08.2017 № 1059 (далі - Порядок № 1059);

Порядок розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 № 630 та постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 14.12.2012 № 381 (далі - Порядок 630/381);

Порядок здійснення контролю за виконанням інвестиційних програм у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 552 (далі - Порядок № 552)

3.10

Наявність у ліцензіата проектної та виконавчої документації на:

магістральні та місцеві (розподільчі) теплові мережі, що перебувають у власності або користуванні ліцензіата та забезпечують транспортування теплової енергії;

теплові пункти, що перебувають у власності або користуванні ліцензіата та забезпечують транспортування теплової енергії

підпункт 11 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Правила № 71

3.11

Забезпечення рівних прав доступу до теплових мереж для всіх теплогенеруючих, теплопостачальних організацій та споживачів за умови виконання технічних умов на приєднання та укладання договору на приєднання до теплової мережі, а в разі недостатності пропускної здатності теплових мереж - дотримання встановленого механізму розподілу теплової енергії

підпункти 12 та 19 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про теплопостачання»;

Закон України «Про природні монополії»;

Правила приєднання до теплових мереж, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 19.10.2012 № 343

3.12

Нездійснення обмеження або припинення транспортування теплової енергії, якщо необхідність такого обмеження не встановлена законодавством України

підпункти 13 та 14 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про теплопостачання»

3.13

Забезпечення обліку протранспортованої теплової енергії з використанням відповідних приладів обліку теплової енергії

підпункт 15 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про теплопостачання»;

Правила № 71

3.14

Забезпечення ліцензіатом розроблення, погодження, схвалення, затвердження та виконання інвестиційної програми у затверджених об’ємах за відповідними напрямками

підпункт 16 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про теплопостачання»;

Порядок № 552;

Порядок №1059;

Порядок № 630/381

3.15

Перерахування коштів на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами в обсязі, передбаченому в установленому тарифі для виконання інвестиційної програми, що відкритий в уповноваженому банку, та використання їх виключно для виконання інвестиційної програми

підпункт 17 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Порядок зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері теплопостачання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 № 750 (далі - Порядок № 750)

3.16

Сплата внесків на регулювання, що визначаються НКРЕКП, щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним

підпункт 18 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про НКРЕКП»;

Порядок розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затверджений постановою НКРЕКП від 06.04.2017 № 491

3.17

Здійснення ліцензіатом закупівлі товарів, робіт, послуг з дотриманням вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та забезпечення здійснення ліцензованої діяльності за принципом економічної доцільності та досягнення найнижчої собівартості

підпункти 20 та 26 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про публічні закупівлі»

3.18

Відсутність перехресного субсидіювання інших видів діяльності за рахунок господарської діяльності з транспортування теплової енергії

підпункт 21 пункту 3.2 глави 3, підпункт 2 пункту 5.2 глави 5 Ліцензійних умов

Порядок № 584

3.19

Надання ліцензіатом до НКРЕКП документів, інформації та звітності, необхідних для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП

підпункт 22 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про природні монополії»;

Правила організації звітності, що подається суб'єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджені постановою НКРЕКП від 31.05.2017 № 717»;

постанова НКРЕКП від 11.05.2017 № 624 «Про подання суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»

3.20

Перевірка річної фінансової звітності ліцензіата незалежним аудитором та розміщення її на веб-сайті ліцензіата у встановленому законом порядку. Відповідність вимогам законодавства критеріїв, за якими залучено аудиторські фірми до проведення аудиту фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності ліцензіата

підпункт 23 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 390 «Деякі питання проведення аудиту суб’єктів господарювання державного сектору економіки»

3.21

Створення ліцензіатом відповідальних підрозділів та систем захисту від зовнішнього втручання в інформаційні мережі та системи управління

підпункт 24 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Стратегія кібербезпеки України, затверджена Указом Президента України від 15.03.2016 № 96

3.22

Дотримання ліцензіатом заходів для запобігання загрози безпеці критичної інфраструктури та реалізації системи захисту об'єктів критичної інфраструктури, передбачених законодавством

підпункт 25 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Стратегія кібербезпеки України, затверджена Указом Президента України від 15.03.2016 № 96

4. Технологічні вимоги до провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії

4.1

Наявність документів, що підтверджують право власності, користування або концесії на виробничі об’єкти, призначені для транспортування теплової енергії

пункт 1 глави 4 Ліцензійних умов

Закону України «Про теплопостачання»

4.2

Наявність у ліцензіата технічної та ремонтної бази для надійної експлуатації теплових мереж і теплових пунктів та проведення планово-попереджувальних ремонтів або укладених договорів на виконання ремонтних робіт та надання послуг з обслуговування теплових мереж

пункт 2 глави 4 Ліцензійних умов

Правила № 71

4.3

Провадження ліцензованої діяльності відповідно до технічної документації схем теплових мереж ліцензіата з визначеними параметрами теплоносія в місцях надходження теплової енергії до теплової мережі і теплових пунктів та її відпуску з теплової мережі і теплових пунктів ліцензіата, а також на теплових вводах споживачів

пункт 3 глави 4 Ліцензійних умов

Правила № 71

4.4

Наявність у ліцензіата:

приладів обліку, встановлених на межі балансової належності (відповідальності) у точках надходження та відпуску теплової енергії з теплової мережі ліцензіата, та їх повірки або державної метрологічної атестації;

оперативної та експлуатаційної (розрахункової) схеми теплових мереж ліцензіата з визначеними параметрами теплоносія в місцях надходження теплової енергії до теплової мережі і теплових пунктів та її відпуску з теплової мережі і теплових пунктів ліцензіата, а також на теплових вводах споживачів;

температурних графіків центрального регулювання систем теплопостачання ліцензіата;

паспортів теплових мереж та теплових пунктів;

режимних карт теплових мереж та теплових пунктів;

журналів ремонту теплових мереж і теплових пунктів та графіків обходів теплового господарства;

інструкцій з експлуатації теплових мереж та теплових пунктів

пункт 4 глави 4 Ліцензійних умов

Правила № 71

5. Спеціальні вимоги до провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії

5.1

Недопущення ліцензіатом здійснення під час провадження ліцензованої діяльності контролю над собою у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України

пункт 5.1 глави 5 Ліцензійних умов

Закон України «Про теплопостачання»;

Закон України «Про захист економічної конкуренції»;

Закон України «Про оборону України»

5.2

Ведення ліцензіатом бухгалтерського обліку інших видів діяльності окремо від обліку господарської діяльності з транспортування теплової енергії

підпункт 1 пункту 5.2 глави 5 Ліцензійних умов

Закон України «Про природні монополії»;

Порядок № 584

5.3

Надання щоквартально та щорічно до НКРЕКП інформації за формою, встановленою НКРЕКП, про результати виконання спеціальних вимог при провадженні інших видів діяльності

підпункт 3 пункту 5.2 глави 5 Ліцензійних умов

постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 04.02.2013 № 15 «Про затвердження Порядку встановлення вимог щодо провадження суб'єктами природних монополій господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, та обмежень щодо суміщення видів господарської діяльності суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення»

Додаток 16

до Порядку контролю

за дотриманням ліцензіатами,

що провадять діяльність у сферах

енергетики та комунальних послуг,

законодавства у відповідних

сферах та ліцензійних умов

(пункти 3.7, 5.1)

ПЕРЕЛІК

питань, які є складовими акта планового заходу державного контролю щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22.03.2017 № 308 (далі - Ліцензійні умови)

№ з/п

Питання щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства України та Ліцензійних умов

Нормативне обґрунтування

дотримання

Ліцензійних умов

дотримання

законодавства

1

2

3

4

1. Загальні питання

1.1

Відповідність місцезнаходження (місце проживання, прізвище, ім’я, по батькові), місця провадження та заявлених засобів провадження господарської діяльності, найменування ліцензіата даним, зазначеним у документах, які додавались до заяви про видачу ліцензії

пункт 1.6, підпункти 1 та 2 пункту 1.7 глави 1, підпункт 3 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

1.2

Наявність у ліцензіата довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії (у разі необхідності)

пункт 3.1 глави 3 Ліцензійних умови

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

1.3

Присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов

підпункт 4 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

2. Кадрові вимоги до провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

2.1

Наявність у штатному розписі ліцензіата мінімальної кількості працівників за окремими посадами та наявність у певних працівників відповідної освіти, кваліфікації та (або) стажу роботи, необхідних для провадження ліцензованого виду діяльності

пункт 1 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про теплопостачання»;

наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 14.05.2001 № 118;

Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 № 71 (далі - Правила № 71);

наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 17.06.1999 № 144

2.2

Наявність трудових договорів, укладених з персоналом

пункт 2 глави 2 Ліцензійних умов

Кодекс законів про працю України

3. Організаційні вимоги до провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

3.1

Дотримання вимог законодавства, яким регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері теплопостачання

пункт 3.1 глави 3 Ліцензійних умов

3.2

Наявність документів, копії яких подавалися до НКРЕКП при отриманні ліцензії

підпункт 1 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

3.3

Повідомлення ліцензіатом НКРЕКП вчасно та в установленому порядку про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії

підпункт 2 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

3.4

Виконання ліцензіатом рішень НКРЕКП відповідно до встановлених строків (постанови, розпорядження)

підпункт 5 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі  - Закон України «Про НКРЕКП»)

3.5

Подання інформації про усунення порушень вимог Ліцензійних умов у строк, установлений у рішенні НКРЕКП

підпункт 6 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про НКРЕКП»

3.6

Ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності відповідно до облікової політики ліцензіата та вимог Порядку ведення окремого обліку доходів і витрат на підприємствах, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення

підпункт 7 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про природні монополії»;

Порядок ведення окремого обліку доходів і витрат на підприємствах, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 584 (далі - Порядок № 584)

3.7

Наявність відкритих ліцензіатом в уповноваженому банку поточних рахунків зі спеціальним режимом використання для зарахування та/або перерахування коштів на ці рахунки

підпункт 8 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про теплопостачання;

Порядок розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.06.2014 № 217 (далі - Порядок № 217);

Порядок зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері теплопостачання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 № 750 (далі - Порядок № 750)

3.8

Постачання ліцензіатом теплової енергії за тарифами, що встановлюються НКРЕКП у межах наданих повноважень

підпункт 9 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про НКРЕКП»;

Закон України «Про теплопостачання»;

Закон України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»;

Порядок формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затверджений постановою НКРЕКП від 24.03.2016 № 377 (далі - Порядок № 377)

3.9

Дотримання ліцензіатом структури витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на постачання теплової енергії

підпункт 10 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про НКРЕКП»;

Закон України «Про теплопостачання»

3.10

Забезпечення ліцензіатом функціонування персонального веб-сайту у мережі Інтернет, який має містити інформацію щодо засобів комунікації із споживачами теплової енергії (номер телефону для звернення споживачів, адресу електронної пошти для прийому електронних звернень від споживачів)

підпункт 11 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про теплопостачання»;

Закон України «Про природні монополії»;

Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

Закон України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення»;

Порядок розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, затверджений постановою НКРЕКП від 31.08.2017 № 1059 (далі - Порядок № 1059);

Порядок розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 № 630 та постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 14.12.2012 № 381 (далі - Порядок № 630/381);

Порядок здійснення контролю за виконанням інвестиційних програм у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 552 (далі - Порядок № 552)

3.11

Здійснення ліцензіатом постачання теплової енергії відповідно до умов договору, укладеного згідно з типовим договором

підпункти 12 та 13 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про теплопостачання»

3.12

Оприлюднення ліцензіатом на власному веб-сайті та в засобах масової інформації в порядку, установленому законодавством, інформації щодо:

встановлення тарифу на транспортування теплової енергії та його зміни;

формування та виконання інвестиційної програми з транспортування теплової енергії;

іншої інформації відповідно до Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення»

підпункт 14 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з постачання

Закон України «Про природні монополії»;

Закон України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення»;

Порядок № 1059;

Порядок № 630/381

3.13

Повідомлення споживача письмово та в засобах масової інформації в порядку, встановленому законодавством, про зміну тарифів на теплову енергію ліцензіата

підпункт 15 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про теплопостачання»;

Закон України «Про природні монополії»

3.14

Здійснення перерахунку за спожиту теплову енергію споживачами теплової енергії відповідно до умов договору

підпункт 16 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про теплопостачання»

3.15

Укладання ліцензіатом договорів:

купівлі-продажу теплової енергії з теплогенеруючою організацією (у разі якщо ліцензіат не є теплогенеруючою організацією);

на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами (у разі необхідності) в обсязі, достатньому для виконання договірних зобов’язань перед споживачами;

зі споживачами на постачання теплової енергії

підпункт 17 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про теплопостачання»

3.16

Забезпечення обліку реалізованої споживачам теплової енергії ліцензіата з використанням відповідних приладів обліку теплової енергії

підпункт 18 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про теплопостачання»;

Правила користування тепловою енергією, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1198 (далі - Правила № 1198)

3.17

Нездійснення обмеження або припинення обсягів постачання теплової енергії, якщо необхідність такого обмеження не встановлена законодавством України

підпункт 19 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про теплопостачання»

3.18

Сплата внесків на регулювання, що визначаються НКРЕКП, щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним

підпункт 20 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про НКРЕКП»;

Порядок розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затверджений постановою НКРЕКП від 06.04.2017 № 491

3.19

Забезпечення ліцензіатом розроблення, погодження, схвалення, затвердження та виконання інвестиційної програми у затверджених об’ємах за відповідними напрямками

підпункт 21 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про теплопостачання»;

Порядок № 1059;

Порядок № 552;

Порядок № 630/381

3.20

Перерахування коштів на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами в обсязі, передбаченому в установленому тарифі для виконання інвестиційної програми, відкритий в уповноваженому банку, та використання їх виключно для виконання інвестиційної програми

підпункт 22 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про теплопостачання»;

Порядок № 750

3.21

Здійснення ліцензіатом закупівлі товарів, робіт, послуг з дотриманням вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та забезпечення здійснення ліцензованої діяльності за принципом економічної доцільності та досягнення найнижчої собівартості

підпункти 23 та 28 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про публічні закупівлі»

3.22

Відсутність перехресного субсидіювання інших видів діяльності за рахунок господарської діяльності з постачання теплової енергії

підпункт 24 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Порядок № 584

3.23

Надання ліцензіатом до НКРЕКП документів, інформації та звітності, необхідних для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП

підпункт 25 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про природні монополії»;

Закон України «Про НКРЕКП»;

Правила організації звітності, що подається суб'єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджені постановою НКРЕКП від 31.05.2017 № 717 (далі - Правила № 717);

постанова НКРЕКП від 11.05.2017 № 624 «Про подання суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»

3.24

Створення та забезпечення функціонування кол-центру для обслуговування споживачів, що забезпечений єдиним багатоканальним номером телефону для стаціонарних та мобільних телефонів та адресою електронної пошти для прийому повідомлень

підпункт 26 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Закон України «Про теплопостачання»

3.25

Створення відповідальних підрозділів та систем захисту від зовнішнього втручання в інформаційні мережі та систему управління

підпункт 27 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов

Стратегія кібербезпеки України, затверджена Указом Президента України від 15.03.2016 № 96

4. Технологічні вимоги до провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

4.1

Забезпечення ліцензіатом споживачів тепловою енергією відповідно до Правил № 71 та Правил № 1198

пункт 1 глави 4 Ліцензійних умов

Правила № 71;

Правила № 1198

4.2

Наявність у ліцензіата:

контрольно-вимірювальних інструментів і приладів, призначених для вимірювання параметрів теплоносія та якості теплової енергії, що постачається споживачам, їх повірки або державної метрологічної атестації;

паспортів на засоби обліку, що перебувають у користуванні або у власності ліцензіата, та документації, пов’язаної із введенням їх в експлуатацію;

температурних графіків центрального регулювання систем теплопостачання відповідних теплотранспортуючих організацій

пункт 2 глави 4 Ліцензійних умов

Правила № 71;

Правила № 1198

5. Спеціальні вимоги до провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

5.1

Недопущення ліцензіатом здійснення під час провадження ліцензованої діяльності контролю над собою у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України

глава 5 Ліцензійних умов

Закон України «Про теплопостачання»;

Закон України «Про захист економічної конкуренції»;

Закон України «Про оборону України»

Додаток 17

до Порядку контролю

за дотриманням ліцензіатами,

що провадять діяльність у сферах

енергетики та комунальних послуг,

законодавства у відповідних

сферах та ліцензійних умов

(пункти 3.7, 5.1)

ПЕРЕЛІК

питань, які є складовими акта планового заходу державного контролю щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 307 (далі - Ліцензійні умови)

№ з/п

Питання щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства України та Ліцензійних умов

Нормативне обґрунтування

дотримання

Ліцензійних умов

дотримання

законодавства

1

2

3

4

1. Загальні питання

1.1

Відповідність місцезнаходження (місце проживання, прізвище, ім’я, по батькові), місця провадження та заявлених засобів провадження господарської діяльності, найменування ліцензіата даним, зазначеним у документах, які додавались до заяви про видачу ліцензії

підпункт 3 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

1.2

Присутність керівника суб'єкта господарювання, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов

підпункт 5 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

1.3

Дотримання ліцензіатом вимог законодавства України в частині виконання рішень (постанов, розпоряджень)

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі - Закон України «Про НКРЕКП»)

1.4

Виконання рішень органів місцевого самоврядування щодо встановлення норм споживання послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про житлово-комунальні послуги»

1.5

Надання відповіді на запити НКРЕКП щодо документів та інформації стосовно провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення в обсягах та строки, встановлені НКРЕКП

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про НКРЕКП»

2. Організаційні вимоги до провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення

2.1

Зберігання протягом строку дії ліцензії документів (копій), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися у документах, які подавалися до НКРЕКП

підпункт 1 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

2.2

Надання до НКРЕКП повідомлення про всі зміни даних, зазначених у його документах, що додавались до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін

підпункт 2 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

2.3

Документальне підтвердження сплачених щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються НКРЕКП

підпункт 12 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про НКРЕКП»

2.4

Наявність документа, що підтверджує право користування або право власності на земельну ділянку, на якій розташовані системи централізованого водопостачання та/або водовідведення

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»

2.5

Наявність дозволу на спеціальне водокористування або дозволу на користування надрами (у разі використання підземних вод)

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»

2.6

Наявність погоджених і затверджених технічних проектів на розміщення водопровідних мереж, споруд та устаткування

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»

2.7

Наявність паспортів джерел питного водопостачання

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»

2.8

Повідомлення ліцензіатом споживача у встановлений договором строк про дату і причини припинення ліцензованої діяльності із визначенням приблизної дати відновлення її провадження у разі планового або позапланового припинення (у зв'язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази) провадження ліцензованої діяльності загалом або за певним місцем провадження ліцензованої діяльності

підпункт 4 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про природні монополії»

2.9

Оприлюднення ліцензіатом на власному веб-сайті та в засобах масової інформації в порядку, установленому законодавством, інформації щодо:

встановлення тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення та його зміни;

формування та виконання інвестиційної програми з централізованого водопостачання та водовідведення;

іншої інформації відповідно до Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення»

підпункт 15 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про природні монополії»;

Закон України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення»

2.10

Забезпечення ліцензіатом рівних прав доступу до мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення

підпункт 16 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про природні монополії»

2.11

Недопустимість ліцензіатом обмеження або припинення провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення, якщо необхідність такого обмеження не встановлена законодавством

підпункт 17 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про природні монополії»;

Закон України «Про житлово-комунальні послуги»

2.12

Надання ліцензіатом послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення відповідно до умов договору, укладеного в установленому порядку

підпункт 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»;

Закон України «Про житлово-комунальні послуги»

2.13

Надання ліцензіатом послуги з централізованого водопостачання за наявності встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг, які відповідають вимогам Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки

підпункт 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»;

Технічний регламент засобів вимірювальної техніки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 163 (далі - Технічний регламент)

2.14

Наявність фактів відмови ліцензіатом споживачу послуг з централізованого водопостачання та водовідведення у приєднанні до своєї системи централізованого водопостачання та/або водовідведення об'єктів будівництва водопостачання та/або водовідведення споживача у разі виконання споживачем технічних умов у межах пропускної спроможності мереж систем централізованого водопостачання та водовідведення

підпункт 20 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про природні монополії»

2.15

Наявність у ліцензіата екологічної броні електропостачання споживача

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов

Правила користування електричною енергією, затверджені постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.1996 № 28 (далі - Правила № 28)

2.16

Наявність укладених договорів з енергопостачальними організаціями

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок електричної енергії»;

Правила № 28;

Правила роздрібного ринку електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312;

2.17

Відсутність заборгованості у ліцензіата за енергоносії

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про ринок електричної енергії»;

Правила № 28;

Правила роздрібного ринку електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312;

2.18

Наявність місцевих правил приймання стічних вод, затверджених відповідно до чинного законодавства

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»

2.19

Наявність інспекції промислового водовідведення відповідно до чинного законодавства

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов

Правила технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджені наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05.07.1995 № 30 (далі - Правила № 30)

2.20

Здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі»

підпункт 13 пункт 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про публічні закупівлі»

2.21

Наявність кол-центру для обслуговування споживачів, що забезпечений єдиним багатоканальним номером телефону для стаціонарних та мобільних телефонів та адресою електронної пошти для прийому повідомлень

підпункт 22 пункт 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

2.22

Дотримання ліцензіатом структури витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на централізоване водопостачання та/або водовідведення, та забезпечення цільового використання коштів, отриманих за рахунок діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення

підпункт 13 пункт 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про житлово-комунальні послуги»;

Закон України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»;

Порядок формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затверджений постановою НКРЕКП від 10.03.2016 № 302 (далі - Порядок № 302)

2.23

Відсутність перехресного субсидіювання за рахунок господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення

підпункт 14 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Порядок ведення окремого обліку доходів і витрат на підприємствах, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.06. 2011 № 584 (далі - Порядок № 584)

2.24

Ведення бухгалтерського обліку господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання питної води споживачам, відведення та/або очищення комунальних та інших стічних вод окремо від обліку інших видів діяльності відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами» з урахуванням вимог Порядку № 584

підпункт 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 19.05.2005 № 412;

Порядок № 584

2.25

Здійснення реалізації обсягів централізованого водопостачання та/або водовідведення відповідно до тарифів, встановлених:

НКРЕКП;

органами місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законодавством

підпункт 11 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Порядок № 302

2.26

Відповідність фактичного рівня втрат та витрат води в мережах систем централізованого водопостачання та/або водовідведення рівню, затвердженому в установлених тарифах

підпункт 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Порядок № 302

2.27

Наявність схеми оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та/або водовідведення

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про Загальнодержавну цільову програму «Питна вода України» на 2011 - 2020 роки»;

Порядок № 302;

Порядок розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затверджений постановою НКРЕКП від 14.09.2017 № 1131 (далі - Порядок № 1131)

2.28

Забезпечення ліцензіатом розроблення, затвердження, погодження, схвалення інвестиційних програм у порядку, затвердженому НКРЕКП, виконання ліцензіатом інвестиційної програми в затверджених кількісних та вартісних обсягах

підпункт 9 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Порядок № 1131

2.29

Наявність у ліцензіата відкритого в уповноваженому банку поточного рахунку зі спеціальним режимом використання для зарахування коштів в обсязі, передбаченому в установленому тарифі для виконання інвестиційної програми

підпункт 8 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»;

Порядок зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 № 750 (далі - Порядок № 750)

2.30

Перерахування щоденно коштів, що надходять на поточні рахунки ліцензіата, на спеціальний рахунок зі спеціальним режимом використання в обсязі, передбаченому в установленому тарифі для виконання інвестиційної програми

підпункт 8 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»;

Порядок № 750

2.31

Використання ліцензіатом коштів зі спеціального рахунку виключно для виконання інвестиційних програм згідно з графіком на планований та прогнозний періоди

підпункт 8 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»;

Порядок № 750

2.32

Дотримання фінансового плану використання коштів, передбачених для виконання інвестиційної програми, та графіка здійснення заходів такої програми з використанням зазначених коштів

підпункт 10 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Порядок здійснення контролю за виконанням інвестиційних програм у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 552

2.33

Надання до НКРЕКП форм звітності за ліцензованим видом діяльності у порядку і строки, установлені НКРЕКП

підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Правила організації звітності, що подається суб'єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджені постановою НКРЕКП від 31.05. 2017 № 717

2.34

Перевірка річної фінансової звітності ліцензіата незалежним аудитором та її розміщення на веб-сайті ліцензіата у встановленому законом порядку

підпункт 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 390 «Деякі питання проведення аудиту суб’єктів господарювання державного сектору економіки»

2.35

Надання ліцензіатом до НКРЕКП форм фінансової звітності у порядку і строки, установлені НКРЕКП

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов

Постанова НКРЕКП від 11.05.2017 № 624 «Про подання суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

2.36

Створення ліцензіатом відповідальних підрозділів та системи захисту від зовнішнього втручання в інформаційні мережі та системи управління

підпункт 23 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

2.37

Дотримання ліцензіатом заходів для запобігання загрози безпеці критичної інфраструктури та реалізації системи захисту об'єктів критичної інфраструктури, передбачених законодавством

підпункт 24 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»

3. Кадрові вимоги до провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення

3.1

Відповідність переліку штатної чисельності, кваліфікації персоналу документам, що подавались із заявою на отримання ліцензії, або змінам у них, про які повідомлено НКРЕКП

пункти 1 - 3 глави 3 Ліцензійних умов

Норми обслуговування та нормативи чисельності працівників, зайнятих на роботах з експлуатації мереж, очисних споруд, насосних станцій водопровідно-каналізаційних господарств та допоміжних об'єктів на них, затверджені наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству, від 06.06.1997 № 39 (далі - наказ № 39)

3.2

Оформлення ліцензіатом трудових відносин з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України

пункт 4 глави 3 Ліцензійних умов

Кодекс законів про працю України;

наказ № 39

4. Технологічні вимоги до провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення

4.1

Наявність у ліцензіата на праві власності або користування, або концесії систем централізованого водопостачання та/або водовідведення

пункт 1 глави 4 Ліцензійних умов

Закон України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності»;

Цивільний кодекс України

4.2

Наявність засобів провадження господарської діяльності, необхідних для надійної експлуатації системи централізованого водопостачання та/або водовідведення

пункт 2 глави 4 Ліцензійних умов

Правила № 30

4.3

Відповідність системи централізованого водопостачання та/або водовідведення, обладнання та устаткування Правилам № 30

пункт 3 глави 4 Ліцензійних умов

Правила № 30

4.4

Наявність технологічного регламенту з експлуатації споруд, водопровідних мереж, споруд водопідготовки, транспортування, постачання питної води, затвердженого керівником суб'єкта господарювання

абзац другий пункту 4 глави 4 Ліцензійних умов

Правила № 30

4.5

Наявність виробничо-технічної бази, необхідної для експлуатації споруд, водопровідних мереж, споруд водопідготовки, транспортування, постачання питної води

абзац третій пункту 4 глави 4 Ліцензійних умов

Правила № 30

4.6

Проведення ліцензіатом при здійсненні централізованого водопостачання технологічного контролю відповідно до Правил № 30 або наявність договору на проведення такого контролю з акредитованими лабораторіями інших організацій

абзац четвертий пункту 4 глави 4 Ліцензійних умов

Правила № 30

4.7

Наявність акредитованої лабораторії, що проводить виробничий контроль, або наявність договору на виконання таких робіт з акредитованими лабораторіями інших організацій при здійсненні ліцензіатом централізованого водопостачання

абзац п’ятий пункту 4 глави 4 Ліцензійних умов

Правила № 30

4.8

Проведення ліцензіатом планово-попереджувальних ремонтів об'єктів з виробництва питної води, транспортування, постачання питної води

абзац шостий пункту 4 глави 4 Ліцензійних умов

Правила № 30

4.9

Провадження ліцензіатом господарської діяльності з виробництва води на етапах підйому та очищення, транспортування, постачання питної води із застосуванням приладів обліку, що відповідають вимогам Технічного регламенту

абзац сьомий пункту 4 глави 4 Ліцензійних умов

Технічний регламент

4.10

Наявність технологічного регламенту з експлуатації споруд та каналізаційних мереж, призначених для відведення та очищення стічної води, затвердженого керівником суб'єкта господарювання

абзац другий пункту 5 глави 4 Ліцензійних умов

Правила № 30

4.11

Наявність виробничо-технічної бази, необхідної для експлуатації споруд та каналізаційних мереж, призначених для відведення та очищення стічної води

абзац третій пункту 5 глави 4 Ліцензійних умов

Правила № 30

4.12

Проведення ліцензіатом при здійсненні централізованого водовідведення технологічного контролю відповідно до Правил № 30, або наявність договору на проведення такого контролю з акредитованими лабораторіями інших організацій

абзац четвертий пункту 5 глави 4 Ліцензійних умов

Правила № 30

4.13

Наявність акредитованої лабораторії, яка проводить виробничий контроль, або наявність договору на виконання таких робіт з акредитованими лабораторіями інших організацій при здійсненні ліцензіатом централізованого водовідведення

абзац п’ятий пункту 5 глави 4 Ліцензійних умов

Правила № 30

4.14

Проведення ліцензіатом планово-попереджувальних ремонтів об'єктів з відведення та очищення стічної води

абзац шостий пункту 5 глави 4 Ліцензійних умов

Правила № 30

4.15

Провадження ліцензіатом господарської діяльності з відведення та очищення стічної води із застосуванням приладів обліку на стадії прийому стічної води на очисні споруди та її скидання після очищення

абзац сьомий пункту 5 глави 4 Ліцензійних умов

Правила № 30

4.16

Наявність в архіві служби обліку та реалізації води таких документів:

технічної документації та паспортів витратомірів та водолічильників;

картотеки водопровідних вводів;

переліку субабонентів (орендарів);

документації з питань обґрунтування, встановлення та затвердження лімітів витрат води з комунального водопроводу промисловим і комунально-побутовим підприємствам, а також лімітів на водовідведення;

актів обстежень водопроводів та каналізаційних систем споживачів;

матеріалів звітності абонентів щодо водоспоживання і водовідведення

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов

Правила № 30

Додаток 18

до Порядку контролю

за дотриманням ліцензіатами,

що провадять діяльність у сферах

енергетики та комунальних послуг,

законодавства у відповідних

сферах та ліцензійних умов

(пункт 5.1)

АКТ,

складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері


Додаток 19

до Порядку контролю

за дотриманням ліцензіатами,

що провадять діяльність у сферах

енергетики та комунальних послуг,

законодавства у відповідних

сферах та ліцензійних умов

(пункт 5.2)

КНИГА РЕЄСТРАЦІЇ

актів про результати перевірок щодо дотримання ліцензіатом вимог законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов

№ з/п

Найменування юридичної особи (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця), місце провадження діяльності (місце проживання)

Вид діяльності та номер ліцензії

Вид перевірки

Дата, місце складання акта про результати перевірки, посада, прізвище, ім’я, по батькові голови комісії з перевірки

Суть порушення та посилання на нормативний акт або відмітка про відсутність порушень

1

2

3

4

5

6

| >>
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 14.06.2018 № 428 "Про затвердження Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов". Нацком.енергетики. 2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 14.06.2018 № 428 "Про затвердження Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов". 2018

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -