>>

РІШЕННЯ № 1/2018 від ПРИЙНЯВ ЦЕ РІШЕННЯ: "Комітету Асоціації Україна - ЄС у торговельному складі від 14 травня 2018 року". 2018

Інформація актуальна на 30.07.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

РІШЕННЯ № 1/2018

Комітету Асоціації Україна - ЄС у торговельному складі від 14 травня 2018 року

Оновлення Додатку XXI до Глави 8 "Державні закупівлі" Розділу IV "Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею" Угоди про асоціацію і надання позитивного висновку стосовно Стратегії реформування системи публічних закупівель ("дорожньої карти")

Комітет асоціації у торговельному складі,

Беручи до уваги Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони-1, (далі - Угода), зокрема Статтю 149, Статтю 153 та Статтю 463,

Оскільки:

(1) У відповідності до Статті 486 Угоди, частини Угоди, включаючи положення щодо публічних закупівель, застосовуються станом на 1 січня 2016.

(2) Стаття 149 Угоди передбачає, що порогові значення для договорів публічних закупівель, зазначені у Додатку XXI-P повинні регулярно переглядатись, починаючи із першого звітного року після вступу в силу цієї Угоди, що має бути затверджуватись рішенням Комітету асоціації у торговельному складі, як встановлено у Статті 465(4) Угоди.

(3) Стаття 153 Угоди передбачає, що Україна повинна забезпечити поступове наближення до відповідного законодавства acquis ЄС у сфері публічних закупівель, згідно з графіком, зазначеним у Додатку XXI Угоди.

(4) Деякі акти Союзу, перелічені у Додатку XXI Угоди, були змінені, втратили чинність або були замінені новими актами Союзу після парафування Угоди 30 березня 2012 року.

Зокрема, Союзом було прийнято та повідомлено Україну щодо наступних актів:

(а) Директива 2014/23/ЄС Європарламенту та Ради Європейського Союзу-2;

(б) Директива 2014/24/ЄС Європарламенту та Ради Європейського Союзу-3;

(в) Директива 2014/25/ЄС Європарламенту та Ради Європейського Союзу-4;

(5) Вищенаведені Директиви внесли зміни в порогові значення для договорів публічних закупівель, зазначені у Додатку XXI-P, які згодом були змінені делегованими регламентами Комісії (ЄС) 2015/2170-5, (ЄС) 2015/2171-6 та (ЄС) 2015/2172-7, відповідно.

__________

-1 Офіційний вісник ЄС L 161, 29.5.2014, р.

3.

-2 Директива 2014/23/ЄС Європарламенту та Ради Європейського Союзу від 26 лютого 2014 року про укладення договорів концесії (Офіційний вісник ЄС L 94, 28.3.2014, ст. 1).

-3 Директива 2014/24/ЄС Європарламенту та Ради Європейського Союзу від 26 лютого 2014 року про державні закупівлі та скасування Директиви 2004/18/ЄС (Офіційний вісник ЄС L 94, 28.3.2014, ст. 65).

-4 Директива 2014/25/ЄС Європарламенту та Ради Європейського Союзу від 26 лютого 2014 року щодо здійснення закупівель організаціями, що працюють у водогосподарському, енергетичному, транспортному секторах та секторі поштових послуг, яка скасовує Директиву 2004/17/EC (Офіційний вісник ЄС L 94, 28.3.2014, ст. 243).

-5 Делегованим регламентом Комісії (ЄС) 2015/2170 від 24 листопада 2015 року було внесено зміни до Ди рективи 2014/24/ЄС Європарламенту та Ради Європейського Союзу у відповідності до порогів, що мають з астосовуватись до процедур присудження контрактів (Офіційний вісник ЄС L 307, 25.11.2015,  ст. 5).

-6 Делегованим регламентом Комісії (ЄС) 2015/2171 від 24 листопада 2015 року було внесено зміни до Директиви 2014/25/ЄС Європарламенту та Ради Європейського Союзу у відповідності до порогів, що мають застосовуватись до процедур присудження контрактів (Офіційний вісник ЄС L 307, 25.11.2015, ст. 7).

-7 Делегованим регламентом Комісії (ЄС) 2015/2172 від 24 листопада 2015 року було внесено зміни до Директиви 2014/23/ЄС Європарламенту та Ради Європейського Союзу у відповідності до порогів, що мають застосовуватись до процедур присудження контрактів (Офіційний вісник ЄС L 307, 25.11.2015, ст.

9).

(6) Стаття 463(3) Угоди передбачає, що Рада асоціації має повноваження оновляти чи вносити зміни до Додатків до Угоди.

(7) Важливо оновити Додаток XXI до Угоди з метою відображення змін до acquis ЄС, що наведено у зазначеному Додатку, відповідно до статей 149, 153 та 463 Угоди.

(8) Нові положення acquis ЄС щодо публічних закупівель мають іншу структуру. Доцільним є відобразити таку структуру у Додатку XXI. З метою уникнення подвійного трактування, Додаток XXI повинен бути оновлений в цілому та замінений оновленим Додатком, який міститься у додатках до цього Рішення. Крім цього, доречно буде взяти до уваги прогрес України у процесі наближення національного законодавства до acquis ЄС.

(9) Стаття 465(2) Угоди визначає, що Рада асоціації може делегувати Комітету асоціації у торговельному складі будь-які свої повноваження, включаючи повноваження приймати обов'язкові до виконання рішення.

(10) Рада асоціації Україна-ЄС у своєму Рішенні № 3/2014-1 від 15 грудня 2014 року уповноважила Комітет асоціації у торговельному складі оновлювати чи вносити зміни в додатки, пов'язані з питаннями торгівлі.

__________

-1 Рішення № 3/2014 Ради асоціації Україна-ЄС від 15 грудня 2014 року щодо делегування деяких повноважень Ради асоціації Комітету асоціації у торговельному складі [2015/980] (Офіційний вісник ЄС L 158, 24.6.2015, ст.

4).

(11) Стаття 152(1) Угоди встановлює, що Україна подає до Комітету асоціації у торговельному складі комплексну "дорожню карту" з метою імплементації законодавства у сфері публічних закупівель з часовими графіками та ключовими поетапними результатами, що повинні включати всі реформи стосовно адаптації законодавства до acquis ЄС.

(12) Стаття 152(3) встановлює, що позитивний висновок Комітету асоціації у торговельному складі є необхідним для того, щоб комплексна "дорожня карта" набула статусу нормативного документу для процесу імплементації, а саме для наближення законодавства у сфері публічних закупівель до acquis ЄС.

(13) Таким чином, Комітету асоціації у торговельному складі доречно прийняти рішення щодо надання позитивного висновку стосовно комплексної "дорожньої карти".

ПРИЙНЯВ ЦЕ РІШЕННЯ:

Стаття 1

Додаток XXI до Глави 8 "Державні закупівлі" Розділу IV "Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею" Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, замінити оновленою версією Додатка, який прикріплений до цього Рішення.

Стаття 2

Надати позитивний висновок комплексній "дорожній карті", а саме Стратегії реформування системи публічних закупівель ("дорожній карті"), схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 175-р, що була прийнята Урядом України 24 лютого 2016 року.

Стаття 3

Це рішення вступає в силу з дня його прийняття.

Підписано     (підпис)     Н. МИКОЛЬСЬКА

 

Для Комітету асоціації

у торговельному складі

 

Голова

 

Секретарі

від України

(підпис)       О. РОЖНОВ

від ЄС

(підпис)       Cristian Frigaard RASMUSSEN

ДОДАТОК XXI-A ДО ГЛАВИ 8 "ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ"

ІНДИКАТИВНИЙ ГРАФІК ІНСТИТУЦІЙНИХ РЕФОРМ, АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ТА НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО РИНКУ

Етап

 

Індикативний проміжок часу

Доступ до ринку, що надається Європейському Союзу з боку України

Доступ до ринку, що надається Україні з боку Європейського Союзу

 

1

Імплементація статей 150 (2) та 151

Впровадження інституційної реформи згідно статті 150(2)

6 місяців з дати набрання чинності Угодою

Контракти на поставку товарів для центральних органів влади

Контракти на поставку товарів для центральних органів влади

 

2

Наближення та імплементація базових елементів Директиви № 2014/24/ЄС та Директиви № 89/665/ЄЕС

3 роки з дати набрання чинності Угодою

Контракти на поставку товарів для державних, регіональних та місцевих органів влади та організацій публічного права

Контракти на поставку товарів для державних, регіональних та місцевих органів влади та організацій публічного права

Додатки XXI-B та XXI-C

3

Наближення та імплементація базових елементів Директиви № 2014/25/ЄС і Директиви № 92/13/ЄЕС

4 роки з дати набрання чинності Угодою

Контракти на поставку товарів для всіх замовників комунального та інфраструктурного секторів

Контракти на поставку товарів для всіх замовників

Додатки XXI-D та XXI-E

4

Наближення та імплементація інших елементів Директиви № 2014/24/ЄС і Директиви № 2014/23/ЄС

6 років з дати набрання чинності Угодою

Контракти на надання послуг і виконання робіт та концесійні договори всіх замовників

Контракти на надання послуг і виконання робіт та концесійні договори всіх замовників

Додатки XXI-F, XXI-G, та XXI-H

5

Наближення та імплементація інших елементів Директиви № 2014/25/ЄС

8 років з дати набрання чинності Угодою

Контракти на надання послуг і виконання робіт для всіх замовників комунального та інфраструктурного секторів

Контракти на надання послуг і виконання робіт для всіх замовників комунального та інфраструктурного секторів

Додатки XXI-I та XXI-J

ДОДАТОК XXI-B ДО ГЛАВИ 8 "ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ"

БАЗОВІ ЕЛЕМЕНТИ ДИРЕКТИВИ № 2014/24/ЄС

від 26 лютого 2014 року про державні закупівлі

(ЕТАП 2)

РОЗДІЛ I

Сфера застосування, визначення та загальні принципи

ГЛАВА I

Сфера застосування та визначення

Розділ 1 Предмет і визначення

Стаття 1

Предмет і сфера застосування пункти 1, 2, 5 і 6

Стаття 2

Визначення, параграф 1 (пункти: (1), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (18), (19), (20), (22), (23), (24))

Стаття 3

Змішана закупівля

Розділ 2 Пороги

Стаття 4

Порогові значення

Стаття 5

Методи розрахунку очікуваної вартості закупівель

Розділ 3 Виключення

Стаття 7

Контракти в сферах водопостачання, енергетики, транспорту та поштових послуг

Стаття 8

Спеціальні виключення у сфері електронних телекомунікацій

Стаття 9

Державні контракти та конкурси проектів, організовані згідно міжнародних правил

Стаття 10

Конкретні виключення для контрактів на обслуговування

Стаття 11

Контракти на послуги, укладені на підставі

виняткового права

Стаття 12

Державні контракти між установами державного сектора

Розділ 4 Особливі ситуації

Підрозділ 1 Субсидовані контракти і науково-дослідні послуги

Стаття 13

Контракти субсидовані замовниками

Стаття 14

Науково-дослідні послуги

Підрозділ 2 Закупівлі, які стосуються аспектів оборони та безпеки

Стаття 15

Оборона і безпека

Стаття 16

Змішані закупівлі які стосуються оборони та безпеки

Стаття 17

Державні контракти та конкурси проектів, які стосуються аспектів оборони та безпеки і присуджуються або організовані відповідно до міжнародних правил

ГЛАВА II Загальні правила

Стаття 18

Принципи закупівель

Стаття 19

Суб'єкти господарювання

Стаття 21

Конфіденційність

Стаття 22

Правила щодо комунікації: пункти 2-6

Стаття 23

Номенклатури

Стаття 24

Конфлікт інтересів

РОЗДІЛ II Правила щодо державних контрактів

ГЛАВА 1 - Процедури

Стаття 26

Вибір процедур: пункти 1, 2, перший варіант пункту 4, 5, 6

Стаття 27

Відкрита процедура

Стаття 28

Процедура з обмеженнями

Стаття 29

Переговорна процедура закупівлі

Стаття 32

Використання переговорної процедури без попереднього опублікування

ГЛАВА III Проведення процедури

Розділ 1 Підготовка

Стаття 40

Попередні ринкові консультації

Стаття 41

Попереднє залучення кандидатів або учасників конкурсних торгів

Стаття 42

Технічні специфікації

Стаття 43

Маркування

Стаття 44

Протоколи випробувань, сертифікація та інші засоби підтвердження

Стаття 45

Варіанти

Стаття 46

Розподіл контрактів на лоти

Стаття 47

Встановлення термінів

Розділ 2 Публікація і прозорість

Стаття 48

Попереднє інформаційне повідомлення

Стаття 49

Контрактне повідомлення

Стаття 50

Повідомлення про присудження контракту (пункти 1 та 4)

Стаття 53

Документи щодо закупівель в електронному вигляді

Стаття 54

Запрошення кандидатів

Стаття 55

Інформування кандидатів та учасників торгів

Розділ 3 Вибір учасників і присудження контрактів

Стаття 56

Загальні принципи

Підрозділ 1 Критерії якісного відбору

Стаття 57

Підстави відмови в участі у процедурі закупівлі

Стаття 58

Критерії відбору

Стаття 59

Єдиний європейський документ із закупівель: пункт 1 mutatis mutandis; пункт 4

Стаття 60

Засоби підтвердження

Стаття 62

Стандарти забезпечення якості та стандарти екологічного менеджменту: пункт 1 та 2

Стаття 62

Залучення потужностей інших організацій

Підрозділ 2 Скорочення числа кандидатів, конкурсних пропозицій і рішень

Стаття 65

Скорочення числа кандидатів, кваліфікованих іншим чином, яких запрошують для участі у конкурсі

Стаття 66

Скорочення числа конкурсних пропозицій і рішень

Підрозділ 3 Присудження контракту

Стаття 67

Критерії присудження контракту

Стаття 68

Врахування витрат протягом життєвого циклу: пункти 1 і 2

Стаття 69

Аномально низькі конкурсні пропозиції: пункти з 1 по 4

ГЛАВА IV Виконання контракту

Стаття 70

Умови виконання контрактів

Стаття 71

Укладання контрактів з субпідрядниками

Стаття 72

Зміни до контрактів протягом терміну їх дії

Стаття 73

Припинення контрактів

РОЗДІЛ III СПЕЦІАЛЬНІ РЕЖИМИ ЗАКУПІВЕЛЬ

ГЛАВА I Соціальні та інші специфічні послуги

Стаття 74

Присудження контрактів для соціальних та інших специфічних послуг

Стаття 75

Публікація повідомлень

Стаття 76

Принципи присудження контрактів

ДОДАТКИ

Додаток II

Список заходів, зазначених у пункті 6 (a) статті 2 (1)

Додаток III

Список товарів, зазначених у статті 4 (b) щодо контрактів, присуджуваних замовниками в області оборони

Додаток IV

Вимоги до інструментів і приладів для отримання конкурсних пропозицій, заявок на участь, а також планів та проектів на конкурс проектів в електронному вигляді

Додаток V

Інформація, яка повинна міститись у текстах повідомлень

Частина A:

Інформація, яка повинна міститись у повідомленнях при публікації попереднього інформаційного повідомлення на профілі покупця

Частина B:

Інформація, яка повинна міститись у попередньому інформаційному повідомленні (як зазначено в статті 48)

Частина C:

Інформація, яка повинна бути включена до контрактного повідомлення (як зазначено в статті 49)

Частина D:

Інформація, яка повинна бути включена до повідомлення про присудження контракту (як зазначено в статті 50)

Частина G:

Інформація, яка повинна бути включена до повідомлень про зміни до контракту протягом строку його дії (як зазначено в статті 72 (1))

Частина H:

Інформація, яка повинна бути включена до контрактного повідомлення на надання соціальних та інших специфічних послуг (як зазначено в статті 75 (1))

Частина I:

Інформація, яка повинна бути включена до попереднього інформаційного повідомлення про надання соціальних та інших специфічних послуг (як зазначено в статті 75 (1))

Частина J:

Інформація, яка повинна бути включена до повідомлень про присудження контрактів на надання соціальних та інших специфічних послуг (як зазначено в статті 75 (2))

Додаток VII

Визначення деяких технічних специфікацій

Додаток IX

Зміст запрошень на подання конкурсної пропозиції, на участь у конкурсному діалозі, або для підтвердження зацікавленості, передбачених у статті 54

Додаток X

Перелік міжнародних соціальних та екологічних конвенцій, зазначених у статті 18 (2)

Додаток XII

Засоби підтвердження критеріїв вибору

Додаток XIV

Послуги, зазначені у статті 74

ДОДАТОК XXI-C ДО ГЛАВИ 8 "ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ"

БАЗОВІ ЕЛЕМЕНТИ ДИРЕКТИВИ № 89/665/ЄЕС від 21 грудня 1989 року

про координацію законів, підзаконних актів та адміністративних положень про застосування процедур перевірки присудження контрактів на державні поставки та виконання державних робіт (далі - Директива № 89/665/ЄЕС)

ЗІ ЗМІНАМИ, ВНЕСЕНИМИ ДИРЕКТИВОЮ № 2007/66/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 грудня 2007 року, що вносить зміни до Директиви Ради № 89/665/ЄЕС та № 92/13/ЄЕС щодо підвищення ефективності процедури розгляду, що стосуються державних контрактів (далі - Директиви № 2007/66/ЄС) та Директиви 2014/23/ЄС Європейського Парламенту та

Ради від 26 лютого 2014 про присудження концесійних договорів

(Директива 2014/23/ЄС)

(ЕТАП 2)

Стаття 1

Сфера та доступність процедур оскарження рішень

Стаття 2

Вимоги до процедур оскарження

Стаття 2a

Період мораторію на укладення контракту

Стаття 2b

Виключення із періоду мораторію

Пункт (б) в першому абзаці статті 2b

Стаття 2c

Часові рамки для застосування процедури оскарження

Стаття 2d

Нікчемність контракту

Пункт 1(b)

Пункти 2 та 3

Стаття 2e

Порушення вимог Директиви та альтернативні санкції

Стаття 2f

Часові рамки

ДОДАТОК XXI-D ДО ГЛАВИ 8 "ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ"

БАЗОВІ ЕЛЕМЕНТИ ДИРЕКТИВИ № 2014/25/ЄС

від 26 лютого 2014 року про закупівлі суб'єктів, що діють у сферах водопостачання, енергетики, транспорту та поштових послуг

(ЕТАП 3)

РОЗДІЛ I

Сфера охоплення, визначення та загальні принципи

ГЛАВА I

Предмет та визначення

Стаття 1

Предмет та сфера охоплення 1, 2, 5 та 6

Стаття 2

Визначення: точки від 1 до 9, від 13 до 16 і від 18 до 20

Стаття 3

Державні замовники (пункт 1 та 4)

Стаття 4

Організації-замовники (пункт 1 та 3)

Стаття 5

Змішані закупівлі, що стосуються того самого виду діяльності

Стаття 6

Закупівлі, що стосуються кількох видів діяльності

ГЛАВА II

Види діяльності

Стаття 7

Загальні положення

Стаття 8

Газо- та теплопостачання

Стаття 9

Електропостачання

Стаття 10

Водопостачання

Стаття 11

Послуги з перевезення

Стаття 12

Порти та аеропорти

Стаття 13

Поштові послуги

Стаття 14

Видобування нафти й газу та розвідка на вугілля чи інші види твердого палива або їх видобування

ГЛАВА III

Сфера застосування

Секція 1 Порогові значення

Стаття 15

Порогові суми

Стаття 16

Способи розрахунку оціночної вартості закупівель: пункти 1-4 і 7-14

Секція 2 Контракти та конкурси на розробку проектів, що виключаються; спеціальні положення для закупівель, пов'язаних з потребами безпеки і оборони

Підсекція 1 Виключення, застосовні до усіх організацій-замовників, та спеціальні виключення для водогосподарського та енергетичного секторів

Стаття 18

Контракти, що укладаються для потреб перепродажу або здачі в оренду третім сторонам

Стаття 19

Контракти, що укладаються, та конкурси на розробку проектів, що організуються для інших потреб, аніж здійснення виду діяльності, що входить до сфери охоплення цієї Директиви, або для здійснення такого виду діяльності у третій країні: пункт 1

Стаття 20

Контракти, що укладаються, та конкурси на розробку проектів, що організуються відповідно до міжнародних правил

Стаття 21

Виключення для контрактів на надання послуг

Стаття 22

Контракти на надання послуг, що укладаються на основі ексклюзивних прав

Стаття 23

Контракти на закупівлю води та на постачання енергії або на закупівлю паливних матеріалів для потреб виробництва енергії, що укладаються певними організаціями-замовниками

Підсекція 2 Закупівлі, що включають в себе аспекти безпеки й оборони

Стаття 24

Безпека та оборона

Стаття 25

Змішані закупівлі, що стосуються того самого виду діяльності та включають в себе аспекти безпеки або оборони

Стаття 26

Закупівлі, що стосуються кількох видів діяльності та включають в себе аспект безпеки або оборони

Стаття 27

Контракти, що укладаються відповідно до міжнародних правил, та конкурси на розробку проектів, що організуються відповідно до них, які включають в себе аспекти безпеки або оборони

Підсекція 3 Особливі відносини (співпраця, афілійовані підприємства та спільні підприємства)

Стаття 28

Контракти, що укладаються між державними замовниками

Стаття 29

Контракти, що укладаються з афілійованим підприємством

Стаття 30

Контракти, що укладаються зі спільним підприємством або з організацією-замовником, що входить до складу спільного підприємства

Підрозділ 4 - Особливі ситуації

Стаття 32

Послуги у сфері науково-дослідної та проектної діяльності

ГЛАВА IV

Загальні принципи

Стаття 36

Принципи закупівель

Стаття 37

Суб'єкти господарювання

Стаття 39

Конфіденційність

Стаття 40

Правила, що застосовуються до комунікації

Стаття 41

Номенклатура

Стаття 42

Конфлікт інтересів

РОЗДІЛ II

ГЛАВА I

Процедури

Стаття 44

Вибір процедур: пункти 1, 2 і 4

Стаття 45

Відкрита процедура

Стаття 46

Закрита процедура (з обмеженою участю)

Стаття 47

Договірні процедури з попереднім оголошенням тендеру

Стаття 50

Використання договірних процедур без попереднього оголошення тендеру: від a до i

ГЛАВА III

Проведення процедур

Секція 1 Підготовка

Стаття 58

Попередні ринкові консультації

Стаття 59

Попереднє залучення кандидатів або учасників тендеру

Стаття 60

Технічні специфікації

Стаття 61

Маркування

Стаття 62

Протоколи проведення тестування, сертифікація і інші засоби доведення

Стаття 63

Повідомлення технічних специфікацій

Стаття 64

Варіанти

Стаття 65

Поділ контрактів на лоти

Стаття 66

Визначення часових рамок

Секція 2 Правила публікації та прозорість

Стаття 67

Періодичні індикативні повідомлення

Стаття 68

Повідомлення про існування кваліфікаційної системи

Стаття 69

Повідомлення про тендери

Стаття 70

Повідомлення про присудження контракту: пункти 1, 3 та 4

Стаття 71

Форма та спосіб опублікування повідомлень (пункт 1, перший абзац пункту 5)

Стаття 73

Наявність документації щодо закупівель в електронному вигляді

Стаття 74

Запрошення для кандидатів

Стаття 75

Інформування претендентів на кваліфікацію, кандидатів та учасників тендеру

Секція 3 Відбір учасників і укладання контрактів

Стаття 76

Загальні принципи

Підсекція 1 Кваліфікація і якісний відбір

Стаття 78

Критерії якісного відбору

Стаття 79

Використання потенціалу інших організацій

Стаття 80

Застосування підстав для виключення та критеріїв відбору у відповідності до Директиви 2014/24/EU

Стаття 81

Стандарти забезпечення якості та стандарти системи управління охороною навколишнього середовища: пункти 1 та 2

Підсекція II Надання контракту

Стаття 82

Критерії присудження контракту

Стаття 83

Мінімізація затрат життєвого циклу: пункти 1 та 2

Стаття 84

Тендерні пропозиції з надто низькою ціною: пункти з 1 по 2

ГЛАВА IV

Виконання контракту

Стаття 87

Умови виконання контрактів

Стаття 88

Субпідряд

Стаття 89

Внесення змін до контракту впродовж терміну його дії

Стаття 90

Припинення дії контрактів

РОЗДІЛ III: ОСОБЛИВІ СИСТЕМИ (РЕЖИМИ) ЗАКУПІВЕЛЬ

ГЛАВА I

Соціальні і інші особливі послуги

Стаття 91

Укладання контрактів щодо соціальних і інших особливих послуг

Стаття 92

Публікація повідомлень

Стаття 93

Принципи присудження контрактів

ДОДАТКИ

Додаток I

Перелік видів діяльності, визначених у пункті (a) пункту 2 статті 2

Додаток V

Вимоги до інструментів та пристроїв для електронного прийняття тендерних пропозицій, заявок на участь, кваліфікаційних заявок, а також планів і проектів у конкурсах

Додаток VI

Частина A: Інформація, яку необхідно включити до періодичного індикативного повідомлення (відповідно до Статті 67)

Додаток VI

Частина B: Інформація, яку слід включити до повідомлень про публікацію періодичного індикативного повідомлення на профілі покупця, що не використовується як засіб оголошення тендеру (відповідно до Статті 67(1))

Додаток VIII

Визначення деяких технічних специфікацій

Додаток IX

Характеристики публікації

Додаток X

Інформація, яку необхідно включити до повідомлення про існування кваліфікаційної системи (відповідно до пункту (b) Статті 44(4) та Статті 68)

Додаток XI

Інформація, яку необхідно включити до повідомлення про тендер (відповідно до Статті 69)

Додаток XII

Інформація, яку необхідно включити до повідомлення про присудження контракту (відповідно до Статті 70)

Додаток XIII

Зміст запрошень до подання тендерних пропозицій, участі у діалозі, у переговорах чи запрошень про підтвердження зацікавленості, передбачений Статтею 74

Додаток XIV

Перелік міжнародних соціальних та природоохоронних конвенцій відповідно до Статті 36(2)

Додаток XVI

Інформація, яку необхідно включити до повідомлення про зміни контракту впродовж його дії (відповідно до Статті 89(1)

Додаток XVII

Послуги, зазначені у Статті 91

Додаток XVIII

Інформація, яку необхідно включити до повідомлень щодо контрактів для соціальних і інших особливих послуг (відповідно до Статті 92)

ДОДАТОК XXI-E ДО ГЛАВИ 8 "ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ"

БАЗОВІ ЕЛЕМЕНТИ ДИРЕКТИВИ № 92/13/ЄЕС

від 25 лютого 1992 координації законів, правил та адміністративних положень, які стосуються застосування правил Співтовариства щодо процедур укладення контрактів осіб, які працюють у секторі води, енергетики, транспорту та телекомунікацій (далі - Директива 92/13/ЄЕС)

ЗІ ЗМІНАМИ, ВНЕСЕНИМИ ДИРЕКТИВОЮ № 2007/66/ЄС ТА

ДИРЕКТИВОЮ 2014/23/ЄС

(ЕТАП 3)

Стаття 1

Сфера застосування та доступність процедур оскарження рішень

Стаття 2

Вимоги до процедур  оскарження

Стаття 2a

Мораторій

Стаття 2b

Звільнення від мараторію

Пункт (b) першого пункту статті 2b

Стаття 2c

Строки для оскарження

Стаття 2d

Нікчемність контракту  

Пункт 1(b)

Пункти 2 і 3

Стаття 2e

Порушення положень цієї Директиви та альтернативні санкції

Стаття 2f

Строки

ДОДАТОК XXI-F ДО ГЛАВИ 8 "ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ"

I. ІНШІ НЕОБОВ'ЯЗКОВІ ЕЛЕМЕНТИ ДИРЕКТИВИ № 2014/24/ЄС

(ЕТАП 4)

(Елементи Директиви № 2014/24/ЄС, викладені в Додатку XXI-F, не є обов'язковими, проте є рекомендованими до впровадження. У зв'язку з цим, Україна самостійно вирішує щодо впровадження цих елементів враховуючи часові графіки викладені у Додатку XXI-B)

РОЗДІЛ I

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ, ВИЗНАЧЕННЯ І ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ

ГЛАВА I

Сфера застосування та визначення

Секція 1 - Предмет та визначення

Стаття 2

Визначення: параграф 1, пункти: 14, 16

Стаття 20

Зарезервовані контракти

РОЗДІЛ II

ПРАВИЛА ЩОДО ДЕРЖАВНИХ КОНТРАКТІВ

ГЛАВА II

Методи та інструменти електронних та агрегованих закупівель

Стаття 37

Централізована закупівельна діяльність і центральні органи закупівель

ГЛАВА III

Проведення процедури

Секція 3 - Вибір учасників та присудження контрактів

Стаття 64

Офіційні списки затверджених суб'єктів господарювання та сертифікація органами, створеними відповідно до публічного або приватного права

РОЗДІЛ III

СПЕЦІАЛЬНІ РЕЖИМИ ЗАКУПІВЛІ

ГЛАВА I

Стаття 77

Контракти, зарезервовані для певних послуг

II. НЕОБОВ'ЯЗКОВІ ЕЛЕМЕНТИ ДИРЕКТИВИ № 2014/23/ЄС

(ЕТАП 4)

(Елементи Директиви № 2014/23/ЄС, викладені в Додатку XXI-F, не є обов'язковими, проте є рекомендованими до впровадження. У зв'язку з цим, Україна самостійно вирішує щодо впровадження цих елементів враховуючи часові графіки викладені у Додатку XXI-B)

РОЗДІЛ I

ПРЕДМЕТ, СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ, ПРИНЦИПИ І ВИЗНАЧЕННЯ

ГЛАВА I

Сфера застосування, загальні принципи та визначення

Секція IV

ОСОБЛИВІ ВИПАДКИ

Стаття 24

Зарезервовані концесії

ДОДАТОК XXI-G ДО ГЛАВИ 8 "ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ"

I. ІНШІ ОБОВ'ЯЗКОВІ ЕЛЕМЕНТИ ДИРЕКТИВИ № 2014/24/ЄС

(ЕТАП 4)

РОЗДІЛ I

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ, ВИЗНАЧЕННЯ І ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ

Стаття 1

Визначення (пункти: 3, 4, і 11e)

ГЛАВА I

Сфера застосування та визначення

Секція 1

Предмет і визначення

Стаття 2

Визначення Стаття 2: Визначення (параграф 1, пункт 21)

Стаття 22

Правила щодо комунікації: параграф 1

РОЗДІЛ II

ПРАВИЛА ЩОДО ДЕРЖАВНИХ КОНТРАКТІВ

ГЛАВА I

Процедури

Стаття 26

Вибір процедур: параграф 3, альтернативний до параграфу 4

Стаття 30

Конкурентний діалог

Стаття 31

Інноваційне партнерство

ГЛАВА II:

Методи та інструменти електронних та агрегованих закупівель

Стаття 33

Рамкові угоди

Стаття 34

Динамічні системи закупівель

Стаття 35

Електронні аукціони

Стаття 36

Електронні каталоги

Стаття 38

Нерегулярні спільні закупівлі

ГЛАВА III

Проведення процедури

РОЗДІЛ 2

ПУБЛІКАЦІЯ І ПРОЗОРІСТЬ

Стаття 50

Повідомлення про присудження контракту: параграфи: 2 і 3

РОЗДІЛ III

СПЕЦІАЛЬНІ РЕЖИМИ ЗАКУПІВЛІ

ГЛАВА II

Правила, що регулюють конкурси з проектування

Стаття 78

Сфера застосування

Стаття 79

Сповіщення

Стаття 80

Правила організації конкурсів з проектування та відбору учасників

Стаття 81

Склад журі

Стаття 82

Рішення журі

ДОДАТКИ:

ДОДАТОК V

Інформація, яка повинна міститись у текстах повідомлень

Частина E:

Інформація, яка повинна бути включена до повідомлення про конкурс проектів (як зазначено в Статті 79 (1))

Частина F:

Інформація, яка повинна бути включена до повідомлення про результати конкурсу (як зазначено в Статті 79 (2))

ДОДАТОК VI

Інформація, яка повинна бути включена до документів із закупівлі у зв'язку з проведенням електронних аукціонів (Стаття 35 (4))

II. ОБОВ'ЯЗКОВІ ЕЛЕМЕНТИ ДИРЕКТИВИ № 2014/23/ЄС

(ЕТАП 4)

РОЗДІЛ I: ПРЕДМЕТ, СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ, ПРИНЦИПИ І ВИЗНАЧЕННЯ

ГЛАВА I: Сфера застосування, загальні принципи та визначення

ЧАСТИНА I: ПРЕДМЕТ, СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ, ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ, ВИЗНАЧЕННЯ І ПОРОГИ

Стаття 1

Предмет і сфера застосування: параграфи: 1, 2 і 4

Стаття 2

Принцип здійснення вільного управління державними органами

Стаття 3

Принцип рівності, недискримінації та прозорості

Стаття 4

Свобода на визначення послуг загальноекономічного значення

Стаття 5

Визначення

Стаття 6

Державні замовники: параграфи: 1 і 4

Стаття 7

Організації-замовники

Стаття 8

Пороги і методи розрахунку оціночної вартості концесій

ЧАСТИНА II: ВИНЯТКИ

Стаття 10

Винятки, які застосовуються до концесій, що надаються державними замовниками та організаціями-замовниками

Стаття 11

Спеціальні винятки у сфері електронних комунікацій

Стаття 12

Спеціальні винятки у сфері водопостачання та водовідведення

Стаття 13

Концесії, які надаються афілійованим підприємствам

Стаття 14

Концесії, які надаються спільному підприємству або організації-замовнику, яка є частиною такого спільного підприємства

Стаття 17

Концесії між юридичними особами в державному секторі

ЧАСТИНА III: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 18

Термін дії концесії

Стаття 19

Послуги соціального значення та інші спеціальні послуги

Стаття 20

Змішані договори

Стаття 21

Змішані договори про закупівлю за участю оборонного сектору або сектору безпеки

Стаття 22

Договори, що охоплюють як види діяльності, зазначені у Додатку II, так і інші види діяльності

Стаття 23

Договори, що охоплюють як види діяльності, зазначені у Додатку II, так і види діяльності в секторах оборони або безпеки

Стаття 25

Послуги в науково-дослідній сфері

ГЛАВА II

Принципи

Стаття 26

Суб'єкти підприємницької діяльності

Стаття 27

Класифікація

Стаття 28

Конфіденційність

Стаття 29

Правила, які застосовуються до повідомлень

РОЗДІЛ II

ПРАВИЛА НАДАННЯ КОНЦЕСІЙ: ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ І ПРОЦЕСУАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

ГЛАВА I: Загальні принципи

Стаття 30

Загальні принципи: параграфи 1, 2 і 3

Стаття 31

Концесійні повідомлення

Стаття 32

Повідомлення про надання концесії

Стаття 33

Форма і спосіб опублікування повідомлень

Стаття 34

Електронне оформлення концесійних документів

Стаття 35

Боротьба з корупцією та запобігання конфліктам інтересів

ГЛАВА II: Процесуальні гарантії

Стаття 36

Технічні та функціональні вимоги

Стаття 37

Процесуальні гарантії

Стаття 38

Вибір і якісна оцінка претендентів

Стаття 39

Строки для подачі заяв та пропозицій на концесію

Стаття 40

Надання інформації претендентам та заявниками

Стаття 41

Критерії надання концесії

РОЗДІЛ III: ПРАВИЛА ЗДІЙСНЕННЯ КОНЦЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 42

Субпідряд

Стаття 43

Внесення змін до договорів протягом терміну їх дії

Стаття 44

Припинення концесій

Стаття 45

Моніторинг та звітність

ДОДАТКИ:

ДОДАТОК I

Перелік видів діяльності, зазначених у пункті (7) Статті 5

ДОДАТОК II

Види діяльності, які здійснюють організації-замовники, про які йдеться у Статті 7

ДОДАТОК III

Перелік правових актів союзу, зазначених в пункті (в) Статті 7 (2) додаток IV: послуги, зазначені у Статті 19

ДОДАТОК V

Інформація, яка повинна зазначатись у концесійних повідомленнях, зазначених у Статті 31

ДОДАТОК VI

Інформація, яка повинна надаватись у попередніх інформативних повідомленнях щодо концесій на соціальні та інші спеціальні послуги, про які йдеться у Статті 31 (3)

ДОДАТОК VII

Інформація, яка надається у повідомленнях про надання концесії, про яку йдеться у Статті 32

ДОДАТОК VIII

Інформація, яка міститься у повідомленнях про надання концесії, щодо концесій на соціальні та інші спеціальні послуги, про які йдеться у Статті 32

ДОДАТОК IX

Особливості опублікування

ДОДАТОК X

Перелік міжнародних конвенцій у соціальній сфері та у сфері охорони навколишнього середовища, про які йдеться у Статті 30(3)

ДОДАТОК XI

Інформація, яка міститься у повідомленнях про зміни в концесії протягом терміну її дії відповідно до Статті 43

ДОДАТОК XXI-H ДО ГЛАВИ 8 "ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ"

ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ ДИРЕКТИВИ № 89/665/ЄЕС

ЗІ ЗМІНАМИ, ВНЕСЕНИМИ ДИРЕКТИВОЮ № 2007/66/ЄС ТА

ДИРЕКТИВОЮ 2014/23/ЄС

(ЕТАП 4)

Стаття 2b

Звільнення від мораторію

Пункт (c) першого параграфу Статті 2b

Стаття 2d

Нікчемність договору

Пункт (c) першого параграфу Статті 2d

Параграф 5

ДОДАТОК XXI-I ДО ГЛАВИ 8 "ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ"

I. ІНШІ ОБОВ'ЯЗКОВІ ЕЛЕМЕНТИ ДИРЕКТИВИ № 2014/25/ЄС

(ЕТАП 5)

РОЗДІЛ I: СФЕРА ОХОПЛЕННЯ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ

ГЛАВА I: Предмет та визначення

Стаття 2

Визначення: пункт 17

ГЛАВА III: Сфера застосування

СЕКЦІЯ 1: ПОРОГОВІ ЗНАЧЕННЯ

Стаття 16

Способи розрахунку оціночної вартості закупівель: параграфи 5, 6

РОЗДІЛ II: ПРАВИЛА, ЗАСТОСОВНІ ДО КОНТРАКТІВ

ГЛАВА I: Процедури

Стаття 44

Вибір процедур: параграф 3

Стаття 48

Конкурентний діалог

Стаття 49

Інноваційні партнерства

Стаття 50

Використання договірних процедур без попереднього оголошення тендеру: пункт (j)

ГЛАВА II: Технології та інструменти електронних та об'єднаних закупівель

Стаття 51

Рамкові угоди

Стаття 52

Динамічні системи закупівель

Стаття 53

Електронні аукціони

Стаття 54

Електронні каталоги

Стаття 56

Нерегулярні спільні закупівлі

ГЛАВА III: Проведення процедур

СЕКЦІЯ 2: ПРАВИЛА ПУБЛІКАЦІЇ І ПРОЗОРІСТЬ

Стаття 70

Повідомлення про присудження контракту: параграф 2

СЕКЦІЯ 3: ВІДБІР УЧАСНИКІВ І УКЛАДАННЯ КОНТРАКТІВ

Підсекція 1: Кваліфікація і якісний відбір

Стаття 77

Кваліфікаційні системи

Стаття 79

Використання потенціалу інших організацій: параграф 1

РОЗДІЛ III: ОСОБЛИВІ СИСТЕМИ (РЕЖИМИ) ЗАКУПІВЕЛЬ

ГЛАВА II: Правила, що регулюють конкурси на розробку проектів

Стаття 95

Застосовність

Стаття 96

Повідомлення

Стаття 97

Правила організації конкурсів на розробку проектів, відбір учасників і членів комісії

Стаття 98

Рішення комісії

ДОДАТКИ:

ДОДАТОК VII

Інформація, яку слід включити до документації щодо закупівель, яка стосується електронних аукціонів (Стаття 53(4))

ДОДАТОК XIX

Інформація, яку необхідно включити до повідомлень про конкурс на проектування (як зазначено у Статті 96(1))

ДОДАТОК XX

Інформація, яку необхідно включити до результатів повідомлень про конкурс на проектування (як зазначено у Статті 96(1))

II. ІНШІ НЕОБОВ'ЯЗКОВІ ЕЛЕМЕНТИ ДИРЕКТИВИ № 2014/25/ЄС

(Елементи Директиви № 2014/25/ЄС, викладені у цьому Додатку, не є обов'язковими, проте є рекомендованими до впровадження. У зв'язку з цим, Україна самостійно вирішує щодо впровадження цих елементів враховуючи часові графіки викладені у Додатку XXI-B)

РОЗДІЛ I: СФЕРА ОХОПЛЕННЯ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ

ГЛАВА I: Предмет та визначення

Стаття 2

Визначення: пункти 10-12

ГЛАВА IV: Загальні принципи

Стаття 38

Зарезервовані контракти

РОЗДІЛ II: ПРАВИЛА, ЗАСТОСОВНІ ДО КОНТРАКТІВ

ГЛАВА I: Процедури

Стаття 55

Централізована закупівельна діяльність і центральні органи закупівель

РОЗДІЛ III: ОСОБЛИВІ СИСТЕМИ (РЕЖИМИ) ЗАКУПІВЕЛЬ

ГЛАВА I: Соціальні і інші особливі послуги

Стаття 94

Зарезервовані контракти для деяких видів послуг

ДОДАТОК XXI-J ДО ГЛАВИ 8 "ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ"

ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ ДИРЕКТИВИ № 92/13/ЄЕС ІЗ ЗМІНАМИ,

ВНЕСЕНИМИ ДИРЕКТИВОЮ № 2007/66/ЄС ТА ДИРЕКТИВОЮ 2014/23/ЄС

(ЕТАП 5)

Стаття 2b

Звільнення від мораторію

Пункт (c) першого Параграфу Статті 2b

Стаття 2d

Нікчемність договору

Пункт (c) Параграфу 1 Статті 2d, Параграф 5

ДОДАТОК XXI-K ДО ГЛАВИ 8 "ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ"

I. ПОЛОЖЕННЯ ДИРЕКТИВИ № 2004/24/ЄС

ПОЗА МЕЖАМИ ПРОЦЕСУ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА

Елементи в Директиві 2014/24/ЄС, перераховані в цьому Додатку, не підлягають процесу адаптації законодавства, а отже не повинні переноситися до законодавства України

РОЗДІЛ I: СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ, ВИЗНАЧЕННЯ І ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ

ГЛАВА I: Сфера застосування та визначення

РОЗДІЛ 1: ПРЕДМЕТ І ВИЗНАЧЕННЯ

Стаття 1

Предмет і сфера застосування: параграфи 3 і 4

Стаття 2

Визначення: параграф 2

РОЗДІЛ 2: ПОРОГИ

Стаття 6

Перегляд порогових значень та перелік центральних органів влади

РОЗДІЛ II: ПРАВИЛА ЩОДО ДЕРЖАВНИХ КОНТРАКТІВ

ГЛАВА I: Процедури

Стаття 25

Умови, пов'язані з УДЗ та іншими міжнародними угодами

ГЛАВА II: Методи та інструменти електронних та агрегованих закупівель

Стаття 39

Закупівлі за участю державних замовників з різних держав-членів

ГЛАВА III: Проведення процедури

РОЗДІЛ 1: ПІДГОТОВКА

Стаття 44

Протоколи випробувань, сертифікація та інші засоби підтвердження: параграф 3

РОЗДІЛ 2: ПУБЛІКАЦІЯ І ПРОЗОРІСТЬ

Стаття 51

Форма та порядок опублікування повідомлень: друга частина параграфу 1, параграфи 2, 3, 4, друга частина параграфу 5, параграф 6

Стаття 52

Публікація на національному рівні

РОЗДІЛ 3: ВИБІР УЧАСНИКІВ І ПРИСУДЖЕННЯ КОНТРАКТІВ

Стаття 61

Он-лайн база сертифікатів (e-Certis)

Стаття 62

Стандарти забезпечення якості та стандарти екологічного менеджменту: параграф 3

Стаття 68

Врахування затрат протягом життєвого циклу: параграф 3

Стаття 69

Аномально низькі конкурсні пропозиції: параграф 5

РОЗДІЛ IV: УПРАВЛІННЯ

Стаття 83

Правозастосування

Стаття 84

Окремі звіти про процедури присудження контрактів

Стаття 85

Національна звітність та статистична інформація

Стаття 86

Адміністративна співпраця

РОЗДІЛ V: ДЕЛЕГОВАНІ ПОВНОВАЖЕННЯ, ВИКОНАВЧІ ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 87

Делегування повноважень

Стаття 88

Процедура терміновості

Стаття 89

Процедура Комітету

Стаття 90

Перехід та перехідні положення

Стаття 91

Скасування

Стаття 92

Перегляд

Стаття 93

Набуття чинності

Стаття 94

Адресати

ДОДАТКИ:

ДОДАТОК I

Центральні органи влади

ДОДАТОК VIII

Особливості публікацій

ДОДАТОК XI

Реєстри

ДОДАТОК XIII

Список правових актів Євросоюзу, зазначених у статті 68 (3)

ДОДАТОК XV

Таблиця кореляції

II. ПОЛОЖЕННЯ ДИРЕКТИВИ № 2004/23/ЄС

ПОЗА МЕЖАМИ ПРОЦЕСУ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА

(Елементи Директиви 2014/23/ЄС, перераховані в цьому Додатку, не підлягають процесу адаптації законодавства, а отже не повинні переноситися до законодавства України)

РОЗДІЛ I: ПРЕДМЕТ, СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ, ПРИНЦИПИ І ВИЗНАЧЕННЯ

ГЛАВА I: Сфера застосування, загальні принципи та визначення

ЧАСТИНА І: ПРЕДМЕТ, СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ, ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ, ВИЗНАЧЕННЯ І ПОРОГИ

Стаття 1

Предмет і сфера застосування: параграф 3

Стаття 6

Державні замовники: параграфи 2 і 3

Стаття 9

Перегляд порогів

ЧАСТИНА II: ВИНЯТКИ

Стаття 15

Повідомлення інформації організаціями-замовниками

Стаття 16

Виключення видів діяльності, які безпосередньо підпадають під проходження конкурсу

РОЗДІЛ II: ПРАВИЛА НАДАННЯ КОНЦЕСІЙ: ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ І ПРОЦЕСУАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

ГЛАВА I: Загальні принципи

Стаття 30

Загальні принципи: параграф 4

Стаття 33

Форма і спосіб опублікування повідомлень: друга частина параграфу 1, параграфи 2, 3, 4

РОЗДІЛ IV: ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДИРЕКТИВ 89/665/ЄЕС ТА 92/13/ЄЕС

Стаття 46

Внесення змін до Директиви 89/665/ЄЕС

Стаття 47

Внесення змін до Директиви 92/13/ЄЕС

РОЗДІЛ V: ДЕЛЕГОВАНІ ПОВНОВАЖЕННЯ, ВИКОНАВЧІ ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 48

Здійснення делегування

Стаття 49

Прискорена процедура

Стаття 50

Комітет з питань процедури

Стаття 51

Транспонування

Стаття 52

Перехідні положення

Стаття 53

Моніторинг та звітність

Стаття 54

Набрання чинності

Стаття 55

Адресати

ДОДАТОК XXI-L ДО ГЛАВИ 8 "ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ"

ПОЛОЖЕННЯ ДИРЕКТИВИ № 2014/25/ЄС

ПОЗА МЕЖАМИ ПРОЦЕСУ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА

(Елементи, перераховані в цьому Додатку, не підлягають процесу адаптації законодавства, а отже не повинні переноситись до законодавства України)

РОЗДІЛ I: СФЕРА ОХОПЛЕННЯ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ

ГЛАВА I: Предмет та визначення

Стаття 1

Предмет та сфера охоплення: параграфи 3, 4

Стаття 3

Державні замовники: параграфи 2, 3

Стаття 4

Організації-замовники: параграф 4

ГЛАВА III: Сфера застосування

СЕКЦІЯ 1: ПОРОГОВІ ЗНАЧЕННЯ

Стаття 17

Перегляд порогових значень

СЕКЦІЯ 2: Контракти та конкурси на розробку проектів, що виключаються; спеціальні положення для закупівель, які включають в себе аспекти безпеки й оборони

Підсекція 1: Виключення, застосовні до усіх організацій-замовників, та спеціальні виключення для водогосподарського та енергетичного секторів

Стаття 18

Контракти, що укладаються для потреб перепродажу або здачі в оренду третім сторонам: параграф 2

Стаття 19

Контракти, що укладаються, та конкурси на розробку проектів, що організуються для інших потреб, аніж здійснення виду діяльності, що входить до сфери охоплення цієї Директиви, або для здійснення такого виду діяльності у третій країні: параграф 2

Підсекція 3: Особливі відносини (співпраця, афілійовані підприємства та спільні підприємства)

Стаття 31

Надання інформації

Підсекція 4: Особливі ситуації

Стаття 33

Контракти, на які поширюються спеціальні угоди

Підсекція 5: Види діяльності, що безпосередньо відкриті для конкуренції, та процедурні положення, що мають до них стосунок

Стаття 34

Види діяльності, що безпосередньо відкриті для конкуренції

Стаття 35

Процедура встановлення застосовності Статті 34

РОЗДІЛ II: ПРАВИЛА, ЗАСТОСОВНІ ДО КОНТРАКТІВ

ГЛАВА I: Процедури

Стаття 43

Умови щодо УДЗ і інших міжнародних угод

ГЛАВА II: Технології та інструменти електронних та об'єднаних закупівель

Стаття 57

Закупівлі із залученням організацій-замовників з різних держав-членів

ГЛАВА III: Проведення процедур Секція 2: Публікація та прозорість

Стаття 71

Форма та спосіб опублікування повідомлень: параграфи 2, 3, 4, друга частина параграфу 5, параграф 6

Стаття 72

Публікація на національному рівні

СЕКЦІЯ 3: Відбір учасників і укладання контрактів

Стаття 81

Стандарти забезпечення якості та стандарти системи управління охороною навколишнього середовища: параграф 3

Стаття 83

Мінімізація затрат життєвого циклу: параграф 3

СЕКЦІЯ 4: Тендерні пропозиції, що стосуються продукції з третіх країн, і відносини з третіми країнами

Стаття 85

Тендерні пропозиції, що стосуються продукції з третіх країн

Стаття 86

Відносини з третіми країнами щодо контрактів про закупівлю робіт, товарів та послуг

РОЗДІЛ IV: УПРАВЛІННЯ

Стаття 99

Застосування

Стаття 100

Індивідуальна звітність щодо процедур укладання контрактів

Стаття 101

Національна звітність і статистична інформація

Стаття 102

Адміністративна співпраця

РОЗДІЛ V: ДЕЛЕГОВАНІ ПОВНОВАЖЕННЯ, ПОВНОВАЖЕННЯ З ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 103

Здійснення передачі повноважень

Стаття 104

Процедура терміновості

Стаття 105

Процедура Комітету

Стаття 106

Транспозиція і перехідні положення

Стаття 107

Скасування

Стаття 108

Перегляд

Стаття 109

Набрання чинності

Стаття 110

Адресати

ДОДАТКИ

ДОДАТОК II

Перелік законодавчих актів співтовариства, про які йдеться у Статті 4(3)

ДОДАТОК III

Перелік законодавчих актів співтовариства, про які йдеться у Статті 34(3)

ДОДАТОК IV

Крайні терміни прийняття імплементаційних актів, про які йдеться у Статті 35

ДОДАТОК XV

Перелік законодавчих актів європейського союзу відповідно до Статті 83(3)

ДОДАТОК XXI-M ДО ГЛАВИ 8 "ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ"

ПОЛОЖЕННЯ ДИРЕКТИВИ № 89/665/ЄЕС

ЗІ ЗМІНАМИ, ВНЕСЕНИМИ ДИРЕКТИВОЮ № 2007/66/ЄС ТА

ДИРЕКТИВОЮ 2014/23/ЄС

(ПОЗА МЕЖАМИ ПРОЦЕСУ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА)

(Оскільки елементи, перераховані в цьому Додатку, не підлягають процесу адаптації законодавства, вони не потребують перенесення до законодавства України)

Стаття 2b

Звільнення від мораторію

Пункт (a) першого параграфу Статті 2b

Стаття 2d

Нікчемність договору

Пункт (a) першого параграфу Статті 2d, параграф 4

Стаття 3

Коригувальні заходи

Стаття 3a

Зміст повідомлення для забезпечення очікуваної добровільної прозорості

Стаття 3b

Порядок діяльності комітету

Стаття 4

Імплементація

Стаття 4a

Механізм контролю

ДОДАТОК XXI-N ДО ГЛАВИ 8 "ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ"

ПОЛОЖЕННЯ ДИРЕКТИВИ № 92/13/ЄЕС

ЗІ ЗМІНАМИ, ВНЕСЕНИМИ ДИРЕКТИВОЮ № 2007/66/ЄС ТА ДИРЕКТИВОЮ 2014/23/ЄС

(ПОЗА МЕЖАМИ ПРОЦЕСУ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА)

(Оскільки елементи, перераховані в цьому Додатку, не підлягають процесу адаптації законодавства, вони не потребують перенесення в законодавство України)

Стаття 2b

Звільнення від мораторію

Пункт (a) першого параграфу Статті 2b

Стаття 2d

Нікчемність договору

Пункт (a) першого параграфу Статті 2d, параграф 4

Стаття 3a

Зміст повідомлення для забезпечення очікуваної добровільної прозорості

Стаття 3b

Порядок діяльності комітету

Стаття 8

Коригувальні заходи

Стаття 12

Імплементація

Стаття 12a

Механізм контролю

ДОДАТОК XXI-O ДО ГЛАВИ 8 "ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ"

УКРАЇНА: ІНДИКАТИВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ СПІВРОБІТНИЦТВА

1. Навчання в Україні та державах-членах ЄС українських службовців органів державної влади, що займаються питаннями публічних закупівель;

2. Навчання постачальників, які зацікавлені в участі в публічних закупівлях;

3. Обмін інформацією та досвідом, пов'язаними з найкращою практикою і регуляторними правилами у сфері публічних закупівель;

4. Підвищення функціональності веб-сайту державних закупівель та створення системи моніторингу публічних закупівель;

5. Консультації та методична допомога з боку ЄС щодо застосування сучасних електронних технологій у сфері публічних закупівель;

6. Зміцнення органів, відповідальних за забезпечення узгодженої політики у всіх аспектах, пов'язаних з публічними закупівлями, та органу з незалежного і неупередженого перегляду рішень державних замовників. (стаття 150(2) цієї Угоди)

ДОДАТОК XXI-P ДО ГЛАВИ 8 "ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ"

ПОРОГИ

(Стаття 149 (3))

1. Порогові значення, про які йдеться в статті 149 (3), повинні бути однаковими для обох сторін:

(a) 135 000 EUR для державних договорів на поставку товарів та надання послуг для центральних державних органів, а також розробка вимог до конкурсів, які проводять зазначені державні органи;

(b) 209 000 EUR для державних договорів на поставку товарів та надання послуг, на які не поширюється положення пункту a;

(c) 5 225 000 EUR для державних договорів на виконання робіт;

(d) 5 225 000 EUR для договорів на виконання робіт для інших установ, підприємств чи організацій;

(e) 5 225 000 EUR для державних концесій;

(f) 418 000 EUR для договорів поставки товарів та надання послуг для інших установ, підприємств чи організацій;

(g) 750 000 EUR для державних договорів надання послуг для соціальних та інших специфічних послуг;

(h) 1 000 000 EUR для договорів надання послуг для соціальних та інших специфічних послуг в інших установах, підприємствах чи організаціях.

2. Порогові значення в EUR, наведені в цьому Додатку, повинні бути адаптовані на момент набрання чинності даної Угоди, з урахуванням порогових значень у відповідності з Директивами ЄС.

| >>
Законодавчий акт: РІШЕННЯ № 1/2018 від ПРИЙНЯВ ЦЕ РІШЕННЯ: "Комітету Асоціації Україна - ЄС у торговельному складі від 14 травня 2018 року". НКЦПФР. 2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

РІШЕННЯ № 1/2018 від ПРИЙНЯВ ЦЕ РІШЕННЯ: "Комітету Асоціації Україна - ЄС у торговельному складі від 14 травня 2018 року". 2018

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -