>>

РІШЕННЯ від 24.03.2020 № 132 "Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 березня 2012 року № 394". НКЦПФР. 2020

Документ актуальний на 24.06.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

24.03.2020  № 132

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 травня 2020 р.

за № 477/34760

Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 березня 2012 року № 394

Відповідно до пункту 37-3 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 1, 9 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. У заголовку та пункті 1 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 березня 2012 року № 394 "Про затвердження Порядку погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2012 року за № 635/20948, слова та цифри "набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління" замінити словами "наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку".

2.

Унести зміни до Порядку погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 березня 2012 року № 394, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2012 року за № 635/20948 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 червня 2013 року № 1101), виклавши його у новій редакції, що додається.

3. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з 01 жовтня 2020 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарабакіна Д.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Антимонопольного комітету України

Ю. Терентьєв


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії

з цінних паперів та фондового

ринку

24 березня 2020 року № 132

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 травня 2020 р.

за № 477/34760

ПОРЯДОК

погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку

I. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює процедуру та умови отримання погодження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) наміру набуття особою одноосібно або спільно з іншими особами істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (крім банку) або збільшення її таким чином, що зазначена особа(и) буде(уть) прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах управління професійного учасника фондового ринку або незалежно від формального володіння буде(уть) мати можливість здійснення значного впливу на управління або діяльність професійного учасника фондового ринку.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

власник істотної участі - юридична особа (резидент або нерезидент) або фізична особа (резидент або нерезидент) або група осіб, яка/які набула/набули істотну участь у професійному учаснику фондового ринку;

група компаній по відношенню до певної юридичної особи (група компаній) - група компаній, частиною якої є певна юридична особа, що складається з материнської компанії, її дочірніх компаній, інших юридичних осіб, в яких материнська компанія або її дочірні компанії мають участь;

група осіб - двоє або більше осіб, які мають намір спільно набути істотну участь у професійному учаснику фондового ринку або збільшити її таким чином, що такі особи будуть прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах управління професійного учасника фондового ринку або незалежно від формального володіння будуть мати можливість здійснення значного впливу на управління або діяльність професійного учасника фондового ринку;

заявник - особа (юридична особа або фізична особа, резидент або нерезидент) або група осіб, яка(і) має(ють) намір набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку та подала(и) заяву з відповідними документами для отримання нею(ими) письмового погодження Комісії такого наміру;

значний вплив на управління або діяльність юридичної особи - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами акціями, часткою в статутному капіталі або правом голосу за акціями, часткою в статутному капіталі юридичної особи в розмірі від 10 відсотків та більше або незалежна від формального володіння можливість здійснення такого впливу на управління чи діяльність юридичної особи;

істотна участь незалежно від формального володіння - можливість значного впливу на керівництво чи діяльність професійного учасника фондового ринку незалежно від формального володіння прямо або опосередковано часткою у статутному капіталі такого професійного учасника фондового ринку;

керівник юридичної особи - особа, яка виконує функцію одноосібного виконавчого органу або голова колегіального виконавчого органу юридичної особи;

керівні посадові особи - це особи, які здійснюють виконавчі функції та особи, які здійснюють наглядові функції;

ланцюг володіння часткою (акціями) юридичної особи - склад осіб, які мають участь у юридичній особі, який включає осіб першого і кожного наступного рівня володіння часткою (акціями) юридичної особи;

намір набуття або збільшення істотної участі - намір вчинення особою або групою осіб правочину, що призведе до набуття або збільшення істотної участі цієї особи/осіб у професійному учаснику фондового ринку;

опосередкована істотна участь - володіння в професійному учаснику фондового ринку, яке настає, якщо особа або група осіб прямо або опосередковано володіє часткою (акціями) в статутному капіталі юридичної особи - власника істотної участі у структурі власності професійного учасника фондового ринку та/або частками (акціями) в статутних капіталах юридичних осіб - прямих власників у структурі власності професійного учасника фондового ринку у такому розмірі, який забезпечує можливість контролювати через цю особу (цих осіб) 10 і більше відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку;

особа, що фактично координує діяльність професійного учасника фондового ринку - фізична особа - власник істотної участі або керівник юридичної особи - власника істотної участі, або інша особа, яка згідно відповідного правочину має повноваження з реалізації прав, що належать власнику істотної участі щодо управління діяльністю професійного учасника фондового ринку;

особа, яка здійснює виконавчі функції - голова та члени колегіального виконавчого органу, особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, або інша фізична особа, відповідальна за управління поточною діяльністю юридичної особи, та підзвітна з цього питання особам, які здійснюють наглядові функції, зокрема в частині виконання юридичною особою та її фахівцями внутрішніх правил стосовно обслуговування клієнтів;

особи, які здійснюють наглядові функції - голова та члени наглядової ради, інші особи, які мають повноваження на визначення стратегії, цілей і загального напряму діяльності юридичної особи, наглядають за процесом прийняття управлінських рішень та контролюють цей процес;

пряма істотна участь - володіння самостійне або спільне з іншими особами часткою (акціями) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку;

прямий власник заявника - особа, яка є власником акцій/частки у статутному капіталі заявника;

публічна компанія - публічне акціонерне товариство або іноземна юридична особа, що є емітентом акцій, які допущені до торгів на хоча б одній з наступних фондових бірж:

New York Stock Exchange (NYSE);

Hong Kong Exchanges and Clearing;

фондовій біржі, що входить до Nasdaq, Inc.;

фондовій біржі країни, що входить до Європейського Союзу;

іноземній фондовій біржі, яка входить до Світової федерації бірж;

рівень володіння часткою (акціями) юридичної особи - відносини щодо володіння часткою (акціями) юридичної особи між такою юридичною особою та її учасниками. Якщо всі учасники юридичної особи є фізичними особами, така юридична особа має лише один рівень володіння часткою (акціями);

спільна з іншими особами істотна участь - володіння, яке настає, якщо участь у професійному учаснику фондового ринку в розмірі 10 і більше відсотків його статутного капіталу належить групі осіб на праві спільної власності або сумарно належить групі осіб, які є:

1) асоційованими особами;

2) особами, пов'язаними правочином та/або спільними економічними інтересами, відносинами економічної та/або організаційної залежності, що впливатимуть на діяльність професійного учасника фондового ринку;

3) іншими особами, які спільно набули істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та/або заявили про спільність такого набуття публічно та/або в документах, наданих професійному учаснику фондового ринку або Комісії;

траст - система фідуціарних відносин, у яких одна сторона, засновник(и) (довіритель(і)), надає іншій стороні, повіреному (управителю) (фізичній/юридичній особі, що управлятиме активами), право розпоряджатися майном чи активами на користь третьої сторони (бенефіціарного власника) відповідно до умов договору або іншого документа, оформленого відповідно до законодавства країни її походження, зі створенням або без створення певної юридичної особи, фонду тощо;

участь - пряме, опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами акціями, часткою в статутному капіталі юридичної особи;

фідуціарні відносини - відносини між двома або більше особами, за яких одна особа має фідуціарний обов'язок стосовно іншої(их) особи (осіб), а саме обов'язок діяти якнайкраще в інтересах такої особи (осіб).

Терміни "резидент" та "нерезидент" вживаються у значеннях, визначених Податковим кодексом України.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються в значеннях, визначених Законами України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та нормативно-правовими актами Комісії.

3. Особа або група осіб, яка має намір набуття або збільшення істотної участі, повинна не менше ніж за місяць до набуття істотної участі або її збільшення надати заяву та відповідні документи на отримання письмового погодження Комісії такого наміру набуття або збільшення істотної участі.

У разі якщо будь-яка особа, на момент виникнення у неї наміру набуття істотної участі незалежно від формального володіння у професійному учаснику фондового ринку, має погодження Комісії на володіння істотною участю у такому професійному учаснику фондового ринку, то погодження такою особою наміру набуття істотної участі незалежно від формального володіння не потрібно.

Особа або група осіб повинна(і) погодити намір набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку незалежно від того, яким чином така істотна участь набуватиметься або збільшуватиметься.

Особа або група осіб, яка(і) набула(и) або збільшила(и) істотну участь у професійному учаснику фондового ринку у випадках, передбачених пунктом 9 цього розділу, повинна(і) погодити таке набуття або збільшення або відчужити набуту без наміру частку (акції).

4. У разі якщо будь-яка особа має погодження Комісії на володіння істотною участю, розмір якої становить не менше 10 відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку, та має намір додатково набути акції (частки) цього учасника таким чином, що це набуття призведе до збільшення його істотної участі, але при цьому не буде дорівнювати або перевищувати відповідно 25 відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку, то погодження Комісії на таке збільшення розмірів істотної участі не потрібно.

У разі якщо будь-яка особа має погодження Комісії на володіння істотною участю, розмір якої становить не менше 25 відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку, та має намір додатково набути акції (частки) цього учасника таким чином, що це набуття призведе до збільшення його істотної участі, але при цьому не буде дорівнювати або перевищувати відповідно 50 відсотків статутного капіталу професійного учасника, то погодження Комісії на таке збільшення розмірів істотної участі не потрібно.

У разі якщо будь-яка особа має погодження Комісії на володіння істотною участю, розмір якої становить не менше 50 відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку, та має намір додатково набути акції (частки) цього учасника таким чином, що це набуття призведе до збільшення його істотної участі, але при цьому не буде дорівнювати або перевищувати відповідно 75 відсотків статутного капіталу професійного учасника, то погодження Комісії на таке збільшення розмірів істотної участі не потрібно.

У разі якщо будь-яка особа має погодження Комісії на володіння істотною участю у розмірі 75 або більше відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку, то для подальшого збільшення її істотної участі погодження Комісії не потрібне.

Якщо істотна участь у професійному учаснику фондового ринку набувається або збільшується державою, територіальною громадою в особі відповідного суб'єкта управління об'єктами державної, комунальної власності, набуття або збільшення такої істотної участі не потребує погодження Комісії.

При цьому, суб'єкт управління об'єктами державної, комунальної власності повинен не пізніше десяти робочих днів з дати набуття або збільшення такої істотної участі повідомити Комісію про таке набуття або збільшення істотної участі з доданням копій документів, що підтверджують таке набуття або збільшення істотної участі.

5. Розмір участі особи у професійному учаснику фондового ринку або іншої юридичної особи при одночасному прямому та опосередкованому через іншого прямого власника самостійному або спільному з іншими особами володінні участю у статутному капіталі професійного учасника фондового ринку або іншої юридичної особи визначається шляхом додавання розмірів її прямої та опосередкованої участі, яка розраховується згідно з вимогами цього пункту.

Розмір опосередкованої участі особи в професійному учаснику фондового ринку розраховується шляхом множення розміру часток участі осіб за кожним рівнем володіння часткою (акціями) у відповідному ланцюгу володіння часткою (акціями) в професійному учаснику фондового ринку за такою формулою:

де

РОУm

-

розмір розрахункової опосередкованої участі в професійному учаснику фондового ринку у відповідному ланцюгу володіння часткою (акціями);

m

-

кількість ланцюгів володіння часткою (акціями) юридичної особи;

У1

-

розмір прямої участі в професійному учаснику фондового ринку, у відсотках;

У2,...Уn

-

розмір опосередкованої участі особи (групи осіб) в юридичній особі, у відсотках;

n

-

кількість рівнів володіння часткою (акціями) в професійному учаснику фондового ринку у відповідному ланцюгу володіння часткою (акціями).

Розмір участі особи в професійному учаснику фондового ринку, яка має самостійне або спільно з іншими особами опосередковане володіння участю через двох або більше прямих власників істотної участі, розраховується шляхом додавання розмірів всіх часток такого опосередкованого володіння участю, розрахованих згідно з абзацом другим цього пункту, через цих осіб.

Порядок розрахунку розміру опосередкованої участі особи в професійному учаснику фондового ринку, визначений у абзаці другому цього пункту, не поширюється на розрахунок участі в професійному учаснику фондового ринку особи, яка прямо або опосередковано здійснює контроль учасника/учасників професійного учасника фондового ринку.

Якщо особа прямо або через інших осіб здійснює контроль прямого власника істотної участі у професійного учасника фондового ринку, то розмір опосередкованої участі такої особи в професійному учаснику фондового ринку дорівнює розміру прямої участі власника істотної участі у професійного учасника фондового ринку.

Розмір участі групи осіб розраховується шляхом додавання часток всіх цих осіб у структурі власності професійного учасника фондового ринку.

Визначення розміру участі особи в професійному учаснику фондового ринку відповідно до вимог цього пункту здійснюється за прикладом, наведеним у додатку 1 до цього Порядку.

Розмір загальної кількості голосів заявника, який за договором про управління цінними паперами та/або за дорученням акціонера (учасника) професійного учасника фондового ринку набуває права голосу на загальних зборах професійного учасника фондового ринку, розраховується з урахуванням його власної прямої участі шляхом складання кількості голосів, що йому належать, та кількості голосів, які він отримує.

6. Якщо в структурі власності юридичної особи, що є опосередкованим власником професійного учасника фондового ринку, є особа або група осіб, що є власником істотної участі або особи, які спільно з іншими особами володіють істотною участю, розмір якої перевищує 50 відсотків, то для цілей цього Порядку (щодо необхідності погодження наміру набуття або збільшення істотної участі та подання документів щодо власників істотної участі заявника, передбачених цим Порядком) інші власники юридичної особи, що є опосередкованими власниками істотної участі професійного учасника фондового ринку, вважаються такими, що не мають істотної участі, а особа або група осіб, розмір істотної участі якої перевищує 50 відсотків, вважається єдиним(и) учасником(и) такої юридичної особи та розмір її(їх) істотної участі прирівнюється до 100 відсотків.

7. При визначенні наявності значного впливу особи на управління або діяльність професійного учасника фондового ринку незалежно від формального володіння враховується:

наявність матеріальних та регулярних операцій між особою та професійним учасником фондового ринку;

відносини кожного учасника або акціонера з професійним учасником фондового ринку;

чи користується особа додатковими правами у професійному учаснику фондового ринку на підставі укладеного договору або положення, що міститься у статуті професійного учасника фондового ринку, або інших установчих документах;

чи є особа членом органу управління, має представника або має можливість призначити представника в органі управління, що виконує наглядові функції, або будь-якому аналогічному органі професійного учасника фондового ринку;

загальну структуру власності професійного учасника фондового ринку або материнського підприємства професійного учасника фондового ринку, враховуючи, зокрема, чи розподілені акції або частки на велику кількість акціонерів або учасників;

наявність відносин між особою та існуючими акціонерами та будь-які угоди акціонерів, які б дозволяли особі здійснювати значний вплив на професійного учасника фондового ринку;

позиція особи в межах групи компаній, до якої входить така особа;

можливість особи брати участь у рішеннях з питань операційної та фінансової стратегії професійного учасника фондового ринку.

У разі виявлення Комісією особи, яка має значний вплив незалежно від формального володіння на професійного учасника фондового ринку, без отримання відповідного погодження Комісія надсилає такій особі та професійному учаснику фондового ринку повідомлення про те, що така особа зобов'язана погодити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку в порядку, визначеному для погодження наміру набуття істотної участі.

8. Якщо особа набула істотну участь у професійному учаснику фондового ринку (в тому числі, істотну участь незалежно від формального володіння) чи збільшила її до рівня, передбаченого пунктом 1 цього розділу, без отримання погодження Комісії наміру щодо такого набуття та/або збільшення (крім випадків, визначених у пунктах 4 та 9 цього розділу), така особа не має права прямо чи опосередковано, повністю чи частково користуватися правом голосу придбаних акцій (часток) та брати участь будь-яким чином в управлінні справами професійного учасника фондового ринку.

Рішення учасників (акціонерів), прийняті з урахуванням таких голосуючих акцій (часток), не мають юридичної сили.

У разі встановлення Комісією факту набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку без отримання погодження Комісії наміру щодо такого набуття та/або збільшення, то уповноважена особа Комісії в установленому законодавством порядку виносить розпорядження про усунення порушення вимог Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затверджених рішенням Комісії від 14 травня 2013 року № 817, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за № 854/23386 (зі змінами) (далі - Порядок та умови), або Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених рішенням Комісії від 23 липня 2013 року № 1281, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12 вересня 2013 року за № 1576/24108 (зі змінами) (далі - Ліцензійні умови), а саме привести структуру власності такого професійного учасника фондового ринку у відповідність до вимог Порядку та умов або до Ліцензійних умов.

9. Особа або група осіб, яка(і) набула(и) або збільшила(и) істотну участь у професійному учаснику фондового ринку без наміру, зокрема, у випадку:

1) спадкування та правонаступництва;

2) придбання акцій професійного учасника фондового ринку за результатами придбання контрольного пакета акцій відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства";

3) одноосібного набуття істотної участі кожною або однією з осіб, які спільно володіли істотною участю в професійному учаснику фондового ринку, у результаті припинення правовідносин, у зв'язку з якими Комісія погодила таким особам спільне набуття істотної участі в професійному учаснику фондового ринку (якщо таке погодження вимагалось);

4) рішення суду;

5) виникнення значного впливу незалежно від формального володіння на управління або діяльність професійного учасника фондового ринку тощо,

подає до Комісії, для погодження такої набутої або збільшеної істотної участі документи, передбачені цим Порядком з додання документів, що підтверджують набуття або збільшення істотної участі без наміру, крім випадку коли така особа подала до Комісії повідомлення про намір відчуження набутої без наміру частки (акцій).

Таке повідомлення подається особою або групою осіб у довільній формі протягом 5 робочих днів з дати фактичного набуття або збільшення істотної участі та повинно містити чітко визначений строк, протягом якого така особа планує відчужити набуту(і) частку (акції) в статутному капіталі професійного учасника фондового ринку, що не може становити більше 1 року.

Для погодження набуття або збільшення істотної участі без наміру особою або групою осіб подаються до Комісії всі відповідні документи, що передбачені цим Порядком, крім документів, що дають змогу зробити висновок про наявність у такої особи достатньої кількості власних коштів та джерела їх походження для набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, та інформації щодо фінансування наміру набуття або збільшення істотної участі.

10. Вимоги, установлені цим Порядком, повинні виконуватись власниками істотної участі протягом усього строку володіння ними істотною участю у професійному учаснику фондового ринку.

II. Порядок надання та перелік документів, що надаються до Комісії для отримання погодження наміру набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку

1. Для отримання погодження наміру набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку заявник надає до Комісії або надсилає поштою (рекомендованим листом) заяву про отримання погодження наміру набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку самостійно (додаток 2) або заяву про отримання погодження наміру спільного набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (додаток 3), перелік (опис) документів, що подаються на отримання погодження наміру набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (додаток 4). У переліку (опису) документів, що подається на отримання погодження наміру набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, заявник зазначає, який документ, що надається до заяви, належить до документів, які містять конфіденційну інформацію.

Заява та документи, що надаються юридичними або фізичними особами відповідно до цього Порядку, надаються в паперовій формі, мають бути викладені державною мовою, підписані уповноваженою особою (для юридичної особи) або фізичною особою (уповноваженим представником фізичної особи) або групою осіб (уповноваженим представником групи осіб), не містити виправлень та неточностей. У разі якщо документ має більше одного аркуша, він повинен бути прошитий, пронумерований, підписаний уповноваженою особою (для юридичної особи) або фізичною особою (уповноваженим представником фізичної особи).

У разі наміру спільного набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку особами, пов'язаними правочином, до заяви, крім інших документів, які надаються відповідно до цього Порядку, додається копія цього правочину на папері.

У разі, якщо намір набуття або збільшення істотної участі мають особи, які набувають або збільшують істотну участь спільно, то документи, передбачені пунктами 2 - 8 цього розділу Порядку подаються щодо кожної з таких осіб.

У разі подання документів до Комісії уповноваженою особою разом із заявою подаються оригінал(и) документу(ів), що підтверджують її повноваження. У довіреності на представництво в Комісії інтересів заявника, осіб, які мають намір спільно набути або збільшити істотну участь, мають бути визначені всі повноваження, що надаються такій уповноваженій особі при наданні та підписанні документів. Довіреність, видана фізичною особою, має бути засвідчена відповідно до законодавства.

У разі відсутності інформації, надання якої передбачено згідно з додатками до цього Порядку, у відповідному полі ставиться прочерк із зазначенням причини неможливості її подання.

Документи, що подаються заявником згідно з цим Порядком, повинні містити повну, послідовну, достовірну та зрозумілу інформацію.

Заявник має право крім документів, передбачених цим Порядком, надавати інші документи, що містять інформацію про фінансовий (майновий) стан заявника, наявність власних коштів, джерела походження коштів, ділову репутацію відповідних осіб тощо.

На дату подання заяви та документів строк їх подання (період часу між датою подання документів та датою їх оформлення (підписання)) для подання резидентами документів згідно з додатками до цього Порядку (крім додатку 20), довідок від інших державних органів, крім документів щодо фінансової звітності, аудиту та оцінки майна, не може бути більшим ніж два місяці. Строк подання резидентами документа, оформленого згідно з додатком 20 до цього Порядку, не може перевищувати 5 робочих днів. Строк подання документів щодо оцінки майна та щодо ідентифікації юридичних осіб - нерезидентів не може перевищувати шести місяців.

Документи, що видані органом іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не передбачено інше. Ці документи можуть бути засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі, перекладені на українську мову, їх переклад має бути засвідчений у порядку, встановленому законодавством щодо вчинення нотаріальних дій, та легалізовані в консульській установі України, або засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України, або засвідчені шляхом проставляння апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, від 05 жовтня 1961 року.

Документи, що стосуються юридичної особи - нерезидента, фізичної особи - нерезидента, легалізація яких не передбачена міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, мають бути перекладені на українську мову, а їх переклад має бути засвідчений нотаріусом, посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій. Якщо такі документи були створені українською мовою та засвідчені на території країни їх видачі згідно із законодавством цієї країни або засвідчені шляхом проставляння апостиля згідно з міжнародними договорами України, вони не потребують додаткового перекладу чи засвідчення.

Якщо окремі документи, передбачені цим Порядком, не можуть бути представлені юридичною особою або фізичною особою - нерезидентами, надається письмове запевнення (у довільній формі) про відсутність у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання таких документів (дозволів, погоджень тощо).

Документи, що стосуються членів колегіальних органів юридичної особи та мають подаватися згідно з цим Порядком, подаються у разі наявності таких органів згідно зі статутом такої юридичної особи.

Якщо інформація, яку необхідно надати згідно з вимогами цього Порядку, вже є в результаті оприлюднення у публічному доступі державною мовою у візуальній формі, що дає змогу сприймати зміст інформації людиною і відтворювати інформацію на папері для необмеженого завантаження та копіювання на веб-сайті юридичної особи та/або у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії чи в інших базах осіб, що надають інформаційні послуги на фондовому ринку, то заявник подає реквізити для забезпечення можливості автоматичного завантаження копій цих документів з мережі Інтернет, що мають містити повну адресу файлу, за якою може бути здійснене вільне і пряме завантаження його копій засобами автоматизації (без необхідності попередньої реєстрації, введення кодів, інших додаткових дій на забезпечення завантаження), в форматі універсального покажчика місцезнаходження Universal Resource Locator (далі - URL-адреса), ім'я файлу (включаючи розширення в імені файлу, яке має відповідати його типу/формату), точний розмір файлу та контрольну суму для забезпечення можливості автоматичного контролю точності копіювання вмісту.

2. Заявник, який є фізичною особою, для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, крім документів, зазначених у пункті 1 цього розділу, подає:

1) анкету фізичної особи - заявника (додаток 5);

2) копії сторінок національного паспорта або документу, що його замінює, які містять фотографію, прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), дату і місце народження, серію (у разі наявності) і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання (у разі наявності), інформацію про громадянство, або ксерокопії лицьового та зворотного боків безконтактного електронного носія та витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, засвідчені підписом фізичної особи;

3) копії документів, що підтверджують намір набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або факт такого набуття, засвідчені підписом фізичної особи;

4) документи щодо ділової репутації фізичної особи - заявника:

анкету щодо ділової репутації фізичної особи (додаток 6);

інформацію про юридичних осіб, у яких протягом останніх 10 років фізична особа - заявник була та/або є керівником та/або контролером, та/або про професійних учасників фондового ринку, в яких протягом останніх 10 років фізична особа - заявник була та/або є власником істотної участі (додаток 7);

анкету щодо ділової репутації юридичних осіб, у яких фізична особа - заявник є керівником та/або контролером (додаток 8);

довідку органів Національної поліції України про відсутність або наявність судимості, для нерезидентів також - довідку про наявність або відсутність судимості фізичної особи, видану компетентним органом країни, в якій вона має постійне місце проживання, або письмове запевнення про неможливість отримання такої інформації;

5) анкету щодо фінансового стану фізичної особи - заявника (додаток 9) з доданням підтверджуючих документів та інформації (не подається при набутті істотної участі незалежно від формального володіння), якими є:

документи, що посвідчують право власності на майно (активи);

документи, на підставі яких набуто право власності на майно (активи);

документи, що підтверджують відсутність обтяжень майна (активів) станом на відповідну дату (за винятком обтяжень, установлених для забезпечення виконання фізичною особою зобов'язань, зазначених в інформації про майновий стан);

інформацію фондової біржі щодо розрахунку біржового курсу емісійних цінних паперів, здійсненого за правилами, визначеними статтею 8 Закону України "Про акціонерні товариства" (надається з метою підтвердження ринкової вартості емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на цій фондовій біржі);

виписку/довідку про стан рахунку фізичної особи в банку / кредитній установі в Україні / за кордоном, з якого буде здійснюватися оплата для набуття або збільшення істотної участі;

звіт про оцінку майна, проведену оцінювачем відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність, оформлений згідно з вимогами законодавства України, що застосовується до оцінювача тощо.

6) довідку про фінансові та не фінансові інтереси або відносини фізичної особи - заявника з іншими особами (додаток 10);

7) анкету особи, яка фактично координуватиме діяльність професійного учасника фондового ринку (додаток 11), у разі якщо такою особою не є сам заявник (не подається при набутті істотної участі незалежно від формального володіння);

8) інформацію щодо наміру набуття або збільшення істотної участі (додаток 12) (не подається при набутті істотної участі незалежно від формального володіння);

9) інформацію щодо фінансування наміру набуття або збільшення істотної участі (додаток 13) (не подається при набутті істотної участі незалежно від формального володіння);

10) рішення про надання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію у випадках, передбачених законодавством України, або попередній висновок Антимонопольного комітету України про відсутність необхідності в отриманні такого дозволу (його засвідчену копію), або запевнення заявника в тому, що немає необхідності отримання такого дозволу.

3. Заявник, який є юридичною особою (крім професійних учасників фондового ринку), для отримання погодження наміру набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, крім документів, зазначених у пункті 1 цього розділу, подає:

1) анкету юридичної особи - заявника (додаток 14);

2) анкети осіб, що здійснюють управлінські функції в юридичній особі - заявнику (додаток 15);

3) анкети осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи - заявника (додаток 16).

4) документи, що надають змогу ідентифікувати юридичну особу:

для резидента - копію статуту або іншого установчого документа заявника з відміткою реєстраційного органу про його державну реєстрацію (для статутів, зареєстрованих до 01 січня 2016 року) або код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, за яким розміщений в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань чинний зареєстрований статут заявника (для статутів, зареєстрованих після 01 січня 2016 року);

для нерезидента - витяг з торговельного, банківського, судового реєстру або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента, у країні, в якій зареєстровано її головний офіс;

5) копії документів заявника, які підтверджують намір набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, засвідчені заявником;

6) документи щодо ділової репутації юридичної особи - заявника:

анкету щодо ділової репутації юридичної особи (додаток 17);

анкети щодо ділової репутації осіб, що здійснюють управлінські функції в юридичній особі - заявнику, та осіб, що здійснюють управлінські функції в юридичній особі, яка знаходиться під контролем юридичної особи - заявника (додаток 18);

анкету щодо ділової репутації власника істотної участі юридичної особи - заявника (для фізичної особи згідно з додатком 6, для юридичної особи згідно з додатком 17);

7) довідку про фінансові інтереси юридичної особи - заявника, про фінансові та не фінансові інтереси особи, що здійснює управлінські функції у юридичній особі - заявнику, з іншими особами (додаток 19);

8) довідку щодо структури власності юридичної особи - заявника (додаток 20) з доданням схематичного зображення такої структури та схематичного зображення структури групи компаній, до якої належить ця юридична особа (у разі наявності такої групи компаній);

9) інформацію про юридичних осіб, у яких протягом останніх 10 років юридична особа - заявник була та/або є контролером, та/або про професійних учасників фондового ринку, в яких протягом останніх 10 років юридична особа - заявник була та/або є власником істотної участі (додаток 21);

10) перелік учасників групи компаній, до якої належить юридична особа - заявник (додаток 22) (у разі наявності). Цей перелік заповнюється щодо всіх учасників групи компаній, включаючи заявника.

Заявник у разі участі у групі компаній надає у довільній формі аналіз обсягу консолідованого нагляду за групою компаній, до якої належатиме професійний учасник фондового ринку після набуття або збільшення істотної участі, який зокрема міститиме інформацію про те, які юридичні особи групи компаній будуть включені до сфери застосування вимог щодо консолідованого нагляду і на яких рівнях у межах групи компаній ці вимоги застосовуватимуться на повній або субконсолідованій основі.

Заявник також надає у довільній формі аналіз впливу набуття або збільшення істотної участі на здатність професійного учасника фондового ринку продовжувати своєчасно надавати повну та достовірну інформацію згідно з вимогами нормативно-правових актів Комісії;

11) документи, що дають змогу зробити висновок про фінансовий стан заявника (не подаються при набутті істотної участі незалежно від формального володіння):

інформація щодо фінансування наміру набуття або збільшення істотної участі (додаток 13) з доданням відповідних підтверджуючих документів;

фінансова звітність заявника, складена відповідно до застосованої концептуальної основи, консолідована фінансова звітність (у разі її складання відповідно до законодавства) за останні три фінансові роки (з доданням аудиторських звітів у разі їх наявності);

проміжна фінансова звітність, складена відповідно до застосованої концептуальної основи, станом на кінець звітного періоду, що передує даті подання документів (з доданням звіту щодо огляду проміжної фінансової звітності у разі його наявності);

12) документи що підтверджують джерела власних коштів (правові підстави отримання грошових коштів та іншого майна, за рахунок яких сформовано власний капітал юридичної особи);

13) анкету особи, яка фактично координуватиме діяльність професійного учасника фондового ринку (додаток 11), у разі якщо такою особою не є керівник заявника (не подається при набутті істотної участі незалежно від формального володіння);

14) довідку про фінансові та не фінансові інтереси особи, яка фактично координуватиме діяльність професійного учасника фондового ринку, з іншими особами (додаток 23);

15) інформацію щодо наміру набуття або збільшення істотної участі (додаток 12) (не подається при набутті істотної участі незалежно від формального володіння);

16) рішення про надання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію у випадках, передбачених законодавством України, або попередній висновок Антимонопольного комітету України про відсутність необхідності в отриманні такого дозволу (його засвідчену копію), або запевнення заявника в тому, що немає необхідності отримання такого дозволу;

17) копії документів, що підтверджують набуття або збільшення істотної участі шляхом реорганізації, набуття акцій (часток) професійного учасника фондового ринку шляхом внесення таких акцій (часток) до статутних (складених) капіталів інших юридичних осіб, вчинення правочинів дарування, спадкування, міни, а також викупу професійним учасником фондового ринку акцій (часток), що призводить до зменшення статутного капіталу такого учасника та відповідно збільшення істотної участі власника, засвідчені заявником (не подається при набутті істотної участі незалежно від формального володіння).

Зазначені документи надаються заявником у разі виникнення обставин, зазначених у цьому підпункті.

4. Заявник, який є юридичною особою - нерезидентом, для отримання погодження наміру набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку крім документів, зазначених у пунктах 1, 3 цього розділу, подає:

1) письмовий дозвіл на участь юридичної особи - нерезидента у професійному учаснику фондового ринку в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом країни, в якій зареєстровано головний офіс юридичної особи - нерезидента, якщо законодавством такої країни вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення про те, що надання такого дозволу в законодавстві країни його походження не передбачено;

2) документ про ділову репутацію заявника від відповідних іноземних компетентних органів (за наявності);

3) загальну інформацію про компетентні органи іноземної країни, які мають наглядові повноваження щодо юридичної особи - нерезидента.

5. Заявник, який є юридичною особою - фондом національного добробуту (sovereign wealth fund) (далі - фонд), для отримання погодження наміру набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, крім документів, зазначених у пунктах 1, 3 цього розділу, подає:

1) найменування державного органу, відповідального за визначення інвестиційної політики фонду;

2) детальну інформацію щодо інвестиційної політики та будь-які обмеження на інвестиції;

3) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та посада осіб, відповідальних за прийняття інвестиційних рішень для фонду, а також відомості про істотну участь або про значний вплив, що здійснюється визначеним державним органом на щоденні операції фонду та професійного учасника фондового ринку.

6. Заявник, який є юридичною особою - професійним учасником фондового ринку, для отримання погодження наміру набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, крім документів, зазначених у пункті 1 цього розділу подає:

1) анкету юридичної особи - заявника (додаток 14);

2) анкети осіб, що здійснюють управлінські функції в юридичній особі - заявнику (додаток 15);

3) анкети осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи - заявника (додаток 16);

4) інформацію щодо наміру набуття або збільшення істотної участі (додаток 12) (не подається при набутті істотної участі незалежно від формального володіння);

5) копії документів заявника, які підтверджують намір набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, засвідчені заявником;

6) довідку про фінансові інтереси юридичної особи - заявника, про фінансові та не фінансові інтереси особи, що здійснює управлінські функції у юридичній особі - заявнику, з іншими особами (додаток 19);

7) довідку щодо структури власності юридичної особи - заявника (додаток 20) з доданням схематичного зображення такої структури та схематичного зображення структури групи компаній, до якої належить ця юридична особа (у разі наявності такої групи компаній);

8) перелік учасників групи компаній, до якої належить юридична особа - заявник (додаток 22) (у разі наявності такої групи компаній). Цей перелік заповнюється щодо всіх учасників групи компаній, включаючи заявника.

Заявник у разі участі у групі компаній надає у довільній формі аналіз обсягу консолідованого нагляду за групою компаній, до якої належатиме професійний учасник фондового ринку після набуття або збільшення істотної участі, який зокрема міститиме інформацію про те, які юридичні особи групи компаній будуть включені до сфери застосування вимог щодо консолідованого нагляду і на яких рівнях у межах групи компаній ці вимоги застосовуватимуться на повній або субконсолідованій основі.

Заявник також надає у довільній формі аналіз впливу набуття або збільшення істотної участі на здатність професійного учасника фондового ринку продовжувати надавати своєчасну та точну інформацію згідно з вимогами нормативно-правових актів Комісії;

9) документи, що дають змогу зробити висновок про фінансовий стан заявника (не подається при набутті істотної участі незалежно від формального володіння):

інформація щодо фінансування наміру набуття або збільшення істотної участі (додаток 13) з доданням відповідних підтверджуючих документів;

аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності (окрема та консолідована (за наявності)) з доданням копій фінансової звітності, складеної відповідно до застосованої концептуальної основи за три фінансові роки;

звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності (окрема та консолідована (за наявності)) станом на кінець звітного періоду, що передує даті подання документів, з доданням копій фінансової звітності;

10) анкету особи, яка фактично координуватиме діяльність професійного учасника фондового ринку (додаток 11), у разі якщо такою особою не є керівник заявника (не подається при набутті істотної участі незалежно від формального володіння);

11) довідку про фінансові та не фінансові інтереси особи, яка фактично координуватиме діяльність професійного учасника фондового ринку, з іншими особами (додаток 23) (не подається при набутті істотної участі незалежно від формального володіння);

12) рішення про надання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію у випадках, передбачених законодавством України, або попередній висновок Антимонопольного комітету України про відсутність необхідності в отриманні такого дозволу (його засвідчену копію), або запевнення заявника в тому, що немає необхідності отримання такого дозволу.

7. Заявник - фізична/юридична особа, що виступає повіреним (управителем) у трасті, для отримання погодження наміру набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, крім документів, зазначених у пункті 1 цього розділу, подає:

1) анкету щодо трасту (додаток 24).

2) анкету особи, яка фактично координуватиме діяльність професійного учасника фондового ринку (додаток 11);

3) інформацію щодо наміру набуття або збільшення істотної участі (додаток 12);

4) інформацію щодо фінансування наміру набуття або збільшення істотної участі (додаток 13);

5) копії документів заявника, які підтверджують намір набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, засвідчені заявником;

6) інформацію у довільній формі про аналіз обсягу консолідованого нагляду за групою компаній, до якої належатиме професійний учасник фондового ринку після набуття або збільшення істотної участі, який зокрема міститиме інформацію про те, які юридичні особи групи компаній будуть включені до сфери застосування вимог щодо консолідованого нагляду і на яких рівнях у межах групи компаній ці вимоги застосовуватимуться на повній або субконсолідованій основі (для юридичних осіб).

8. Заявник, який є міжнародною фінансовою організацією, для отримання погодження наміру набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку подає документи, зазначені у пунктах 1, 3 цього розділу.

У випадку якщо інформація, передбачена цим Порядком, не може бути надана міжнародною фінансовою організацією, то надається письмове пояснення у довільній формі.

9. Заявник, який має намір набути істотну участь у професійному учаснику фондового ринку у розмірі до 25 %, крім документів, передбачених пунктами 1 - 8 цього розділу, повинен додатково надати документ про стратегію у довільній формі, що містить інформацію про:

період, протягом якого заявник має намір володіти своєю істотною участю у професійному учаснику фондового ринку після набуття та/або збільшення істотної участі, та будь-які наміри заявника збільшити, зменшити або підтримувати рівень свого володіння капіталом на найближчий рік;

наміри заявника стосовно професійного учасника фондового ринку, включаючи те, чи має він намір здійснювати будь-яку форму впливу на професійного учасника фондового ринку, та обґрунтування такої дії;

його фінансову готовність підтримувати професійного учасника фондового ринку додатковими власними коштами, якщо це необхідно для розвитку діяльності або у разі фінансових труднощів.

У разі якщо вплив, що здійснюється заявником шляхом володіння участю у професійному учаснику фондового ринку, ґрунтуючись на комплексній оцінці структури власності професійного учасника фондового ринку, буде еквівалентний впливу, що здійснюється при володінні участю у розмірі від 25 % до 50 %, то заявник повинен надати також інформацію, зазначену в пункті 10 цього розділу.

10. Заявник, який має намір набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, розмір якої за результатами такого набуття/збільшення перевищить 25 %, але не досягне 50 %, крім документів, передбачених пунктами 1 - 8 цього розділу, повинен додатково надати:

1) інформацію, зазначену у пункті 9 цього розділу;

2) детальний опис впливу, який заявник має намір здійснити на фінансове становище професійного учасника фондового ринку, включаючи політику щодо дивідендів, стратегічний розвиток та використання ресурсів професійного учасника фондового ринку;

3) опис намірів та очікувань заявника щодо професійного учасника фондового ринку в найближчі 3 роки, який охоплює всі елементи, зазначені в абзацах третьому - шостому пункту 11 цього розділу.

11. Заявник, який має намір набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, розмір якої за результатами такого набуття або збільшення досягне або перевищить 50 %, крім документів, передбачених пунктами 1 - 8 цього розділу, повинен надати до Комісії бізнес-план, який повинен включати план стратегічного розвитку, прогнозовані фінансові показники професійного учасника фондового ринку та вплив придбання на корпоративне управління та загальну організаційну структуру професійного учасника фондового ринку.

План стратегічного розвитку професійного учасника фондового ринку повинен містити інформацію про:

загальну мету набуття або збільшення істотної участі;

середньострокову фінансову мету, яка може бути викладена відносно дохідності власного капіталу, співвідношення витрат та прибутку, прибутку на акцію або відносно інших умов, залежно від обставин;

можливу переорієнтацію діяльності, профілю основних клієнтів та можливий перерозподіл коштів або ресурсів, які, як очікується, матимуть вплив на професійного учасника фондового ринку;

загальні процеси для включення та інтеграції професійного учасника фондового ринку в структуру групи компаній (за наявності групи) запропонованого набувача істотної участі, включаючи опис основних взаємодій, які будуть проводитися з іншими юридичними особами групи компаній, а також опис політики, яка регулює внутрішні відносини групи компаній.

Прогнозовані фінансові показники професійного учасника фондового ринку, як на індивідуальній, так і на консолідованій основі включають в себе наступні дані на наступні три роки:

прогнозований баланс;

прогнозні пруденційні показники;

інформація про рівень ризику, включаючи кредитні, ринкові та операційні ризики, а також інші відповідні ризики;

інформація про очікувані операції в межах групи компаній (за наявності групи).

Вплив придбання істотної участі на корпоративне управління та загальну організаційну структуру професійного учасника фондового ринку включає вплив на:

склад та обов'язки виконавчого органу чи наглядової ради із зазначенням інформації про осіб, які будуть призначені керувати діяльністю професійного учасника фондового ринку;

склад та обов'язки основних комітетів, у разі їх створення наглядовою радою, включаючи: комітет з питань призначень; комітет з управління ризиками; комітет з питань аудиту; комітет з питань визначення винагороди посадовим особам товариства;

адміністративні, бухгалтерські процедури та внутрішній контроль, включаючи зміни в процедурах та системах, що стосуються бухгалтерського обліку, внутрішнього аудиту, дотримання правил боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення та управління ризиками, а також визначення ключових функцій внутрішнього аудитора, комплаєнс-офіцера та ризик-менеджера;

загальні ІТ-системи та організацію, включаючи будь-які зміни, що стосуються політики ІТ-аутсорсингу, схем зображення руху інформації, документів, баз даних, внутрішнього та зовнішнього програмного забезпечення та основних процедур та інструментів безпеки даних та систем, таких як резервне копіювання, планування неперервності та можливість відновлення чи контролю ланцюга даних;

політику, що регулює аутсорсинг, включаючи інформацію про відповідні сфери, вибір постачальників послуг, а також відповідні права та обов'язки сторін у контракті з аутсорсингом, такі як аудиторські процедури та якість послуг, що очікуються від постачальника;

будь-яку іншу відповідну інформацію, що стосується впливу набуття або збільшення істотної участі на корпоративне управління та загальну організаційну структуру професійного учасника фондового ринку, включаючи будь-які зміни щодо прав голосу акціонерів.

III. Умови, яким повинен відповідати заявник при отриманні погодження Комісії набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку

1. Схематичне зображення структури власності юридичної особи - заявника та схематичне зображення структури групи компаній (за наявності групи), до якої належить ця юридична особа, повинні містити найменування та ідентифікаційний код кожної юридичної особи, прізвища, імена та по батькові всіх фізичних осіб - власників істотної участі в юридичній особі - заявнику та осіб, через яких заявником та його власниками прямо або опосередковано здійснюється володіння/контроль участі у професійному учаснику фондового ринку, із зазначенням зв'язків між ними.

При оформленні відомостей щодо структури власності заявника у вигляді схематичного зображення та неможливості розмістити всі дані на одному аркуші схематичне зображення розміщується на аркушах окремо за кожним власником заявника.

2. Структура власності заявника (для юридичної особи) має бути прозорою та такою, що відповідає вимогам цього Порядку.

Структура власності заявника (для юридичної особи) є прозорою та такою, що відповідає вимогам цього Порядку, якщо розкриває інформацію щодо системи взаємовідносин юридичних та фізичних осіб в структурі цієї юридичної особи, що надає змогу визначити всіх осіб, які мають істотну участь у заявнику, у тому числі відносини контролю між ними, а також є запевнення заявника, що зазначені у довідці про структуру власності відомості заявника є правдивими, повними, розкривають систему взаємовідносин та містять інформацію про всіх власників істотної участі юридичної особи і відповідають вимогам цього Порядку.

Структура власності заявника (крім публічної компанії) є непрозорою та такою, що не відповідає вимогам цього Порядку, якщо:

неможливо визначити всіх власників істотної участі у заявнику через наявність у структурі власності конструкцій щодо взаємного володіння часткою статутного капіталу (зустрічні інвестиції) однієї особи в іншій, та/або

неможливо визначити всіх власників істотної участі у заявнику через наявність у його структурі власності трасту, про якого не розкрита інформація відповідно до цього Порядку, та/або повіреним (управителем) якого не погоджено Комісією наміру набуття або збільшення істотної участі, у разі якщо отримання такого погодження передбачено цим Порядком, та/або

неможливо визначити всіх власників істотної участі у заявнику через наявність у структурі власності осіб, які мають юридичне право володіти, користуватись та розпоряджатись правами щодо істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, але при цьому діють за вказівками кінцевих бенефіціарних власників, та/або

структура власності заявника складається виключно з осіб, які володіють участю у статутному капіталі заявника у розмірі менше 10 %, що не дає можливості встановити хоча б одну особу, що володіє істотною участю у заявнику і в заявнику відсутня особа, яка незалежно від формального володіння здійснює значний вплив на управління або діяльність заявника, та/або

власниками з істотною участю не погоджено таку істотну участь, якщо на момент набуття істотної участі таке погодження було передбачено законодавством.

3. Заявником не може бути особа, яка є резидентом держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України" та, яка після набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку буде здійснювати щодо такого професійного учасника фондового ринку контроль у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

4. Фінансовий стан заявника повинен відповідати, зокрема, таким вимогам:

набуття або збільшення істотної участі не призведе до погіршення фінансового стану професійного учасника фондового ринку;

заявник спроможний забезпечити погашення своїх зобов'язань або вести прибуткову діяльність;

у заявника наявні власні кошти у розмірі, достатньому для набуття або збільшення істотної участі (у тому числі для забезпечення можливості у майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку професійному учаснику фондового ринку незалежно від того, яким чином набувається, збільшується істотна участь);

у осіб, які мають намір спільно набути або збільшити істотну участь, наявні власні кошти у розмірі не меншому, ніж величина частини необхідної загальної суми власних коштів, пропорційна частці, що становить розмір участі особи в сукупному розмірі участі всіх осіб, які спільно набувають або збільшують істотну участь.

Для заявника, який має намір набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, розмір власних коштів вважається достатнім, якщо він є більшим ніж розмір коштів, що вносяться до статутного капіталу професійного учасника фондового ринку та/або при набутті або збільшенні істотної участі на вторинному ринку більшим ніж величина, пропорційна його частці, що набувається у професійного учасника фондового ринку у відсотках за її номінальною вартістю у гривнях у регулятивному капіталі (власних коштах) професійного учасника фондового ринку або у статутному капіталі такого учасника, якщо регулятивний капітал є меншим за статутний.

5. Заявник, який має намір набути або збільшити пряму істотну участь, та заявник, який має намір набути або збільшити опосередковану істотну участь і бути контролером у структурі власності професійного учасника фондового ринку, повинен додатково мати власні кошти для забезпечення можливості у майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку професійному учаснику фондового ринку у розмірі більшому, ніж величина, пропорційна його участі, що належатиме йому в результаті набуття або збільшення істотної участі.

У випадку якщо контролер (який прямо або опосередковано має участь) не виконує обов'язок щодо підтримання фінансового стану професійного учасника фондового ринку (зокрема, необхідність збільшення статутного капіталу професійного учасника фондового ринку внаслідок невідповідності його пруденційних нормативів вимогам Комісії та в разі, коли таке збільшення передбачено планом заходів щодо поліпшення фінансового стану), то така участь вважається не погодженою після встановлення Комісією факту невиконання обов'язку щодо підтримання фінансового стану професійного учасника фондового ринку з дати набрання чинності рішення Комісії про скасування рішення Комісії, яким погоджено набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку.

У разі встановлення Комісією факту невиконання обов'язку щодо підтримання фінансового стану професійного учасника фондового ринку, уповноважена особа Комісії видає розпорядження про усунення порушення вимог цього Порядку, а саме про приведення структури власності такого професійного учасника фондового ринку у відповідність до вимог цього Порядку.

Якщо у структурі власності професійного учасника фондового ринку немає контролера, то зазначені в абзаці першому цього пункту вимоги застосовуються до всіх власників істотної участі, які повинні мати власні кошти для забезпечення можливості у майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку професійному учаснику фондового ринку у розмірі, пропорційному їх часткам у статутному капіталі професійного учасника фондового ринку.

6. Набуття або збільшення істотної участі у професійного учасника фондового ринку повинно здійснюватися за рахунок коштів заявника, джерела походження яких підтверджені.

Джерела походження коштів, що спрямовуються для набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, є підтвердженими в разі наявності всієї інформації щодо наявності власних коштів у розмірі, достатньому для набуття або збільшення істотної участі, та джерел походження таких коштів, передбаченої у пакеті документів згідно з вимогами розділу II цього Порядку.

У разі прийняття рішення про пряме самостійне або спільне набуття або збільшення істотної участі у статутному капіталі професійного учасника фондового ринку заявник зобов'язаний дотримуватись вимог законодавства щодо формування статутного капіталу професійного учасника фондового ринку, зокрема Законів України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про депозитарну систему України", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про інститути спільного інвестування", "Про акціонерні товариства", "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".

7. Ділова репутація фізичних осіб за останні десять років повинна відповідати таким вимогам:

1) стосовно особи відсутні судові рішення, які набрали законної сили, за вчинення кримінального правопорушення, за вчинення правопорушення на ринку фінансових послуг у порядку цивільного або адміністративного судочинства, у справах про банкрутство чи неплатоспроможність або до особи не були застосовані засоби дисциплінарного стягнення, включаючи звільнення з посади керівника підприємства (установи, організації);

2) стосовно особи відсутні відкриті кримінальні провадження, відкриті виконавчі провадження, процедури застосування санкцій чи справи, пов'язані з правопорушеннями на ринку фінансових послуг, що тривають;

3) особі відповідно до законодавства не було відмовлено у ліцензуванні, реєстрації, авторизації, наданні членства, видачі документів (сертифікатів, дозволів), що надають право провадити діяльність на ринку фінансових послуг, або у особи не було відкликано, анульовано чи зупинено таку ліцензію, скасовано таку реєстрацію, припинено чи зупинено таке членство, анульовано такий сертифікат, дозвіл;

4) особу не було звільнено з роботи на ринках фінансових послуг на вимогу державного органу (в тому числі іноземного), з ініціативи власника підприємства (установи, організації) або уповноваженого ним органу (для резидента - на підставі пунктів 2, 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України), на вимогу профспілкового, чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу, звільнено від виконання функцій повіреного (управителя) трасту або припинено інші фідуціарні відносини;

5) у особи відсутній потенційний/реальний конфлікт інтересів щодо професійного учасника фондового ринку або є можливість усунення такого конфлікту інтересів;

6) до особи не застосовувались економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) згідно з резолюціями Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, інших міжнародних організацій, рішень Ради Європейського Союзу, інших міждержавних об'єднань, членом (учасником) яких є Україна, що передбачають обмеження або заборону торговельних та/або фінансових операцій, органами іноземних держав або Україною;

7) особа погодила істотну участь у професійному учаснику фондового ринку у разі її набуття або збільшення в установленому законодавством порядку;

8) особа не має судимості, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку;

9) особа не позбавлялась права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

10) особа не була притягнута до адміністративної відповідальності щодо порушення законодавства на ринках фінансових послуг більше двох разів протягом року;

11) відсутній факт неявки особи на складання протоколу про адміністративне правопорушення на ринку цінних паперів (у разі його складання);

12) особа не включена до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку.

8. Ділова репутація юридичних осіб за останні десять років повинна відповідати таким вимогам:

1) стосовно особи відсутні судові рішення, які набрали законної сили, за вчинення кримінального правопорушення, за вчинення правопорушення на ринку фінансових послуг у порядку цивільного або адміністративного судочинства, у справах про банкрутство чи неплатоспроможність;

2) стосовно особи відсутні відкриті кримінальні провадження, відкриті виконавчі провадження, процедури застосування санкцій чи справи, пов'язані з правопорушеннями на ринку фінансових послуг, що тривають;

3) особі відповідно до законодавства не було відмовлено у ліцензуванні, реєстрації, авторизації, наданні членства, видачі документів (сертифікатів, дозволів), що надають право провадити діяльність на ринку фінансових послуг, або у особи не було відкликано, анульовано чи зупинено таку ліцензію, скасовано таку реєстрацію, припинено чи зупинено таке членство, анульовано такий сертифікат, дозвіл;

4) особу не було звільнено від виконання функцій повіреного (управителя) трасту або припинено інші фідуціарні відносини;

5) у особи відсутній потенційний/реальний конфлікт інтересів щодо професійного учасника фондового ринку або є можливість усунення такого конфлікту інтересів;

6) до особи не застосовувались економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) згідно з резолюціями Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, інших міжнародних організацій, рішень Ради Європейського Союзу, інших міждержавних об'єднань, членом (учасником) яких є Україна, що передбачають обмеження або заборону торговельних та/або фінансових операцій, органами іноземних держав або Україною;

7) особа погодила істотну участь у професійному учаснику фондового ринку у разі її набуття або збільшення в установленому законодавством порядку;

8) особа не включена до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку.

9. Особа має право надати додаткові відомості та документи, що підтверджують відповідність її ділової репутації вимогам цього розділу.

10. Згідно з рішенням Антимонопольного комітету України (у разі необхідності його отримання відповідно до законодавства з питань захисту економічної конкуренції) таке набуття або збільшення істотної участі не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині.

11. Відомості щодо структури власності заявника (для юридичної особи) відповідають вимогам, установленим цим розділом.

12. Відомості, що надаються заявником у заяві та документах на погодження істотної участі, повинні відповідати даним, які містяться у документах щодо ідентифікації заявника.

IV. Порядок розгляду документів, що надаються для отримання погодження Комісії набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку

1. Комісія невідкладно або не пізніше, ніж через два робочих дні, з дати отримання заяви та відповідних документів надсилає письмове повідомлення заявнику про їх отримання із зазначенням дати закінчення строку розгляду поданої заяви та документів, перелік яких установлений цим Порядком.

Комісія має право протягом строку розгляду заяви та відповідних документів здійснювати перевірку достовірності відомостей, які зазначені у документах, наданих для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, у тому числі з урахуванням обміну інформацією з країною походження заявника - нерезидента.

Комісія має право надсилати запити щодо заявника до державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та фізичних осіб з метою отримання від них інформації, необхідної для підтвердження походження коштів, що використовуються заявникам для набуття або збільшення істотної участі, фінансового стану та ділової репутації власників істотної участі (осіб, які претендують на істотну участь).

2. Комісія аналізує відповідність заявника і фінансову спроможність набуття або збільшення істотної участі, зокрема, за наступними критеріями:

ділова репутація заявника та інших осіб, щодо яких подаються анкети щодо ділової репутації;

досвід осіб, що здійснюють управлінські функції в юридичній особі заявнику та особи, яка фактично координуватиме діяльність професійного учасника фондового ринку;

фінансова спроможність заявника, зокрема, щодо виду діяльності, який провадить професійний учасник фондового ринку;

можливість професійного учасника фондового ринку продовжувати дотримуватися пруденційних нормативів;

чи існують підстави вважати, що у зв'язку з набуттям або збільшенням істотної участі вчиняється легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення або, що таке набуття або збільшення істотної участі може підвищити ризик вчинення таких дій.

3. Якщо протягом строку розгляду Комісією заяви та відповідних документів у заявника сталися зміни в будь-яких відомостях, що надавались у цих документах, заявник - резидент протягом п'яти робочих днів, а заявник - нерезидент - протягом п'ятнадцяти робочих днів зобов'язаний повідомити Комісію про ці зміни.

У цьому разі рішення щодо погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку приймається Комісією з урахуванням змін, що надані заявником у період розгляду відповідних документів.

При цьому, строк розгляду документів розраховується з дати надходження таких документів.

Заявник має право протягом строку розгляду його заяви та відповідних документів звернутися до Комісії щодо повернення пакету документів на доопрацювання.

4. Комісія приймає відповідне рішення та надсилає письмове повідомлення у строк не пізніше ніж протягом місяця з дня подання заяви та відповідних документів, перелік яких установлений цим Порядком.

5. Рішення про погодження наміру набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або відмову у такому погодженні приймається на засіданні Комісії згідно з регламентом її роботи та оформлюється відповідним рішенням Комісії.

Рішення про погодження наміру набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку приймається Комісією у разі відповідності заявника умовам цього Порядку.

У рішенні про відмову такого погодження обов'язково зазначаються підстави відмови з відповідним та повним їх обґрунтуванням.

Рішення Комісії про погодження наміру набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку є дійсним протягом шести місяців з дати його прийняття.

6. Комісія надсилає письмове повідомлення про прийняття відповідного рішення (з доданням його копії) протягом двох робочих днів з дати прийняття цього рішення. Таке повідомлення підписується керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви та відповідних документів.

7. У разі прийняття рішення про відмову в погодженні наміру набуття істотної участі або її збільшення у професійному учаснику фондового ринку подані документи заявнику не повертаються.

8. Підставами для прийняття рішення Комісії про відмову в погодженні наміру набуття істотної участі або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку є:

1) заявником подано неповний пакет документів, визначених цим Порядком, або недостовірну інформацію чи подані документи не відповідають вимогам Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" або цього Порядку;

2) заявник має непогашену або незняту судимість;

3) ділова репутація або фінансовий стан заявника не відповідає вимогам, установленим Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" або цим Порядком;

4) у заявника відсутні власні кошти в обсязі, необхідному для набуття або збільшення істотної участі, та/або ним не підтверджено джерела походження коштів, що вносяться до статутного капіталу;

5) заявник згідно з поданими документами не відповідає вимогам Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" або цього Порядку;

6) органами Антимонопольного комітету України заборонено концентрацію як таку, що призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині;

7) набуття або збільшення істотної участі заявника у фінансовій установі загрожуватиме інтересам вкладників та/або інших кредиторів такої фінансової установи, розвитку конкурентного середовища.

9. У разі прийняття Комісією рішення про відмову в погодженні наміру набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку заявник може подати до Комісії нову заяву та відповідні документи після усунення причин, що стали підставою для такої відмови.

10. Рішення про відмову в погодженні наміру набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку може бути оскаржено в судовому порядку.

V. Інформація, що надається власниками істотної участі в професійному учаснику фондового ринку

1. Власник істотної участі, який має намір передати істотну участь у професійному учаснику фондового ринку іншій особі або зменшити її таким чином, що частка, яка належить особі у статутному капіталі професійного учасника фондового ринку або право голосу придбаних акцій (часток) в органах управління професійного учасника фондового ринку виявиться нижче 10, 25, 50, 75 відсотків, або передати контроль над професійним учасником фондового ринку іншій особі, повинен повідомити про це такого професійного учасника фондового ринку та Комісію протягом 30 днів з дня виникнення наміру зменшення істотної участі.

Таке повідомлення надається у довільній формі із зазначенням розміру частки (номінальна вартість та у відсотках) з додаванням документів, що підтверджують дату виникнення такого наміру (за наявності).

2. Власник істотної участі, що становить 10, 25, 50 або 75 відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку, який має намір збільшити свою істотну участь, але вона не становитиме відповідно 25, 50, 75 або більше відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку, не зобов'язаний повідомляти Комісію про таке придбання.

3. Фізична особа, яка має істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, зобов'язана надавати до Комісії інформацію про всі зміни даних щодо асоційованих осіб згідно з додатком 10 до цього Порядку та щодо власної ділової репутації згідно з додатком 6 до цього Порядку у місячний строк з дня настання таких змін.

Юридична особа, яка має істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, зобов'язана надавати до Комісії інформацію згідно з цим Порядком про всі зміни даних у структурі власності та щодо ділової репутації новопризначених керівників у місячний строк з дня настання відповідних змін.

4. Комісія розглядає інформацію, передбачену пунктом 3 цього розділу, та у разі виявлення невідповідності наданої інформації вимогам цього Порядку надає письмове повідомлення про виправлення виявлених недоліків за підписом керівника структурного підрозділу. Особа після отримання такого повідомлення повинна протягом десяти робочих днів з дати отримання повідомлення Комісії виправити такі недоліки та надати виправлені документи до Комісії.

5. Особа, яка отримала погодження Комісії щодо наміру набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, повинна повідомити професійного учасника фондового ринку про факт набуття або збільшення істотної участі та подати до Комісії копії відповідних правочинів та/або інших документів, засвідчених такою особою, що підтверджують набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, протягом двадцяти робочих днів з дати їх вчинення.

VI. Державний контроль щодо юридичних та фізичних осіб - власників істотної участі у професійному учаснику фондового ринку

1. Державний нагляд та контроль за власниками істотної участі у професійних учасниках фондового ринку здійснює Комісія відповідно до Законів України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про цінні папери та фондовий ринок".

Інші державні органи здійснюють контроль щодо власників істотної участі в межах своїх повноважень, визначених законом.

2. Дії Комісії, пов'язані з реалізацією вимог цього Порядку щодо осіб, які мають намір набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, та власників істотної участі, можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Директор департаменту

методології регулювання

професійних учасників

ринку цінних паперів

І. Курочкіна


Додаток 1

до Порядку погодження

набуття або збільшення особою

істотної участі у професійному

учаснику фондового ринку

(пункт 5 розділу I)

ВИЗНАЧЕННЯ

розміру участі особи в професійному учаснику фондового ринку відповідно до схематичного зображення структури власності професійного учасника фондового ринку (приклад)

1. Схематичне зображення структури власності професійного учасника фондового ринку.

2. Визначення розміру участі особи в професійному учаснику фондового ринку відповідно до схематичного зображення структури власності професійного учасника фондового ринку, наведеного в пункті 1 цього додатку (приклад).

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Розрахунок участі

Пряма участь

Опосередкована участь

Розмір участі

1

2

3

4

1

Юридична особа 1

У1 = 20 %

-

20 %

2

Юридична особа 2

-

Для визначення участі "Юридична особа 2" застосовується абзац одинадцятий пункту 5 розділу I Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 березня 2020 року № 132) (далі - Порядок).

Так як особа є контролером прямого власника "Юридична особа 1", РОУ1 = У1 = 20 %.

20 %

3

Юридична особа 3

У1 = 50 %

-

50 %

4

Юридична особа 4

-

Для визначення участі "Юридична особа 4" застосовується абзац одинадцятий пункту 5 розділу I Порядку.

Так як "Юридична особа 4" є контролером прямого власника "Юридична особа 3", РОУ1 = У1 = 50 %.

50 %

5

Юридична особа 5

У1 = 9,5 %

-

9,5 %

6

Юридична особа 6

-

Для визначення участі "Юридична особа 6" застосовується формула, наведена у пункті 5 розділу I Порядку. РОУ1 = 0,35 × 9,5 % = 3,325 %

3,325 %

7

Фізична особа 1

-

Для визначення участі "Фізична особа 1" застосовується абзац одинадцятий пункту 5 розділу I Порядку.

Так як "Фізична особа 1" через "Юридична особа 2" є контролером прямого власника "Юридична особа 1", РОУ1 = 20 %.

20 %

8

Фізична особа 2

-

Для визначення участі "Фізична особа 2" через "Юридична особа 1" застосовується формула, наведена у пункті 5 розділу I Порядку.

РОУ1 =0,3 × 20 % = 6 %

6 %

9

Фізична особа 3

-

Для визначення участі "Фізична особа 3" через "Юридична особа 3" застосовується формула, наведена у пункті 5 розділу I Порядку.

РОУ1 = 0,3 × 50 % = 15 %

15 %*

10

Фізична особа 4

-

1) Для визначення участі "Фізична особа 4" через "Юридична особа 4" застосовується абзац одинадцятий пункту 5 розділу I Порядку.

Так як "Фізична особа 4" через "Юридична особа 4" здійснює контроль прямого власника "Юридична особа 3", РОУ1 = У1 = 50 %.

2) Для визначення участі "Фізична особа 4" через "Юридична особа 6" застосовується формула, наведена у пункті 5 розділу I Порядку.

РОУ2 = 0,49 × 0,35 × 9,5 % = 1,62925 %

50 % + 1,62925 % = 51,62925 %

11

Фізична особа 5

-

Для визначення участі "Фізична особа 5" застосовується абзац одинадцятий пункту 5 розділу I Порядку.

Так як "Фізична особа 5" через "Юридична особа 4" здійснює контроль прямого власника "Юридична особа 3", РОУ1 = У1 = 50 %.

50 %

12

Фізична особа 6

-

Для визначення участі "Фізична особа 6" застосовується формула, наведена у пункті 5 розділу I Порядку.

РОУ1 = 0,41 × 0,35 × 9,5 % = 1,36325 %

1,36325 %

13

Фізична особа 7

-

Для визначення участі "Фізична особа 7" застосовується формула, наведена у пункті 5 розділу I Порядку.

РОУ1 = 0,1 × 0,35 × 9,5 % = 0,3325 %

0,3325 %

14

Фізична особа 8

У1 = 20,5 %

Для визначення участі "Фізична особа 8" через "Юридична особа 5" застосовується формула, наведена у пункті 5 розділу I Порядку.

РОУ1 = 0,37 × 9,5 % = 3,515 %

20,5 % + 3,515 % = 24,015 %

15

Фізична особа 9

-

Для визначення участі "Фізична особа 9" застосовується формула, наведена у пункті 5 розділу I Порядку.

РОУ1 = 0,28 × 9,5 % = 2,66 %

2,66 %

__________

* Для цілей Порядку "Фізична особа 3" вважається такою, що не має істотної участі в "Юридична особа 3", а отже і в професійному учаснику фондового ринку згідно з пунктом 6 розділу I цього Порядку.

Директор департаменту

І. Курочкіна


Додаток 2

до Порядку погодження

набуття або збільшення особою

істотної участі у професійному

учаснику фондового ринку

(пункт 1 розділу II)

ЗАЯВА

про отримання погодження наміру набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку самостійно

Директор департаменту

І. Курочкіна

Додаток 3

до Порядку погодження

набуття або збільшення особою

істотної участі у професійному

учаснику фондового ринку

(пункт 1 розділу II)

ЗАЯВА

про отримання погодження наміру спільного набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку

Директор департаменту

І. Курочкіна


Додаток 4

до Порядку погодження

набуття або збільшення особою

істотної участі у професійному

учаснику фондового ринку

(пункт 1 розділу II)

ПЕРЕЛІК

(опис) документів, що подаються на отримання погодження наміру набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку*

Документ, що подається на отримання погодження наміру набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку

Кількість аркушів

Зазначити вид інформації

(конфіденційна** або неконфіденційна)

1

2

3

1

2

3

"___" _________ 20__ року

________________________

(підпис фізичної особи / керівника

юридичної особи)

_______________________

(П.І.Б. друкованими літерами)

__________

* Підписується всіма фізичними та/або юридичними особами, які мають намір спільно набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, або уповноваженим представником

** До конфіденційної інформації може бути віднесено тільки ту інформацію, яка передбачена Законами України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації".

Директор департаменту

І. Курочкіна


Додаток 5

до Порядку погодження

набуття або збільшення особою

істотної участі у професійному

учаснику фондового ринку

(підпункт 1 пункту 2 розділу II)

АНКЕТА

фізичної особи - заявни

Директор департаменту

І. Курочкіна

Додаток 6

до Порядку погодження

набуття або збільшення особою

істотної участі у професійному

учаснику фондового ринку

(підпункт 1 пункту 2 розділу II)

АНКЕТА

щодо ділової репутації фізичної особи

Директор департаменту

І. Курочкіна


Додаток 7

до Порядку погодження

набуття або збільшення особою

істотної участі у професійному

учаснику фондового ринку

(підпункт 4 пункту 2 розділу II)

ІНФОРМАЦІЯ

про юридичних осіб, у яких протягом останніх 10 років фізична особа - заявник була та/або є керівником та/або контролером, та/або про професійних учасників фондового ринку, в яких протягом останніх 10 років фізична особа - заявник була та/або є власником істотної участі

Повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Код LEI (за наявності)

Символ юридичної особи*

Дата набуття контролю

Дата призначення керівником

Дата припинення контролю

Дата припинення обов'язків керівника

Посада, яку займає/

займала в цій юридичній особі фізична особа - заявник

Участь у статутному (складеному) капіталі (%)

Розмір права голосу, не пов'язаного з участю в статутному капіталі (%)

пряма участь

опосередкована участь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

"___" __________ 20__ року

_________________

(підпис фізичної особи)

__________________________

(П.І.Б. друкованими літерами)

__________

* 1) "Д" - для держави (в особі відповідного державного органу);

2) "МФУ" - для міжнародної фінансової установи;

3) "ПК" - для публічної компанії;

4) "ТГ" - для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);

5) "Т" - для траста;

6) "ФУ" - для фінансової установи (крім професійних учасників фондового ринку);

7) "КУА (ПІФ)" - для пайового інвестиційного фонду;

8) "КІФ" - для корпоративного інвестиційного фонду;

9) "У" - для управителя;

10) "А" - для адміністратора;

11) "ТЦП" - для торговця цінними паперами;

12) "ФБ" - для фондової біржі;

13) "КУА" - для компанії з управління активами;

14) "СК" - для страхової компанії;

15) "НПФ" - для недержавного пенсійного фонду;

16) "ДУ" - для депозитарної установи;

17) "К" - для клірингової установи;

18) "ЦД" - для Центрального депозитарію цінних паперів;

19) "РЦ" - для Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках;

20) "О" - для іншої юридичної особи.

Директор департаменту

І. Курочкіна


Додаток 8

до Порядку погодження

набуття або збільшення особою

істотної участі у професійному

учаснику фондового ринку

(підпункт 4 пункту 2 розділу II)

АНКЕТА

щодо ділової репутації юридичних осіб, у яких фізична особа - заявник є керівником та/або контролером*

Директор департаменту

І. Курочкіна

Додаток 9

до Порядку погодження

набуття або збільшення особою

істотної участі у професійному

учаснику фондового ринку

(підпункт 5 пункту 2 розділу II)

АНКЕТА

щодо фінансового стану фізичної особи - заявника

Директор департаменту

І. Курочкіна


Додаток 10

до Порядку погодження

набуття або збільшення особою

істотної участі у професійному

учаснику фондового ринку

(підпункт 6 пункту 2 розділу II)

ДОВІДКА

про фінансові та не фінансові інтереси або відносини фізичної особи - заявника з іншими особами

_______________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) заявника - фізичної особи,

реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності)

або серія (за наявності) та номер паспорта*)

Інформація про наявні інтереси фізичної особи - заявника з іншими особами**

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта фізичної особи* або ідентифікаційний код юридичної особи, код LEI (за наявності)

Вид особи (визначається згідно з приміткою)

Опис фінансових та не фінансових інтересів***

1

2

3

4

1

2

3

Стверджую, що надана інформація є правдивою і повною за станом на дату її подання, і не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться.

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цій анкеті, які сталися до отримання погодження Комісії наміру набуття або збільшення істотної участі в професійному учаснику фондового ринку, зобов'язуюсь протягом п'яти (для нерезидента - протягом п'ятнадцяти) робочих днів повідомити про ці зміни Комісію.

Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

"___" __________ 20__ року

__________________

(підпис фізичної особи)

_______________________

(П.І.Б. друкованими літерами)

__________

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті.

** Заповнюється у разі наявності у фізичної особи - заявника фінансового чи нефінансового інтересу з іншими особами, а саме з:

1) іншими діючими власниками акцій (часток) у статутному капіталі професійного учасника ринку цінних паперів, у якому фізична особа має намір набути або збільшити істотну участь;

2) особами, які мають право голосу (здійснювати право голосу) в органах професійного учасника ринку цінних паперів, у якому фізична особа має намір набути або збільшити істотну участь, у будь-якому одному або декількох наступних випадках:

голосуючі акції (частки) належать третій особі, з якою така фізична або юридична особа вчинила правочин щодо узгодженого голосування або вчинення узгоджених дій на загальних зборах товариства;

голосуючі акції (частки) належать третій особі відповідно до договору, укладеного з такою фізичною або юридичною особою, що передбачає тимчасову передачу у користування права голосу за такими акціями;

голосуючі акції (частки) відповідно до договору передані у забезпечення такій фізичній або юридичній особі, за умови що така особа має право користуватися такими голосуючими акціями (частками);

голосуючі акції (частки) належать третій особі та відповідно до договору передані у довічне користування такій фізичній або юридичній особі;

голосуючі акції (частки) на підставі правочину, перебувають у користуванні юридичної особи, яка прямо або опосередковано знаходиться під контролем такої фізичної або юридичної особи;

голосуючі акції (частки), які належать третій особі, відповідно до договору передані у володіння такій фізичній або юридичній особі, за умови що така особа самостійно та незалежно може користуватися такими акціями (частками), у разі якщо відсутні будь-які інструкції та/або розпорядження від зазначеної третьої особи;

голосуючі акції (частки) перебувають у володінні третьої особи, яка користується ними від свого імені, але в інтересах такої фізичної або юридичної особи;

така фізична або юридична особа на підставі отриманої довіреності має право самостійно та незалежно користуватися голосуючими акціями (частками), у разі якщо відсутні будь-які інструкції та/або розпорядження від довірителя;

3) будь-якою особою, що здійснює управлінські функції у професійному учаснику фондового ринку, у якому фізична особа має намір набути або збільшити істотну участь;

4. професійним учасником ринку цінних паперів, у якому фізична особа має намір набути або збільшити істотну участь, та юридичними особами групи компаній, до якої він належить.

*** Зазначаються, зокрема, будь-які відносини щодо надання або отримання фінансових послуг, а у разі наявності нефінансових інтересів зазначається характер зв'язку згідно з терміном "асоційовані особи".

Директор департаменту

І. Курочкіна


Додаток 11

до Порядку погодження

набуття або збільшення особою

істотної участі у професійному

учаснику фондового ринку

(підпункт 7 пункту 2 розділу II)

АНКЕТА

особи, яка фактично координуватиме діяльність професійного учасника фондового ринку

Директор департаменту

І. Курочкіна

Додаток 12

до Порядку погодження

набуття або збільшення особою

істотної участі у професійному

учаснику фондового ринку

(підпункт 8 пункту 2 розділу II)

ІНФОРМАЦІЯ

щодо наміру набуття або збільшення істотної участі

Директор департаменту

І. Курочкіна

Додаток 13

до Порядку погодження

набуття або збільшення особою

істотної участі у професійному

учаснику фондового ринку

(підпункт 9 пункту 2 розділу II)

ІНФОРМАЦІЯ

щодо фінансування наміру набуття або збільшення істотної участі

Директор департаменту

І. Курочкіна

Додаток 14

до Порядку погодження

набуття або збільшення особою

істотної участі у професійному

учаснику фондового ринку

(підпункт 1 пункту 3 розділу II)

АНКЕТА

юридичної особи - заявника

Директор департаменту

І. Курочкіна

Додаток 15

до Порядку погодження

набуття або збільшення особою

істотної участі у професійному

учаснику фондового ринку

(підпункт 2 пункту 3 розділу II)

АНКЕТА

особи, що здійснює управлінські функції в юридичній особі - заявнику

Директор департаменту

І. Курочкіна

Додаток 16

до Порядку погодження

набуття або збільшення особою

істотної участі у професійному

учаснику фондового ринку

(підпункт 3 пункту 3 розділу II)

АНКЕТА

особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи - заявника

Директор департаменту

І. Курочкіна

Додаток 17

до Порядку погодження

набуття або збільшення особою

істотної участі у професійному

учаснику фондового ринку

(підпункт 6 пункту 3 розділу II)

АНКЕТА

щодо ділової репутації юридичної особи

Директор департаменту

І. Курочкіна

Додаток 18

до Порядку погодження

набуття або збільшення особою

істотної участі у професійному

учаснику фондового ринку

(підпункт 6 пункту 3 розділу II)

АНКЕТА

щодо ділової репутації особи, що здійснює управлінські функції в юридичній особі - заявнику, та особи, що здійснює управлінські функції в юридичній особі, яка знаходиться під контролем юридичної особи - заявника

Директор департаменту

І. Курочкіна


Додаток 19

до Порядку погодження

набуття або збільшення особою

істотної участі у професійному

учаснику фондового ринку

(підпункт 7 пункту 3 розділу II)

ДОВІДКА

про фінансові інтереси юридичної особи - заявника, про фінансові та не фінансові інтереси особи, що здійснює управлінські функції у юридичній особі - заявнику, з іншими особами

_______________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи,

найменування юридичної особи, її ідентифікаційний код,

код LEI (за наявності))

Інформація про фінансові інтереси юридичної особи - заявника з іншими особами, про фінансові та не фінансові інтереси особи, що здійснює управлінські функції у заявника, з іншими особами*

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта фізичної особи* або ідентифікаційний код юридичної особи, код LEI (за наявності)

Вид особи**

Опис фінансових та не фінансових інтересів***

1

2

3

4

1

2

3

Стверджую, що надана інформація є правдивою і повною за станом на дату її подання, і не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться.

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цій анкеті, які сталися до отримання погодження Комісії наміру набуття або збільшення істотної участі в професійному учаснику фондового ринку, зобов'язуюсь протягом п'яти (для нерезидента - протягом п'ятнадцяти) робочих днів повідомити про ці зміни Комісію.

Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

"___" __________ 20__ року

____________________

(підпис фізичної особи /

керівника юридичної особи)

__________________________

(П.І.Б. друкованими літерами)

__________

* Заповнюється у разі наявності у юридичної особи - заявника фінансового інтересу з іншими особами, у разі наявності у особи, що здійснює управлінські функції у юридичної особи - заявника, фінансового чи нефінансового інтересу з іншими особами.

** Зазначається вид особи:

1) інший діючий власник акцій (часток) у статутному капіталі професійного учасника ринку цінних паперів, у якому юридична особа має намір набути або збільшити істотну участь;

2) особа, яка має право користуватись правом голосу (здійснювати право голосу) професійного учасника ринку цінних паперів, у якому юридична особа має намір набути або збільшити істотну участь, у будь-якому одному або декількох наступних випадках:

голосуючі акції (частки) належать третій особі, з якою така фізична або юридична особа вчинила правочин щодо узгодженого голосування або вчинення узгоджених дій на загальних зборах товариства;

голосуючі акції (частки) належать третій особі відповідно до договору, укладеного з такою фізичною або юридичною особою, що передбачає тимчасову передачу у користування права голосу за такими акціями (частками);

голосуючі акції (частки) відповідно до договору передані у забезпечення такій фізичній або юридичній особі, за умови що така особа має право користуватися такими голосуючими акціями (частками);

голосуючі акції (частки) належать третій особі та відповідно до договору передані у довічне користування такій фізичній або юридичній особі;

голосуючі акції (частки) на підставі правочину перебувають у користуванні юридичної особи, яка прямо або опосередковано знаходиться під контролем такої фізичної або юридичної особи;

голосуючі акції (частки), які належать третій особі, відповідно до договору передані у володіння такій фізичній або юридичній особі, за умови що така особа самостійно та незалежно може користуватися такими акціями (частками), у разі якщо відсутні будь-які інструкції та/або розпорядження від зазначеної третьої особи;

голосуючі акції (частки) перебувають у володінні третьої особи, яка користується ними від свого імені, але в інтересах такої фізичної або юридичної особи;

така фізична або юридична особа на підставі отриманої довіреності має право самостійно та незалежно користуватися голосуючими акціями (частками), у разі якщо відсутні будь-які інструкції та/або розпорядження від довірителя;

3) будь-яка особа, що здійснює управлінські функції у професійному учаснику фондового ринку, у якому юридична особа має намір набути або збільшити істотну участь;

4) професійний учасник фондового ринку, у якому юридична особа має намір набути або збільшити істотну участь, та юридичними особами групи компаній, до якої він належить.

*** Зазначаються, зокрема, будь-які відносини щодо надання або отримання фінансових послуг, а у разі наявності нефінансових інтересів зазначається характер зв'язку згідно з терміном "асоційовані особи".

Директор департаменту

І. Курочкіна


Додаток 20

до Порядку погодження

набуття або збільшення особою

істотної участі у професійному

учаснику фондового ринку

(підпункт 8 пункту 3 розділу II)

ДОВІДКА

щодо структури власності юридичної особи - заявника*

Таблиця 1. Структура власності заявника

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи

Тип особи

Тип істотної участі

Інформація про особу

Наявність значного впливу на професійного учасника фондового ринку незалежно від формального володіння

Участь особи у статутному капіталі заявника, %

Розмір права голосу, не пов'язаного з участю в статутному капіталі, %

пряма

опосередкована

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

__________

Примітка.

Розрахунок опосередкованої участі особи у заявника згідно з пунктом 5 розділу Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 березня 2020 року № 132) (далі - Порядок) (колонка 7 таблиці).

№ з/п

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Розрахунок

1

2

3

Заповнюється щодо прямих власників заявника з урахуванням такого:

для заявників, створених у формі акціонерного товариства або в еквівалентній організаційно-правовій формі (для нерезидента), за власниками, які володіють часткою у статутному капіталі заявника у розмірі 2 і більше відсотків статутного капіталу. У будь-якому випадку заповнюється інформація щодо 20 найбільших акціонерів;

для заявників, створених у іншій організаційно-правовій формі, за всіма прямими власниками.

Заповнюється щодо опосередкованих власників заявника за власниками, які прямо та/або опосередковано володіють 5 і більше відсотками у кожному прямому власнику, частка якого у статутному капіталі заявника складає 5 та більше відсотків, до кінцевих власників такого прямого власника.

Заповнюється щодо всіх осіб, які прямо у заявника та/або прямо або опосередковано у прямого власника володіють менше ніж 5 відсотками, та у сукупності у заявнику володіють істотною участю.

У колонці 1 зазначається:

1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я та по батькові особи згідно з паспортом;

2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - повне ім'я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

3) щодо юридичних осіб України - повне найменування відповідно до установчих документів, для компаній з управління активами, які діють в інтересах пайового фонду, додається повне найменування пайового фонду;

4) щодо юридичних осіб інших держав - повне найменування англійською мовою відповідно до документа, на підставі якого вноситься інформація, та його транслітерація українською мовою. У разі наявності кількох найменувань або варіантів їх написання зазначаються всі ці найменування або варіанти їх написання.

У колонці 2 зазначається тип особи у вигляді літер:

1) "Д" - для держави (в особі відповідного державного органу);

2) "МФУ" - для міжнародної фінансової установи;

3) "ПК" - для публічної компанії;

4) "ТГ" - для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);

5) "Т" - для траста;

6) "ФУ" - для фінансової установи (крім професійних учасників фондового ринку);

7) "ФО" - для фізичної особи;

8) "ЮО" - для юридичної особи;

9) "КУА (ПІФ)" - для пайового інвестиційного фонду;

10) "КІФ" - для корпоративного інвестиційного фонду;

11) "У" - для управителя;

12) "А" - для адміністратора;

13) "ТЦП" - для торговця цінними паперами;

14) "ФБ" - для фондової біржі;

15) "КУА" - для компанії з управління активами;

16) "СК" - для страхової компанії;

17) "НПФ" - для недержавного пенсійного фонду;

18) "ДУ" - для депозитарної установи;

19) "К" - для клірингової установи;

20) "ЦД" - для Центрального депозитарію цінних паперів;

21) "РЦ" - для Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках;

22) "О" - для іншої юридичної особи.

У колонці 3 зазначається тип істотної участі у вигляді літер:

1) "П" - пряма істотна участь;

2) "О" - опосередкована істотна участь;

3) "П, О" - пряма та опосередкована істотна участь;

4) "О(Д)" - істотна участь виникла у зв'язку з передаванням особі права голосу за дорученням;

5) " (С)" - додається до типу, якщо участь спільна;

6) "О(Н)" - незалежний від формального володіння вплив, крім передавання права голосу.

У колонці 4 зазначається:

1) щодо фізичних осіб - громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія (за наявності) та номер паспорта, найменування органу, що його видав, дата видачі паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності), дата та рік народження;

2) щодо юридичних осіб резидентів - місцезнаходження (повна адреса), ідентифікаційний код юридичної особи, код LEI (за наявності);

3) щодо юридичних осіб нерезидентів - місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.

У колонці 5 зазначається інформація згідно з пунктом 7 розділу I Порядку.

Якщо рядок у будь-якій колонці не заповнюється через відсутність даних, в такому рядку у відповідній колонці проставляється прочерк.

Таблиця 2. Інформація про повіреного (управителя) трасту**

Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи, код LEI (за наявності) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта*** для фізичної особи

Місцезнаходження юридичної особи або адреса постійного місця проживання фізичної особи та/або адреса місця реєстрації

Контактні дані (телефон, електронна пошта)

1

2

3

4

Таблиця 3. Інформація щодо бенефіціарних власників активів трасту**

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи, код LEI (за наявності) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта*** для фізичної особи

Місцезнаходження юридичної особи або адреса постійного місця проживання фізичної особи та/або адреса місця реєстрації

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать бенефіціарному власнику у розподілі доходу

1

2

3

4

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цій анкеті, які сталися до отримання погодження Комісії наміру набуття або збільшення істотної участі в професійному учаснику фондового ринку, зобов'язуюсь протягом п'яти (для нерезидента - протягом п'ятнадцяти) робочих днів повідомити про ці зміни Комісію.

Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

Стверджую, що надана інформація є правдивою і повною станом на дату її подання, і не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться.

"___" __________ 20__ року

________________

(підпис керівника

юридичної особи)

______________________

(П.І.Б. друкованими літерами)

__________

* До зазначеної в цій довідці інформації додається схематичне зображення структури власності заявника та власників з істотною участю в ньому.

** Заповнюється у випадку якщо в структурі власності є траст.

*** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті.

Директор департаменту

І. Курочкіна


Додаток 21

до Порядку погодження

набуття або збільшення особою

істотної участі у професійному

учаснику фондового ринку

(підпункт 9 пункту 3 розділу II)

ІНФОРМАЦІЯ

про юридичних осіб, у яких протягом останніх 10 років юридична особа - заявник була та/або є контролером, та/або про професійних учасників фондового ринку, в яких протягом останніх 10 років юридична особа - заявник була та/або є власником істотної участі

Повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Код LEI (за наявності)

Символ юридичної особи*

Дата набуття контролю

Дата припинення функцій контролера

Участь особи у статутному (складеному) капіталі цієї юридичної особи (50 % чи більше %)

Розмір права голосу, не пов'язаного з участю в статутному капіталі (%)

пряма участь

опосередкована участь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

"___" __________ 20__ року

______________________

(підпис керівника юридичної

особи)

_______________________

(П.І.Б. друкованими літерами)

__________

* 1) "Д" - для держави (в особі відповідного державного органу);

2) "МФУ" - для міжнародної фінансової установи;

3) "ПК" - для публічної компанії;

4) "ТГ" - для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);

5) "Т" - для траста;

6) "ФУ" - для фінансової установи (крім професійних учасників фондового ринку);

7) "КУА (ПІФ)" - для пайового інвестиційного фонду;

8) "КІФ" - для корпоративного інвестиційного фонду;

9) "У" - для управителя;

10) "А" - для адміністратора;

11) "ТЦП" - для торговця цінними паперами;

12) "ФБ" - для фондової біржі;

13) "КУА" - для компанії з управління активами;

14) "СК" - для страхової компанії;

15) "НПФ" - для недержавного пенсійного фонду;

16) "ДУ" - для депозитарної установи;

17) "К" - для клірингової установи;

18) "ЦД" - для Центрального депозитарію цінни х паперів;

19) "РЦ" - для Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках;

20) "О" - для іншої юридичної особи.

Директор департаменту

І. Курочкіна


Додаток 22

до Порядку погодження

набуття або збільшення особою

істотної участі у професійному

учаснику фондового ринку

(підпункт 10 пункту 3 розділу II)

ПЕРЕЛІК

учасників групи компаній, до якої належить юридична особа - заявник*

Повне найменування

Ідентифікаційний код юридичної особи, код LEI (за наявності)

Місцезнаходження

Основні види діяльності за КВЕД

Належність юридичної особи до фінансових установ (із зазначенням виду установи та назви регулятора - для фінансових установ)

Опис взаємозв'язку учасників групи компаній між собою**

Кредитний рейтинг

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цій анкеті, які сталися до отримання погодження Комісії наміру набуття або збільшення істотної участі в професійному учаснику фондового ринку, зобов'язуюсь протягом п'яти (для нерезидента - протягом п'ятнадцяти) робочих днів повідомити про ці зміни Комісію.

Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

Стверджую, що надана інформація є правдивою і повною станом на дату її подання, і не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться.

"___" __________ 20__ року

_______________________

(підпис керівника юридичної

особи)

_______________________

(П.І.Б. друкованими літерами)

__________

* Кожен учасник групи компаній, до якої належить юридична особа - заявник, зазначений у переліку, повинен розкрити свою структуру власності згідно з додатком 20 до Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 березня 2020 року № 132). Якщо є кредитний рейтинг групи компаній, то він також повинен бути відображений у примітках до цієї таблиці.

** Заповнюється щодо кожного учасника групи компаній у відношенні всіх інших учасників групи компаній, зокрема, із наведенням опису договірних відносин між учасниками групи компаній.

Директор департаменту

І. Курочкіна


Додаток 23

до Порядку погодження

набуття або збільшення особою

істотної участі у професійному

учаснику фондового ринку

(підпункт 14 пункту 3 розділу II)

ДОВІДКА

про фінансові та не фінансові інтереси особи, яка фактично координуватиме діяльність професійного учасника фондового ринку, з іншими особами

___________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи,

найменування юридичної особи, її ідентифікаційний код,

код LEI (за наявності))

Інформація про наявні інтереси особи, яка фактично координуватиме діяльність професійного учасника фондового ринку, з іншими особами*

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта фізичної особи* або ідентифікаційний код юридичної особи, код LEI (за наявності)

Вид особи**

Опис фінансових та не фінансових інтересів***

1

2

3

4

1

2

3

Стверджую, що надана інформація є правдивою і повною за станом на дату її подання, і не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться.

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цій анкеті, які сталися до отримання погодження Комісії наміру набуття або збільшення істотної участі в професійному учаснику фондового ринку, зобов'язуюсь протягом п'яти (для нерезидента - протягом п'ятнадцяти) робочих днів повідомити про ці зміни Комісію.

Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

"___" __________ 20__ року

______________________

(підпис керівника юридичної особи)

_______________________

(П.І.Б. друкованими літерами)

__________

* Заповнюється у разі наявності фінансового чи нефінансового інтересу або відносин особи, яка фактично координуватиме діяльність професійного учасника, та асоційованих осіб цієї особи з іншими особами.

** Зазначається вид особи:

  1) особа, що здійснює управлінські функції у юридичній особі - заявнику,

  2) особа, що здійснює управлінські функції у юридичній особі, що здійснює контроль юридичної особи - заявника,

  3) особа, що здійснює управлінські функції у юридичній особі, що перебуває під контролем юридичної особи - заявника;

  4) учасник (акціонер) юридичної особи - заявника.

*** Зазначаються, зокрема, будь-які відносини щодо надання або отримання фінансових послуг, а у разі наявності нефінансових інтересів зазначається характер зв'язку згідно з терміном "асоційовані особи".

Директор департаменту

І. Курочкіна


Додаток 24

до Порядку погодження

набуття або збільшення особою

істотної участі у професійному

учаснику фондового ринку

(підпункт 1 пункту 7 розділу II)

АНКЕТА

щодо трасту

Директор департаменту

І. Курочкіна


Документи та файли

Сигнальний документ — f495940n511.doc
Сигнальний документ — f495940n512.doc
Сигнальний документ — f495940n513.doc
Сигнальний документ — f495940n514.doc
Сигнальний документ — f495940n515.doc
Сигнальний документ — f495940n516.doc
Сигнальний документ — f495940n517.doc
Сигнальний документ — f495940n528.doc
Сигнальний документ — f495940n519.doc
Сигнальний документ — f495940n520.doc
Сигнальний документ — f495940n521.doc
Сигнальний документ — f495940n522.doc
Сигнальний документ — f495940n523.doc
Сигнальний документ — f495940n524.doc
Сигнальний документ — f495940n525.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 12.06.2020 — 2020 р., № 45, стор. 486, стаття 1464, код акта 99347/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

НКЦПФР:

 1. РІШЕННЯ від 31.03.2020 № 153 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 березня 2006 року № 187". НКЦПФР. 2020 рікк
 2. РІШЕННЯ від 31.03.2020 № 154 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31 березня 2006 року № 208". НКЦПФР. 2020 рікк
 3. РІШЕННЯ від 31.03.2020 № 155 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04 жовтня 2005 року № 509". НКЦПФР. 2020 рікк
 4. до. НКЦПФР. 2020 рікк
 5. до. НКЦПФР. 2020 рікк
 6. РІШЕННЯ від 31.03.2020 № 145 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо взаємодії учасників депозитарної системи України". НКЦПФР. 2020 рікк
 7. до. НКЦПФР. 2020 рікк
 8. РІШЕННЯ від 31.03.2020 № 146 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо корпоративних операцій емітента". НКЦПФР. 2020 рікк
 9. РІШЕННЯ від 25.02.2020 № 77 "Про внесення змін до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування". НКЦПФР. 2020 рікк
 10. РІШЕННЯ від 07.05.2020 № 216 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо приведення до вимог законів України". НКЦПФР. 2020 рікк
 11. РІШЕННЯ від 22.01.2019 № 20 "Про внесення змін до Положення про іпотечне покриття звичайних іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій". НКЦПФР. 2019 рікк
 12. РІШЕННЯ від 31.01.2019 № 43 "Про затвердження форми Повідомлення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підприємством, що становить суспільний інтерес, про суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності". НКЦПФР. 2019 рікк
 13. РІШЕННЯ від 05.02.2019 № 46 "Про внесення змін до деяких нормативних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо взаємодії з номінальним утримувачем". НКЦПФР. 2019 рікк
 14. РІШЕННЯ від 12.03.2019 № 150 "Про внесення змін до Положення про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду (інвестиційної компанії)". НКЦПФР. 2019 рікк
 15. РІШЕННЯ від 14.03.2019 № 157 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (з метою приведення у відповідність до вимог законодавства)". НКЦПФР. 2019 рікк
 16. РІШЕННЯ від 02.04.2019 № 194 "Про внесення зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". НКЦПФР. 2019 рікк
 17. РІШЕННЯ від 18.04.2019 № 221 "Про внесення змін до Положення про порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній". НКЦПФР. 2019 рікк
 18. РІШЕННЯ від 09.04.2019 № 210 "Про затвердження Змін до Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства". НКЦПФР. 2019 рікк
 19. РІШЕННЯ від 09.04.2019 № 207 "Про затвердження Порядку розрахунку кількості голосуючих акцій, що належать фізичній особі або юридичній особі відповідно до фінансових інструментів, передбачених частиною десятою статті 64". НКЦПФР. 2019 рікк
 20. РІШЕННЯ від 23.05.2019 № 280 "Про затвердження Змін до Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку". НКЦПФР. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -