<<
>>

РІШЕННЯ від 23.05.2019 № 280 "Про затвердження Змін до Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку". НКЦПФР. 2019

Документ актуальний на 06.08.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

23.05.2019  № 280

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 червня 2019 р.

за № 631/33602

Про затвердження Змін до Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України від 15 травня 2018 року № 2418-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій», рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 квітня 2014 року № 431 «Про затвердження Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2014 року за № 459/25236, від 03 грудня 2013 року № 2826 «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712, від 22 листопада 2012 року № 1688 «Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012 року за № 2082/22394, з метою забезпечення ефективного функціонування інформаційної системи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року № 646, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (зі змінами), що додаються.

2.

Департаменту інформаційних технологій (Фоменко Є.) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Це рішення набирає чинності через десять робочих днів з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Панченка О.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної

комісії з цінних паперів

та фондового ринку

23 травня 2019 року № 280

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 червня 2019 р.

за № 631/33602

ЗМІНИ

до Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

1. У довіднику 15 «Види договорів у діяльності з торгівлі цінними паперами» показники за кодами 8000, 8001 виключити.

2. У довіднику 19 «Дата вчинення дій»:

1) рядок «Вчинення дії про факти лістингу/делістингу цінних паперів» виключити;

2) показники з кодом 12–14 виключити;

3) показник з кодом 97 викласти у такій редакції:

«Дата, коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про виключення його цінних паперів з біржового реєстру фондової біржі»;

4) доповнити новими позиціями такого змісту:

«

Вчинення дії про факт зміни адреси власного веб-сайту емітента

115

Дата зміни адреси веб-сайту

Вчинення дії про факт затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

116

Дата затвердження органом товариства відповідного звіту

».

3. Довідник 21 «Перелік та коди видів адміністративних даних, особливої інформації про іпотечні цінні папери» доповнити новими позиціями такого змісту:

«

57

Відомості про зміну адреси власного веб-сайту емітента

58

Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради  та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

».

4. Довідник 26 «Біржовий список» викласти у такій редакції:

«

Код показника

Зміст показника

01

Категорія лістингових цінних паперів

03

Цінні папери виключені з біржового списку. Припинення торгівлі

04

Цінні папери знаходяться у біржовому списку. Призупинення торгівлі

05

Категорія позалістингових цінних паперів

».

5. У довіднику 27 «Види змін на рахунку в цінних паперах депонента в депозитарній установі»:

1) показники з кодами 021, 022 викласти у такій редакції:

«

021

Збільшення кількості прав на голосуючі акції на рахунку у цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета голосуючих акцій, внаслідок чого пакет голосуючих акцій збільшується від 5 % до 100 % (включно) статутного капіталу емітента

022

Зменшення кількості прав на голосуючі акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета голосуючих акцій, внаслідок чого пакет голосуючих акцій зменшується від 100 % до 5 % (включно) статутного капіталу емітента

»;

2) показники з кодами 621, 622 викласти у такій редакції:

«

621

Збільшення за наслідками операцій емітента кількості прав на голосуючі акції на рахунку у цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета голосуючих акцій, внаслідок чого пакет голосуючих акцій збільшується від 5 % до 100 % (включно) статутного капіталу емітента

622

Зменшення за наслідками операцій емітента кількості прав на голосуючі акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета голосуючих акцій, внаслідок чого пакет голосуючих акцій зменшується від 100 % до 5 % (включно) статутного капіталу емітента

».

6. У довіднику 34 «Перелік депозитарних операцій та послуг депозитарних установ»:

1) показники з кодами 11, 12 викласти у такій редакції:

«

11

Внесення змін до системи депозитарного обліку за наслідками виконання судового рішення, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, постанови або розпорядження її уповноваженої особи

12

Списання прав на цінні папери з рахунку у цінних паперах внаслідок скасування реєстрації випуску цінних паперів, виконання судового рішення

»;

2) показники з кодами 17, 18 викласти у такій редакції:

«

17

Переказ прав на цінні папери, що призводить до зменшення кількості прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах

18

Переказ прав на цінні папери, що призводить до збільшення кількості прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах

»;

3) показник з кодом 31 викласти у такій редакції:

«

31

Облік прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах

»;

4) доповнити новою позицією такого змісту:

«

40

Відкриття рахунку в цінних паперах на підставі договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача

».

7. У довіднику 35 «Вид інформації, що передається від депозитарної установи до уповноваженого на зберігання (Центрального депозитарію цінних паперів та/або Національного банку України) при припиненні нею здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи»:

1) показник з кодом 07 доповнити словами «(не використовується)»;

2) доповнити новими позиціями такого змісту:

«

19

Переліки осіб, які мають право на отримання коштів, що надійшли до Депозитарної установи за наслідками погашення цінних паперів та/або виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами та не були нею виплачені, окремо за кожним випуском цінних паперів із зазначенням інформації, необхідної для ідентифікації цих осіб, розміру коштів щодо кожної особи та загальної суми коштів за кожним випуском цінних паперів

20

Консолідований баланс (баланс за всіма цінними паперами, що обліковуються у депозитарній установі на рахунках у цінних паперах депонентів і на рахунку в цінних паперах депозитарної установи в Центральному депозитарії цінних паперів), складений станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, у формі електронного документа відповідно до внутрішніх документів уповноваженого на зберігання згідно з вимогами законодавства

21

Консолідований баланс (баланс за всіма цінними паперами, що обліковуються у депозитарній установі на рахунках у цінних паперах депонентів і на рахунку в цінних паперах депозитарної установи в Національному банку України відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, визначеної Законом України «Про депозитарну систему України»), складений станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, у формі електронного документа відповідно до внутрішніх документів уповноваженого на зберігання згідно з вимогами законодавства, засвідчений Національним банком України

».

8. У довіднику 37 «Види депонентів депозитарної установи»:

1) назву довідника викласти в такій редакції:

«Види депонентів, клієнтів депозитарної установи, клієнтів торговця цінними паперами»;

2) доповнити новою позицією такого змісту:

«

160

Номінальний утримувач

».

Директор департаменту

інформаційних технологій

Є. Фоменко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 23.07.2019 — 2019 р., № 55, стор. 206, стаття 1936, код акта 95158/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

НКЦПФР:

 1. РІШЕННЯ від 31.03.2020 № 153 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 березня 2006 року № 187". НКЦПФР. 2020 рікк
 2. РІШЕННЯ від 31.03.2020 № 154 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31 березня 2006 року № 208". НКЦПФР. 2020 рікк
 3. РІШЕННЯ від 31.03.2020 № 155 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04 жовтня 2005 року № 509". НКЦПФР. 2020 рікк
 4. до. НКЦПФР. 2020 рікк
 5. до. НКЦПФР. 2020 рікк
 6. РІШЕННЯ від 31.03.2020 № 145 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо взаємодії учасників депозитарної системи України". НКЦПФР. 2020 рікк
 7. до. НКЦПФР. 2020 рікк
 8. РІШЕННЯ від 31.03.2020 № 146 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо корпоративних операцій емітента". НКЦПФР. 2020 рікк
 9. РІШЕННЯ від 25.02.2020 № 77 "Про внесення змін до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування". НКЦПФР. 2020 рікк
 10. РІШЕННЯ від 07.05.2020 № 216 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо приведення до вимог законів України". НКЦПФР. 2020 рікк
 11. РІШЕННЯ від 24.03.2020 № 132 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 березня 2012 року № 394". НКЦПФР. 2020 рікк
 12. РІШЕННЯ від 22.01.2019 № 20 "Про внесення змін до Положення про іпотечне покриття звичайних іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій". НКЦПФР. 2019 рікк
 13. РІШЕННЯ від 31.01.2019 № 43 "Про затвердження форми Повідомлення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підприємством, що становить суспільний інтерес, про суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності". НКЦПФР. 2019 рікк
 14. РІШЕННЯ від 05.02.2019 № 46 "Про внесення змін до деяких нормативних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо взаємодії з номінальним утримувачем". НКЦПФР. 2019 рікк
 15. РІШЕННЯ від 12.03.2019 № 150 "Про внесення змін до Положення про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду (інвестиційної компанії)". НКЦПФР. 2019 рікк
 16. РІШЕННЯ від 14.03.2019 № 157 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (з метою приведення у відповідність до вимог законодавства)". НКЦПФР. 2019 рікк
 17. РІШЕННЯ від 02.04.2019 № 194 "Про внесення зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". НКЦПФР. 2019 рікк
 18. РІШЕННЯ від 18.04.2019 № 221 "Про внесення змін до Положення про порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній". НКЦПФР. 2019 рікк
 19. РІШЕННЯ від 09.04.2019 № 210 "Про затвердження Змін до Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства". НКЦПФР. 2019 рікк
 20. РІШЕННЯ від 09.04.2019 № 207 "Про затвердження Порядку розрахунку кількості голосуючих акцій, що належать фізичній особі або юридичній особі відповідно до фінансових інструментів, передбачених частиною десятою статті 64". НКЦПФР. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -