Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення за порядком денним зборів засновників недержавного пенсійного фонду. НКЦПФР. 2022

Документ актуальний на 27.06.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії,

з цінних паперів та фондового

ринку

14 квітня 2022 року № 298

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 травня 2022 р.

за № 475/37811

ПОРЯДОК

прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення за порядком денним зборів засновників недержавного пенсійного фонду

I. Загальні положення

1. Цим Порядком визначена процедура прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення (рішень) за порядком денним зборів засновників недержавного пенсійного фонду (далі - фонд), які не відбулися два рази підряд у зв’язку з їх неправомочністю через відсутність достатнього числа представників засновників фонду (далі - збори засновників, які не відбулися).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (далі - Закон).

Термін «офіційний канал зв’язку» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

3. Відповідно до цього Порядку НКЦПФР може прийняти рішення за порядком денним чергових (позачергових) зборів засновників, які не відбулися, в тому числі тих, що проводились шляхом опитування.

НКЦПФР не має права вносити зміни до порядку денного зборів засновників, які не відбулися.

4. Датою прийняття НКЦПФР рішення за порядком денним зборів засновників, які не відбулися, є дата прийняття такого рішення НКЦПФР.

II. Порядок подання та розгляду документів для прийняття рішення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за порядком денним зборів засновників, які були скликані, але не відбулися

1. Для прийняття НКЦПФР рішень за порядком денним зборів засновників, які не відбулися, рада фонду або уповноважена особа засновників протягом 10 робочих днів з дати складання другого протоколу про те, що збори засновників не відбулись, повідомляє про це НКЦПФР та надає документи, визначені пунктом 2 цього розділу.

2.

До НКЦПФР подаються такі документи:

лист з інформацією про необхідність прийняти рішення за порядком денним зборів засновників, які не відбулися два рази підряд через відсутність достатнього числа представників засновників фонду, в якому має бути зазначена адреса для листування (адреса електронної пошти) ради фонду або уповноваженої особи засновників;

копії першого та другого повідомлення усіх засновників фонду про проведення зборів засновників (повідомлення про проведення зборів засновників шляхом опитування);

копії першого та другого протоколів про те, що збори засновників фонду не відбулися;

порядок денний перших та других зборів засновників, які не відбулися;

проєкти рішень з питань, запропонованих до розгляду на зборах засновників (за наявності);

перелік засновників фонду (представників засновників фонду), що взяли участь у зборах засновників, та перелік засновників фонду, які не взяли участі у зборах, за результатами останнього скликання зборів засновників, які не відбулися;

інші документи, що стосуються прийняття рішень з питань порядку денного зборів засновників, які рада фонду або уповноважена особа засновників за власною ініціативою вважає за доцільне надати.

3. Документи, що надаються радою фонду, мають бути підписані головою ради фонду або особою, що має відповідні повноваження.

Якщо документи складені в електронній формі, вони підписуються з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги.

4. Документи, визначені пунктом 2 цього розділу, подаються до НКЦПФР представником ради фонду або уповноваженою особою засновників особисто, надсилаються поштовим відправленням або надаються до НКЦПФР офіційним каналом зв’язку в електронній формі з використанням електронного підпису чи печатки, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги. Електронний формат подачі документів визначається окремим документом нормативно-технічного характеру НКЦПФР з урахуванням вимог, визначених Вимогами до форматів даних електронного документообігу в органах державної влади, затверджених наказом Державного агентства з питань електронного урядування України від 07 вересня 2018 року № 60, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2018 року за № 1309/32761.

Якщо документи подаються представником ради фонду або уповноваженою особою засновників особисто, він має пред’явити паспорт або інший документ, який посвідчує особу, та документ, що засвідчує повноваження представника, завірений підписом особи, яка має право на вчинення правочинів від імені ради фонду.

Датою подання до НКЦПФР визначених пунктом 2 цього розділу документів вважається дата їх відправлення, зазначена на штемпелі поштового відділення, або дата їх реєстрації в НКЦПФР у разі подання документів особисто або офіційним каналом зв’язку в електронній формі.

5. Документи у паперовій формі, що мають більше одного аркуша, мають бути окремо прошиті, усі аркуші повинні бути пронумеровані.

6. Документи подаються до НКЦПФР за описом (переліком), в якому зазначається кількість аркушів кожного із поданих документів.

У випадку подання документів представником ради фонду або уповноваженою особою засновників особисто опис (перелік) документів складається у двох примірниках, один з яких повертається представнику ради фонду з відміткою про дату надходження документів до НКЦПФР.

7. Представник ради фонду або уповноважена особа засновників протягом 15 робочих днів з дати подання документів до НКЦПФР має право звернутися до НКЦПФР із заявою щодо повернення їх на доопрацювання.

8. Залежно від змісту питань порядку денного зборів засновників, які не відбулися, НКЦПФР може робити запити до ради фонду або до уповноваженої особи засновників з метою отримання додаткових документів з питань порядку денного зборів засновників, які не відбулися, крім зазначених у пункті 2 цього розділу, для використання їх при прийнятті рішень з питань порядку денного зборів засновників, які не відбулися.

9. НКЦПФР може відмовитись прийняти рішення за порядком денним зборів засновників, які не відбулися, за наявності таких підстав:

невідповідність порядку денного зборів засновників компетенції зборів засновників фонду, передбаченої Законом та/або статутом фонду;

встановлення факту, що збори засновників не відбулися два рази підряд з причин, не пов’язаних із відсутністю на зборах засновників достатнього числа засновників або представників засновників фонду;

невідповідність поданих документів вимогам щодо їх оформлення, передбаченим пунктами 3, 5 та 6 цього розділу;

подання документів, визначених пунктом 2 цього розділу, не в повному обсязі;

не надання додаткових документів на запит НКЦПФР, передбачений пунктом 8 цього розділу.

10. Повідомлення про відмову у прийнятті рішення НКЦПФР за порядком денним зборів засновників, які не відбулись (за підписом члена НКЦПФР, який згідно з розподілом обов’язків відповідає за цей напрям роботи), із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови, надсилається раді фонду протягом 15 робочих днів з дати подання документів до НКЦПФР.

У випадку подання документів у паперовій формі повідомлення разом із документами, що повертаються (крім листа з проханням прийняти рішення за порядком денним зборів засновників, які не відбулися, та опису (переліку) документів), надсилається на адресу для листування, зазначену в листі ради фонду з інформацією про необхідність прийняти рішення за порядком денним зборів засновників, які не відбулися.

У випадку подання документів в електронній формі повідомлення разом з документами, що повертаються (крім листа з проханням прийняти рішення за порядком денним зборів засновників, які не відбулися, та опису (переліку) документів), надсилається офіційним каналом зв’язку на зазначену в листі ради фонду з інформацією про необхідність прийняти рішення за порядком денним зборів засновників, які не відбулися, адресу електронної пошти з накладанням на повідомлення кваліфікованого електронного підпису члена НКЦПФР, який згідно з розподілом обов’язків відповідає за цей напрям роботи, або кваліфікованої електронної печатки відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги.

Після усунення причин, що були підставою для прийняття НКЦПФР рішення про відмову у прийнятті рішення за порядком денним зборів засновників, які не відбулися, представник ради фонду або уповноважена особа засновників повторно подає документи, зазначені в пункті 2 цього розділу, які будуть розглянуті відповідно до цього Порядку.

11. У разі відсутності підстав, визначених у пункті 9 цього розділу, рішення за порядком денним зборів засновників, які не відбулися, приймається НКЦПФР як колегіальним органом протягом 30 календарних днів з дня отримання документів, необхідних для розгляду питань порядку денного та прийняття рішень за ними.

12. На засідання НКЦПФР, на якому розглядаються питання за порядком денним зборів засновників, які не відбулися, можуть бути запрошені члени ради фонду, представники засновників фонду, а також інші особи, присутність яких на засіданні є доцільною.

13. Копія (копії) рішення (рішень) прийнятого (прийнятих) НКЦПФР за питаннями порядку денного зборів засновників надсилається (видається в разі звернення особисто) представнику ради фонду або уповноваженій особі засновників протягом 5 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (рішень).

У випадку подання документів у паперовій формі:

копія (копії) рішення (рішень) НКЦПФР надсилається на адресу для листування ради фонду або уповноваженої особи засновників, зазначену в листі з інформацією про необхідність прийняти рішення за порядком денним зборів засновників, які не відбулися, або;

для отримання копії (копій) рішення (рішень) НКЦПФР представник ради фонду або уповноважена особа засновників може звернутися особисто, пред’явити паспорт або інший документ, який посвідчує особу, та документ, що засвідчує повноваження представника ради фонду або уповноваженої особи засновників, завірений підписом особи, яка має право на вчинення правочинів від імені ради фонду, або підписом засновника (засновників).

У випадку подання документів в електронній формі офіційним каналом зв’язку - копія рішення НКЦПФР надсилається офіційним каналом зв’язку в електронній формі на адресу електронної пошти ради фонду або уповноваженої особи засновників, зазначену в листі з інформацією про необхідність прийняти рішення за порядком денним зборів засновників, які не відбулися, з накладанням на примірник рішення НКЦПФР кваліфікованого електронного підпису Голови НКЦПФР (або особи, що його заміщує) та кваліфікованої електронної печатки відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги.

14. Рішення, прийняті на засіданні НКЦПФР з питань порядку денного зборів засновників, які не відбулися, доводяться до відома ради фонду, засновників фонду та осіб яких вони стосуються шляхом направлення радою фонду або уповноваженою особою засновників зазначеним особам повідомлення про прийняте (прийняті) НКЦПФР рішення.

15. Рішення, прийняте (прийняті) на засіданні НКЦПФР з питань порядку денного зборів засновників, які не відбулися, можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку.

Директор департаменту

методології регулювання

професійних учасників

ринку цінних паперів

І. Курочкіна


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 13.05.2022 — 2022 р., № 37, стор. 253, стаття 2034, код акта 111203/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

НКЦПФР:

 1. . НКЦПФР. 2022 рікк
 2. РІШЕННЯ від 10.02.2022 № 97 "Про внесення змін до Змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку". НКЦПФР. 2022 рікк
 3. РІШЕННЯ від 20.01.2022 № 20 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 липня 2020 року № 346". НКЦПФР. 2022 рікк
 4. РІШЕННЯ від 03.02.2022 № 66 "Про затвердження Вимог до договору про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу з Національним банком України". НКЦПФР. 2022 рікк
 5. РІШЕННЯ від 20.01.2022 № 22 "Про затвердження Порядку подання страховою організацією звітності з недержавного пенсійного забезпечення". НКЦПФР. 2022 рікк
 6. РІШЕННЯ від 22.02.2022 № 135 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю". НКЦПФР. 2022 рікк
 7. РІШЕННЯ від 27.01.2022 № 64 "Про внесення змін до Вимог до авторизованої електронної системи". НКЦПФР. 2022 рікк
 8. РІШЕННЯ від 27.01.2022 № 44 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 грудня 2021 року № 1292". НКЦПФР. 2022 рікк
 9. РІШЕННЯ від 13.01.2022 № 1 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 березня 2013 року № 429". НКЦПФР. 2022 рікк
 10. РІШЕННЯ від 03.02.2022 № 95 "Про внесення змін до Положення про провадження клірингової діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 січня 2022 року № 5". НКЦПФР. 2022 рікк
 11. РІШЕННЯ від 13.01.2022 № 5 "Про затвердження Положення про провадження клірингової діяльності". НКЦПФР. 2022 рікк
 12. РІШЕННЯ від 03.02.2022 № 93 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 січня 2022 року № 1". НКЦПФР. 2022 рікк
 13. РІШЕННЯ від 13.01.2022 № 3 "Про затвердження Положення про порядок складання, подання та оприлюднення товарними біржами звітних даних". НКЦПФР. 2022 рікк
 14. РІШЕННЯ від 03.02.2022 № 67 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 січня 2022 року № 3". НКЦПФР. 2022 рікк
 15. РІШЕННЯ від 10.02.2022 № 114 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності". НКЦПФР. 2022 рікк
 16. РІШЕННЯ від 10.02.2022 № 98 "Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій". НКЦПФР. 2022 рікк
 17. РІШЕННЯ від 03.02.2022 № 94 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 січня 2022 року № 4". НКЦПФР. 2022 рікк
 18. РІШЕННЯ від 13.01.2022 № 4 "Про внесення змін до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку". НКЦПФР. 2022 рікк
 19. РІШЕННЯ від 14.04.2022 № 298 "Щодо окремих питань проведення зборів засновників недержавного пенсійного фонду". НКЦПФР. 2022 рікк
 20. РІШЕННЯ від 12.01.2021 № 2 "Про внесення змін до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку". НКЦПФР. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -