Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

РІШЕННЯ від 23.06.2021 № 415 "Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії депозитних сертифікатів банку та їх обігу". 2021

Інформація актуальна на 28.09.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

23.06.2021  № 415

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 серпня 2021 р.

за № 1095/36717

Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії депозитних сертифікатів банку та їх обігу

Відповідно до пункту 1, 3 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», Закону України від 19 червня 2020 року № 738-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів», Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1.

Затвердити Положення про порядок здійснення емісії депозитних сертифікатів банку та їх обігу, що додається.

2.

Департаменту методології корпоративного управління, корпоративних фінансів, фінансових інструментів на ринках капіталу та організованих товарних ринків (Пересунько Д.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Лібанова М.

Голова Комісії

Р. Магомедов

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

Голова Національного банку України

О. Вискуб

К. Шевченко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії

з цінних паперів та фондового

ринку

23 червня 2021 року № 415

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 серпня 2021 р.

за № 1095/36717

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок здійснення емісії депозитних сертифікатів банку та їх обігу

І.

Загальні положення

1. Це Положення установлює послідовність дій емітента щодо емісії депозитних сертифікатів банку, оформлення інформації про випущені депозитні сертифікати банку, їх розміщення серед інвесторів (перших власників), реєстрації випуску депозитних сертифікатів банку Центральним депозитарієм цінних паперів (далі - Центральний депозитарій), збільшення кількості депозитних сертифікатів банку у випуску, скасування реєстрації випуску та анулювання депозитних сертифікатів банку.

2. У цьому Положенні під терміном «інформація про випущені депозитні сертифікати банку» розуміється документ, оформлений відповідно до вимог, встановлених цим Положенням, що містить інформацію про випуск депозитних сертифікатів банку, що пропонується до розміщення, оформляється емітентом на період емісії цінних паперів, зберігається Центральним депозитарієм та є підставою для обліку в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію депозитних сертифікатів банку та зобов’язань емітента за депозитними сертифікатами банку відповідного випуску.

Терміни «випуск цінних паперів», «міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів», «оферент цінних паперів», «проспект цінних паперів», «розміщення цінних паперів», «публічна пропозиція» вживаються в значеннях, наведених в Законі України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (далі - Закон), термін «глобальний сертифікат»,- у значенні, наведеному в Законі України «Про депозитарну систему України».

Терміни «дата обліку», «операційний день Центрального депозитарію» вживаються в значеннях, наведених в Положенні про провадження депозитарної діяльності, затвердженому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (зі змінами).

3.

Емітентом депозитних сертифікатів банку може бути лише банк, який відповідає вимогам Національного банку України, погодженим НКЦПФР, щодо права банку на здійснення емісії депозитних сертифікатів банку (у разі встановлення таких вимог).

Центральний депозитарій перевіряє відповідність банку вимогам, передбаченим абзацом першим цього пункту (у разі встановлення таких вимог), шляхом отримання від такого банку підтверджуючих інформації та/або документів щодо права банку на здійснення емісії депозитних сертифікатів.

4. Емітент може здійснювати емісію виключно іменних депозитних сертифікатів банків та виключно в електронній формі.

5. Період обігу до погашення в момент емісії (видачі) депозитних сертифікатів банку має бути 397 днів або менше.

6. Обмін документами, інформацією та повідомленнями між емітентом та Центральним депозитарієм щодо депозитних сертифікатів банку що передбачені цим Положенням, здійснюється виключно у формі електронних документів відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг в порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

Обмін документами, інформацією та повідомленнями між емітентом та НКЦПФР, у разі емісії депозитних сертифікатів банку із здійсненням публічної пропозиції, здійснюється відповідно до Положення про здійснення публічної пропозиції цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 21 червня 2018 року № 424, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2018 року за № 837/32289 (із змінами).

7. Документи та інформація, передбачені цим Положенням, надаються емітентом депозитних сертифікатів банку до Центрального депозитарію у порядку та згідно з вимогами щодо їх оформлення, встановленими внутрішніми документами Центрального депозитарію.

8. Проведення Центральним депозитарієм операцій, пов’язаних із обслуговуванням емісії депозитних сертифікатів банку, анулюванням, а також реєстрація та скасування реєстрації Центральним депозитарієм випуску депозитних сертифікатів банку відповідно до цього Положення є операціями з депозитарної діяльності на ринку цінних паперів.

II. Етапи здійснення емісії депозитних сертифікатів банку

1. Емісія депозитних сертифікатів банку серед заздалегідь визначеного кола осіб без здійснення публічної пропозиції здійснюється за такими етапами:

1) прийняття уповноваженим органом (особою) емітента рішень про:

емісію депозитних сертифікатів банку;

визначення за потреби уповноваженого органу (особи), якому (якій) надаються повноваження щодо:

залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг та/або діяльність з розміщення з наданням гарантії або діяльність з розміщення без надання гарантії;

внесення змін до рішення про емісію депозитних сертифікатів банку;

визначення уповноваженого органу (особи) емітента, якому (якій) надаються повноваження здійснювати дії щодо забезпечення проведення розміщення депозитних сертифікатів банку у процесі їх емісії;

2) укладення у разі потреби договору з інвестиційною фірмою, що здійснює андеррайтинг та/або діяльність з розміщення з наданням гарантії або діяльність з розміщення без надання гарантії;

3) укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування випусків цінних паперів (у разі відсутності такого договору, який передбачає надання відповідних послуг);

4) присвоєння депозитним сертифікатам банку міжнародного ідентифікаційного номера (коду ISIN);

5) оформлення та депонування емітентом в Центральному депозитарії інформації про випущені депозитні сертифікати банку в порядку, передбаченому розділом IV цього Порядку;

6) розміщення депозитних сертифікатів банку;

7) подання до Центрального депозитарію глобального сертифіката випуску депозитних сертифікатів банку, документів для реєстрації випуску депозитних сертифікатів банку, передбачених цим Порядком;

8) реєстрація Центральним депозитарієм випуску депозитних сертифікатів банку, депонування глобального сертифікату.

2. Емісія депозитних сертифікатів банку із здійсненням публічної пропозиції здійснюється за такими етапами:

1) прийняття уповноваженим органом (особою) емітента рішень про:

емісію депозитних сертифікатів банку;

визначення за потреби уповноваженого органу (особи), якому (якій) надаються повноваження щодо:

залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг та/або діяльність з розміщення з наданням гарантії або діяльність з розміщення без надання гарантії;

внесення змін до рішення про емісію депозитних сертифікатів банку;

оформлення проспекту депозитних сертифікатів банку, додатків до нього;

оформлення публічної пропозиції депозитних сертифікатів банку;

внесення змін та/або доповнень до проспекту депозитних сертифікатів банку, додатків до нього;

прийняття рішення про відмову від емісії депозитних сертифікатів банку;

прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення депозитних сертифікатів банку;

визначення уповноваженого органу (особи) емітента, якому (якій) надаються повноваження здійснювати дії щодо забезпечення проведення розміщення депозитних сертифікатів банку у процесі їх емісії;

2) укладення у разі потреби договору з інвестиційною фірмою, що здійснює андеррайтинг та/або діяльність з розміщення з наданням гарантії або діяльність з розміщення без надання гарантії;

3) укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування випусків цінних паперів (у разі відсутності такого договору, який передбачає надання відповідних послуг);

4) присвоєння депозитним сертифікатам банку міжнародного ідентифікаційного номера (код ISIN) та, у разі здійснення емісії депозитних сертифікатів банку із здійсненням публічної пропозиції, отримання емітентом міжнародного ідентифікаційного коду юридичної особи (код LEI);

5) оформлення та депонування емітентом в Центральному депозитарії інформації про випущені депозитні сертифікати банку в порядку, передбаченому цим Порядком;

6) подання до НКЦПФР проспекту депозитних сертифікатів банку та всіх необхідних документів для його затвердження відповідно до Положення про здійснення публічної пропозиції цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 21 червня 2018 року № 424, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2018 року за № 837/32289 (із змінами), (у разі оформлення проспекту депозитних сертифікатів банку);

7) затвердження НКЦПФР проспекту депозитних сертифікатів банку (у разі оформлення проспекту депозитних сертифікатів банку);

8) оприлюднення емітентом затвердженого проспекту депозитних сертифікатів банку шляхом та у строки, визначені Законом, та оприлюднення емітентом не пізніше наступного робочого дня у спосіб, визначений для оприлюднення проспекту, повідомлення про те, яким чином оприлюднено проспект депозитних сертифікатів банку і де з ним можна ознайомитися потенційним інвесторам (у разі оформлення проспекту депозитних сертифікатів банку);

9) подання до НКЦПФР документів про здійснення публічної пропозиції відповідно до Положення про здійснення публічної пропозиції цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 21 червня 2018 року № 424, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2018 року за № 837/32289 (із змінами);

10) оприлюднення емітентом публічної пропозиції у спосіб, передбачений Законом;

11) розміщення депозитних сертифікатів банку шляхом здійснення публічної пропозиції;

12) подання до Центрального депозитарію глобального сертифікату випуску депозитних сертифікатів банку, документів для реєстрації випуску депозитних сертифікатів банку, передбачених цим Порядком;

13) реєстрація Центральним депозитарієм випуску депозитних сертифікатів банку, депонування глобального сертифікату.

III. Рішення про емісію депозитних сертифікатів банку

1. Рішення про емісію депозитних сертифікатів банку приймається уповноваженим органом (особою) емітента.

2. Рішення про емісію депозитних сертифікатів банку має містити наступну інформацію:

найменування (у розумінні Цивільного кодексу України), ідентифікаційний код, місцезнаходження, номери телефонів, факсу, електронної пошти та інших засобів зв’язку емітента;

інформацію про депозитні сертифікати банку:

номінальну вартість депозитного сертифікату банку, визначену в національній валюті, кратну 1 гривні, або визначену в іноземній валюті, кратну одиниці такої іноземної валюти;

кількість депозитних сертифікатів банку, що планується розмістити;

валюту випуску;

тип депозитних сертифікатів банку (дисконтні/відсоткові);

розмір доходу (для відсоткових) та порядок виплати;

строк обігу (кількість у днях);

спосіб розміщення депозитних сертифікатів банку (шляхом публічної пропозиції, без здійснення публічної пропозиції);

перелік осіб, серед яких розміщуватимуться депозитні сертифікати банку (у разі, якщо розміщення здійснюється серед заздалегідь визначеного кола осіб);

дату розміщення депозитних сертифікатів банку або дату початку та дату закінчення розміщення (якщо розміщення здійснюється шляхом публічної пропозиції та період розміщення становить більше одного дня);

права, що надаються власникам депозитних сертифікатів банку;

порядок розміщення депозитних сертифікатів банку, в тому числі порядок подання заявок на придбання;

порядок оплати депозитних сертифікатів банку;

строки чи терміни погашення депозитних сертифікатів банку;

порядок повідомлення про емісію депозитних сертифікатів банку;

порядок погашення (у тому числі дострокового погашення);

відомості про інвестиційну фірму, що здійснює андеррайтинг та/або діяльність з розміщення з наданням гарантії або діяльність з розміщення без надання гарантії (в разі залучення);

порядок та строки повернення інвесторам коштів, що надійшли як плата за розміщення депозитних сертифікатів банку, у разі відмови Центральним депозитарієм у реєстрації випуску депозитних сертифікатів банку.

3. Емітент має право внести зміни до рішення про емісію депозитних сертифікатів банку до дати розміщення/дати початку розміщення депозитних сертифікатів банку у разі виявлення несуттєвих помилок або неточностей у інформації, які не можуть вплинути на оцінку депозитних сертифікатів банку протягом строку їх обігу.

У разі внесення змін до рішення про емісію депозитних сертифікатів банку емітент зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення подати до Центрального депозитарію рішення уповноваженого органу (особи) емітента про внесення змін до рішення про емісію депозитних сертифікатів банку, оформлене у вигляді електронного документу відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг, або копію відповідного рішення, засвідчену підписом уповноваженої особи емітента.

4. Центральний депозитарій перевіряє повноваження органу (особи), який (яка) прийняв (прийняла) рішення про емісію депозитних сертифікатів банку.

У разі якщо документом, що підтверджує повноваження органу (особи), який прийняв рішення про емісію депозитних сертифікатів банку, є статут, надається копія зареєстрованого статуту, засвідчена підписом уповноваженої особи емітента, або інформація про код доступу до результатів надання адміністративних послуг, який надає доступ до копіювання опублікованого статуту, у випадку, якщо статут емітента оприлюднений на порталі електронних сервісів (через який здійснюється доступ до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань). Уповноважений працівник Центрального депозитарію завантажує електронну копію статуту, розміщеного на порталі електронних сервісів, та накладає на неї свій кваліфікований електронний підпис. Така електронна копія установчого документа залишається в Центральному депозитарії.

IV. Документи, які подаються для депонування емітентом в Центральному депозитарії інформації про випущені депозитні сертифікати банку

1. У разі прийняття рішення про емісію депозитних сертифікатів банку емітент не пізніше 10 робочих днів з дня прийняття такого рішення забезпечує присвоєння депозитним сертифікатам банку міжнародного ідентифікаційного номера (коду ISIN) в порядку, передбаченому внутрішніми документами Центрального депозитарію та, у разі здійснення емісії депозитних сертифікатів банку із здійсненням публічної пропозиції, отримання емітентом міжнародного ідентифікаційного коду юридичної особи (код LEI) та подає до Центрального депозитарію:

1) рішення уповноваженого органу (особи) емітента, передбачені підпунктом 1 пункту 1 розділу II цього Порядку (у разі здійснення емісії серед заздалегідь визначеного кола осіб без здійснення публічної пропозиції) або передбачені підпунктом 1 пункту 2 розділу II цього Порядку (у разі здійснення емісії із здійсненням публічної пропозиції), оформлені у вигляді електронного документу відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг, або копії відповідних рішень, засвідчених уповноваженою особою емітента;

2) інформацію про випущені депозитні сертифікати банку для її депонування в Центральному депозитарії на обсяг випуску, що планується розмістити відповідно до рішення про емісію депозитних сертифікатів банку, яка має містити такі реквізити:

дата оформлення;

міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN);

найменування емітента (у розумінні Цивільного кодексу України);

місцезнаходження емітента;

ідентифікаційний код;

міжнародний ідентифікаційний код юридичної особи (код LEI) (у разі здійснення публічної пропозиції);

розмір зареєстрованого статутного капіталу емітента;

реквізити документа, на підставі якого здійснюється розміщення депозитних сертифікатів банку;

тип депозитних сертифікатів банку (дисконтні/відсоткові);

номінальна вартість одного депозитного сертифікату банку;

загальна номінальна вартість депозитних сертифікатів банку, яку планується розмістити;

кількість депозитних сертифікатів, які планується розмістити;

валюту випуску;

дата розміщення депозитних сертифікатів банку або дата початку та дата закінчення розміщення депозитних сертифікатів банку (якщо розміщення здійснюється шляхом публічної пропозиції та період розміщення становить більше одного дня);

3) розпорядження про зарахування депозитних сертифікатів банку на рахунок в цінних паперах емітента внаслідок депонування інформації про випущенні депозитні сертифікати банку;

4) заяву про реєстрацію випуску депозитних сертифікатів банку із зазначенням інформації про визначену особу (або визначених осіб), яка (які) має (мають) права на надання реєстру власників іменних цінних паперів;

5) копію платіжного доручення, що підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито» та містить найменування емітента, з відміткою банку про його прийняття, засвідчену уповноваженою особою емітента.

2. Центральний депозитарій не пізніше наступного операційного дня Центрального депозитарію здійснює в порядку, передбаченому внутрішніми документами Центрального депозитарію, депонування інформації про випущені депозитні сертифікати банку або відмовляє у депонуванні інформації про випущені депозитні сертифікати банку з підстав, визначених розділом VIII цього Положення.

3. За письмовим зверненням емітента, поданим до Центрального депозитарію до депонування Центральним депозитарієм інформації про випущені депозитні сертифікати банку, Центральний депозитарій може повернути всі документи, подані у відповідності до пункту першого цього розділу, на доопрацювання.

V. Розміщення депозитних сертифікатів банку

1. Продаж депозитних сертифікатів банку здійснюється в національній валюті, а якщо це передбачено законодавством та рішенням про емісію депозитних сертифікатів банку,- в іноземній валюті.

2. Розміщення депозитних сертифікатів банку здійснюється емітентом самостійно або через інвестиційну фірму, що здійснює андеррайтинг та/або діяльність з розміщення з наданням гарантії або діяльність з розміщення без надання гарантії (у разі укладення відповідного договору).

3. Розміщення депозитних сертифікатів банку здійснюється емітентом у день розміщення депозитних сертифікатів банку або з дати початку до дати закінчення розміщення (якщо розміщення здійснюється шляхом публічної пропозиції та період розміщення становить більше одного дня) включно, що визначені рішенням про емісію депозитних сертифікатів банку.

Строк розміщення депозитних сертифікатів банку серед заздалегідь визначеного кола осіб без здійснення публічної пропозиції становить один робочий день. Розміщення депозитних сертифікатів банку із здійсненням публічної пропозиції здійснюється протягом строку, передбаченого такою публічною пропозицією, але не менше, ніж один робочий день.

4. Протягом строку розміщення, встановленого рішенням про емісію депозитних сертифікатів банку, учасники такого розміщення подають заяву, укладають договір щодо придбання депозитних сертифікатів банку.

Депозитний сертифікат банку сплачується інвестором у цінні папери у повному обсязі до проведення у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему та внутрішніми документами Центрального депозитарію, депозитарних операцій переказу відповідної кількості депозитних сертифікатів банку з рахунку в цінних паперах емітента на рахунок у цінних паперах депозитарної установи для зарахування нею прав на ці цінні папери на рахунок в цінних паперах інвестора. У разі проведення відповідних депозитарних операцій за результатом вчинення правочинів поза організованим ринком капіталу без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати», Центральний депозитарій контролює наявність факту оплати інвестором вартості депозитних сертифікатів банку, придбаних в процесі розміщення, в порядку, передбаченому внутрішніми документами Центрального депозитарію, шляхом отримання від емітента документів або інформації, що підтверджують факт оплати, а для дисконтних депозитних сертифікатів - додатково засвідченої емітентом копії договору про відчуження депозитних сертифікатів банку першому власнику.

5. Розміщення депозитних сертифікатів банку здійснюється серед заздалегідь визначеного кола осіб, кількість некваліфікованих інвесторів серед яких не може дорівнювати або перевищувати 150 осіб, крім випадку здійснення публічної пропозиції емітентом у процесі емісії.

6. Обслуговування депозитарних операцій, пов’язаних із розміщенням депозитних сертифікатів банку здійснюється відповідно до законодавства про депозитарну систему у порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію.

7. Етап розміщення депозитних сертифікатів банку вважається завершеним незалежно від наявності та кількості укладених договорів купівлі-продажу депозитних сертифікатів банку протягом строку розміщення.

VI. Прийняття рішення про відмову від емісії депозитних сертифікатів банку

1. Емітент до дати розміщення / дати початку розміщення (якщо розміщення здійснюється шляхом публічної пропозиції та період розміщення становить більше одного дня) депозитних сертифікатів банку, визначеної у рішенні про емісію депозитних сертифікатів банку, може прийняти рішення про відмову від емісії депозитних сертифікатів банку.

2. У разі прийняття рішення про відмову від емісії депозитних сертифікатів банку, емітент не пізніше наступного робочого дня подає до Центрального депозитарію такі документи:

рішення про відмову від емісії депозитних сертифікатів банку, прийняте уповноваженим органом (особою) емітента, оформлене у вигляді електронного документу відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг, або копію відповідного рішення, засвідчену уповноваженою особою емітента;

розпорядження про скасування інформації про випущені депозитні сертифікати банку та інші документи, передбачені внутрішніми документами Центрального депозитарію.

VII. Порядок реєстрації випуску депозитних сертифікатів банку

1. Реєстрація випуску депозитних сертифікатів банку здійснюється Центральним депозитарієм.

2. Реєстрація Центральним депозитарієм випуску депозитних сертифікатів банку не може розглядатися як гарантія їх вартості.

3. Емітент забезпечує достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються до Центрального депозитарію для реєстрації випуску депозитних сертифікатів банку.

4. Емітент не пізніше 10 робочих днів з дня закінчення строку розміщення депозитних сертифікатів банку, визначеного рішенням про емісію депозитних сертифікатів банку або рішенням про дострокове закінчення розміщення депозитних сертифікатів банку (у разі прийняття такого рішення при розміщенні шляхом публічної пропозиції), повинен подати до Центрального депозитарію наступні документи для реєстрації відповідного випуску:

1) глобальний сертифікат випуску депозитних сертифікатів банку для депонування в Центральному депозитарії, в якому емітентом зазначається кількість цінних паперів у випуску відповідно до зазначеної в рішенні про емісію кількості депозитних сертифікатів банку, що планується розмістити;

2) рішення уповноваженого органу (особи) емітента про дострокове закінчення розміщення депозитних сертифікатів банку, оформлене у вигляді електронного документу відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг, або копію відповідного рішення, засвідчену уповноваженою особою емітента (у разі прийняття такого рішення при розміщенні шляхом публічної пропозиції);

3) копію затвердженого НКЦПФР проспекту депозитних сертифікатів банку, засвідчену уповноваженою особою емітента (у разі оформлення проспекту депозитних сертифікатів банку).

5. Центральний депозитарій, не пізніше наступного операційного дня Центрального депозитарію після отримання всіх належним чином оформлених документів, передбачених пунктом 4 цього розділу, здійснює в порядку, передбаченому внутрішніми документами Центрального депозитарію, реєстрацію випуску депозитних сертифікатів банку та депонування глобального сертифікату або відмовляє у реєстрації випуску депозитних сертифікатів банку та депонуванні глобального сертифікату з підстав, визначених розділом VIII цього Положення.

6. За письмовим зверненням емітента, поданим до Центрального депозитарію до реєстрації випуску депозитних сертифікатів банку та депонування глобального сертифікату, Центральний депозитарій може повернути всі документи, подані у відповідності до пункту четвертого цього розділу, на доопрацювання.

7. Центральний депозитарій має право затребувати надання додаткових документів, які підтверджують дані, наведені в документах, що надаються у відповідності до пункту 4 цього розділу.

8. Реєстрація випуску депозитних сертифікатів банку поєднується з депонуванням емітентом в Центральному депозитарії глобального сертифікату випуску депозитних сертифікатів банку.

Депонування глобального сертифікату випуску депозитних сертифікатів банку в Центральному депозитарії є фактом реєстрації Центральним депозитарієм випуску таких депозитних сертифікатів банку.

9. Про факт реєстрації випуску депозитних сертифікатів банку Центральний депозитарій протягом наступного робочого дня повідомляє офіційним каналом зв’язку НКЦПФР у встановленому нею порядку із зазначенням дати реєстрації випуску депозитних сертифікатів банку та реєстраційного номера відповідного випуску та Національний банк України у встановленому ним порядку.

На підставі повідомлення від Центрального депозитарію про реєстрацію випуску депозитних сертифікатів банку, передбаченого абзацом першим цього пункту, НКЦПФР вносить відповідну інформацію до Державного реєстру випусків цінних паперів, що формується та ведеться нею відповідно до законодавства.

10. Обіг депозитних сертифікатів банку дозволяється після реєстрації Центральним депозитарієм відповідного випуску депозитних сертифікатів банку.

У разі, якщо емітент планує здійснювати подальше відчуження депозитних сертифікатів банку, випуск яких зареєстровано Центральним депозитарієм, та щодо яких з першими власниками не було укладено договорів щодо придбання в процесі розміщення (далі - нерозміщені депозитні сертифікати банку), серед невизначеного кола осіб, такий емітент повинен оформити та надати до НКЦПФР документи про здійснення публічної пропозиції відповідно до Положення про здійснення публічної пропозиції цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 21 червня 2018 року № 424, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2018 року за № 837/32289 (із змінами), (крім випадку, якщо розміщення відповідного випуску депозитних сертифікатів банку здійснювалось із здійсненням публічної пропозиції). Інформація про порядок здійснення відчуження (із здійсненням публічної пропозиції або без здійснення публічної пропозиції) не розміщених депозитних сертифікатів банку зазначається емітентом в розпорядженні на проведення відповідної депозитарної операції.

При відчуженні емітентом нерозміщених депозитних сертифікатів банку такий депозитний сертифікат банку сплачується інвестором в повному обсязі до проведення у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему та внутрішніми документами Центрального депозитарію, депозитарних операцій переказу відповідної кількості депозитних сертифікатів банку з рахунку в цінних паперах емітента на рахунок у цінних паперах депозитарної установи для зарахування нею прав на ці цінні папери на рахунок в цінних паперах інвестора. У разі проведення відповідних депозитарних операцій за результатом вчинення правочинів поза організованим ринком капіталу без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати», Центральний депозитарій контролює наявність факту оплати інвестором вартості нерозміщених депозитних сертифікатів банку, що придбаваються, в порядку, передбаченому внутрішніми документами Центрального депозитарію, шляхом отримання від емітента документів або інформації, що підтверджують факт оплати, а для дисконтних депозитних сертифікатів - додатково засвідченої емітентом копії договору про відчуження депозитних сертифікатів банку першому власнику.

VIII. Відмова Центральним депозитарієм в депонуванні інформації про випущені депозитні сертифікати банку та реєстрації випуску депозитних сертифікатів банку

1. Центральний депозитарій відмовляє у депонуванні інформації про випущені депозитні сертифікати банку та/або реєстрації випуску депозитних сертифікатів банку з таких підстав:

подання документів не в повному обсязі;

подання документів, оформлених з порушенням вимог цього Положення та внутрішніх документів Центрального депозитарію;

не відповідність поданих документів вимогам законодавства;

наявність розбіжностей між різними положеннями поданих документів, недостовірності та/або неповноти інформації у поданих документах;

порушення встановленого законодавством порядку емісії депозитних сертифікатів банку;

якщо місцезнаходженням емітента відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань є тимчасово окупована територія України або населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або розташовані на лінії зіткнення.

2. Повідомлення про відмову у депонуванні інформації про випущені депозитні сертифікати банку та/або в реєстрації випуску депозитних сертифікатів банку направляється емітенту із зазначенням обґрунтованих підстав відмови.

У разі відмови Центральним депозитарієм у депонуванні інформації про випущені депозитні сертифікати банку та/або в реєстрації випуску депозитних сертифікатів банку, подані документи залишаються в Центральному депозитарії.

У разі відмови Центральним депозитарієм у реєстрації випуску депозитних сертифікатів банку емітент зобов’язаний повернути інвесторам кошти, що надійшли як плата за розміщення депозитних сертифікатів банку, у порядку та строки визначені рішенням про емісію депозитних сертифікатів банку, але не більше шести місяців.

IX. Збільшення кількості депозитних сертифікатів банку у випуску

1. Після реєстрації Центральним депозитарієм випуску депозитних сертифікатів банку, але не пізніше, ніж за 15 днів до настання строку погашення відповідного випуску депозитних сертифікатів банку, якщо цього вимагають інтереси емітента, уповноважений орган (особа) емітента приймає рішення про збільшення кількості депозитних сертифікатів банку у випуску.

2. У разі прийняття рішення про збільшення кількості депозитних сертифікатів банку у випуску, емітент не пізніше 10 робочих днів подає до Центрального депозитарію:

1) рішення про збільшення кількості депозитних сертифікатів банку у випуску, оформлене у вигляді електронного документу відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг, або копію відповідного рішення, засвідчену уповноваженою особою емітента;

2) копію платіжного доручення, що підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито», щодо кількості депозитних сертифікатів банку, на яку збільшується відповідний випуск депозитних сертифікатів банку порівняно із зареєстрованим обсягом відповідного випуску, та містить найменування емітента, з відміткою банку про його прийняття, засвідчену уповноваженою особою емітента (крім випадку, коли емітентом при реєстрації випуску депозитних сертифікатів банку було сплачено максимальний розмір державного мита за реєстрацію відповідного випуску, передбачений Декретом Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито»);

3) переоформлений глобальний сертифікат випуску депозитних сертифікатів банку, в якому зазначається кількість цінних паперів у випуску з урахуванням рішення про збільшення кількості депозитних сертифікатів банку у випуску;

4) розпорядження на проведення депозитарної операції зарахування додаткової кількості депозитних сертифікатів банку, зазначеної в рішенні про збільшення кількості депозитних сертифікатів банку у випуску, на рахунок в цінних паперах емітента внаслідок депонування переоформленого глобального сертифікату.

3. Центральний депозитарій не пізніше наступного операційного дня Центрального депозитарію після отримання всіх належним чином оформлених документів, передбачених пунктом 2 цього розділу, здійснює в порядку, передбаченому внутрішніми документами Центрального депозитарію, зарахування додаткової кількості депозитних сертифікатів банку, зазначеної в рішенні про збільшення кількості депозитних сертифікатів банку у випуску, на рахунок в цінних паперах емітента та депонування переоформленого глобального сертифікату. Центральний депозитарій відмовляє у проведенні операцій, пов’язаних із збільшенням кількості депозитних сертифікатів банку у випуску, з підстав, передбачених внутрішніми документами Центрального депозитарію.

4. Про факт збільшення кількості депозитних сертифікатів банку у випуску Центральний депозитарій не пізніше наступного робочого дня повідомляє офіційним каналом зв’язку НКЦПФР у встановленому нею порядку та Національний банк України у встановленому ним порядку.

На підставі повідомлення від Центрального депозитарію про збільшення кількості депозитних сертифікатів банку у випуску, передбаченого пунктом 1 цього Розділу, НКЦПФР вносить відповідну інформацію до Державного реєстру випусків цінних паперів, що формується та ведеться нею відповідно до законодавства.

5. Обіг депозитних сертифікатів банку, щодо яких емітентом прийнято рішення про збільшення кількості депозитних сертифікатів банку у випуску, дозволяється після зарахування Центральним депозитарієм відповідних депозитних сертифікатів банку випуску на рахунок у цінних паперах емітента та депонування переоформленого глобального сертифікату.

У разі, якщо емітент планує здійснювати подальше відчуження депозитних сертифікатів банку, передбачених абзацом першим цього пункту, серед невизначеного кола осіб, такий емітент повинен оформити та надати до НКЦПФР документи про здійснення публічної пропозиції відповідно до Положення про здійснення публічної пропозиції цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 21 червня 2018 року № 424, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2018 року за № 837/32289 (із змінами), (крім випадку, якщо розміщення відповідного випуску депозитних сертифікатів банку здійснювалось із здійсненням публічної пропозиції). Інформація про порядок здійснення відчуження (із здійсненням публічної пропозиції або без здійснення публічної пропозиції) депозитних сертифікатів банку, передбачених абзацом першим цього пункту, зазначається емітентом в розпорядженні на проведення відповідної депозитарної операції.

При відчуженні емітентом депозитних сертифікатів банку, передбачених абзацом першим цього пункту, такий депозитний сертифікат банку сплачується інвестором в повному обсязі до проведення у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему та внутрішніми документами Центрального депозитарію, депозитарних операцій переказу відповідної кількості депозитних сертифікатів банку з рахунку в цінних паперах емітента на рахунок у цінних паперах депозитарної установи для зарахування нею прав на ці цінні папери на рахунок в цінних паперах інвестора. У разі проведення відповідних депозитарних операцій за результатом вчинення правочинів поза організованим ринком капіталу без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати», Центральний депозитарій контролює наявність факту оплати інвестором вартості депозитних сертифікатів банку, що придбаваються, в порядку, передбаченому внутрішніми документами Центрального депозитарію, шляхом отримання від емітента документів або інформації, що підтверджують факт оплати, а для дисконтних депозитних сертифікатів - додатково засвідченої емітентом копії договору про відчуження депозитних сертифікатів банку першому власнику.

Х. Анулювання депозитних сертифікатів банку

1. Уповноважений орган (особа) емітента має право до настання строку погашення депозитних сертифікатів банку прийняти рішення про анулювання викуплених емітентом депозитних сертифікатів банку, та/або які обліковуються на рахунку в цінних паперах емітента в Центральному депозитарії як такі, що призначаються до відчуження власникам (далі - рішення про анулювання депозитних сертифікатів банку).

2. У разі прийняття рішення про анулювання депозитних сертифікатів банку, емітент не пізніше 10 робочих днів подає до Центрального депозитарію:

1) рішення про анулювання депозитних сертифікатів банку, оформлене у вигляді електронного документу відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг, або копію відповідного рішення, засвідчену уповноваженою особою емітента;

2) розпорядження на проведення депозитарної операції списання депозитних сертифікатів банку, щодо яких прийнято рішення про анулювання депозитних сертифікатів банку;

3) переоформлений глобальний сертифікат випуску депозитних сертифікатів банку, в якому зазначається кількість цінних паперів у випуску з урахуванням рішення про анулювання депозитних сертифікатів банку.

3. Центральний депозитарій не пізніше наступного операційного дня Центрального депозитарію після отримання всіх належним чином оформлених документів, передбачених пунктом 2 цього розділу, здійснює в порядку, передбаченому внутрішніми документами Центрального депозитарію, списання депозитних сертифікатів банку, щодо яких прийнято рішення про анулювання депозитних сертифікатів банку, та депонування переоформленого глобального сертифікату випуску депозитних сертифікатів банку. Центральний депозитарій може відмовити у проведенні операцій, пов’язаних з анулюванням депозитних сертифікатів банку з підстав, передбачених внутрішніми документами Центрального депозитарію.

4. Про факт анулювання депозитних сертифікатів банку у випуску Центральний депозитарій не пізніше наступного робочого дня повідомляє офіційним каналом зв’язку НКЦПФР у встановленому нею порядку та Національний банк України у встановленому ним порядку.

На підставі повідомлення від Центрального депозитарію про анулювання депозитних сертифікатів банку у випуску, НКЦПФР вносить відповідну інформацію до Державного реєстру випусків цінних паперів, що формується та ведеться нею відповідно до законодавства.

XI. Погашення випуску та скасування реєстрації випуску депозитних сертифікатів банку

1. Протягом строку чи терміну погашення, визначеного в рішенні про емісію депозитних сертифікатів банку, емітент забезпечує погашення депозитних сертифікатів випуску, права на які станом на дату обліку, визначену відповідно до законодавства про депозитарну систему, обліковуються на рахунках в цінних паперах власників.

Центральний депозитарій обслуговує погашення випуску депозитних сертифікатів банку відповідно до законодавства про депозитарну систему у порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію.

2. Центральний депозитарій здійснює скасування реєстрації випуску депозитних сертифікатів банку за результатами погашення випуску депозитних сертифікатів банку та погашення глобального сертифікату випуску.

Погашення глобального сертифікату випуску депозитних сертифікатів банку є фактом скасування реєстрації випуску депозитних сертифікатів банку.

3. Про факт скасування реєстрації випуску депозитних сертифікатів банку Центральний депозитарій не пізніше наступного робочого дня повідомляє офіційним каналом зв’язку НКЦПФР у встановленому нею порядку та Національний банк України у встановленому ним порядку.

На підставі повідомлення від Центрального депозитарію про скасування реєстрації випуску депозитних сертифікатів банку НКЦПФР вносить відповідну інформацію до Державного реєстру випусків цінних паперів, що формується та ведеться нею відповідно до законодавства.

Директор департаменту

методології корпоративного

управління, корпоративних

фінансів, фінансових

інструментів на ринках

капіталу та організованих

товарних ринків

Д. Пересунько

|
Законодавчий акт: РІШЕННЯ від 23.06.2021 № 415 "Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії депозитних сертифікатів банку та їх обігу". НКЦПФР. 2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

РІШЕННЯ від 23.06.2021 № 415 "Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії депозитних сертифікатів банку та їх обігу". 2021

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -