Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

СТАНДАРТНИЙ ДОГОВІР страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі (страховий продукт 2). Нацкомфінпослуг. 2012

Документ актуальний на 25.01.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Національної

комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері ринків

фінансових послуг

30.10.2012  № 1968,

Наказ Міністерства аграрної

політики та продовольства

України

30.10.2012 № 660

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 листопада 2012 р.

за № 1972/22284

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері

ринків фінансових послуг

№ 2957 від 29.11.2016}

{У тексті Стандартного договору слова „Державна інспекція сільського господарства України” та „Держсільгоспінспекція України” у всіх відмінках замінено словами „центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі” у відповідних відмінках згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2957 від 29.11.2016}

СТАНДАРТНИЙ ДОГОВІР

страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі (страховий продукт 2)

Штамп страховика ________________________ № ________

Дата укладення: "___" ____________ 20__ року.

Місце укладення: _____________________________________________________________

Страховик: _________________________________________, який діє на підставі ліцензії

                                                       (найменування Страховика)

серії _____ № ________ на проведення страхування сільськогосподарської продукції,

виданої Національною комісією, що здійснює регулювання ринків фінансових послуг

України, "___" ____________ 20__ року, та є уповноваженою особою об'єднання

Аграрний страховий пул (далі - Пул) по підписанню Стандартного договору страхування

площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою

від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі (страховий продукт 2)

(далі - Договір) в особі _____________________________, що діє на підставі Статуту,

                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)

рішення загальних зборів членів Пулу від "___" ____________ 20__ року, протокол № ___,

і договорів доручення страхових компаній - членів Пулу, перелік яких є невід'ємним

додатком до Договору,

з однієї сторони, та

Страхувальник: _______________________________ в особі _________________________,

                                                  (найменування Страхувальника)                                   (прізвище, ім'я, по батькові)

який діє на підставі ____________________________________________________________.

Місцезнаходження, телефон ____________________________________________________

з іншої сторони (далі - Сторони), уклали цей Договір про нижченаведене.

Вигодонабувачем за цим Договором є: __________________________________________.

                                                                                                                           (найменування)

Предмет Договору

1.

Предметом Договору є майновий інтерес Страхувальника, що не суперечить закону і пов’язаний із володінням, користуванням та розпорядженням площами посіву озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі.

2. Назва застрахованої озимої зернової сільськогосподарської культури (далі - застрахована культура) _______________________________________.

3. Загальна площа застрахованої культури, га ______________________.

4. Кадастровий номер, або координати меж територій глобальної системи позиціонування (GPS - супутникової системи навігації) та/або меж територій в Світовій геодезичній системі координат WGS-84, або карти полів _______________________________________________________________.

5. Страхова вартість (сума витрат на одиницю площі), грн/га _______.

6. Рівень страхового покриття 80 відсотків.

7. Страхова сума на одиницю площі (п. 5 х п. 6/100) грн/га ______.

8. Місце дії Договору _______________________________.

9. Загальна страхова сума за Договором (п. 3 х п. 7), грн _______.

10. Страховий тариф, відсотків _____________.

11. Страховий платіж (п. 9 х п. 10), грн ________________.

12. Огляд посівів застрахованої культури щодо прийняття на страхування здійснюється у період з 15 жовтня по 30 листопада (включно) 20__ року, про що складається Акт огляду площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі (страховий продукт 2) (далі - Акт огляду).

Дата складання Акта огляду: "__"____________ 20__ року.

13. Сплата страхових платежів здійснюється одноразово.

Строк сплати до "__"____________ 20__ року.

Страхові випадки

14. Страховим випадком за Договором є настання події за одним або кількома страховими ризиками, передбаченими Договором, що призвело до завдання збитків Страхувальнику внаслідок загибелі застрахованої культури на всій або частині площі посіву, а саме:

14.1. Вимерзання, випрівання, випирання, льодова кірка.

14.2. Землетрус.

14.3. Лавина, земельний зсув, земельний або земельно-водний сель.

14.4. Сильний вітер, пилова буря, шквал, видування.

14.5. Сильний дощ, тривалі дощі, повінь, паводок, вимокання.

14.6. Зимова посуха, випадіння рослин.

14.7. Епіфітотія.

14.8 Вторинні хвороби рослин.

14.9. Протиправні дії третіх осіб стосовно озимих зернових сільськогосподарських культур.

15. Не вважається страховим випадком за Договором загибель застрахованої культури, якщо вона настала у разі:

15.1. Подій, не передбачених Договором:

захворювань рослин, якщо їх поширення не визнане епіфітотією;

вторинних хвороб, якщо вони не спричинені ризиками, зазначеними у підпунктах 14.1-14.6 цього пункту;

впливу ядерної енергії та іонізуючого випромінювання в будь-якій формі;

техногенних аварій, будь-якого забруднення або зараження навколишнього середовища;

військових дій, маневрів або здійснення інших військових заходів;

громадянської війни, терористичного акту, народного хвилювання або страйку;

вилучення або знищення застрахованого майна за розпорядженням органів державної влади;

порушення Страхувальником встановлених правил зберігання вогненебезпечних та вибухонебезпечних речовин і предметів або інших правил експлуатації, визначених для інших категорій майна.

15.2. Навмисних дій або бездіяльності Страхувальника.

15.3. Грубих порушень Страхувальником агротехнічних, санітарних або інших вимог, що виявляється в невиконанні Страхувальником умов цього Договору щодо строків (термінів) проведення належних заходів згідно з узгодженою при страхуванні технологічною картою, якою обумовлено дотримання визначених агротехнічних правил та вимог агротехніки стосовно застрахованої культури, санітарних або інших вимог щодо здійснення сільськогосподарських робіт, передбачених цим Договором

Умови здійснення страхової виплати

16. Під загибеллю застрахованої культури слід розуміти зменшення густоти стояння рослин більше ніж на 50 відсотків від густоти на один метр квадратний при прийнятті на страхування восени на окремому полі або частині поля (ділянці більш ніж 30 відсотків від загальної площі поля та площею не менше ніж 10 га), які потрапили під вплив несприятливих подій, визначених у пункті 14 цього Договору, і не можуть відновити вегетацію навесні.

17. Розмір збитку у разі загибелі площі посіву застрахованої культури визначається як добуток площі посіву загиблої застрахованої культури (га) та середньозважених витрат, що складають ___ грн./га, з урахуванням страхового покриття на рівні 80 відсотків витрат.

18. Страхувальник після отримання страхового відшкодування зобов’язаний здійснити роботи з підсівання, пересівання, культивації та/або дискування на площах посівів загиблої застрахованої озимої зернової сільськогосподарської культури відповідно до агротехнічних строків.

19. Не підлягають відшкодуванню збитки, якщо:

19.1. Площа посівів окремого поля, на якому зафіксовано загибель застрахованої культури внаслідок дії одного або декількох застрахованих ризиків, передбачених в пункті 14 цього Договору, становить менше 30 відсотків загальної площі поля (або менше 10 га).

19.2. Страхувальник без письмового погодження із Страховиком зорав пошкоджені посіви, пересіяв їх або допустив випас худоби на полях.

19.3. Під час огляду відповідно до підпункту 25.7 пункту 25 цього Договору Страховиком загиблих посівів застрахованих культур при настанні події, що може бути визнана страховим випадком, в період відновлення весняної вегетації рослин виявлено відсутність залишків загиблої застрахованої культури у відповідній фазі розвитку і у кількості, зазначених у Акті огляду.

20. Для отримання страхового відшкодування Страхувальник зобов’язаний надати Страховику такі документи:

20.1. Заяву на виплату страхового відшкодування з посиланням на номер цього Договору та описом страхових випадків.

20.2. Документи відповідних органів державної влади, які підтверджують факт та/або причину настання страхових випадків, зазначених у пункті 14 цього Договору.

21. Страхове відшкодування виплачується Страховиком протягом 14 (чотирнадцяти) днів після складання страхового акта.

22. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, якщо Страхувальник:

22.1. Не надав необхідних документів відповідно до пункту 20 цього Договору або не допустив представника Страховика для проведення огляду площ посіву застрахованої культури, в тому числі і при врегулюванні збитків, у зв’язку з чим не можна визначити причини та розмір збитку.

22.2. Не повідомив Страховика про зміну обставин, що мають істотне значення для оцінки ступеня страхового ризику.

22.3. Не виконав своїх зобов’язань, зазначених у підпунктах 27.1, 27.2, 27.4, 27.5, 27.7, в абзацах третьому, п’ятому-сьомому підпункту 8 пункту 27 цього Договору;

22.4. Або особа, яка знаходиться з ним у трудових відносинах, вчинив(ла) навмисні дії, спрямовані на настання страхового випадку, або не вжив(ла) заходів щодо запобігання страховому випадку і зменшенню розміру збитку.

22.5. Надав свідомо неправдиві відомості про об’єкти, що страхуються, або про факт настання страхового випадку.

22.6. Порушив агротехнічні норми вирощування озимої зернової сільськогосподарської культури або умови страхування, передбачені цим Договором та/або Умовами страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі (страховий продукт 2), затвердженими розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 30 жовтня 2012 року № 1968 та наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30 жовтня 2012 року № 660, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України "__" _____ 2012 року за № _____ (далі - Умови страхування), що спричинило виникнення збитків.

22.7. Не повідомив або несвоєчасно повідомив Страховика без поважних причин про настання страхового випадку, що призвело до неможливості встановлення обставин, характеру та розміру збитків.

23. Рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування оформлюється письмово з умотивованим обґрунтуванням причин відмови та протягом п’ятнадцяти днів з дня складання Акта весняного огляду та/або врегулювання збитків вручається або надсилається Страхувальнику.

Права та обов’язки сторін

24. За Договором Страховик має право:

24.1. Перевіряти надану Страхувальником інформацію щодо застрахованої культури, а також отримувати інформацію та проводити огляд її стану під час дії Договору.

24.2. У разі необхідності залучати аварійного комісара та/або представника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі для участі у проведенні оглядів посівів застрахованих культур під час виконання Договору, а також врегулювання збитків.

24.3. Перевіряти виконання Страхувальником вимог Умов страхування та цього Договору.

24.4. Проводити власну перевірку (розслідування) для з’ясування причин настання страхового випадку та розміру збитку.

24.5. Направляти запити до органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування з питань (відповідно до їх компетенції), пов’язаних з перевіркою (розслідуванням) причин настання страхового випадку і визначенням розміру збитку.

24.6. Отримати від Страхувальника інформацію, необхідну для встановлення факту настання страхового випадку та розміру страхового відшкодування.

24.7. У випадку розходження розрахунків про розміри збитків звернутися до аварійного комісара та/або представника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі за погодженням із Страхувальником.

24.8. Відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених цим Договором та законом.

24.9. Не приймати на страхування озимі зернові сільськогосподарські культури за наявності таких ознак:

ураження хворобами і шкідниками, пошкодження внаслідок несприятливих погодних умов, посіви засмічені карантинними об’єктами (організмами), зазначеними у Переліку регульованих шкідливих організмів, затвердженому наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29 листопада 2006 року № 716, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 грудня 2006 року за № 1300/13174;

посіви озимих зернових сільськогосподарських культур мають огріхи (незасіяні або необроблені частини поля), загущені чи зріджені на окремих ділянках;

на посівах озимих зернових сільськогосподарських культур спостерігається пригнічення рослин внаслідок нестачі або надлишку вологи чи поживних елементів (азоту, фосфору, калію);

густота стояння рослин озимих зернових сільськогосподарських культур становить менше 300 штук на метр квадратний.

24.10. Розірвати Договір відповідно до законодавства України.

24.11. Інші права _______________________________________________

______________________________________________________________

25. За Договором Страховик зобов’язаний:

25.1. Ознайомити Страхувальника з Умовами страхування, з процедурами оглядів посівів та врегулювання збитків.

25.2. Не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище, крім випадків, встановлених законом.

25.3. Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення необхідних документів для своєчасної виплати страхового відшкодування.

25.4. Керуватись документами органів державної влади, до компетенції яких належить встановлення факту, причин та наслідків подій, вказаних у пункті 14 цього Договору.

25.5. При настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування в порядку та в термін або протягом строку, передбаченого цим Договором.

25.6. У випадку відмови у виплаті страхового відшкодування письмово повідомити страхувальника про причини відмови в термін або протягом строку, передбаченого Умовами страхування та цим Договором.

25.7. У разі отримання від Страхувальника в період дії Договору повідомлення, передбаченого підпунктом 27.8 пункту 27 цього Договору, провести спільний із Страхувальником огляд посівів застрахованої культури для фіксування її стану не пізніше 7 (семи) робочих днів після відновлення весняної вегетації застрахованої культури та скласти про це відповідний Акт огляду.

25.8. Інші зобов’язання __________________________________________

______________________________________________________________

26. За Договором Страхувальник має право:

26.1. При настанні страхового випадку отримати страхове відшкодування в порядку та в термін (протягом строку), передбачені цим Договором.

26.2. Припинити дію цього Договору відповідно до законодавства України, у тому числі Умов страхування, та цього Договору.

26.3. У судовому порядку оскаржити відмову Страховика у виплаті страхового відшкодування.

26.4. У разі незгоди з результатами експертизи, замовленої та оплаченої Страховиком, замовити за власний рахунок проведення повторної експертизи.

26.5. Інші права ________________________________________________

______________________________________________________________

27. За Договором Страхувальник зобов’язаний:

27.1. Своєчасно сплатити страховий платіж у розмірі та в термін, зазначений у цьому Договорі.

27.2. В узгоджений із Страховиком термін (протягом строку) згідно з цим Договором провести спільний огляд посівів, що приймаються на страхування, із складанням Акта огляду, в якому відображається стан посівів.

27.3. Дотримуватись під час дії цього Договору агротехнічних, санітарних та інших вимог щодо вирощування застрахованої культури.

27.4. Оперативно усувати виявлені під час перевірок представником Страховика недоліки та упущення в агротехніці вирощування застрахованої культури.

27.5. Надавати можливість Страховику, уповноваженій ним особі, аварійному комісару та/або представнику центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі проводити огляд стану посівів застрахованої культури в період дії Договору та після настання страхового випадку.

27.6. Вживати заходів щодо зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхових випадків.

27.7. Повідомити Страховика про інші чинні договори страхування щодо застрахованої культури.

27.8. При настанні події, що має ознаки страхового випадку:

повідомити Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій або управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державних адміністрацій про їх настання не пізніше 72 годин з дня, коли стало відомо про настання випадку, що має ознаки страхового;

повідомити у письмовій формі Страховика не пізніше 72 годин з дня, коли стало відомо про настання випадку, що має ознаки страхового;

надати Страховику, на його запит, необхідну документально підтверджену інформацію про перелік фактично виконаних агротехнічних заходів на момент настання страхового випадку по застрахованій культурі у разі її загибелі;

не перешкоджати Страховику, та/або аварійному комісарові, та/або представнику центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в огляді місця події та проведенні власної перевірки (розслідування), а також надавати їм достовірну інформацію щодо події, яка відбулася;

надати Страховику, та/або аварійному комісарові, та/або регіональному представнику центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі всі документи, необхідні для встановлення факту настання страхового випадку та визначення розміру страхового відшкодування;

вжити заходів щодо збереження до огляду Страховиком, та/або аварійним комісаром, та/або представником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі ушкоджених посівів застрахованих культур в тому вигляді, якого вони набули після несприятливої події (яка може бути визнана страховим випадком), якщо інші дії, спрямовані на мінімізацію збитку, не були узгоджені Страховиком;

здійснювати інші дії, передбачені законодавством, Умовами страхування та Договором.

27.9. Повідомити про дострокове припинення дії Договору Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій або управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації (відповідно до територіального розташування ділянки з посівами застрахованої озимої сільськогосподарської культури) протягом 5 робочих днів з моменту дострокового припинення його дії.

27.10. Інші зобов’язання __________________________________________

______________________________________________________________

Відповідальність Сторін за невиконання або неналежне виконання умов Договору

28. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність у порядку, передбаченому законом.

29. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування шляхом сплати Страхувальнику пені в розмірі _________________ від суми несвоєчасно виплаченого страхового відшкодування за кожний календарний день прострочення виплати.

30. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, які настали після набрання чинності цим Договором. До таких обставин, зокрема, належать війна і бойові дії, блокада, страйк, акти або дії державних органів, включаючи прийняття урядових і відомчих рішень, крім актів індивідуальної дії, й інші обставини та (або) чинники, контролювати та (або) впливати на які жодна зі Сторін не могла.

31. Сторона Договору, для якої стало неможливим виконання обов’язків за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна найбільш швидким з можливих способів, але не пізніше 10 (десяти) днів із моменту настання обставин непереборної сили, повідомити іншу Сторону Договору про ситуацію, що склалася, а також вислати поштою повідомлення щодо дії цих обставин протягом 4 (чотирьох) робочих днів з дня надання такого повідомлення.

Інші умови

32. Договір укладено на підставі вільного волевиявлення Сторін відповідно до Законів України "Про страхування" та "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою", а також:

заяви Страхувальника на страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі;

Умов страхування;

стандартних страхових тарифів для страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі (страховий продукт 2), затверджених розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 30 жовтня 2012 року № 1968 та наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30 жовтня 2012 року № 660, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України "__" ____ 2012 року за № _____;

переліку застрахованих площ (ділянок) посіву озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі (страховий продукт 2), технологічної карти Страхувальника щодо вирощування озимих зернових сільськогосподарських культур на період перезимівлі та Акта огляду, які є невід’ємними додатками до Договору.

33. Обов’язковою умовою підтвердження інформації, наданої Страхувальником у Заяві на страхування, є підписання Акта огляду.

34. Усі повідомлення за Договором будуть вважатися зробленими належним чином, тільки якщо вони здійснені у письмовій формі та надіслані рекомендованим (цінним) листом, кур’єром або вручені особисто за місцезнаходженням Сторін. Датою отримання таких повідомлень буде вважатися дата їх особистого вручення або дата поштового штемпеля відділу зв’язку одержувача. Допускається повідомлення Сторін засобами електронного зв’язку з подальшим обов’язковим підтвердженням оригіналами документів.

Порядок зміни умов і припинення дії Договору

35. Зміна умов Договору не допускається.

36. Дія Договору припиняється:

36.1. Після закінчення строку дії Договору.

36.2. При виконанні Страховиком зобов’язань за Договором у повному обсязі.

36.3. У разі його розірвання.

36.4. В інших випадках, передбачених законом.

37. Дія Договору може бути достроково припинена на вимогу Страхувальника або Страховика. Про намір достроково припинити дію Договору одна із Сторін зобов’язана повідомити іншу Сторону не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення дії Договору.

У разі дострокового припинення дії Договору настають наслідки, передбачені статтею 28 Закону України “Про страхування” та статтею 24 Закону України “Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.

Строк дії Договору

38. Строк дії Договору з "__"________ 20__ року по 20 квітня 20__ року, але не пізніше дати відновлення вегетації рослин навесні.

39. Договір набирає чинності з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за датою сплати Страхувальником страхового платежу Страховику.

40. Відповідальність Страховика настає з дня укладання Договору та підписання Акта огляду, але не раніше наступного дня після надходження страхового платежу на поточний рахунок Страховика.

41. При несплаті страхового платежу в строк, визначений у пункті 13 цього Договору, він вважається таким, що не набрав чинності.

42. Дія Договору закінчується о 24 годині 00 хвилин (за київським часом) дати, зазначеної у пункті 38 цього Договору, як дата закінчення строку його дії, але не пізніше дати відновлення вегетації рослин навесні, стосовно яких укладений цей Договір.

43. Договір складено у двох примірниках, по одному для кожної Сторони. Усі примірники мають однакову юридичну силу.

44. Невід’ємними частинами цього Договору є:

перелік договорів доручення страхових компаній - членів Пулу (додаток 1 до цього Договору);

заява на страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі (додаток 2 до цього Договору);

технологічна карта Страхувальника щодо вирощування озимих зернових сільськогосподарських культур на період перезимівлі (додаток 3 до цього Договору);

перелік застрахованих площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі (страховий продукт 2) (додаток 4 до цього Договору).

45. Реквізити та підписи Сторін:

СТРАХОВИК

СТРАХУВАЛЬНИК

Місцезнаходження: ______________________

_______________________________________

_______________________ Тел.___________

            (Код за ЄДРПОУ)

З Договором та Умовами страхування ознайомлений(на) та зобов’язуюсь їх виконувати.

Підпис ______________________

М.П.

Місцезнаходження: ___________________

____________________________________

____________________ Тел.___________

          (Код за ЄДРПОУ)

З Договором та Умовами страхування ознайомлений(на) та зобов’язуюсь їх виконувати.

Підпис ______________________

М.П.

{Стандартний договір із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2957 від 29.11.2016}


Додаток 1

до Стандартного договору страхування

площ посівів озимих зернових

сільськогосподарських культур

з державною підтримкою

від сільськогосподарських ризиків

на період перезимівлі

(страховий продукт 2)

ПЕРЕЛІК

договорів доручення страхових компаній - членів Пулу

Члени Пулу за Договором діють на умовах співстрахування відповідно до договорів доручення:

договір доручення ___________________________________ "___"________201_ року, ліцензія: серія __ №___ від "___"_______20__ року;

договір доручення ___________________________________ "___"________201_ року, ліцензія: серія __ №___ від "___"_______20__ року;

договір доручення ____________________________________ "___"________201_ року, ліцензія: серія __ №___ від "___"_______20__ року;

договір доручення _____________________________________ "___"________201_ року, ліцензія: серія __ №___ від "___"_______20__ року;

договір доручення ____________________________________ "___"________201_ року, ліцензія: серія __ №___ від "___"_______20__ року;

договір доручення ____________________________________ "___"________201_ року, ліцензія: серія __ №___ від "___"_______20__ року.

Обов’язки кожного з членів Пулу визначаються відповідно до Законів України "Про страхування", "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою" та Статуту Пулу, зареєстрованого за _______ номером запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців _______. Під "членами Пулу" маються на увазі як усі разом члени Пулу, так і кожен із них окремо.

Уповноважений представник Пулу

________________________________

(підпис, посада, прізвище та ініціали)

М.П.


Додаток 2

до Стандартного договору страхування

площ посівів озимих зернових

сільськогосподарських культур

з державною підтримкою

від сільськогосподарських ризиків

на період перезимівлі

(страховий продукт 2)

________________________________

Найменування страховика

ЗАЯВА

на страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі

(Необхідно заповнити всі поля цієї заяви. Відсутність заповнених полів дає право страховій компанії не приймати заяву до розгляду)

1. Страхувальник:

Повне найменування

Місцезнаходження

Код за ЄДРПОУ

Тел., факс, e-mail:

Банківські реквізити

В особі (посада, прізвище, ім’я, по батькові): _____________________________

__________________________________________________________________

діє на підставі (статуту, положення, довіреності __________________________

від "___"__________ 20___ року тощо).

Прошу укласти Стандартний договір страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі (страховий продукт 2) (далі - Договір) терміном дії з "___" __________ 20__ року по "__" ___________ 20__ року відповідно до Умов страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі (страховий продукт 2), затверджених розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 30 жовтня 2012 року № 1968 та наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30 жовтня 2012 року № 660, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України "__" ___________ 2012 року за № _____.

2. Чи укладено (укладається) на площі озимих зернових сільськогосподарських культур, заявлених на страхування, договір застави

(позначити знаком "V")

Так

Ні

Якщо є договір застави, то зазначити його реквізити:

Договір застави № _____________ від "___" ___________ 20__ року

Кредитний договір/Форвардний контракт № _____ від "__" ______ 20__ року

Заставодержатель: _________________________________________________

3. Інша інформація

Чи є інші чинні договори страхування щодо озимих зернових сільськогосподарських культур, заявлених на страхування?

(обране позначити знаком "V")

Так

Ні

Якщо ТАК, повідомте подробиці:

Страхова компанія

Застраховані культури

Страхові ризики

4. Рівень страхового покриття - 80 відсотків

5. Виробничі витрати (написати виробничі витрати, які страхувальник хоче застрахувати) ___ грн./га.

6. Порядок оплати страхового платежу (потрібне позначити):

безготівковим розрахунком;

готівкою

7. Інформація про озиму зернову сільськогосподарську культуру, що передається на страхування

Назва озимої зернової сільськогосподарської культури: __________________.

Загальна посівна площа озимої зернової сільськогосподарської культури, що страхується, в господарстві (згідно з інформацією підприємства, завіреною підписом керівника та печаткою особи): ____________________________ га.

Спосіб посіву (ширина міжрядь) _____________________________________.

7.1. Посівна площа озимої зернової сільськогосподарської культури, що страхується, за підрозділами страхувальника у поточному році:

Номер поля згідно з картою-схемою

Розмір поля, га

Місце розташування

Попередник

Назва сорту чи гібрида жита

Дата початку сівби

Дата закінчення сівби

назва регіону

район

зазначення назви населеного пункту та/або селищної ради розташування поля

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7.2. Характеристика посівного матеріалу (якщо для посіву використовувалось декілька сортів (гібридів), для кожного заповнюється окремий рядок)

Назва культури та сорту, занесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, на час укладання Договору

Рекомендована зона для вирощування

Рекомендована норма висіву, млн.шт./га

Номер та дата документа на посівний матеріал (посвідчення про кондиційність або сертифікат на насіння)

Українська державна насіннєва інспекція, яка видала свідоцтво

Репродукція

Маса 1 тис. насінин, гр.

Схожість, відсотків

Чистота, відсотків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7.3. Інформація щодо походження посівного матеріалу

Власного виробництва

Придбані в компанії з продажу посівного матеріалу

Найменування та місцезнаходження юридичної особи - виробника посівного матеріалу:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Рік виробництва посівного матеріалу ________.

7.4. Інформація щодо протруєння посівного матеріалу

Препарат: ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Кількість препарату на 1 т посівного матеріалу: ___________

8. Інформація про стан рослин озимої зернової сільськогосподарської культури, посіви якої передаються на страхування, станом на день складання цієї заяви (на "__" _______________ 20___ року):

Номер поля

Розмір поля, га

Густота стояння рослин (щільність), шт./кв.м

Фаза розвитку, в якій знаходяться рослини

Інформація про наявні пошкодження, загибель чи хвороби рослин або про інші несприятливі умови розвитку рослин

1

2

3

4

5

9. Інформація про об’єкт, який підлягає страхуванню:

Чи маєте Ви документи, що підтверджують право використовувати сільськогосподарські угіддя?

так

ні

Чи використовуєте Ви тільки сорти озимих зернових сільськогосподарських культур, визначені Державним реєстром сортів рослин, придатних для поширення в Україні?

так

ні

Чи маєте Ви досвід по вирощуванню даних озимих зернових сільськогосподарських культур (три роки і більше)?

так

ні

Чи маєте Ви попередження українського Гідрометцентру про стихійні гідрометеорологічні явища на території страхування в момент подання Заяви та на період вегетації?

так

ні

Чи відомі Вам інші обставини, які мають суттєве значення для визначення ймовірності настання страхового випадку та розміру можливих збитків (страхового ризику)?

Якщо так, зазначте їх: ___________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

так

ні

Чи був збиток щодо озимої зернової сільськогосподарської культури, що передається на страхування, за останні три роки? Якщо був, вкажіть його причину та розмір збитку:

______________________________________________________

______________________________________________________

так

ні

10. Звертаємо Вашу увагу:

10.1. Надана Вами інформація є основою для оцінки можливості укладання Договору та розрахунку ціни страхування.

Невірна інформація може призвести до неправильної оцінки можливості настання того чи іншого ризику, що в майбутньому може стати причиною до відмови в страхуванні.

10.2. Якщо на будь-яке з наведених вище запитань Вами свідомо надана неправдива відповідь, то Страховик має право на розірвання Договору та відмову у виплаті страхового відшкодування у випадку настання події, яка має ознаки страхового випадку.

10.3. Заповнення і підписання цієї заяви не зобов’язує Сторони укладати Договір.

10.4. Кожна сторінка цієї заяви повинна бути завірена підписом і печаткою Страхувальника (за наявності).

10.5. При проведенні огляду посівів Ви повинні надати додаткову інформацію про об’єкт страхування, а саме: копію карти полів із відміченими полями, що передаються на страхування, копію сертифіката на насіння України/посвідчення про кондиційність озимих зернових сільськогосподарських культур, копії актів на списання посівного матеріалу, засобів захисту рослин, добрив.

ДЕКЛАРАЦІЯ

Я заявляю, що всі зазначені вище дані є правдивими та ніяка інформація про предмет Договору не була прихована.

Я згоден з тим, що ця заява, підписана мною або за моїм дорученням, стане підставою для укладення Договору та буде його невід’ємною частиною.

Я поінформований про те, що заповнення цієї заяви жодним чином не зобов’язує мене вступати у правовідносини зі Страховиком, а Страховика зі мною, а також про те, що, якщо інформація про предмет Договору, зазначена в цій заяві, є не повною або неправдивою, Страховик має право відмовити у здійсненні виплати страхового відшкодування.

Я згоден з тим, що дія Договору припиняється стосовно полів, на яких під час спільного огляду Сторонами Договору виявлені порушення технології вирощування.

"___" _______________ 20__ року

Представник Страхувальника

________________________________

(підпис, посада, прізвище та ініціали)

М.П.

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2957 від 29.11.2016}


Додаток 3

до Стандартного договору страхування

площ посівів озимих зернових

сільськогосподарських культур

з державною підтримкою

від сільськогосподарських ризиків

на період перезимівлі

(страховий продукт 2)

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

Страхувальника щодо вирощування озимих зернових сільськогосподарських культур на період перезимівлі

Найменування агротехнічного заходу

Найменування агрохімікату/ мінерального добрива*

Рекомендована норма внесення

Основна агротехнічна програма, яку Страхувальник зобов’язується виконувати*

Внесення мінеральних добрив (при посіві)

Залежно від виду добрива та типу застосування

Норма внесення

__________ кг/га

Весняне підживлення

Аміачна селітра

150 кг/га (фізичної ваги)

Норма внесення

__________ кг/га

Підживлення (за потреби)

Карбамід

20 кг/га (фізичної ваги)

Норма внесення

__________ кг/га

Внесення гербіцидів (за потреби)

Згідно з переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні

Норма витрат

____________

Застосування фунгіцидів (за потреби)

Згідно з переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні

Норма витрат

____________

Застосування інсектицидів (за потреби)

Згідно з переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні

Норма витрат

___________

Інші операції:

__________

* Зазначається Страхувальником на основі технологічної карти вирощування відповідної озимої зернової сільськогосподарської культури в господарстві. Зміна основної агротехнічної програми відповідно до об’єктивних причин можлива лише за письмовою згодою Страховика. Зміни в основну агротехнічну програму за Договором вносяться шляхом укладення до Договору додаткової угоди про нову редакцію додатка 3 до Договору.


Додаток 4

до Стандартного договору страхування

площ посівів озимих зернових

сільськогосподарських культур

з державною підтримкою

від сільськогосподарських ризиків

на період перезимівлі

(страховий продукт 2)

ПЕРЕЛІК

застрахованих площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі (страховий продукт 2)

Номер поля (ділянки)

Кадастровий номер або координати меж територій глобальної системи позиціонування (GPS - супутникової системи навігації) та/або меж територій в Світовій геодезичній системі координат WGS-84 або карти полів*

Озима зернова сільськогосподарська культура, сорт (назва)

Площа поля, S (га)

Страхова вартість на одиницю площі (грн./га)

Рівень покриття (відсотки)

Страхова сума на одиницю площі (грн./га) (5х6)

Загальна страхова сума (грн.) (4х7)

Страховий тариф (у відсотках)

Страховий платіж (грн.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Всього

х

х

х

х

х

х

__________

* Має бути зазначена назва (кадастровий номер або система визначення координат поля).

Страховик:

М.П.

__________/____________

        (підпис)               (П.І.Б.)

Страхувальник

М.П.

___________/________________

        (підпис)                       (П.І.Б.)

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2957 від 29.11.2016}


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 07.12.2012 — 2012 р., № 91, стор. 184, стаття 3713

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Нацкомфінпослуг:

 1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 25.02.2020 № 359 "Про внесення змін до Характеристики та класифікаційних ознак видів добровільного страхування". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 2. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 14.04.2020 № 704 "Про внесення змін до Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 09.04.2020 № 654 "Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 31 березня 2006 року № 5555". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 09.04.2020 № 655 "Про затвердження Змін до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 19.05.2020 № 923 "Про внесення змін до Положення про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 11.06.2020 № 1320 "Про внесення зміни до Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 грудня 2010 року № 969". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 14.05.2020 № 892 "Про внесення змін до Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 8. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 19.05.2020 № 925 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України з питань складання та подання звітності учасниками ринків фінансових послуг". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 03.01.2019 № 1 "Про затвердження Змін до Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 10.01.2019 № 24 "Про затвердження Порядку розрахунку та оприлюднення інформації про середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 24.01.2019 № 102 "Про затвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 19.03.2019 № 379 "Про внесення змін до Додаткових вимог до договорів страхування життя". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 09.04.2019 № 538 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з питань обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 06.06.2019 № 1031 "Про внесення зміни до розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 22 грудня 2015 року № 3378". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 09.07.2019 № 1280 "Про внесення змін до Положення про обов’язкові критерії та фінансові нормативи, а також вимоги, що обмежують ризики в діяльності фінансових компаній - управителів при здійсненні діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 23.07.2019 № 1386 "Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 04 лютого 2014 року № 292". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 17. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 23.07.2019 № 1387 "Про внесення змін до Порядку реєстрації договорів перестрахування та надання страховиками (цедентами, перестрахувальниками) інформації про укладені договори перестрахування з страховиками (перестраховиками) нерезидентами та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Нацкомфінпослуг від 15 вересня 2015 року № 2200". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 18. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 29.08.2019 № 1606 "Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 30.05.2019 № 980 "Про затвердження Положення про обов’язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами фінансових установ, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 10.10.2019 № 1992 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -