Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

РІШЕННЯ від 03.02.2022 № 66 "Про затвердження Вимог до договору про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу з Національним банком України". НКЦПФР. 2022

Документ актуальний на 30.03.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

03.02.2022  № 66

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 лютого 2022 р.

за № 224/37560

Про затвердження Вимог до договору про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу з Національним банком України

Відповідно до пункту 13 частини першої статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», частини сьомої статті 59 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Вимоги до договору про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу з Національним банком України, що додаються.

2. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Барамію І.

Голова Комісії

Р. Магомедов

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Національного банку України

Ю.

Гелетій


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії

з цінних паперів

та фондового ринку

03 лютого 2022 року № 66

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 лютого 2022 р.

за № 224/37560

ВИМОГИ

до договору про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу з Національним банком України

I. Загальні положення

1. Ці Вимоги поширюються на осіб, які провадять клірингову діяльність щодо цінних паперів (далі - особи, які провадять клірингову діяльність), та Національний банк України відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, визначеної Законом України «Про депозитарну систему України» (далі - Національний банк України) при укладенні договору про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу (далі - Договір), в тому числі при внесенні змін до Договору.

2. Терміни, які використовуються у цих Вимогах, вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про депозитарну систему України», «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» тощо.

3. Договір укладається між особою, яка провадить клірингову діяльність, та Національним банком України, відповідно до якого між особою, яка провадить клірингову діяльність, та Національним банком України здійснюється обмін інформацією, необхідною для здійснення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу, у тому числі інформацією, на підставі якої Національним банком України виконуються депозитарні операції на рахунках у цінних паперах клієнтів Національного банку України з метою забезпечення виконання правочинів щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом України «Про депозитарну систему України», здійснює Національний банк України, вчинених на організованих ринках капіталу та поза ними, за умови проведення розрахунків з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати».

4. Договір має укладатися виключно в письмовій формі, викладатися у формі єдиного документа, підписаного сторонами, у паперовій формі або у формі електронного документа згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг».

Скріплення договору, укладеного в паперовій формі, печатками (у разі їх використання) має бути визначено за письмовою домовленістю сторін.

5. Крім випадків, передбачених законом та/або положенням про клірингову діяльність, встановленим НКЦПФР, Національний банк України не має права відмовити особі, яка провадить клірингову діяльність, в укладенні Договору на умовах, оприлюднених на офіційному вебсайті Національного банку України, за умови, що така особа, яка провадить клірингову діяльність, відповідає вимогам, які визначені законодавством та документами Національного банку України, та надала Національному банку України всі відомості та документи, передбачені законодавством та документами Національного банку України для укладення Договору.

У випадку, коли Договір укладається на інших умовах, аніж умови, оприлюднені на офіційному вебсайті Національного банку України, то укладання Договору здійснюється виключно у випадку досягнення згоди сторін щодо всіх умов такого Договору.

6. Договір має встановлювати умови щодо порядку розкриття інформації, що відповідно до закону належить до інформації з обмеженим доступом.

7. Питання, що виникають під час укладення, виконання, зміни, розірвання Договору і не врегульовані ним, регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України «Про депозитарну систему України», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», цими Вимогами та іншими нормативно-правовими актами НКЦПФР або Національного банку України.

II. Вимоги до Договору

1. Договір повинен містити:

дату та місце укладення;

реквізити сторін Договору;

предмет Договору;

права та обов’язки сторін;

відповідальність сторін (у тому числі, умови, за яких сторони звільняються від відповідальності);

порядок розгляду спорів, що можуть виникнути між сторонами в процесі виконання, зміни чи розірвання Договору;

умови захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом;

строк дії Договору, порядок внесення змін, умови розірвання Договору та припинення його дії.

2. Сторонами Договору є особа, яка провадить клірингову діяльність, та Національний банк України.

Реквізити сторін Договору мають містити щодо кожної сторони повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, банківські реквізити сторін, інформацію про ліцензію особи, яка провадить клірингову діяльність (дату та номер рішення про видачу ліцензії), прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності) особи, яка підписує Договір та інформацію про документ, що підтверджує її повноваження.

3. Предметом Договору є обмін між особою, яка провадить клірингову діяльність, та Національним банком України інформацією, необхідною для здійснення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу, у тому числі інформацією, на підставі якої Національним банком України виконуються депозитарні операції на рахунках у цінних паперах клієнтів Національного банку України з метою забезпечення виконання правочинів щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом України «Про депозитарну систему України», здійснює Національний банк України, вчинених на організованих ринках капіталу та поза ними, за умови проведення розрахунків з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», за результатами клірингу на рахунках у цінних паперах клієнтів Національного банку України та на рахунках у цінних паперах депонентів/номінальних утримувачів клієнтів Національного банку України.

4. Права та обов’язки сторін:

1) у Договорі мають бути зазначені права Національного банку України:

отримувати від особи, яка провадить клірингову діяльність, необхідну інформацію, передбачену Договором, у разі, якщо отримані Національним банком України розпорядження та інформація не містять всіх необхідних даних для здійснення операцій на рахунках у цінних паперах клієнтів Національного банку України та рахунках у цінних паперах депонентів/номінальних утримувачів клієнтів Національного банку України;

використовувати рахунок у цінних паперах особи, яка провадить клірингову діяльність, відкритий в Національному банку України, для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» при виконанні нею функції центрального контрагента;

2) Договір має передбачати такі обов’язки Національного банку України:

надавати особі, яка провадить клірингову діяльність, передбачену Договором інформацію про цінні папери, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом України «Про депозитарну систему України», здійснює Національний банк України, та інформацію про клієнтів Національного банку України;

надавати особі, яка провадить клірингову діяльність, отриману відповідно до депозитарного договору від депозитарних установ інформацію, передбачену Договором, щодо депонентів депозитарних установ, номінальних утримувачів, інвестиційних фірм, яким депонентами/клієнтами депозитарних установ надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах депонентів/клієнтів номінальних утримувачів, керуючих їх рахунками у цінних паперах, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою її відображення у внутрішній системі обліку такої особи;

надавати особі, яка провадить клірингову діяльність, інформацію щодо цінних паперів та прав на цінні папери, які зарезервовані для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, розрахунки за якими здійснює/забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність, для вчинення правочинів на організованих ринках капіталу та поза ними;

у порядку та строки, встановлені Договором, виконувати на рахунках у цінних паперах клієнтів Національного банку України депозитарні операції щодо цінних паперів, які зарезервовані для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами, вчиненими на організованих ринках капіталу та поза ними щодо цінних паперів, розрахунки за якими здійснює/забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність, без розпоряджень клієнтів на підставі інформації, отриманої Національним банком України від особи, яка провадить клірингову діяльність;

у порядку та строки, встановлені Договором, повідомляти особу, яка провадить клірингову діяльність, про прийняття/неприйняття до виконання розпоряджень особи, яка провадить клірингову діяльність, про виконання депозитарних операцій на рахунках клієнтів Національного банку України, що здійснюються на підставі інформації, отриманої Національним банком України від особи, яка провадить клірингову діяльність, та про факт завершення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів;

на підставі інформації, передбаченої Договором та отриманої від особи, яка провадить клірингову діяльність, надавати клієнтам Національного банку України інформацію про правочини щодо цінних паперів, внаслідок вчинення яких виконуються депозитарні операції за рахунками у цінних паперах;

3) у Договорі мають бути зазначені права особи, яка провадить клірингову діяльність, у тому числі щодо отримання від Національного банку України необхідної інформації, передбаченої Договором, у разі, якщо отримані документи та/або інформація не містять всіх необхідних даних для здійснення клірингу та/або здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, розрахунки за якими здійснює/забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність;

4) умови Договору повинні передбачати обов’язки особи, яка провадить клірингову діяльність:

надавати Національному банку України розпорядження та інформацію, на підставі яких здійснюються розрахунки у цінних паперах, у тому числі інформацію про правочини щодо цінних паперів, внаслідок вчинення яких виконуються депозитарні операції за рахунками в цінних паперах клієнтів Національного банку України. Порядок надання, зміст розпоряджень та інформації визначаються правилами клірингу особи, яка провадить клірингову діяльність, та Договором відповідно до законодавства;

у випадках, визначених законодавством, надавати Національному банку України інформацію про кількість цінних паперів (у тому числі якщо кількість таких цінних паперів дорівнює нулю), щодо яких у системі клірингового обліку не встановлено обмежень для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, і щодо яких від Національного банку України була отримана інформація про накладення арешту або іншого обмеження прав на цінні папери конкретного власника;

у порядку та формі, встановленими Договором, надавати Національному банку України інформацію про внесення до внутрішньої системи обліку особи, яка провадить клірингову діяльність, інформації (змін до інформації) щодо депонентів/номінальних утримувачів, які були взяті на облік особою, яка провадить клірингову діяльність;

ознайомлювати Національний банк України з внутрішніми документами (витягами з внутрішніх документів) особи, яка провадить клірингову діяльність, які регламентують порядок здійснення клірингової діяльності особою, яка провадить клірингову діяльність;

оплачувати послуги Національного банку України згідно з умовами та строками, передбаченими Договором та тарифами Національного банку України;

надавати Національному банку України документи, які передбачені законодавством, документами Національного банку України як обов’язкові для подання або необхідні йому для виконання дій згідно з вимогами законодавства та умовами Договору;

повідомляти про будь-які зміни в інформації, яка була підставою для прийняття рішення про укладення Договору. Перелік такої інформації має бути визначено в Договорі;

забезпечувати функціонування внутрішньої системи виявлення, моніторингу та управління ризиками, та без затримок повідомляти Національний банк України про виявлені потенційні загрози або події, що виникають у зв’язку з Договором, і які можуть впливати на роботу Національного банку України та/або виконання Договору;

не пізніше 5 робочих днів з дати початку процедури припинення клірингової діяльності повідомити Національний банк України про початок процедури припинення провадження професійної діяльності на ринках капіталу - клірингової діяльності;

5) умови Договору не повинні позбавляти особу, яка провадить клірингову діяльність, та Національний банк України прав, обмежувати в правах, передбачених законодавством України.

5. Договір має передбачати:

порядок обміну, надання та обробки інформації, розпоряджень та інших документів отриманих в рамках Договору, в тому числі умови щодо порядку розкриття інформації, що відповідно до закону належить до інформації з обмеженим доступом;

механізм фіксації моменту початку виконання розпоряджень та/або документів наданих особою, яка провадить клірингову діяльність;

підстави та порядок припинення дії або призупинення виконання Договору. При цьому такий порядок має передбачати можливість кожної сторони Договору усунути обставини, які є підставою для припинення дії чи призупинення виконання договору, та розумний строк для такого усунення;

порядок та підстави для відмови у виконанні Національним банком України розпоряджень та/або документів, наданих особою, яка провадить клірингову діяльність.

6. У Договорі визначаються відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов Договору і порядок розгляду спорів, у тому числі умови, за яких сторони звільняються від відповідальності, а також застереження щодо порядку вирішення спорів, що можуть виникнути між сторонами в процесі виконання Договору.

Відповідальність особи, яка провадить клірингову діяльність, та Національного банку України визначається у Договорі відповідно до закону.

7. Договором можуть бути визначені інші права та обов’язки сторін, умови Договору, визначені на розсуд сторін і погоджені ними, що не суперечать законодавству України.

8. При укладенні Договору кожна зі сторін повинна надати іншій стороні на вимогу засвідчені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують правовий статус, обов’язкові реквізити та повноваження осіб, що укладають Договір.

Директор департаменту

методології регулювання

професійних учасників

ринку цінних паперів

І. Курочкіна


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 04.03.2022 — 2022 р., № 18, стор. 346, стаття 1015, код акта 110187/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

НКЦПФР:

 1. . НКЦПФР. 2022 рікк
 2. РІШЕННЯ від 10.02.2022 № 97 "Про внесення змін до Змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку". НКЦПФР. 2022 рікк
 3. РІШЕННЯ від 20.01.2022 № 20 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 липня 2020 року № 346". НКЦПФР. 2022 рікк
 4. РІШЕННЯ від 20.01.2022 № 22 "Про затвердження Порядку подання страховою організацією звітності з недержавного пенсійного забезпечення". НКЦПФР. 2022 рікк
 5. РІШЕННЯ від 22.02.2022 № 135 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю". НКЦПФР. 2022 рікк
 6. РІШЕННЯ від 27.01.2022 № 64 "Про внесення змін до Вимог до авторизованої електронної системи". НКЦПФР. 2022 рікк
 7. РІШЕННЯ від 27.01.2022 № 44 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 грудня 2021 року № 1292". НКЦПФР. 2022 рікк
 8. РІШЕННЯ від 13.01.2022 № 1 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 березня 2013 року № 429". НКЦПФР. 2022 рікк
 9. РІШЕННЯ від 03.02.2022 № 95 "Про внесення змін до Положення про провадження клірингової діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 січня 2022 року № 5". НКЦПФР. 2022 рікк
 10. РІШЕННЯ від 13.01.2022 № 5 "Про затвердження Положення про провадження клірингової діяльності". НКЦПФР. 2022 рікк
 11. РІШЕННЯ від 03.02.2022 № 93 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 січня 2022 року № 1". НКЦПФР. 2022 рікк
 12. РІШЕННЯ від 13.01.2022 № 3 "Про затвердження Положення про порядок складання, подання та оприлюднення товарними біржами звітних даних". НКЦПФР. 2022 рікк
 13. РІШЕННЯ від 03.02.2022 № 67 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 січня 2022 року № 3". НКЦПФР. 2022 рікк
 14. РІШЕННЯ від 10.02.2022 № 114 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності". НКЦПФР. 2022 рікк
 15. РІШЕННЯ від 10.02.2022 № 98 "Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій". НКЦПФР. 2022 рікк
 16. РІШЕННЯ від 03.02.2022 № 94 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 січня 2022 року № 4". НКЦПФР. 2022 рікк
 17. РІШЕННЯ від 13.01.2022 № 4 "Про внесення змін до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку". НКЦПФР. 2022 рікк
 18. прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення за порядком денним зборів засновників недержавного пенсійного фонду. НКЦПФР. 2022 рікк
 19. РІШЕННЯ від 14.04.2022 № 298 "Щодо окремих питань проведення зборів засновників недержавного пенсійного фонду". НКЦПФР. 2022 рікк
 20. РІШЕННЯ від 03.02.2022 № 92 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів". НКЦПФР. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -