Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

РІШЕННЯ від 16.07.2009 № 1599 "Про затвердження Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування". 2009

Інформація актуальна на 19.12.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

16.07.2009  № 1599

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

07 серпня 2009 р.

за № 741/16757

Про затвердження Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування

{Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної

комісії, що здійснює державне регулювання

у сфері зв'язку та інформатизації

№ 120 від 03.03.2015}

Відповідно до статей 6 та 14 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" Національна комісія з питань регулювання зв'язку України ВИРІШИЛА:

1.

Затвердити Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування, що додається.

2.

Департаменту ліцензування та радіочастот у встановленому законодавством порядку забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Голови

В. Звєрєв

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови

Антимонопольного комітету України

В.о. Голови Державного комітету України

з питань регуляторної політики

та підприємництва

Ю. Кравченко

А. Гота


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії

з питань регулювання

зв'язку України

16.07.2009  № 1599

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

07 серпня 2009 р.

за № 741/16757

ПОЛОЖЕННЯ

про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування

I.

Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про радіочастотний ресурс України", інших нормативно-правових актів з метою визначення порядку організації та здійснення радіочастотного моніторингу у смугах радіочастот загального користування (далі - радіочастотний моніторинг).

1.2. Призначення радіочастотного моніторингу - проведення заходів щодо забезпечення електромагнітної сумісності (далі - ЕМС) радіоелектронних засобів (далі - РЕЗ) та випромінювальних пристроїв (далі - ВП), що експлуатуються в смугах радіочастот загального користування на підставі дозволів на експлуатацію, виявлення і усунення дії джерел радіозавад, виявлення РЕЗ (ВП), що експлуатуються з порушенням чинного законодавства, і вжиття заходів щодо припинення їх дії та надання необхідної інформації для потреб регулювання використання радіочастотного ресурсу України (далі - РЧР).

1.3. Радіочастотний моніторинг здійснює Державне підприємство "Український державний центр радіочастот" (далі - УДЦР).

1.4. При здійсненні радіочастотного моніторингу УДЦР взаємодіє з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, Генеральним штабом Збройних Сил України (далі - ГШ ЗСУ), правоохоронними органами та іншими державними органами за погодженням з НКРЗІ.

ункт 1.4 розділу І із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015}

1.5. Дія цього Положення поширюється на загальних користувачів РЧР.

1.6.

Радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування здійснюється за рахунок користувачів РЧР.

1.7. Вартість робіт з радіочастотного моніторингу у смугах радіочастот загального користування та порядок їх оплати визначаються Тарифами на роботи (послуги) Державного підприємства "Український державний центр радіочастот", пов'язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та виділенням номерного ресурсу, затвердженими рішенням НКРЗ від 11.12.2008 № 1256, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 25.12.2008 за № 1238/15929.

1.8. Оплата робіт, пов'язаних з радіочастотним моніторингом, здійснюється користувачами РЧР щомісячно на підставі договору з УДЦР відповідно до законодавства.

1.9. Кожний користувач РЧР укладає з УДЦР договір про проведення радіочастотного моніторингу у смугах радіочастот загального користування.

1.10. Договір про проведення радіочастотного моніторингу підписується повноважними представниками сторін не пізніше тридцяти календарних днів від дня видачі УДЦР заявникові першого дозволу на експлуатацію РЕЗ (ВП).

1.11. Перелік РЕЗ (ВП), стосовно яких проводяться роботи, пов'язані з радіочастотним моніторингом та забезпеченням ЕМС РЕЗ (ВП), визначається УДЦР і наводиться у засвідчених сторонами додатках до договору.

ункт 1.11 розділу І із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015}

1.12. Дані щодо виданих (анульованих) дозволів на експлуатацію РЕЗ (ВП) враховуються шляхом внесення змін у додаток до договору.

1.13. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

база даних присвоєнь радіочастот - структурована сукупність інформації про присвоєння смуг, номіналів радіочастот, що підготовлена у формі, придатній для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки системи технічного радіоконтролю;

база даних результатів технічного радіоконтролю - структурована сукупність інформації про результати проведених заходів технічного радіоконтролю, що підготовлена у формі, придатній для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки системи технічного радіоконтролю;

дозволений до використання РЕЗ (ВП) - РЕЗ (ВП), експлуатація якого здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства, в тому числі нормативно-правових актів у сфері користування РЧР;

інструментальна оцінка параметрів випромінювання РЕЗ (ВП) - визначення засобами технічного радіоконтролю шляхом проведення вимірювань значень параметрів електромагнітних випромінювань, що створюються РЕЗ (ВП);

система технічного радіоконтролю - сукупність взаємопов'язаних технічних засобів та засобів автоматизації, що управляються персоналом відповідних підрозділів;

технічний радіоконтроль - складова радіочастотного моніторингу, призначена для інструментальної оцінки параметрів випромінювання РЕЗ (ВП) у смугах радіочастот загального користування.

II. Основні завдання та складові радіочастотного моніторингу

2.1. Проведення радіочастотного моніторингу передбачає здійснення комплексу заходів, що визначені законодавством і цим Положенням, спрямованих на виконання таких основних завдань:

2.1.1. Збирання, оброблення, збереження та аналіз інформації щодо присвоєння смуг (номіналів) радіочастот, а також зайнятості смуг радіочастот загального користування.

2.1.2. Визначення відповідності параметрів випромінювання РЕЗ (ВП) висновкам щодо ЕМС, дозволам на експлуатацію та/або вимогам технічних норм, що встановлені чинними нормативно-правовими актами.

2.1.3. Надання рекомендацій та пропозицій користувачам РЧР щодо приведення параметрів РЕЗ (ВП) до встановлених норм.

2.1.4. Визначення вільного для використання РЧР в смугах радіочастот загального користування за результатами технічного радіоконтролю для підготовки рекомендацій щодо здійснення поточних присвоєнь радіочастот.

2.1.5. Виявлення і усунення дії джерел радіозавад.

2.1.6. Виявлення та припинення дії не дозволених до використання РЕЗ.

2.1.7. Підготовка даних щодо дотримання операторами зв'язку ліцензійних вимог з використання РЧР.

2.1.8. Підготовка рекомендацій щодо можливості впровадження нових радіотехнологій.

2.1.9. Підготовка за наслідками радіочастотного моніторингу інформації, необхідної при здійсненні державного нагляду за додержанням встановленого законодавством порядку і норм використання РЧР.

2.1.10. Підготовка за результатами радіочастотного моніторингу рекомендацій для здійснення міжнародно-правового захисту інтересів України з питань використання РЧР.

2.1.11. Підготовка рекомендацій щодо забезпечення співробітництва з питань міжнародного радіочастотного моніторингу.

2.2. Основою забезпечення радіочастотного моніторингу є технічний радіоконтроль.

2.3. Інформаційною основою радіочастотного моніторингу у смугах радіочастот загального користування є:

2.3.1. Національна таблиця розподілу смуг радіочастот України.

2.3.2. План використання радіочастотного ресурсу України.

2.3.3. Реєстр ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України.

2.3.4. База даних присвоєнь радіочастот у смугах радіочастот загального користування.

2.3.5. Реєстр РЕЗ (ВП), що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування.

2.3.6. База даних результатів технічного радіоконтролю.

2.3.7. Результати державного нагляду за користуванням РЧР.

2.3.8. Міжнародні зобов'язання України, міжнародні угоди, підписані Адміністрацією зв'язку та радіочастот України, результати міжнародної координації.

2.3.9. Нормативно-правові та методичні документи з питань користування РЧР, впровадження новітніх радіотехнологій, стандартів тощо.

2.4. НКРЗІ за поданням УДЦР щороку затверджує основні показники ефективності здійснення радіочастотного моніторингу, на підставі яких УДЦР розробляє заходи з вдосконалення системи технічного радіоконтролю.

ункт 2.4 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015}

III. Система технічного радіоконтролю

3.1. Для організаційно-технічного та функціонального забезпечення виконання завдань радіочастотного моніторингу створюється система технічного радіоконтролю.

3.2. До складу системи технічного радіоконтролю входять:

3.2.1. Персонал підрозділів УДЦР і філій, який забезпечує функціонування системи технічного радіоконтролю та проведення радіочастотного моніторингу.

3.2.2. Спеціальні технічні засоби інструментальної оцінки параметрів випромінювань РЕЗ (ВП).

3.2.3. Технічні засоби та програмне забезпечення для автоматизації процесів управління засобами технічного радіоконтролю, обробки результатів технічного радіоконтролю і підготовки звітності.

3.2.4. Бази даних присвоєнь радіочастот і даних результатів технічного радіоконтролю.

3.2.5. Методичне та інше забезпечення щодо інструментальної оцінки параметрів випромінювання РЕЗ (ВП).

3.3. Склад системи технічного радіоконтролю та організацію взаємодії її складових частин визначає УДЦР за погодженням з НКРЗІ.

ункт 3.3 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015}

3.4. Для забезпечення функціонування системи технічного радіоконтролю вживаються заходи щодо обмеження присвоєнь радіочастот в місцях розташування стаціонарних засобів технічного радіоконтролю.

3.5. Система технічного радіоконтролю будується за регіональним принципом з центральним управлінням.

3.6. Взаємодія підрозділів, що входять до складу системи технічного радіоконтролю, з іншими підрозділами УДЦР і філіями здійснюється у порядку, що визначається УДЦР.

3.7. В окремих випадках для забезпечення ефективного і своєчасного виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад під час проведення державних, громадських, спортивних масових заходів та інших заходів персонал УДЦР працює поза межами визначеного робочого дня (тижня) з дотриманням вимог чинного законодавства.

озділ ІІІ доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015}

IV. Загальний порядок здійснення технічного радіоконтролю

4.1. Радіочастотний моніторинг здійснюється системою технічного радіоконтролю на підставі відповідних планів. Крім того, окремі заходи технічного радіоконтролю УДЦР здійснює за запитами НКРЗІ, ГШ ЗСУ та правоохоронних органів, а також за зверненнями юридичних і фізичних осіб.

ункт 4.1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015}

4.2. Планування технічного радіоконтролю здійснюється централізовано за регіональним принципом з використанням бази даних присвоєнь радіочастот та з урахуванням умов договорів на роботи (послуги), пов'язаних з радіочастотним моніторингом та забезпеченням ЕМС РЕЗ.

4.3. Технічний радіоконтроль параметрів випромінювання РЕЗ (ВП) у відповідних адміністративно-територіальних регіонах здійснюють відповідні філії УДЦР.

4.4. Технічному радіоконтролю підлягають РЕЗ (ВП) загальних користувачів. Періодичність здійснення технічного радіоконтролю визначається у відповідних планах та окремими завданнями, що затверджуються керівництвом УДЦР і філій.

Порядок, терміни і періодичність визначення зайнятості смуг радіочастот загального користування встановлюються інструкцією щодо виконання робіт з технічного радіоконтролю параметрів випромінювання РЕЗ (ВП), яка розробляється і затверджується УДЦР, а також відповідними дорученнями НКРЗІ та завданнями керівництва УДЦР.

{Абзац другий пункту 4.4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015}

4.5. Здійснення технічного радіоконтролю забезпечується шляхом:

отримання необхідних даних із бази даних присвоєнь радіочастот РЕЗ (ВП), документів щодо порядку використання радіочастот у прикордонних зонах та формування на їх основі необхідних даних для здійснення технічного радіоконтролю;

планування та формування завдань на визначення зайнятості певних смуг радіочастот і проведення інструментальної оцінки параметрів випромінювань РЕЗ (ВП) у смугах радіочастот загального користування;

визначення зайнятості смуг радіочастот, проведення інструментальної оцінки параметрів випромінювання РЕЗ (ВП) з використанням засобів технічного радіоконтролю та складанням відповідних протоколів (спектрограм);

обробки результатів зайнятості смуг радіочастот та інструментальної оцінки параметрів випромінювань РЕЗ (ВП) і формування бази даних результатів технічного радіоконтролю.

4.6. За результатами робіт з технічного радіоконтролю УДЦР і філії здійснюють заходи щодо виявлення та усунення дії джерел радіозавад відповідно до Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням НКРЗ від 19.04.2007 № 695, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.07.2007 за № 829/14096.

4.7. Дані про зайнятість смуг радіочастот загального користування у відповідному адміністративно-територіальному регіоні отримуються за наслідками:

планового технічного радіоконтролю, що виконується на підставі затвердженого плану;

позапланового технічного радіоконтролю, що виконується на підставі окремих письмових завдань керівництва УДЦР і його філій у визначені цими завданнями терміни;

{Абзац четвертий пункту 4.7 розділу IV виключено на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015}

здійснення технічного радіоконтролю конкретної смуги радіочастот у визначеному регіоні за запитами НКРЗІ;

{Абзац четвертий пункту 4.7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015}

отриманих від НКРЗІ даних щодо результатів державного нагляду за користуванням РЧР.

{Абзац п’ятий пункту 4.7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015}

4.8. Результати технічного радіоконтролю документуються і відображаються в протоколах та/або спектрограмах інструментальної оцінки параметрів випромінювання РЕЗ (ВП), які формуються автоматизованими засобами технічного радіоконтролю.

4.9. Порядок планування і проведення технічного радіоконтролю, обробки його результатів, формування бази даних технічного радіоконтролю і підготовки звітності визначається інструкцією щодо виконання робіт з технічного радіоконтролю параметрів випромінювання РЕЗ (ВП), яка розробляється і затверджується УДЦР.

4.10. УДЦР забезпечує розроблення з урахуванням рекомендацій Міжнародного союзу електрозв'язку, Європейської конференції поштових і телекомунікаційних відомств та затверджує методики проведення інструментальної оцінки параметрів електромагнітних випромінювань РЕЗ (ВП).

4.11. За результатами технічного радіоконтролю УДЦР надає до НКРЗІ інформацію, необхідну для виконання функцій з державного нагляду за користуванням РЧР.

ункт 4.11 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015}

4.12. Контроль за здійсненням технічного радіоконтролю проводить НКРЗІ шляхом отримання звітності від УДЦР. Форми і періодичність подання звітності визначаються додатками 1 і 2 до цього Положення.

ункт 4.12 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015}

V. Використання результатів радіочастотного моніторингу

5.1. Результатом здійснення радіочастотного моніторингу є:

5.1.1. Первинна інформація щодо стану використання РЧР, отримана за наслідками аналізу даних присвоєнь радіочастот та технічного радіоконтролю.

5.1.2. Узагальнені дані щодо стану використання РЧР, що стосуються певного проміжку часу, певної території і певної смуги радіочастот.

5.1.3. Оцінка зайнятості смуг радіочастот загального користування.

5.1.4. Дані про технічні параметри РЕЗ (ВП), що працюють у смугах радіочастот загального користування.

5.1.5. Узагальнені дані про результати виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад та припинення роботи не дозволених до використання РЕЗ (ВП).

5.1.6. Обґрунтовані рекомендації для прийняття відповідних рішень щодо підвищення ефективності використання РЧР та задоволення потреб у ньому для розвитку діючих та впровадження новітніх радіотехнологій.

5.2. За наслідками проведення радіочастотного моніторингу УДЦР надає до НКРЗІ результати попереднього аналізу та відповідні пропозиції стосовно ефективності використання розподілених смуг радіочастот, можливості використання конкретних смуг радіочастот для розвитку існуючих або впровадження новітніх радіотехнологій, пропозиції щодо внесення змін до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, Плану використання радіочастотного ресурсу України та інших нормативно-правових актів.

ункт 5.2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015}

5.3. Інформацію, отриману за наслідками радіочастотного моніторингу, УДЦР на запити правоохоронних органів та користувачів РЧР надає у порядку та в обсягах, визначених законодавством.

5.4. УДЦР забезпечує зберігання інформації стосовно використання РЧР у такі терміни:

первинної інформації - протягом двох років;

узагальнених даних - протягом п'яти років.

Директор Департаменту

ліцензування і радіочастот

В. Смоляр


Додаток 1

до Положення про радіочастотний

моніторинг у смугах радіочастот

загального користування

(пункт 4.12)

ТИЖНЕВИЙ ЗВІТ УДЦР

щодо виявлених та усунених порушень користування РЧР за період

з «__» ______ ____р. по «__» ______ ____р.

№ з/п

Філія УДЦР

Усього порушень, виявлених у звітному періоді

Характер та кількість виявлених порушень, заходи впливу

Порушення (станом на кінець звітного періоду), заходи щодо усунення яких тривають

умов дозволів на експлуатацію РЕЗ (ВП)

користування РЧР без дозвільних документів (незаконно діючий пристрій)

виявлено

надано попереджень

направлено матеріалів до Департаменту державного нагляду НКРЗІ

усунено

виявлено

надано попереджень

направлено матеріалів до Департаменту державного нагляду НКРЗІ

усунено

усього

на підставі попереджень

спільно з Департаментом державного нагляду НКРЗІ

усього

на підставі попереджень

спільно з Департаментом державного нагляду НКРЗІ

усього

кількість порушень умов дозволу

кількість незаконно діючих пристроїв

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

{Положення доповнено Додатком 1 згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015}

Додаток 2

до Положення про радіочастотний

моніторинг у смугах радіочастот

загального користування

(пункт 4.12)

МІСЯЧНИЙ ЗВІТ УДЦР

щодо виявлених та усунених порушень користування РЧР

станом на «__» ______ ____р.

Філія УДЦР

Звернення до суб’єкта господарювання про виявлене порушення

Найменування/ прізвище, ім'я, по батькові суб’єкта господарювання

Радіотехнологія

Частота випромінювання

Координати, адреса розміщення РЕЗ

Вид порушення

Дата листа-відповіді від суб’єкта господарювання

Номер листа-відповіді від суб’єкта господарювання

Короткий зміст відповіді від суб’єкта господарювання

Дата повторного технічного радіоконтролю, висновки щодо усунення порушення

Звернення УДЦР до Департаменту державного нагляду НКРЗІ або спільної координаційної комісії

Примітка

дата

номер листа

дата

номер листа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

{Положення доповнено Додатком 2 згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 120 від 03.03.2015}

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: РІШЕННЯ від 16.07.2009 № 1599 "Про затвердження Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування". НКРЗІ. 2009

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

РІШЕННЯ від 16.07.2009 № 1599 "Про затвердження Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування". 2009

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -