<<
>>

РІШЕННЯ від 09.04.2019 № 210 "Про затвердження Змін до Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства". НКЦПФР. 2019

Документ актуальний на 07.06.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

09.04.2019  № 210

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 травня 2019 р.

за № 475/33446

Про затвердження Змін до Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», пунктів 9-1, 9-2 частини другої статті 33, частин третьої, четвертої статті 51, пунктів 1-1, 1-2 частини другої статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2018 року № 659, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2018 року за № 1367/32819, що додаються.

2.

Управлінню методології корпоративного управління та корпоративних фінансів (Пересунько Д.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Лібанова М.

Голова Комісії

Т. Хромаєв


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії

з цінних паперів

та фондового ринку

09 квітня 2019 року № 210

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 травня 2019 р.

за № 475/33446

ЗМІНИ

до Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства

1. У розділі I:

1) пункт 2 доповнити словами «, в частині необхідності розгляду та затвердження відповідних документів комітетом з питань визначення винагороди посадовим особам товариства або об’єднаним комітетом у разі об’єднання у товаристві комітету з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та комітету з питань призначень»;

2) у пункті 3:

абзац третій викласти у такій редакції:

«змінні складові винагороди - складові винагороди членів відповідних органів управління товариства, які розраховуються на основі критеріїв оцінки ефективності (в тому числі на основі ключових показників ефективності), зокрема заохочувальних та компенсаційних виплат;»;

абзац п’ятий викласти у такій редакції:

«фіксовані складові винагороди - складові винагороди членів відповідних органів управління товариства, які складаються з основної й додаткової заробітної плати відповідно до укладених з ними трудових договорів (контрактів) та/або іншої фіксованої суми виплати відповідно до укладених з ними цивільно-правових договорів.»;

3) пункт 6 викласти у такій редакції:

«6. Положення про винагороду членів наглядової ради та положення про винагороду членів виконавчого органу (далі - Положення про винагороду) переглядають щороку.

Питання щодо доцільності внесення змін до положення про винагороду членів наглядової ради розглядають на кожних річних загальних зборах товариства. Якщо вносять зміни до положення про винагороду членів наглядової ради, акціонерам надають опис пропонованих змін до політики винагороди порівняно з попереднім роком (періодом). Опис розміщують на веб-сайті акціонерного товариства.»;

4) пункти 9, 10 викласти у такій редакції:

«9. Акціонерне товариство забезпечує акціонерам можливість ознайомитися з проектами положення про винагороду членів виконавчого органу та звіту про винагороду членів виконавчого органу або змінами до них (у разі внесення таких змін). Проект положення про винагороду членів виконавчого органу або зміни до нього (у разі внесення таких змін) розміщують на веб-сайті товариства. Положенням про винагороду членів виконавчого органу можуть бути визначені шляхи доступу акціонерів до проекту звіту про винагороду членів виконавчого органу або змін до нього (у разі внесення таких змін).

Строк для надання пропозицій акціонерами, який встановлює наглядова рада, не може бути менше ніж 10 робочих днів.

Наглядова рада у разі надходження пропозицій акціонерів до проекту положення про винагороду членів виконавчого органу та звіту про винагороду членів виконавчого органу або змін до них (у разі внесення таких змін) зобов’язана розглянути всі пропозиції акціонерів, що надійшли у встановлені цим пунктом строки, та врахувати їх або надати обґрунтовану відповідь щодо причин їх відхилення. Узагальнені результати розгляду таких пропозицій повідомляють усім акціонерам у встановленому наглядовою радою порядку.

10. Положення про винагороду публічного акціонерного товариства розміщують на веб-сайті товариства.

Положеннями про винагороду можуть бути визначені шляхи доступу акціонерів до звіту про винагороду членів наглядової ради та звіту про винагороду членів виконавчого органу публічного акціонерного товариства.

Приватне акціонерне товариство забезпечує доступ до Положень про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради, звіту про винагороду членів виконавчого органу у спосіб, передбачений законодавством.».

2. У розділі II:

1) підпункт 4 пункту 2 викласти у такій редакції:

«4) якщо застосовують змінну складову винагороди, її виплата в повному обсязі може здійснюватися за рішенням відповідного органу товариства після закінчення встановленого періоду, визначеного у Положеннях про винагороду. У разі прийняття рішення щодо дострокової виплати змінної складової винагороди більша частина змінної складової має бути відстрочена після закінчення встановленого періоду, визначеного у Положеннях про винагороду.

Розмір частини змінної складової, що підлягає відстроченню, визначають за допомогою зіставлення змінної складової винагороди порівняно з фіксованою складовою винагороди. Такий розмір не може перевищувати розміру фіксованої складової винагороди за період виплати;»;

2) у пункті 3:

в абзаці першому слово «має» замінити словом «мають»;

підпункт 2 після слів «інформацію щодо наявності та» доповнити

словами «порядку визначення».

3. У розділі IV:

1) у пункті 2:

підпункт 2 викласти у такій редакції:

«2) критеріїв оцінки ефективності, за якими нараховували винагороди (у разі виплати змінної складової винагороди);»;

підпункт 4 викласти у такій редакції:

«4) розміру винагороди у національній або іноземній валюті й форми виплати винагороди, яку виплачено або яку мають виплатити кожному членові відповідного органу управління товариства, рішення про виплату якої прийнято у звітному фінансовому році;»;

2) у пункті 8:

в абзаці першому слова «під час» замінити словами «у разі»;

абзац третій підпункту 2 викласти у такій редакції:

«Звіти про винагороду у разі їх розміщення на веб-сайті товариства видаляються з веб-сайту через 10 років після публікації відповідного звіту про винагороду, якщо інше не передбачено законодавством.».

Начальник управління

методології корпоративного

управління та корпоративних

фінансів

Д. Пересунько


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 04.06.2019 — 2019 р., № 42, стор. 31, стаття 1472, код акта 94581/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

НКЦПФР:

 1. РІШЕННЯ від 31.03.2020 № 153 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 березня 2006 року № 187". НКЦПФР. 2020 рікк
 2. РІШЕННЯ від 31.03.2020 № 154 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31 березня 2006 року № 208". НКЦПФР. 2020 рікк
 3. РІШЕННЯ від 31.03.2020 № 155 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04 жовтня 2005 року № 509". НКЦПФР. 2020 рікк
 4. до. НКЦПФР. 2020 рікк
 5. до. НКЦПФР. 2020 рікк
 6. РІШЕННЯ від 31.03.2020 № 145 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо взаємодії учасників депозитарної системи України". НКЦПФР. 2020 рікк
 7. до. НКЦПФР. 2020 рікк
 8. РІШЕННЯ від 31.03.2020 № 146 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо корпоративних операцій емітента". НКЦПФР. 2020 рікк
 9. РІШЕННЯ від 25.02.2020 № 77 "Про внесення змін до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування". НКЦПФР. 2020 рікк
 10. РІШЕННЯ від 07.05.2020 № 216 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо приведення до вимог законів України". НКЦПФР. 2020 рікк
 11. РІШЕННЯ від 22.01.2019 № 20 "Про внесення змін до Положення про іпотечне покриття звичайних іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій". НКЦПФР. 2019 рікк
 12. РІШЕННЯ від 31.01.2019 № 43 "Про затвердження форми Повідомлення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підприємством, що становить суспільний інтерес, про суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності". НКЦПФР. 2019 рікк
 13. РІШЕННЯ від 05.02.2019 № 46 "Про внесення змін до деяких нормативних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо взаємодії з номінальним утримувачем". НКЦПФР. 2019 рікк
 14. РІШЕННЯ від 12.03.2019 № 150 "Про внесення змін до Положення про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду (інвестиційної компанії)". НКЦПФР. 2019 рікк
 15. РІШЕННЯ від 14.03.2019 № 157 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (з метою приведення у відповідність до вимог законодавства)". НКЦПФР. 2019 рікк
 16. РІШЕННЯ від 02.04.2019 № 194 "Про внесення зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". НКЦПФР. 2019 рікк
 17. РІШЕННЯ від 18.04.2019 № 221 "Про внесення змін до Положення про порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній". НКЦПФР. 2019 рікк
 18. РІШЕННЯ від 09.04.2019 № 207 "Про затвердження Порядку розрахунку кількості голосуючих акцій, що належать фізичній особі або юридичній особі відповідно до фінансових інструментів, передбачених частиною десятою статті 64". НКЦПФР. 2019 рікк
 19. РІШЕННЯ від 23.05.2019 № 280 "Про затвердження Змін до Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку". НКЦПФР. 2019 рікк
 20. РІШЕННЯ від 14.05.2019 № 250 "Про внесення змін до Положення про функціонування фондових бірж". НКЦПФР. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -