Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

РІШЕННЯ від 17.12.2019 № 610 "Питання ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій". 2019

Інформація актуальна на 28.01.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

17.12.2019  № 610

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 січня 2020 р.

за № 11/34294

Питання ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій

Відповідно до Закону України від 18 вересня 2019 року № 102-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню" та Закону України "Про телекомунікації" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1.

Затвердити такі, що додаються:

Порядок ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій;

форму повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій;

Орієнтовний перелік видів телекомунікаційних послуг, форми опису телекомунікаційних послуг.

2.

Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 01 листопада 2012 року № 560 "Про затвердження Порядку ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій та визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗ від 11.11.2010 № 514", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2012 року за № 1958/22270.

3. Департаменту ліцензування в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності одночасно з набранням чинності Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню", але не раніше дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ

О. Животовський

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови Державної регуляторної служби України

О. Мірошніченко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії,

що здійснює державне

регулювання у сфері зв'язку

та інформатизації

17 грудня 2019 року № 610

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 січня 2020 р.

за № 11/34294

ПОРЯДОК

ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій

I.

Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює процедуру подання повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (далі - Повідомлення) до НКРЗІ та ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій (далі - Реєстр).

2. Реєстр є частиною інформаційно-аналітичної системи (далі - ІАС) НКРЗІ, доступ до якої здійснюється через офіційний вебсайт НКРЗІ.

3. НКРЗІ веде Реєстр в електронній формі державною мовою у вигляді набору даних, перелік яких визначено в додатку 1 до цього Порядку.

4. Технічним адміністратором Реєстру є структурний підрозділ НКРЗІ, до функцій якого належать упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, технічних засобів, програмного забезпечення, а також комплексної системи захисту інформації, забезпечення технічної підтримки, захисту і збереження відомостей, що містяться в Реєстрі, та обслуговування програмного забезпечення Реєстру.

5. Розпорядником Реєстру є НКРЗІ, що накопичує та узагальнює інформацію про операторів, провайдерів телекомунікацій, визначає організаційні засади ведення Реєстру.

Інформаційне наповнення Реєстру забезпечують уповноважені рішенням НКРЗІ посадові особи (далі - уповноважені особи).

6. Відомості, що містяться в Реєстрі, є відкритими та загальнодоступними, крім даних фізичних осіб - підприємців про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

НКРЗІ забезпечує вільний та безоплатний доступ до Реєстру.

7.

За зверненням суб'єкта господарювання уповноважені особи протягом трьох робочих днів надають (надсилають) йому безоплатно витяг з Реєстру на бланку НКРЗІ в електронній формі на зазначену адресу електронної пошти або у паперовій формі на зазначену в зверненні поштову адресу.

II. Процедура подання Повідомлення до НКРЗІ та ведення Реєстру

1. Повідомлення подається до НКРЗІ за формою, затвердженою рішенням НКРЗІ від 17 грудня 2019 року № 610, з метою:

набуття права на здійснення діяльності відповідно до частини першої статті 42 Закону України "Про телекомунікації" (далі - Закон);

виправлення виявленої суб'єктом господарювання помилки у раніше поданому Повідомленні - протягом десяти робочих днів після подання до НКРЗІ Повідомлення;

зміни відомостей, зазначених у поданому Повідомленні, - протягом десяти робочих днів з дня настання таких змін.

2. НКРЗІ отримує від суб'єкта господарювання Повідомлення у спосіб, встановлений статтею 9 Закону України "Про адміністративні послуги", з урахуванням вимог частини другої статті 42 Закону.

Повідомлення у формі електронного документа подається до НКРЗІ через ІАС НКРЗІ, інтегровану з Єдиним державним порталом адміністративних послуг.

3. Повідомлення складається державною мовою.

Інформація, яку має надати суб'єкт господарювання у Повідомленні, встановлена пунктами 1-10 частини другої статті 42 Закону.

У разі подання Повідомлення через інтегровану ІАС НКРЗІ інформація, встановлена пунктами 1, 3, 6 частини другої статті 42 Закону, узгоджуватиметься в автоматичному режимі з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) та автоматично зазначається у Повідомленні згідно із такими відомостями. Під час заповнення Повідомлення суб'єкт господарювання підтверджує достовірність цієї інформації шляхом його підписання.

У разі подання Повідомлення у письмовому вигляді інформація, встановлена пунктами 1, 3, 6 частини другої статті 42 Закону, заповнюється суб'єктом господарювання.

В описі території застосовуються рівні класифікації адміністративно-територіальних одиниць України згідно з Державним класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) з урахуванням такого:

рівні класифікації за територіальною ознакою та адміністративною підпорядкованістю за КОАТУУ містять:

перший рівень: територія Автономної Республіки Крим, області, міста, що мають спеціальний статус, який визначається законами України (м. Київ, м. Севастополь);

другий рівень: міста обласного підпорядкування, райони областей, райони Автономної Республіки Крим;

третій рівень: міста та селища міського типу районного підпорядкування;

четвертий рівень: села, селища;

не конкретизуються райони в містах Київ та Севастополь, містах обласного підпорядкування, у тому числі у разі, якщо телекомунікаційна послуга надається не в усіх районах таких міст;

оператори, провайдери, що здійснюють діяльність на всій території України, на всій території області або більше ніж у 50 % населених пунктів області, можуть надавати інформацію відповідно до першого рівня опису території;

оператори, провайдери, що здійснюють діяльність менше ніж у 50 % населених пунктів області або у конкретному населеному пункті, надають інформацію відповідно до першого (м. Київ, м. Севастополь), другого, третього або четвертого рівня опису території залежно від рівня, до якого належить (належать) цей (ці) населений (населені) пункт (пункти);

оператори, провайдери, що здійснюють діяльність більше ніж у 50 % населених пунктів району області, можуть надавати інформацію відповідно до другого рівня опису території - райони областей;

оператори, провайдери, що здійснюють діяльність менше ніж у 50 % населених пунктів району області або у конкретному населеному пункті, надають інформацію відповідно до другого, третього або четвертого рівня опису території залежно від рівня, до якого належить (належать) цей (ці) населений (населені) пункт (пункти).

4. Повідомлення підписує керівник або особа, яка може вчиняти дії від імені суб'єкта господарювання, чи особисто фізична особа - підприємець.

У разі підписання Повідомлення особою юридичної особи, яка може вчиняти дії від її імені, відомості про таку особу мають відповідати відомостям, зазначеним в ЄДР. Підписання Повідомлення представником юридичної особи за довіреністю здійснюється в установленому законодавством порядку.

5. У разі подання Повідомлення у формі електронного документа таке Повідомлення оформлюється відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють питання електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації.

6. Датою подання Повідомлення до НКРЗІ є дата вхідної реєстрації такого Повідомлення в НКРЗІ, що здійснюється протягом робочого дня в день його отримання. Якщо Повідомлення надійшло після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові та неробочі дні, датою вхідної реєстрації Повідомлення є наступний робочий день.

7. У разі отримання НКРЗІ електронного Повідомлення через ІАС НКРЗІ суб'єкт господарювання автоматично інформується за допомогою ІАС НКРЗІ про результати реєстрації Повідомлення в НКРЗІ шляхом надсилання електронного повідомлення на зазначену у Повідомленні електронну адресу, зазначення відповідної інформації в електронному кабінеті.

8. Повідомлення вважається не поданим у разі його невідповідності вимогам, наведеним у пунктах 3-5 цього розділу, про що суб'єкт господарювання повідомляється електронним листом на зазначену у Повідомленні адресу.

9. У разі отримання НКРЗІ Повідомлення, підписаного особою, відомості про яку не зазначені в ЄДР як про особу, що може вчиняти відповідні дії від імені суб'єкта господарювання, на адресу місцезнаходження відповідного суб'єкта господарювання, зазначену в ЄДР, надсилається лист із інформацією про спробу подати Повідомлення від імені суб'єкта господарювання.

10. Уповноважені особи протягом п'яти робочих днів з дати вхідної реєстрації Повідомлення вносять відомості про суб'єкта господарювання, який подав Повідомлення, до Реєстру.

Уповноважені особи протягом п'яти робочих днів з дати отримання виправлених (достовірних) даних щодо інформації, яка потребує змін, вносять відповідні зміни до Реєстру.

Уповноважені особи протягом п'яти робочих днів з дати отримання інформації про зміну відомостей вносять відповідні зміни до Реєстру.

11. Виключення з Реєстру здійснюється уповноваженими особами на підставі заяви суб'єкта господарювання про виключення з Реєстру, складеної за орієнтовною формою, визначеною додатком 2 до цього Порядку, та оформленої згідно з пунктами 4, 5 цього розділу.

12. НКРЗІ має право виключити суб'єкта господарювання з Реєстру у разі припинення діяльності юридичної особи чи фізичної особи - підприємця на підставі даних ЄДР або у разі відсутності суб'єкта господарювання в ЄДР.

Директор

Департаменту ліцензування

І. Чернявська

Додаток 1

до Порядку ведення реєстру

операторів, провайдерів

телекомунікацій

(пункт 3 розділу I)

ПЕРЕЛІК

набору даних, що містяться у реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій

1. Номер у реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій.

2. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця (згідно з відомостями ЄДР).

3. Код за ЄДРПОУ - для юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) - для фізичних осіб - підприємців.

4. Місцезнаходження - для юридичної особи (згідно з відомостями ЄДР) або місце проживання - для фізичної особи - підприємця.

5. Адреса для листування.

6. Контактні дані: номери телефону, факсу, електронна адреса, адреса офіційної сторінки в мережі Інтернет (за наявності).

7. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника (згідно з відомостями ЄДР).

8. Телекомунікаційні послуги, що надаються:

код телекомунікаційної послуги;

вид телекомунікаційної послуги;

інформація про послугу: отримані ліцензії, дозволи, стислий опис телекомунікаційної послуги;

територія, на якій здійснюється діяльність у сфері телекомунікацій;

статус заявника (оператор, провайдер).

9. Дата реєстрації повідомлення в НКРЗІ із зазначенням мети його надання згідно з пунктом 1 розділу II Порядку ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.

10. Дата реєстрації заяви про виключення або дата та номер рішення НКРЗІ про виключення з реєстру на підставі даних ЄДР.

11. Інформація щодо застосування в сфері телекомунікацій санкцій до суб'єкта господарювання.


Додаток 2

до Порядку ведення реєстру

операторів, провайдерів

телекомунікацій

(пункт 11 розділу II)

ЗАЯВА

про виключення з реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії,

що здійснює державне

регулювання у сфері зв'язку

та інформатизації

17 грудня 2019 року № 610

ПОВІДОМЛЕННЯ

про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

Директор

Департаменту ліцензування

І. Чернявська


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії,

що здійснює державне

регулювання у сфері зв'язку

та інформатизації

17 грудня 2019 року № 610

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК

видів телекомунікаційних послуг, форми опису телекомунікаційних послуг

Вид телекомунікаційних послуг

Опис телекомунікаційних послуг

код виду послуги

назва виду телекомунікаційної послуги

опис виду телекомунікаційної послуги

територія, на якій здійснюється діяльність у сфері телекомунікацій*

FC01

Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку

Послуги телефонії будь-якому абоненту телекомунікаційної мережі загального користування (ТМЗК), яка забезпечує йому зв'язок з абонентами телекомунікаційних мереж однієї і тієї самої зони нумерації та (в тому числі) отримання загальнодоступних телекомунікаційих послуг.

Надання послуг оператором здійснюється на підставі дозволу на використання номерного ресурсу.

Надання послуг провайдером здійснюється на підставі договору, укладеного з оператором.

Надання послуг з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі здійснюється на підставі ліцензії

на користування радіочастотним ресурсом України

перший - третій рівні класифікації за територіальною ознакою та адміністративною підпорядкованістю

FC02

Надання послуг фіксованого міжміського телефонного зв'язку

Послуги телефонії будь-якому абоненту ТМЗК, яка забезпечує йому зв'язок з абонентами телекомунікаційних мереж різних зон нумерації.

Надання послуг оператором здійснюється на підставі дозволу на використання номерного ресурсу.

Надання послуг провайдером здійснюється на підставі договору, укладеного з оператором

перший - третій рівні класифікації за територіальною ознакою та адміністративною підпорядкованістю

FC03

Надання послуг фіксованого міжнародного телефонного зв'язку

Послуги телефонії будь-якому абоненту ТМЗК, яка забезпечує йому зв'язок з абонентами телекомунікаційних мереж різних країн.

Надання послуг оператором здійснюється на підставі дозволу на використання номерного ресурсу.

Надання послуг провайдером здійснюється на підставі договору, укладеного з оператором

перший рівень класифікації за територіальною ознакою та адміністративною підпорядкованістю

FC04

Надання глобальних телекомунікаційних послуг (800, 900)

Послуги телефонного зв'язку широкого вжитку в мережах різних операторів і провайдерів, до яких всі абоненти телефонної мережі загального користування мають вільний доступ і яка надається за кодами послуг 800 "виклик за рахунок абонента, якого викликають" та 900 "з розподілом прибутків".

Надання послуг оператором здійснюється на підставі дозволу на використання номерного ресурсу.

Надання послуг провайдером здійснюється на підставі договору, укладеного з оператором

перший рівень класифікації за територіальною ознакою та адміністративною підпорядкованістю

MC01

Надання голосових послуг у мережі рухомого (мобільного) зв'язку

Послуги обміну інформацією голосом у реальному часі з використанням мережі рухомого (мобільного) зв'язку, під час отримання яких кінцеве обладнання абонента може вільно переміщатися в межах мережі оператора або його роумінг-партнера із збереженням абонентського номера або мережевого ідентифікатора споживача.

Надання послуг оператором здійснюється на підставі дозволу на використання номерного ресурсу та ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України.

Надання послуг провайдером здійснюється на підставі договору, укладеного з оператором

перший - третій рівні класифікації за територіальною ознакою та адміністративною підпорядкованістю

MC02

Надання послуг доступу до Інтернету та передавання даних в мережі рухомого (мобільного) зв'язку

Послуги, які забезпечують доступ будь-якому користувачу до інформаційних ресурсів, розміщених в Інтернеті, передавання інформації у вигляді даних з використанням мережі рухомого (мобільного) зв'язку, під час отримання яких кінцеве обладнання абонента може вільно переміщатися в межах мережі оператора або його роумінг-партнера із збереженням абонентського номера або мережевого ідентифікатора споживача.

Надання послуг оператором здійснюється на підставі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України.

Надання послуг провайдером здійснюється на підставі договору, укладеного з оператором

перший - третій рівні класифікації за територіальною ознакою та адміністративною підпорядкованістю

IA01

Надання послуг проводового доступу до Інтернету споживачам

Забезпечення можливості з'єднання кінцевого обладнання споживача з Інтернетом з використанням підключення до проводової мережі за допомогою мідного або коаксіального кабелю, оптоволоконного підключення.

Надання послуг провайдером здійснюється на підставі договору, укладеного з оператором

перший - четвертий рівні класифікації за територіальною ознакою та адміністративною підпорядкованістю

IA02

Надання послуг безпроводового доступу до Інтернету споживачам

Забезпечення можливості з'єднання кінцевого обладнання споживача з Інтернетом з використанням безпроводового доступу за радіотехнологіями, дозволеними Планом використання радіочастотного ресурсу України.

Надання послуг оператором здійснюється на підставі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України.

Надання послуг провайдером здійснюється на підставі договору, укладеного з оператором

перший - четвертий рівні класифікації за територіальною ознакою та адміністративною підпорядкованістю

IA03

Надання послуг доступу до Інтернету операторам, провайдерам телекомунікацій, в т. ч. IP-транзит

Надання послуг доступу до Інтернету, в т. ч. IP-транзит, операторам, провайдерам телекомунікацій для надання послуг власним споживачам або іншим операторам, провайдерам.

Надання послуг оператором здійснюється на підставі договору, укладеного з іншим оператором, провайдером

перший рівень класифікації за територіальною ознакою та адміністративною підпорядкованістю

SC01

Надання послуг супутникового зв'язку

Послуги рухомого або фіксованого зв'язку з використанням радіотехнологій, що базуються на використанні штучних супутників Землі.

Надання послуг оператором здійснюється на підставі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України.

Надання послуг здійснюється за допомогою систем супутникового зв'язку, доступних на території України

перший рівень класифікації за територіальною ознакою та адміністративною підпорядкованістю

MO01

Надання послуг рухомого зв'язку: ультракороткохвильового, транкінгового

Послуги із застосуванням радіотехнологій ультракороткохвильового або транкінгового зв'язку, під час отримання яких кінцеве обладнання хоча б одного із споживачів може вільно переміщатися в межах телекомунікаційної мережі оператора із збереженням абонентського номера або мережевого ідентифікатора споживача.

Надання послуг оператором потребує отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України.

перший - четвертий рівні класифікації за територіальною ознакою та адміністративною підпорядкованістю

NA01

Надання послуг доступу до інфраструктури телекомунікаційних мереж, у тому числі надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку, ліній зв'язку (в т. ч. волоконно-оптичних), елементів інфраструктури

Послуги забезпечення спільного користування інфраструктурою / елементами інфраструктури, надання в користування інфраструктури (пасивної та/або активної) телекомунікаційних мереж, а також надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку.

Послуги надаються операторами телекомунікацій

перший - четвертий рівні класифікації за територіальною ознакою та адміністративною підпорядкованістю

CA01

Надання в користування каналів електрозв'язку (у тому числі каналів передавання даних) іншим операторам, провайдерам телекомунікацій, споживачам

Послуги надання в користування каналів електрозв'язку, організованих за будь-якою технологією.

Надання послуг оператором може потребувати отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

перший рівень класифікації за територіальною ознакою та адміністративною підпорядкованістю

BS01

Надання послуг передавання сигналів у телекомунікаційних мережах для потреб телерадіоорганізацій

Послуги із приймання/передавання інформаційних продуктів та інформаційних послуг з використанням технічних засобів телекомунікацій на замовлення телерадіоорганізацій.

Надання послуг оператором може потребувати отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

перший - третій рівні класифікації за територіальною ознакою та адміністративною підпорядкованістю

SO01

Надання послуг технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж

Послуги з підтримки у працездатному стані обладнання телекомунікаційних мереж в процесі його експлуатації, при якому воно здатне виконувати задані функції, зберігаючи задані значення параметрів у межах, які встановлені в нормативно-технічній документації; експлуатація телекомунікаційних мереж

перший - четвертий рівні класифікації за територіальною ознакою та адміністративною підпорядкованістю

__________

* Рівні класифікації одиниць адміністративно-територіального устрою України відповідно до Державного класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ), розміщеного на офіційній сторінці Єдиного державного вебпорталу відкритих даних в мережі Інтернет (https://data.gov.ua), де:

перший рівень включає Автономну Республіку Крим, області, міста, що мають спеціальний статус, який визначається законами України (м. Київ, м. Севастополь);

другий рівень включає міста обласного підпорядкування, райони областей, райони Автономної Республіки Крим;

третій рівень включає міста та селища міського типу районного підпорядкування;

четвертий рівень включає села, селища.

Директор

Департаменту ліцензування

І. Чернявська

|
Законодавчий акт: РІШЕННЯ від 17.12.2019 № 610 "Питання ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій". НКРЗІ. 2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

РІШЕННЯ від 17.12.2019 № 610 "Питання ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій". 2019

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -