<<
>>

НАКАЗ від 05.12.2016 № 351 "Про затвердження Положення про проведення навчання з питань охорони праці та порядок допуску військовослужбовців (працівників) Управління державної охорони України до виконання робіт". Управління державної охорони. 2016

Документ актуальний на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.12.2016  № 351

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 грудня 2016 р.

за № 1736/29866

Про затвердження Положення про проведення навчання з питань охорони праці та порядок допуску військовослужбовців (працівників) Управління державної охорони України до виконання робіт

Відповідно до статті 153 Кодексу законів про працю України, статті 11 Закону України «Про охорону органів державної влади України та посадових осіб», статті 18 Закону України «Про охорону праці», пункту 3.2 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про проведення навчання з питань охорони праці та порядок допуску військовослужбовців (працівників) Управління державної охорони України до виконання робіт, що додається.

2. Відділенню охорони праці і пожежно-технічного нагляду подати цей наказ в установленому законом порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Начальник Управління

генерал-полковник

В.В. Гелетей

ПОГОДЖЕНО:

Міністр освіти і науки України

Л.М.

Гриневич


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління

державної охорони України

05.12.2016  № 351

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 грудня 2016 р.

за № 1736/29866

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення навчання з питань охорони праці та порядок допуску військовослужбовців (працівників) Управління державної охорони України до виконання робіт

І. Загальні вимоги

1. Це Положення встановлює порядок навчання, перевірки знань з питань охорони праці та допуску військовослужбовців (працівників) Управління державної охорони України (далі - УДО України) до виконання робіт.

2. Вимоги цього Положення є обов’язковими для виконання усіма самостійними структурними підрозділами УДО України.

3. Нагляд за дотриманням цього Положення здійснює підрозділ охорони праці і пожежно-технічного нагляду УДО України, а контроль - керівники самостійних структурних підрозділів.

4. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:

роботи за нарядом-допуском (розпорядженням) - роботи, виконання яких потребує дотримання посилених заходів безпеки, обсяг та порядок виконання яких визначаються відповідними чинними нормативно-правовими актами з охорони праці;

роботи, що виконуються в порядку поточної експлуатації, - роботи, які виконуються військовослужбовцями самостійно на закріпленій за ними дільниці протягом робочої зміни та не потребують оформлення наряду-допуску або розпорядження;

травматизм під час виконання робіт - травматизм, який може виникати під час виконання військовослужбовцями робіт, регламентованих діючими нормативними актами з охорони праці.

Терміни "навчання з питань охорони праці", "робота з підвищеною небезпекою", "спеціальне навчання", "стажування", "дублювання" вживаються в значеннях, наведених у Типовому положенні про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженому наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511; терміни "наряд-допуск", "розпорядження" вживаються в значеннях, наведених у Правилах безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 93/2533.

ІІ. Організація навчання і перевірки знань з питань охорони праці в Управлінні державної охорони України

1. В УДО України формуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, які розробляються підрозділом охорони праці і пожежно-технічного нагляду УДО України та затверджуються Начальником Управління державної охорони України. З планами-графіками мають бути ознайомлені військовослужбовці (працівники).

2. Організацію навчання та перевірки знань з питань охорони праці військовослужбовців (працівників) в УДО України здійснює підрозділ охорони праці і пожежно-технічного нагляду або інші посадові особи, яким доручена організація цієї роботи.

3. Навчання з питань охорони праці в частині організації навчального процесу (матеріально-технічне забезпечення, формування навчальних груп, розробка навчально-тематичних планів і програм, форм навчальної документації та порядок їх ведення) здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

4. Навчання з питань охорони праці проводиться як пояснювально-ілюстративним методом, так і з використанням частково-пошукового, дослідницького методів та методу проблемного викладання, а також з використанням технічних засобів навчання (аудіовізуальні, комп’ютерні навчально-контрольні системи).

5. У разі допуску до виконання робіт за суміщенням особи проходять навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці за основним місцем роботи і за місцем роботи за суміщенням.

6. Перед перевіркою знань з питань охорони праці в УДО України організовується навчання у вигляді лекцій, семінарів та консультацій.

7. Перевірка знань військовослужбовців (працівників) з питань охорони праці проводиться за нормативно-правовими актами з охорони праці, яких вони мають дотримуватися під час виконання функціональних обов’язків.

8. Перевірка знань військовослужбовців (працівників) з питань охорони праці в УДО України здійснюється комісією з перевірки знань з питань охорони праці УДО України (далі - комісія), склад якої затверджується наказом Начальника Управління державної охорони України. Головою комісії призначається посадова особа, до функціональних обов’язків якої входить організація роботи з охорони праці, а в разі потреби створення комісій в окремих самостійних структурних підрозділах їх очолюють керівники відповідних підрозділів чи їх заступники.

До складу комісії входять спеціалісти підрозділу охорони праці і пожежно-технічного нагляду та інших підрозділів в частині, що їх стосується.

Комісія вважається правомочною, якщо до її складу входить не менше трьох осіб.

9. Усі члени комісій мають пройти навчання з питань охорони праці.

10. Перелік питань для перевірки знань з охорони праці військовослужбовців (працівників) з урахуванням специфіки роботи складається членами комісії та затверджується Начальником Управління державної охорони України.

11. Формою перевірки знань з питань охорони праці військовослужбовців (працівників) є тестування, залік або іспит. Тестування проводиться комісією у вигляді письмового опитування, залік або іспит - за екзаменаційними білетами у вигляді усного або письмового опитування.

12. Результат перевірки знань з питань охорони праці під час ведення робіт, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженому наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 232/10512 (далі - роботи з підвищеною небезпекою), до виконання яких допускається військовослужбовець (працівник), оформлюється протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці (далі - Протокол) (додаток 1).

Особам, які організовують або виконують роботи з підвищеною небезпекою та які під час перевірки знань з охорони праці показали задовільні результати, видається посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці Управління державної охорони України (далі - Посвідчення) (додаток 2). При цьому в Протоколі та Посвідченні у стислій формі зазначається перелік нормативно-правових актів з охорони праці та з безпечного виконання конкретних видів робіт, в обсязі яких військовослужбовець пройшов перевірку знань.

Питання щодо порядку зберігання Посвідчень у самостійному структурному підрозділі або необхідності військовослужбовцям (працівникам) мати їх при собі під час виконання робіт вирішується керівником самостійного структурного підрозділу.

13. У разі незадовільних результатів перевірки знань з питань охорони праці військовослужбовці (працівники) протягом одного місяця проходять повторне навчання і повторну перевірку знань.

14. Не допускаються до організації та виконання робіт військовослужбовці (працівники), які не пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

15. Організаційне забезпечення роботи комісії (організація проведення перевірки знань з питань охорони праці, оформлення, облік і зберігання Протоколів, оформлення і облік Посвідчень) покладається на голову комісії. Термін зберігання Протоколів не менше 5 років.

16. Контроль за організацією і здійсненням навчання та перевірки знань військовослужбовців (працівників) з питань охорони праці покладається на комісію.

ІІІ. Спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праці

1. Військовослужбовці (працівники), які організовують або виконують роботи з підвищеною небезпекою, щороку проходять спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

2. Спеціальне навчання з питань охорони праці проводиться як безпосередньо в УДО України, так і на підприємствах, в установах, організаціях.

3. Спеціальне навчання з питань охорони праці організовується спеціалістами підрозділу охорони праці і пожежно-технічного нагляду спільно з керівниками самостійних структурних підрозділів за навчальними планами та програмами, які розробляються з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов, функціональних обов’язків військовослужбовців і затверджуються Начальником Управління державної охорони України.

4. Перевірка знань з питань охорони праці після проведення спеціального навчання проводиться комісією.

IV. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб

1. Члени комісії, спеціалісти підрозділу охорони праці і пожежно-технічного нагляду під час прийняття на посаду і періодично один раз на три роки у порядку, встановленому цим Положенням, проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

2. Особи, відповідальні за технічний стан і безпечну експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, та посадові особи, службові обов’язки яких пов’язані з керівництвом та контролем за виконанням робіт з підвищеною небезпекою; будівництвом, експлуатацією, реконструкцією, технічним переоснащенням, консервацією та ліквідацією об’єктів підвищеної небезпеки; розробкою проектів, технологічних регламентів та іншої технічної документації для робіт з підвищеною небезпекою; підготовкою персоналу для обслуговування машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці в обсязі виконуваної ними роботи під час прийняття на посаду і періодично один раз на три роки.

3. Посадові особи, крім зазначених у пунктах 1, 2 цього розділу, проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці стосовно робіт, що входять до їх функціональних обов’язків, безпосередньо в УДО України.

4. Позачергове навчання і перевірка знань посадових осіб, а також фахівців з питань охорони праці проводяться в разі переведення військовослужбовця (працівника) на іншу посаду, що потребує додаткових знань з питань охорони праці.

Посадові особи, у тому числі фахівці з питань охорони праці структурного підрозділу УДО України, де стався нещасний випадок (професійне отруєння) груповий (групове) або зі смертельним наслідком, протягом місяця проходять позачергове навчання і перевірку знань з питань охорони праці в порядку, встановленому цим Положенням, якщо комісією з розслідування встановлено факт порушення ними нормативно-правових актів з охорони праці.

Позачергове навчання з метою ознайомлення з нормативно-правовими актами з охорони праці може проводитися у формі семінарів.

V. Організація проведення інструктажів з питань охорони праці

1. Військовослужбовці (працівники) під час прибуття до місця проходження служби (роботи) та періодично проходять інструктажі з питань охорони праці, надання першої допомоги постраждалим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій у разі виникнення аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

2. За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці (далі - інструктажі) поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

3. Вступний інструктаж проводиться із:

усіма військовослужбовцями (працівниками), які прибувають на військову службу (роботу) в УДО України та направляються на виконання постійної або тимчасової роботи, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;

слухачами Інституту Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які прибули для проходження навчання;

військовослужбовцями інших військових формувань, які прибули в УДО України і беруть безпосередню участь у виконанні робіт в УДО України;

працівниками інших організацій, які прибули в УДО України і беруть безпосередню участь у виконанні робіт в УДО України.

Вступний інструктаж проводиться спеціалістом підрозділу охорони праці і пожежно-технічного нагляду УДО України, який в установленому цим Положенням порядку пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Вступний інструктаж проводиться в методичному кабінеті охорони праці або в спеціально обладнаному приміщенні з використанням сучасних технічних засобів навчання, навчальних та наочних посібників за програмою, розробленою підрозділом охорони праці і пожежно-технічного нагляду з урахуванням особливостей завдань УДО України. Програма та тривалість інструктажу затверджуються Начальником Управління державної охорони України.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці (додаток 3), а також в контрольному листі проходження інструктажів з питань охорони праці та пожежної безпеки (додаток 4), який зберігається в особовій справі військовослужбовця (працівника).

4. Первинний інструктаж проводиться до початку виконання робіт безпосередньо на робочому місці із:

1) військовослужбовцем (працівником), який:

щойно прибув в УДО України (постійно чи тимчасово) для проходження військової служби (роботи);

переводиться з одного самостійного структурного підрозділу в інший;

виконуватиме нову для нього роботу;

відряджений з іншого військового формування і бере безпосередню участь у виконанні робіт в УДО України;

2) слухачами навчальних закладів:

до початку навчання;

перед виконанням кожного навчального завдання, пов’язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів.

Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху за діючими в УДО України інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт.

5. Повторний інструктаж проводиться на робочому місці індивідуально з окремим військовослужбовцем (працівником) або групою військовослужбовців (працівників), які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу.

Повторний інструктаж проводиться в терміни, визначені керівником самостійного структурного підрозділу з урахуванням конкретних умов виконання робіт, але не рідше ніж:

на роботах з підвищеною небезпекою - 1 раз на 3 місяці;

для решти робіт - 1 раз на 6 місяців.

6. Позаплановий інструктаж проводиться з військовослужбовцями (працівниками) на робочому місці або в кабінеті охорони праці в разі:

набрання чинності новими нормативно-правовими актами з охорони праці;

зміни технологічного процесу, заміни або модернізації устаткування, приладів та інструментів, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;

порушень військовослужбовцями (працівниками) нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели або можуть призвести до травм, аварій, пожеж;

перерви в роботі виконавця робіт більше ніж на 30 календарних днів - для робіт з підвищеною небезпекою, для решти робіт - понад 60 днів.

Позаплановий інструктаж із слухачами проводиться під час трудового і професійного навчання в разі порушення ними нормативно-правових актів з охорони праці, що може призвести або призвело до травм, аварій, пожеж.

Позаплановий інструктаж проводиться індивідуально з окремим військовослужбовцем (працівником) або з групою військовослужбовців (працівників) одного фаху. Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу в його проведенні.

7. Цільовий інструктаж проводиться з військовослужбовцями (працівниками) в разі:

ліквідації аварії або стихійного лиха;

проведення робіт, на які відповідно до законодавства оформлюються наряд-допуск, наказ або розпорядження.

Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим військовослужбовцем (працівником) або з групою військовослужбовців (працівників). Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються залежно від виду робіт, що виконуватиметься.

8. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередній керівник робіт (керівник структурного підрозділу).

9. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів роботи, які здійснює особа, що проводила інструктаж.

У разі незадовільних результатів перевірки знань, умінь і навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного, повторного чи позапланового інструктажів протягом 10 днів додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань.

У разі незадовільних результатів перевірки знань після цільового інструктажу допуск до виконання робіт не надається. Повторна перевірка знань при цьому не дозволяється.

10. Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів військовослужбовців (працівників) та їх допуск до роботи особа, яка проводила інструктаж, вносить запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (далі - журнал реєстрації інструктажів) (додаток 5).

У разі виконання робіт, що потребують оформлення наряду-допуску цільовий інструктаж реєструється в цьому наряді-допуску, а в журналі реєстрації інструктажів - не реєструється.

11. Перелік професій та посад військовослужбовців (працівників), які звільняються від повторного інструктажу, затверджується Начальником Управління державної охорони України.

VІ. Стажування, дублювання і допуск військовослужбовців до самостійного виконання робіт

1. Військовослужбовці (працівники), прийняті на військову службу (роботу) в УДО України, після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи під керівництвом досвідчених та кваліфікованих військовослужбовців (працівників) проходять стажування протягом 2-15 змін або дублювання не менше шести змін.

Стажування або дублювання проводиться під час професійної підготовки для виконання робіт з підвищеною небезпекою у випадках, передбачених нормативно-правовими актами з охорони праці.

2. Військовослужбовці (працівники), функціональні обов’язки яких пов’язані із забезпеченням безаварійного проведення робіт підвищеної небезпеки або з виконанням окремих робіт підвищеної небезпеки (об’єкти, порушення технологічних режимів яких становить загрозу для людей та навколишнього середовища), до початку самостійної роботи проходять дублювання з обов’язковим проходженням у цей період протиаварійних і протипожежних тренувань відповідно до плану ліквідації аварій.

3. Допуск до стажування (дублювання) оформлюється наказом. У наказі визначається тривалість стажування (дублювання) та вказується прізвище військовослужбовця (працівника), відповідального за проведення стажування (дублювання).

4. Перелік посад і професій військовослужбовців (працівників), які проходять стажування (дублювання), а також тривалість стажування (дублювання) визначаються керівником самостійного структурного підрозділу відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці. Тривалість стажування (дублювання) залежить від стажу і характеру роботи, а також від кваліфікації військовослужбовця (працівника).

5. Керівник самостійного структурного підрозділу має право своїм наказом звільняти від проходження стажування (дублювання) військовослужбовця (працівника), який має досвід роботи за відповідною посадою не менше 3 років або переводиться з одного підрозділу до іншого, де характер роботи та тип обладнання, на якому він працюватиме, не змінюються.

6. Стажування (дублювання) проводиться за програмами для конкретної професії, які розробляються в самостійному структурному підрозділі відповідно до функціональних обов’язків військовослужбовця (працівника) і затверджуються керівником самостійного структурного підрозділу.

7. Стажування (дублювання) проводиться на робочих місцях. У процесі стажування військовослужбовці (працівники) виконують роботи, які за складністю, характером, вимогами безпеки відповідають роботам, що передбачаються функціональними обов’язками цих військовослужбовців (працівників).

8. У процесі стажування (дублювання) військовослужбовець (працівник):

закріплює знання щодо правил безпечної експлуатації технологічного обладнання, технологічних і посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці;

оволодіває навичками орієнтування щодо виконання робіт у нормальних та аварійних умовах;

засвоює в конкретних умовах технологічні процеси, обладнання та методи безаварійного керування ними з метою забезпечення вимог безпеки праці.

9. Після закінчення стажування (дублювання) та у разі задовільних результатів перевірки знань з питань охорони праці військовослужбовець (працівник) допускається до самостійної роботи, про що робиться запис у журналі реєстрації інструктажів. Якщо військовослужбовець (працівник) не оволодів необхідними виробничими навичками чи отримав незадовільну оцінку з протиаварійних та протипожежних тренувань, стажування (дублювання) може бути продовжено на строк не більше двох змін.

VІІ. Організація робіт за нарядами-допусками, розпорядженнями та в порядку поточної експлуатації

1. У кожному самостійному структурному підрозділі УДО України залежно від місцевих умов та особливостей служби організаційно всі роботи розподіляються на роботи, що виконуються за нарядами-допусками, розпорядженнями та в порядку поточної експлуатації.

Списки військовослужбовців (працівників), які мають право на видачу нарядів-допусків, розпоряджень, а також переліки робіт, що виконуються за нарядами-допусками, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації, визначаються особами, відповідальними за теплове, газове та електрогосподарство, і затверджуються Начальником Управління державної охорони України.

2. За нарядами-допусками виконуються роботи з підвищеною небезпекою у випадках, передбачених нормативно-правовими актами з охорони праці, а саме:

роботи в діючих електроустановках;

вогневі роботи на обладнанні, розміщеному в зоні діючого устаткування і у виробничих приміщеннях;

земляні роботи в зоні діючих підземних комунікацій;

роботи на висоті;

роботи в колодязях, колекторах, шурфах, ємностях;

газонебезпечні роботи, які зазначаються у переліку робіт, які необхідно виконувати за нарядами-допусками (далі - Перелік) (додаток 6).

До переліку робіт, що виконуються за нарядами-допусками в УДО України, вносяться також додаткові роботи, перелік яких затверджується Начальником Управління державної охорони України.

3. За розпорядженнями виконуються роботи:

не зазначені в Переліку;

що не потребують проведення технічних заходів щодо підготовки робочих місць (у тому числі роботи, що виконуються одноособово).

Перелік робіт, що виконуються одноособово за розпорядженням, визначається з урахуванням місцевих умов та затверджується Начальником Управління державної охорони України.

Розпорядження віддають посадові особи, уповноважені видавати наряди-допуски.

Розпорядження віддаються виконавцям робіт безпосередньо або за допомогою засобів зв’язку та виконуються згідно з відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці.

4. Облік і реєстрація робіт за нарядами-допусками та розпорядженнями ведуться в журналі обліку і реєстрації робіт за нарядами-допусками та розпорядженнями (далі - журнал) (додаток 7).

У журналі реєструються тільки первинний допуск до роботи та повне її закінчення із закриттям наряду-допуску (розпорядження).

Первинні і щоденні допуски до роботи за нарядами-допусками оформлюються записом в оперативному журналі (у цьому разі зазначають тільки номер наряду-допуску).

Наряди-допуски, роботи за якими повністю закінчені, зберігаються протягом 30 діб, а наряди-допуски на проведення газонебезпечних робіт - протягом одного року від дня їх закриття.

5. До робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації, відносяться роботи, передбачені посадовими обов’язками військовослужбовців (працівників) та не пов’язані з підвищеною небезпекою.

Особи, які складають і затверджують перелік робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації, визначають необхідність, можливість і періодичність безпечного виконання цих робіт, а також кількісний та якісний склад виконавців на кожен вид роботи.

Начальник Відділення

охорони праці

і пожежно-технічного нагляду

Управління державної

охорони України

полковник

М.О. Півторапавло

Додаток 1

до Положення про проведення навчання

з питань охорони праці

та порядок допуску

військовослужбовців (працівників)

Управління державної охорони України

до виконання робіт

(пункт 12 розділу II)

ПРОТОКОЛ

засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці

Додаток 2

до Положення про проведення навчання

з питань охорони праці

та порядок допуску

військовослужбовців (працівників)

Управління державної охорони України

до виконання робіт

(пункт 12 розділу II)

ПОСВІДЧЕННЯ

про перевірку знань з питань охорони праці Управління державної охорони праці

Додаток 3

до Положення про проведення навчання

з питань охорони праці

та порядок допуску

військовослужбовців (працівників)

Управління державної охорони України

до виконання робіт

(пункт 3 розділу V)

ЖУРНАЛ

реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці

Додаток 4

до Положення про проведення навчання

з питань охорони праці

та порядок допуску

військовослужбовців (працівників)

Управління державної охорони України

до виконання робіт

(пункт 3 розділу V)

КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ

проходження інструктажів з питань охорони праці та пожежної безпеки

Додаток 5

до Положення про проведення навчання

з питань охорони праці

та порядок допуску

військовослужбовців (працівників)

Управління державної охорони України

до виконання робіт

(пункт 10 розділу V)

ЖУРНАЛ

реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці


Додаток 6

до Положення про проведення навчання

з питань охорони праці

та порядок допуску

військовослужбовців (працівників)

Управління державної охорони України

до виконання робіт

(пункт 2 розділу VII)

ПЕРЕЛІК

робіт, які необхідно виконувати за нарядами-допусками

Газонебезпечні роботи;

ремонтні роботи в мазутному господарстві;

ремонт насосів (живильних, конденсатних, циркуляційних, сітьових, підживлювальних) і мішалок;

ремонт обертових механізмів (дуттьових і млинових вентиляторів, димососів, млинів);

вогневі і газонебезпечні роботи на обладнанні, у зоні діючого обладнання і у виробничих приміщеннях;

установлення та знімання заглушок на трубопроводах (крім трубопроводів води з тиском, вищим атмосферного, і температурою до + 45 °С);

демонтаж, монтаж обладнання в зоні діючого устаткування;

установлення, знімання, перевірка і ремонт апаратури автоматичного регулювання, дистанційного керування, захисту, сигналізації та контролю, що потребує зупинення, обмеження продуктивності та зміни схеми і режиму роботи обладнання;

ремонт трубопроводів та арматури без знімання її з трубопроводів, ремонт або заміна імпульсних ліній (газо-, мазуто- і паропроводів, трубопроводів пожежогасіння, дренажних ліній, трубопроводів з отруйним і агресивним середовищем, трубопроводів гарячої води з температурою понад + 45 °С);

комплексне випробування технологічного захисту після капітального ремонту або монтажу обладнання;

налагоджування схем автоматики, захисту, сигналізації і випробування комплектів автоматики;

ремонт теплопроводів;

роботи в місцях, небезпечних щодо загазованості, вибухонебезпеки і ураження електричним струмом, з обмеженим доступом для відвідування;

роботи в камерах, колодязях, апаратах, бункерах, резервуарах, баках, колекторах, тунелях, трубопроводах, каналах та ямах, конденсаторах турбін та інших металевих ємностях;

дефектоскопія обладнання;

нанесення антикорозійних покриттів;

теплоізоляційні роботи;

складання і розбирання риштувань заввишки понад 2,0 м;

закріплення стінок траншей і котлованів;

земляні роботи в зоні підземних комунікацій;

водолазні роботи;

роботи, що проводяться з використанням плавзасобів;

ремонт водозабірних споруд;

ремонт димових труб, градирень, будівель та споруд.


Додаток 7

до Положення про проведення навчання

з питань охорони праці

та порядок допуску

військовослужбовців (працівників)

Управління державної охорони України

до виконання робіт

(пункт 4 розділу VII)

ЖУРНАЛ

обліку і реєстрації робіт за нарядами-допусками та розпорядженнями


Документи та файли

Сигнальний документ — f468841n178.doc
Сигнальний документ — f468841n179.doc
Сигнальний документ — f468841n186.doc
Сигнальний документ — f468841n181.doc
Сигнальний документ — f468841n187.doc
Сигнальний документ — f468841n183.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 29.08.2017 — 2017 р., № 67, стор. 212, стаття 2031, код акта 86906/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Управління державної охорони:

 1. НАКАЗ від 16.02.2021 № 115 "Про відомчі заохочувальні відзнаки Управління державної охорони України «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя» та затвердження Положення про них". Управління державної охорони. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 09.02.2021 № 95 "Про затвердження Порядку проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 21.01.2020 № 50 "Про затвердження Інструкції про порядок заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників в Інституті Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка". Управління державної охорони. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 15.09.2020 № 800 "Про затвердження Положення про Комісію Управління державної охорони України з питань призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності". Управління державної охорони. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 03.12.2020 № 990 "Про внесення змін до Переліку посад, що підлягають заміщенню військовослужбовцями Управління держаної охорони України, та граничних військових звань за цими посадами". Управління державної охорони. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 16.11.2020 № 946 "Про затвердження Інструкції про порядок атестування військовослужбовців Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 07.02.2019 № 40 "Про затвердження Інструкції із забезпечення доступу до публічної інформації в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 12.08.2019 № 426 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Управління державної охорони України від 07 грудня 2010 року № 515/дск". Управління державної охорони. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 23.10.2019 № 713 "Про внесення змін до наказу Управління державної охорони України від 25 березня 2016 року № 90/ДСК". Управління державної охорони. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 21.10.2019 № 704 "Про затвердження Порядку виплати підйомної допомоги військовослужбовцям Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 26.12.2019 № 940 "Про внесення змін до наказу Управління державної охорони України від 11 липня 2016 року № 201". Управління державної охорони. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 17.04.2018 № 161 "Про затвердження Особливостей прийому на навчання військовослужбовців Управління державної охорони України до Інституту Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка в умовах особливого періоду". Управління державної охорони. 2018 рікк
 13. НАКАЗ від 16.05.2018 № 199 "Про затвердження Положення про речове забезпечення військовослужбовців Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2018 рікк
 14. НАКАЗ від 31.05.2018 № 222 "Про затвердження Порядку проведення державної експертизи в сфері технічного захисту інформації в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2018 рікк
 15. НАКАЗ 27.11.2013 N 743 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок застосування Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2018 рікк
 16. НАКАЗ від 13.07.2018 № 278 "Про внесення змін до Переліку військових посад в Управлінні державної охорони України, які в мирний час можуть бути заміщені цивільними особами на умовах строкового трудового договору". Управління державної охорони. 2018 рікк
 17. НАКАЗ від 14.09.2018 № 359 "Про затвердження Інструкції про особливості направлення у відрядження військовослужбовців Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2018 рікк
 18. НАКАЗ від 17.09.2018 № 371 "Про затвердження Положення про продовольче забезпечення в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2018 рікк
 19. НАКАЗ від 30.03.2017 № 130 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Управління державної охорони України від 19 вересня 2014 року № 560". Управління державної охорони. 2017 рікк
 20. НАКАЗ від 03.08.2017 № 248/404 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Управління державної охорони України, Міністерства оборони України від 12 вересня 2013 року № 597/ДСК/608/ДСК". Управління державної охорони. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -