<<
>>

НАКАЗ від 10.06.2021 № 455 "Про затвердження Інструкції про проведення службового розслідування в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021

Документ актуальний на 13.07.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.06.2021  № 455

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 червня 2021 р.

за № 803/36425

Про затвердження Інструкції про проведення службового розслідування в Управлінні державної охорони України

{Із змінами, внесеними згідно з  Наказом Управління державної охорони

№ 212 від 29.03.2022}

Відповідно до частини третьої статті 11 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», статей 84-88 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, Закону України «Про матеріальну відповідальність військовослужбовців та прирівняних до них осіб за шкоду, завдану державі», Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939, з метою встановлення єдиного порядку проведення службового розслідування в Управлінні державної охорони України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про проведення службового розслідування в Управлінні державної охорони України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Управління державної охорони України від 03 жовтня 2011 року № 454 «Про затвердження Інструкції про порядок проведення службового розслідування в Управлінні державної охорони України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2011 року за № 1232/19970.

3. Інспекції Управління державної охорони України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник Управління

генерал-майор

С. Рудь

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління державної

охорони України

10 червня 2021 року № 455

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 червня 2021 р.

за № 803/36425

ІНСТРУКЦІЯ

про проведення службового розслідування в Управлінні державної охорони України

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає підстави, порядок призначення та проведення службового розслідування стосовно військовослужбовців Управління державної охорони України (далі - УДО України), оформлення таких розслідувань і прийняття за ними рішень.

2. Визначення термінів, що вживаються:

службове розслідування - це комплекс заходів, які здійснюються відповідно до цієї Інструкції посадовими особами УДО України, з метою з’ясування обставин, причин та умов порушення військовослужбовцями УДО України військової дисципліни, а також ступня вини;

посадова особа УДО України - військовослужбовець, який проходить військову службу за контрактом в УДО України.

Військова дисципліна вживається у значенні, передбаченому статтею 1 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

3. Службове розслідування за фактами заподіяння державі матеріальної шкоди проводиться в загальному порядку проведення службових розслідувань в УДО України, визначених цією Інструкцією, з дотриманням вимог Закону України «Про матеріальну відповідальність військовослужбовців та прирівняних до них осіб за шкоду, завдану державі».

4. Службове розслідування за фактами порушень законодавства у сфері охорони державної таємниці проводиться відповідно до Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939.

5. Розслідування фактів втрати документів або розголошення відомостей, які містять службову інформацію, проводиться відповідно до Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736.

6. Розслідування нещасних випадків з військовослужбовцями УДО України проводяться відповідно до порядку, встановленому УДО України.

7. У кожному випадку вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції» з метою виявлення причин та умов, що сприяли його вчиненню, службове розслідування призначається начальником УДО України або особою, яка виконує його обов’язки самостійно або проводиться за його рішенням за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.

8. З’ясування обставин порушення трудової дисципліни працівниками УДО України здійснюється відповідно до вимог Кодексу законів про працю України та правил внутрішнього трудового розпорядку.

9. Службове розслідування не проводиться, якщо обставини порушення військової дисципліни (час, місце, спосіб тощо), а також причини та умови, що сприяли його вчиненню, розмір заподіяної матеріальної шкоди та інші обставини встановлено під час перевірки, ревізії, інвентаризації, іншого службового розслідування, а також судом, або встановлюються (досліджуються) під час досудового розслідування.

10. Якщо під час службового розслідування буде з’ясовано, що порушення військовослужбовцем (військовослужбовцями) військової дисципліни містить ознаки кримінального або адміністративного правопорушення, начальник УДО України або особа, яка виконує його обов’язки, вживає заходів відповідно до чинного законодавства.

II. Підстави для проведення службового розслідування

1. Прийняттю рішення начальником УДО України або особою, яка виконує його обов’язки про накладення на підлеглого дисциплінарного стягнення може передувати службове розслідування.

2. Підставами для проведення службового розслідування є:

можливе невиконання (неналежне виконання) військовослужбовцем УДО України службових обов’язків, вимог військових статутів, інших нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих актів УДО України, наказів начальників (керівників), що негативно вплинуло на стан виконання покладених на УДО України завдань або призвело до порушення публічної безпеки і порядку, прав та законних інтересів осіб, заподіяння шкоди державі, підприємству, установі, організації чи об’єднанню громадян;

можливе порушення військовослужбовцем УДО України порядку зберігання, носіння, застосування та використання вогнепальної зброї, спеціальних засобів, засобів зв’язку чи застосування заходів фізичного впливу, а також втрати озброєння, спеціальних засобів, засобів зв’язку;

дорожньо-транспортна пригода за участю військовослужбовця на службовому транспортному засобі УДО України, крадіжки, втрати або пошкодження матеріально-технічних цінностей УДО України;

втрата службового посвідчення військовослужбовця УДО України, металевої печатки, магнітної картки доступу на адміністративні об’єкти УДО України, штампів та печаток;

надзвичайні події, пожежі на адміністративних об’єктах УДО України;

мотивований рапорт військовослужбовця, якщо накладенню на нього дисциплінарного стягнення не передувало службове розслідування.

Під час дії воєнного стану на території України або в окремих її місцевостях службові розслідування проводяться за підстав, визначених у розділі IX цієї Інструкції.

{Пункт 2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з  Наказом Управління державної охорони № 212 від 29.03.2022}

3. Забороняється призначення службового розслідування за відсутності підстав, визначених цією Інструкцією.

III. Порядок призначення службового розслідування

1. Службове розслідування призначається письмовим наказом УДО України.

2. Безпосередній начальник про наявні факти порушення військової дисципліни, події тощо зобов’язаний негайно письмово доповісти начальнику в порядку підпорядкованості з подальшим інформуванням начальника УДО України, а в разі його відсутності - особі, яка виконує його обов’язки. Інші посадові особи мають право за потреби звертатись рапортом за підпорядкованістю про призначення службового розслідування.

Службове розслідування призначається не пізніше 10 діб від дня, коли начальнику УДО України, або особі, яка виконує його обов’язки, стало відомо про наявність підстав, визначених пунктом другим розділу II цієї Інструкції.

Службове розслідування може бути проведено підрозділом з інспекційними функціями чи призначено іншу посадову особу УДО України або декількох осіб (комісії), одна з яких призначається головою комісії.

Службове розслідування проводиться за участю безпосереднього начальника (особа, яка виконує його обов’язки) військовослужбовця, який порушив військову дисципліну.

Службове розслідування, пов’язане з дискримінацією та сексуальним домаганням, проводиться комісією, до складу якої включаються представники обох статей.

3. Проведення службового розслідування стосовно керівників самостійних структурних підрозділів УДО України та закладу(ів) освіти, доручається керівникам підрозділу з інспекційними функціями та підрозділу з функціями внутрішньої безпеки із залученням до складу комісії зі службового розслідування керівників інших самостійних структурних підрозділів. У такому разі головою комісії зі службового розслідування призначається перший заступник начальника УДО України або один із заступників начальника УДО України.

4. У наказі про призначення службового розслідування зазначаються:

підстави для призначення службового розслідування;

прізвище, власне ім’я військовослужбовця, військове звання, номер офіцерського жетону (якщо його особу встановлено), стосовно якого повинно бути проведено службове розслідування, та його посада;

мета проведення службового розслідування;

наявні відомості про обставини, які стали підставами для призначення службового розслідування;

посадова особа УДО України чи склад комісії, якій доручається його проведення, із зазначенням прізвищ, власних імен, військових звань, номерів офіцерських жетонів та посад;

посадова особа УДО України, на яку покладається здійснення контролю за проведенням службового розслідування (за умови визначення такої особи).

5. Заборонено проводити службове розслідування особам, які є підлеглими військовослужбовця, порушення військової дисципліни якого підлягає розслідуванню, а також особам - співучасникам порушення військової дисципліни або зацікавленим у наслідках розслідування. Особа не вважається підлеглим військовослужбовцем до особи, щодо якої проводиться службове розслідування, якщо на момент початку такого розслідування немає підлеглості між ними (не знаходяться в статусі начальника та підлеглого).

У разі, якщо під час проведення службового розслідування встановлюється факт причетності військовослужбовця до порушення військової дисципліни, а у комісії приймає участь підлеглий такого військовослужбовця, за мотивованим рапортом голови комісії на начальника УДО України або особи, яка виконує його обов’язки, у наказ про проведення службового розслідування вносяться зміни щодо виведення підлеглого зі складу такої комісії.

IV. Строк проведення службового розслідування

1. Службове розслідування має бути завершене протягом 30 днів з дня його призначення.

За рапортом посадової особи УДО України, яка проводить розслідування одноособово, або голови комісії, зазначений строк може бути продовжено начальником УДО України або особою, яка виконує його обов’язки, але не більш як на 30 днів.

2. Початок службового розслідування визначається датою підписання наказу про його призначення.

Завершення службового розслідування визначається датою затвердження начальником УДО України або особою, яка виконує його обов’язки, висновку службового розслідування.

3. Строк проведення службового розслідування не включає перебування військовослужбовця на лікуванні, порушення військової дисципліни якого підлягає розслідуванню, перебування його у відпустці, службовому відрядженні або відсутності з інших документально підтверджених поважних причин.

4. Якщо останній день строку службового розслідування припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.

V. Завдання, організація роботи та повноваження учасників службового розслідування

1. Під час службового розслідування мають бути встановлені:

обставини (час, місце, спосіб, наслідки тощо) порушення військової дисципліни, з приводу якого призначено службове розслідування;

положення законів чи інших нормативно-правових або розпорядчих актів, які було порушено;

особи, винні у порушенні військової дисципліни, та особи, дії чи бездіяльність яких сприяли його вчиненню;

причини та умови, що сприяли порушенню військової дисципліни;

вина осіб, які вчинили порушення військової дисципліни;

наявність (відсутність) причинного зв’язку між порушенням військової дисципліни (дією чи бездіяльністю), з приводу якого призначено службове розслідування, та його наслідками;

обставини, що пом’якшують чи обтяжують відповідальність, а також ставлення винних осіб до порушення військової дисципліни та його наслідків.

2. Посадові особи УДО України, яких призначено для проведення службового розслідування, діють відповідно до вимог законодавства та відповідають за повноту, всебічність і неупередженість зроблених висновків, а також нерозголошення відомостей, що стосуються чи можуть вплинути на проведення службового розслідування, зачіпають права і законні інтереси чи свободи осіб, стосовно яких воно проводиться.

3. Голова комісії здійснює загальне керівництво діяльністю членів комісії, має право давати їм письмові або усні вказівки (в межах компетенції) по суті предмета проведення службового розслідування, визначає перелік питань, які потребують з’ясування під час його проведення, за необхідності складає план проведення такого розслідування та контролює повну і якісну реалізацію передбачених у ньому заходів.

Під час службового розслідування до плану можуть вноситись зміни.

За результатами проведеної роботи, у випадках, передбачених в абзаці першому цього пункту, кожен член комісії подає рапорт голові комісії про проведену роботу за дорученою ділянкою, у визначений термін.

4. Посадові особи УДО України, яких призначено для проведення службового розслідування, мають право:

викликати військовослужбовця, порушення військової дисципліни якого підлягає розслідуванню та інших військовослужбовців і працівників УДО України (з використанням засобів зв’язку, шляхом надсилання службової записки (рапорту) начальнику (керівнику), якому вони підпорядковані тощо), а також запрошувати інших осіб (за їх згодою), які не є військовослужбовцями УДО України, але обізнані про факти, що стали підставою для призначення службового розслідування, опитувати та одержувати від них усні або письмові пояснення, речі чи документи, що стосуються службового розслідування;

залучати фахівців УДО України, проводити з ними консультації та отримувати від них письмові пояснення, рекомендації щодо предмета службового розслідування;

в разі потреби, звертатись до фахівців інших підприємств, установ та організацій, отримувати від них консультації, а також письмові висновки (пояснення) з питань, що можуть сприяти проведенню службового розслідування;

ознайомлюватись і вивчати у встановленому порядку документи, що стосуються службового розслідування, виготовляти їх копії з додержанням вимог діловодства, режиму секретності та долучати до матеріалів службового розслідування;

витребовувати та одержувати необхідні речі та документи або їх копії, що стосуються службового розслідування, на підставі запиту голови комісії або посадової особи, яка проводить службове розслідування одноособово;

перевіряти наявність документів, виробів та інших матеріальних носіїв секретної і службової інформації, з подальшою підготовкою рапорту за результатами перевірки;

у складі комісії оглядати службові приміщення, речі та документи, з подальшим складанням рапорту на голову комісії або особу, яка призначила службове розслідування (у разі одноособового проведення такого розслідування) з предмету огляду;

безперешкодного доступу на територію та у приміщення адміністративних об’єктів УДО України;

у присутності особи проводити огляд речей (особами однієї статі), документів, приміщень (сейфів, шаф, столів тощо), службових (за її згодою приватних) транспортних засобів, ділянок місцевості та інших об’єктів УДО України, застосовуючи при цьому засоби фото- та/або відео фіксації, з подальшим складанням рапорту за його результатами.

5. Посадові особи УДО України, яких призначено для проведення службового розслідування, зобов’язані:

дотримуватись положень Конституції України та законів України, інших нормативно-правових актів в процесі проведення службового розслідування;

не допускати порушення прав та законних інтересів осіб, стосовно яких проводиться службове розслідування та вживати у межах компетенції заходів щодо забезпечення їх дотримання;

проводити службове розслідування відповідно до його плану та/або вказівок посадової особи УДО України, на яку покладено здійснення контролю за його проведенням та голови комісії;

негайно доповідати начальнику УДО України або особі, яка виконує його обов’язки, про виявлені порушення вимог законодавства, ознаки кримінального чи адміністративного правопорушення;

виявляти причини й умови, що сприяли порушенню військової дисципліни, надавати пропозиції щодо їх усунення;

розглядати заяви, скарги, клопотання військовослужбовця, порушення військової дисципліни якого підлягає розслідуванню;

складати та подавати на затвердження у встановлений строк начальнику УДО України або особі, яка виконує його обов’язки, висновок службового розслідування за результатами його проведення;

за письмовим зверненням військовослужбовця, порушення військової дисципліни якого підлягало розслідуванню, надавати для ознайомлення висновок службового розслідування, у частині, що його стосується.

6. Посадові особи УДО України, яких призначено для проведення службового розслідування, під час опитування особи, за її згодою, можуть застосовувати засоби аудіо- та/або відеотехніки з метою фіксації її пояснень.

Про факт надання пояснень також може готуватися рапорт щодо результатів бесіди за підписом посадової особи, яка проводить службове розслідування одноособово, або члена комісії.

У разі надання під час опитування особою речей чи документів, про це зазначається в письмовому поясненні (рапорті) про результати бесіди.

7. В рапорті про проведення огляду службового приміщення, речей чи документів зазначаються дата, час і місце його проведення; посади, військові звання, власні імена та прізвища осіб, які брали участь; хід та отримані результати. Під час огляду можуть застосовуватись засоби фото- та/або відеотехніки, здійснюватись друк виявлених під час службового розслідування файлів з електронних носіїв інформації, копіювання документів, що відображається в рапорті. Фотокартки (плівки), роздруковані документи та виготовлені копії долучаються до рапорту, який підписується його учасниками.

8. Військовослужбовці УДО України повинні всебічно сприяти проведенню службового розслідування, надавати правдиві пояснення по суті його предмета та поставлених питань, пред’являти для огляду відповідні речі чи документи, що стосуються предмету службового розслідування.

Власні речі та документи військовослужбовців УДО України, якщо вони стосуються предмета службового розслідування, пред’являються за їх згодою.

9. Військовослужбовець, стосовно якого проводиться службове розслідування, має право:

ознайомлюватися з наказом про призначення службового розслідування;

відмовлятись надавати будь-які пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначено законом;

надавати усні чи письмові пояснення та пред’являти (надавати) для огляду речі чи документи, які стосуються предмета службового розслідування;

звертатись письмовим рапортом до посадових осіб, які проводять службове розслідування щодо опитування інших осіб по суті предмета службового розслідування або витребування речей чи документів;

висловлювати письмові заяви, скарги, клопотання з питань проведення службового розслідування, дій або бездіяльності посадових осіб УДО України, які його проводять;

ознайомлюватись з висновком службового розслідування, у частині, що його стосується, за письмовим рапортом після затвердження висновку начальником УДО України, або особою, яка виконує його обов’язки, в порядку, визначеному пунктом четвертим розділу VII цієї Інструкції;

надавати докази, інші матеріали, які стосуються предмету службового розслідування;

оскаржувати рішення, прийняте за результатами службового розслідування, у строки і в порядку, що визначені законодавством.

10. Втручання будь-яких осіб у хід службового розслідування, у тому числі з метою перешкоджання повному та всебічному дослідженню його предмета, забороняється. Про наявність таких фактів посадова особа УДО України, яка проводить розслідування одноособово, або голова комісії доповідає рапортом начальнику УДО України або особі, яка виконує його обов’язки.

11. У разі виявлення під час службового розслідування інших порушень, не пов’язаних з предметом розслідування, посадова особа УДО України, яка проводить розслідування одноособово, або голова комісії негайно доповідає про це начальнику УДО України або особі, яка виконує його обов’язки.

12. Начальник УДО України, або особа, яка виконує його обов’язки, призначивши службове розслідування, має право:

здійснювати контроль за своєчасністю виконання заходів, передбачених планом проведення службового розслідування посадовими особами УДО України, яких призначено для його проведення, а також знайомитись з її матеріалами;

розглядати заяви, скарги, клопотання, рапорти (доповідні, службові записки) військовослужбовців, інші матеріали, необхідні для з’ясування обставин порушення військової дисципліни, на будь-якому етапі службового розслідування брати безпосередню участь у його проведенні;

під час розгляду висновку службового розслідування перед його затвердженням у межах строку, встановленого для проведення службового розслідування, надавати вказівки щодо додаткової перевірки фактів і обставин, які раніше не були відомі або не враховані в процесі службового розслідування, а також щодо доопрацювання зазначеного висновку.

VI. Усунення від виконання службових обов’язків

1. Службове розслідування у випадках, передбачених статтею 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, проводиться з усуненням військовослужбовця, порушення військової дисципліни якого підлягає розслідуванню, від виконання службових обов’язків, за відповідним наказом УДО України із зазначенням причин усунення.

Якщо військовослужбовець, стосовно якого приймається рішення про усунення на період проведення службового розслідування від виконання службових обов’язків, то одночасно з прийняттям такого рішення начальником УДО України або особою, яка виконує його обов’язки, може покладаєтися тимчасове виконання обов’язків за цією посадою на іншу особу.

2. Тривалість усунення від виконання службових обов’язків не повинна перевищувати тривалості службового розслідування та часу, необхідного для прийняття відповідного рішення начальником УДО України, або особою, яка виконує його обов’язки, як визначено частиною четвертою статті 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

Наказ про усунення військовослужбовця від виконання службових обов’язків скасовується, якщо за результатами службового розслідування підстави для прийняття такого рішення не підтвердилися або прийнято рішення про притягнення військовослужбовця, який вчинив правопорушення, до дисциплінарної відповідальності.

3. Витяги з наказів про усунення військовослужбовця від виконання службових обов’язків на період проведення службового розслідування долучаються до матеріалів службового розслідування.

VII. Оформлення результатів службового розслідування

1. За результатами службового розслідування посадовою особою УДО України, яка провела його одноособово, або членами комісії, складається висновок, у якому зазначаються відомості про:

посадову особу УДО України чи склад комісії (посади, військові звання, прізвища та власне ім’я, номери офіцерських жетонів), яка проводила службове розслідування;

підстави для проведення службового розслідування або продовження його строку;

обставини (час, місце, спосіб, наслідки тощо) порушення військової дисципліни, з приводу якого проводилося службове розслідування;

посаду, військове звання, прізвище, власне ім’я військовослужбовця, номер офіцерського жетону, який вчинив порушення військової дисципліни, та осіб, дії чи бездіяльність яких сприяли його вчиненню;

заходи, здійснені в процесі службового розслідування, й одержані при цьому результати, які підтверджують чи спростовують відомості, що стали підставою для його призначення;

положення законів чи інших нормативно-правових або розпорядчих актів, які було порушено;

вину військовослужбовця, який порушив військову дисципліну;

наявність (відсутність) причинного зв’язку між порушенням військової дисципліни (дією чи бездіяльністю), з приводу якого проводилося службове розслідування, та його наслідками;

заяви, скарги, клопотання військовослужбовця, стосовно якого проводилось службове розслідування, обґрунтована інформація про їх відхилення чи задоволення;

ставлення військовослужбовця до порушення військової дисципліни і його наслідків;

причини та умови, що сприяли порушенню військової дисципліни;

пропозиції щодо закінчення службового розслідування, притягнення військовослужбовця, який порушив військову дисципліну, до дисциплінарної відповідальності (якщо вину військовослужбовця у порушенні військової дисципліни доведено) без зазначення конкретного виду стягнення та направлення у випадках, передбачених законодавством, висновку службового розслідування до відповідних органів;

заходи, спрямовані на усунення виявлених під час службового розслідування порушень, які стали підставою для призначення службового розслідування, а також причин та умов, які призвели до його вчинення.

2. У разі якщо за результатами службового розслідування інформацію, що стала підставою для його призначення, спростовано або інформацію щодо порушення військовослужбовцем військової дисципліни не підтверджено, про це зазначається у висновку з посиланням на відповідні матеріали та документи.

3. Висновок службового розслідування підписується посадовою особою УДО України, яка провела його одноособово, або головою і членами комісії.

Кожен член комісії має право викласти свою окрему думку в письмовому рапорті на ім’я начальника УДО України або особи, яка виконує його обов’язки. Зазначений рапорт долучається до висновку службового розслідування та є його невід’ємною частиною.

У разі відсутності члена комісії під час підписання висновку службового розслідування, у такому висновку зазначається причина його відсутності.

Висновок службового розслідування після підписання посадовою особою УДО України, яка провела його одноособово, або головою і членами комісії, подається на розгляд та затвердження начальнику УДО України або особі, яка виконує його обов’язки, разом з усіма матеріалами розслідування.

4. Військовослужбовець, щодо якого проводилось службове розслідування, після його затвердження, має 15 днів для подачі рапорту, за бажанням, посадовій особі УДО України, яка проводила розслідування одноособово, або голові комісії, з метою ознайомлення з висновком службового розслідування, у частині, що його стосується.

Військовослужбовець ознайомлюється з висновком службового розслідування, у частині, що його стосується, в день подачі рапорту в присутності посадової особи УДО України, яка проводила службове розслідування одноособово, або голови комісії чи члена комісії.

Під час ознайомлення з висновком службового розслідування заборонено використовувати фото-, відео прилади. Матеріали службового розслідування на ознайомлення не надаються.

5. Факт ознайомлення з висновком службового розслідування засвідчується підписом військовослужбовця на зворотному боці останнього аркуша висновку службового розслідування.

У разі відмови військовослужбовця засвідчити підписом факт ознайомлення з висновком службового розслідування, посадовою особою УДО України, яка провела розслідування одноособово, або головою комісії чи її членами готується про це рапорт начальнику УДО України, або особі, яка його заміщує, який засвідчується підписами не менше двох присутніх осіб.

6. Під час ознайомлення з висновком службового розслідування, у частині, що його стосується, військовослужбовець має право письмово викласти свої зауваження, заперечення чи клопотання.

7. В окремих випадках, особа, яка провела розслідування одноособово або голова комісії можуть приймати рішення про ознайомлення військовослужбовця з висновком службового розслідування, у частині, що його стосується.

VIII. Прийняття рішення за результатами службового розслідування

1. Якщо вину військовослужбовця доведено, начальник УДО України, або особа, яка виконує його обов’язки, приймає рішення про його притягнення до дисциплінарної відповідальності, визначає вид дисциплінарного стягнення та самостійний структурний підрозділ (особу), якому(ій) доручає підготувати проект відповідного наказу.

Вид дисциплінарного стягнення зазначається особисто начальником УДО України, або особою, яка виконує його обов’язки у висновку службового розслідування.

2. Накладення дисциплінарного стягнення на військовослужбовця здійснюється в порядку та у строки, визначеному Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.

3. Рішення про притягнення військовослужбовця до дисциплінарної відповідальності оскаржується в установленому законодавством порядку.

4. Незалежно від того, яким структурним підрозділом УДО України проведено таке розслідування, перший примірник висновку службового розслідування разом з усіма матеріалами долучається до матеріалів номенклатурної справи та зберігається в підрозділі з інспекційними функціями УДО України.

Витяг з висновку службового розслідування, у частині, що стосується військовослужбовця, стосовно якого воно проводилось, долучається до особової справи такого військовослужбовця.

Витяги з висновку надсилаються посадовим особам УДО України, яких стосуються викладені у висновку пропозиції, та до відповідних підрозділів, закладів та установ УДО України.

IX. Підстави для проведення службового розслідування під час дії воєнного стану

на території України або в окремих її місцевостях

1. Підставами для проведення службового розслідування під час дії воєнного стану на території України або в окремих її місцевостях є:

можливе невиконання (неналежне виконання) військовослужбовцем УДО України службових обов’язків, вимог військових статутів, інших нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих актів УДО України, наказів начальників (керівників), що негативно вплинуло на стан виконання покладених на УДО України завдань;

можливе порушення військовослужбовцем УДО України порядку зберігання, носіння, застосування та використання вогнепальної зброї, а також втрати озброєння, боєприпасів.

2. З інших підстав, передбачених розділом II цієї Інструкції службові розслідування не проводяться.

3. Службове розслідування не проводиться, якщо обставини порушення військової дисципліни (час, місце, спосіб тощо), а також причини та умови, що сприяли його вчиненню, розмір заподіяної матеріальної шкоди та інші обставини встановлено і викладено у відповідному рапорті (документі).

{Інструкцію доповнено новим розділом згідно з  Наказом Управління державної охорони № 212 від 29.03.2022}

Начальник Інспекції

Управління державної

охорони України

О. Заблоцька


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 25.06.2021 — 2021 р., № 48, стор. 244, стаття 3031, код акта 105533/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Управління державної охорони:

 1. НАКАЗ від 29.03.2022 № 212 "Про внесення змін до Інструкції про проведення службового розслідування в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 13.04.2022 № 233 "Про внесення змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 13.05.2022 № 281 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 25.05.2022 № 295 "Про затвердження Інструкції про порядок застосування Положення про проходження громадянами України військової служби за контрактом в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 01.06.2022 № 308 "Про внесення змін до Інструкції про порядок заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників в Інституті Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка". Управління державної охорони. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 16.02.2021 № 115 "Про відомчі заохочувальні відзнаки Управління державної охорони України «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя» та затвердження Положення про них". Управління державної охорони. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 09.02.2021 № 95 "Про затвердження Порядку проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 24.03.2021 № 215/206 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Управління державної охорони України, Міністерства внутрішніх справ України від 09 квітня 2003 року № 001/004". Управління державної охорони. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 09.03.2021 № 176 "Про внесення змін до Переліку військових посад в Інституті Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які в мирний час можуть бути заміщені цивільними особами на умовах строкового трудового договору". Управління державної охорони. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 20.04.2021 № 306 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 10.03.2021 № 184 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Управління державної охорони України з питань санаторно-курортного забезпечення". Управління державної охорони. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 08.06.2021 № 445 "Про внесення змін до Переліку посад, що підлягають заміщенню військовослужбовцями Управління державної охорони України, та граничних військових звань за цими посадами". Управління державної охорони. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 19.04.2021 № 303 "Про затвердження Інструкції з організаційно-штатної роботи в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 11.06.2021 № 464 "Про внесення змін до Схеми тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу, рядового, сержантського і старшинського складу Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 08.06.2021 № 444 "Про внесення змін до Переліку військових посад в Управлінні державної охорони України, які в мирний час можуть бути заміщені цивільними особами на умовах строкового трудового договору". Управління державної охорони. 2021 рікк
 16. носіння військової форми одягу військовослужбовцями Управління державної охорони України. Управління державної охорони. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 27.05.2021 № 406 "Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 10.08.2021 № 633 "Про затвердження Порядку особистого прийому громадян в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 10.08.2021 № 633 "Про затвердження Порядку особистого прийому громадян в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 11.10.2021 № 815 "Про пам’ятний нагрудний знак Управління державної охорони України «30 років Управлінню державної охорони України»". Управління державної охорони. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -