<<
>>

НАКАЗ від 10.08.2021 № 633 "Про затвердження Порядку особистого прийому громадян в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021

Документ актуальний на 29.10.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.08.2021  № 633

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 вересня 2021 р.

за № 1240/36862

Про затвердження Порядку особистого прийому громадян в Управлінні державної охорони України

Відповідно до частини третьої статті 11 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», статті 22 Закону України «Про звернення громадян», статті 118 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та з метою належної організації особистого прийому громадян в Управлінні державної охорони України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок особистого прийому громадян в Управлінні державної охорони України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Управління державної охорони України від 09 листопада 2011 року № 515 «Про затвердження Порядку особистого прийому громадян в Управлінні державної охорони України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 листопада 2011 року за № 1344/20082 (із змінами).

3. Департаменту забезпечення діяльності Управління державної охорони України подати цей наказ у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник Управління

генерал-майор

С. Рудь

ПОГОДЖЕНО:

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

Л. Денісова


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління

державної охорони України

10 серпня 2021 року № 633

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 вересня 2021 р.

за № 1240/36862

ПОРЯДОК

особистого прийому громадян в Управлінні державної охорони України

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян в Управлінні державної охорони України (далі - УДО України).

2. Особистий прийом громадян здійснюється начальником УДО України, першим заступником та заступниками начальника УДО України відповідно до розподілу їх повноважень, за попереднім записом та у дні й години, визначені графіком особистого прийому громадян.

3. Попередній запис на особистий прийом громадян проводиться не пізніше ніж за два дні до дня прийому за адресою: вул. Богомольця, 8, м. Київ, або за телефонами, що зазначені на офіційному вебсайті УДО України.

4. Графік особистого прийому громадян затверджується начальником УДО України або особою, яка виконує його обов’язки, розміщується на офіційному вебсайті та інформаційних стендах в адміністративних будівлях УДО України.

5. Особистий прийом громадян проводиться за адресою: вул. Богомольця, 8, м. Київ.

6. Організація особистого прийому громадян, облік, аналіз та узагальнення звернень громадян здійснюється підрозділом забезпечення діяльності УДО України.

7. У разі відсутності начальника УДО України або першого заступника чи заступників начальника УДО України, особистий прийом громадян здійснюють особи, які тимчасово виконують їх обов’язки.

8. Під час попереднього запису громадян на особистий прийом з’ясовуються власне ім’я, прізвище, місце проживання громадянина, суть порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийнято рішення. Визначається посадова особа, до компетенції якої належить вирішення питання, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).

9. У записі на особистий прийом до начальника УДО України, першого заступника та заступників начальника УДО України може бути відмовлено з таких підстав:

повторне звернення одного й того громадянина з питань, що вже направлялося ним в УДО України до розгляду та опрацювання і яке було вирішене по суті;

звернення з приводу оскарження рішення, що було подане з порушенням строків, визначених статтею 17 Закону України «Про звернення громадян».

Про відмову в записі та причини відмови громадянину надаються відповідні роз’яснення, у тому числі щодо порядку оскарження прийнятого рішення.

10. Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом на підставі ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних чи інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

11. За день до прийому списки громадян, що записалися на особистий прийом, подаються посадовій особі, яка здійснюватиме особистий прийом громадян, для ознайомлення та проведення прийому.

12. Структурні підрозділи УДО України відповідно до своєї компетенції подають необхідні матеріали посадовій особі, яка здійснюватиме особистий прийом громадян, для надання об’єктивної та обґрунтованої відповіді по суті порушеного громадянином питання.

13. Для забезпечення кваліфікованого та всебічного розгляду порушених громадянином питань під час проведення особистого прийому залучаються фахівці відповідних структурних підрозділів УДО України відповідно до їх компетенції.

14. У прийомі громадян можуть брати участь їхні представники, повноваження яких оформлені в установленому чинним законодавством порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках з такими громадянами і мають документи, що підтверджують їх особу та повноваження.

Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.

15. Вхід громадян до адміністративних будівель УДО України, в яких відбувається особистий прийом, здійснюється на підставі документа, що посвідчує особу, згідно зі складеним списком, у супроводі відповідальної посадової особи та відповідно до встановлених вимог з організації пропускного режиму на адміністративних об’єктах УДО України.

16. Під час особистого прийому громадян посадова особа розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства об’єктивну та обґрунтовану відповідь, вживає необхідних заходів щодо усунення виявлених порушень (за їх наявності).

17. Якщо вирішити порушене громадянином питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення, громадянинові пропонується викласти його у письмовій формі.

У подальшому подане громадянином на особистому прийомі письмове звернення передається до підрозділу діловодства УДО України та розглядається у встановлені статтею 20 Закону України «Про звернення громадян» строки. Про результати розгляду особі повідомляється письмово або усно, за її бажанням.

18. Якщо порушені в отриманому зверненні питання не входять до компетенції УДО України, таке звернення у строк не більше п’яти днів з дня його реєстрації надсилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, у той самий строк воно повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.

19. Дані про громадянина, який прибув на особистий прийом, короткий зміст порушених питань, а також результати розгляду звернення вносяться до Журналу обліку особистого прийому громадян (додаток 1).

20. Особистий прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», осіб з інвалідністю внаслідок війни, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці та Героїв Радянського Союзу, а також інших громадян, які мають встановлені законодавством пільги, проводиться у першочерговому порядку.

Під час здійснення прийому особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, особи з інвалідністю, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері, учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

Заяви (клопотання) Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, осіб з інвалідністю внаслідок війни розглядаються начальником УДО України особисто.

21. Особистий прийом іноземців та осіб без громадянства відбувається на загальних підставах, у разі потреби - за участю перекладача.

22. Визначений графіком особистого прийому громадян час може бути продовжений за рішенням особи, яка його проводить.

23. Посадові особи УДО України під час особистого прийому громадян керуються Конституцією України, Законами України «Про звернення громадян», «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», Указом Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», іншими нормативно-правовими актами і в межах своєї компетенції мають право прийняти одне з таких рішень:

задовольнити прохання чи вимогу й повідомити відвідувача про порядок і строк виконання прийнятого рішення;

відмовити в задоволенні прохання чи вимоги, повідомивши заявнику про мотиви відмови та порядок оскарження прийнятого рішення;

прийняти письмову заяву або скаргу (коли питання потребує додаткового вивчення і перевірки) й пояснити відвідувачеві причини неможливості розв’язання питання під час особистого прийому, а також про порядок і строк розгляду його звернення;

пояснити громадянину, до якого органу державної влади або місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи необхідно звернутись, якщо порушене під час особистого прийому питання не входить до компетенції УДО України.

Т.в.о. директора

Департаменту забезпечення

діяльності Управління

державної охорони України

полковник

О. Шаран

Додаток 1

до Порядку особистого прийому громадян

в Управлінні державної охорони України

(пункт 20)

ЖУРНАЛ

обліку особистого прийому громадян

№ з/п

Дата прийому

Особа, яка проводить особистий прийом

Власне ім’я, прізвище, адреса місця проживання, місце роботи громадянина

Порушені питання (короткий зміст)

Кому доручено розгляд, зміст доручення, строк виконання

Наслідки розгляду, індекс, дата одержання відповіді від виконавця

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 01.10.2021 — 2021 р., № 76, стор. 469, стаття 4840, код акта 107346/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Управління державної охорони:

 1. НАКАЗ від 29.03.2022 № 212 "Про внесення змін до Інструкції про проведення службового розслідування в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 13.04.2022 № 233 "Про внесення змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 13.05.2022 № 281 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 25.05.2022 № 295 "Про затвердження Інструкції про порядок застосування Положення про проходження громадянами України військової служби за контрактом в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 01.06.2022 № 308 "Про внесення змін до Інструкції про порядок заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників в Інституті Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка". Управління державної охорони. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 16.02.2021 № 115 "Про відомчі заохочувальні відзнаки Управління державної охорони України «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя» та затвердження Положення про них". Управління державної охорони. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 09.02.2021 № 95 "Про затвердження Порядку проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 24.03.2021 № 215/206 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Управління державної охорони України, Міністерства внутрішніх справ України від 09 квітня 2003 року № 001/004". Управління державної охорони. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 09.03.2021 № 176 "Про внесення змін до Переліку військових посад в Інституті Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які в мирний час можуть бути заміщені цивільними особами на умовах строкового трудового договору". Управління державної охорони. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 20.04.2021 № 306 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 10.03.2021 № 184 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Управління державної охорони України з питань санаторно-курортного забезпечення". Управління державної охорони. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 10.06.2021 № 455 "Про затвердження Інструкції про проведення службового розслідування в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 08.06.2021 № 445 "Про внесення змін до Переліку посад, що підлягають заміщенню військовослужбовцями Управління державної охорони України, та граничних військових звань за цими посадами". Управління державної охорони. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 19.04.2021 № 303 "Про затвердження Інструкції з організаційно-штатної роботи в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 11.06.2021 № 464 "Про внесення змін до Схеми тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу, рядового, сержантського і старшинського складу Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 08.06.2021 № 444 "Про внесення змін до Переліку військових посад в Управлінні державної охорони України, які в мирний час можуть бути заміщені цивільними особами на умовах строкового трудового договору". Управління державної охорони. 2021 рікк
 17. носіння військової форми одягу військовослужбовцями Управління державної охорони України. Управління державної охорони. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 27.05.2021 № 406 "Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Управління державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 10.08.2021 № 633 "Про затвердження Порядку особистого прийому громадян в Управлінні державної охорони України". Управління державної охорони. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 11.10.2021 № 815 "Про пам’ятний нагрудний знак Управління державної охорони України «30 років Управлінню державної охорони України»". Управління державної охорони. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -