Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 01.06.2017 № 2172 "Про затвердження Додаткових вимог до договорів страхування життя". 2017

Інформація актуальна на 01.09.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

01.06.2017  № 2172

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

04 серпня 2017 р.

за № 963/30831

Про затвердження Додаткових вимог до договорів страхування життя

Відповідно до частини п’ятої статті 16 Закону України “Про страхування”, абзацу третього частини першої статті 6 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та підпункту 23 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1.

Затвердити Додаткові вимоги до договорів страхування життя (далі - Вимоги), що додаються.

2.

Департаменту страхового регулювання та нагляду разом з департаментом юридичного забезпечення забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Страховикам, які здійснюють страхування життя, протягом трьох місяців з дати набрання чинності цим розпорядженням привести свою діяльність у відповідність до Вимог.

5. Організаційно-розпорядчому департаменту забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Гурбич О.І.

Голова Комісії

І. Пашко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Національної

комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері ринків

фінансових послуг

01.06.2017 № 2172

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

04 серпня 2017 р.

за № 963/30831

ДОДАТКОВІ ВИМОГИ

до договорів страхування життя

I.

Загальні положення

1. Ці Додаткові вимоги розроблені відповідно до частини п’ятої статті 16 Закону України “Про страхування”, абзацу третього частини першої статті 6 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та підпункту 23 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070.

2. Ці Додаткові вимоги установлюють вимоги до договорів страхування життя, не визначені Законом України “Про страхування”.

3. Дія цих Додаткових вимог поширюється на страховиків, які здійснюють страхування життя (далі - страховики) та укладають договори страхування життя із страхувальниками - фізичними особами (далі - страхувальники).

ІІ. Вимоги до оформлення договорів страхування життя

1. Договір страхування життя укладається відповідно до частини п’ятої статті 18 Закону України “Про страхування” та може бути укладений в порядку, визначеному Законом України “Про електронну комерцію”.

2. Договір страхування життя повинен містити посилання на правила страхування, відповідно до яких він укладений.

3. Примірники договору страхування життя страхувальника та страховика мають бути ідентичними за текстом та не містити розбіжностей.

ІІІ.

Вимоги до розкриття інформації у договорах страхування життя

1. Додатково до вимог, визначених статтею 16 Закону України “Про страхування”, договір страхування життя повинен містити:

1) перелік застрахованих осіб, вигодонабувачів за кожним страховим ризиком, передбаченим договором страхування життя, в разі визначення різних осіб за різними страховими ризиками.

Якщо договором страхування життя визначено лише одну застраховану особу та одного вигодонабувача, вважається, що ці особи є відповідно застрахованою особою та вигодонабувачем за усіма страховими ризиками, визначеними у договорі страхування життя, якщо інше не визначено договором страхування життя.

У разі зазначення у договорі страхування життя кількох вигодонабувачів зазначається частка належної страхової виплати кожному вигодонабувачу за кожним ризиком, передбаченим договором страхування життя.

Сума часток страхових виплат, належна усім вигодонабувачам за договором страхування життя, повинна становити не більше 100 % виплат за кожним ризиком, передбаченим договором страхування життя.

Якщо застрахованою особою та вигодонабувачем за договором страхування життя є одна особа, у разі смерті застрахованої особи страхова виплата здійснюється відповідно до законодавства, що регулює питання спадкування;

2) зазначення кожного страхового ризику, за яким здійснюється страхування відповідно до договору страхування життя, в тому числі ризику дожиття застрахованої особи до події, визначеної в договорі страхування життя (якщо договір страхування життя укладається на випадок настання такої події) (далі - ризик дожиття);

3) розмір страхової суми та/або розмір регулярних, послідовних страхових виплат у вигляді ануїтету (далі - ануїтет), страховий тариф та страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) за кожним страховим ризиком та/або групою страхових ризиків дожиття та смерті та/або за договором страхування життя в цілому;

4) страхову премію (страховий внесок, страховий платіж) за кожним ризиком, передбаченим у договорі страхування життя, та за договором страхування життя в цілому;

5) періодичність сплати страхових премій (внесків);

6) викупні суми на кожен рік дії договору страхування життя (або на інший коротший регулярний період) в абсолютній величині та/або у відсотках від страхової суми за ризиком дожиття або від сплачених страхових платежів (внесків) за договором страхування життя;

7) розмір (величину) інвестиційного доходу, який застосовується для розрахунку страхового тарифу (розмір гарантованого інвестиційного доходу), із зазначенням, на яку суму він нараховується та як змінюється після цього страхова сума, - за договорами страхування життя, якими передбачено ризик дожиття;

8) розмір, умови та строки проведення виплат у формі ануїтету - за договорами страхування життя, що передбачають страхову виплату у формі ануїтету;

9) вичерпний перелік документів для отримання викупної суми, строк виплати викупної суми та відповідальність за несвоєчасне здійснення виплати викупної суми відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України;

10) умови здійснення страхової виплати: страхова сума (її частина) та/або регулярні, послідовні виплати обумовлених у договорі страхування життя сум (ануїтети);

11) умови перерахунку (зміни) розміру страхової суми та/або ануїтету;

12) порядок зміни страхувальника або страховика за договором страхування життя, зокрема порядок укладання тристоронньої угоди між страхувальником або страховиком, що змінюється, новим страхувальником або страховиком відповідно та застрахованою особою.

2. У договорі страхування життя зазначається інформація про порядок внесення змін до переліку застрахованих осіб та порядок заміни вигодонабувачів або часток цих осіб у страховій виплаті. 

3. У разі визначення розміру страхових сум та/або розміру страхових виплат, а також розмірів викупних сум в іноземній валюті виплата за такими договорами страхування життя розраховується за офіційним курсом Національного банку України на дату здійснення такої виплати, якщо інше не передбачено договором страхування життя.

4. У разі визначення договором страхування життя страхових платежів (внесків) в іноземній валюті сума страхового платежу (внеску), що підлягає сплаті, розраховується за офіційним курсом Національного банку України на дату сплати страхового платежу (внеску), якщо інше не передбачено договором страхування життя.

5. Договором страхування життя також може бути передбачено збільшення розміру страхової суми та/або розміру ануїтету на суми (бонуси), які визначаються страховиком один раз на рік за фінансовими результатами його діяльності за рік (участь у прибутках страховика). При цьому розмір страхової суми та/або розмір страхових виплат не може бути в подальшому зменшений страховиком в односторонньому порядку.

При прийнятті страховиком додаткових страхових зобов'язань у результаті збільшення розміру страхової суми та/або розміру ануїтету за договором страхування життя на суми (бонуси) за фінансовими результатами діяльності страховика за рік (участь у прибутку страховика) страхувальник письмово (поштою, факсом, електронною поштою) повідомляється про таке збільшення не рідше ніж раз на рік у спосіб, встановлений договором, який дає можливість встановити дату відправлення та отримання повідомлення.

Також така інформація розміщується на веб-сайті (веб-сторінці) страховика, зазначеному (ій) в Державному реєстрі фінансових установ.

Страховик зобов’язаний надавати страхувальнику (застрахованій особі, вигодонабувачу) у письмовій формі протягом 30 календарних днів з дати отримання відповідного письмового запиту від страхувальника (застрахованої особи, вигодонабувача) інформацію про суми (бонуси), на які було збільшено розмір страхової суми та/або розмір ануїтету за договором страхування життя за фінансовими результатами діяльності страховика за рік (участь у прибутку страховика).

6. У договорі страхування життя зазначаються право страхувальника на відмову від договору страхування життя, порядок та строки повернення страховиком страхового платежу (його частини) в разі відмови страхувальника від договору страхування життя, а також інші умови використання права на відмову від договору страхування життя.

7. У договорі страхування життя може бути передбачено право страховика у разі несплати страхувальником чергового страхового платежу (внеску) в розмірі та у строки, передбачені договором страхування життя, в односторонньому порядку зменшити (редукувати) розмір страхової суми та/або страхових виплат, про що страхувальник повідомляється в письмовій формі із зазначенням нових розмірів страхових сум та/або ануїтету не пізніше ніж через 30 календарних днів після здійснення такого зменшення (редукування), якщо інший строк не передбачений договором страхування життя.

Директор департаменту

страхового регулювання

та нагляду

Ю. Христолюбська

|
Законодавчий акт: РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 01.06.2017 № 2172 "Про затвердження Додаткових вимог до договорів страхування життя". Нацкомфінпослуг. 2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 01.06.2017 № 2172 "Про затвердження Додаткових вимог до договорів страхування життя". 2017

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -