Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

РІШЕННЯ від 11.08.2004 № 339 "Про затвердження Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду". 2005

Інформація актуальна на 25.11.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

11.08.2004  № 339

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 січня 2005 р.

за № 96/10376

Про затвердження Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду

{Заголовок в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1187 від 09.07.2013}

{Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії

з цінних паперів та фондового ринку

№ 1588 від 20.10.2010

Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№ 333 від 28.02.2012

№ 1187 від 09.07.2013

№ 1578 від 25.11.2014

№ 2008 від 01.12.2015}

Відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та з метою контролю за діяльністю осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів (відкритих, корпоративних, професійних), Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1.

Затвердити Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду, що додається.

{Пункт 1 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1187 від 09.07.2013}

2.

Тимчасово виконуючому обов'язки Виконавчого секретаря В. Прядку забезпечити:

подання на погодження цього рішення до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України;

державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України;

опублікування рішення відповідно до чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на тимчасово виконуючого обов'язки Виконавчого секретаря В. Прядка.

Голова Комісії

А. Балюк

Протокол засідання Комісії

від 11 серпня 2004 року № 25


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Державної комісії

з цінних паперів

та фондового ринку

11.08.2004  № 339

(у редакції рішення

Національної комісії з цінних

паперів та фондового ринку

28.02.2012  № 333)

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 січня 2005 р.

за № 96/10376

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду

{Заголовок в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1187 від 09.07.2013}

{У тексті Положення слово «НПФ» замінено словом «ПФ» згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1187 від 09.07.2013}

І.

Загальні положення

1. Це Положення розроблене відповідно до Законів України «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та «Про акціонерні товариства».

{Пункт 1 розділу І в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1187 від 09.07.2013}

2. Це Положення встановлює вимоги щодо оцінки чистої вартості активів Накопичувального пенсійного фонду, недержавного пенсійного фонду, недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня пенсійної системи (далі - ПФ) та порядок визначення чистої вартості активів ПФ.

{Пункт 2 розділу І в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1187 від 09.07.2013, № 2008 від 01.12.2015}

3. Терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються у значеннях відповідно до Законів України "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про цінні папери та фондовий ринок", а також Міжнародних стандартів фінансової звітності, офіційно оприлюднених на веб-сайті Міністерства фінансів України, нормативних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

{Пункт 3 розділу І в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1187 від 09.07.2013, № 2008 від 01.12.2015}

4.

Розрахунковим періодом для цього Положення вважати місяць, за який здійснюється розрахунок вартості зобов’язань ПФ.

{Пункт 4 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2008 від 01.12.2015}

ІІ. Оцінка активів ПФ

1. Активи ПФ визнаються за умови відповідності критеріям визнання.

2. Активи ПФ первісно оцінюються та відображаються на дату зарахування активу до складу активів ПФ.

Визнання, первісна оцінка, подальша оцінка відповідних активів та припинення їх визнання визначаються відповідними Міжнародними стандартами фінансової звітності.

Облікова політика ПФ повинна містити опис методів оцінки активів.

Обраний метод оцінки активів без внесення змін в облікову політику змінюватись не може.

3. Справедлива вартість цінних паперів, внесених до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом організатора торгівлі на дату розрахунку чистої вартості активів.

Облікова політика ПФ повинна визначати підходи в оцінці цінних паперів, які обертаються більш як на одній фондовій біржі.

{Розділ II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2008 від 01.12.2015}

ІІІ. Методика оцінки зобов’язань ПФ

1. Зобов’язання ПФ включають:

1.1. Зобов’язання за нарахованими, але не виплаченими пенсійними виплатами, за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників) у випадках, визначених законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення.

1.2. Зобов’язання за переказом коштів до страхової організації для оплати договорів страхування довічної пенсії та договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду, укладених із страховою організацією.

1.3. Зобов’язання за переказом коштів до іншого пенсійного фонду.

1.4. Зобов’язання за переказом коштів на пенсійні депозитні рахунки в банківських установах.

1.5. Зобов’язання щодо оплати послуг особам, які здійснюють обслуговування ПФ (адміністратор, зберігач, аудитор, торговці цінними паперами).

1.6. Зобов’язання щодо сплати винагороди особам, які здійснюють управління активами ПФ.

1.7. Зобов’язання щодо розрахунків з продавцями за отримані, але несплачені ПФ активи.

1.8. Зобов’язання за пенсійними внесками, які зараховані на поточний рахунок ПФ, та неперсоніфіковані.

1.9. Зобов’язання за іншими господарськими операціями з активами ПФ, здійснення яких передбачено Законами України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» або іншими нормативно-правовими актами з питань пенсійного забезпечення та на оплату яких можуть бути використані пенсійні активи.

{Підпункт 1.9 пункту 1 розділу IІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1578 від 25.11.2014}

2. Зобов’язання визначаються відповідно до їх фактичної величини з урахуванням такого:

2.1. Зобов’язання за нарахованими, але не виплаченими пенсійними виплатами, за договорами виплати пенсії на визначений строк та/або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників) у випадках, визначених законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення, зобов’язання за переказом коштів до страхової організації для оплати договорів страхування довічної пенсії та договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду, укладених із страховою організацією, зобов’язання за переказом коштів до іншого пенсійного фонду та зобов’язання за переказом коштів на пенсійні депозитні рахунки в банківських установах включаються до розрахунку загальної суми зобов’язань ПФ з урахуванням нарахованих відповідно до законодавства сум податків, обов’язкових платежів та винагороди адміністратора за переказ коштів з дати нарахування таких зобов’язань, визначеної відповідно до поданих заяв та договорів.

2.2. Зобов'язання щодо оплати послуг особам, що здійснюють обслуговування ПФ, визначаються на дату розрахунку відповідно до тарифів, визначених відповідними договорами.

Зобов'язання щодо сплати винагороди особам, які надають послуги з адміністрування, управління активами ПФ та зберігача розраховуються кожного робочого дня за кожний день розрахункового періоду як відсоток від чистої вартості активів ПФ, розрахованої на кінець цього дня.

Після надходження документів, що підтверджують правильність розрахунку винагороди/оплати послуг за відповідний розрахунковий період особам, які здійснюють обслуговування ПФ на підставі укладених договорів, але не пізніше 10 робочих днів після отримання зазначених документів розмір винагороди, визначений за останній розрахунковий період, може бути скоригований відповідно до отриманих документів.

{Підпункт 2.2 пункту 2 розділу ІІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1187 від 09.07.2013}

2.3. Зобов’язання щодо розрахунків з продавцями пенсійних активів у відповідному розрахунковому періоді визначаються відповідно до умов договору про купівлю-продаж пенсійних активів та нормативно-правових актах, які визначають порядок ведення бухгалтерського обліку.

{Підпункт 2.3 пункту 2 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1187 від 09.07.2013}

2.4. Інші зобов’язання у відповідному розрахунковому періоді визначаються відповідно до умов договорів та законодавства з питань пенсійного забезпечення.

{Підпункт 2.4 пункту 2 розділу IІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1578 від 25.11.2014}

IV. Порядок та строки обчислення чистої вартості активів ПФ

1. Обчислення та визначення вартості активів ПФ здійснюються особою, що здійснює управління активами ПФ, за активами, що знаходяться в її управлінні, кожного робочого дня.

Особа, що здійснює діяльність з управління активами недержавного пенсійного фонду, надає адміністратору цього фонду інформацію про вартість активів такого фонду, які знаходяться в її управлінні, у день проведення такого розрахунку.

{Абзац другий пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1578 від 25.11.2014}

Компанія з управління активами недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня зобов’язана подавати кожного робочого дня адміністратору такого пенсійного фонду інформацію про вартість пенсійних активів фонду, які перебувають в її управлінні, у розрізі пенсійних активів системи недержавного пенсійного забезпечення та пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування у довільній формі.

2. Обчислення та визначення зобов’язань ПФ здійснюються адміністратором ПФ кожного робочого дня.

3. Обчислення та визначення чистої вартості активів ПФ здійснюються адміністратором ПФ на підставі вартості активів, визначеної особою, що здійснює управління активами ПФ, які знаходяться в її управлінні, кожного робочого дня.

4. Зберігач перевіряє правильність розрахунку чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду та недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня не рідше ніж раз на місяць.

5. Компанія з управління активами Накопичувального пенсійного фонду подає щодня зберігачу Накопичувального пенсійного фонду інформацію, необхідну для перевірки правильності обчислення чистої вартості пенсійних активів та чистої вартості одиниці пенсійних активів Накопичувального пенсійного фонду, у довільній формі.

{Розділ IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1187 від 09.07.2013}

V. Складання документа про вартість активів ПФ

Особа, що здійснює діяльність з управління активами недержавного пенсійного фонду, компанія з управління активами Накопичувального пенсійного фонду та компанія з управління активами недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня складають та подають до НКЦПФР інформацію щодо складу, структури та вартості активів ПФ окремо по кожному ПФ, активи якого знаходяться в її управлінні, у строки та у складі, що встановлені нормативно-правовим актом, який визначає склад, порядок та строки подання до НКЦПФР інформації про управління активами ПФ.

{Розділ V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1187 від 09.07.2013}

VІ. Складання документа про визначення чистої вартості активів ПФ

1. Адміністратор ПФ на підставі даних, наданих особою, що здійснює управління активами ПФ, та даних щодо обсягу зобов’язань складає документ про визначення чистої вартості активів ПФ по кожному ПФ окремо.

2. Адміністратор ПФ у строки, визначені нормативно-правовим актом, що регулює складання та подання звітності з недержавного пенсійного забезпечення, подає до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, документ про визначення чистої вартості активів ПФ у формі довідки про чисту вартість активів ПФ (додаток). Така довідка містить розрахунок чистої вартості активів ПФ на кінець кожного робочого дня такого місяця.

{Пункт 2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1187 від 09.07.2013}

3. Зберігач підтверджує правильність розрахунку чистої вартості активів ПФ, зазначену у довідці про чисту вартість активів ПФ, не рідше ніж раз на місяць. Строки завірення цієї довідки визначаються договором про обслуговування ПФ зберігачем.

{Пункт 3 розділу VI в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1578 від 25.11.2014}

4. Довідка про чисту вартість активів ПФ, яка відповідно до цього Положення подається адміністратором ПФ до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, засвідчується печаткою (печатками) у разі її (їх) наявності.

{Розділ VI доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1578 від 25.11.2014}

VІІ. Контроль за визначенням вартості активів та чистої вартості активів ПФ

1. Державний контроль за своєчасністю, повнотою, правильністю визначення вартості активів ПФ здійснює НКЦПФР.

{Пункт 1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1187 від 09.07.2013}

2. Державний контроль за своєчасністю, повнотою, правильністю визначення чистої вартості активів ПФ здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

{Пункт 2 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1187 від 09.07.2013}

{Положення в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 333 від 28.02.2012}

Директор департаменту

спільного інвестування

та регулювання діяльності

інституційних інвесторів

О. Симоненко


{Додаток 1 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1187 від 09.07.2013}


Додаток

до Положення про порядок

визначення чистої вартості

активів недержавного

пенсійного фонду (відкритого,

корпоративного, професійного)

ДОВІДКА

про чисту вартість активів ПФ

____________________________________________

(повне найменування ПФ)

Дата

Значення показника

активи ПФ, грн

зобов’язання ПФ, грн

чиста вартість активів ПФ, грн

1

2

3

4

Керівник адміністратора ПФ

____________

(підпис)

______________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

___________20 року

Керівник зберігача ПФ

____________

(підпис)

______________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

__________20 року

{Додаток  в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 333 від 28.02.2012}

| >>
Законодавчий акт: РІШЕННЯ від 11.08.2004 № 339 "Про затвердження Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду". НКЦПФР. 2005

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

РІШЕННЯ від 11.08.2004 № 339 "Про затвердження Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду". 2005

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -