>>

РІШЕННЯ від 31.03.2020 № 146 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо корпоративних операцій емітента". НКЦПФР. 2020

Документ актуальний на 22.05.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

31.03.2020  № 146


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 травня 2020 р.
за № 412/34695

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо корпоративних операцій емітента

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про депозитарну систему України», Закону України від 05 травня 2018 року № 2418-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Порядку виплати акціонерним товариством дивідендів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 квітня 2016 року № 391, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 року за № 639/28769, що додаються.

2. Затвердити Зміни до Порядку направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07 березня 2017 року № 148, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2017 року за № 408/30276, що додаються.

3. Центральному депозитарію цінних паперів, депозитарним установам привести свої внутрішні документи у відповідність до вимог цього рішення не пізніше шести місяців з дня набрання чинності цим рішенням.

4.

Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарабакіна Д.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник
Міністра цифрової трансформації України
О. ВискубЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
31 березня 2020 року № 146


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 травня 2020 р.
за № 412/34695

ЗМІНИ
до Порядку виплати акціонерним товариством дивідендів

1. У розділі I:

1) у пункті 1 після слів «професійних учасників депозитарної системи України» доповнити словами «, депозитаріїв-кореспондентів, номінальних утримувачів»;

2) у пункті 6 слово «веб-сайті» замінити словом «вебсайті».

2. У главі 1 розділу III:

1) у пункті 2:

в абзаці п’ятому підпункту 1 після слів «депозитарними установами» доповнити словами «, депозитарієм-кореспондентом, номінальним утримувачем»;

в абзаці другому підпункту 2 після слів «депозитарних установ» доповнити словами «, депозитаріїв-кореспондентів»;

у підпункті 3:

доповнити підпункт після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

«номінальним утримувачам відповідно до умов договорів про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача;».

У зв’язку з цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно абзацами четвертим, п’ятим;

в абзаці п’ятому слова «(крім депонентів та власників, рахунки яких обслуговуються на підставі договору з акціонерним товариством)» замінити словами «(крім депонентів, власників, рахунки яких обслуговуються на підставі договору з акціонерним товариством, номінальних утримувачів)»;

доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

«Депозитарії-кореспонденти, номінальні утримувачі мають забезпечити виплату отриманих від Центрального депозитарію, депозитарних установ коштів власникам цінних паперів (клієнтам депозитарію-кореспондента, клієнтам клієнтів депозитарію-кореспондента / клієнтам номінального утримувача, клієнтам клієнтів номінального утримувача), у визначеному їх внутрішніми документами порядку та/або умовами відповідних договорів.»;

2) у підпункті 2 пункту 3 після слів «депозитарні установи» доповнити словами «, депозитарії-кореспонденти, номінальні утримувачі»;

3) пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Кошти, зараховані на грошові рахунки Центрального депозитарію, депозитарних установ, номінальних утримувачів, депозитаріїв-кореспондентів як дивіденди для їх розподілу за власниками, не є власністю або доходами Центрального депозитарію, Розрахункового центру, депозитарних установ, депозитаріїв-кореспондентів, номінальних утримувачів. На відповідні кошти не може бути звернено стягнення за зобов’язаннями Центрального депозитарію, Розрахункового центру, депозитарних установ, номінальних утримувачів, депозитаріїв-кореспондентів.».

Директор департаменту
методології регулювання
професійних учасників
ринку цінних паперів
І. Курочкіна


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 19.05.2020 — 2020 р., № 38, стор. 178, стаття 1264, код акта 99076/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

НКЦПФР:

 1. РІШЕННЯ від 31.03.2020 № 153 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 березня 2006 року № 187". НКЦПФР. 2020 рікк
 2. РІШЕННЯ від 31.03.2020 № 154 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31 березня 2006 року № 208". НКЦПФР. 2020 рікк
 3. РІШЕННЯ від 31.03.2020 № 155 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04 жовтня 2005 року № 509". НКЦПФР. 2020 рікк
 4. до. НКЦПФР. 2020 рікк
 5. до. НКЦПФР. 2020 рікк
 6. РІШЕННЯ від 31.03.2020 № 145 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо взаємодії учасників депозитарної системи України". НКЦПФР. 2020 рікк
 7. до. НКЦПФР. 2020 рікк
 8. РІШЕННЯ від 22.01.2019 № 20 "Про внесення змін до Положення про іпотечне покриття звичайних іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій". НКЦПФР. 2019 рікк
 9. РІШЕННЯ від 31.01.2019 № 43 "Про затвердження форми Повідомлення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підприємством, що становить суспільний інтерес, про суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності". НКЦПФР. 2019 рікк
 10. РІШЕННЯ від 05.02.2019 № 46 "Про внесення змін до деяких нормативних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо взаємодії з номінальним утримувачем". НКЦПФР. 2019 рікк
 11. РІШЕННЯ від 12.03.2019 № 150 "Про внесення змін до Положення про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду (інвестиційної компанії)". НКЦПФР. 2019 рікк
 12. РІШЕННЯ від 14.03.2019 № 157 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (з метою приведення у відповідність до вимог законодавства)". НКЦПФР. 2019 рікк
 13. РІШЕННЯ від 02.04.2019 № 194 "Про внесення зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". НКЦПФР. 2019 рікк
 14. РІШЕННЯ від 18.04.2019 № 221 "Про внесення змін до Положення про порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній". НКЦПФР. 2019 рікк
 15. РІШЕННЯ від 09.04.2019 № 210 "Про затвердження Змін до Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства". НКЦПФР. 2019 рікк
 16. РІШЕННЯ від 09.04.2019 № 207 "Про затвердження Порядку розрахунку кількості голосуючих акцій, що належать фізичній особі або юридичній особі відповідно до фінансових інструментів, передбачених частиною десятою статті 64". НКЦПФР. 2019 рікк
 17. РІШЕННЯ від 23.05.2019 № 280 "Про затвердження Змін до Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку". НКЦПФР. 2019 рікк
 18. РІШЕННЯ від 14.05.2019 № 250 "Про внесення змін до Положення про функціонування фондових бірж". НКЦПФР. 2019 рікк
 19. РІШЕННЯ від 13.06.2019 № 327 "Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності". НКЦПФР. 2019 рікк
 20. РІШЕННЯ від 13.06.2019 № 326 "Про затвердження Змін до Вимог до депозитарного договору між депозитарною установою і Центральним депозитарієм цінних паперів". НКЦПФР. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -